ΕΡΓΟ : Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π136/2010 ΠΡΟΫΠ. : ,96 με το Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προσωπικό που εργάζεται σε συγκεκριμένες ειδικότήτες του Δήμου Ιλίου και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου για την επίβλεψη της υγείας του. Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/ΦΕΚ 244 Α /1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/ΦΕΚ 139 Α / Το Ν. 2307/ Φ. Ε. Κ. 113 Α /1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Η με αριθμό 53361/ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1503/ ιδίως δε η παράγραφος Γ που αφορά την προληπτική ιατρική. Η με αριθμό ΤΤ36586/ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1323/Β/ Η με αριθμό 31119/2008:Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 990/Β/ Η με αριθμό 159/ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2008 της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., ιδίως Δε το 14 ο άρθρο της. Το Π.Δ 157/ ΦΕΚ 62Α Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών και των οδοντιατρικών πράξεων όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Υ4α/οικ / Προσαρμογή διοικητικών πράξεων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα ΕΥΡΩ. Το με αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ Euro και ενενήντα έξι λεπτά (44.998,96 ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Σελίδα 2 από 11 Αριθμός Ενδεικτική Τιμή Εξεταζομένων Μονάδας ( ) Συνολική ενδεικτική Τιμή ( ) 1η ΟΜΑΔΑ: Ετήσιες Ιατρικές εξετάσεις αντρών - γυναικών 1 Γενική Αίματος 417 2, ,96 2 Γενική Ούρων 417 1,76 733,92 3 SGOT 417 4, ,33

3 4 SGPT 417 4, ,33 5 Anti-HAV (IgG - IgM) 417 9, ,67 6 anti-hcv 417 9, ,67 7 HBs-Ag 417 9, ,67 8 Anti HBs - Anti Hbcore 417 9, ,67 9 Σάκχαρο 417 2,26 942,42 10 Ουρία 417 2,26 942,42 11 Κρεατινίνη 417 4, ,85 12 Ουρικό Οξύ 417 2, ,96 13 Χοληστερίνη - HDL - LDL 417 2, ,96 14 Τριγλυκερίδια 417 4, ,33 15 Έλεγχος Προστάτη (άντρες > 50 ετών) 73 19, ,80 Σύνολο 1ης Ομάδας Εξετάσεων ,96 2η ΟΜΑΔΑ: Δερματολογικές εξετάσεις αντρών - γυναικών 16 Δερματολογική εξέταση , ,00 3η ΟΜΑΔΑ: Ιατρικές εξετάσεις αντρών γυναικών ανά Διετία 17 Α/Α Θώρακος 417 6, ,00 Γενικό Σύνολο ,96 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Γενική Αίματος», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 2,88 Δύο Euro και ογδόντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 O «Γενική Ούρων», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 1,76 Ένα Euro και εβδομήντα έξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 3 O «SGOT», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 4,49 Τέσσερα Euro και σαράντα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 4 O «SGPT», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 4,49 Τέσσερα Euro και σαράντα εννέα λεπτά. Σελίδα 3 από 11

4 ΑΡΘΡΟ 5 O «Anti-HAV (IgG - ΙgM)», ήτοι εξετάσεις και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε αριθμό εξετάσεων βάσει των εξεταζόμενων ατόμων. Τιμή και για τις δύο εξετάσεις 9,51 Εννέα Euro και πενήντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 6 O «Anti-HCV», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 9,51 Εννέα Euro και πενήντα ένα λεπτά ΑΡΘΡΟ 7 O «HBs-Ag», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 9,51 Εννέα Euro και πενήντα ένα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 8 O «Anti HBs - Αnti Hbcore», ήτοι εξετάσεις και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε αριθμό εξετάσεων βάσει των εξεταζόμενων ατόμων. Τιμή και για τις δύο εξετάσεις 9,51 Εννέα Euro και πενήντα ένα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 9 O «Σάκχαρο», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 2,26 Δύο Euro και είκοσι έξι λεπτά. ΑΡΘΡΟ 10 O «Ουρία», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 2,26 Δύο Euro και είκοσι έξι λεπτά. ΑΡΘΡΟ 11 O «Κρεατινίνη», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 4,05 Τέσσερα Euro και πέντε λεπτά. Σελίδα 4 από 11

5 ΑΡΘΡΟ 12 O «Ουρικό Οξύ», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 2,88 Δύο Euro και ογδόντα οκτώ λεπτά. ΑΡΘΡΟ 13 O «Χοληστερίνη HDL - LDL», ήτοι εξετάσεις και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε αριθμό εξετάσεων βάσει των εξεταζόμενων ατόμων. Τιμή και για τις τρεις εξετάσεις 2,88 Δύο Euro και ογδόντα οκτώ λεπτά. ΑΡΘΡΟ 14 O «Τριγλυκερίδια», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 4,49 Τέσσερα Euro και σαράντα εννέα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 15 O «PSA», ήτοι εξέταση προστάτη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τιμή ανά εξέταση 19,60 Δέκα εννέα Euro και εξήντα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 16 O «Δερματολογική εξέταση», ήτοι εξέταση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε αριθμό εξετάσεων βάσει των εξεταζόμενων ατόμων. Τιμή ανά εξέταση 28,00 Είκοσι οκτώ Euro. ΑΡΘΡΟ 17 O «Α/Α Θώρακος», ήτοι ακτινογραφία θώρακος συνοδευόμενη από ιατρική εκτίμηση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε αριθμό ακτινογραφιών βάσει των εξεταζόμενων ατόμων. Τιμή ανά εξέταση 6,00 Έξι Euro. Σελίδα 5 από 11

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προσωπικό που εργάζεται σε συγκεκριμένες ειδικότήτες του Δήμου Ιλίου και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, συνολικά 417 άτομα, για την επίβλεψη της υγείας του, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που από κοινού θα συμφωνήσουν ο μειοδότης και ο Δήμος Ιλίου. Το σύνολο των ιατρικών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του μειοδότη αναδόχου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Δήμου Ιλίου, θεωρείται απαραίτητο, οι ιατρικές εξετάσεις να πραγματοποιούνται σε ιατρικό κέντρο που να λειτουργεί εντός του Δήμου Ιλίου ή σε όμορους Δήμους (Πετρουπόλεως, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερού). Μετά την επιλογή του μειοδότη - αναδόχου Ιατρικών Υπηρεσιών, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με την οποία ο ανάδοχος θα εντέλλεται να διενεργήσει τις αιτούμενες Ιατρικές Εξετάσεις μετά από ραντεβού των δικαιούχων που θα έχει προκαθοριστεί κατόπιν συνεργασίας της Ιατρού εργασίας του Δήμου Ιλίου με τον ανάδοχο. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 120 ημερων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων προς εξέταση έχει ο Δήμος Ιλίου και οφείλει ως παράρτημα στην σύμβαση εντολής διενέργειας που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, να επισυνάψει Ονομαστικό (Επίθετο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Ηλικία, Υπηρεσία) Κατάλογο των δικαιούχων. Ο ανάδοχος θα συμφωνεί το ραντεβού εξέτασης με τον δικαιούχο εφόσον αυτός αναφέρεται στον Ονομαστικό Κατάλογο και θα ελέγχει την ταυτοπροσωπία κατά την προσέλευση του δικαιούχου προς εξέταση, ζητώντας αστυνομική ή Υπηρεσιακή ταυτότητα. Μετά την πάροδο του διαστήματος των 120 ημερών, που ευθύνη των δικαιούχων θα έπρεπε να έχουν προσέλθει προς εξέταση, θα αποσταλεί από τον ανάδοχο κατάσταση όλων των εξετασθέντων και των σχετικών τιμολογίων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου. Εάν διαπιστωθεί από τον Δήμο Ιλίου ότι υπάρχουν δικαιούχοι που δεν προσήλθαν για εξέταση ιδία βούληση, θα μπορεί να ζητήσει παράταση του χρονικού διαστήματος διενέργειας εξετάσεων από τον ανάδοχο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποστέλλονται σε προκαθορισμένες ημέρες στο Ιατρείο του Δήμου Ιλίου σε έντυπη μορφή και με ηλεκτρονικά μέσα που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Δ/νση Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης του Δήμου Ιλίου. Για τις ακτινολογικές εξετάσεις θα αποστέλλονται στο Ιατρείο του Δήμου Ιλίου και τα αντίστοιχα φίλμς τηρουμένων των διατάξεων των περί προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού απορρήτου. Οι υποψήφιοι προμηθευτές ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη και άρτια υποδομή όπως οργανωτική δομή, κατηγορίες προσωπικού, τεχνικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις κλπ και οι ιατρικές εξετάσεις είναι απαραίτητο να εκτελεστούν από έμπειρο και εξειδικευμένο κατά περίπτωση επιστημονικό προσωπικό. Αναλυτικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει : 1. Βεβαίωση προέλευσης και έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα παραγωγής τους, του χρησιμοποιούμενου ιατρικού εξοπλισμού (αντιδραστηρίων κλπ) καθώς και πιστοποίηση συμμόρφωσης CE. 2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου καθώς και δερματολογικού ιατρείου κατά περίπτωση (ανάλογα με τις ομάδες ιατρικών εξετάσεων που κατατίθεται προσφορά). 3. Ηλεκτρονικό Σύστημα αποθήκευσης ανά εξεταζόμενο, των ιατρικών γνωματεύσεων και διατήρηση των αρχείων τουλάχιστον για ένα (1) έτος από την μέρα διενέργειας των εξετάσεων. 4. Αριθμό και εμπειρία (υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων) απασχολούμενου προσωπικού (επιστημονικό - διοικητικό) αναλυτικά του ιατρικού κέντρου του υποψήφιου προμηθευτή που λειτουργούν εντός του Δήμου Ιλίου ή σε όμορους Δήμους (Πετρουπόλεως, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερού). 5. Βεβαιώσεις ότι απασχολεί το εξειδικευμένο κατά περίπτωση επιστημονικό προσωπικό πενταετούς (5) κατ ελάχιστον εμπειρίας που θα αξιολογεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων γεγονός που θα Σελίδα 6 από 11

7 αποδεικνύεται με την υποβολή εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος αντίστοιχων βιογραφικών σημειωμάτων. Στην περίπτωση υποψήφιου προμηθευτή που δεν επιθυμεί, για παράδειγμα λόγο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να προσκομίσει τα απαραίτητα βιογραφικά σημειώματα με την προσφορά του, θα πρέπει αν τελικά είναι ο τελικός μειοδότης ανάδοχος να τα προσκομίσει οποτεδήποτε του ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Γενικότερα, θα κριθεί θετικά, χωρίς να απαιτείται, η υποβολή κάθε επιπλέον στοιχείου που κρίνεται σκόπιμο για την απόδειξη της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας του υποψήφιου προμηθευτή και ότι διαθέτει τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να διενεργήσει τις αιτούμενες εξετάσεις ( π.χ Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και διαπίστευση κατά ISO 15189, στοιχεία που αποδεικνύουν την διενέργεια εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου ο οποίος πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τις συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εταιρείες για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων κλπ). Οι προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών και οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητές τους, σύμφωνα με την με αριθμό 53361/ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1503/ ιδίως δε η παράγραφος Γ που αφορά την προληπτική ιατρική, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : α/α Περιγραφή Αριθμός Εξεταζομένων 1η ΟΜΑΔΑ: Ετήσιες Ιατρικές εξετάσεις αντρών - γυναικών 1 Γενική Αίματος Γενική Ούρων SGOT SGPT Anti-HAV (IgG - IgM) anti-hcv HBs-Ag Anti HBs - Anti Hbcore Σάκχαρο Ουρία Κρεατινίνη Ουρικό Οξύ Χοληστερίνη - HDL - LDL Τριγλυκερίδια Έλεγχος Προστάτη (άντρες > 50 ετών) 73 2η ΟΜΑΔΑ: Δερματολογικές εξετάσεις αντρών γυναικών 16 Δερματολογική εξέταση 417 3η ΟΜΑΔΑ: Ιατρικές εξετάσεις αντρών γυναικών ανά Διετία 17 Α/Α Θώρακος 417 Τέλος, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή μπορεί να περιλαμβάνει μία (από τις τρεις) ή και τις τρεις ομάδας Ιατρικών εξετάσεων. Σελίδα 7 από 11

8 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προσωπικό που εργάζεται σε συγκεκριμένες ειδικότήτες του Δήμου Ιλίου και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, συνολικά 417 άτομα,για την επίβλεψη της υγείας του, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που από κοινού θα συμφωνήσουν ο μειοδότης και ο Δήμος Ιλίου. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/ΦΕΚ 244 Α /1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/ΦΕΚ 139 Α / Το Ν. 2307/ Φ. Ε. Κ. 113 Α /1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Η με αριθμό 53361/ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1503/ ιδίως δε η παράγραφος Γ που αφορά την προληπτική ιατρική. Η με αριθμό ΤΤ36586/ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1323/Β/ Η με αριθμό 31119/2008:Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 990/Β/ Η με αριθμό 159/ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2008 της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., ιδίως Δε το 14 ο άρθρο της. Το Π.Δ 157/ ΦΕΚ 62Α Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών και των οδοντιατρικών πράξεων όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Υ4α/οικ / Προσαρμογή διοικητικών πράξεων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα ΕΥΡΩ. Το με αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής Σελίδα 8 από 11

9 ΑΡΘΡΟ 4 O : Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται, σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από σχετική διακήρυξη, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 2.249,95, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του Π. Δ. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 5 O : Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα παροχή υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τις προς παροχή υπηρεσίες θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας (από τις τρεις) Ιατρικών εξετάσεων, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα Ιατρικών εξετάσεων θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της. ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 8 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Τροποποίηση Σύμβασης Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επαυξάνει ή να μειώνει, όταν και εφόσον κρίνει τούτο ως αναγκαίο, την ποσότητα της εργασίας, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την εργασία, εφόσον η συνολική προκαλούμενη αύξηση ή μείωση δεν προκαλεί ούτε υπέρβαση ή μείωση της συνολικής συμβατικής δαπάνης της συγκεκριμένης εργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 %, ούτε, ιδίως, υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, αφού προηγηθεί απλή έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς τον προμηθευτή τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Αν η αύξηση ή η μείωση της συμβατικής δαπάνης ξεπεράσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στο όριο αυτό. ΑΡΘΡΟ 8 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % επί του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 2.249,95 ), και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον ως την 20/8/2011. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της παροχής υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση συγκεντρωτικό τιμολόγιο για τις εξετάσεις του προηγούμενου μήνα και μέσα σε 60 μέρες από την υποβολή του. Σελίδα 9 από 11

10 ΑΡΘΡΟ 9 O : Χώρος εκτέλεσης των εξετάσεων Χρονοδιάγραμμα Αποτελέσματα εξετάσεων Οι εξετάσεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που θα μειοδοτήσει, μετά από ραντεβού των δικαιούχων που θα έχει προκαθοριστεί κατόπιν συνεργασίας της Ιατρού εργασίας του Δήμου Ιλίου με τον ανάδοχο πάροχο. Τον ανάδοχο παροχέα δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 120 ημερων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων προς εξέταση έχει ο Δήμος Ιλίου και οφείλει ως παράρτημα στην σύμβαση εντολής διενέργειας που θα υπογραφεί με τον παροχέα - ανάδοχο, να επισυνάψει Ονομαστικό (Επίθετο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Ηλικία, Υπηρεσία) Κατάλογο των δικαιούχων. Ο Παροχέας θα συμφωνεί το ραντεβού εξέτασης με τον δικαιούχο εφόσον αυτός αναφέρεται στον Ονομαστικό Κατάλογο και θα ελέγχει την ταυτοπροσωπία κατά την προσέλευση του δικαιούχου προς εξέταση, ζητώντας αστυνομική ή Υπηρεσιακή ταυτότητα. Μετά την πάροδο του διαστήματος των 120 ημερών, που ευθύνη των δικαιούχων θα έπρεπε να έχουν προσέλθει προς εξέταση, θα αποσταλεί από τον πάροχο κατάσταση όλων των εξετασθέντων και των σχετικών τιμολογίων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου. Εάν διαπιστωθεί από τον Δήμο Ιλίου ότι υπάρχουν δικαιούχοι που δεν προσήλθαν για εξέταση ιδία βούληση, θα μπορεί να ζητήσει παράταση του χρονικού διαστήματος διενέργειας εξετάσεων από τον πάροχο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποστέλλονται σε προκαθορισμένες ημέρες στο Ιατρείο του Δήμου Ιλίου σε έντυπη μορφή και με ηλεκτρονικά μέσα που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Δ/νση Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης του Δήμου Ιλίου. ΑΡΘΡΟ 10 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα εγγυηθεί την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των Ιατρικών Εξετάσεων. Ο Δήμος Ιλίου θα δύναται να υπαναχωρήσει της σύμβασης ή να καταγγείλει ελευθέρως την σύμβαση ολικώς ή μερικώς χωρίς να υποχρεούται σε αποζημίωση του αντισυμβαλλομένου εάν η υλοποίηση των ιατρικών εξετάσεων είναι μη σύμφωνος προς τις προδιαγραφές, τα συμβατικά έγγραφα και τις εν γένει υποχρεώσεις του μειοδότη αναδόχου. Περαιτέρω, για κάθε ημέρα καθυστέρησης που θα οφείλεται σε οποιονδήποτε λόγο (αδυναμία καθορισμού ραντεβού, μη εκτέλεση της εξέτασης στην καθορισμένη ημερομηνία κλπ) και από υπαιτιότητα του αναδόχου, συνομολογείται ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της αξίας της εκάστοτε εξέτασης, πλέον ΦΠΑ. Η ποινική ρήτρα θα υπολογίζεται αθροιστικά για το σύνολο των ημερών που η καθυστέρηση θα διαρκεί. Εάν το διάστημα των 120 ημερών παρέλθει χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις για όλα τα άτομα ή εάν η σύμβαση εκτελεσθεί πλημμελώς γενικά καθ οιονδήποτε τρόπο (παροχή ελλιπών στοιχείων, λάθος αποτελέσματα, μερικά αποτελέσματα κλπ), τότε ο Δήμος δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να κηρύξει τον μειοδότη - ανάδοχο έκπτωτο, οπότε θα καταπέσει ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση της καθυστέρησης πέραν του συμβατικού χρόνου ισχύει ό,τι και για την εντός ορίου Σελίδα 10 από 11

11 καθυστέρηση (10% για κάθε ημέρα καθυστέρησης ανά εξέταση) ανεξάρτητα με το εάν κινηθεί διαδικασία έκπτωσης. ΑΡΘΡΟ 11 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 12 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 13 O : Παραλαβή των υπηρεσιών Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. ΙΛΙΟΝ 9/12/2010 ΙΛΙΟΝ 9/12/2010 ΙΛΙΟΝ 9/12/2010 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεώργιος Ζουμπουλίδης Γεωργία Πέτρη Κρυσταλλία Τσολάκη Σελίδα 11 από 11

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : Π 11/2013 ΠΡΟΫΠ: 23.800 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6131.0004

Α.Μ. : Π 11/2013 ΠΡΟΫΠ: 23.800 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6131.0004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α.Μ. : Π 11/2013 ΠΡΟΫΠ: 23.800 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6131.0004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα