ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Π. Μπαρλαμπάς Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΘΕΜΑ : Έγκριση υλοποίησης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την πράξη με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 10), τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 11) και τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 12), του Ειδικού Στόχου ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: I. 1.1 Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/ ), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2081/92 (ΦΕΚ154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ38/Α/ ). 1.2 Το Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ149/Α/88) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 1.3 Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) 1.4 Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.». 1.5 Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισμός υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 1.6 Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/ (ΦΕΚ 1587/Β/2011) Απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη. 1.7 Της υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/16597/ (ΦΕΚ 276/τ.Υπ.Ειδ.Θέσεων/2011) κοινή απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 1.8 Της υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.18747/ (ΦΕΚ 2091/Β/2011) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 1.9 Της υπ αριθ / (ΦΕΚ 1147/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» Της υπ αριθ. 812/ (ΦΕΚ 1385/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών Σελίδα 1 από 20

2 II. «Μετονομασία και Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.». 2.1 Τον Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19/Α/1995). 2.3 Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95)"Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.4 Τον Ν. 3614/ 2007 ( ΦΕΚ 267 Α / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 2.5 Την υπ αριθμ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.6 Την υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/ ) Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους. 2.7 Τον Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης». 2.8 Τον Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 2.9 Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Τον Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» Την υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ. 8061/ (ΑΔΑ: 4ΑΓΓΚ-97) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς επίσης και την υπ αρ. πρωτ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ), συμπληρωματικά και αναλογικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4/2002. III. 3.1 Την υπ αριθμ. 1030/ Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 3.2 Την υπ αριθμ. 1262/ Απόφαση Ένταξης και την υπ αριθ. 2059/ η και 4364/ η τροποποίησή της αντίστοιχα για το έργο με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ », με προϋπολογισμό εκατό χιλιάδες ( ,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 3.3 Την υπ αριθμ /ΔΕ1295/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 015/8, ΕΡΓΟ 2009ΣΕ και προϋπολογισμό ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 3.4 Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξεις και για τους τρεις Άξονες προτεραιότητας (10,11&12), αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ # ,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρής αξίας #81.300,81# ), επιτρέπει την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 4/ Το υπ αριθμ. 595/ έγγραφο της ΕΥΔ. Σελίδα 2 από 20

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την έγκριση υλοποίησης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την πράξη με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 10), τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 11) και τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 12), του Ειδικού Στόχου 4.2.2, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002 σε συνδυασμό με τη με αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Υ.Α. και τους όρους της παρούσας. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και η διαδικασία επιλογής περιγράφονται στο παράρτημα Α «Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 4. Η παρούσα απόφαση και το συνημμένο παράρτημα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο και από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Κοραή 4, Τ.Κ , 1 ος όροφος, Γραφείο Β8. 5. Η κατάθεση έγγραφων προσφορών θα πραγματοποιηθεί έως και την 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 μ.μ., στην ΕΥΣΣΕΠ, Κοραή 4, 1 ος όροφος, γραφείο Γ7. 6. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα ( ) και ώρα 12:30 μ.μ., στην ΕΥΣΣΕΠ, Κοραή 4, 1 ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ Κοινοποίηση: ΕΥΔ Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ , Μεναίχμου και Θεοφιλοπούλου 18, Ν. Κόσμος Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ.Δι.ΜΗΔ ΕΥΣΣΕΠ/Μονάδα Ε Δ.Η.Ε.Σ. για ανάρτηση επί 15νθημέρου στην ιστοσελίδα Σελίδα 3 από 20

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων «Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 10), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 11) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 12) του Ειδικού Στόχου του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοραή 4, Αθήνα Απ ευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΠΔ 4/2002 και σε συνδυασμό με τη με α.π /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) ΥΑ και τους όρους της παρούσας απόφασης, της οποίας το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό ( ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα: ,00 ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας 10 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) ,00 ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας 11 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) ,00 ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας 12 (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το E.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. ΣΑΕ 15/8 ΕΡΓΟ 2009ΣΕ Έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης του χρόνου υλοποίησης χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 31 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, ώρα μ.μ. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοραή 4, Αθήνα, 1 ος Όροφος, Γραφείο Γ7 Σελίδα 4 από 20

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πλαίσιο αναφοράς του έργου 1.1. Το ΕΣΠΑ Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των οποίων βρίσκονται η εξωστρέφεια της οικονομικής δραστηριότητας, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η έμφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από το κράτος, η τεχνολογία, η καινοτομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διαρκής οικονομική μεγέθυνση και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται: Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διασύνδεσή τους. Η υποστήριξη της οικονομίας της γνώσης αφορά στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής γνώσης, την κάλυψη του ελλείμματος στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, με έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και στον προσανατολισμό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης. Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα επιδιώκεται η εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη και την κοινωνία συνολικά. Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές αφορά στην ολοκλήρωση και στις λειτουργικές διασυνδέσεις έργων, στον περαιτέρω ενεργειακό εκσυγχρονισμό με την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων, αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται μέτρα που αφορούν τόσο στον καθορισμό των πολιτικών για την αγορά εργασίας, όσο και στην κοινωνική πολιτική ενσωμάτωσης ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό. Στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης που αφορά στην αναβάθμιση του θεσμικού/νομικού περιβάλλοντος και στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (μείωση της γραφειοκρατίας) με μετασχηματισμό της διοίκησης σε σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. Οι προτεραιότητες της στρατηγικής στόχευσης για την προγραμματική περίοδο είναι: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας. Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Θεσμικό περιβάλλον και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. Επιπλέον, το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου» Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα Σελίδα 5 από 20

6 δεδομένα της προγραμματικής περιόδου (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης). Επιπλέον, η επιλογή αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων σχεδιασμού και υλοποίησης σύμφυτων με την εκτέλεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ. Ε.Π ). Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο , που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο θα υλοποιηθεί μέσα από εννέα (9) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους: Γενικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών» Γενικός Στόχος 2 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης» Γενικός Στόχος 3 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης» Γενικός Στόχος 4 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» και σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας, τρεις (3) Άξονες για κάθε ένα από τους τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους που καλύπτουν τις τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών της χώρας: Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική. Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. Η επιλογή της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων, καθώς και των επί μέρους ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων, βασίζεται στην ανάγκη ολoκληρωμένης αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Επίσης, επιβάλλεται από το διαρθρωτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα συστήματα της δημόσιας διοίκησης αλλά που ειδικά, στην περίπτωση της Ελλάδας, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκεντρωτικής οργάνωσης του κράτους Ο Γενικός Στόχος 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Στο Γενικό Στόχο 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » εντάσσονται δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που χαρακτηρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης της δημόσιας δράσης, τα συστήματα και τις δομές λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της ανοιχτής, δίκαιης και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης. Εξειδικεύεται με τους κάτωθι ειδικούς στόχους: - Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. - Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. - Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. - Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Απόφαση της 3 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος αναπροσαρμόστηκαν ως εξής: οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας του Ε.Π.: Σελίδα 6 από 20

7 1. Επιχειρηματικότητα (δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος) 2. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών 3. Κοινωνική Ασφάλιση 4. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 5. Μεταναστευτική πολιτική 6. Δικαιοσύνη 7. Φορολογία - Αναδιανομή του πλούτου 8. Δημοσιονομική Διαχείριση 9. Περιβάλλον Πράσινη Ανάπτυξη 10. Τουρισμός και τα Έργα-σημαία του Ε.Π.: 1. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού στα Υπουργεία 2. Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 3. Αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 4. Αναβάθμιση των Υπηρεσιών της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης με τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας, με στόχο την αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης των φορολογούμενων και την πάταξη της φοροδιαφυγής 5. Επανασχεδιασμός της Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. 6. Οργάνωση και λειτουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 7. Κωδικοποιήσεις στους τομείς κυβερνητικής προτεραιότητας: Δάση, Τουρισμός, Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 8. Μονάδες εφαρμογής των αρχών Καλής Νομοθέτησης και ενσωμάτωσης της Κοινοτικής νομοθεσίας 9. Υποστήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποιήσεων και Ηλεκτρονικής Νομοθεσίας 10. Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. 11. Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης του ΙΚΑ 12. Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. 13. Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων 14. Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 15. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση. 16. Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ. Σελίδα 7 από 20

8 17. Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών 18. Αποτίμηση των επιπτώσεων 100 επιλεγμένων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων και δημιουργία συστήματος εκ των προτέρων αποτίμησης των επιπτώσεων των νέων νομοθετημάτων 19. Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας και πιλοτική λειτουργία της «Μονάδας παρακολούθησης της ισότητας των φύλων» με στόχο την ένταξη της ισότητας και την αποτίμηση των επιπτώσεων των δημοσίων πολιτικών στο φύλο (gender impact assessment) σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. 20. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δομής υποστήριξης της οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής των δημοσίων φορέων. 2. Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου του Έργου Αντικείμενο της συγκεκριμένης Πράξης είναι οι ενέργειες προμήθειας ή και παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση εκδηλώσεων. Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω πράξης περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Π. «Δ.Μ » για το έτος 2009 (υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ 1070/ Απόφαση ΥΠΟΙΟ). Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πράξη αφορά στη διοργάνωση έως οκτώ (8) εκδηλώσεων, με στόχο τη μεταφορά /ανταλλαγή τεχνογνωσίας με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και την ευαισθητοποίηση των δικαιούχων με σκοπό τη διάχυση των πληροφοριών που αφορούν στο Πρόγραμμα και τα έργα του. Απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε στελέχη των εμπλεκομένων σε δράσεις του προγράμματος φορέων και στοχεύουν στην ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει, τις διαδικασίες συμμετοχής τους στις δράσεις του, την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους δημόσιους φορείς και τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων του Προγράμματος. Τα έξοδα των παραπάνω ενεργειών αφορούν σε δαπάνες ή/και παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και ειδικότερα, σε μισθώσεις αιθουσών, ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων και μεταφραστικού εξοπλισμού, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, παροχή διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων κ.α. Για την υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη αφενός το Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », το οποίο εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε. και αφετέρου τα Σχέδια Δράσεων Επικοινωνίας και Προβολής που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΕΥΣΣΕΠ στο πλαίσιο του έργου παροχής υπηρεσιών του «Συμβούλου Υποστήριξης Δράσεων (Επικοινωνίας και Προβολής)» 2.1 Διοργάνωση εκδηλώσεων/ημερίδων Για κάθε εκδήλωση προβλέπονται τρία στάδια: προετοιμασίας, διενέργειας και διάχυσης δημοσιότητας των αποτελεσμάτων. Οι εκδηλώσεις / ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: Α) Μία (1) συνεδριακή εκδήλωση διάρκειας έως δύο (2) ημερών με συμμετοχή τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) ατόμων και B) Έως επτά (7) εκδηλώσεις ημερίδες με συμμετοχή πενήντα (50) έως ογδόντα (80) ατόμων Α. Τόπος υλοποίησης και Xώρος Όλες οι εκδηλώσεις και ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν σε προκαθορισμένο χρόνο από την Αναθέτουσα Αρχή που θα γνωστοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση σε ό, τι αφορά τη συνεδριακή εκδήλωση θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, για τις λοιπές δε εκδηλώσεις τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης με την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 8 από 20

9 Ο ανάδοχος θα διερευνήσει και θα προτείνει τους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων/ημερίδων οι οποίοι θα υπόκεινται στην τελική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι χώροι διεξαγωγής των εκδηλώσεων/ημερίδων που θα προταθούν θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τέλεση επαγγελματικών συνεδρίων, σεμιναρίων ή ενημερωτικών ημερίδων, ενώ είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει το χώρο κατάλληλα, ώστε να παρέχονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και καλής πληροφόρησης γύρω από το όλο Έργο. Για την άρτια διεξαγωγή κάθε συνεδριακής εκδήλωσης/ημερίδας, απαιτούνται τα ακόλουθα: Κατάλληλη αίθουσα ανάλογης χωρητικότητας εύκολα προσβάσιμη με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Χώρος υποδοχής για την εγγραφή των συμμετεχόντων σε κάθε εκδήλωση. Στο χώρο υποδοχής των προσκεκλημένων, ο ανάδοχος υποχρεούται να στήσει και να οργανώσει γραφείο πληροφόρησης, με τη σχετική σήμανση, όπου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα διανέμεται σε καθέναν από τους προσκεκλημένους φάκελος πληροφόρησης με υλικό της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. Στο γραφείο πληροφόρησης θα εγγράφονται οι συμμετέχοντες. Χώρος παράθεσης καφέ. Χώρος παράθεσης ελαφρού γεύματος (μπουφέ). Η μεταφορά του πληροφοριακού υλικού και η αποθήκευσή του στο χώρο τέλεσης της εκδήλωσης θα γίνεται την προηγούμενη της εκδήλωσης ημέρα από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της αποκατάστασης του χώρου μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Β. Μέσα διεξαγωγής Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει κατάλληλο εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για κάθε εκδήλωση αποτελείται από τα εξής: Βήμα (pontium) για τον ομιλητή. Πάνελ για τους ομιλητές χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων. Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (βιντεοπροβολέας και οθόνες Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα, όπως, Power Point, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ομιλητές να προβάλουν τις παρουσιάσεις τους. Μικροφωνική εγκατάσταση (ενσύρματη και ασύρματη). Μεταφραστικός εξοπλισμός (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής). Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης με δυνατότητα τηλεφώνου, Fax, φορητού Η/Υ, εκτυπωτή και πρόσβασης στο Internet. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, καθ όλη τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη για την ομαλή ροή των εργασιών της και να φροντίσει για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας: - καταγραφή συμμετεχόντων - διπλή μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής). - απομαγνητοφώνηση στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής) - Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των βασικών στιγμιότυπων των εργασιών της εκδήλωσης (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής) - Υπηρεσίες διερμηνείας από την αγγλική στην ελληνική και αντίστροφα (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής). Γ. Σχεδιασμός, παραγωγή και αποστολή εντύπων και άλλων υλικών Ο σχεδιασμός των εντύπων και των άλλων υλικών που θα απαιτηθούν για την επιτυχή διεξαγωγή κάθε εκδήλωσης θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε., του ΕΣΠΑ και τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το λογότυπο του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», καθώς και τυχόν άλλα που θα του δοθούν για διευκόλυνσή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί η έγκαιρη προετοιμασία των εντύπων (προσκλήσεις, πρόγραμμα, κ.λ.π.) και του σχετικού πληροφοριακού υλικού, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν ή να διανεμηθούν στους ομιλητές και λοιπούς συμμετέχοντες των εκδηλώσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα οι εργασίες που σχετίζονται με τα έντυπα και τα υπόλοιπα υλικά είναι οι εξής: Σελίδα 9 από 20

10 Δημιουργία μακέτας, κατασκευή και τοποθέτηση σχετικών με την εκδήλωση banners (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής). Έκδοση, αναπαραγωγή και ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς και σε έντυπη μορφή. Το κείμενο των προσκλήσεων συντάσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται έγκαιρα στον ανάδοχο. Η λίστα των προσκεκλημένων ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ ο κατάλογος με τις ακριβείς ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις προετοιμάζεται από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τηρείται σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβεβαίωση παραλαβής των προσκλήσεων (αναφορά ηλεκτρονικής παράδοσης ή αποδεικτικό παράδοσης σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής έντυπης μορφής (Courier). Στην περίπτωση αποστολής των προσκλήσεων σε έντυπη μορφή, η πρόσκληση θα είναι μονή, τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων 10,5 Χ 21 cm, με λογότυπα που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή, σε εκτύπωση 4χρωμη και σε κάρτα λευκή ή μπεζ ματ, με βάρος τουλάχιστον 250 gr. Κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει τηλεφωνικώς την παρουσία των προσκεκλημένων και να ενημερώσει σχετικώς την Αναθέτουσα Αρχή. Έκδοση, αναπαραγωγή και ηλεκτρονική αποστολή του προγράμματος εργασιών της εκδήλωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς και σε έντυπη μορφή διπλότυπο με σελίδες δύο (2), σε εκτύπωση 4χρωμη, σε χαρτί VELVET βάρους 250 gr, με επεξεργασία πίκμανση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης (ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής, διάρκεια εκδήλωσης, διάρκεια εισηγήσεων, ομιλητές, διαλείμματα) θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει την επιβεβαίωση παραλαβής τους (αναφορά ηλεκτρονικής παράδοσης ή αποδεικτικό παράδοσης σε περίπτωση αποστολής έντυπης μορφής (Courier). Έκδοση, αναπαραγωγή και διανομή ατομικών καρτελών (Badges) για τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες. Αναπαραγωγή του πληροφοριακού υλικού (παρουσιάσεις ομιλητών, ενημερωτικό υλικό κλπ) προς διανομή στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή (κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής). Παραγωγή και διανομή των φακέλων (Folders), οι οποίοι θα περιέχουν το προαναφερόμενο πρόγραμμα, στυλό διαρκείας, μπλοκ, καθώς και το πληροφοριακό υλικό της εκδήλωσης σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή (κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής). Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ημερίδας στην ελληνική γλώσσα (ή/και στην αγγλική κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής), σε πέντε (5) ηλεκτρονικά αντίτυπα (CD s) και σε πέντε (5) αντίτυπα έντυπης μορφής. Ηλεκτρονική αποστολή των πρακτικών της εκδήλωσης σε λίστα αποδεκτών που θα ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την επιβεβαίωση παραλαβής τους (αναφορά ηλεκτρονικής παράδοσης). Εκτύπωση και αποστολή βεβαιώσεων παρακολούθησης των συμμετεχόντων σε χαρτί διαστάσεων 10,5 Χ 21 cm, με λογότυπα που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή, σε εκτύπωση 4χρωμη και σε κάρτα λευκή ή μπεζ ματ, με βάρος τουλάχιστον 250 gr (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής). Η τελική έγκριση των εντύπων και των άλλων υλικών θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Δ. Υποδοχή και φιλοξενία Η υποδοχή και η επιμέλεια για την άνετη παραμονή των συμμετεχόντων στο χώρο κάθε εκδήλωσης καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών της περιλαμβάνει: Υποστήριξη για την εγγραφή τους πριν από την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης. Παροχή καφέ υποδοχής ή/και διαλείμματος και ελαφρού γεύματος (snack) κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παραγωγή και διανομή φωτοτυπιών/ εκτυπώσεων παρουσιάσεων ή και άλλου έκτακτου έντυπου υλικού. Σελίδα 10 από 20

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 417 ΗΜΕΡ. : 5/3/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα