ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες:"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΣ/ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ Δ 33 Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10 Σαχ. Κωδ. : Αθήνα Πληροφορίες/ Σηλέφωνα: Κ. Κούκουνα (Δ 18/Α ) : Ν. Δελοπούλου (Δ 18/Β ) : Α. Μελανίτου (ΔΕΥΚ /Δ ): Β. B. Μπάρκη (Δ 33/Α ) : Αθήνα, 2 Μαϊου 2014 Αριθ. πρωτ. : Δ18Α ΕΞ2014 ΠΡΟ: Ως ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Fax : ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 85/Α ) - Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων. Κοινοποιούνται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Δ.1, Δ.2, Δ.3, Δ.5, της παραγράφου Δ του άρθρου τρίτου του Κεφαλαίου Β του ν.4251/2014, όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 85/Α στις και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για ενημέρωση και εφαρμογή. Ειδικότερα: ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ: ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες: Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 1 στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΥΕΚ 166/Α ) προστίθεται εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται ότι εξαιρετικά για το έτος 2014 και το αργότερο μέχρι γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι κατά το έτος 2013 είχαν υποβάλει αίτημα στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην αριθμ. Δ18Α ΕΞ2013/ ΚΤΑ (ΥΕΚ 2710/Β, όπως αυτή κοινοποιήθηκε με την αριθμ. Δ18Α ΕΞ2013/ ΕΔΤΟ.) 1

2 Επίσης, γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Α..Τ.Ε. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης σύμφωνα με την αντιστοίχιση των παθήσεων που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΤΑ το έτος 2014 και το αργότερο μέχρι την περίπτωση που οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, δεν δικαιούνται την απαλλαγή, βάσει της προσκομιζόμενης ιατρικής βεβαίωσης μετά την αντιστοίχιση των παθήσεων, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο το τέλος ταξινόμησης χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων. Επίσης, με τον κοινοποιούμενο νόμο προβλέφτηκε ειδικότερα για τους ανάπηρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών να γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι θετικές γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες κατά το χρόνο έκδοσης αυτών υγειονομικές επιτροπές ( Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες Τγειονομικές Επιτροπές, Α..Τ.Ε.) για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης οι οποίες δεν γίνονται δεκτές από σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (ΥΕΚ 17/Α ), όπως κοινοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΚ Δ ΕΞ2013/ ΔΤΟ. Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και ορίζεται ότι με Κοινή Απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από την Α..Τ.Ε. Σέλος, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 3 τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΥΕΚ 265/Α ) και ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί από άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα οποία, συνεπεία θανάτου αυτών, περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του αναπήρου δικαιούχου, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ( ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 896/37 περί του γενικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών τα ως άνω αυτοκίνητα αποδεσμεύονταν σε διάστημα έξι μηνών, με παράταση δύο ακόμη εξαμήνων με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών). ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ3: Ρυθμίσεις για τα εταιρικά οχήματα Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.3 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της αριθμ. πρωτ. Δ. 247/13/ ΑΤΟ (ΥΕΚ 195/Β ), κυρωθείσας με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΥΕΚ 90/Α ), με την προσθήκη περίπτωσης ι) αναφορικά με νέα κατηγορία δικαιούχων προσώπων του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής χρησιμοποίησης οχημάτων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τα πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό. Ειδικότερα, για την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στις προαναφερθείσες διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή. β) Σο εταιρικό όχημα να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας. γ) Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη, της αμοιβής του εργαζόμενου. δ) Σο όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις προαναφερθείσες διατάξεις, η σχετική υπουργική απόφαση θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο διαταγή. 2

3 ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ5: Υορολογική μεταχείριση οχημάτων που προέρχονται από διασκευή διπλοκάμπινων οχημάτων -Κυρώσεις παράνομων διασκευών αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπές ρυθμίσεις. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ5, προστίθεται νέα περίπτωση ζ) επί του άρθρου 123 του ν.2960/2001 (ΥΕΚ 265/Α) και ορίζεται ότι, για τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού (διπλοκάμπινα οχήματα) τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δ.κ και 87.04, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1573/1985 (ΥΕΚ 201/Α) «Σελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό καθεστώς των αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις». Επισημαίνεται ότι, οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθμ.πρωτ. Υ.905/439/ Ε.Δ.Τ.Ο. (παρ.6, άρθρο 1, Κεφ.Α, Μέρος ΙΙ) εξακολουθούν να ισχύουν. Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ5, αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, έτσι ώστε στην έννοια του αυτοκινήτου οχήματος με μόνιμο κλειστό αμάξωμα να περιλαμβάνονται και τα οχήματα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου (διπλοκάμπινα οχήματα), εφόσον στον ανοικτό χώρο φόρτωσης αυτών, γίνει προσθήκη καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Δ5 προστίθεται περίπτωση 12 στη παράγραφο Γ του άρθρου 137 του ν.2960/2001 και τροποποιείται η περίπτωση 1 της ιδίας παραγράφου. Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε απαραίτητη καθώς σήμερα υφίσταται πολυνομία όσον αφορά τον κολασμό της διασκευής οχημάτων χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των τελωνειακών αρχών και για το λόγο αυτό προβλέφθηκε η αντικατάστασηκατάργηση των παλαιότερων διατάξεων (άρθρο 9 του ν.1573/1985, παρ.11 και 12 του άρθρου 15 του ν.2386/1996) και η προσθήκη περίπτωσης 12 στη παράγραφο Γ στο άρθρο 137 του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι παραβάσεις περί αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικότερα : Η περίπτωση 1 της παραγράφου Γ τροποποιείται ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα δέσμευσης οχημάτων και στις περιπτώσεις παραβάσεων της περίπτωσης 12. Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 12 αντιμετωπίζονται οι διασκευές αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής, με την επιβολή προστίμου ίσου με το 1/5 του αναλογούντος σε αυτά τέλους ταξινόμησης, με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12, παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς των αυτοκινήτων οχημάτων που διασκευάστηκαν παράτυπα στην αρχική τους μορφή χωρίς την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων (διαφορά του τέλους ταξινόμησης) υπό την προϋπόθεση καταβολής του οφειλόμενου προστίμου. Επιπλέον και για την αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων που προβλέπουν την επαναφορά των οχημάτων στην αρχική τους μορφή, προβλέπεται η επιβολή του διπλάσιου του προβλεπόμενου από τα προαναφερθέντα εδάφια προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος που καταλαμβάνεται εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχημα κατά παράβαση των διατάξεων του ν.1573/

4 Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Δ5, προβλέπεται η αντιμετώπιση παραβάσεων που έχουν ήδη διαπιστωθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με σκοπόνα αποσυμφορηθούν τα διοικητικά Δικαστήρια και να εισπραχθούν άμεσα τα οφειλόμενα πρόστιμα : οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ εφαρμόζονται και για παραβάσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος της ψηφισθείσας διάταξης δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις. στις διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 του ν.2960/2001 δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις αλλά εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και οι υποθέσεις που εκκρεμούν για είσπραξη ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου 4254/2013(ΥΕΚ 85 Α 7/4/2014), να παραιτηθούν των ενδίκων μέσων και να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ποσά. Ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται μέχρι το ύψος της προβλεπόμενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται. Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ5, προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.1573/1985, αφού πλέον οι σχετικές παραβάσεις όσον αφορά τις παράτυπες διασκευές και οι ποινές που επισύρουν έχουν συμπεριληφθεί στο άρθρο 137 του ν.2960/2001. Για λόγους ασφαλείας δικαίου διατηρείται διάταξη με την οποία ορίζεται ότι οι παραβάσεις του ν.1573/1985 κολάζονται με τις διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του ν.2960/2001. Σέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Δ5, προβλέπεται η κατάργηση των παραγράφων 11, 12 του άρθρου 15 του ν.2386/1996 οι διατάξεις του οποίου θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των παράνομων διασκευών φορτηγών οχημάτων σε επιβατικά οι οποίες μέχρι τη θέσπιση των διατάξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Σελωνειακός Κώδικας» συνιστούσαν λαθρεμπορία. Η κατάργηση αυτή κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι οι παράνομες διασκευές δεν συνιστούν πλέον λαθρεμπορία αλλά απλή τελωνειακή παράβαση και χρήζουν ομοιόμορφης αντιμετώπισης. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή για τη δυνατότητα επαναφοράς των οχημάτων στην αρχική τους μορφή χωρίς την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων έχει συμπεριληφθεί στις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις. Οι παραβάσεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 θα καταχωρούνται στο ΟΠΣ στον κωδικό παράβασης :7558. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Δ5, προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (ΥΕΚ 180/Α) με τις διατάξεις των οποίων, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις περί επιστροφών λόγω απόσυρσης και για οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους ταξινόμησης έως και , από ενδιάμεσους εμπόρους αυτοκινήτων (dealers), στους οποίους μεταβιβάσθηκαν τα υπό κρίση οχήματα με ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης. τη περίπτωση αυτή προσκομίζεται συμπληρωματικά το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία χορηγεί στον δικαιούχο ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΗΦΩΡΙΣΗ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Θ78 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Σελωνειακές Περιφέρειες 2. Σελωνεία Α,Β & Γ τάξης Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Λοιποί αποδέκτες Πίνακα Γ (η υπ αριθμ /1276/0006δ/ Δ.Τ.Ο.Ο.) 2..Δ.Ο.Ε. Κεντρική Τπηρεσία 3. Περιφερειακές Δ/νσεις.Δ.Ο.Ε. 4. Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης α) Δ/νση Επιθεώρησης Τπηρεσιών β) Δ/νση Προσωπικού Επιθεώρησης γ) Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 5. Περιφερειακές Δ/νσεις Οικονομικής Επιθεώρησης 6. ΕΛ.Τ.Σ Αττικής, Θεσσαλονίκης 7. Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων -Δ/νση Σεχνολογίας Οχημάτων -Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής -Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών -Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών 8. YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ α) Γραφείο Τπουργού β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Π Κοκκόρη γ) Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης δ) Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης Σμήμα Γ ταδίου 29, Αθήνα 9. ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ (ΙΚΑ ΕΣΑΜ) α) ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ β) ΓΡΑΥΕΙΟ ΤΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ γ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - Γραφείο Γεν. Δ/ντριας κας Φ. Γδοντάκη - Δ/νση Αναπηρίας και Ι. Εργασίας Σμήμα Αναπηρίας Αγίου Κωνσταντίνου 8, ΑΘΗΝΑ (fax : ) 10. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΜΕΑ ΣΜΗΜΑ Α Αριστοτέλους ΑΘΗΝΑ (fax: ) 11. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ Ειδική Νομική Τπηρεσία Σμήμα Δικαίου Ε.Ε. (fax: ) 12. ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΦΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ ΑΘΗΝΑ 5

6 13. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος Καραΐσκου ΠΕΙΡΑΙΑ 14. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών Πειραιά Σσαμαδού ΠΕΙΡΑΙΑ 15. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης Κουντουριώτου Θεσ/νίκη 16. Εθνική υνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΑΜΕΑ) Ελ. Βενιζέλου 236, ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 17. Πανελλήνιος ύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Δημητσάνης 3-5, ΜΟΦΑΣΟ. 18. Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) Ελ. Βενιζέλου 236, ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 19. Εθνική Ομοσπονδία Συφλών Βεραντζέρου 31, ΑΘΗΝΑ 20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών Ελ. Βενιζέλου 236, ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 21. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας Μακεδονίας 11, ΑΘΗΝΑ 22. Πανελλαδική Ένωση Εισαγωγέων Αυτοκινήτων (ΠΕΕΑ) Ακαδημίας 41, ΑΘΗΝΑ 23. ύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων Λ. Κηφισίας 294, ΦΑΛΑΝΔΡΙ 24. ύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου 248, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25. Π.Ο.Ε.Μ.Α.Α. Κασσάνδρας 15, Αθήνα 26. Ομοσπονδία Υορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών, Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών(Ο.Υ.Α.Ε.) Πατησίων ΑΘΗΝΑ 27. ύνδεσμος Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων & Ανταλλακτικών Θεσσαλονίκης Βάκχου 5, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Θ78 Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών κ. Γ. τουρνάρα 2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θ. Θεοχάρη 4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σελωνείων και Ε.Υ.Κ. κ. Κ. Νηχωρίτη 5. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 6. Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων 7. Δ/νσεις: 17η, 19η, 6η-Σμήμα Β 8. Δ/νσεις : 33η, Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ., 18 η (από 10 αντίγραφα) 9. ΓΓΠ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σμ. Γ 10. Δ/νση Π..Σ. Σμήματα Γ & Ε 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 280.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα