ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Τηλ/τυπία: Ηλ. Δ/νση : Καθ. Ρωσσίδη , Θεσσαλονίκη Bάιος Γεώργιος , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.: οίκ ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έτους 2013». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 02/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 6 Σ σταση Αποκεντρωμένης ιοίκησης» και των άρθρων 190 έως 193 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19/1995) Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχ ει. 4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) Δημοσίου Λογιστικο, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχ ει. 5. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α 199/1999) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) Κ ρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχ ει με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/2010) Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσ νης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σ ναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 1

2 τροποποιήθηκε και ισχ ει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A 279/2005) Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σ ναψης δημοσίων συμβάσεων». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) Καταχώρηση δημοσιε σεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τ πο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχ ει με το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ A 163/2009) Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικο με σ μβαση εργασίας ιδιωτικο δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/2010) Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 10. Του N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/2010) Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμο στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα Δια γεια» και άλλες διατάξεις». 12. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σ στημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 13. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/2010) Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθ νη». 14. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σ ναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 15. Του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 16. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/2011) Σ σταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 17. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 18. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμο των διαδικασιών σ ναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. 19. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», καθώς επίσης ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 2

3 και τις κατά καιρο ς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορο ν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω Π.Δ., όπως αναλογικά και εν προκειμένω δ ναται να ισχ ουν και συμπληρωματικά προς το Π.Δ. 60/ Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Β) Τις αποφάσεις: 1. Του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 40/ (ΦΕΚ Α 247/2010) περί πα σης εκ του Νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμο Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες ιοικήσεις του Κράτους». 2. Του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 26/ (ΦΕΚ Α 155/2012) περί αποδοχής παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους». 3. Του Υπουργού Οικονομικών αρ. πρωτ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/2010) περί Α ξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σ ναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορο ν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οίκ. 684/ (ΦΕΚ Β 88/2011) περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διε θυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οίκ / περί Συγκρότησης Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2013». 6. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οίκ / απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΟΡ1Υ-9ΦΙ), περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμο εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικο Φορέα 071 και ΚΑΕ 1111, οικονομικο έτους 2013» και με αρ. καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικο Ελέγχου Θεσσαλονίκης : 17357». 7. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οίκ / απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΟΡ1Υ-Φ7Σ), περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμο εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικο Φορέα 072 και ΚΑΕ 1111, οικονομικο έτους 2013» και με αρ. καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικο Ελέγχου Θεσσαλονίκης : 17360». 8. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οίκ / απόφασης ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 3

4 Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΟΡ1Υ-ΣΑΙ), περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμο εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικο Φορέα 073 και ΚΑΕ 1111, οικονομικο έτους 2013» και με αρ. καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικο Ελέγχου Θεσσαλονίκης : 17363». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακ ρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε κάθε Νομό/ πόλη, για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, κεφαλές κλπ) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για το έτος 2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δ ο λεπτών ( ,02 ) χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τε χος διακήρυξης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ). 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Δ/νση Οικονομικο, Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικο ) που εδρε ει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμο είναι η ανάδειξη προμηθευτή, /-τών που θ' αναλάβουν για το έτος 2013 να προμηθε σουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με είδη γραφικής λης, χαρτιο και αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, κεφαλές κλπ) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 3. ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Δευτέρα, ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Α.Δ.Μ.-Θ. στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη βαρ νει την πίστωση του Προϋπολογισμο εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2013 ως ακολο θως: Α ξων αριθμός ανάληψης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Ειδικός Φορέας Κ.Α.Ε. Πληρωμών της Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 99723/ / / ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 4

5 Ο Προϋπολογισμός για τα υπό προμήθεια είδη παρουσιάζεται ανά Νομό / πόλη στον παρακάτω Πίνακα : Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Μη Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 4.613, ,78 2 ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 565,00 694,95 3 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3.231, ,10 4 ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 857, ,00 5 ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ 857, ,00 6 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 3.437, ,51 7 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 620,93 763,75 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ,79 9 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 6.161, ,00 10 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ 1.523, ,50 11 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4.364, ,80 12 ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ 1.463, ,00 13 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 3.559, ,08 14 ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 987, ,00 15 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 3.899, ,34 16 ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ 1.777, ,25 17 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6.169, ,25 18 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ , ,54 19 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 4.929, ,90 20 ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ 1.239, ,50 21 ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1.520, ,00 22 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 3.803, ,97 23 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 1.077, ,75 24 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ 1.077, ,75 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, σε κάθε Νομό / Πόλη, με την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος ανά είδος, όπως αυτά τα είδη αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για το σ νολο ή για μέρος των ειδών ανά Νομό / πόλη (ανά Α/Α με βάση τη Στήλη 1). ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 5

6 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σ μβασης με το μειοδότη μέχρι Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις (3) μήνες από τη λήξη της με τους ίδιους όρους, για όλα ή μερικά από τα είδη, εφόσον το το συμφωνηθεί εγγράφως μεταξ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου. 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη Διακήρυξη, μπορο ν να απευθ νονται: (1) Στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στη διε θυνση όπου θα αναρτηθεί, (2) Στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας , -150 και -151 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διε θυνση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορο ν να ζητήσουν τη διακήρυξη μέχρι και τις και θα πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία στην επικοινωνία τους (επωνυµία, διε θυνση, τηλέφωνο, φαξ, διε θυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη με αναγραφόμενη και τη σχετική ημερομηνία αποστολής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις : (α) στο Τε χος Διακηρ ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, (β) στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και ΚΕΡΔΟΣ», καθώς και (γ) στις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες Ημερήσια Χρονικά Δράμας» (Ν. Δράμας), Ελε θερη Θράκη» (Ν. Έβρου), Ημερησία» (Ν. Ημαθίας), Μακεδονία» (Ν. Θεσσαλονίκης), Kαβάλα» (Ν. Καβάλας), Ημερησία» (Ν. Κιλκίς), Εμπρός» (Ν. Ξάνθης), Γιαννιτσά (Ν. Πέλλας), Hμερησία» (Ν. Πιερίας), Παρατηρητής Θράκης (Ν. Ροδόπης), Ελε θερο Βήμα», (Ν. Σερρών) και T πος Χαλκιδικής» (Ν. Χαλκιδικής). Επίσης, η Περίληψη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Υπηρεσιών Διοικητικο - Οικονομικο σε κάθε Νομό. Τέλος, η Περίληψη και η Διακήρυξη θα κοινοποιηθο ν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό, καθώς και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στα αντίστοιχα Επιμελητήρια των Νομών για ενημέρωση των μελών τους. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό Τ πο θα καταβληθο ν από τον Προμηθευτή που θα αναδειχθεί ανάδοχος από τη διαγωνιστική διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 6

7 παραστατικών, σ μφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχ ει με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/2009). 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορο ν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, σ μφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007 μέχρι και τις Η Α.Δ.Μ.-Θ. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθο ν το αργότερο έξι (6) ημέρες, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθ νονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση Οικονομικο, Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διε θυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Α.Δ.Μ.-Θ. δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθ νουν τα ερωτήματά τους προς την Αναθέτουσα Αρχή με την ένδειξη: Ερωτήματα σχετικά με το Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής λης έτους 2013». Από την παραλαβή της Διακήρυξης και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φ σης της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες διευκρινήσεις δε θα τροποποιο ν ουσιωδώς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και θα διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Με εντολή Γ.Γ. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Συνημμένα: Τε χος Διακήρυξης Ηλίας Θεοδωρίδης Κοινοποίηση: 1. Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας. 2. Γεν. Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθέσεων. 3. Γεν. Δ/νση Χωροτ. & Περιβαλλ. Πολιτικής. 4. Διε θυνση Οικονομικο / Τμ. Προϋπολογισμο. 5. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, Τ.Κ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, Τ.Κ Μέλη της τριμελο ς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμο και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την οίκ / απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. 8. Μέλη της τριμελο ς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που συγκροτήθηκε με την οίκ / απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. 9. Χρονολογικό Αρχείο. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΛΠ) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ETΟΥΣ 2013 Διάρκεια του Έργου : μέχρι 31 / 12 / 2013 Προϋπολογισμός : εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ( ,00) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: Έδρα Α.Δ.Μ.-Θ. - Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Συσκέψεων) Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: (Δευτέρα) Ώρα Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 10:00 Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας αποστολής προσφορών: Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: (09:30 π.μ.) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 9 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής Πρόσθετα Δικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, ομίλων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη Εταιρεία) Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών Σε περίπτωση Συνεταιρισμών Σε περίπτωση Ομίλων, Κοινοπραξιών ή υπό σύσταση Κοινοπραξιών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες: Οι αλλοδαποί πολίτες: Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά: Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Εξαιρέσεις ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩN ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προθεσμία Υποβολής Σύνταξη Προσφορών Ισχύς Προσφορών Προϋπολογισμός Αμοιβή του Αναδόχου Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενα Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Περιεχόμενο Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 9

10 7. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Δράμας (Β) Νευροκόπι - Δασαρχείο Νευροκοπίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Αλεξανδρούπολης (Β) Διδυμότειχο - Δασαρχείο Διδυμοτείχου (Γ) Σουφλί - Δασαρχείο Σουφλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Βέροιας (Β) Νάουσα - Δασαρχείο Νάουσας ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη -Πολεοδομικό Συγκρότημα /Δασαρχείο Λαγκαδά / Δασαρχείο Σταυρού ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Καβάλας (Β) Θάσος - Δασαρχείο Θάσου ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Κιλκίς ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 4.364, (Β) Γουμένισσα - Δασαρχείο Γουμένισσας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 1.463, ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Ξάνθης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 3.559, (Β) Σταυρούπολη - Δασαρχείο Σταυρούπολης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 987, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Έδεσσας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 3.899, (Β) Αριδαία - Δασαρχείο Αριδαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 1.777, ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Κατερίνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 6.169, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Κομοτηνής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : , ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Σερρών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 4.929, Β) Νιγρίτα - Δασαρχείο Νιγρίτας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 10

11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 1.239, (Γ) Σιδηρόκαστρο - Δασαρχείο Σιδηροκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 1.520, ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Πολυγύρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 3.803, (Β) Aρναία - Δασαρχείο Αρναίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 1.077, (Γ) Κασσάνδρα - Δασαρχείο Κασσάνδρας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 1.077, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΛΠ) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Δράμας ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Β) Νευροκόπι / Δασαρχείο Νευροκοπίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Αλεξανδρούπολης ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Β) Δασαρχείο Διδυμοτείχου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Γ) Δασαρχείο Σουφλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Β) Δασαρχείο Νάουσας ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και Δασαρχεία Λαγκαδά και Σταυρού ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Καβάλας ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Β) Θάσος - Δασαρχείο Θάσου ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Κιλκίς ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (B) Δασαρχείο Γουμένισσας ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Ξάνθης ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Β) Δασαρχείο Σταυρούπολης ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Έδεσσας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 11

12 8. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Β) Δασαρχείο Αριδαίας ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Κατερίνης ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Κομοτηνής ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Σερρών ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Β) Δασαρχείο Νιγρίτας ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Γ) Δασαρχείο Σιδηροκάστρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Α) Πολεοδομικό Συγκρότημα Πολυγύρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Β) Αρναία - Δασαρχείο Αρναίας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Γ) Κασσάνδρα - Δασαρχείο Κασσάνδρας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 12

13 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 13

14 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 6 «Σύσταση Αποκεντρωμένης ιοίκησης» και των άρθρων 190 έως 193 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α 199/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ A 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 10. Του N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 12. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 13. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 14. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 14

15 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 15. Του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 16. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 17. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 18. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. 19. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω Π.Δ., όπως αναλογικά και εν προκειμένω δύναται να ισχύουν και συμπληρωματικά προς το Π.Δ. 60/ Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Β) Τις αποφάσεις: 1. Του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 40/ (ΦΕΚ Α 247/2010) περί «παύσης εκ του Νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμού Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες ιοικήσεις του Κράτους». 2. Του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 26/ (ΦΕΚ Α 155/2012) περί «αποδοχής παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους». 3. Του Υπουργού Οικονομικών αρ. πρωτ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/2010) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οίκ. 684/ (ΦΕΚ Β 88/2011) περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης οίκ / περί «Συγκρότησης Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2013». 6. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οίκ / απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΟΡ1Υ-9ΦΙ), περί «έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 071 και ΚΑΕ 1111, οικονομικού έτους 2013» και με αρ. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 15

16 καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης : «17357». 7. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οίκ / απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΟΡ1Υ-Φ7Σ), περί «έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ 1111, οικονομικού έτους 2013» και με αρ. καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης : «17360». 8. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οίκ / απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΟΡ1Υ-ΣΑΙ), περί «έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 1111, οικονομικού έτους 2013» και με αρ. καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης : «17363». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε κάθε Νομό/ πόλη, για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, κεφαλές κλπ) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για το έτος 2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών ( ,02 ) χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος διακήρυξης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ). 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/ Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η ανάδειξη προμηθευτή, -τών που θ' αναλάβουν για το έτος 2013 να προμηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, κεφαλές κλπ) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2013 ως ακολούθως: Ειδικός Φορέας Κ.Α.Ε. Αύξων αριθμός ανάληψης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμών της Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 99723/ / / ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 16

17 Ο Προϋπολογισμός για τα υπό προμήθεια είδη παρουσιάζεται ανά Νομό / πόλη στον Πίνακα που ακολουθεί: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Μη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου (Συμπεριλαμβανομένου Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.) 1 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 4.613, ,78 2 ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 565,00 694,95 3 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3.231, ,10 4 ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 857, ,00 5 ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ 857, ,00 6 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 3.437, ,51 7 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 620,93 763,75 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ,79 9 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 6.161, ,00 10 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ 1.523, ,50 11 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4.364, ,80 12 ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ 1.463, ,00 13 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 3.559, ,08 14 ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 987, ,00 15 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 3.899, ,34 16 ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ 1.777, ,25 17 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6.169, ,25 18 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ , ,54 19 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 4.929, ,90 20 ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ 1.239, ,50 21 ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1.520, ,00 22 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 3.803, ,97 23 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 1.077, ,75 24 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ 1.077, ,75 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, σε κάθε Νομό / πόλη, με την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος ανά είδος, όπως αυτά τα είδη αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των ειδών ανά Νομό /Πόλη. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και οι αντιπροσφορές. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 17

18 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι παραδόσεις των ειδών γραφικής ύλης θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην εκάστοτε Πόλη, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί για την εκάστοτε Πόλη. Τα είδη πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα, άρτια και χωρίς ελαττώματα, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με είδη γραφικής ύλης τις Υπηρεσίες από την ήμερα υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Προμηθευτής καθυστερήσει ή παραλείψει να παραδώσει τα είδη που του παραγγέλθηκαν ή παραδώσει άλλα ή ελαττωματικά σε σχέση με τα παραγγελθέντα, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον Προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής της εκάστοτε Υπηρεσίας κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών γραφικής ύλης του Προμηθευτή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό σε κάθε Υπηρεσία. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με το μειοδότη μέχρι Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις (3) μήνες από τη λήξη της με τους ίδιους όρους, για όλα ή μερικά από τα είδη, εφόσον τούτο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε α ίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών γραφικής ύλης που αφορά η παρούσα ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο. Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από αποθέματα άλλου δημόσιου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 18

19 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται: είτε δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στη διεύθυνση όπου θα αναρτηθεί, είτε στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας και -151 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη διακήρυξη μέχρι και τις Το τεύχος διακήρυξης αποστέλλεται σε αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η αποστολή γίνεται και αυθημερόν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία στην επικοινωνία τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη με αναγραφόμενη και τη σχετική ημερομηνία αποστολής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις : (α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, (β) στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΚΕΡΔΟΣ», καθώς και (γ) στις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες «Ημερήσια Χρονικά Δράμας» (Ν. Δράμας), «Ελεύθερη Θράκη» (Ν. Έβρου), «Ημερησία» (Ν. Ημαθίας), «Μακεδονία» (Ν. Θεσσαλονίκης), «Kαβάλα» (Ν. Καβάλας), «Ημερησία» (Ν. Κιλκίς), «Εμπρός» (Ν. Ξάνθης), «Γιαννιτσά (Ν. Πέλλας), «Hμερησία» (Ν. Πιερίας), «Παρατηρητής Θράκης (Ν. Ροδόπης), «Ελεύθερο Βήμα», (Ν. Σερρών) και «Tύπος Χαλκιδικής» (Ν. Χαλκιδικής). Επίσης, η Περίληψη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Υπηρεσιών Διοικητικού - Οικονομικού σε κάθε Νομό. Τέλος, η Περίληψη και η Διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό, καθώς και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στα αντίστοιχα Επιμελητήρια των Νομών για ενημέρωση των μελών τους. Τα έ οδα δημοσίευσης στον ελληνικό Τύπο θα καταβληθούν από τον Προμηθευτή που θα αναδειχθεί ανάδοχος από τη διαγωνιστική διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/2009). ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 19

20 9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007 μέχρι και τις Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το αργότερο έξι (6) ημέρες, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνουν τα ερωτήματά τους προς την Αναθέτουσα Αρχή με την ένδειξη: «Ερωτήματα σχετικά με το Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2013». Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Από την παραλαβή της διακήρυξης και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες διευκρινήσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και θα διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας της. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002540038 2015-01-23

15PROC002540038 2015-01-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα