Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: , FAX: Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013 Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α / ) 3. Την με αριθμ. 10/ απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου. Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες εργαστηρίων τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής: Ομάδα Α: Servers, Φορητούς Η/Υ, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Macintosh, Macintosh mini Server, Σύστημα Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS), με συνολικό προϋπολογισμό #29.629,17# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & Ομάδα Β: Βιντεοπροβολείς, με συνολικό προϋπολογισμό #3.700,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των #33.329,17# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής της ομάδας Α και της ομάδας Β, επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ομάδας Α ή της ομάδας Β ή του συνόλου (Α και Β Ομάδα). Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιμή ανά ομάδα, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη από μία ομάδα ή συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από όλες τις ομάδες ή δεν αναφέρουν συνολική τιμή ανά ομάδα δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου Άρτα) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή και τα εξής: ΠΡΟΣ 1

2 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑ Τ.Κ Τ. Θ. 110 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Α και Ομάδα Β Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί oι σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει: 2

3 1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου. 3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 4. Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 5. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς και το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στο οποίο να σκιάζονται ή να υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσμευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το service του εξοπλισμού επί τόπου στο τμήμα όπου θα εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει άμεσα τουλάχιστον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Στην προσφορά θα αναφέρεται το όνομα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού Υπευθύνου που η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυμα και ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους τεχνικούς του Ιδρύματος. γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, (σε δύο αντίγραφα) με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται ανά μονάδα και στο σύνολο του εξοπλισμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο που προβλέπεται στην ανακοίνωση. ΠΙΝΑΚΑ Σ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ ΡΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ.. 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (σε ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (σε ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος και χρόνος παράδοσης: Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου στο campus Κωστακιών Άρτας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά τη σωστή παραλαβή του εξοπλισμού πληροφορικής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενημερότητας. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ.: 3% επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ. Με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ ή από το Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου (Ανακοινώσεις). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας Εμπορικό και Βιομηχανικό Σύλλογο Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρων και Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 4

5 Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 3. Τμήμα Προμηθειών. 4. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών. 5. Κέντρο δικτύων (ανάρτηση στο site του Ιδρύματος). Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «33.329,17» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Ομάδα Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) 1. SERVERS 1 2. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 3 3. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 1 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ MACINTOSH (mac) 1 6. MACINTOSH (mac) mini Server 1 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) 6 Με συνολι κό προϋπο λογισμ ό # ,17# ευρώ συμπερ ιλαμβα νομένο υ του ΦΠΑ. Ομάδα Β Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) 8. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 6 Με συνολι κό προϋπο λογισμ ό #3.700,00# ευρώ συμπερ ιλαμβα νομένο υ του ΦΠΑ. 6

7 7

8 1. Servers Τύπος κουτιού Tower (δυνατότητα τοποθέτησης σε rack 5U) Επεξεργαστής Intel Xeon E (2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W) ή καλύτερος Υποδοχές επεξεργαστή >=1 Chipset Intel C600 series ή καλύτερο Μνήμη Εγκατεστημένη 8GB (1x8GB RDIMM, 1333MHz, Low Volt, Dual Rank, x4) Δυνατότητα επέκτασης στα 192GB (>=6 υποδοχές DIMM): 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3 έως 1600 MT/s Σκληροί δίσκοι SAS 6Gbps 15k 3.5" HD Hot Plug Αριθμός δίσκων >=3 Χωρητικότητα δίσκων >=300GB (έκαστος) Μέγιστη χωρητικότητα εσωτερικής >=32GB αποθήκευσης Ελεγκτές RAID Integrated RAID Controller PERC H310 Adapter Raid 0/1/5 Υποδοχές μονάδων δίσκου 8 υποδοχές μονάδων 3,5" με δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας (SATA, nearline SAS και SAS (15K)) Υποδοχές καρτών 5 υποδοχές PCIe 1 x16 Αναγνώστης οπτικών μέσων Ελεγκτής δικτύου Απομακρυσμένη διαχείριση Τροφοδοσία Εγγύηση Λειτουργικό σύστημα 4 x8 16x DVD+/-RW Drive Broadcom δύο θυρών 1GbE LOM Υποστήριξη (drivers) για Windows Server (2008, 2008 R2 all editions), Linux (Red Hat Enterprise Linux 5.7/5.8, 6.1/6.2 και Novell SUSE Enterprise Server 10 SP4, 11 SP2) και VMware (vsphere 4.1 and 5.0), δυνατότητα management και πιστοποιήσεις RoHS, FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KC Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του μηχανήματος (Συμμόρφωση με IPMI 2.0) Redundant Power Supply (1+1), 495W 5 χρόνια - On Site - Next Business Day Χωρίς λειτουργικό σύστημα αλλά να υποστηρίζει (drivers) MS Windows 2008 MS Windows Server 2012 VMWare ESX 4.1 VMWare ESXi 4.1/5.0/5.1 Novell SuSE Linux ES 11 Red Hat Ent Linux 5/6 8

9 Linux 2. ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ οθόνη Ανάλυση οθόνης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Οθόνη Αφής, >= 15.5'', Αντιανακλαστική έως 1920 x 1080 LED Πλήρης ανάλυση HD Λειτουργικό σύστημα Επεξεργαστής Windows 8 64 bit Intel Core i7 3ης γενιάς με την τεχνολογία Intel Turbo Boost (>= 2,00 GHz με Turbo Boost έως 3,10 ή παραπάνω) Intel ΗΜ76 Express Chipset ή αντίστοιχο ή ανώτερο Μνήμη συστήματος DDR3L SDRAM 1600MHz Χωρητικότητα μνήμης >= 8GB Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4000 & Nvidia GeForce GT 735M ή αντίστοιχο ή ανώτερο Μνήμη κάρτας γραφικών >= 2048MB Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) >= 1TB, 5400rpm Οπτικά μέσα Blu ray Disc με DVD SuperMulti Συνδεσιμότητα Ethernet 10 / 100 / 1000, Ασύρματο Δίκυο IEEE 802,11b/g/n Τυπική εκδ. Bluetooth HS Web camera >= 0.92 Megapixels web HD 1280 x 720 Μπαταρία Μπαταρία ιόντων λιθίου Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (ώρες)<= 3,5 I/O Ports Διάρκεια ζωής μπαταρίας (ώρες) >=4,5 SD memory card x1 τουλάχιστον (Συμβατότητα με SDHC, SDXC) Τουλάχιστον 1 θύρα USB 3.0 Έξοδος HDMI Ήχος Εσωτερικά στερεοφωνικά ηχεία, Εσωτερικό μονοφωνικό μικρόφωνο, S Force Front Surround 3D Λογισμικό Βοηθητικά προγράμματα κατασκευαστή, Βοηθητικά προγράμματα για Υποστήριξη και ανάκτηση Επιπρόσθετα Τροφοδοτικό AC, Καλώδιο ρεύματος, Υλικό τεκμηρίωσης Βάρος (κιλά) <= 2.6 με την παρεχόμενη μπαταρία Εγγύηση (μήνες) >= 24 Θήκη μεταφοράς Της ίδιας εταιρείας με το φορητό 9

10 3. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Διάσταση οθόνης >= 15.5'', Αντιανακλαστική Ανάλυση οθόνης 1366 x 768 LED Λειτουργικό σύστημα Windows 8 64 bit Επεξεργαστής Intel Core >= i3 ή ανώτερο Τουλάχιστον 1,90 GHz Intel ΗΜ76 Express Chipset ή αντίστοιχο ή ανώτερο Μνήμη συστήματος DDR3 Χωρητικότητα μνήμης >= 4GB Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4000 & Nvidia GeForce GT 740M ή αντίστοιχο ή ανώτερο Μνήμη κάρτας γραφικών >= 1024MB Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) >= 500 GB, 5400rpm Οπτικά μέσα DVD RW Συνδεσιμότητα Ethernet 10 / 100 / 1000, Ασύρματο Δίκυο IEEE 802,11b/g/n Τυπική εκδ. Bluetooth HS Web camera >= 0.92 Megapixels web HD 1280 x 720 Μπαταρία Μπαταρία ιόντων λιθίου Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (ώρες)<= 3,5 I/O Ports Διάρκεια ζωής μπαταρίας (ώρες) >= 5 SD memory card x1 τουλάχιστον (Συμβατότητα με SDHC, SDXC) Τουλάχιστον 1 θύρα USB 3.0 Έξοδος HDMI Ήχος Εσωτερικά ηχεία, Εσωτερικό μικρόφωνο, S Force Front Surround 3D Λογισμικό Βοηθητικά προγράμματα κατασκευαστή, Βοηθητικά προγράμματα για Υποστήριξη και ανάκτηση Επιπρόσθετα Τροφοδοτικό AC, Καλώδιο ρεύματος, Υλικό τεκμηρίωσης Βάρος (κιλά) <= 2.6 με την παρεχόμενη μπαταρία Εγγύηση (μήνες) >= 24 Θήκη μεταφοράς Της ίδιας εταιρείας με το φορητό 10

11 4. Η/Υ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Λειτουργικό σύστημα Windows 7 PRO 64 bit ( κατά προτίμηση Ελληνικά ) Επεξεργαστής Intel Core i3, (>=3,3 GHz, 3 MB cache) Οθόνη Chipset: Intel H61 ή αντίστοιχο ή ανώτερο Ευρεία επίπεδη οθόνη >= 19 ιντσών τεχνολογίας LED αντιθαμβωτική με σκληρή επίστρωση τύπος panel ΤΝ Mέγιστη Ανάλυση: Τουλάχιστον 1440 x 900 Συνδεσιμότητα: VGA, DVI D Μνήμη συστήματος DDR3 Υποδοχές μνήμης: >= 2 DIMM Χωρητικότητα μνήμης >=1 x 4GB (επεκτάσιμη τουλάχιστον έως 8 GB) Κάρτα γραφικών On board Σκληρός δίσκος >= 500 GB 7200 rpm SATA Οπτικά μέσα Μονάδα εγγραφής DVD RW SATA Δίκτυο Ενσωματωμένο Gigabit LAN Ethernet 10 / 100 / 1000 Τροφοδοτικό >= 265W με 90% efficiency I/O Ports Θύρες Τουλάχιστον 8 USB 2.0 (2 εμπρός/ 6 πίσω) Εμπρός: 1 είσοδος ήχου (μικρόφωνο), 1 έξοδος ήχου (ακουστικά) Πίσω: 2 είσοδοι ήχου (μικρόφωνο/ Line in), 1 έξοδος ήχου (Line out) Υποδοχές βίντεο: 1 VGA, 1 HDMI, Υποδοχές επέκτασης: 3 PCIe x1, 1 PCIex16 Συσκευή Κάρτας Μνήμης: Χαρακτηριστικά ήχου Επιπρόσθετα Εγγύηση (μήνες) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΗ: Πιστοποίηση Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 19 σε 1 Κάρτα ήχου On board ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB, OPTICAL MOUSE USB εγγύηση υλικού 5 έτη με παραλαβή Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα (πληκτρολόγιο, ποντίκι, case, ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα και να έχουν το ίδιο χρώμα Το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την μητρική εταιρεία κατασκευής του Λ.Σ., με το οποίο θα παραδοθεί. Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος Να φέρει το σήμα CE Το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως προς την ασφαλή λειτουργία του σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα Το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως προς τις χαμηλές εκπομπές ακτινοβολίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 11

12 Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών 5. imac Επεξεργαστής Οθόνη Μνήμη Σκληρός Δίσκος Οπτικός Δίσκος Camera Γραφικά Ήχος Τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel Core i5 2,7 GHz (με ταχύτητες Turbo Boost έως και 3,2 GHz) και με 6 MB κοινόχρηστης μνήμης cache L3 21,5 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS, ανάλυση 1920x1080 pixel και υποστήριξη εκατομμύριων χρωμάτων DDR3 τουλάχιστον 8GB RAM στα 1600 MHz χωρητικότητας 1TB ή μεγαλύτερος (5400rpm) 8x SuperDrive με 4x Dual Layer (DVD±R DL/DVD±RW/CD RW) Ενσωματωμένη FaceTime HD να υποστηρίζει την ταυτόχρονη προβολή στην ενσωματωμένη οθόνη, με φυσική ανάλυση και σε μία εξωτερική οθόνη έως 30 ιντσών (με ανάλυση 2560x1600 pixel) Επεξεργαστής γραφικών NVIDIA GeForce GT 640M με μνήμη 512 MB GDDR5 ή καλύτερη Στερεοφωνικά ηχεία Διπλά μικρόφωνα Θύρα ακουστικών Μίνι υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου Συνδέσεις και δυνατότητες επέκτασης Υποστήριξη για σετ ακουστικών Apple iphone με μικρόφωνο Υποδοχή κάρτας SDXC Τέσσερις θύρες USB 3 Δύο θύρες Thunderbolt Έξοδος Mini DisplayPort με υποστήριξη για DVI, VGA και dual link DVI Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE T (βύσμα RJ 45) Πληκτρολόγιο/Ποντίκι Apple Wireless Keyboard, Apple Magic Mouse Δικτύωση Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE T (βύσμα RJ 45) Ασύρματη δικτύωση Wi Fi n συμβατή με IEEE a/b/g Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 4.0 Λειτουργικό σύστημα OS X Mountain Lion 6. MAC mini Server 12

13 Επεξεργαστής Μνήμη Σκληρός Δίσκος Έξοδος video 2.3GHz quad core Intel Core i7 (Turbo Boost μέχρι και 3.3GHz ), 6MB L3 Cache 4GB (2x2GB) DDR3 SDRAM στα 1600MHz, δύο θύρες SO DIMM με υποστήριξη μέχρι και 16GB 2 x 1TB Serial ATA (5400rpm) Θύρα Thunderbolt, Θύρα HDMI. Δυνατότητα εξόδου σε DVI με τον προσαρμογέα HDMI σε DVI (περιλαμβάνεται) Γραφικά Intel HD Graphics 4000 Ήχος Συνδυασμένη (αναλογική / ψηφιακή) είσοδος ήχου, Συνδυασμένη (αναλογική / ψηφιακή) έξοδος ήχου/ακουστικών, Η θύρα HDMI υποστηρίζει έξοδο πολυκάναλου ήχου, Υποστήριξη για τα ακουστικά Apple iphone με μικρόφωνο, Ενσωματωμένο ηχείο Συνδεσιμότητα: Θύρα Thunderbolt (μέχρι και 10 Gbps), Θύρα FireWire 800 (μέχρι και 800 Mbps), Τέσσερις θύρες USB 3 (μέχρι και 5 Gbps), Θύρα HDMI, Θύρα SDXC card, Θύρα δικτύου Gigabit, Θύρα εισόδου/εξόδου ήχου, Θύρα υπέρυθρων Δικτύωση n Wi Fi ασύρματη τεχνολογία (IEEE a/b/g συμβατότητα), Bluetooth 4.0 ασύρματη τεχνολογία, 10/100/1000BASE T Ethernet (RJ 45 σύνδεση) Λειτουργικό σύστημα OS X Server: Περιλαμβάνει Server, Xsan, File Server, Calendar Server, Contacts Server, Mail Server, Web Server, NetInstall, DNS, DHCP, Open Directory, Profile Manager, VPN Server, και Wiki Server. OS X Mountain Lion: Περιλαμβάνει Mac App Store, Safari, Mail, Messages, Calendar, Contacts, Reminders, Notes, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Game Center, itunes και άλλα. ilife: Περιλαμβάνει iphoto, imovie και GarageBand. 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) Μέγιστης ισχύς Τεχνολογία Έξοδοι Backup time με φορτίο 50% Backup time με φορτίο 70% Θύρα επικοινωνίας Eγγύηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1500VA, 900W Line Interactive (AVR with Booster + Fader) Συνολικά 8 ΙΕC (4 surge protection/backup + 4 surge protection) >=11 min >= 8 min USB με λογισμικό για τα συνηθισμένα Λειτουργικά Συστήματα (Windows, Linux, Mac OS). Να περιλαμβάνεται και το καλώδιο. Τουλάχιστον 2 έτη (να περιλαμβάνονται και οι μπαταρίες) 8. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Τεχνολογία 3LCD Technology 13

14 LCD panel: Ανάλυση 0.55 without MLA XGA (1024x768) (4:3 ratio), up to 1080p F Number Focal Length mm Offset 8:1 Focus Manual Focus Zoom Optical X1.2 Χρόνος Ζωής λάμπας (Normal /Eco) 4000 h/ 5000 h Μέγεθος προβολης 30 to 300 Απόσταση Προβολής Οθόνη 60 : m Throw ratio :1 White Light output (Normal/ Eco) Color light output (Normal/ Eco) 2800 lm / 2240 lm 2800 lm / 2240 lm Αντίθεση 3000:1 Συνδεσιμότητα Video Input Computer Input USB Memory Device Input Digital Input Άλλα χαρακτηριστικά 1 x RCA, 1 x S Video, 1 x Component (D sub 15 pin) 1 x D sub 15 pin, 1 x USB 2.0 type B 1 x USB 2.0 type A 1 x HDMI Keystone correction Automatic vertical +/ 30 degrees Manual Horizontal adjuster +/ 30 degrees Noise Level (Normal/ Eco) Speaker Βάρος Τηλεκοντρολ Μπαταρίες καλώδια Θήκη Μεταφοράς Καλώδιο τροφοδοσίας Εγγύηση 37/ 29 db 1 x 2W <=2.5kg Nαι Ναι Power cable, usb cable, computer cable Ναι Ναι Τουλάχιστον 2 έτη (Μονάδα) Τουλάχιστον 1 έτος (Λάμπα) 14

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου-Εργαστήριου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μ.Π.Δ.» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ 3PROC00586662 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 203-08-2 ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα