ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η συµβολή του Θεσµού του Μέντορα στην ε αγγελµατική ανά τυξη των εκ αιδευτικών: ιερεύνηση των α όψεων εκ αιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκ αίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιβλέπουσα: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εξεταστής : Γουδήρας Β. ηµήτριος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της εργασίας µου, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους µε διάφορους τρόπους µε βοήθησαν, µε στήριξαν και µου συµπαρασταθήκαν προκειµένου να ολοκληρώσω µε επιτυχία τις σπουδές µου. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την επιβλέπουσα, Επίκουρη Καθηγήτρια,κυρία Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, για τη βοήθεια και τη στήριξη που µου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εξεταστή της εργασίας µου, τον Καθηγητή, κ. ηµήτριο Β. Γουδήρα, που µε την εµπειρία του και τις επισηµάνσεις του, συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην αρτιότητα της συγκεκριµένης εργασίας. Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν και δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα, αφιερώνοντας µέρος του χρόνου τους για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά µου για την αµέριστη συµπαράσταση και ηθική υποστήριξη που µου πρόσφεραν καθώς και την υποµονή που επέδειξαν όλο αυτό το διάστηµα. Λασκαράκης. Γεώργιος Οκτώβριος

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας τους, αντιµετωπίζουν συχνά µια «σοκαριστική πραγµατικότητα» κατά τη µετάβασή τους από ένα σχετικά προστατευµένο περιβάλλον - αυτό της προϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών - σε µια νέα κατάσταση όπου θα πρέπει να είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Από τη δεκαετία του 1980, Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) µε βάση το σχολείο κατέχουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της προετοιµασίας, της εισαγωγικής επιµόρφωσης και των πρώτων σταδίων της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε πολλά µέρη του κόσµου. Από το 2000, η εισαγωγική επιµόρφωση είναι υποχρεωτική για όλους τους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς στα ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους τους στην εκπαίδευση. Την ευθύνη για την Εισαγωγική Επιµόρφωση έχουν τα 16 Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Το 2010 το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε το Ν.3848/ προχώρησε στην εισαγωγή του θεσµού του Μέντορα νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού ως µία από τις δοµές στήριξης για τους εκπαιδευτικούς στα πρώτα στάδια της σταδιοδροµίας τους. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε δηµόσια διαβούλευση, η οποία ως στόχο της είχε «να αναπτύξει περαιτέρω το διάλογο και τη διαµόρφωση των µελλοντικών Προγραµµάτων Καθοδήγησης(mentoring), ιδίως σε σχέση µε τα προσόντα των µεντόρων, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και το περιεχόµενο της σχέσης µέντορακαθοδηγούµενου». Ωστόσο µέχρι και σήµερα δεν υπάρχουν ακόµα επίσηµα Προγράµµατα Καθοδήγησης στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη έρευνα διερευνά τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα Προγράµµατα Καθοδήγησης(mentoring) ως µία από τις πιθανές δοµές υποστήριξης των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία βασίζονται σε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε είκοσι δασκάλους δηµοτικών σχολείων του Νοµού Θεσσαλονίκης. Η θεµατική ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της 3

4 πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προσδιορίζουν στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων στήριξης µια σειρά από πιθανά οφέλη για την επαγγελµατική ανάπτυξη τόσο των καθοδηγούµενων εκπαιδευτικών όσο και για τους µέντορες. Τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι για την επιτυχή καθοδήγηση περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τρεις βασικούς τοµείς: α) στην επιλογή του µέντορα β) στα προσόντα και την εκπαίδευση των µεντόρων, και γ) στη δοµή και στο περιεχόµενο των προγραµµάτων καθοδήγησης, συµπεριλαµβανοµένων των κινήτρων για τους µέντορες και τον πιθανό ρόλο του µέντορα ως αξιολογητή. Επιπλέον, η συγκεκριµένη εργασία περιλαµβάνει κάποιες προτάσεις για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για µελλοντική έρευνα. Λέξεις-κλειδιά: Συµβουλευτική Καθοδήγηση, νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί, επαγγελµατική ανάπτυξη, µέντορας, καθοδηγούµενος. 4

5 Abstract Newly appointed teachers, especially those in their first years of teaching, often encounter a reality shock as they transfer from a relatively sheltered pre-service teacher education program to a novel situation where they have to be personally accountable for their professional work. Since the 1980s, school-based mentoring has come to play an increasingly prominent role in supporting the initial preparation, induction and early professional development of teachers in many parts of the world. From 2000, induction has been obligatory for all newly appointed teachers in Greek primary schools during their first year. Induction is carried out in the 16 Regional Further Educational Centres (PEK). In 2010 the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs with the Law Ν.3848/ implemented mentor teacher for newly appointed teacher as support structure for beginning teachers in the early stages of their career. In addition the Ministry of Education conducted a public consultation, which aimed "to develop further the dialogue and also the formation of future mentoring programs, particularly in relation to qualifications, conditions, tasks, duration and general content of mentor-mentee relationship. However at present there are still no formal mentoring programs in Greece. This study explores primary school teachers perceptions on induction with mentoring as one of the possible support structures. The data are based on semi-structured interviews with twenty primary school teachers from the Prefecture of Thessaloniki. A thematic content analysis revealed that primary school teachers identify a range of potential benefits for beginning teachers and mentors professional development under mentors support. The findings suggest that for successful mentoring more attention needs to be given to three main areas: a) selection of the mentor b) qualifications of mentor and mentor training, c) structure and content of mentoring programs, including incentives for mentors and the possible role of mentor as assessor. Furthermore, some implications for policy-makers and for future research, are considered. Key-words: mentoring, newly appointed teachers, professional development, mentor, mentee(protégé). 5

6 Πίνακας περιεχομένων ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 Abstract... 5 Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - Επαγγελµατική ζωή και επαγγελµατική ανάπτυξη Η «επαγγελµατική ζωή» στη µεταµοντέρνα εποχή Επαγγελµατική ανάπτυξη-εννοιολογικές αποσαφηνίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο - Επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Το «επάγγελµα» του εκπαιδευτικού Επαγγελµατική ανάπτυξη και εκπαιδευτικοί Επαγγελµατική ανάπτυξη και επαγγελµατική µάθηση Επαγγελµατική ανάπτυξη και προσωπική ανάπτυξη Επαγγελµατική ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη Η αναγκαιότητα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Στάδια επαγγελµατικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Μοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης Η Επιµόρφωση ως βασικός µοχλός της επαγγελµατικής ανάπτυξης Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και οι ανάγκες τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) και ο θεσµός του Μέντορα Νεοδιοριζόµενου Εκπαιδευτικού Μια πρόταση επαγγελµατικής ανάπτυξης Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring)

7 3.1.1 Μέντορας- Καθοδηγούµενος (protégé ή mentee) Συµβουλευτική Καθοδήγηση ( mentoring) Η Συµβουλευτική Καθοδήγηση ( mentoring) Η διεθνής εµπειρία Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Μέθοδος επισκόπησης Οφέλη της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης Οφέλη για τους καθοδηγούµενους Οφέλη για τους µέντορες Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) Προσόντα και εκπαίδευση µεντόρων Πλαίσιο, περιεχόµενο και στρατηγικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιαδικασία επιλογής Μέντορα-Προϋποθέσεις Πλαίσιο της µεντορικής σχέσης Στρατηγικές και περιεχόµενο της µεντορικής σχέσης Χρόνος και διαθεσιµότητα του µέντορα Κίνητρα για τους µέντορες Ο µέντορας ως αξιολογητής B.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο - Μεθοδολογία της έρευνας Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήµατα Αναγκαιότητα της έρευνας Μεθοδολογική Προσέγγιση της Έρευνας Ποιοτική Έρευνα

8 4.3.2 Ερευνητικό Εργαλείο - Η Συνέντευξη Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας Συλλογή και Ανάλυση δεδοµένων της έρευνας: Η ανάλυση περιεχοµένου Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας Οι περιορισµοί της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - Ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων Ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων Περιεχόµενο του όρου «Επαγγελµατική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών» ραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης Επαγγελµατική ανάπτυξη και Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί Εστίες δυσχερειών νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και Πανεπιστηµιακές σπουδές Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και Εισαγωγική Επιµόρφωση Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Προσδοκώµενα οφέλη για την επαγγελµατική ανάπτυξη του Καθοδηγούµενου Προσδοκώµενα οφέλη για την επαγγελµατική ανάπτυξη του Μέντορα Προσόντα και εκπαίδευση Μεντόρων Πλαίσιο, δοµή, περιεχόµενο και στρατηγικές της µεντορικής σχέσης ιαδικασία Επιλογής Μεντόρων - Προϋποθέσεις Πλαίσιο της µεντορικής σχέσης Στρατηγικές και περιεχόµενο της µεντορικής σχέσης Χρόνος και διαθεσιµότητα του µέντορα Κίνητρα για τους µέντορες Ο Μέντορας και ως αξιολογητής

9 5.2 Συζήτηση των αποτελεσµάτων Εκπαιδευτικοί και επαγγελµατική ανάπτυξη ραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και επαγγελµατική ανάπτυξη Θεσµός του Μέντορα και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Προσδοκώµενα οφέλη της για την επαγγελµατική ανάπτυξη του καθοδηγούµενου Προσδοκώµενα οφέλη για την επαγγελµατική ανάπτυξη του Μέντορα Προσόντα και εκπαίδευση των µεντόρων Πλαίσιο, περιεχόµενο και στρατηγικές της µεντορικής σχέσης ιαδικασία Επιλογής Μεντόρων-Προϋποθέσεις Πλαίσιο της µεντορικής σχέσης Στρατηγικές και περιεχόµενο της µεντορικής σχέσης Χρόνος και διαθεσιµότητα του µέντορα Ο µέντορας ως αξιολογητής Συµπεράσµατα - Προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ηµόσια ιαβούλευση για το Θεσµό του Μέντορα νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού Ο ΗΓΟΣ ΗΜΙ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (1ος άξονας) ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (2ος άξονας) ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (3ος άξονας) ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (4ος άξονας) ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (5ος άξονας)

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

11 Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher. Γιαπωνέζικη παροιµία 11

12 Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 12

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βελτίωση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Σχετικές αναλύσεις και έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί ως κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να επιτύχουν το στόχο της συνεχούς επαγγελµατικής τους ανάπτυξης προς όφελος τόσο δικό τους,των µαθητών, του σχολείου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Εκείνο που επίσης υπογραµµίζεται από µια πληθώρα ερευνητών είναι η ανάγκη για την υιοθέτηση νέων δοµών και θεσµικών αλλαγών για την προώθηση αυτής της ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη εργασία αναφέρεται στην επικείµενη εισαγωγή του θεσµού του Μέντορα στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Συζητά,ειδικότερα, τις απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης για την εφαρµογή του νέου θεσµού και τη συµβολή του στην υποστήριξη των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών για την παροχή υψηλής ποιότητας παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και στην προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τόσο από την πλευρά του Μέντορα όσο και από τη πλευρά του καθοδηγούµενου. Αφορµή για τη διεξαγωγή της έρευνας υπήρξε, αρχικά, η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 3848/ για την «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» µε τον οποίο ουσιαστικά γίνεται η εισαγωγή του θεσµού του «Μέντορα» στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Κυριότερο όµως κίνητρο υπήρξε η ηµόσια ιαβούλευση που διενεργήθηκε από το ΥΠ ΒΜΘ, που απέβλεπε «αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη διαµόρφωση του εν λόγω θεσµού, ειδικότερα σε σχέση µε τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόµενο της µεντορικής σχέσης». Στη βάση των κεντρικών ερωτηµάτων της ηµόσιας ιαβούλευσης κινείται και η παρούσα εργασία µε τη φιλοδοξία να προσθέσει ένα σηµαντικό σώµα απόψεων στην ανάπτυξη αυτού του διαλόγου και στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου θεσµού. Στο θεωρητικό της µέρος, αρχικά γίνεται αναφορά στις έννοιες του «επαγγέλµατος» και της «επαγγελµατικής ανάπτυξης» όπως αυτές διαµορφώνεται στη σύγχρονη εποχή.ακολούθως, η εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην επαγγελµατική 13

14 ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στους λόγους που την κάνουν επιτακτική στην σηµερινή εποχή των ραγδαίων κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων καθώς και στα στάδια της επαγγελµατικής ανάπτυξής τους όπως αυτά παρατίθενται στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια αναφέρονται θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, η υποδοχή και υποστήριξή τους µε τον θεσµό της επιµόρφωσης. Έπειτα γίνεται αναφορά στο Θεσµό του Μέντορα και στην πρακτική της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring).στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσµατα µιας επισκόπησης της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά µε την Καθοδήγηση των αρχάριων εκπαιδευτικών. Η έρευνα εντοπίζει µια σειρά από πιθανά οφέλη αλλά και «µελανά» σηµεία που συνδέεται µε την εφαρµογή του θεσµού στο εξωτερικό και συζητά τις προϋποθέσεις και τα σηµεία-κλειδιά για τη µεγιστοποίηση των ωφελειών µιας «επιτυχούς» Καθοδήγησης, όπως η αποτελεσµατική επιλογή και η προετοιµασία των µεντόρων. Στο ερευνητικό µέρος, παρατίθεται η ποιοτική έρευνα που αποσκοπεί στην διερεύνηση των παραµέτρων του νέου θεσµού, που-πάντα σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευτικών- θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην επαγγελµατική ανάπτυξη των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών, των ίδιων των Μεντόρων.Τα στοιχεία βασίστηκαν σε συνεντεύξεις µε είκοσι εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων κατέδειξε ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) έχει όλες τις προϋποθέσεις για να προσφέρει µια πολύτιµη υποστήριξη τόσο στον τοµέα της προσωπικής όσο και στον τοµέα της επαγγελµατικής ανάπτυξης στους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα εκπαιδευτικούς, αλλά υπάρχουν περιοχές της Καθοδήγησης που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Η µελέτη εντόπισε κάποια σηµεία που σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την εφαρµογή του νέου θεσµού. Τα σηµεία αυτά σχετίζονται κυρίως µε τους εξής τοµείς: 1) τον τρόπο επιλογής των µεντόρων, 2) τα προσόντα και την εκπαίδευση των µεντόρων, 3) το πλαίσιο, το περιεχόµενο και τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα της έρευνας και η διατύπωση κάποιων προτάσεων µε αποδέκτες κυρίως τους φορείς 14

15 χάραξης πολιτικής αλλά και τους µελλοντικούς ερευνητές σχετικά µε το πώς θα µπορούσε ο Νέος Θεσµός να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - Επαγγελματική ζωή και επαγγελματική ανάπτυξη 1.1. Η «επαγγελματική ζωή» στη μεταμοντέρνα εποχή Κατά τη µετάβαση των δυτικών κοινωνιών στη µεταµοντέρνα και µεταβιοµηχανική εποχή, η έννοια του «επαγγέλµατος» έχει απολέσει κατά πολύ το εννοιολογικό της περιεχόµενο, τουλάχιστον αυτό που της αποδιδόταν στα χρόνια της βιοµηχανικής εποχής. Το περιεχόµενο των επαγγελµατικών ειδικοτήτων µεταβάλλεται ανάλογα µε τις αναδιαρθρώσεις των τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές καινοτοµίες και τις µεταβολές στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η έννοια του επαγγέλµατος ως ενός συστήµατος µε αρκετές σταθερές, όπως π.χ., η εκπαίδευση που οδηγεί σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο εργασίας, τα σταθερά επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα σαφή καθήκοντα ανά θέση εργασίας έχουν γίνει πιο ασαφή (Λυµπεράκη & ενδρινός, 2004 στο Παπαβασιλείου-Αλεξίου & Σινάνη,2011:157). Στην οικονοµία της γνώσης και της πληροφορίας κυριαρχούν οι έννοιες της «απασχολησιµότητας» (Κρίβας,2001) και της «σταδιοδροµίας» (Κοσµίδου Hardy,2006).Τώρα πλέον το ιστορικό της εκπαίδευσης που προηγήθηκε δεν αρκεί. Σηµασία έχει τι πραγµατικά µπορείς να κάνεις, µε βάση τα πρότυπα που καθορίζει η αγορά εργασίας, τα οποία όµως συνεχώς εξελίσσονται. Μελέτες του σύγχρονου χώρου εργασίας κατέγραψαν τις αλλαγές αυτές και ανέδειξαν ως νέα µορφή σταδιοδροµίας την «Πρωτεϊκή σταδιοδροµία» 1 και την «χωρίς όρια σταδιοδροµία» ( boundaryless career) 2, σε αντιπαράθεση µε την συµβατική, σχετικά σταθερή «κοινωνική σταδιοδροµία», η νέα σταδιοδροµία είναι λίαν ευµετάβλητη και σχετικά απρόβλεπτη. (Παλαιοκρασάς,2006) 1 Τη µορφή αυτή της σταδιοδροµίας την περιέγραψε ο Hall (1976).Η σταδιοδροµία µε αυτή τη µορφή παροµοιάζεται από τον Πρωτέα, τον ήρωα της ελληνικής µυθολογίας, ο οποίος µπορούσε να αλλάζει τη µορφή του µε µεγάλη ευκολία.(κρίβας,2001; Παλαιοκρασάς,2006) 2 Ο Arthur εισήγαγε τον όρο «χωρίς όρια σταδιοδροµία» ( boundaryless career), για να περιγράψει τη σταδιοδροµία η οποία πλέον δεν καθορίζεται από τον συγκεκριµένο εργοδότη αλλά από τις απροσδιόριστες αλληλεπιδράσεις δυνάµεων και διαδικασιών µεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισµών. (Arthur,1994). 15

16 Η νέα αυτή κατάσταση απαιτεί ταχεία προσαρµογή στις αλλαγές αυτές και υπογραµµίζει την ανάγκη εµπλουτισµού των γνώσεων του ατόµου ή του εργαζοµένου. Αυτό σηµαίνει ότι οι εξελίξεις απαιτούν την ανάδυση ενός νέου τύπου ενεργού ατόµου µε διαφορετικά από το παρελθόν προσόντα και ικανότητες. Τα άτοµα που επιδιώκουν πλέον την αύξηση της απασχολησιµότητά τους θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες για αυτόνοµη διαχείριση της εκπαίδευσής τους. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να σκέφτονται δηµιουργικά, να έχουν ευρύτερη κατανόηση των συστηµάτων µέσα στα οποία λειτουργούν, να αποκτούν, να ερµηνεύουν και να οργανώνουν πληροφορίες και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες,όπως επίλυση προβληµάτων στην οµάδα(παπαβασιλείου-αλεξίου,2008). Είναι πλέον αναγκαία η διαµόρφωση ενός ατόµου που θα είναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής του ταυτότητας, για τον καθορισµό του εργασιακού του προσανατολισµού και το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση της σταδιοδροµίας του µέσα στον προσανατολισµό αυτό. (Κρίβας, 2001) Ταυτόχρονα οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την ανάγκη συµβουλευτικής υποστήριξης και συστηµατικής καθοδήγησης όχι µόνο των ατόµων εκείνων που επιζητούν βοήθεια στη λήψη των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών κατά την είσοδό τους στον εργασιακό στίβο αλλά επεκτείνεται και σε αυτούς που έχουν ήδη εισέλθει στην επαγγελµατική δραστηριότητα 3, αφού το πρόβληµα της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας δεν εστιάζεται στις µέρες µας στην ανεύρεση εργασίας µόνον, αλλά περιλαµβάνει και τη διασφάλιση της δυνατότητας διατήρησής της.(μαριδάκη- Κασσωτάκη,2006) Ο Κασσωτάκης (2002) αναφέρει ότι για να πετύχει ο σύγχρονος άνθρωπος στην επαγγελµατική του ζωή έχει ανάγκη από συνεχή πληροφόρηση σε ότι αφορά τις σπουδές,τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις στην οικονοµία. Απαραίτητη κρίνεται η παροχή συστηµατικής βοήθειας για να γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες, τις αδυναµίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. 3 Η Σιδηροπούλου- ηµακάκου (2006) στην εξαιρετική της εισαγωγή στη ελληνική έκδοση του βιβλίου των Nathan & Hill (2006) «Επαγγελµατική Συµβουλευτική: Η συµβουλευτική προσέγγιση της επαγγελµατικής επιλογής και σταδιοδροµίας» διαχωρίζει την επαγγελµατική συµβουλευτική από αυτήν της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας.συγκεκριµένα αναφέρει ότι : «η συµβουλευτική σταδιοδροµίας περιλαµβάνει την υποστήριξη που παρέχεται στα άτοµα, τα οποία ήδη βρίσκονται ενταγµένα σε κάποιο επάγγελµα... ενώ η επαγγελµατική συµβουλευτική περιλαµβάνει και τα άτοµα που προετοιµάζονται για την επαγγελµατική τους επιλογή και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας» ( Σιδηροπούλου- ηµακάκου,2006:11) 16

17 Επιπρόσθετα αναφέρει ότι ο σηµερινός άνθρωπος έχει ανάγκη από συµβουλευτική στήριξη για να µπορεί να υπερβαίνει, χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα, τις δυσκολίες που συναντά στην εκπαιδευτική του διαδροµή και την επαγγελµατική του σταδιοδροµία(κασσωτάκης, 2002) Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ένα από τα βασικά προβλήµατα του ατόµου ως µελλοντικού εργαζόµενου είναι η δυνατότητά του να διαχειρίζεται τις σχέσεις του µε το χώρο της εργασίας και της µάθησης.( Κρίβας, 2001) Η επαγγελµατική εξέλιξη δεν εξαρτάται στον 21 ο αιώνα απαραίτητα (όπως πριν µερικά χρόνια) από την : τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, επανακατάρτιση, κάθετη κινητικότητα αλλά από συνεχή µάθηση, αυτοκατευθυνόµενη πρόοδο, αποδοχή διαθεµατικών εργασιακών προκλήσεων και από την αλληλοσυσχέτιση εργασιακών εµπειριών.(παλαιοκρασάς,2006) Σε αυτό το µεταβαλλόµενο τοπίο η διά βίου εκπαίδευση και η συµβουλευτική καλούνται να συνεισφέρουν αποφασιστικά, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των εργαζοµένων στα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας, όπως για παράδειγµα η ευελιξία, η κινητικότητα, η αυτοδιαχείριση της σταδιοδροµίας, η υπευθυνότητα, η συνεργασία. (Παπαβασιλείου-Αλεξίου & Σινάνη,2011) Στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας βρίσκονται θέµατα που σχετίζονται µε υπηρεσίες επαγγελµατικής συµβουλευτικής ή υποστήριξης 4, ως σκόπιµες παρεµβάσεις για την ενίσχυση της επαγγελµατικής ανάπτυξης. 1.2.Επαγγελματική ανάπτυξη-εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη (career development) συναντάται κατά κύριο λόγο στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία και αναφέρεται σε µια σειρά λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που έχουν ως τελικό στόχο την επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη ατόµων που ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό πεδίο ή επαγγελµατικό χώρο ( ασκολιά, 2000). 4 Ο Paul Stokes (2003) στο άρθρο του Exploring the relationship between mentoring and counseling,αναφέρει ότι µια σειρά ερευνητών (Eby,1997;Clutterbuck and Megginson,1999; Higgins,2000;Siegel,2000;Talbot,2000),αναφέρονται στην άµεση σχέση της Συµβουλευτικής (Counseling) µε τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring). 17

18 Οι Brown και Brooks ( 1991) αναφέρουν ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι ο όρος που περιγράφει τη διαδικασία επιλογής, εισόδου, προσαρµογής και εξέλιξης σε ένα επάγγελµα. Οι Κάντας & Χατζή (1991) αναφερόµενοι στον όρο «επαγγελµατική ανάπτυξη» αναφέρουν ότι αφορά : α) στην εξελικτική πορεία του ατόµου όσον αφορά τον προσανατολισµό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελµα ή τα επαγγέλµατα που πρόκειται να επιλέξει και αν ακολουθήσει, και β) την εξέλιξη της σταδιοδροµίας του ατόµου στον επαγγελµατικό χώρο όπου απασχολείται. (Κάντας & Χαντζή, 1991) Ο ηµητρόπουλος αναφέρει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου είναι η ανάπτυξή του στο πλαίσιο του επαγγελµατικού τοµέα της προσωπικότητάς του και ορίζεται ως µια συνεχής δυναµική εξελικτική πορεία, κατά την οποία διαµορφώνεται και συνεχώς αναδιαµορφώνεται η επαγγελµατική του συµπεριφορά. Αυτή αποτελεί τµήµα της συνολικής του συµπεριφοράς και σχετίζεται µε την επαγγελµατική του ζωή.( ηµητρόπουλος, 2002) Ο Κασσωτάκης θεωρεί ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια συνεχής και δυναµική πορεία. Μάλιστα στην πορεία αυτή διακρίνει τρεις φάσεις που περιέχουν διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η πρώτη φάση καλύπτει την εξέλιξη από την αρχή της µέχρι και την πρώτη εκπαιδευτική-επαγγελµατική επιλογή. Η δεύτερη φάση καλύπτει τις επόµενες εκπαιδευτικές-επαγγελµατικές επιλογές και την αρχική ειδική εκπαίδευση-προετοιµασία για κάποιο επάγγελµα. Η τρίτη φάση περιλαµβάνει όλα τα στάδια, από την επιλογή της πρώτης συγκεκριµένης εργασίας και µετά και διαρκεί µέχρι τη λήξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου(κασσωτάκης,2002). Οι ευκαιρίες για την επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής του επαγγελµατία και απαντώνται συχνά εντός του περιβάλλοντος εργασίας του. Μάλιστα η ικανότητα των επαγγελµατιών ενός κλάδου να εµπλέκονται σε διαδικασίες που προάγουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό των οργανισµών εκείνων που είναι γνωστοί για την υψηλή τους απόδοση και οι οποίοι χαίρουν όχι τυχαία- της πλήρους εµπιστοσύνης του κοινού (Tippelt, 1999). Οι Friedman και Philips (2004) σηµειώνουν ότι οι δραστηριότητες της επαγγελµατικής ανάπτυξης γίνονται κατανοητές από την άποψη της επίσηµης 18

19 κατάρτισης που συνδέεται µε την εργασία ή µε την απόκτηση ενός επαγγελµατικού προσόντος. Όµως, ένα αναδυόµενο µοντέλο είναι αυτό που διευρύνει την έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης και µεταφέρει το κέντρο της προσοχής όχι πια στην παραδοσιακή πρακτική της συµµετοχής σε µαθήµατα και ηµερίδες επιµόρφωσης αλλά συνδέει την επαγγελµατική ανάπτυξη µε την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, µε την έννοια του χρόνου και µε την έννοια της δια βίου εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικός είναι ο ορισµός που δίνεται από το ΕΚΕΠ 5 : Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη αναφέρεται στην εξελικτική πορεία του ατόµου όσον αφορά στον προσανατολισµό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις για το επάγγελµα ή τα επαγγέλµατα που επιθυµεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. ιαµορφώνεται δε και καθορίζεται από ένα συνδυασµό παραγόντων που αφορούν στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, όπως και το σύστηµα των αξιών του ατόµου, ιδιαίτερα των επαγγελµατικών και εργασιακών αξιών του. Η έµφαση στην εξέλιξη και ανάπτυξη συνδέεται µε το ότι η επαγγελµατική ζωή ενός ατόµου δεν αποτελείται µόνο από την περίοδο εξάσκησης ενός ή περισσότερων επαγγελµάτων, αλλά, και από όλες εκείνες τις φάσεις, κατά τις οποίες διαµορφώνονται επιλογές και αποφάσεις που, αρχικά, οδηγούν στην προετοιµασία για ένα επάγγελµα, ύστερα, στην επιλογή ενός επαγγέλµατος, και, στη συνέχεια, στην άσκησή του, όπως επίσης και στις ενδιάµεσες αλλαγές και µετακινήσεις σε εργασιακά περιβάλλοντα µέχρι τη στιγµή της συνταξιοδότησης. ηλαδή, η είσοδος σε ένα επάγγελµα δεν είναι αποτέλεσµα µιας στιγµιαίας απόφασης αλλά µιας µακροχρόνιας διαδικασίας που συµβαδίζει µε την ψυχολογική εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόµου. Επιπλέον, ένα άτοµο εξελίσσεται µέσα στο συγκεκριµένο εργασιακό χώρο όπου απασχολείται. Τέλος, η επαγγελµατική εξέλιξη δεν τελειώνει µε την απόσυρση του ατόµου από την ενεργό ζωή, αλλά διαρκεί όσο το άτοµο συνεχίζει να έχει κάποια δραστηριότητα η οποία αποβλέπει στο να ωφεληθεί οικονοµικά και κοινωνικά το ίδιο και οι άλλοι. Το αδιαίρετο της εργασίας και της ζωής και η συνεχιζόµενη αλληλεπίδραση µεταξύ σταδιοδροµίας και ζωής σήµερα αναγνωρίζονται διεθνώς. Οι Wolfe και Kolb (1980) παρουσίασαν έναν ορισµό για την επαγγελµατική ανάπτυξη που παραµένει ακόµη και σήµερα επίκαιρος. «Η επαγγελµατική ανάπτυξη αφορά όλη τη ζωή του ατόµου, όχι µόνο το επάγγελµα του. Σαν τέτοια αυτή αφορά το άτοµο στην ολότητά του... Ακόµη περισσότερο, αφορά 5 Όπως ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ (http://www.ekep.gr/guidance/taseis.asp) στις

20 στο συνεχώς µεταβαλλόµενο πλαίσια της ζωής του. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και περιορισµοί, η σχέση που το συνδέει µε τους σηµαντικούς «άλλους», οι ευθύνες για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους γονείς, η συνολική δοµή των συνθηκών που περιστοιχίζουν το άτοµο είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να κατανοηθούν και να συνυπολογισθούν. Με αυτή την έννοια, η επαγγελµατική ανάπτυξη και η προσωπική ανάπτυξη συγκλίνουν. Το άτοµο και οι συνθήκες που αλλάζουν, εξελίσσονται σε αµοιβαία αλληλεπίδραση-αποτελούν το επίκεντρο της επαγγελµατικής ανάπτυξης» (Kolbe & Wolf, 1980, στο Paton and McMachon,2006:7) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 2.1 Το «επάγγελμα» του εκπαιδευτικού Το ερώτηµα που απασχόλησε κυρίως τη θεωρία και την έρευνα αφορά στο αν η διδασκαλία είναι τελικά τέχνη ή επιστήµη. Από τις αρχές του προηγούµενου αιώνασυγκεκριµένα από τη δεκαετία του ξεκίνησε µία ερευνητική προσπάθεια µε στόχο να στοιχειοθετηθεί το γνωστικό υπόβαθρο, µε βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός θα οδηγήσει σε επιτυχία την τάξη του και θα αποκτήσει κύρος το επάγγελµά του (Παπαναούµ, 2003). Το ίδιο θέµα απασχόλησε το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του Η διδασκαλία ως επάγγελµα προβλήθηκε στη δεκαετία µεταξύ όταν και το ενδιαφέρον στράφηκε στην αναβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση του έργου τους. Ως βασικά χαρακτηριστικά ενός επαγγέλµατος, (όπως π.χ. του γιατρού ή του δικηγόρου), αναφέρονται η κατοχή ενός εξειδικευµένου γνωστικού αντικειµένου, ο έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες γίνεται και παραµένει κάποιος µέλος ενός ελευθερίου επαγγέλµατος αλλά και ο έλεγχος της διαδικασίας απόκτησης των τίτλων σπουδών του. Επίσης, η ύπαρξη επαγγελµατικής δεοντολογίας και η δυνατότητα διαγραφής όσων παραβαίνουν τους κανόνες. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα είσπραξης αµοιβής και επιλογής πελατών (Neave,1998).Τη συγκεκριµένη δεκαετία οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρήθηκαν 20

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το κίνημα του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών

Το κίνημα του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών Eπιστημονικό Bήμα, τ. 6, Ιούνιος 2006 Το κίνημα του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών Βάιος Γκρίτζιος Δάσκαλος, Med, Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπότροφος Ι.Κ.Υ. Εισαγωγή Η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1069 Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό Λ. Δράκος Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, drakos@sch.gr Περίληψη Ο Σχολικός Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010 Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Α. Η δοκιμιογράφος προβληματίζεται για την αναγκαιότητα της αυτομόρφωσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά προσεγγίζει εννοιολογικά τον όρο,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Φώκιαλη, Π., ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές 18-19 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές Εισηγήτρια: Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού Βασίλειος Τόλιας Hiltrud Koch Athens, 23 January 2010 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM)

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, loukas.zahilas@cedefop.europa.eu 1 Ευρώπη2020 ΣτοεπίπεδοτηςΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα