Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Δ Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10 ΠΡΟ: Ως Π.Δ Αθήνα Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη / Ε.Γκόνη/Δ.Σσετσέκου Διον. Ζορμπάνος/Φ. Γεώργα Σηλέφωνο : /452/446/409 Fax : ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΣΔ Α / Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας» ας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΔΣΔ Α ΕΞ 2014 / Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο Υύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 3120 τεύχος Β στις και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΘ9Η-ΡΛΝ. Α. Με την εν λόγω Απόφαση αντικαθίσταται η αριθμ. Σ.2030/143/Α0019/ ΑΤΟ «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης της ηλεκτρικής ενέργειας» και αναλυτικότερα, ρυθμίζονται τα ακόλουθα: Λόγω της φύσης του εμπορεύματος για την εισαγωγή/εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας τηρείται υποχρεωτικά απλουστευμένη διαδικασία και συγκεκριμένα η διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών ρυθμίζονται από τις αριθμ / ΑΤΟ (ΥΕΚ 2467/Β) και Δ19Α / ΑΤΟ (ΥΕΚ 2254/Β/ ) για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο όπως ισχύουν. Φρήση απλουστευμένης διαδικασίας για την ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και στους τελωνειακούς αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων. Προϋπόθεση για χρήση απλουστευμένης διαδικασίας από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων προσώπων και να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους. Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και πραγματοποιούν εισαγωγές/εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αποκτήσουν άδεια απλουστευμένης διαδικασίας μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου. την περίπτωση αυτή, οι εν λόγω εταιρείες δεν απαιτείται να λάβουν ΑΥΜ στη χώρα μας ή να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο. 1

2 Επειδή η εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και ΥΠΑ, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης. Διαδικασίες τηρούνται για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται προς ή εξέρχεται από τη χώρα μας με δίκτυο αγωγών μόνο μέσω κόμβων διασύνδεσης με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕ. Η απλουστευμένη διαδικασία που καθιερώνεται συνοψίζεται ως εξής: σε κάθε εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ο διασαφιστής καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή με βάση τις μετρήσεις της εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίησή της στο αρμόδιο Σελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους. τη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο την ανακεφαλαιωτική διασάφηση (τύπου Ζ) σε προθεσμία το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής/εξαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με τη Ζ υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς/πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ για την πιστοποίηση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/ Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Υορέα/ Δημιουργία υνυποβαλλόμενων Αρχείων». ύμφωνα με το άρθρο 6 η εταιρεία ΛΑΓΗΕ ΑΕ αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης κάθε εταιρείας που εγγράφεται στο Μητρώο συμμετεχόντων και πραγματοποιεί εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περί της υποχρέωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων κατά τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση. Κατ εφαρμογή αυτού, το κείμενο που θα παραδίδεται ενυπόγραφα σε κάθε εταιρεία κατά την εγγραφή της στο Μητρώο υμμετεχόντων παρατίθεται κατωτέρω : «Έλαβα γνώση περί των υποχρεώσεων τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΣΔ Α / Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΚ 3120/Β/ ) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΘ9Η-ΡΛΝ. Ημερομηνία. Τπογραφή» Β. Για τη συμπλήρωση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ, οι θέσεις που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής είναι οι ακόλουθες: τη θέση 30 της διασάφησης συμπληρώνεται το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων», με τις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, τη θέση 33 της διασάφησης συμπληρώνεται ο εθνικός πρόσθετος κωδικός 1997 (αφορά μόνο στην εισαγωγή), τη θέση 40 της διασάφησης συμπληρώνονται οι αριθμοί καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών (CLE), τη θέση 44 της διασάφησης συμπληρώνονται : Ο αριθμός της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών με κωδικό ε περίπτωση εισαγωγέα/εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένου στη χώρα μας, ο ΑΥΜ του εισαγωγέα/εξαγωγέα με τους κωδικούς : «ΑΥΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα» (εισαγωγή), «ΑΥΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα» (εξαγωγή). 2

3 ε περίπτωση χορήγησης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ, μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, ο ΑΥΜ του τελωνειακού αντιπροσώπου με τους κωδικούς : «ΑΥΜ τελωνειακού αντιπροσώπου του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα» (εισαγωγή), «ΑΥΜ τελωνειακού αντιπροσώπου του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα» (εξαγωγή), το πεδίο «Κωδικός ατέλειας» συμπληρώνεται ο κωδικός Φ14 «Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: απαλλαγή από Υ.Π.Α. και λοιπούς φόρους» (αφορά στην εισαγωγή). Γ. Αναφορικά με την τακτοποίηση των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα : στην εισαγωγή μεσολαβεί ενέργεια του Σελωνείου για την τακτοποίηση των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας και στην εξαγωγή, η διασάφηση οριστικοποιείται άμεσα από τον τελωνειακό υπάλληλο (λειτουργία «Οριστικοποίηση ΕΔΕ») και λαμβάνει τον τύπο κατάστασης (status) F08. Ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο τίθεται η ημερομηνία της τελευταίας λογιστικής καταχώρησης. Δ. Όσον αφορά το φόρο προστιθεμένης αξίας : ε περίπτωση αντιπροσώπευσης εισαγωγέα/εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ, δεν απαιτείται η απόκτηση ΑΥΜ ή ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τα εγκατεστημένα σε άλλο ΚΜ υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κοινοποιούμενη απόφαση θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα : i. Για την απαλλαγή από ΥΠΑ κατά την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 23 παρ 1ε του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΥΠΑ») : - το ποσό του ΥΠΑ βεβαιώνεται επί της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, - στο πεδίο «Κωδικός ατέλειας» συμπληρώνεται ο κωδικός Φ14, - στη θέση 33 συμπληρώνεται ο κωδικός 1997, ii. Για την απαλλαγή από ΥΠΑ κατά την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 24 παρ 1α του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΥΠΑ»), απαιτείται ο εξαγωγέας να διαθέτει : - βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, - τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, - εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 το οποίο τηρείται στο αρχείο του. Διευκρινίζεται ότι, η απαλλαγή από ΥΠΑ κατά την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται οριστικοποιημένη μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί από το αρμόδιο Σελωνείο Εξαγωγής οι διασταυρωτικοί έλεγχοι των βεβαιώσεων των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από ΥΠΑ, το αρμόδιο Σελωνείο Εξαγωγής, στα πλαίσια διενέργειας των εκ των υστέρων ελέγχων προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες : 3

4 ε μηνιαία βάση και βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Α.Τ.Ο, το αρμόδιο Σελωνείο Εξαγωγής συγκεντρώνει τις ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη 15 η ημέρα του προηγούμενου μήνα οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί και έχει εκδοθεί το μήνυμα ΙΕ 599 ώστε να προβεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους των βεβαιώσεων των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης. Για τη διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων εκδίδεται εντολή εκ των υστέρων ελέγχων από το υποσύστημα Τποθέσεων και : - εφόσον προκύπτει συμφωνία μεταξύ των ανωτέρω, η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας θεωρείται οριστικοποιημένη. - εφόσον δεν προκύπτει συμφωνία μεταξύ των ανωτέρω, διενεργούνται οι απαιτούμενες ενέργειες από τον οριζόμενο ελεγκτή για τη διόρθωση της διασάφησης εξαγωγής. τη συνέχεια, το Σελωνείο Εξαγωγής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την τακτοποίηση των διαφορών και παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια για τη φορολογία του εξαγωγέα Δ.Ο.Τ. ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τον έλεγχο. υνημμένα: Η αριθ. ΔΣΔ Α ΕΞ 2014 / Απόφαση (ΥΕΚ: 3120/Β/ , ΑΔΑ ΩΛΘ9Η-ΡΛΝ). Ακριβές Αντίγραφο Ο Σμηματάρχης Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Α Σελωνείο Πειραιά 2. Α Σελωνείο Θεσσαλονίκης 3. Σελωνείο Αντίκυρας 4. Σελωνειακές Περιφέρειες 5. Ελεγκτικές Τπηρεσίες Σελωνείων (ΕΛΤΣ) 6. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων και Διοικητικής Τποστήριξης Γενική Δ/νση Τποδομών & Τπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών 7. ΑΔΜΗΕ ΑΕ Δ/νση υναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ασκληπιού 22, Κρυονέρι Αττικής) 8. ΛΑΓΗΕ ΑΕ (Κάστορος 72, Πειραιάς) Β. ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Τπουργείο Οικονομικών 1.1 Όλες οι Σελωνειακές Αρχές 1.2 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου ΓΓΔΕ 1.3 Τπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων( Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 1.3 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 2. Τπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής α) Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής β) Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής γ) Δ/νση Ανανεώσιμων πηγών & εξοικονόμησης ενέργειας (Μεσογείων 119, Αθήνα) 3. Ελληνική τατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών Πειραιάς) 4. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, Πειραιάς) 5. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Σσαμαδού 38, Πειραιάς) 6. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, Θεσ/νίκη) 7. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Πειραιώς 132, Αθήνα) 8. INTERWAYS ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ (Αιτωλικού 12, Πειραιάς) 9. ΔΕΗ Α.Ε. α) Δ/νση Δ/σης Ενέργειας (Αγησιλάου Αθήνα) β) Δ/νση Τλικού & Προμηθειών (τουρνάρη 55, Αθήνα) 10. ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ A.E. (Αρτέμιδος 8, Μαρούσι) 11. ELPEDISON ENERGYA.E. (ωρού 8-10, Μαρούσι, Κτίριο Γ ) 12. ELPEDISON EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. (ωρού 8-10, Μαρούσι, Κτίριο Γ ) 13. PROTERGIA Α.Ε. (Αρτέμιδος 8, Μαρούσι) 14. ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 209, Μαρούσι) 15. ΣΖΕΝ ΑΪ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ (Αναπαύσεως 6, Μαρούσι) 16..ΜΠΑΑΚΑΡΟΠΟΤΛΟ Θ.ΜΑΝΣΖΟΤΡΑΝΗ Θ. ΡΟΚΟΥΤΛΛΟ Ο.Ε. (Δραγατσανίου 63, Πειραιάς) 17. Κ.ΣΑΜΟΤΛΗ & ΙΑ Ε.Ε. (Μιχαληνού 3, Δραπετσώνα) 18. MOTOR OIL HELLAS ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι) 19. ΛΕΟΝΣΙΑΔΗ ΜΙΦΑΗΛ (Αργοστολίου 15, Δραπετσώνα) 20. EFT HELLAS ΑΕ (Λεωφόρος Κηφισίας 171, Μαρούσι) 21. STRATEGIC ENERGY TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Κυθήρων 12, Άλιμος) Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Τπουργού 2. Γραφείο κ. Τφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 4. Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης της ΓΓΔΕ 5. Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Σελωνείων και ΕΥΚ 6. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού: α) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ -Σμήμα Γ Σελωνειακών Εφαρμογών 7. Δ/νσεις: Σελωνειακών Διαδικασιών, Ε.Υ.Κ. και Υ.Π.Α., Δασμολογικών Θεμάτων και Σελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Ηλεκτρονικού Σελωνείου 5

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα