ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: Φαξ: E mail: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 26 Μαρτίου Αρ. Γεν. Πρωτ: Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον μητρώο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 1. Εισαγωγή Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 αυτού, των άρθρων 22 και 23 του «Κανονισμού Προμηθειών και Έργων» της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., της υπ αριθ /ΕΥΣ 2382/ (ΦΕΚ 1277/Β/ ) Απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής

2 Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων, του π.δ/τος 4/2002 (ΦΕΚ 3Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» και της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β' 1856/ ) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β' αυτής της Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ Β'540/ ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 αυτής και την υπ αριθ. 2/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για τη σύσταση και λειτουργία μητρώου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών και σχετικών υπο καταλόγων απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή αυτού στο Μητρώο, εφόσον πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. Η εγγραφή στο Μητρώο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων. Η παρούσα διαδικασία έχει σαν στόχο την κατάρτιση ενός συστήματος επιλογής παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., καθώς και την κατάρτιση, διατήρηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του Μητρώου με τους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές που έχουν γίνει αποδεκτοί. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.. θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του Μητρώου σχετική αίτηση εγγραφής, με σκοπό να γίνει δεκτό στο σύστημα, και θα τον ενημερώνει, κατόπιν διενέργειας του ελέγχου πλήρωσης των όρων σχετικά με την αποδοχή της συμμετοχής ή την απόρριψη αυτής.

3 Επίσης, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. θα έχει τη δυνατότητα να διαγράφει από το Μητρώο όσους εγεγραμμένους φορείς έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική πρόκληση κριτήρια επιλογής. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο, κατά το αντικείμενο των υπηρεσιών και προμηθειών, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατόπιν ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται και θα καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο παροχής υπηρεσιών ή/και προμηθειών αλλά και οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών και προμηθειών προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., όπως η διάρκεια και η αμοιβή. Η διαδικασία επιλογής διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του «Κανονισμού Προμηθειών και Έργων». 2. Αντικείμενο της πρόσκλησης Τα αντικείμενο των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθεί κατά τους όρους της παρούσης, θα αφορά στις διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού υλοποίησης και εφαρμογής / ολοκλήρωσης των έργων / δράσεων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: Α) Τομείς & Πεδία ενδιαφέροντος Επιστημονικού Χαρακτήρα Τομ είς 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ Ι ΠΟΡΟΙ i. Κατάρτιση ii. Απασχόληση iii. Εκπαίδευση i v. Δομές v. Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

4 8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πεδία Σχεδιασμός προγραμμάτων Διαχείριση/ Υποστήριξη στη Διαχείριση Υλοποίηση Αξιολόγηση Προγραμμάτων Έλεγχοι Αναπτυξιακές και άλλες μελέτες Λοιπές υπηρεσίες Β) Τομεί ς ενδιαφέροντος γενικού χαρακτήρα 1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (π.χ. γραφική ύλη, αναλώσιμα, Η/Υ, φωτοαντιγράφηση, τυπογραφεία για έντυπα, επιστολόχαρτα) 2. Υπηρεσίες πληροφορικής, διαδικτύου και επικοινωνιών 3. Υπηρεσίες δημοσιότητας προβολής και εκτυπώσεων 4. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων 5. Υπηρεσίες catering 6. Ξενοδοχεία της περιφέρειας Αττικής για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη υποδομής, κατάλληλων αιθουσών, δωματίων για διαμονή φιλοξενούμενων, λοιπός εξοπλισμός. 7. Γραφεία ταξιδίων για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 8. Εταιρείες COURIER για αποστολές εγγράφων και δεμάτων. 9. Τυπογραφεία για έντυπα, επιστολόχαρτα, κ.λπ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στο Μητρώο, θα πρέπει να συμπληρώσει στην Αίτηση Εγγραφής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) τις ενότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται να παρέχει τις υπηρεσίες του. 3. Δικαίωμα συμμετοχής Στον πίνακα επιλογής της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. γίνονται δεκτοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική

5 δραστηριότητα σε κάποιο εκ των πεδίων του αντικειμένου του Μητρώου και εφόσον πληρούν τους ακόλουθους όρους: Αναφορικά με τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των υποψηφίων θα πρέπει να αποδεικνύεται διά των νόμιμων εγγράφων ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, αναφορικά με: i. τη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε ii. iii. εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο τη μη ανάκληση της άδεια λειτουργίας του, τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης (στη περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο), ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους) iv. τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία v. την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο. Επισημαίνεται ότι για τα σημεία i) και ii) η προσκόμιση του προβλεπόμενου δικαιολογητικού αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στο Μητρώο και θα ενημερώνονται, κατόπιν της διενέργειας του ελέγχου του άρθρου 6 της παρούσας, για την απόφαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

6 4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή Η Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο θα είναι διαρκώς ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, οποιαδήποτε δε αλλαγή ως προς αυτό το σημείο θα είναι δυνατή μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση. 5. Υποβολή αιτήσεων Δικαιολογητικά 1. Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και τα πιο κάτω οριζόμενα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «ΜΗΤΡΩΟ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.», ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα αποστέλλονται (ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως) εντός 10 ημερών στην έδρα της εταιρείας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Ξενοφώντος 7, Τ.Κ , Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα ακόλουθα μηχανογραφημένα δελτία, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (www.developath ens.gr): α) αίτηση εγγραφής, β) το κατάλληλο μηχανογραφημένο δελτίο καταγραφής γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην οποία αφενός (i) βεβαιώνονται τα στοιχεία της προσωπικής κατάστασης του φυσικού προσώπου ή των υπόχρεων κατά τα ανωτέρω φυσικών προσώπων του νομικού προσώπου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση που θα αποσταλεί μαζί με τα λοιπά έγγραφα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από την κατά νόμο αρμόδια αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ). δ) Εταιρικό Προφίλ για Νομικά Πρόσωπα ή Βιογραφικό Σημείωμα και Φορολογικά Στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα. 2. Η υποχρέωση υποβολής των νομιμοποιητικών εγγράφων γεννάται μόνο σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης, όπου τα ανωτέρω ειδικώς ζητούνται να υποβληθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση υποψηφίων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ζητείται το ισοδύναμο κατά το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης

7 συνοδευόμενο από ακριβή και νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή Έλληνα Δικηγόρο). 4. Ως χρόνος υποβολής υποψηφιότητας στον πίνακα επιλογής λογίζεται ο χρόνος ταχυδρομικής (ή αυτοπρόσωπης) παραλαβής των αποστελλόμενων αιτήσεων και μηχανογραφημένων δελτίων των υποψηφίων, όπως αυτή προκύπτει από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου Εισ ερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «ΜΗΤΡΩΟ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.». 6. Διαδικασία Ελέγχου Με την υπ αριθ. 2/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για τη σύσταση και λειτουργία Μητρώου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών και σχετικών υπο καταλόγων αποφασίστηκε και η σύσταση ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή των φορέων που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση το Μητρώο, επί τη βάσει των αιτήσεων εγγραφής που λαμβάνει από τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε διαδικασίες επιλογής ανάθεσης συμβάσεων. Η διαδικασία για την προεπιλογή των υποψηφίων έχει ως εξής: i. Ελέγχονται τα στοιχεία της προσωπικής κατάστασης των υποψηφίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3 της παρούσας, και βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων (υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας). ii. Η ως άνω Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με το οποίο αποφαίνεται για την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν του ς όρους της παρούσα ς. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και η τυχόν εγγραφή του καταχωρείται στο διαμορφούμενο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

8 7. Διαγραφή από το Μητρώο Η διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα: α) λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, β) λόγω μη συνδρομής ενός εκ των προϋποθέσεων εγγραφής του σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης ή/και γ) μετά από σχετική αίτησή του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξης Γαληνός

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 17/06/2013 Αριθ. Πρωτ.: 4134 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα Πληροφορίες: Ι.Κεντεποζίδης Τηλ: 210 3258500 Φαξ: 210 3258506 E-mail: edekt@edekt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα Πληροφορίες: Ι.Κεντεποζίδης Τηλ: 210 3258500 Φαξ: 210 3258506 E-mail: edekt@edekt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα Πληροφορίες: Ι.Κεντεποζίδης Τηλ: 210 3258500 Φαξ: 210 3258506 E-mail: edekt@edekt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΡΘ-ΕΩΜ. Fax. : 2131500751 Email : ddimopoulou@mou.gr ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 457ΡΘ-ΕΩΜ. Fax. : 2131500751 Email : ddimopoulou@mou.gr ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 3220 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 08/11/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 16/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα