ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1"

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Τράπεζα»). Σε κείμενα στην αγγλική η επωνυμία είναι «Cooperative Central Bank Ltd». Σε κείμενα σε άλλες γλώσσες η επωνυμία θα αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία. 2. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Τράπεζας είναι στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία, με καταστήματα σε όλη την Κύπρο. ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 1. Κατά τη διάρκεια περιόδου ισχύος του περί Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ) Διάταγμα του 2013 και 2014 όπως εκάστοτε τροποποιείται (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το Διάταγμα ) οι διατάξεις των παραγράφων 2 μέχρι 5 πιο κάτω του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής και μέτοχοι της Τράπεζας θα καθίστανται η Κυπριακή Δημοκρατία και η συνεργατική εταιρεία συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5(2) των παρόντων Ειδικών Κανονισμών ενώ μοναδικό μέλος της Τράπεζας θα καθίσταται η συνεργατική εταιρεία συμμετοχών. Νοείται ότι τα υφιστάμενα μέλη της Τράπεζας καθίστανται μέλη της συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών αλλά θεωρούνται ως μέλη της Τράπεζας για τους σκοπούς των άρθρων 6(1) και 23 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (που στη συνέχεια, όπως κατά καιρούς τροποποιείται, θα αναφέρεται ως ο Νόμος ). 2. Μέλη της Τράπεζας μπορούν να γίνουν μόνο Συνεργατικές Εταιρείες. 1

2 3. Συνεργατική Εταιρεία γίνεται μέλος της Τράπεζας μετά από έγκριση της Επιτροπείας της Τράπεζας και αφού καταβάλει την αξία κάθε συνήθους μετοχής όπως εκάστοτε καθορίζει η Επιτροπεία της Τράπεζας μαζί με δικαίωμα εγγραφής είκοσι ευρώ ( 20,00). 4. Συνεργατική Εταιρεία που επιθυμεί να γίνει μέλος, υποβάλλει προς την Επιτροπεία της Τράπεζας αίτηση. 5. Σε περίπτωση που η Επιτροπεία της Τράπεζας ήθελε απορρίψει την αίτηση για αποδοχή μέλους τότε η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει το δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών ( που στη συνέχεια, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, θα αναφέρονται ως οι Θεσμοί ). 6. Η Τράπεζα τηρεί Μητρώο Μελών και Μητρώο Μετόχων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των Θεσμών. 7. Οποιοδήποτε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να καταστεί συνδεδεμένο μέλος με την Τράπεζα, υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Κεντρικού Φορέα, σύμφωνα με την περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγία του 2013 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Τράπεζα ενεργεί στην Κύπρο και το εξωτερικό και διεξάγει όλες τις εργασίες που επιτρέπονται σε πιστωτικά ιδρύματα / τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2. Στο μέτρο που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα μπορεί να διεξάγει τις πιο πάνω εργασίες για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ 1. Σκοποί της Τράπεζας είναι οι εξής: (α) Η λειτουργία της ως ο τραπεζίτης και παροχέας υπηρεσιών όλων των εγγεγραμμένων συνεργατικών εταιρειών. (β) (γ) Η λειτουργία της ως ο κεντρικός τραπεζίτης όλων των εγγεγραμμένων συνεργατικών εταιρειών που ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος. Η λειτουργία της ως ο Κεντρικός Φορέας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτή, με βάση τις θεσμοθετημένες διευθετήσεις σύνδεσης και η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ρόλο της ως Κεντρικού Φορέα. 2

3 (δ) (ε) (στ) Η εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση των εργασιών των συνεργατικών εταιρειών που είναι μέλη της. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων των πελατών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Η διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με μέλη και μη μέλη που αφορούν όλους τους τομείς της τραπεζικής δραστηριότητας και η διενέργεια πάσης φύσεως συναφών συναλλαγών ή παρεμφερών εργασιών, αναπόσπαστα συνδεδεμένων με τραπεζικές εργασίες ή/και που σχετίζονται στενά με αυτές, μεταξύ των οποίων: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. Η παροχή δανείων, χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, η χορήγηση πιστωτικών και τραπεζικών διευκολύνσεων κάθε μορφής και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος. Η αποδοχή της σύστασης επιβαρύνσεων προς όφελος της Τράπεζας. Η παροχή εγγυήσεων/εξασφαλίσεων, το άνοιγμα εμπορικών πιστώσεων και γενικά η ανάληψη υποχρεώσεων οποιασδήποτε μορφής. Η σύναψη δανείων και η λήψη οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τηρουμένων των όποιων περιορισμών τίθενται βάσει Νομοθεσίας, εγκυκλίου/οδηγίας εκδιδομένης από αρμόδια εποπτική αρχή ή που ήθελε αναφέρονται πιο κάτω στους Ειδικούς Κανονισμούς. Η παροχή εξασφαλίσεων ως ασφάλεια σε δανειστές της Τράπεζας. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε φύσεως εργασιών ή συναλλαγών, για ίδιο λογαριασμό ή μη, που σχετίζονται με όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων των εμπορικών τραπεζών και των χρηματοδοτικών οργανισμών. Η ανάληψη και εκτέλεση εμπιστευμάτων (trusts) και καθηκόντων εκτελεστών ή διαχειριστών περιουσιών. Η ανάληψη και εκτέλεση καθηκόντων εκκαθαριστή εταιρειών, παραλήπτη/διευθυντή και/ή πληρεξουσίου διευθυντή. (ζ) Η λειτουργία της ως ύστατο καταφύγιο δανεισμού (lender of last resort) για τις εγγεγραμμένες εταιρείες που ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 3

4 άλλων της δυνατότητας παραχώρησης διευκολύνσεων ρευστότητας και ειδικών πιστώσεων. (η) Η λειτουργία της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (θ) (ι) (κ) (λ) (μ) (ν) (ξ) (ο) (π) Η ίδρυση και/ή η συμμετοχή σε ταμεία ή σχέδια προς το συμφέρον των μελών στα πλαίσια της ενδοσυνεργατικής συνεργασίας και/ή του προσωπικού της Τράπεζας. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών, αξιογράφων ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η έκδοση και διαπραγμάτευση ομολογιακών αξιών ή άλλων αξιογράφων και η διεξαγωγή εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καθώς και χρηματιστηριακών, επενδυτικών, παρεπόμενων και άλλων εργασιών περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως η οποία κρίνεται αναγκαία για τους σκοπούς της Τράπεζας. Η ανακαίνιση, επέκταση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας για την εκπλήρωση των σκοπών της Τράπεζας. Η πώληση οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας. Η επένδυση κεφαλαίων υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων αξιών σε οποιαδήποτε εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, δημόσια ή μη, μετά από έγκριση, όπου αυτή καθίσταται αναγκαία, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Μέχρι τις 31/12/2016, η διεξαγωγή και ανάληψη εργασιών εισαγωγέων, εμπόρων, βιομηχάνων και αντιπροσώπων ή διανομέων γεωργικών χρειωδών και μηχανημάτων μεταξύ των οποίων λιπασμάτων, φαρμάκων, σπόρων, μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π., τις οποίες διενεργούσε η Τράπεζα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Ειδικών Κανονισμών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ασφάλιση των υπαλλήλων της Τράπεζας εναντίον θανάτου, ατυχημάτων ή και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου και η διεξαγωγή εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολαβήτριας ή/και γενικής αντιπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης περιλαμβανομένου και του διορισμού και ελέγχου άλλων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης. 4

5 (ρ) (σ) Η λήψη μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση των εργασιών και στην επέκταση της ωφελιμότητας οποιωνδήποτε εγγεγραμμένων συνεργατικών εταιρειών που είναι μέλη της και γενικά η λήψη μέτρων και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη του Συνεργατικού Κινήματος. Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας οποιασδήποτε φύσεως, που σχετίζεται ή συντελεί στη διεξαγωγή των πιο πάνω ή οποιουδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς. 2. Για λόγους ερμηνείας των πιο πάνω, οι σκοποί και εξουσίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε παράγραφο ή υποπαράγραφο δεν θα περιορίζονται σε σχέση με το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης παραγράφου ή υποπαραγράφου ή σε σχέση με το όνομα της Τράπεζας ή εξαιτίας της αντιπαράθεσης δύο ή περισσότερων σκοπών. Το πιο πάνω άρθρο και κάθε παράγραφος ή υποπαράγραφος του θα ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε οι σκοποί της Τράπεζας να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται. 3. Νοείται πάντοτε ότι η Τράπεζα θα ασκεί οποιανδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την πραγμάτωση των σκοπών της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και με την προηγούμενη έγκριση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου όπως δυνατό να απαιτείται από τη νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια ευρώ ( ,00) διαιρεμένο σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές ( ) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι οκτώ σεντ ( 1,28) η κάθε μία. 2. Με την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους 1,500,000,000 (ενάμιση δισεκατομμυρίου ευρώ) από την Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος και την εγγραφή συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών της Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12Ε του Νόμου, η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 των παρόντων Ειδικών Κανονισμών δεν τυγχάνουν εφαρμογής και συνεχίζουν να μην τυγχάνουν εφαρμογής κατά τη διάρκεια ισχύος του Διατάγματος και μέτοχοι της Τράπεζας καθίστανται η Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου 99% στην ιδιοκτησιακή δομή της Τράπεζας και η συνεργατική εταιρεία συμμετοχής με ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου 1%. 5

6 Νοείται ότι με την εφαρμογή των πιο πάνω, οι μετοχές και τα πιστοποιητικά μετοχών που κατέχονται από τους υφιστάμενους μετόχους ακυρώνονται και δεν έχουν καμία νομική ισχύ και εκδίδονται σε αυτούς πιστοποιητικά μετοχών για μετοχές στη συνεργατική εταιρεία συμμετοχών της Τράπεζας. 3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του εκάστοτε εγκεκριμένου κεφαλαίου με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών, ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή διαφορετικά με όρους που θα αποφασίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει μετοχές είτε με πλήρη είτε με μερική εξόφληση της αξίας τους και την καταβολή του τυχόν υπολοίπου σε καθορισμένη περίοδο, μέσω μίας ή περισσοτέρων δόσεων. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ 1. (α) Οι συνήθεις μετοχές της Τράπεζας μεταβιβάζονται με την έγκριση της Επιτροπείας από μέλος σε μέλος μόνο. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος υποχρεούται στην καταβολή δικαιώματος μεταβίβασης είκοσι ευρώ ( 20,00), ανεξάρτητα του αριθμού των μετοχών που μεταβιβάζονται. (β) Οι προνομιούχες μετοχές και οι άλλοι τίτλοι και κινητές αξίες χωρίς δικαιώματα ψήφου δύνανται να μεταβιβάζονται, με την έγκριση της Επιτροπείας και μεταξύ μη μελών. 2. Κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών της Τράπεζας θα έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει, την οποία δύναται να ασκεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. 3. Η ευθύνη κάθε μετόχου για τα χρέη της Τράπεζας δεν υπερβαίνει το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα. 4. Σε κάθε μέτοχο εκδίδεται πιστοποιητικό μετοχών με διακριτικό αριθμό το οποίο αναγράφει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος, υπογεγραμμένο από ένα τουλάχιστο μέλος της Επιτροπείας και το Γραμματέα / Γενικό Διευθυντή (στο εξής Γενικός Διευθυντής ). ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να κατάσχει την μετοχή ή τις μετοχές οποιουδήποτε μέλους και να χρησιμοποιήσει την αξία τους για την αποπληρωμή καθυστερημένων χρεών του μέλους προς την Τράπεζα. Νοείται ότι πριν την κατάσχεση θα δίδεται ενός μηνός (1) γραπτή προειδοποίηση προς το ενδιαφερόμενο μέλος. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ 1. Για τη διάρκεια περιόδου ισχύος του Διατάγματος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 μέχρι 6 του παρόντος άρθρου πιο κάτω αντί της παραγράφου 7 πιο κάτω. 2. Η Επιτροπεία της Τράπεζας θα απαρτίζεται από 11 (έντεκα) μέλη εκ των οποίων τα 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά μέλη, τα 2 (δύο) θα είναι μη εκτελεστικά μέλη και τα 7 (επτά) θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 3. Ο Υπουργός Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, διορίζει τα μη εκτελεστικά μέλη και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας. 4. Η πλειοψηφία των μη εκτελεστικών μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπείας της Τράπεζας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) να διορίζει τα εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας, (β) να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, (γ) να αναβάλλει επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες τις συνεδριάσεις της Επιτροπείας της Τράπεζας, και (δ) να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας. Νοείται ότι ο διορισμός των μελών της Επιτροπείας της Τράπεζας τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύμφωνα με κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ήθελε καθορίσει. 5. Ο διορισμός των μελών της Επιτροπείας της Τράπεζας επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (στο εξής η Μονάδα ) σύμφωνα με τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας 7

8 Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο. 6. Εκπρόσωπος της Μονάδας συμμετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδρίες της Επιτροπείας της Τράπεζας χωρίς να αναμειγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση των εργασιών της Τράπεζας. Νοείται ότι η Τράπεζα αποστέλλει στη Μονάδα με γραπτή ειδοποίηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν από τη συνεδρία, την ημερήσια διάταξη (agenda) της συνεδρίας μαζί με το σχετικό υλικό και συμπληρωματικά έγγραφα. 7. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου των Ειδικών Κανονισμών της Τράπεζας και μετά τη λήξη ισχύος των προνοιών του Διατάγματος, η σύνθεση της Επιτροπείας και ο τρόπος διορισμού/εκλογής των μελών της, θα καθορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των ειδικών κανονισμών της Τράπεζας ως θα έχουν τροποποιηθεί. 8. Κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, τα μέλη της Επιτροπείας οφείλουν να επιδεικνύουν τη σύνεση και επιμέλεια κοινών λογικών ανθρώπων και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από δικές τους πράξεις ή παραλείψεις, αντίθετες με το Νόμο, τους Θεσμούς και τους παρόντες Κανονισμούς. 9. Χωρίς περιορισμό της προαναφερόμενης γενικότητας, τα μέλη της Επιτροπείας, έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της Τράπεζας να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και καταστάσεις της Τράπεζας καθώς και η ετήσια έκθεση διαχείρισης της Τράπεζας, συντάσσονται και δημοσιεύονται ως προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπείας το οποίο αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της Επιτροπείας, παραλείπει να παραστεί σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπείας, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του η οποία θα πληρώνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των παρόντων Κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ Η Επιτροπεία, αμέσως μετά την εκλογή/διορισμό της, συνέρχεται και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της τον Πρόεδρό της και τον Αντιπρόεδρο της. ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 8

9 1. Η Επιτροπεία συγκαλείται εγγράφως από το Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει η Επιτροπεία και συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας όποτε το απαιτεί η εργασία της Τράπεζας αλλά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2. Ο Πρόεδρος δύναται, να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία της Επιτροπείας για διεξαγωγή ειδικής εργασίας και οφείλει να συγκαλεί μια τέτοια συνεδρία κατόπιν έγγραφης αίτησης δύο (2) μελών της Επιτροπείας. ΑΡΘΡΟ 12 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι αποφάσεις της Επιτροπείας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΑΡΤΙΑ Η Επιτροπεία βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτή η πλειοψηφία των μελών της. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στην Επιτροπεία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από το Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και υπογράφονται από τα παριστάμενα, σε κάθε συνεδρίαση, μέλη και από το Γενικό Διευθυντή. 2. Τα πρακτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των παρόντων μελών, την ημερομηνία της συνεδρίας, το όνομα του Προέδρου, καθώς επίσης και σύντομη έκθεση για τα θέματα που έχουν συζητηθεί, τον τρόπο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Οι ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπείας διέπονται και καθορίζονται, από τις βέλτιστες αρχές εσωτερικής διακυβέρνησης όπως αυτές περιέχονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Τράπεζας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας εποπτικής αρχής. 2. Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη όπως συστήνει επιτροπές, οι οποίες θα απαρτίζονται από μέλη της. Η λειτουργία κάθε επιτροπής θα διέπεται από δικό της κανονισμό στον οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής. 3. Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη και εξουσία να συστήνει υπηρεσιακές μονάδες, διοικητικά ανεξάρτητες από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες. 9

10 4. Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των διατάξεων οποιασδήποτε οδηγίας ή/και εγκυκλίου η οποία εκδίδεται ή δημοσιεύεται από οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8(4)(α), η Επιτροπεία διορίζει το Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας. Οι όροι εργοδότησης και η διάρκεια υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπείας και έγκριση της αρμόδιας αρχής. 2. Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, τη διοίκηση, το συντονισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Τράπεζας καθώς επίσης για τη σύγκλιση των συνεδριών της Επιτροπείας και για την εκτέλεση οποιωνδήποτε οδηγιών ή άλλων καθηκόντων που εκδίδονται ή ανατίθενται από την Επιτροπεία ή τη νομοθεσία ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 3. Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα, επαρκή γνώση και μόρφωση, ικανοποιητική πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, αξιοπιστία, ακεραιότητα, επιμέλεια, αντικειμενικότητα και ευθυκρισία για να ασκήσει τα καθήκοντά του. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 4. Επικεφαλής της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης της Τράπεζας είναι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής. 5. Ο Γενικός Διευθυντής, βοηθούμενος από τα υπόλοιπα μέλη της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης, έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της συνεπούς υλοποίησης της εγκεκριμένης από την Επιτροπεία επιχειρησιακής στρατηγικής και της εξειδίκευσής της με τη χάραξη κατάλληλης για κάθε λειτουργία πολιτικής, τον καθορισμό επιμέρους στόχων για κάθε τομέα δραστηριότητας, διοικητικό όργανο και υπηρεσιακή μονάδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 10

11 ΑΡΘΡΟ 17 ΡΟΛΟΣ Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Τράπεζα, εξαιρουμένων των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, τους Θεσμούς το Νόμο ή οποιανδήποτε άλλη νομοθεσία εφαρμόζεται σε σχέση με την Τράπεζα, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα είτε άλλου οργάνου της Τράπεζας είτε άλλου προσώπου. ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών, ετήσιες ή ειδικές, συγκαλούνται και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των Θεσμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται και/ή οποιασδήποτε εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 19 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ειδοποίηση μελών για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει ρητά και με σαφήνεια τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Η ειδοποίηση αυτή αναρτάται έξω από την έδρα της Τράπεζας ή/και δημοσιεύεται στον εγχώριο τύπο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια περιόδου ισχύος του Διατάγματος, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε ειδικής Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα αποστέλλει στη Μονάδα την ημερήσια διάταξη (agenda) της Συνέλευσης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εάν σχετίζονται με τα θέματα της Συνέλευσης και τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή οποιοδήποτε συμπληρωματικό έγγραφο και πληροφορίες είναι απαραίτητες ούτως ώστε να είναι σε θέση η Μονάδα να προετοιμαστεί και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου της στη Γενική Συνέλευση. Η Μονάδα δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες. Η Τράπεζα θα δώσει γραπτώς οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες ζητηθούν από τη Μονάδα εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του αιτήματος και σε περίπτωση που υπολείπονται λιγότερες μέρες για τη Γενική Συνέλευση, όχι αργότερα από την ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 20 11

12 Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει επί όλων των ζητημάτων. Κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών θα έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει στην Τράπεζα, την οποία δύναται να ασκεί είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Νοείται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κατά τη διάρκεια περιόδου ισχύος του Διατάγματος, η Μονάδα θα εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ο έλεγχος των λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης της Τράπεζας γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, των Θεσμών και οποιασδήποτε εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1. Για τη διάρκεια περιόδου ισχύος του Διατάγματος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 πιο κάτω αντί των παραγράφων 3 και 4 πιο κάτω. 2. (α) Η Τράπεζα κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπείας της Τράπεζας στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και λαμβάνει τη σχετική απόφαση, δύναται να διανέμει τέτοιο ποσό μερίσματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και τους άλλους μετόχους της Τράπεζας, αναλόγως της συμμετοχής τους στην ιδιοκτησιακή δομή της Τράπεζας, από το αποθεματικό σωρευμένων κερδών, στην έκταση που η εν λόγω διανομή δεν επηρεάζει την τήρηση από την Τράπεζα της προβλεπόμενης, σε ορίζοντα δύο ετών, εποπτικής ελάχιστης απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας όπως αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. (β) Εξαιρούμενων των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) πιο πάνω της παρούσας παραγράφου, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση μερίσματος ή επιμερίσματος στους μετόχους/μέλη της Τράπεζας. 3. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου των Ειδικών Κανονισμών της Τράπεζας, το ένα δεύτερο τουλάχιστο των καθαρών κερδών της Τράπεζας, όπως αυτό εξακριβώνεται από τον έλεγχο των λογαριασμών της Τράπεζας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο της Τράπεζας. 12

13 Το υπόλοιπο των κερδών και οποιαδήποτε κέρδη τα οποία προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και τα οποία είναι διαθέσιμα για διανομή δύνανται να διανέμονται, κατά την έκταση και με τέτοιους όρους που θα καθορισθούν από τους Θεσμούς μεταξύ των μελών ως μέρισμα ή επιμέρισμα ή να διατίθενται σε ταμείο που ιδρύθηκε από την Τράπεζα. 4. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου των Ειδικών Κανονισμών της Τράπεζας, η Τράπεζα δύναται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών, να συνεισφέρει για φιλανθρωπικούς ή δημόσιους σκοπούς, ποσό που δεν υπερβαίνει το επτάμισυ επί τοις εκατόν του συνόλου των καθαρών κερδών του έτους ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ Το αποθεματικό κεφάλαιο είναι αδιαίρετο, ανήκει στην Τράπεζα ως σύνολο και τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 24(2) πιο κάτω, κανένα μέλος ή μέτοχος δεν μπορεί να αξιώσει μέρος από αυτό. 2. Το αποθεματικό κεφάλαιο της Τράπεζας χρησιμοποιείται για τις εργασίες της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Θεσμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟ Η Τράπεζα δύναται να εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. 2. Κατά την εκκαθάριση της Τράπεζας, τα κεφάλαια, περιλαμβανομένου και του αποθεματικού κεφαλαίου, θα διατίθενται, πρώτον, έναντι των εξόδων της εκκαθάρισης, δεύτερον, έναντι της εξόφλησης των υποχρεώσεων της Τράπεζας και ακολούθως έναντι της εξόφλησης μέχρι την ονομαστική αξία και στον ίδιο βαθμό των συνήθων και προνομιούχων μετοχών. Κάθε τυχόν εναπομένον υπόλοιπο θα διανέμεται στον ίδιο βαθμό στους κατόχους των συνήθων μετοχών και αν το προβλέπουν οι όροι έκδοσης τους των προνομιούχων μετοχών. 13

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ίδρυση Επωνυμία Ιδρυτικό Έγγραφο 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα