Δεκαπενθήμερη. "New York'~- Greek-American Semi-monthly Review FEBRUARY 1, 1984 $1.50. Νίκου Γκατζογιάννη (NICHOLAS GAGE) ΣΕΛ. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκαπενθήμερη. "New York'~- Greek-American Semi-monthly Review FEBRUARY 1, 1984 $1.50. Νίκου Γκατζογιάννη (NICHOLAS GAGE) ΣΕΛ. 11"

Transcript

1 FEBRUARY 1, 1984 Δεκαπενθήμερη "New York'~- Greek-American Semi-monthly Review Νίκου Γκατζογιάννη (NICHOLAS GAGE) ΣΕΛ. 11 $1.50

2 EBNIKH ΚΥΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπίτι στήν πατρίδα μέ τίς καταθέσεις σας καί τό,μακροχρόνιο καί χαμηλότοκο δάνειο της Κτηματικής Τράπεζας. Στεγαστικά δάνεια στήν ~ Ελλάδα ίσόποσα μέ τίς δραχμοποιήσεις το Ο συναλλάγματός σας, καταθέσεις στήν ~ Ελλάδα σέ δολάρια μέ ύψηλούς τόκους ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΠΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΜΑΣ EBNIKH ΚΥΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (NATIONAL MORTGAGE ΒΑΝΚ OF GREECE) DITMARS BLVD,ASTORIANEWYORK, ΤΗΛΕΦΩΝΟ (212) ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!

3 r ,. I Με ύπερηφάvεια άναyyέλλομε τi)v εvαρξη λειτουργίας ένός νέου ταξιδιωτικοϋ όρyανισμοϋ I I. ANDREADIS ΊRΑ VEL CORP. George Andreadis Presίdent Evangelos Caragules V ίce- Presίdent MAKIS MATARAGAS Manager ι: Υπεύθυνη έξυπηρέτηση - Συνέπεια - :1 Εμπιστοσύνη ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΕΤ Α/Ρ/ΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΠΣ ΠΟΛΕΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ_. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥ ΛΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, EΞAIPEJIKA ΧΑΜΗΛΑ JIMEI ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ιινεασ ΥΟΡΚΗΣ)) ANDREADIS TRA VEL CORPORA Τ/ΟΝ BROADWA Υ I ASTORIA, NEW YORK TEL.: (212) * (212) TOLL FREE: ΜΕΛΟΣ: ΙΑΤΑ (International Air Transportation Association) ΜΕΛΟΣ: ATC (Air Traffic Conference) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ I,

4 ~Επιστολες.. ' Ο βουλευτής κ. Γιώργος Μισαηλίδης Αγαπητέ Παναγιώτη, Μέ την είικαιρία της συμπληρώσεως 36 χρόνων όπό την [κδοση της Ν ΕΑΣ γορκησ κοi τi'jς όπόφοσης νό συνεχισθεί σε δεκαπενθήμερη συχνότητα, θέλω νό σε συγχαρώ ε!λικρινό τόσο γιο τό 6ριστο όπό πόσης πλευρδς περιεχόμενο δσο κοi γιο τό καλαίσθητο τοϋ 'Ο μογενε ιοκοϋ αίιτοϋ ΠεριοδικοΟ το Ο όποίου εχεις την διεύθυνση, τr)ν επιμέλεια κοi την είιθύνη. 'Αλλό πρό παντός θέλω νό σε συγχαρώ γιό την σωστη γραμμή ποι'.ι όκολουθεί ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ πάνω στο όμογενειακό θέματα κοi κυρίως γ ιό τόν όγώνα της νό κρατήσει τr)ν Ο μογένεια ένωμένη γιο τr)ν ύποστήριξη τών εθνικών μας θεμάτων κοi μακριό όπό τιίν κομματικοποίηση ποι'.ι δημιουργεί ρήγματα ε πικίνδυνο ατό τεράστιο αίιτό έ θνικό μας κ εφάλαιο. Σοϋ εύχομαι μ ' δλη μου τr)ν καρδιό κάθε έ πιτυχία στr)ν καινούργια σου προσπάθεια. ' Αθήνα Οί Νεοϋορκέζοι Αθηνών ' Αγαπητε "κ. Μακριδ, Έκ μέρους τi'jς New Yorkers Society in Greece (Σύλλογος τών tκ Νέας 'Υόρκης Α θηναίων) χαιρετίζομε τήν νέον σος (κδοση ποι'.ι ετναι Δεκαπενθήμερη. Η ταν κάτι ποι'.ι (λειπε, διότι τό δικό σος περιοδικό 'ίσως εfναι τό μοναδικό Π ΡΑΓ ΜΑτι φιλο-ό μερικανικό κοi σύγχρονα φιλο-έλληνικό. ' Αθήνα Γιό τήν 37η έπέτειο Φίλε κ. Μακριδ, Μετό τιμfjς, Ό Πρόεδρος Δρ. ΑΓΙΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Διπλ. Μηχ.-Ηλ. ΕΜΠ., Uniν. of Hoυston, Texas Με μεγάλη είιχορίστηση έκφρόζω πρός την << Νέα 'Υόρκη» διό τριακοστr) έβδόμη φορό τό θερμό μου συγχαρητήριο διό την 37ην έπέτειό της. ' Η έ κλεκτή κοi πολύτιμος ϋλη της, κοi ή μαχητικότητά της δλα αίιτό το χρόνιο τήν καθιστοϋν όγοπητή κοi όναγκαίο διό τιίν πρόοδον δλης τfjς όμογενείος, κοi γέφυρον συνδέσεως μετοξι'.ι Ελλάδος κοi όποδήμου 'Ελληνισμοϋ. Γ ιό μδς τοι'.ις έπi τόσα χρόνια όναγνώστες της, δσο κοί όν οίιξόνωνται τό χρόνιο της ξενιτειδς τόσο περισσότερο λαχτοροϋμε νό τήν λοβοίνωμε κοi μάλιστα δύο φορες τον μηνο γιό νό παροκολουθοϋμε την δράση της Όμογενείος. Elmont, l.l. Με πολλι'j όγόπη, ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ Μέ όγάπη ΓΙΩΡΓΟΣ Π. Μ Ι ΣΑΗΛ Ι ΔΗΣ Βουλευτr)ς Χίου Οί προθέσεις τοu ΠΑΣΟΚ Αξιότιμοι κύρι οι,. Η δημοσίευση στο έξώφυλλο τi)ς «Νέας Ύόρκης τών πρ οθέ σεων τοu ΠΑΣΟΚ γιό «πα ρεμβάσεις» στό κο ι νοτικό καi όργα νωσ ια κά μας πράγμα τα. φερε στήv προσοχrί τi)ς Ομογεvείας κατό τρόπο δραματικό τ r')ν σοβαρότ ητα τοu προβλήματος. Είναι εντυ π ωσ ια κό τό γεγονός ότι ό.ν καί χουν περάσε ι μi)νες άπό τότε, καμμιό έλληνικr') επ ίσημ η άρχrί δεν προσπ άθησε νό μειώσ η τiς εντυπώσε ις η νό καθησυχά αη τi ς άνησυχ ίες ποu προκάλεσαν οί προ θέσεις τοο ΠΑ.ΣΟ. Κ.. Η άδράνεια άποτελεi μ ιό άκόμη επιβεβαίωση το ϋ στραβοu δρόμο υ ποι) πi)ρε ή Σοσ ια λ ι στική Κυβέρνηση στiς σχέσεις της μέ τον ά πόδημο. Ελληνισμό καi Ιδιαίτερα μe τόv Ελληνισμό τi)ς Αμερικi)ς. Κρίμα... Ν έα Ύόρκη Μ πολλε:ς εύχαριστίες. Αντώνης Μανιάτης Άπο τον Πρέσβυ της 'Ελλάδος Αγαπητέ Κύριε Μακριδ, Σδς εύχαρ ιστw θερμώς διό τός εύχός σας με τr)ν εύκαιρίαν τών έορτών καi σδς ε ύχομαι σε σδς καi τr'}ν οlκογένε ι άν σας εύτυχtς τό Νέον Ε τος. Σδς συγχαίρω διό τήν πρόοδον της «Νέας 'Υόρκης,, ή όποία γίνεται δεκαπενθήμερη καi σδς εύχομαι έπιτυχίαν. Με φιλικοuς χαιρετισμούς, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑ ΠΟΥ ΛΙΑΣ Πρέσβυς Tel. (2 12) Η~ ΥΟΡΚΗ (USPS ) " NEW YORK" Greek-American Semi- Monthl)' Review FEBRUARY 1, 1984 νοι. χχχνι Νο. 423 ΑΙ\ correspondence should be addressed to Η ΝΕΑ YORKH Ρ.Ο. ΒΟΧ 675 GRAND CENTRAL ST ATION NEW YORK, Ν. Υ f:dito r and Publίsh r PETER S. MAKRIAS Founder and Social Ediιor SPYROS MlNOTOS A ssociaιe Ediιors ProLE. BOURODEMOSPh.D. JACQUES Α. CASE Conιributing Ediιors: Prof. Μ. VYRON RAIZIS ADRIANNE PALIOS RIGAS KAPPATOS ΒΟΒ NICOLAIDES DIMΠRIS IOANNIDES GIANNIS KOUNADIS ELIAS GRIVOGIANNIS NICOS SPANIAS STAVROS GRAMMAτiKOPOULOS CHRYSTALENNILOUKAIDOU AC HILLES SAKELLARIDES Αrι Ediιor CHRISτiNE NERRIE Representative in Greece GIANNIS L. KOUNADIS Solonos Tel Η ΝΕΑ YORKH (Ncw York) the Greek American rcνiew is published semimonthly, except from July and August when monthly, by the HELLENIC HER ΠAG E LTD. 30 West 36th Street (10th Ωοοr). New York, Ν. Υ Second Class postage paid aι Ν. York, Ν. Υ. POSTMASTER : Send address changes to: Η ΝΕΑ YORKH, 675 Grand Central Sιaιion. New York, Ν. Υ Α nnual S ubscription: $25.00 for USA and Canadα. Air Μαί/ to Europe and the rest of the wor/d, $ «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

5 Θέματα τοv Μηνος Μετό τοuς πέντε βουλευτές, ή ΑΧΕΠΑ Οί στήλες σύτές παρακολουθούν τό μεγάλα lθνικά θέματα 'Ελλάδος καi ΗΠΑ καί, βεβαίως, τήν έξωτεpική πολιτικι) τών δύο χωρών, άφού άφορο 6μεσα τι) ν ' Ομογένεια σόν συνδετικό κρίκο μεταξu τής πρώτης κai τής δεύτερης πατρίδας. Στι)ν προσπάθειά μας νό μη άναμιχθούμε ατά πολιτικά πράγματα τής γενέτειρας, ύπέρ τού ένός lj τού 6λλου κόμματος, άποφεύγομε rόν σχολι ασμό θεμάτων lσωτερικής πολιτικής. Καθώς μάλιστα τό ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τι)ν προσπάθεια κομματικοποιήσεως τής Ομογενείας μέ τι) ν βοήθεια τών δυό καθημερινών δμογενειακών έφημεpίδων τής Ν. ' Υόρκης, αισθανόμαστε δτι τό lνδιαφέρον γιο τι)ν πορεία τής έλλη νικής lξωτερικής πολιτικής, δέν ετναι άπλό δικαίωμα κάθε όμογενούς, άλλο και καθηκον. 'Επ ισημαίν οντες δ, τι έμείς θεωρούμε σφάλματα στοuς χειρισμοuς κο) aτόν προσανατολισμό τής έξωτεpικής πολιτικής, πιστεύομε δτι προσφέρομε ύπηρεσία σημαντικι) στι)ν Κυβέρνηση, γιο τόν πολu άπλό λόγο ότι ή έξω τερ ική πολιτική εχει δμεσες tπιπτώσεις στό tθνικό θέματα στό όποία καλείται νό εχη συμβολι} ή ' Ομογένεια... Γι ' auiό, μόνο σόν θετική ύπηρεσία πρέπει νό χαρακτηρισθfj καί ή ύπόμνηση τού Προέδρου τής ΑΗΕΡΑ, κ. Καρδίτση, τόν περασμένο μήνα, στήν 'Αθήνα, δτι ή έξωτερική πολιτικι) ποu άκολουθεί σήμερα ή έλληνικι) Κυβέρνηση, προκαλεί άνησυχiα στις ΗΠΑ. Η δήλωση αύτή διαψεύδει έκείνους ποu γιο εuνόη τους λόγους έσπευσαν νό δημιουργήσουν τfιν έν τύπωση - έδώ και στήν 'Αθήνα- δτι ή μεγαλύτερη έλληνοαμερικανική οργάνωση ετχε... δ ιαφωνήσει μέ τό πέντε έλληνικής καταγωγής μέλη τής Βουλής τών 'Αντι πρ οσώπων, ποu ετχαν γράψει δυό έ πιστολf:ς aτόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, διαμαρτυρόμενα γιο τι)ν κατεύθυνση rfjς έλληνικfjς έξωτερικής πολιτικής. Τώρα όποδεικνύεται, lκείνο ποu lγκσfρως έίχαμε έπισημάνει, ότι ή διαφωνία όφορούσε μόνο τfιν δημοσίευση rfjς δεύτερης έπιστο λής καί δ τι ύπάρχει πλήρης συμφωνία d δ, τι άφορο τό περιεχόμενο και τών δυό έπιστολών. Εlναι λοιπόν σαφώς θεμελιωμένη πλέον ή διαφωνfα τής Όμογενείας 'Αμερικής πρός τι) ν έξωτερικι) πολιτικι) τής' Ελ- λάδος. ' Υποθέταμε δ τι of διαβεβαιώσεις τού 'Έλληνα Πρωθυπουργού πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο δ τι aνήκομε στι}ν Δύση και ετσι θέλομε νό μος μεταχειρίζονται oi σύμμαχοι», θό δόθηκαν σέ όπάντηση διαφορετικών l πισημάνσεων τού προκαθημένου τής 'Εκκλησίας μας. 'Όπως δήλωσε ό Πρόεδρος rfjς ΑΗΕΡΑ σέ συνέντευξη τύπου μ έ τό άλλα μέλη ΤοΟ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA τής ' Αχεπικfjς άντιπροσωπείας πού προσεκλήθη στι)ν 'Ελλάδα γιο διαβουλεύσεις ατό έθνικά θέματα, ενα όπό τό θέματα πού συζήτησαν μέ τόν κ. Παπανδρέου ήταν καi τό άντιαμερικανικό κλίμα πού έ πικρατεί ατή ν 'Ελλάδα. Εlχε ύποχρέωση νό rό κόμη aurό ή ή γεσία τής ΑΗΕΡΑ, σόν άμερικανικι) οργάνωση πού εlναι. Η ταν πολu φυσικό νό διαμαρτυρηθή γιά τίς φανατισμένες διαδηλώσεις κατό τών ΗΠΑ_ μέ έπικεφαλfjς τήν 'Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία rfjς ' Ελλάδος. ΚαΙ ήταν φυσικό νό έκφράση τήν εuχfι ό Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ νό γίνη κάτι, ώστε νό μfι lκτίθεται περισσότερο ή χώρα σέ μιά στιγμή μάλιστα ποu ετναι άπολύτως άπαραίτητη ή όμερικσνική συμπαράσταση γιά τήν έξεύρεση λύσεως τού Κυπριακού. Ο κ. John Ploumides, Πρόεδρος τής Ε πιτροπή ς γιό τfιν Κύπρο καί rό Αίγαίο, δήλωσε χαρακτηριστικά: ιιπρέ πε ι νό πείσωμε rouς "Ελληνες νό σταματήσουν τfιν άντιαμερικανικι) ρητορ ικfι γιό νά rό καταστήσουν δυνατό γιο μaς, νό rouς βοηθήσωμε. Ό έλληνικός τύπος πρέπει νό σταματήση νό μaςάποκσλή δολοφόνους». (Βλέπε καί σχετικfι άνταπόκριση τών Ν.Υ. Tiι:nes στίς άγγλικές μας σελίδες). Εlναι πολύ εuχάριστη ή διαπίστωση τών ήγετών τής ΑΗΕΡΑ, πού συναντήθηκαν και μέ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, κ. Κ. Καραμανλή, δτι βρήκαν μειωμένο τό άντιαμερικανικό κλίμα στι)ν 'Αθήνα, όλλά φοβούμεθα δτι αuτό άπατελεί εuχή, μάλλον, παpό πραγματικότητα. Πιό ρεαλιστική φαίνεται ή έκτίμηση τού Πρωθυπουργού δ τι έφ' δσον οί 'Ηνωμένες Πολ ιτε ίες πράξουν δ, τι πρέπει γιό τfιν έπίλυση τού Κυπριακοϋ, τό κλίμα αύτό δπωσδήποτε θό βελτιωθfj. Kai ρεαλιστικώτερη θό ήταν ή όποιαδήποτε προσπάθεια τfjς έλληνικijς Κυβερνήσεως πού θό έτε ινε στήν καταπολέμηση αύτοϋ τοϋ κλίματος ποu δέν εύνοεί καθόλου τι)ν λήψη μέτρων κατά τής Τουρκίας, δπως ετπε στήν 'Αθήνα και ό 'Αμερικανός βουλευτής Robert G. Torricelli τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, ύστερα άπό συνάντησή του με τόν Πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέ ου. Ό 'Αμερικανός βουλευτής, βαρυσήμαντος έπιστολfι τού όποίου δημοσιεύθηκε ατό προηγούμενο τεύχος τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, δήλωσε ότι ό ~ Ελληνας Πρωθυπουργός καλείται τώρα νό ιιάποδείξη δτι ή έλλ ηνοαμερικανικfι φιλία εlναι πραγματική >> και νό άνακαλέση δ, τι άντιαμερικανικό ετχε πεί μέχρ ι τώρα, γιό νό διατηρήση τήν άμεpικανικfι ύ πο στήριξη ατό Κυπριακό πρόβλημα». Ο βουλευτfις δήλωσε δ τι ό Πρωθυπουργός τόν διαβεβαίωσε δτι ή κυβέρνησή του δέν ετναι aντιαμερικανική και ότι οί σχέσεις με τις ' Ηνωμένες Πολιτείες βελτιώνονται. ιιοί σχέσεις τών δύο χωρών βρίσκονται σέ βελτίωση, όμως τό έρώ τημα γιό τόν πρωθυπουργό εlναι, έόν οί έλληνοαμερικανικές διαφορές θό μειώσουν τfιν άποφασιστικότητα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νό παίξουν ενα άποτελεσματικό ρόλο ατό Κυπρ ιακ ό», δήλωσε ό κ. Τοριτσέλλι σέ συνέντευξή του πρός τό 'Ασσοσιαίητεντ Πρές. ΚαΙ πρόσθεσε δτι rιάνησυχεί άπό τό έόν θό lπιτύχη τήν άναγκαία ύποστήριξη ατό Κογκρ έ σσο γιο πρωτοβουλία στό Κυπριακό, lξ αιτίας τοϋ ϋφους καί τού τόνου τών δηλώσεων πού έχε ι κάνει ή 'Αθήνα ατό παρελθόν, σχετικό μέ τις έλληνοαμερ ι κανικές σχέσεφ. Οί δηλώσεις τοϋ κ. Τοριτσέλλι δέν δικαιώνουν μόνο τίς θέσεις rfjς ΝΕΑΣ Υ ΟΡΚΗΣ. Άποτελοϋν καί μιά μόνιμη ύπενθύμ ι ση τής ύποχρεώσεως rijς Ό μογενείας νό διαφωνfj μέ τfιν έλληνικfι Κυβέρνηση, δ ταν βλέπη νό μ ή προωθούνται τά έθν ικά θέματα άπό έσφαλ μένους χειρισμούς στfιν έξω τερ ική πολιτική. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ J,

6 θέματα τοv Μηνος... Καi οί Δυτικοi Σύμμαχοι Σ ΤΑ παραπάνω πρέπει νο προστεθή δτι δέν εlναι μόνο ή Ομογένεια άντίθετη πρός τfιν έξωτερικfι πολιτικι) τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Ε7ναι καi δλοι οί πραγματικοi φίλοι και σύμμαχοι τής ' Ελλόδος δλοι οί tλεύθεροι Εύρωιrαίοι, μεταξu τών όποίων καi οί Σοσιαλιστές. ~Οπως σημείωσε πρόσφατα ή «Καθημερινή» ai:. σχετικό ρεπορτόζ, όμαδικό πυρό καί έπικρίσεις δέχεται ή ' Ελλάς άπό τοuς παραδοσιακούς της συμμόχους γιά τις φιλοσοβιετικi:.ς «Iδιαιτερότητες» τής κυβερνήσεως ατό μεγόλα θέματα τής διεθνούς πολιτικής. Κ ατό τι)ν 'ίδια έφη μερίδα, κύριες αlχμi:.ς τών έπικρίσεων ε/ναι: α) Η πραγματοποίηση τής διασκέψεως γιο τι) ν aπύραυλη Βαλκανικiι - έν γνώσει δ τι δi:.ν μπορεί νό εχη aποτέλεσμα ai:. περοφερειακό έπίπεδο καί ένώ ύπόρχει τό γενικό πλαίσιο τών σχετικών διαπραγματεύσεων σi:. διεθνi:.ς έπίπεδο- και β) Η πρόταση Τσαουσέσκου - Παπανδρέου γιο τοuς εύρωπυραύλους. Γ ιό τό πρώτο θέμα, στίς ήδη γvωστi:.ς έντονες άντιδρόσεις τών ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Δ. Γερμανίας, 'Ολλανδίας καi 6λλων συμμόχων, προσετέθησαν καi οί έπικρίσεις τής σοσιαλ( στικfίς κυβερνήσεως τής Γαλλίας. Οί όποϊες έξεφράσθησαν μi:. τόν έντονο σκεπτικισμό ποu διετύπωσε σχετικό ό κ. Σεϋσσόν μιλώντας στfιν Διόσκεψη τής Στοκχόλμης. Γιο τό δεύτερο έξόλλου θέμα, έντονη έκδηλώθηκε ή aντίδραση τfίς Μεγ. Βρετανίας, ή όποία κατηγόρησε τfιν έλλ ηνικfι κυβέρνηση γιο άνόμιξη στiς έ σωτερικές της ύποθέσε ις. Κ ατό τfιν άθηναϊκι'ι έφη μερίδα, ή γενίκευση τών δυτικών άντιδρόσεων, οπως σημείωναν πολιτικοl παρατηρητi:.ς δίνει τό μέτρο τών Ιδιο τύπων σχέσεων τής' Ελλάδος μi:. τοuς παραδοσιακούς της σrjμμόχους καί, aντιστοίχως, τι'jν aποδυνάμωση τών έρεισμάτων μας ατό χώρο αύτό. Τό γεγονός, έπεσημαίνετο άπό τι'jν ίδια πλευρά, εlναι Ιδιαίτερα aνησυχητικό δεδομένου δ τι ή ψυχρότης τών σχέσεων τής Ελλάδος μi:. τούς δυτικούς συμμόχους: σ)' Εκδηλwνεται σε κρίσιμη φόση τού ΚυπριακοΟ και ένώ οί θέσε ι ς τής έλληνικής και τής κυπριακής κυβερνήσεως ατό έθνικό θέμα, έχουν βρεί σταθερούς ύποστηρικτες μόνο ατό χώρο τής Δύσεως, και β) Η έλληνικι) τακ τι κι) φαίνεται δτι θό προκαλέση κλιμόκωση τών δυτικών άντιδρόσεων. Σημειώνετο σχετικό δ τι ό ύπουργός Εξωτερικών κ. I. Χαραλαμπόπουλος, μιλώντας στι) Στοκχόλμη ύπογράμμισε τις «Iδιαιτερότητες» τής κυβερνήσεως ώς χαρακτηριστικό δείγματα τής έξωτερικής της πολιτικής. 'Ακριβώς δε τό σημεία πού ύπογρόμμισε ό κ. Χαραλαμπόπουλος, άποτελοον τίς ένέργειες τής κυβερνήσεως πού συγκεντρώνουν τίς δυτικες άντιδρόσεις: 1) Τι)ν έλληνικι) πρόταση ατό πλαίσια τής πολιτικής συνεργασίας τής ΕΟΚ - γιο μ ιό έξόμηνη άναβολι) τής έγκατάστασης τών πυραύλων ιιπέρσινγκ" και ιικρούζ" ατό εύρωπαϊκό έδαφος. 2) Τι)ν πρωτοβουλία γιά τι)ν δημιουργία aποπυρηνικοποιημένης ζώνης στ ι) Βαλκανική. ι/ Η διάσκεψη τών έμπειρογνωμόνων τών βαλκανικών κρα τών, τόνισε ό ύπουργός τών 'Εξω τερικών, έγκαινιάζει μ ιό διαδικασία, ή όποία θό προωθήση άκόμη περισσότερο τι) ν ειρήνη καi τι)ν άσφόλεια τής περιοχής και aποτελεί lνα πρώτο βήμα στι) γενικώτερη προσπόθεια γιο τι)ν aποπυρηνικοποίηση τής Εύρώπης». 3) Τι)ν πρόσφατη κοινι) διακήρυξη τοο πρωθυπουργού κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου καi τοο προέδρου τής Ρουμανίας κ. Νικολόε Τσαουσέσκου και τι)v κοινfι έπιατολι) ποu aπηύθυναν πρός το uς ήγέτες τών δύο ύπερδυνόμεων. 'Όπως ήταν φυσικό, ό Πρόεδρος Ρήγκαν άπόντησε άρνητικο aτόν Πρωθυπουργό Παπανδρέου, με έ πιστολfι ποu δεν ετχε δοθεί στι)ν δημοσιότητα δταν γρόφονταν οί γραμμές αύτές. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΡΗΓΚΑΝ Κυβέρνηση Ρήγκαν συμπλήρωσε τόν περασμ ένο μήνα Ητρία χρόνια ζωής και το πρόγματα εlναι σήμερα πολu καλύτερα άπό δ,τι ήταν τό Οί άριθμοl μιλούν γιο μιό άναμφισβήτητη πρόοδο, μi; τι'jν όποία δίκαιο ε lναι νό πιστωθή ό Πρόεδρός μας άφοο σi; έκείνον εlχαν aποδώσει οί aντίπαλοί του τι'jν κακr} οlκονομικr} κατόσταση ποu παρέλαβε. Βεβαίως, δέν έχουν λυθή πολλό προβλήματα ποu χρειάζονται λύση, άλλο ό κ. Ρήγκαν πέτυχε νο έ μπvεύση αύτοπεποίθηση, έθνικι) ύπερηφόνεια και έμπιατοσύνη γιο τό μέλλον τής χώρας. Χαρακτηpιστικι) τής προόδο υ ποu σημειώθηκε εlναι ή περίπτωση τής άνεργίας. ' Η σύγκριση άνάμεσα ατό Δεκέμβριο τοο 1982 και τοο 1983 εlναι aποκαλυπτική. Ύπόρχουν δυόμισυ περίπου έκατομμύρια λογότεροι 6νεργοι. Τό ποσοστό άνεργίας, ποu ήταν τής τάξεως τοο 10,7%, σi:. σχέση μέ τόν ένεργό πληθυσμό, μειώθηκε σε 8,2%. Κατο τι) διόρκεια τού περσινού Δεκεμβρίου, ό άριθμός τών άνέργων Αμερικανών μειώθηκε άκόμη κατο τομα, σε σχέση μt τόν προηγούμενο μfίνα. Εκε ίνο ποu πρέπει νό ληφθή Ιδιαίτερα ύri 6ψιν ε lναι τό γεγονός δτι ό aριθμός τών aπασχολουμένων ύπαλλήλων αύξήθηκε μέσα σέ ενα χρόνο άπό 98,98 έκατομμύρια σέ 102,94 έ κατομμύρια. Τέσσερα έκατομμύρια νέες θέσεις, μaς δίνει τό μέτρο τής άνακόμψεως στις ΗΠΑ. ' Η aπασχόληση εlναι ούσιαστικό δεμένη μi:. τι)ν οlκονομικr'ι δραστηριότητα. Mi:. ενα ποσοστό άναπτύξεως ποu πλησιάζει τό 10% κατό τό δεύτερο καi τρίτο τρίμηνο τού 1983, οί ΗΠΑ έδειξαν τι'jν καταπληκ τική τους ίκανότητα άνακάμψεως. Η βιομηχανικr} παραγωγή, ποu ετχε μειωθεί κατό 8% τό 1982, προκαλώντας τr}ν γνωστι) άνεργία, αύξήθηκε κατό6% τό 1983 καί σύμφωνα μέ τις έκτιμήσεις τοο 'Οργανισμού ΟΙκονομικής Συνεργα σίας και 'Αναπτύξεως, θό αuξηθή έφέτο ς κατό 8%. Γιο νό φθόσουν το πρόγματα d αύτό τό εύχάpιστο σημείο, ό Πρόεδρος άναγκάστηκε νό παραιτηθή άπό ώρισμένες προεκλογικές ύποσχέσεις, δπως ή Ισοσκέλιση τοο προϋπολογισμού, τού όποίου τό έλλειμμα πλησίασε τό 200 δισεκ. τόν περασμένο χρόνο. Αλλ ο κρότησε τόν λόγο του όλοκληρώνοντας τό πρόγραμμά του τής μειώσεως τοο φόρου εισοδήματος κατό 25%, aποκαθιστώντας τfιν οlκονομικr'ι εύημερία καi διατηρώντας τfιν σταθερότητα τιμών- ό πληθωρισμός άπό 12%, μ ειώθηκε κότω τοο 3%!!! Π μιό πρόσφατη συνέντευξή του ατό περ ιοδικό το Ο 6 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

7 «Φιγκσρόιι, ό Πρόεδρος δήλωσε: ιι.' Η πολιτική μας, της μειώσεως τοϋ nληθωρισμοο, ποu ειiνοεi την nαραyωyή, εlναι στην πραγματικότητα τό πιό όnοτελεσματικό ιι:αl το μοναδιιι:ό διαρκεlας μέσο, yιό νό φτόση ιι:ανεlς στις nιό ειiρείες οlκονομιιι:tς δυνατότητες και στην ειiημερkj. Η οlιι:ονομικη ειiημερkj δtν προέρχεται τελικό όπό τό κυβερνητικό nροyρόμματα άλλά όπό τόν nλοϋτο nou δημιουργείται όπό lναν δυναμιιι:ό Ιδιωτιιι:ό τομέα». ΑΝΠΣΤΡΟΦΗ Αύτι'ι τι'ιν τελευταία, παραπάνω διαπίστωση τού κ. Ρήγκαν, άσπάζεται και ή Πρωθυπουργός τf)ς Βρετανίας κ. Μάργκαρετ Θάτσερ, πού φσfνετσι τώρα άποφασισμένη νό όδηγήση τfιν χώρα σέ μιό περισσότερο φιλελεύθερη οικονομία, γιό νό τι'ιν σώση όπό τήν παρσκμι'ι και τfιν μιζέρια σπ)ν όποία ώδήγησε ό Σοσιαλισμός τfιν άλλοτε άκ.μάζουσσ, παγκόσμια οlκονομικι'ι δύναμη. ' Η Πρωθυπουργός εlπε δ τι ή Βρετανία κάθεται πάνω σε μιό ώρολογιaκι'ι βόμβα πού άντιπροσωπεύει τό σύστημα τού «Κράτους Προνοίας» και δτι άπσιτείτσι έπσνεξέτσση τού δλου φάσματος τών κοινωνικών προγραμμάτων και προνομίων πού έπιβσρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό άπό τό τέλος τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόσθεσε δτι μέ τfιν έξσίρεση τού έθνικού συστήματος ύγείσς και τού συνταξιοδοτικού συστήματος, πού και σύτό μπορεί νό ύποστούν ώρισμένες προσαρμογές, εlνσι καιρός νό άρχίση μιό δημόσια συζήτηση γιά τήν συγκρότηση και τι'ιν χρηματοδότηση τού «Κρά τους Προνοίας~>. Ή κ. Θάτσερ, ύπενθύμισε κσί κάτι δλλο. 'Ότι σοσιαλιστικός μετασχηματισμός και ό κρατικός παρεμβατισμός στι'ιν Ιδιωτικι'ι πρωτοβουλία, έκτός τού δτι άποτελούν τροχοπέδη στι'ιν οlκονομικι'ι άνάπτυξη καί κοινωνικι'ι πρόοδο, περιορίζουν κσί τίι:; άτομικές έλευθερίει:;. «' ΑνακατανέμεταιεΤπε- ή εύθύνη τού άτόμου καί μειώνεται ή άνεξσρτησία του, μ ε τι'ιν άφσίρεση τόσο πολύ τοu εισοδήματός τουιι. 'Όσο πιό γρήγορα άντιληφθή ό Βρετανικός λαός δτι ό Σοσιαλισμός τόν όδηγεί σε οικονομικό μαρασμό και κοινωνικι'ι όπισθοδρόμηση, τόσο τό καλύτερο θά εlνσι γιό τόνίδι ο, άλλά και γιό δλλουι:; Εύρωπαίους, πού πληρώνουν ήδη πολύ άκριβά τις κρατικοποιήσεις και τό δλλα κοινωνικό πειράματα πού ένθσρρύνουν τι'ιν τεμπελιά κσί άποθρασύνουν τούς έργαζομένουι:;, πού τό περιμένουν δλσ aπό τό Κράτος 'Suρer CHARTERS & TOURS. '84 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Σ ΧΕΔ/0 γιό τήν έπίλυση τοu Κυπριακού ύπέβσλε τόν περασμένο μήνα ό Πρόεδρος Κυπριανού στον Γενικό γραμματέα τού ΟΗΕ κ. Γκουεγιάρ, στι'ιν i:δρα τού διεθνούς όργσνισμού, καί ή διπλωματικι'ι δραστηριότης πού σημειώθηκε γύρω άπό τό θέμα στήν Λευκωσία, στήν 'Αθήνα, ατήν ~Α γ κυρα καί τfιν Κύπρο, πείθε ι ότι κάτι τό πολύ σοβαρό συμβαίνει, πράγμα πού έπιβεβαιώνοuν διάφορες δηλώσεις τών χειριζομένων τό πρόβλημα. Τό μέγα πρόβλημα ετναι άν θά δεχθfι ή Τουρκία νά προχωρήση σε μιό δίκαιη λύση, πράγμα πού θό έπιτρέψη τι'ιν περαιτέρω προσγωγι'ι τών σχέσεών τη ι:; με τι'ιν ' Ελλάδα. Σχετικά με τι'ιν έπιδιωκομένη άπό έλληνοκυπριακf)ς' πλευράς λύση, ό Πρόεδρος Κυπριανού, σέ συνέντευξή του πρός τό BBC ετπε δτι ή μελλοντικι'ι πολιτικι'ι όργάνωση τής Κυπρισκfjς Δημοκρατίας μπορείνά ετναι διπεpιφερεισκή 'Ομοσπονδία πού θά δισσφαλίζη δμως τι'ιν tνότητα τοu Κράτους. Εlδικώτεpσ, ό Κύπριοι:; Πρόεδρος ετπε ότι of δύο περιοχές, έκείνη ύπό έλληνοκυπρισκι'ι διοίκηση καί έκείνη TOLL FREE NAτtONWJDE CALL: For informafion and reserνal ions contacl: HOMEAIC TOUAS, INC. (N.Y.C.) 595 Fllth Aνen~ (Comer 48th SL) tmw Υοήι, New York tel: (212) New Υοιtι sιaιa τοιι FREE: aoo S22-t7t7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ I,

8 ύπό τουρκοκυπριακή, θά έχουν τήν δική τους σύτονομfσ, σέ μεγάλο βαθμό, άλλά οι έξουσίες τής κεντρικής κυβερνήσεως θά πρέπει νά διασφαλίζουν τήν ένότητσ τής χώρας». Ό κ. Κυπρισvοίι τόνισε ότι τό δλο ζήτημα ετνσι θέμα πολιτικι'jς βουλήσεως γιά έπfλυση τοίι προβλήματος κσl έξέφρσσε τήν πεποίθηση ότι άv ή Τουρκfσ και οι Τουρκοκύπριοι έγκστσλείψουν τfιν Ιδέα τι'jς διχοτομήσεως, ετνσι δυνατόν νά ύπάρξουν διάφορες άπσντήσεις σέ κάθε εlδικι'ι πτυχή τοίι κυπρισκοίι προβλήματος. Εξ 6λλου, σύμφωνα με δημοσίευμα τι'jς βρετανικής έφημερfδος «Γκάρντισν», τό σχέδιο ποu ύπέβσλε ό Πρόεδρος τι'jς Κύπρου κ. Σπ. Κυπριανού στόν γενικό γραμματέα τοίι ΟΗΕ γιά συνολικr'ι λύση τού κυπριακού προβλήματος προβλέπει τά έξης βασικό σημεία: 'Η έδσφικr'ι κστοχr'ι των Τουρκοκυπρίων όρίζετσι σε 25%. Ή έπιστροφfι των 'Ελληνοκυπρίων στις περιοχες Άμμοχώστου και Μόρφου. Πλήρη aποστρατικοποίηση τfjς νήσου σέ πρώτη φάση, aποχώρηση των τουρκοκυπρισκων στρατευμάτων κσί των Τούρκων έποίκων και συνέχεια aποχώρηση τfjς νόμιμης έλ ληνικής κσί τουρκοκυπριακής στρστιωτικfjς δυνάμεως. Διάλυση τής κυπριακής Εθνοφρουρός κσί τι'jς τουρκοκυπριακής δυνάμεως 6σφσλείσς κσi 6ντικστάστσσή τους 6πό δύναμη των ' Ηνωμένων' Εθνών ποu θό aποτελείται 6πό χωρες οι ό ποίες δεν έχουν 6μεση άνάμιξη στό κυπριακό. ' Η δύναμη σύτfι θό ετνσι ύπεύθυνη γιά τήν 6μυνα και τήν έσωτερικfι 6σφάλεισ τι'jς νήσου. Κατάργηση τής συμφωνίας των έγγυητριών δυνάμεων 'Ελλάδος - Τουρκίας κσί Βρετανίας και ή δημιουργία νέας συμφωνfσς άπό τfιν όποία θά 6ποκλεισθούν of παραπάνω χω ρε ς. 'Ομοσπονδιακό συμβούλιο ύποuργων μέ συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σε ποσοστό 30%. HOTEL GRANDE BREτAGNE Πρόεδρος θά εlνσι πάντα ' Ελληνοκύπριος κσί άντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος. ΟΙ δύο κοινότητες θά έκπροσωπούντσι Ισότιμα σε ένα νέο άνώτστο δικαστήριο. ' Ελεύθερη διακίνηση σε δλο τό νησί. «ΕΛΕΝΗ>>- ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ Ο ΠΩΣ γράψαμε ατό προηγούμενο τείιχος μας, τό βιβλίο τοίι δμογενοίις Νίκου Γκατζογιάννη «Ελένη», σημειώνει και στι}ν 'Ελλάδα πρωτοφανή έπιτυχίσ σε μιά έξοχη μετάφραση τοϋ Αλέξη Κοτζιό. Τό καλαίσθητο καί καλοτυπωμένο βιβλίο ε1ναι έκδοση τής ιι' Ελληνικής Εύρωεκδοτική ς», με ταφρασμένο Ιjδη σέ 14 γλώσσες, πρόκειται νά μετσφρσστfj κσi σε πολλές 6λλες κσi θό γυριστή σε τσινfσ. Με έγκριση τού δισλεχτοίι φfλου, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ άρχfζει τι} ν δημοσίευση μερικών χσρσκτηριστικων όποσπσσμάτων όπό τό άριστουργημστικό αύτό έργο, με τό ό ποίο άσχοληθήκσμε δταν δημοσιεύθηκε σέ περίληψη α τό περιοδικό τών Ν.Υ. Times, λίγο πριν τfιν έκδοσή του ατό όγγλικά. Ό Nicholas Gage, ποu εικονίζεται έδω σε πρόσφατη σχετικό φωτογραφία του κσi στό έξώφυλλό μας παι δί, μσζi με τfιν βασανισθείσσ και δολοφονηθείσσ όπό τους κομμουνιστες όντάρτες μητέρα του Ελένη, εlνσι έξσίρετος 6νθρωπος και ενσς όπό τοuς αύτοδημιούργητους ' Ελληνοαμερικσνοuς που πρόκοψαν καί δισκρfθηκσν d σύτfιν τήν χώρα. Πρώην ρεπόρτερ έρευνητής καί όντσποκριτfις τών Τ6ϊμς τfjς Νέας Υόρκης, γεννήθηκε ατό χωριό Λ ιό τίjς ' Ηπείρου ατό 1939 κσί μετανάστευσε στίς Ηνωμ ένες Πολιτείες δέκα χρόνια όργότερσ. Απόφοιτος τών πανε πιστημίων τή ς Βοστώνης και τοϋ Κολούμπια, έχει γράψει πέντε όκόμη βιβλία, δύο γιό τ ή ν' Ελλάδα καί τρία γιά τό οργανωμένο έγκλημα. Ζε ί ατή Μασαχουσέτη με τι} σύζυγό του και τό τρία παιδιά τους. Γ ιό τό βιβλίο ιι' Ελένη» και τό ν συγγραφέα του, ό Κ ρις Γούντχάουζ έγραψε δτι ιι" Αν ζήση μέχρι τό έκστό του, σάν ί:νσν άπό τους θείους του ατό Λιά, δtν θό κστσφέρη ποτέ μάλλον νό γράψη τίποτε που νά ξε περνά αύτό τό βιβλίο. Μέ έπσγγελμστική δεξιοτεχνία, τό έχει δομήσε προσεκτικά, έτσι που νό όποφεύγη τήν παγίδα τού ύπερβολικού συναισθηματισμού. Τό πρώτο κσί τό τελευταίο κεφάλαιο περιγράφουν τι}ν άνσζήτηση των στοιχεfων και τι}ν όποκάλυψη των όνθρώπων που πρόδωσαν και σκότωσαν τή μητέρα του ιι... την δημοσίευση τού πρώτ ου κεφαλαίου άpχίζομε σε 6λλη σελίδα. ATHENS, GREECE- Tc( Tclcx Cablcs: ΗΟΤΒRΠΑΝ WORLD FAMOUS HOYEL CENTRALLY LOCAYED ΟΝ ΤΗΕ ΜΑΙΝ SQUARE ΌF ΤΗΕ CJTY WITH MAGNIFICENT VIEW OF ΤΗΕ ACROPOLIS 450 bcdroom~ equipα:d wιιh eνery moderncomfo". Fully ai r-<:ondiύoned. Ιnιernaιιonal bar, superb cuising, luxurious resιauranι. Conνention rooms wiιh full congress facίlίιies. World wιde represenιaιιon 770 Lcxιngιon Aνenue, New Yorlι For reserνaιι ons and ιnformation call ~00 New Yorlι Staιe and Canada (212) Collect ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ~ ΠΑΝΤΟΤξ ΟΙ TOYPKOI..,.Ο δτι οί Τούρκοι δέν έχουν ήθικ ους διστσγμοuς και δτι I κυριολεκτικό πατούν έπl πτωμάτων γιό τό... χουζούρι άποδεικνύετσι και όπό τr'ιν άπειλι} δ τι ή πολιτική κυβέρνηση που διεδέχθη τι} ν χούντα τού ' Εβρέν, μελετά τήν qύξηση τών κσλλιεργουμένων ποσοτήτων ό πίου. Γιατί; Γιό νό προσελ κύση ξένο συνάλλαγμα, δπως δήλωσε έκπρόσωπος τής τουρκικι'jς κυβερνήσεως. Η Τουρκfσ ~ρε τι} ν όπσγόρευση καλλιέργειας όπfου, που εlχε έπιβληθεί τό 1974 σε έπτό έπσρχίες, όλλό ποτε δεν άπο- 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1,1984

9 κάλυψε στοιχε ία γιο τίς παραγόμενες ποσότητες έτησίως. Όπως άνέφεραν έπίσημοι τού ύπουργείου Γεωργίας κάτι τέ τοιο θο έρχόταν σέ άντίθεση μέ ιιτό κρατικό μυστικό" τών παραγομένων ποσοτήτων όπίου κάθε χρόνο. Π έρώτηση τί θά κάνη ή κυβέρνηση σέ περίπτωση πού οί Δυτικοί σύμμαχοί της διαμαρτυρηθούν γιο τήν παραγωγή όπίου, δ πως έκαναν τό 1974, ό κ. Γιλμοζ άπάντησε: ιιέάν ύπάρξη όποιαδήποτε πίεση άπό τό έξωτερικό, θά λάβουμε το μέτρα μσςι>. Ό έκβιασμός ετναι σαφέστατος... ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΝ ό Πρόεδρος τής Κύπρου, ό Πρωθυπουργός τής Ο Ελλάδος, ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κσί οί ήγέτες τών όμογενειακών όργανώσεων πού έργάζονται γιά τό Κυπριακό, έκφράζουν μέ τάν πιό έπίσημο καί κατηγορηματικά τρόπο, τήν fκανοποίησή τους γιο τήν άμερικανική στάση πάνω στό έθνικά θέμα (μετά τήν άνακήρυξη τού ψευδοκράτους τού Ντενκτάς), άκούγονται σάν παράξενες παραφωνίες οί ίσχυρισμοί περί τού άντιθέ του. 'Αναφερόμαστε σέ μιο δήλωση τού Επισκόπου τού Αγίου Φραγκίσκου κ. Άντωνίου, ό όποiος σέ δεξίωση πρό ς τιμήν τού ύπευθύνου γιά τά θέματα άποδήμων τής Κυπριακής Δημ οκρατίας, δήλωσε- σέ άντίθεση μi: τόν κ. Κυπριανού -δ τι ό ύπουργός Εξωτερικών κ. Σού λ τ ζ, πού ε Τ χε συναντηθεί μέ τόν κ. Κυπρισνού έκείνη τήν ι.ιjρα (11 'Ιανουαρίου) ιιδέν έδειξε τό ένδιαφέρον πού άνεμένετο". Καί πρόσθεσε ό Ε πίσκοπος: ιι' Ως έκ τούτου, όποδείχτηκε γιο μιό όκόμη φορό ότι ή παροίισα όμερικανικι'ι κυβέρνηση περιορίζεται μόνο σέ φραστικές διαβεβαιώσεις και διακηρύξεις, χωρiς ούσιαστικιl βοήθεια πρός την Κύπρο. Κατόπιν αύτοίι, όπως καταλαβαlνετε, δtν ύπόρχουν γιό μδς περιθώρια νό όναμένουμε όποιαδήποτε βοήθεια όπό τιlν κυβέρνησή μας, καi δέν μποροϋμε νό χάνουμε χρόνο~>. Βεβαίως, σ' αύτάν τόν τόπο δλοι έχουν τό δικαίωμα νο έκφράζουν τίς άπόψεις τους, άλλο δi:ν θά έβλα πτε λίγη περισσότερη προσοχr'ι άπό τοuς έπισκόπους μας, τήν στιγμή ποu γιο τήν ' Εκκλησία μόνο ό προκαθήμενός της εlναι άρμόδιος νά μιλά. ' Η άλήθεια εlναι δτι ή άμερικανική Κυβέρvηση τηρεί d αύτήν τήν φάση 6ψογη στάση καί καταβάλλει χωρίς προηγούμενο προσπάθε ι ες γιά μιο δίκαιη - καί όριστικr'ι - λύση τού Κυπριακού... ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΤΣΑΝΗ τροβαδούρος τού λαϊκού έλληνικού τραγουδιού καί ό οχαρακτηριζόμενος ώς «Πατριάρχης" τού ρεμπέτικου Βασίλης Τσιτσάνης, πού πέ θανε τόν περασμένο μήνα στό Λονδίνο, καί έτάφη μέ δημόσια δαπάνη στήν 'Αθήνα, ήταν, πράγματι, ό μεγαλύτερος δημιουργός τού είδους αύτού τής μουσικής, δ πως δήλωσε ό Μίκης Θεοδωράκης.~ Εγραψε τραγούδια πού άγαπήθηκαν όπά τό εύρύτερο Κοινό. Καί τραγούδησε νότες καί στίχους άλησμόνητους γιο πολλούς ~Ελληνες. 'Αναμφισβήτητα, έθεσε τήν σφραγίδα του σέ μιο όλόκληρη έποχή. 'Α κατάλληλοι έμείς νοάμφισβητήσωμε τfινσυμβολή τού Τσιτσάνη στήν άνάπτυξη τού λαϊκού τραγουδιού, δικαιούμεθα νο πούμε δτι ή μουσική του καί τά τραγούδια του κάθε 6λλο παρο προήγαγαν τον νεοελληνικό πολιτισμό, ή τίς μουσικές προτιμήσεις πού πηγάζουν όπά τούς ντουμανιασμένους τεκέδες τών πιό κακόφημων μαχαλάδων τών Τρικάλων, τής Θεσσαλονίκης καί τών 'Αθηνών. Εlχανπολλή 'Ανατολή καί λιγώτερη Ελλάδα τά τραγούδια τού συμπαθούς μπουζουκοπαίχτη. ' Η ύπουργός Πολιτισμού καi Επιστημών z ROUND TRIP ο ACREATWAY TOCO... and SAVE ΜΟΝΕΥ, too! TOLL FREE NAYIONWIDE CALL: For information and reserνatlons contact: HOMEAIC TOUAS, INC. (N.Y.C.) 595 Fltlh Avenue (Comer 481h St) New Yorlc, New York tel: (212) Yortι Stale TOLL FREE: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1,

10 κ. Μελίνα Μερκούρη δήλωσε δ τι ό Τσιτσάνη ς ήταν ό ιιμεγάλος ποιητής πού μιλούσε στήν καρδιά τού λαού». Η έπισήμσνση ετνσ ι εύστοχη, άλλά σύτό άκριβώς ετνσι έκείνο πού δέν κάνει ύπερήφσνους δσους φιλοδοξούν νά άξιολ ο γήσουν μέ καλύτερα κριτήρια τίς μουσικές εύαισθησίες ένός ύπερήφσνου λαού, aτόν όποίο έ πεβλήθη τό μπουζούκι. Η παρουσία τού 'Έλληνα Πρωθυπουργού, μελών τής Κυβερνήσεως, άρχηγών κομμάτων καί τών έκπροσώπων μι6ς κουλτούρας ποu μόνο τά τελευταία χρόνια ταυτίστηκε μέ τό μπουζούκι, δέν ετναι παρά χαρακτηριστικά δείγματα νεοελληνικής ύπερβολής, πού κορυφώθηκε μέ έπίσημες κσί ήμιεπίσημες δηλώσεις. ' Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν ή δήλωση τού Δ. Σαββόπουλου: ιινιώθω δτι ατό πρόσωπό του άποκτήααμε τώρα ενσν πρεσβευτfι άνάμεσα ατό λαϊκό μας τραγούδι κai τό Θεό»... Πολλά άπό τά τραγούδια τού άείμνηστου συνθέτη τοϋ... ιιχαμσλόμαγκσιι καί τού ιιμπσξέ τσιφλίκι», έχουν τούρκικους τίτλους κσί περιέχουν όλόκληρες τουρκικές ή άραβικές φράσεις, ποu έκφράζουν καλύτερα καταστάσεις μέθης καί ιιμaστουρώματοςιι. ' Αποθεώνεται d σύτά ή 'Α νστολfι κσi γίνε ται νοσταλγικfι άναφορά στά χσνουμάκια, ατά χαρέμια, στοuς μαχαραγιάδες, στfιν ιι' Αραπιά». Τά περισσότερα χαρακτηρίζουν καταστάσεις όπελπισίας, όπαισιοδοξίας καί πόνου, ένώ σ πανίζουν ή αίσιοδοξία κα Ι ή χαρά, δ πω ς εύδοκιμοϋν ύπό τόν γαλανό ούρανό καί τά ήλιόλουστσ τοπία... Μεταφέρομε έδώ τοuς τίτλους τών πιό γνωστών τραγουδιών του πολλά όπά τά όποία- δυστυχώ ς - όρέσουν σέ δλους μας, σάν όποτέλεσμα ένός πολύχρονου, έ πιζήμι ο υ έθισμοϋ... «Συννεφιασμένη Κυριακή ιι, ιι'α ρχόντισσαιι, ιιμ παξέ τσιφλίκι ιι, ι/όταν συμβεί ατά πέριξιι, ιι Γιστί μέ ξύπνησες πρωίιι, ιιπέφτουν τής βροχής ο/ στάλεςιι, ιιθά πάω έκε ί στfιν Άραπιάιι, ι/ Ακρογιαλιές - Δειλινά», ιι Πάλιωσε τό σσκκάκι μου», σκαίκι μου 'Άη Νικόλα», ιιστό Τούρνεζι στfι Μπαρμπαριά», «Π σήμερα, τί σύριο, τί τώραιι, rrποιά καρδιά δέν θό ραγίσει», ι/ Ο τραυματίσςιι, ιι Τά καβουράκια», ιινύχτες μαγικές», ιιμfιν όπελπίζεσσι», ιιζσίρα», ιισερόχ», ιι' Ο μαχαλόμαγκαςιι, ιιστό σκαλοπάτι σου ιι, ιιόμορφη Θεσσαλονίκηιι, ιι tίμσστε λεβέντε ς», ιιξημερώνει και βρσδιόζει ιι, ιι' Αχάριστη», ιι Παίξε Χρfjστο τό μπουζοϋκιιι, ιι Γλυκοχαρόζουν τά βουνό», ιιπέφτε ις σi:. λόθη ιι, ιι Π σέ μέλει lσένα κι όν πονώ»,«τής ζωής τfι στράτα», ιικόνε λιγάκι ύπομονή», ιιχωρίσαμε lνσ δειλινό». Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΌΔΗΜΩΝ Α Τ Α δημοσιογραφικές πληροφορίες άπό τfιν 'Α θήνα Κστάσιμο παραμένει τό θέμα τοϋ δικαιώμα τος ψήφου τών μεταναστών ποu ζοϋν στfιν Δυτικfι Γερμανία, ένώ πληροφορίες όπό τό ύπουργείο Εσωτερικών όναφέρουν δ τι ή κυβέρνηση τής Βόννης ιιdν κσi βλέπει πλέον εύνοίκά τό θέμαιι δi:.ν έχει δώσει όκόμη έ πίσημη όπόντηση. ' Η έ νια ία ρύθμιση γιά τfιν παραχώρηση τού δικαιώματος ψήφου, στοuς " Ελληνες με τανά στες ποu ζούν ατό έξωτερ ι κό, τfιν όποία προωθεί ή. έλλ ηνικfι κυβέρνηση, βρίσκει δυσκολίες στfιν ύλοποίησή της, μιά και ή κυβέρνηση τfjς Δυτικfjς Γερμανίας ιι δεν βλέπει μέ καλό μότι ιι τfιν παραχώρηση τοϋ δικαιώματος ψήφου γιά λόγους δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας. Πάντως δ πως καί νά έξελιχθοϋν τά πράγμα τα, οί νομοτεχνικές δυσκολίες κai οί διακριτικi:ς διαφωνίες εlνσι σίγουρο δ τι θά έμποδίσουν τfιν πλειοψηφία τών ' Ελλήνων μ ε ταναστών, νά ψηφίσε ι στίς εύρωεκ λογές. ESTAURAN Έξαιρετικt) έλληνικt) κουζίνα σε τιμες άσυναγώνιστες 117 East J 5th Street New York City Tel. (212) ~ OYSTER ΒΑΥ CRYSTAL PALACE BROADWAY, ASTORIA, L.l Tel καί w Α νετες, πολιτισμένες αίθουσες γιa όλες τίς κοινωνικές σας tκδηλώσεις, Ιδιωτικές καί συλλογικές. 'Αδελφοί ΤΟΜ kαi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ~ ) Έλληvικό Φωτογραφείο στην καρδιά τής Άστόpιας ASTRO STUDIO Tel. ι2 12 ) th Α VENUE ASTORIA, Ν. Υ. J J ι.ν ΕΑ ΥΟΡΚΗ,.

11 1ov Στίς 28 Αύγούστου 1948, μιό ζεστιί όποπνιχτικιί μέρα, γύρω στίς δωδεκόμιση, μερικε:ς χωριάτισσες ζαλωμένες ξύλα κατέβαιναν ενα όπόκρημνο μονοπάτι πάνω όπό τό χωριό Λιό, tναν οικισμό με: σταχτιό λιθόκτιστα σπίτια σε μ ιό βουνοπλαγιό κάτω όκριβίίις όπό τό έλληνοαλβανι κό σύνορα. "Ο πως οί γυναίκες όντίκρυσαν τό χωριό στό πόδια τους, όπόντησαν μιό φριχτιί συνοδεία. Μπροστό κο] πίσω, κρατώντας του φέκια, ήσαν κάμποσοι όπό τούς κομμουνιστε:ς όντόρτες, πού κατείχαν τό χωριό τούς τελευταίους έννιό μί'jνες- ό έμφύλιος πόλεμος στην' Ελλάδα συνεχιζόταν. Φρουροϋσαν δεκατρείς δεσμώτες, πού βάδιζαν γιό εκτέλεση ξυπόλυτοι, τό πόδια τους μαορα καi πρησμένο όπό τό φάλαγγα. Κάποιος, όνήμπορος όπό τό ξύλο νό βαδίσει ι'j εστω ν όνακαθήσει, ήταν δεμένος πάνω d ενα μουλάρι. 'Ανάμεσα στούς κατάδικους iίσαν καί πέντε χωριανοί τοϋ Λιδ: τρείςόντρες καί δυό γυναίκες.' Η π ιό ήλικιωμένη σκουντούφλαγε μέ τό χαμένο βλέμμα τί'jς τρέλλας. 'Ηταν ή θειά μου Αλέξω Γκατζογιάννη, πενήντα tξι χρονών.' Η νεότερη, μf: καστανωπό μαλλιά, γαλανό μάτια καi ξεσκισμένο λουλακί φουστάνι, επιασε τό βλέμμα όπό τiς συγχωριανές της καi κούνησε το κεφάλι της. Η ταν ή μάνα μου, 'Ελένη Γκατζογιάννη, σαρανταενός χρονών. Μιό. όπό τiςχωριανές όρχι σε νό κλαίει, βλέποντας τόν άδερφό της όνάμεσα στους κατάδικους." Ε να δεκατριάχρονο όγόρι, πού' χε σταματήσει γιό νό πιεϊ σε μιό. βρύση, παρακολούθησε τοuς δεσμώτες νό σκαρφαλώνουν το βουνό γρήγορα χαθήκανε πίσω όπό τόν ορίζοντα. ΣΕ μερικό λεπτό όκούστηκε μιό. ομοβροντία όπό τουφεκιές, κατόπιν σκόρπιες πιστολιές καθιiις όποτελειίίιναν κάθε θϋμα μf: μιό σφαίρα στό κεφάλι. 'Όταν οί όντόρτες ξαναπέρασαν όπό τόν "ιδιο δρόμο κατηφορίζοντας, ήσαν μόνοι. Ηχαν παρατήσει τους f:κτελεσμένους στη ρεματιό. δπου επεσαν, τό κουφάρια σκεπασμένα μέ κοτρώνια. Δεκάξι μέρες όργότερα, δταν φάνηκε πιiις οί όντάρτες χάνουν τόν πόλεμο εναντίον τοϋ 'Ελληνικοϋ Εθνικοϋ Στρατοϋ, συγκέντρωσαν δσους κατοίκους εfχαν όπομείνει στο χωριό καi διό της Τό όριστούργημα - του βίας τοuς όδήγηααν σό.ν κοπάδι πέρα όπό τό. σύνορα της Αλβανίας. Τό Λ ιό κατάντησε στοιχειωμένος τόπος, τό. κοράκια ρίχνονταν πάνω στό. κουφάρια που εfχανόπομείνει έκεί.~εναχωριόπου κατοικήθηκε πάνω όπό εικοσιπέντε αιώνες εfχε πάψει νό. ύπάρχει. Εμαθα τιίν έκτέλεση τί'jς μάνας μου εlκοσι τρείς μέρες όργότερα ό ενσ καταυλισμό προσφύγων ατό παράλια τοϋ 'Ιονίου, δπου τρείς όπό τις όδερφές μου κι έγώ έιχαμε καταφύγει όφοϋ καταφέραμε νό τό σκάσουμε όπό τό χωριό μας. Μολονότι ή μάνα μας μδς εfχε καταστρώσει τό φευγιό μας, όναγκάστηκε τιίν τελευταία στιγμη νό μείνει έκεί μαζί μf: τι') ν τέταρτη όδερφή μου." Εξι μι'jνες όφότου μάθαμε τιίν έιδηση, πήραμε τό καράβι γιό τιίν ΑμερικιΊ νό συναντήσουμε τόν πατέρα μου, που ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος καί ή έπακόλουθη έπανόσταση τον εfχε όποκόψει όπό τιίν Ελλάδα. "Ημουν έννιό χρονών δταν τον πρωτοαντίκρυσα. ' Η μάνα μου ήταν μία όπό τοuς Ελληνες ποu σκοτώθηκαν στό χρόνια τοϋ πολέμου ποu όφάνισε τιί χώρα όπό τό iliς τό 1949.'" Οπως πολλό όπό τό θύματα, ετσι καί κείνη πέθανε έπειδιί ό τόπος της βρέθηκε στό διάβα τίίιν έχθρικίίιν στρατών, δμως θά' χε γλιτώσει δν δεν εfχε όψηφήσει έκείνους που καταλάβανε το χωριό της γιό νό σώσει τό παιδιά της. 'Εγw ~μουν τό χαϊδεμένο της παιδί, τό φως της ζωι'jς της, καί ι1 όγαποϋσε ι1 δλη τι'] ν παραφορό που μ ιό 'Ελληνίδα χωριάτισσα κρατάει γιό. το μοναχογιό της. Γνώριζα πwς έξαιτίας μου κυρίως διάλεξε έκεϊνο ποu διάλεξε. Κανένας δε:ν εfχε όμφιβολία πwς πέθανε γιό νό ζήσω έγώ. Παιδί, μεγαλώνοντας στιίν πόλη Γ οϋρστερ της Μασαχουσέτης, ζώντας με: τίς όδερφές μου καί μέ τον όγνωστο, που ήταν ό πατέρας μου, δέν μποροϋσα νό μιλήσω γιό τιί μόνα μου καί γιά τό θάνατό της δπως μιλοϋσε ή ύπόλοιπη οικογένεια, κι δς με: ποροκολουθοϋσε στόν ϋπνο κοί στόν ξύπνο μου. Κάθε Κυριακή, στιίν έκκλησία γεμάτη "Ελληνες μετανάστες, άκουγα τόν ποπό νό ψέλνει tνο τρισάγιο στη μνήμη της. Οί πιο μεγάλες μου όδερφές μιλούσανε γιό κείνη συνεχώς, συχνό διηγοϋνταν όνειρο που ή μάνα μας τοuς παρουσιαζόταν μέ κάποιο μήνυμα i'j παραγγελία όπό τη χώρα τίίιν νεκρών. ΣτΟ. δικά μου όνειρο, ήταν πάντα ζωντανή, καταπιανόταν μέ Nicholas Gage γνώριμες σκηνε:ς όπό τό περασμένο, φούρνιζε τό ψωμί, εκοβε τό μοϋρα όπό τιί μουριά μας, γελοϋσε μέ τίς σκανταλιές μου. Οί όδερφές μου ε'ίχανε παραδεχτεί τό θάνατό της, έγιiι δμως κάθε φορό ποu ξυπνοϋσε τόν όντίκρuζα σό νέο συγκλονισμό. "Ημοuν ενο έννιάχρονο όγόρι που παλεύει μέ τό έγγλέζικα, ενιωθα όνήμπορος μπροστό στό γεγονός τοϋ θανάτου τι'jς μάνας μου. ΔΕ:ν ήταν κάτι που μποροϋσα νό μιλήσω νι' αύτό στόν καθένα. Μοϋ φαινόταν πιiις δε θό κατάφερνα νό κάνω τίποτα γιό νό ξε!ίληρώσω τιί θυσία της πέρα όπό τό νό. έλπίζω πιiις οί όδερφές μου εfχαν δίκιο, δτι ό Θεός τελικό θό τιμωροϋσε εκείνους που τιίν πρόδωσαν, τιί βασάνισαν κοί τη δολοφόνησαν. 'Ύστερα, στην έβδόμη τάξη, κάποιος δάσκαλος μοϋ όνέθεσε νό γράψω γιο. τη ζωή μου στην 'Ελλάδα.' Ηταν μ ιό όπό τις πρώτες μέρες της άνοιξης. Κοιτοϋσα f;ξω όπό τό παράθυρο τοο σχολείου, όναθυμόμουν τη βουνοπλαγιά μας νό φλέγεται όπό τίς πορφυρές κουτσουπιές, τό πασχαλινό κατσίκι νό. ψήνεται στη σούβλα f;ξω όπό τό κάθε σπίτι, τη μάνα μου νό βράζει τ αύγό d ενα τέντζερη μέ κόκκινη σόν άιμα μπογιά. Εγραψα πίίις, την άνοιξη ποu ι'jμουν όχτw χρονών, κρυφάκουσα δυό όντάρτες νό λένε δτι σκοπεύουν νό πάρουν τό παιδιό τοϋ χωριοϋ άπό τους γονιούς τους κα Ι νό τό. στείλουν πίσω όπό τό Παραπέτασμα. "Ετρεξα καi εfπα στιί μόνα μου τί εfχα όκούσει καί κείνη άρχισε νό κατοστρίίινει τό φευγιό μας θέτοντας είς κίνηση τό συμβάντα, πού τέσσερις μί'jνες όργότερο θό καταλήγανε στιίν έκτέλεσή της. Η έργασία αύτιί μοϋ χάρισε τό όπολυτήριο, καi τότε κατάλαβα πιiις δέν ι'jμουν τόσο όνήμπορος δσο νόμιζα. Θό μάθαινα νό γράφω κοi τελικό θό περιέγραφα τί εfχε διαπραχθεί καί όπό ποιούς, σε κείνη τιί ρεματιό ατό ΔΕ: μίλησα γιό τiς φιλοδοξίες μου αύτές στόν πατέρα καi στίς όδερφές μου, που δούλευαν σε εργοστάσια καi σε φτηνό έστιατόρια γιό νό μδς συντηρήσουν. Τελειώνοντας τό Πανεπιστήμιο εjχα βά λει στην πόντο όρκετό. λεφτό. όπό τη μερικιί όπασχόλησή μου σε τοπικές έφημερίδες, ι.uστε νό έπιχειρήσω τό ταξίδι της έπιστροφι'jς στό χωριό, που εfχα Εγκαταλείψει πρόσφυγας πρiν όπό ΦΕΒΡΟΥ AP[QY I,

12 δεκατέσσερα χρόνια. Σκόπευα v άρχίσω τι')ν ερευνά μου γιό τό καθέκαστα TOU χαμοο της μάνας μου... Οταν εφυγα παιδί άπό ΤΟ χωριό εκείνο, ι'\ξερα το κάθε δέντρο καi τον κάθε βρόχο, τοϋ περιορισμένου κόσμου μου, όλλό άκολουθώντας ατό 1963 το νέο χωματόδρομο γιά την επιστροφη ψηλό ατά βουνό μας, θαρρώντας άπό μακριά λόθεψα πιiις δύο χωριό ήταν το δικό μου προτοϋ φτάσω στο Λιό. Φανερό, ή μνήμη μου δέν ήταν τόσο aξιόπιστη δσο νόμιζα... Οταν εφ τα σα τέλος, το χωριό δtν fιταν πιό [ρημο πολλοί άπό τοuς κατοίκους πού, ύποχωρώντας οί κομμουνιστές τοuς εjχαν όδηγήσει στην 'Αλβαν ία καί κατόπιν τοuς εlχαν σκορπίσει σέ δλη τι')ν. Ανατολικι') Εύρώπη, ετχαν σιγό σιγό επιστρέψει άπό το Πάντως, η έλληνικr'j κυβέρνηση δέν επέτρεπε όκόμη νό γυρίσουν οί όντόρτες καi oi συνεργάτες τους. Μέ προυπαντησε ό παπποος μου, όγδόντα τριών χρονών, ό μοναδικόςόντρας άπό τοuς συγγενείς πού εlχα γνωρίσει παιδί. Τον θυμόμουν σόν f:να όπομόναχο, aπειλητικό τύραννο.. Εκείνος ετχε επιστρέψει στο ί';ρημο χωριό γιό νό ξεθάψει τη μόνα μου καί τη θειό μου καi κατόπιν εφερε σέ μός τά παιδιό τι')ν εlδηση γιό τό θάνατό τους. 'Όταν μέ άντίκρυσε, τώρα ατό είκοσι τρία μου, ό παππούς μου fιταν ό πρώτος όπό τοuς τόσους καi τόσους χωριανούς ποu ξαφνιάστηκαν μt το πόσο tμοιαζα της μάνας μου. Το πρόσωπό μου θαρρείς καί παρακινοοσε τοuς γείτονες νό ξεχύνουν σωρό τiς λεπτομέρειες γιό τό βασανιστήρια καi το μαρτύριό της. Μόλις όρχισαν, διαπίστωσα πιiις δεν τό όντεχα ν' άκούσω... Οταν κάποιος θέλησε νό μοϋ πεί πόσο τερατωδώς είχανε πρηστεί τό πόδια καί τό καλάμια της όπό τό χτυπήματα, σηκώθηκα καi βγηκα όπό το δωμάτιο. 'Εκείνο το πρώτο aπομεσήμερο, ενώ ό παππούς καi ή γιαγιά μου είχανε πλαγιάσει, εφυγα όπό το σπίτι τους καί όνηφόρισα όπό τό μονοπάτι, ώς το παλιό μας σπίτι, τώρα [ρημο καθιiις οι χωριανοί το όποφεογαν, γιατί οί όντόρτες τό έίχανε χρησιμοποιήσει γιό σταθμό της πολιτοφυλακης, γιό κρατητήριο, τόπο εκτελέσεων καi νεκροταφείο. ~ Ηξερα πιiις ή μόνα μου εδώ ε Τ χε περάσει τiς τελευταίες μέρες της ζωης της μέ βασανιστήρια, φυλακισμένη στο βρωμερό κατώι όπου κάποτε κλείναμε τό γιδοπρόβατό μας. Πίεσα τον έαυτό μου νό διαβεί τι')ν έξώθυρα καi κοίταξα μέσα ατό δωμάτιο ποu χρησιμοποιούσαμε γιό κουζίνα, f:δώ ή μόνα μου, oi όδερφές μου κι εγω κοιμόμαστε κατάχαμα γύρω όπό τό τζάκι. Το δωμάτιο ί';μοιαζε νό' χει στενέψει με τό χρόνια. Μέσα δtν ύπηρχε τίποτα, κανένα σημάδι πιiις έγιiι άνf)κα εδώ. Πάσχισα Μιό χαρακτηριστικη ύδατογραφία της Δανάης ' Αθάνας (Αθανασ ιάδη) ποu εκθέ τει npσφατη έργασία της, μιό πλούσια καi πολu ενδιαφέρουσα συλλογη ύδατογραφιών μέ τόν γενικό τίτλο ιιταξίδι στό παρελθόν ~>. Η ί';κθεση τελεί ύπό την αίγίδα το Ο Συμβουλίου τοϋ Eνerson Museum of Art, στiς Συρακοϋσες, Ν. Ύόρκης, (401 Harrison Street) καi θό παραμείνη όνοικτr'ι μέχρι 17 Φεβρουαρίου. ~Η χοροεσπερίδα τοϋ Παvχιακοϋ cckoραijς>> 'Ο 72ος έτήσιος χορός τοϋ 1στορικοϋ ΠαγχιακοΟ Συλλόγου «Κοραης,, θό δοθf) στiς 24 Μαρτίου στό lnternational Hotel, στι')ν είσοδο τοϋ όεροδρομίου Κέννεντυ. Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιστεία γιό τr')ν όνόδειξη της Μiς Χίος Η ορχήστρα τοϋ Χιώτη μουσικοο Γιώργη Σκουφάρα θό διασκεδάση τοuς Χιώτες καi τοuςφίλου ς τους, ένώ ή ορχήστρα D-J θό διασκεδάση τι'jν νεολαία. Πρόεδρος τfjς όργανωτικης έπιτροπf)ς της χοροεσπερίδος εlναι ό πρώην πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. Στέλιος Τάτση ς. Ο Σύλλογος «Πελιναίον» 'Ο γνωστός γ ιό τι') ν πλούσια δράση του Σύλλογος ιιπελιναίον», ποu καλύπτει τοuς προερχομένους όπό τό βόρεια χωριό της Χίου όμογενείς, [δωσε με έπιτυχία τι')ν έτήσια χοροεσπερίδα του ατό Crystal Palace, τό Σάββατο, 14 'Ιανο υαρίου. ~Επαιξε η όρχήστρα τοϋ Mike Daniel μέ τόν κλαρινίστα Βασ. Σούκο καi τον κλαρινίστα Στέφανο Νεαμωνιτόκη καi τραγούδησε ή Χιώτισσα τραγο υ δίστρια Σοφία Μαρνέρη. Πέθαvε ή άδελφη τοϋ Αρχιεπισκόπου Η όδελφι') το Ο 'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου, Χρυσάνθη Κουκούζη, πέθα νε όπροσδόκητα την Τετάρτη, 11 'Ιανουαρίου, στι')ν ~Ιμβρο. Ή θλιβερι') είδηση όνηγγέλθη τηλεφωνικώς aτόν Σεβασμιώτατο, aτόν όποίο, δπως εfναι γνωστό, οι Τοϋρκοι δεν έπιτρέπουν νό έπισκεφθη την γενέτειρά του. Στό παρεκκλήσι της 'Ι ερός 'Αρχ ιεπισκοπf)ς, στr')ν Νέα Υόρκη, έψάλη τρισάγιο γ ιό την όνόπαυση της ψυχf) ς της όειμνήστου.. Η κηδεία της ί';γινε στοuς ' Α γίους Θεοδώρους της ~ Ι μ β ρου καί ό ενταφιασμός της ατό νεκροταφείο τοϋ γραφικοϋ χωριοϋ, δπου όναπαύονται καί οί γονείς τοϋ 'Αρχιεπισκόπου. 'Η Χρυσάνθη Κουκούζη βρισκόταν σε τακτικι'] ε παφη μ ε τόν όδελφό της καi τόν εlχε έπισκεφθη στην Αμερική. ~Ηθελε δ μ ως νό ζη στο πατρικό τους σπίτι στι']ν Ίμβρο, μt τr'ιν έλπίδα δτι κάποτε, θό μποροϋσε νa τό έπισκεφθη καί ό 'Αρχ ιεπίσκοπος. 'Ο Σεβασμιώτατος [χει μιa όκόμη ό δελφή, την Κα Βιργινία Χαλλό, ποu ζη μέ την οικογένειά της ατό Μόντρεαλ. Η ιινέα Υόρκη., όπευθύνει θερμό συλλυπητήρια aτόν Σεβασμιώτατο καi στι')ν κ. Χαλλδ. 12 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

13 ν ' όναλογιστg:ι εύτυχισμ ένες μέρες, γιορτάδες, όλλό τό μόνο που κατάφερα νό σκεφτg:ι ~ταν οι καταδικασμένοι κρατούμενοι στό κατώι, όνόμεσό τους κι ή μόνα μου. Δε ζύγωσα την πόρτα τοο κατωγιοο, fφυγα όπό τό σπ ίτι, γνωρίζοντας πώς δέ θό ξαναγυρίσω. Εκείνο τό φθινόπωρο, δ ταν έπέστρεψα στην ' Αμερική γιό ν' όρχίσω μεταπτυχιακές σπουδές, fκανα μιό όπόπειρα νό καταπιαστg:ι με τό βιβλίο, όλλό μόλις πού κατάφερα νό προχωρήσω στlς πρg:ιτες λίγες σελίδες. Ξεκίνησα προσπαθώντας νό περιγράψω έκείνο τό καταθλιπτικό ζεστό όπόγεμα πού ~ρθε ό παππούς μου γιό νό μδς πεί πως είχανε σκοτώσει τη μόνα μας. Kal μόνο ή όνόμνηση όπό τό ξεφωνητό των όδερφόδων μου μέ σταμάτησε κι ~καμα πέρα τό χαρτιά. Στό έπόμενα λίγα χρόνια διοχέτευσα την ένεργητικότητό μου γιό νό ολοκληρώσω τlς μεταπτυχιακες σπουδές καί νό βρg:ι δουλειά ώς δημοσιογράφος. Παιδί, νόμιζα όφελg:ις δτι θό μποροοσα νό γράψω όπό τlς όναμνήσεις μου την Ιστορία τοο χαμοϋ τf1ς μόνος μου. V Ηξερα τώρα πώς cίl όναμνήσεις έκείνες ήταν όλλοιωμένες καl ότελείς. Ήξερα όκόμη, δτι δεν ετχα τό σθένος v aντιμετωπίσω τό καθέκαστα τοο μαρτυρίου της. ΟΙ όδερφές μου δεν ετχαν την όρεξη όλλό μήτε καl τό χρήματα νό έπιστρέψουν στην Έλλόδα wς τό 1969, όπότε δύο όπό τίς τέσσερις πήραν την όπόφαση νό γυρίσουν στό χωριό καί νό κάνουν μνημόσυνο της μόνος μας. Α ποφόσισα νό πάω μαζί τους, όν καi ~ξερα πώς τό ταξίδι θό ~ταν όδυνηρό. Οταν φτάσαμε στό Λ ιό, τiς όκολούθησα στό όνηφορι κό μονοπάτι wς τό περιβόλι μας, όλλό δταν οι όδερφές μου μπήκανε στό σπίτι, όρνήθηκα νό πόω μαζί τους καi τlς περίμενα όrf εξω ώσότου ξαναβγήκανε κλαίγοντας. την δλλη μέρα δλο τό χωριό συνάχτηκε στόνη Αη Δημήτρη, την έκκλησιό τοο μαχαλδ μου, γιό τό μνημόσυνο. Η έκκλησία λειτουργιόταν μόνο όρισμένες γιορτάδες, όλλό ό παπάς τοϋ χωριοο δέχτηκε νό την όνοίξει καi νό λειτουργήσει. Στό μικρό όστεοφυλόκιο, πού ενας τοίχος τό χωρίζει όπό τό Ιερό, βρίσκονται τό κόκαλα τi'jc; μάνας μου καi της θειάς μου μέσα d ενα ξύλινο κασελάκι, όνόκατα δπως τό βρi'jκε ό παππούς μου δταν τίς ξέθαψε όπό τόν όμαδικό τάφο. Ο ~λιος fπεφτε λοξό μέσα όπό τό σκονισμένα παράθυρα τfjς κατάμεστης έκκλησίας δταν ό ποπός δρχισε νό ψέλνει καi τό παπαδάκια νό σείουν τό θυμιατό, ή βοριό μοσκοβολιά όνακατώθηκε με τη μυρωδιά τf'jς φθορδς. ' Απροσδόκητα, ό δάσκαλος σηκώθηκε νό μιλήσει. 7 Ηταν ό μοναδικός γραμματισμένος στό χωριό καl r'\θελε νό έκφωνήσει έπιμνημόσυνο λόγο. Μόλις ετπε τ' όνομα τi'jς μόνος μου, οι όδερφές μου όρχfσανε νό σκούζουν: διαπεραστικές, γοερες κραυγές, ή έλληνικr'\ fκφραση τοο πόνου γιό τόν πεθαμένο. «'Ο θάνατος αύτi'jς τi'jς γυναίκας δεν ~ταν συνηθισμένος», συνέχισε δ δάσκαλος παρό την όναστότωση. «'Εκτελέστηκε όλομόναχη, δ δντρας της μακριά στό ξένα, έπειδr'\ προσπάθησε νό σwσει τό παιδιά της. wεπεσε θύματg:ιν 'Ελλήνων όδελφg:ιν της. Τούτη δεν ετναι συνηθισμένη έπιμνημόσυνη δέηση ή γυναίκα αύτη δολοφονήθηκε!». "Οπως στεκόμουν έκεί, λαχταρώντας νό f'\μουν δπουδήποτε όλλοίί. ή aτμόσφαιρα με καταπλάκωνε καi γνώριζα πώς τό κόκαλα τi'jς μόνος μου βρίσκονται λίγα μέτρα πιό πέρα. Σχεδόν καθημερινό στό παιδικό μου χρόνια τι')ν ετχα παρακολουθήσει ν' όνόβει κερί μπροστά σέ τοϋτο τό ε Ικονοστάσι. Οί 'Ορχήστρα τσιριξιες τg:ιν όδερφόδων μου fγδαραν τι')ν κρούστα τf1ς αύτοκυριαρχfας πού ετχα φτιάξει με όλλεπόλληλα στρώματα. Ακόμη κι δταν ι'\ μουν παιδ ί, τι') μέρα πού μέ aποχαιρέτησε ή μόνα μου, καi πόλι, σόν ~μαθα πώς ετχε πεθάνει, ετχα κρατήσει μέσα μου τη θλίψη. Τώρα ξε χύθηκε. Λυγμοί όναδύθηκαν όπό έκεί δπου τόσα χρόνια ~τανε κρυμμένοι καi συγκλόνισαν τό κορμί μου σόν σπασμοί. Όχείμαρροςτi'jς συγκίνησης _ θόλωσε τό μότια μου καl τό γόνατό μου λυγίσανε. Δυό χωριανοί πλόϊ μου με πιάσανε όπό τό μπράτσα καί κρατώντας με με βγάλανε όπό τr'\ν έκκλησία, με κάθισαν καταγi'jς, στηρίζοντας τι')ν πλάτη μου στόν κορμό ένός όπό τό θεόρατα κυπαρίσσια ποu περιβάλλουν τό νεκροταφείο. ΝΙΚ ΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,. Η φημισμένη άρχήστρα τού NIKOY ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ είναι στή διάθεση τής Ομογένειας γιά κάθε έκδήλωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (212) Τοϋτο τό ξέσπασμα ~ταν ή πρώτη καί ή τελευταία φορό ποu fχασα τr'\ν αύτοκυριαρχία μου κα i όφέθηκα στόν πόνο Το κατάστημα Ελληνικών Δώρων ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑΣ Jrd Ave. (κοντa στήv 31st Sιreet) Τηλέφωνα (212) καί (2 12) Έκλεκn) συλλογη άπο μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικό καi έφημερίδες. - Κάρτες γιό ολες τiς περιπτώσεις. ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ιcαi. TAPES, VIDEO CASSEΠES. 'Ανοικτό Δευτέρα -Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ. μ. - Κ υ ριακές : Ι 2-6 μ.μ. Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάvvη ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1,

14 Πρόθυμη στήν έξυπηρέτηση τών όμογενών. ~ \?. '

15 μου, δταν δμως πέρασε, όνακόλυψα μέσα μου νέα δύναμη. Έπιτέλους~μουν ~τοιμος νό μάθω δσα ετχαν νό μοϋ ποϋν οι χωριανοi καi ν όντικρύσω στόίσια τό καθέκαστα τοϋ χαμοϋ της μάνας μου. " Οταν δρχισα νό ύποβόλω ερωτήσεις, διαπίστωσα δτι πολλό σημεία τi'jς Ιστορίας ~ταν όκόμη γιό μένα όπρόσιτα. ΟΙ χωριανοi ποu την εrχαν προδώσει, ποu έίχανε καταθέσει εις βάρος της γιό νό γίνουν όρεστοi στοuς όντόρτες, βρίσκονταν όκόμη εξόριστοι πίσω όπό τό Παραπέτασμα. Καi οι μάρτυρες τών τελευταίων της ήμερών ποu ζοϋσαν στό Λιό μοϋ Μιναν όντιφατικε:ς πληροφορίες γιό πολλό περιστατικό, προφανώς όποκρύπτοντας λεπτομέρειες ποu θό μποροϋσαν νό εκ-θέσουν τοuς ίδιους η συγγενείς τους." Ο σοι ήταν πρόθυμοι νό μιλήσουν όνοιχτό γιό τό χρόνια τοϋ πολέμου θυμόντουσαν τοuς όντόρτες μόνο με: τό ψευδώνυμα ποu χρησιμοποιοϋσαν γιό ν όποκρύπτουν τήν ταυτότητά τους. Πέρασα δλόκληρο τό καλοκαίρι τοϋ 1969 στό Λιό, δμως δταν τό φθινόπωρο ~φυγα γιό νό γυρίσω στήν Αμερική, ήταν φανερό πώς παρά τήν ψυχική μου έτοιμότητα ν ' όκούσω τήν Ιστορία τi'jς μάνας μου, δέν ετχα πρόσβαση σε όνθρώπους μέ καίρια όνόμιξη η τι'ιν Ικανότητα νό τοuς όποσπόσω τήν όλήθεια. 'Επιστρέφοντας στ ή Νέα' Υόρκη βυθίστηκα στή βιοπάλη. Παντρεύτηκα μιό κοπέλλα ποu γνώριζα όπό τό χρόνια τών μεταπτυχιακών μου σπουδών καi γοργό τό ενα μετό τό δλλο όποχτήσαμε τρία παιδιά, πρώτα ενα γιό ποu τόν βγάλαμε Χρήστο, δπως δ πατέρας μου, και κατόπιν δύο κόρες, ποu τι') μεγαλύτερη τ ή βαφτίσαμε ' Ελένη, δπως ή μόνα μου. ~Επιασα δουλειά στοuς Τάϊμς τι'jς Νέας Ύόpκης, ρεπόρτερ ερευνητής, μέ μιό ειδικότητα στόν Τύπο, ή όποία συνδυάζει τόν όστυνομικό με: τό δημοσιογράφο. ~ Εμαθα πώς νό ξετρυπώνω γεγονότα ποu δλοι τό θέλουν κρυμμένα, πώς 1/ όναγκόζω τοuς μάρτυρες νό πέφτουν σέ όντιφόσεις, παγιδεύοντός τους με τό Ίδια τους τό λόγια. Παρακολούθησα συστηματικώς θέματα και ερεύνησα όνώνυμες καταγγελίες καi όγωνίστηκα νό διασταυρώσω καi νό επαληθεύσω ξανό καi ξανό κόθε ~ιχνος πληροφορίας, περνώντας βδομάδες βουτηγμένος μ έσα σε σκονισμένους φακέλους καi κρατικό (γγραφα. ~ Εγραψα γ ιό διεφθαρμένους πολιτικούς, γιό όργυρώνητους δικαστές, γιό εμπόρους ναρκωτικών καi όρχιμαφιόζους. Κατά καιροuς κλήθηκα νό καταθέσω ενόρκως, μιό φορό καi όπό τόν όντιπρόεδρο Σπύρο~ Αγκνιου, όλλό οι μαρτυρίες μου ύπl'jρξαν πάντοτε πολu καλό τεκμηριωμένες, ώστε κανεiς δεν τόλμησε νό με εγκαλέσει. Τό έφτό χρόνια μετά τό μνημόσυνο της μάνας μου στάθηκαν πυρετώδη καi τυραννικό. Αργότερα μόνο κατάλαβα πώς όσυνείδητα όκόνιζα τiς Ικανότητές μου καi έξασκιόμουνα γιό τό ~ργο που όπό παιδi εfχα επωμισθεί : νό όνακαλύψω τί ε Τ χε συμβετ στ ή μόνα μου καi ποιός fιταν ύπεύθυνος γιό τό θάνατό της. Παρά τiς λοξοδρομήσεις τό βήματά μου με δδηγοϋσαν όδυσώπητα πίσω στή ρεματιά δπου ετχε εκτελεστεί. Τόν 'Ιούλιο τοϋ 1974 ή κατάρρευση τi'jς δεξιδς στρατιωτικης δικτατορίας που κυβερνοϋσε τήν Ελλάδα δνοιξε τίς πύλες γιό νό επιστρέψουν στή χώρα οι εξόριστοι κομμουνιστες όντόρτες. Θό μποροϋσα τώρα νό πλησιάζω πολλοuς όπό εκείνους που ~θελα νό ρωτήσω γιό τή δίκη καi τήν εκτέλεση της μάνας μου. Στό 1977 ~πεισα τους προϊσταμένους μου νό μf: στείλουν στήν Αθήνα ώς όνταποκριτή τών Τάϊμς τι'jς Νέας Ύόpκης στήν όνατολική Μεσόγειο. Συγκλίναν πιό οι όναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε 1/ όρχίσω τήν lρευνα γιό τήν Ιστορία της μάνας μου. Η δφιξη στήν 'Ελλάδα στό 1977 στάθηκε δυσάρεστο ξάφνιασμα σε κάποιον που θυμόταν τό χρόνια τοϋ έμφύλιου πολέμου. Διαπίστωσα πώς ή πτώση της χούντας καi ή εγκαθίδρυση νέα πολιτικi'jς κυβέρνησης, που νομιμοποίησε τό Κομμουνιστικό Κόμμα, στην προσπάθειά της νό εξασφαλίσει τήν εισδοχή της Ελλάδας στ ή ν Κοινή Αγορά, ετχε φέρει τήν όναγέννηση της κομμουνιστικi'jς δύναμης στη χώρα. 'Αφίσες, κινηματογραφικες ταινίες, βιβλία, λαϊκό τραγούδια καi όργανώσεις της νεολαίας στό πανεπιστήμια εν χορώ έξυμνοϋσαν τους όντόρτες τοϋ εμφύλιου πολέμου σόν i'ιρωες. Θαρρείς καi οι πιό προικισμένοι δνθρωποι τi'jς Ελλάδας έίχανε καταπιαστεί νό ξαναγράψουν τήν Ιστορία τοϋ πολέμου, ένώ παντοϋ, στελέχη τών κομμουνιστών όρνοϋνταν δτι ετχαν ποτέ διαπραχθεί τέτοια πράγματα, δπως έκτελέσεις πολιτών η όπαγωγες μεγά λων δμόδων παιδιών όπό τό όρεινό χωριό. Μόλις έγκαταστόθηκα με τήν οικογένειά μου στήν' Αθήνα lλπιζα πώς θό διαθέσω κάθε ελεύθερη στιγμή γ ι ό νό έντοπίσω καi έξονυχιστικό νό εξετάσω έκείνους ποu ύπi'jρξαν όνακριτf:ς της μόνος μου, δεσμοφύλακες, βασανιστf:ς καi δικαστες στή δίκη της, καθώς καi τους συγγενείς καi γείτονες ποu fισαν αύτόπτες κατά τiς τελευταίες μέρες της. " Ο μ ως τό δστατο πολιτικό κλίμα τi'\ς περιοχης δεν μοϋ δφηνε χρόνο σχεδόν γ ιό τίποτε δλλο πέρα όπό τή δουλειά μου. Πέρασα τό μεγαλύτερο μέρος όπό τό πρώτα μου χρόνια στήν 'Ελλάδα ταξιδεύοντας στό έξωτερικό, καλύπτοντας τήν τρομοκρατία στήν Τουρκία, μάχες στή Μέση Ανατολή, τήν έπανόσταση στό Ίρόν, καi τόν έμφύλιο πόλεμο στό ' Αφγανιστάν. Στό 1980 εjχα πιό καταλάβει πώς ~ ~πρεπε ν' όφοσιωθώ άμέσως καi άποκλε ιστικό στή διερεύνηση της Ιστορίας της μόνος μου ~ νό την έγκαταλείψω γιό πάντα. ~ Εμαθα πώς μερικοi όπό τό στελέχη τών άνταρτών ποu fισαν ύπεύθυνοι γιό τή δlκη και τήν έκτέλεσή της εjχαν πεθάνει στήν έξορiα. Αλλοι πιθανώς θό πέθαιναν όπό τό γερατειά προτοϋ καταφέρω νότους έντοπίσω. 'Επ ιπλέον, στήν Ελλάδα Ισχύει ή τριακονταετής παραγραφή δλων τών έγκλημότων - όκόμα και τοϋ φόνου. "Οποιος εfχε δια πράξει όπο ι αδήποτε θηρ ι ωδία στό χρόν ι α το Ο πολέμου μποροϋσε τώρα νό επιστρέψει στή χώρα δiχως τό φόβο της τι μωρίας, καi τό παλιό στελέχη τών όνταρτών έπανέρχονταν όθρόα. Στό 1980 ~μουν σαρανταενός έτών, στήν ίδια ήλικία ποu εfχε ή μόνα μου δταν τήν σκοτώσανε. Ο γιός μου fιταν έννιό δσο ~μουν κ{ έγώ τήν ήμέρα που ~μαθα τό θάνατό της. Η μεγαλύτερη κόρη μο υ, πού ξεπεταγόταν όπό τό νηπιακό χρόνια, ~μοιαζε κάθε μέρα καi περισσότερο μέ τή μόνα μου. Παρακολουθώντας τό παιδιά μου νό μεγαλώνουν εfχα διδαχτεί ενα μάθημα που μοο επέτρεπε ν' όντιμετωπ iσω π ι ό εύκολα τήν Ιστορ ί α της μάνας μου. "Οσο ~μουν νέος ~μουν σίγουρος πώς ή ζωή της στάθηκε μιό σκέτη δυστυχία, γιατί στό τελευταία της δέκα χρόνια πάλευε καθημερινό νό μδς κρατήσει έμδς τό πέντε παιδιά της ζωντανό, μέσα στόν πόλεμο και στήν πείνα, δίχως καμμ ιό βοήθεια όπό κανένα. Αλλό παρακολουθώντας τό δικό μου παιδιά κατάλαβα πώς δσο έκείνη ζοϋσε ετχε καi τήν όνταμοιβή της σέ γέλιο καi χαρά. ' Η γνώση τούτη μοϋ έπέτρεπε ν όντιμετωπίσω πιό εύκολα δσα θό μάθαινα. Τελικό, κάποια ίχνη σχετικό μέ τήν ταυτότητα κάποιων όπό τοuς φονιάδες της δρχισαν νό μοϋ όποσαφηνίζονται στήν 'Αθήνα καi κατάλαβα πώς δf:ν ~πρεπε νό διστάσω δλλο. Αποφάσισα νό εγκαταλείψω τή δουλειά μου στήν εφημ ε ρ ί δα γιό ν όφιερώσω δλη μου τήν ένε ργητικότητα στη διερεύνηση της Ιστορίας της μάνας μου. Ή συνέχεια: Στό προσεχές avge[itιos Specializing in Greek Catering for home and business parties. Tel. (212) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1,

16 C! Η συμμετοχi) τοϋ πολίτη στi)v λήψη άποφάσεωv., - - πεμπτουσια της πραyματικης Δημοκρατίας Τοϋ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΟΥΛΑ Καθηγητη τοο Πανεπιστημίου Howard Στίς 15 παρελθόντος Δεκεμβρίου, τό Έλληνικό Τμήμα τής Διεθνοίίς ' Εταιρίας Κοινοτικής 'Αναπτύξεως (lnternational Society for Commυnal Deνelopment ) πού τελεί ύπό τr)ν αίγίδα τών 'Ην. 'Εθνών, διοργάνωσε στr)ν dίθουσα τής Λέσχης' Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στr)ν 'Αθήνα μιο lκδήλωση μi: δμιλητi:ς τόν 'Ομότιμο Καθηγητr) τοίί Πανεπ ιστημίου 'Αθηνών καί Πρόεδρο τοίί Έλληνικοίί Έρυθροίί Σταυροίί κ. Όρέστη Λουρίδη ό όποίος μίλησε γιο τr)ν συμβολr) τοϋ 'Ερυθρού Σταυρού, καί τόν Τακτικό Καθηγητr) τοϋ Πανεπιστημίου Howard στr)ν Ούάσιγκτων κ. Δημ. Γ. Κούσουλα ό ό ποίος μίλησε γιο τr)ν συμμετοχr'ι τοίί πολίτη στr)ν διαμόρφωση καί τr)ν λήψη άποφάσεων σον ένα θεμελιακό στοιχείο τής Δημοκρατίας. ' Επειδr) τό θέμα παρουσιάζει γε νικότερο ένδιαφέρον, παραθέτομε κύρια σημεία άπό τr)ν δμιλία τοίί Δρος Κούσουλα. ' Η συμμετοχη τοϋ πολίτη στήν διαμόρφωση κοi τήν λήψη aποφάσεων ετνα ι iνα aπο τά πιο θεμελιακά ζητήματα τfiς εποχfjς μας. Ούσιαστικό, ή συμμετοχη αύτη aποτελεί τήν πεμπτουσία τfiς δημοκρατίας καί τών δημοκρατικών θεσμών. 'Η συμμετοχή αύτη μπορεί νό ε Τ ναι πραγματική η μπορεί νά ετνα ι πλασματική. 'Όταν ή συμμετοχη στή διαμόρφωση κai τή λήψη aποφόσεων ετναι περιορισμένη, η τυπικη χωρ ίς πρακτικό aντίκρυσμα, η όνύπαρκτη, τότε ή κοινωνία δtν μπορεί νό ετνα ι πραγματικό δημοκρατική ό,τιδήποτε όνομα και τίτλ ο κι όν τfi ς δώσουν ούτοι πού τι']ν διαφεντεύουν. Δημοκρατία, ετν' ή κυριαρχία τοϋ δήμου, ούσιαστικι'j συμμε τοχη τοϋ πολίτη στον καθορισμό της τύχης του. Σήμερα δλες σχεδόν οί χώρες τοϋ κόσμου, η aκριβέστερα ούτοι πού τίς κυβερνοϋν, Ισχυρίζονται μέ θείο μένος δτι τό σύστημα πού εχουν ετναι «δημοκρατικό». Φυσικά, ή διεκδίκ ηση τίτλων δ/:;ν μεταβόλλει την ούσ ία. Α κόμη καi στρατιωτικές δικτατορίες διεκδικοϋν δημοκρατικοuς τίτλους. «Δημοκρατίες>> ετναι κai ο! χώρες τοϋ «ύπαρκτοϋ σοσιαλ ισμ οϋ». «Δημοκρατικf:ς, και οί χώρες ποu τις κυβερνά [να μ όνο κόμμα. Ό πολύπλευρος αύτός έναγκαλισμός τfiς δημοκρατίας προκαλεί σύγχυση πού την έκμεταλλεύονται περίτεχνα ούτοι aκριβώς ποu κερδίζουν aπο την ούσιαστικι'] aν υπαρξία της. Δέν θά ήταν συνεπώς δσκοπη μιά σύντομη a ναφορό στό περιεχόμενο μ ερικών βασικών δρων και έννοιών. ' Αναφέρθηκα, στην aρχή, στην συμμετοχή τοϋ πολίτη στήν διαμόρφωση και λήψη aποφάσεων. Μιά aπόφαση σχεδόν πόντο aφορά κάποιο μέτρο, κόποια ένέργειο γιά την επίλυση κάποιου προβλήματος. Μέ τον δρο «Πρόβ λημα» έννοuμε f:να έμπόδιο ΠΟύ ύπάρχει όνόμεσα σε f:να σκοπό και στην πραγματοποίησή του. Φυσικό ύπάρχει πάντοτε aπειρία προβλημάτων, καθwς ύπόρχει και aπειρία σκοπών και έπιδιwξεων: Η συμμετοχι'j συνεπώς δε: ν περιορίζεται στην aπόφαση ποu θά!:χ η σόν στόχο την άπομόκρυνση τοϋ εμποδίου, τ ην λύση τοϋ προβ λήματος.' Η συμμετοχιl όρχίζει πολύ πιό μπροστά - όρχίζει μέ τήν Ιεράρχηση ; ών σκοπών και τών επιδιώξεων. Η κάθε δεδομένη στιγμή, δτομα και όμάδες!:χουν πολλf:ς καi δχ ι σπάνια άλληλοσυγκρουόμενες έπιδιώξεις. Μόνο όθεράπευτοι ούτοπιστtς θό μποροϋσαν νά Ίσχυρισθοϋν δτι ετναι δυνατόν νό ύπερνικηθοϋν δλες οί δυσκολίες, νό παραμερισθοϋν δλα τό έμ- U.S. ROUTES I & 9 WOODBRIDGE, N.J πόδια, κai νό πραγματοποιηθοϋν δλες οί επιδιώξεις. Πρώτο βϊ;μα συνεπώς ε Τ να ι ή έπ ι λογη τών σκοπών πού θό τούς δοθεί ή πραγματοποίησή το υζ Αν ήίεράρ χιση και επιλογη τών επιδιώξεων yινει aπό μία κυρίαρχη όμάδα πο ύ κρατεί στό χέρια της τούς μοχλοuς τϊ;ς εξουσίας, τότε όναπόφευκτα ή επ ιλογη όντανακλά τίς δικές της όνάγκες, προτιμήσεις, και Ιδεολογικοuς προσανατολισμούς. Αντίθετα, σέ μιό δημοκρατικη κοινων ία και πολιτεία τόσο ή έπιλογη τών στόχων, τ όσο ή Ίερόρχιση τώ ν επιδιώξεων, δσο καi ή ύπερνίκηση τών εμποδίωνκαi ή προσπάθεια γιό την έπίλ υση τών προβλημάτων γίνονται μ/:; την πραγματικη συμμετοχη τοϋ πολίτη, μέ τον διάλογο, μέ την aντιπαράθεση, μ /;; την ζύμωση, και τελικό μf: τόν συγκερασμό, μf: την παροχι'j καi την άντιπαροχη(gίνe and take) πλεονεκτημάτων, καi την δσο τό δυνατον πι ο δικαιοκρατικη συμμετοχη και στο κόστος καi στό όφέλη. Η tξουσfα καi τό δικαίωμα τοϋ όπ~σlζειν Πολύχρονη έμπειρία σf: πανανθρώπινη κλ ί μακα δε ίχν ει πwς δταν οί δμεσα ενδ ιαφερόμενοι εχουν την εύκαιρία κai την δυνατότητα νό όναζητή σουν την προσφορότερη λύση, τiς πιο πολλ f:ς φορtς θό βροϋν τ ην λύση πού ύπόσχεται νό μ εγ ιστοποιήση τό όφέλ η γιό α ύ τούς πού. όποτελοϋν την όμάδα συμμετοχf'jς καi νό μειώσει δσο γίνεται το κόστος. Αν τό όποτέλεσμα δtν βλόπτει τό συμφέροντα δλλων ότόμων ή δλλων όμάδων, τότε ή μεγιστοποίηση τών όφε - BANQUET CENTER FOR ALL OCCASIONS Accomodations from 10 to ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM fo r reservations CALL (201) BANQUET ΜΑΝΑ GER Διευθυντι'Jς ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 16 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ"

17 λημότων μιδς όμόδας εjναι έπιτρεπτή. Αλλό φυσικό άν τό όφέλη ποu θό άποκομίση μιό όμόδα παραβλόmουν τό συμφέροντα άλλων άτόμων ι'j όμόδων, τότε τό εuρος πλαταίνει καί ή συμμετοχι'ι πρέπει νό συμπεριλαμβάνει καί αύτοuς ποu θίγονται. 'Υπάρχει φυσικό ή τόση τών έκόστοτε κυβερνώντων νό θέλουν νό διατηρήσουν τόν [λε γχο καί την Ισχ[.ι" το Ο όποφασίζειν σέ δσο τό δυνατόν μεγαλύτερο καί πλατύτερο κύκλωμα θεμάτων καί προβλημάτων - γιατί στι'ιν τελευταία άνόλυση ή δυνατότητα νό aποφασίζεις καί νό έπιβαλλεις τήν ά πόφασή σου, άποτελεί την πεμπτουσία τfjς έξουσίας. Σέ μιό όνεπτυγμένη, εκσυγχρονισμένη, ελεύθερη κοινωνία, ή aποκέντρωση τfjς έξουσίας, (the diffυsion of power), εjναι τό πιό κρίσιμο χαρακτηριστικό. Οταν ύπόρχ ει συγκέντρωση έ ξουσίας, τότε άναπόφευκτα φαλκιδεύεται ή έλευθερία. Η aποκέντρωση τfjς έξο υσίας, - ούσιαστικό τό νό βρίσκεται τό δικόιωμα τοο άποφασίζειν στό χέρ ια πολλών ό τ όμων ι'j ό μόδων, άνόλογα μ( τό άντικείμενο - μπορεί νό πάρει πολλtς καi ποικίλες μορφ(ς μ( βασικό κριτήριο τήν καλύτερη οlκονομικι'} όπόδοση μ ι δς προσπάθειας, τήν δικαιότερη κατανομη τών κοινωνικώνβαρών r'j τών ότομικών ύποχρεώσεων, τήν δσο τό δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωfjς γιό τι']ν κοινότητα ι'j γιό τό άτομο. Ή άποσυγκ έ ντρωση αύτη τfjς έξο υσίας έκδηλώνεται βασικό μ( τι')ν παρουσία ε ξ «ε ύκαιριών» ποu θό πρέπει νό εχει ό πολίτης μέσα στό πολιτικό σύστημα της χώρας του. ΕJναι οί εύκαιρίες αύτtς όρκετό γνωστες σε δλους μας. 1. Μιό εjναι ή εύκαιρία νό μπορεί νό έκφρόζει τiς άπόψεις του χωρiς νό χρειάζεται προηγούμ ενη άδεια άπό έκείνους ποu έ λέγχουν τοuς μοχλοuς τfjς κρατικfjς έξο υσ ίας. 2. Μ ιό άλλη εύκαιρία ετναι νό μπορεί ό πολίτης - χωρiς άσφυκτικοuς κρατικοuς περιορισμοuς - νό σμίγει μt άλλους πολίτες ποu ε χουν τό 'ίδια συ μφέροντα, προβλήματα ιϊ έπιδιώξεις γιό νό αύξήσει «Εν τfj ένώσει» τι')ν έπ ιρροή του. 3. Μία τρίτη εύκαιρία ετναι νό μπορεί ό πολίτης νό όλλόζε ι αύτοuς ποu τόν κυβερνοον, περιορίζοντας ετσι τι')ν παντοδυναμία της έξο υσiας καi κάνοντας α ύ τοuς ποu κυβερνοον περισσότερο δεκτικοuς τών λαϊ κών μηνυμάτων. 4. Η τ ε τάρτη εύκαιρία άφορο τήν άπονο μι'] τfjς δικαιοσύνης που πρέπει νό ετναι όδέκαστη καί όδιόβλητη. "Αν ό πολίτης δtν μπορεί νό προσβλέπει σε μιό άμερόληπτη, άπρόσωπη, καί όκομμότιστη δικαιοσύνη, όλόκληρο τό ύπόβαθρο μιδς Ελεύθερης κοινωνίας θό διαβρωθεί καi τελικό θό καταρρεύσει. s: Η πέμπτη εύκαιρία [χει τεράστια σημασία, κι δμως συχνό μένει άμνημόνευτη όπό το u ς θεωρητικοuς της δημοκρατίας. ΕJνα ι ή ε ύκαιρία ποu εχε ι ό πολίτης νό aποκτήσει οίκονομικοuς πόρους, νό aξιοποιήσει τίς προσωπικές του ίκανότητες, ν ό έξασφαλίσει «Τό πρός τό ζείν», χωρίς νό έξαρτδται aποφασιστικό η καi άπόλυτα άπό έκείνους ποu έλέγχουν τήν κρατική μηχανή, τr'jν κρατική έξουσία έιτε σόν άτομα, έιτε σόν πολιτικός, κομματικός φορέας. Γιατί δταν τό κρότος ετναι ό μόνος ΙΊ ό κυριώτερος έργοδότης, ό Εργαζόμενος δεν εχει δυνατότητ ες έπιλογης καi γίνεται ύποχείριο τών κυβερνώντων. Δ i: ν μπορεί va ύπάpξει πολιτικιί έλευθεpία χωpiς οίκονομικιί έλε υθεpία σi: δλες τiς βαθμίδες. 6. Η 'έ κτη καί τελευταία εύκαιρία θό μποροοσε νό δοθεί στόν πληθυντικό ΔιΑτΙΘΗΑι ΑIΘΟΥΙΑ ΓΙΑ ιδ ιωτικει ΕΚΔΗ ΛΩl Ει Σ γιατί ούσιαστικό περιλαμβάνει δλες έ κείνες τίς μικρ i:ς καί μεγάλες έλευθερίες ποu κάνουν τι'ι ζω η άξια νό τη ζεί κανείς. την έλευθερία νό ταξιδεύεις, νό διαλέξεις ποο θό κατοικήσεις, πώς θό ρυθμίσεις τήν καθημερινή σου ζωή, χωρίς νό σε περιορίζουν αύθαίρετα καi άδικαιολόγητα μύριες κρατικi:ς άποφόσεις καi κανονισμοί, κ αθώς καi τό κοινωνικό προγράμματα ποu βελτιώνουν πραγματικό καi όχι πλασματικό τήν ποιότητα τfjς ζωης st S!RHT. ASTORIA. N.V Tetephone (2 12) Τό κατό πόσο ύπόρχουν ο1 ε ύκαιρίες αύτi:ς ΙΊ κατό πόσο φαλκιδεύονται όπό την κρατικη έξο υσία ετναι τό θεμελιακό κριτήριο ΠΟU μπορεί νό μδς δώσε ι τό μέτρο τfjς έλευθερίας σε μιό κοινωνία, τό πραγματικό πλαίσια συμμετοχ fiς το Ο πολίτη στη δ ιαμόρφωση καi τη λήψη τών όποφάσεων ποu σε τελευταία ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1,

18 όνόλυση μορφοποιοϋν την ποιότητα τi'jς ζωi'jς του - δχι θεωρητικό όλλό στην πρακτική, καθημερινή της ύφή. ΜΕΙΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΑ ΥΙΝΙΚΗ AMEPIKH 'Αλλό καi οι έξελίξεις πέρα όπό την Ρωσία καi την Εύρώπη δέν εfναι ένθαρρυντικές. Στην ΚεντρικιΊ 'Αμερικη τό ρεϋμα τi'jς «Επανόστασης" φαίνεται νό μι')ν τροβόει πιό. ΟΙ Κουβανοi όναγκόζονται νό έγκαταλείψουν την Νικαράγουα, όφοϋ εφυγαν όπό τr'jν Γρενάδα καi τό Σουρινάμ και οι Κουβανοl «έργότες οικοδομών» δέν εχουν πιό ζήτηση πουθενά. Ο Κάστρο μπορεί νό όναγκαστεί νό φέρει πίσω τοuς μισθοφόρους του όπό τι') ν Μέση' Ανατολη καi τιίν ΑΙθιοπία. ΟΙ μισθοφόροι πόντο όκολουθοϋν την λογική τοϋ συσχετισμο ϋ των δυνάμεων καi ή όποδυνάμωση της σοβιετικης θέσης στιίν Κεντρική' Αμερική μπορεί νό όνοίξει τόν δρόμο γιά τrίν όποχώρησή τους. Στήν Μέση Ανατολή, οι Σοβιετικοi διπλωμάτες tχουν όπελαθεί όπό τό. Ι ράν, τό όποίο όνακαλύπτει τώρα δτ ι, έκτός άπό τις Η.Π.Α. ύπόρχει κι άλλη μ ιό «σατανική δύναμη : ή Σοβιετική ~ Ενωση I 'Ο πόλεμος ' Ιράν-' Ιράκ συνεχίζετα ι καθιστώντας πολu δύσκολο καi γιό τοuς ΣοβιετικοιΌις νό πάρουν θέση ύπέρ τi'jς μ ιός f\ τi'jς άλλης πλευρός -Ιδ ιαίτερα έν δψει τi'jς φιλοδοξίας της Συρίας νό άποκτήσε ι ύπεροχή στrίν περιοχή. Στήν ούσία μόνον ή Συρία μένει, καθwς ή PLO διαλύετα ι, παρό τήν όντίθετη θέληση τwν Ρώσων. Ή Αίγυπτος, τό 'Ισραήλ, ή Ιορδανία φαίνεται νό μην tχουν κο υνη θεί καθόλου άπό τiς θέσεις τους. Κα i ή έπίδε ιξη τfiς άμερικανικi'jς όποφασιστ ι κότητας φαίνεται νό έκπλήσσε ι τοu ς πάντες. KINA- ΡΩΙΙΑ ' Ο διάλογος όνάμεσα στην Κίνα και τοuς Σοβιετικοuς δέν όc~ηγεί πουθενό καi ή 'Ιαπωνία - ίσως ή μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη - όρχίζει σταδ ι ακό νό επανεξοπλίζεται, σε πείσμα δλων τwν σοβιετικών άπειλwν... 'Απ' δποια πλευρά κι όν κοιτάξει κανεlς τό πράγματα, δέν μπορεί κανείς νό χαίρεται ατό Κρεμλίνο - τίποτα δέν ύπόρχει ποu νό χαροποιεί τόν ' Αντρόπωφ η τόν Ούστίνωφ fi τόν Γκρομύκο! Αλλό τό γεγονός δτ ι δέν ύπάρχει χορό ατό Κρεμλίνο, δέν δίνει σέ κανένα μας χορό. 'Αντίθετα, ή σοβιετικη ήγεσία, όλοένα καi περισσότερο ατό χέρια τwν στρατιωτικών, μπορεί νό φτάσει σέ σημείο όπελπ ι σίας και νό ψάχνει γιό aμεσες λύσεις έναντί ον της Δύσης. 'Εξακολουθοϋν νά εχουν τόν Ισχυρότερο στρατό καi ετναι aριστος και ό έξοπλισμός καi ή τεχνολογία τών ένόπλων δυνάμεών τους. Γιό μεγάλο διάστημα - άκόμη και πρiν άπό τι') ν ' Επανάσταση τών Μπολσεβίκων - οι Ρώσοι ήγέτες παρέμεναν άπόμακροι καί χωρ ιστά άπό τόν ύπόλοιπο κόσμο. ο Ελάχιστοι Ε χουν ταξιδέψε ι fi τοιόις (χο υν έπιτρέψε ι νό ταξ ιδέψο υν ατό έξωτερικό τό τελευταία χρόνια. Ο λαός βλέπει τόν Εξω κόσμο μέ τό γυαλιό ποu τοϋ Εχει δώσει ή γεροντολογία τοϋ Κρεμλίνου. Η όνώτατη ήγεσία εfναι άπομονωμένη καί τό άισθημα δτι εfναι «Περικυκλωμένη», Εχει ένταθεί όπό τήνίδια την όπροθυμία της νό ένεργήσει μαζl μέ δλλους. 'Όταν, ε πομένως, ή οικονομία, ή διπλωματία καi οι συμμαχίες δέν πόνε καλό, ύπόρχει μ ιό σχεδόν άναπόφευκτη τόση νό ρίχνουμε τιίν μομφη στοuς άλλους- d αύτή τήν περίπτωση στiς ΗΠΑ καi τήν Δύση. Αύτή εfναι ή μεγάλη όπε ιλή γιό τόν κόσμο σήμερα. Η Ιδιωτική nρωτοβουλία Πολλό, πόρο πολλά θέματα της καθημερινfiς ζωi'jς μπορούν νό ρυθμιστοϋν πιό άποτελεσματικό μέ τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία, Ιδίως aτόν οικονομικό, όλλό καi στόν κοινωνικό καί πολιτιστικό τομέα. Ο άνθρωπος εfναι - ός μοϋ έπιτραπεi μ ιό παράφραση τοϋ ο Αριστοτέλη - α' ο δνθρωπος ε fναι ον συμφεροντολογικόν. "Εχομε μάθει νό δίσωμε στrί λέξη «συμφέρον" μία όρνητικη άπόχρωση. Kai δμως ή λέξη αύτή ούσιασηκό σημαίνει δτι ενα λογικό άτομο, δ ταν εχει εύκαιρίες και δυνατότητες έπιλογi'jς θό διαλέξει τήν λύση ιϊ τήν ρύθμιση ποu θό τοϋ φέρει τό μεγαλύτερο δφελος μέ τό μικρότερο κόστος. Τότε μόνο ή έπιδίωξη τοϋ συμφέροντος γίνεται κοινωνικό έπιζήμια δταν μία όμόδα χρησιμοποι ώντας τούς μοχλοuς τfiς κρατικi'jς έξο υσίας ιϊ άλλες προνομιακές θέσεις Ισχύος έπιβόλλει τό δικό της συμφέρον είς βάρος δλλων όμόδων η ότόμων. ΣΕ μία έλεύθερη, προηγμένη κοινωνία τό δτομο η οί δ μόδες εχουν lj πρέπει νό εχουν τή δυνατότητα νό ΕΠΙδιώξουν αύτό ποu θεωροϋν δ,τι εfναι πρός τό συμφέρον τους. ' Αλλό δταν ή δυνατότητα έπιλογfjς εfνα ι προσιτή σέ δλους τότε όπό τήν άναπόφευκτη όντ ι παθάθεση καi ζύμωση, οί άντιθέσειςόμβλύνονται καi οί άντιπαρατιθέμενες όμόδες βρίσκουν λύσεις ποu δέν εfναι 'ίσως μονόπλευρα «συμφερτικές» θό τίς ήθελαν άλλό εfναι κατό ενσ ποσοστό γεν ικό άνεκτ1:ς καί γι' αύτό βιώσιμες. 'Ιδιαίτερα aτόν οικονομικό τομέα, ή ύπαγωγή στήν κρατικη έξουσία τών άποφόσεων ποu άφοροϋν έπενδύσεις ι'\ τήν πρόσληψη καi άποζημίωση τοϋ προσωπικοϋ, τήν κοστολόγηση καί τήν τιμή τοϋ προϊόντος, όλόκληρο τό παραγωγικό κυκλωμα, ή ύπαγωγιί αύτών τών άποφόσεων στήν κρατική έξουσία, t~., Jimmy \ Linardos \ Orchestra Η εnιτυχία του χορού σας Tel: (212) Α THENS CENTER HOTEL ΣΤΗΝ ΚΑΡΔ/Α ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κεντρικός κλιματισμός- 136 δωμότια, λουτρό, τηλέφωνο,ραδ ιόφωνο, βερόντα ' Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ γκόρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύποδοχl'\ς και Ιδιωτικό γκαρόζ. Τώρα καt μέχρι 15 Μαρτfου Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα δρσχμ. Δίκλινα δραχμ. Τρίκλινα δρχ. Συμπεριλαμβόνετσι κοντ ινένταλ μπρέκφαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθtjτε στιί Ν. 'Υόρκη (212) κ.' Αρσένη ι'\ γρόψατε Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. Tel Telex 4488 ALCY 18 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

19 όφαιρεί όπό τον ο Ικονομ ικό καi παραγωγικό τομέα τήν εύλυγ ι σία κα i την όρθολογικι'ι tπιδίωξη τοϋ «οικονο μικώς συμφέροντος» όνόλογα μέ τiς tκόστοτε πραγματικές συνθrϊκες. Η ύπαγωγη αύτη εισάγει, ήθελημένα ~ δχι, γραφειοκρατικό κριτήρια καi παραμερίζει τό οικονομικό κριτήρ ια που όδηγοϋν σέ μεγαλύτερη παραγωγή, σε όνώτερη παραγωγικότητα καi σέ tπιλογές πού aντικατοπτρίζουν τiς φυσικές προτιμήσεις καi όνόγκες της όγορθς. Οlκονομικη tλευθερiα και άσυδοσlα Αύτη ή οlκονομικη tλευθερία, τόσο όπαραίτητη γιό τι')ν αύξηση τοϋ tθν ικοίί προϊόντος καi την όνοδο τοϋ βιωτικοίί έπ ιπέ δου, δέν πρέπει νά συγχέεται μέ μία οικονομική όσυδοσία. Γιατί ή aσυ δοσία τών Ισχυρών - Ι σχυρών είτε οικονομικά έιτε πολιτικά - εfναι όρνηση τfj ς έλε υθερίας. ~ Οταν συνεπώς μιλοίίμε σε μιά έλεύθερη, σύγχρονη κοινωνία, γιά τι')ν tνίσχυση τrϊς Ιδιωτικης πρωτοβουλίας, δtν όπορρίπτομε τόν ρόλο της κρατικης εξουσ ίας. ' Αντίθε τα τό κρότος ε fναι ό όναντικατόστατος ρυθμιστης που πρέπει νό θέτει δικαιοκρατικά φραγμούς στην αύθαιρεσία, χωρiςδμως νά επιβάλλει aντιοικονομικές τροχοπέδες στiς πραγματικό παραγωγικές δραστηριότητες της Ιδιωτικr;ς πρωτοβουλίας. Ο συγκερασμός αύτός της ότομικης έλευθερίας μέ τόν tλεγχο της κρατικης έξουσίας δέν εfνα ι πόντο οϋτε όπλός ούτε εύκολος. ' Αλλό δταν οί τροχοπέδες η ή έ:πέκταση της κρατικης εξουσίας στον οίκονομικό τομ έα ύπερβο ίίν τό πρακτικά δρια καί όρχίσουν νά όναστέλλουν την παραγωγική δραστηριότητα ι'\ νό διαστρεβλώνουν τiς οικονομικές διαδικασίες, τότε όργό ι'\ γρήγορα οί συνέπειες γίνονται φανερές είτε μέ τrί μορφή πληθωρισμοίί, έίτε μέ έ:λλείψεις καi περιορισμους στη διανομη τών όγαθών, είτε μ έ τή γενικrί ύποβόθμιση τοίί β ι οτικοίί έ: πιπέδου. Δ έν εfνα ι τυχαίο τό γεγονός δτι μ έ δλα τά προβλήματα που πάντοτε ύπόρχουν καi όναφύοντα ι στiς χώρες που βασικό συνδυάζουν τήν οlκονομικrί ελευθερία τοίί πολίτη μ έ τήν λελογισμένη ρυθμιστικrί παρέμβαση τοίί κρότους, οι χώρες αύτές όχι μ όνο [χουν ύψηλό βιοτικό έπίπεδο όλλά [χουν καί δυνατότητες γιά μιά πολιτικrί κοινων ι κών παροχών καi κο ινωνι κfjς δ ικαιοσύνης που βασίζεται όχι σέ δημαγωγικές ύποσχέσει ς άλλά σέ μιό εύρωστη οικονομία μ έ πραγματ ι κους πόρους ώστε ο ί παροχές νό μη μετατρέ πονται σε φενάκη κάτω όπό τiς συνέπειες τοϋ πληθωρισμοίί. Στην 'Αμερική, έπi παραδείγματι, τά προγράμματα που όφοροίίν τr']ν κοινων ική πολιτικη καi πρόνοια [χουν έτή - σιο συνολικό κόστος που ξεπερνδ τό 250 διδεκατομμύρια δολλόρια ι'\ 25 τρισεκατομμύρια δν ΤΟ aποδώσουμε σέ δραχμές. Π οσό aστρονομικό. Αλλό τό τεράστια αύτό κοινωνικό προγράμματα ύπόρχουν καί εfναι tφικτό γιατί ή ελεύθερη όμερικανική οικονομία μt τον λελογισμένο καi ρεαλιστικο συγκερασμό έλευθερίας καi κροτικοϋ tλέγχου, εχει τrίν τεράστια παραγωγη όγαθών που επιτρέπει την χρηματοδότηση τών κοινωνικών αύτών προγραμμάτων. 'Εnιλοyη και Ιεράρχηση ύnοχρεώσεων Εfναι προβλήματα μt μικρό ι; μεγάλο εύρος που δέν μπορούν νό λυθούν παρά μόνο μt τήν χρησιμοποίηση τών μοχλών της κροτικi'jς έξουσίος, έίτε σε το πικό, είτε σέ περιφερειακό, είτε σt έθνικό έπίπεδο. ' Μι την όλλη πλευρό, εfναι προβλήματα που μπορούν νό λυθούν πιό aποτελεσματικό μt ΙδιωτικrΊ πρωτοβουλία, μt όποφόσε ι ς που παίρνονται όπό ότομα tξω όπό τό χώρο της κρατικr;ς εξουσίας κοi χωρίς την όμεση παρέμβαση, τιίν έπιταγή, ι; όκόμη καi τον atciti-ιo 153 Ε. S3cllt. NewY kcity C2121 & Open 7 days ι.w.dijdiιιnh Συνεργείο επισκευών ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ καταναγκασμό της κρατικίίς έξουσίας Η έπιλογι'ι κάθε φορά - δηλαδη όν θό προτιμηθεί ή Ιδιωτικι') πρωτ οβουλία ΙΊ ή κρατικι'ι εξουσία - θό εfναι σωστό νό γίνεται μt πρακτικό, δχι Ιδεολογ ι κό κρ ι τήρια. Θό πρέπει νό tξετόζετοι τι συμ Φερει, τι εlνοι ΠΙΟ όποδοτικό κάτω όπο τ i ς συγκεκριμμένες συνθϊίκες. Στι')ν tποχή μας κυριαρχεί ή τόση νό tπιδιώκεται ή επιλογι'ι καί ή Ιερόρχιση τών επιδιώξεων δσο κο] ή λύση τών προβλημάτων όπό εκείνους πο υ κρατούν στό χέρια το υς τους μοχλούς τi'jς κρατικi'jς έξουσίας. Απο τiς 155 χώρες που εlναι μέλη τών' Ηνωμένων ' Εθνών, πάνω όπό 130 όντονακλοϋν σε μ εγαλύ τερο r'\ μικρότερο βαθμό τι') ν τόση αύτή. Μόνο 25 περίπου χώρες π ροσπαθούν Εν συνείδητα νό δώσουν στον πολ ίτη τιίν ε ύ καιρ ία καi την δυνατότητα νό παίρνει τiς όποφόσεις του χωρiς τι')ν όσφυκτικι'ι παρέμβαση καi έπιβολι'ι τi'jς κρατικί')ς έξουσ ίας. Οί χώρες που όνήκουν στη δεύτερη κατηγορία, οι χώρες που συνταιριάζουν σε μ ιό λογικι'ι βάση το εύρος τfjς κρατικί')ς εξουσίας μt τiς ευκαιρίες γιό ότομικtς δραστηριότητες καi όποφάσεις, [ξω όπο τι')ν δμεση έπιβολι'ι καi παρέμβαση της κροτικί')ς έξουσίας, οί χώρες πού σύμφωνα μt τον όρχικό μας προσδιορισμό της δ ημ οκρατίας εfναι πραγματικό δημοκρατ ικές, προσφέρουν στους λαούς τους τό ύψηλότερο βιωτικό έπίπεδα μαζi μέ τό πλατύτερα περιθώρια ότομικιϊς tλευθερίας. Αντίθε το οι χώρες που προσπαθούν νά λύσουν δλα τό προβλήματα χρησιμοποιώντας τr']ν κρατικιί έξο υσί ο, συρικνώνουν την ότομ ικιί έλευθερίο χω ρiς νό προσφέρο υν σόν όντιστόθμ ισ μο τιίν οlκονομικι'ι εύημερίο. ΔΙ::ν θέλω νό σδς κουράσω μ t στατιστικές καi νούμερο. Θό όναφέρω μ όνο ενα. Οί δημοκρατικές χώρες, οι έλεύ θερες κοινωνίες, οι εικοσι πέ ντε χώρες που σέβονται τον πολίτη καi δtν τον FOREIGN & DOMESriC Sρecializing in Mercedes, BMW, Fiat, Volvo, Toyota, Datsun ΕΙδικευμένος Ελληνας όρχιμηχανικός μe 15ετi) πείρα σε eπισκευeς εύpωπαϊκης και ίδιαίτεpα γερμανικi)ς κατασκευi)ς αύτοκινfιτων. WALLINGTON SHELL 165 Paterson Aνenue, Wallington, New Jersey Tel. (201) , (201) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1,

20 στραγγαλίζουν, οι χώρεςαύτέςόντιπροσωπεύουν τό 17 εκατοστό τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ πλανήτη μας. Τό 17 έκατοστά παρόγουν τό 60 εκατοστό τf\ς παγκόσμιας παραγωγf\ς όγαθών. Καί το t:πιτυγχάνουν αύτό, δχι γιατί βόζουν τούς πολίτες νό δουλεύουν σόν σκλάβοι κάτω όπό τόν κνοϋτο τf'jς κρατικης l:ξουσίας, όλλά, όντίθετα, γιατί όφήνουν t: λεύθερο τον ι:τολίτη έιτε σάν δτομο, έιτε σόν μέλος της κοινότητας νό όναπτύξει τήν δική του ότομική πρωτοβουλία, νά όναζητήσει έλεύθερα λύσεις στό προβλήματα που τό άπασχολοϋν,νό πόρη μέρος στίς άποφόσεις, νό χαράξει τή δική του πορεία. Αδιάσειστη άnόδει~η I κό τήν χαμηλότερη παραγώγικότητα καi όπόδοση ποu όποτελοϋν όναντίρρητο χαρακτηριστικό τών συστημάτων πού καταπνίγουν τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία. I 'λλλό το θέμα εfναι όνεξόντλητο καi 6 χρόνος μας όπόψε περιορισμένος. Γι. αύτό θό /\θελα νό κλείσω μέδυό όκό- ρ η ση: η κόθε περίmωση ποu τό κρότος γίνεται l:πιχειρηματίας, Εχομε όναπόφευκτα έπέκταση τf\ς γραφειοκρατίας. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τοϋ κρατικισμοίί καi τοίί σοσιαλισμοϋ, στiς ποικίλες παραλλαγές τους, δέν εfναι ή προαγωγή τf'jς γραφειοκρατίας στήν οικονομία. Γραφειοκρατική δομή, φυσικό ύπόρχει κα1 στήν Ιδιωτική οικονομία. ' Η μα λέξεις: Η έλείιθερη κοινωνία εjναι γραφειοκρατική συγκρότηση εjναι ό ή πραγματικά προοδευτική κοινωνία. παραίτητη σε κόθε περίπλοκο καί σύνθετο όργανισμό. Αλλά ή κρατική γρα 1 Κι αύτοi ποu τήν προασπίζουν καi τήν φειοκρατία ~χει διαφορετικό κίνητρα καl διαφορετικό κριτήρια έπιτυχίας. Κα1 αύτές ο1 διαφορές στό κίνητρα καl κριτήρια έπιτυχίας, όποτελοϋν τήν καταλυτική τροχοπέδη ποu εύθύνεται γιό τiς όδυναμίες, τίς όνεπόρκειες καί τελι- \ μας. I στηρίζουν καi τήν ύπηρετοϋν, εfναι ο1 πραγματικό προοδευτικοi δνθρωποι.. Γιατi το πιό ψηλό σκολοπότι στήν όν- 1 θρώπινη έξέλιξη, εfναι ή l:λευθερία, ή Ι ελευθερία ΠΟύ τελειώνει μόνο έκεί ΠΟU Ι όρχίζει ή έλευθερlα τοϋ συνανθρώπου ' Η έμπε ιρ ία τών λαών ποu ~χουν τήν καλή τύχη νό ζοίίν σε tλεύθερες, σύγχρονες, προοδευτικές κοινωνίες, άποτελεί τό πιο πειστικό έπ ιχείρημα καί τήν πιό άδιάσειστη άπόδειξη γ ιό τό τί έπιτυγχόνει 6 συγκερασμός τοίί κρατικοϋ έλέγχου μέ τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία, μέ τήν ϋπαρξη τών κινήτρων ποu ώθοϋν σε παραγωγή καί δημιουργία. Στίς χώρες μέ τοuς l:λεύθερους θεσμούς, δέν επιδιώκεται ι ή t:πίφαση μιδς Ισότητας πού στήν πραγματικότητα εfναι άπλώς μιό Ισοκατανομή τf\ς φτώχειας. Δέν ετναι δύσκολη ή έπιβολιl της Ισότητας. Στήν Κίνα ποu /\μουν τό περασμ ένο καλοκαίρι, δλοι σχεδόν - έ κτος άπό τούς άξιωματοuχους - εχουν γύρω στίς τρείς χιλιάδες δραχμές εισόδημα τόν μf\να. Μόνο τώρα τελευταία, πολύ διστακτικό, ~χε ι άρχίσει ή κινέζικη κυβέρνηση νό άφίνει μερικές δειλές έκδηλώσεις Ιδιωτικfίς πρωτοβουλίας. Δέν άξίζει νό κόνωμεν σκοπό Γι δραμα τήν Ισότητα στήν φτώχεια. Σκοπός πρέπει νό εfναι ή βελτίωση τών συνθηκών ζωf\ς γιό 6λόκληρο τό κοινωνικό σύνολο - δχι γιό τούς λίγους προνομιούχου ς - έιτε αύτοί εfναι έκείνοι ποu έλέγχουν. Κι αύτή ή πλατειά καί πολύπλευρη βελτίωση έπιτυγχόνετα ι πιό άποτελεσματικό, δταν δίδονται άνεμπόδιστα εύκαιρίεςστό δτομο γιά νά όναπτύξει τiς 1κανότη τές του, τ ή φαντασία του, τό δημ ιο υργικό του πνεϋμα, τiς παραγωγικές του φιλοδοξίες. Kai τό πιό σπουδαίο εjναι πώς σε μιό έλεύθερη κοινωνία ή διευρυνόμενη οικονομική εύημερία συνδυάζεται μέ τήν άτομική έλευθερία. ' Αντίθετα, δπου το κρότος μετατρέπεται στόν μοναδικό fi στόν κυριώτερο έργοδότη, τότε ή κυβερνώσα κομματική μειοψηφία γίνεται τό πραγματικό ό φεντικό. Χωρίς ένελλακτικές εύκαιρίες γιό έπαγγελματική άπασχόληση, 6 έργαζόμενος, 6 κόθε κατηγορίας μισθω τός, δέν ~χει διέξοδο, παρά νό εύθυγραμμισθετ, νό πειθαρχήσει, νό ύποταγετ. w Ας μοϋ έπιτραπεi μία άκόμη παρατή 20 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ..

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê

Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΟΡΑΣ Τίτλος πρωτοτύπου: The Librarian of Basra Κείμενο - Εικονογράφηση: Jeanette Winter Μετάφραση: Γιάννης Παπαδόπουλος Διόρθωση: Γιάννης Τσατσαρός

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Preventing Honour Related Violence by education and dialogue through Immigrant NGOs ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Μελέτη περίπτωσης Φόνος για λόγους τιμής ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Τhe Angelou Centre ΧΩΡΑ: Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Το ΒΗΜΑ, 24/06/2007, Σελ.: A42 Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Η νεοεκλεγείσα βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας Μαριέττα Καραμανλή μιλάει για το όνομά της, την ελληνική κυβέρνηση, το ΠαΣοΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Βασίλης Κωνσταντούδης Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Τίτλος του Πρωτοτύπου: Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Συγγραφέας: Βασίλης Κωνσταντούδης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του συγγραφέα ISBN: 978-960-93-5365-6 Επίλεκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Καρπασίτου, 18 ετών, Λεμεσός & Irem Akyel, 17 ετών, Κερύνεια

Κυριακή Καρπασίτου, 18 ετών, Λεμεσός & Irem Akyel, 17 ετών, Κερύνεια ALFAnews Monday, 14 November 2016 10:22 Συμβιώνοντας για την ειρήνη Written by ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Την ώρα που η Κύπρος παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην πιο κρίσιμη φάση του κυπριακού, στην πιο δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Αρχή φόρμας Τέλος φόρμας Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της Metron Analysis Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές και την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce %B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7- %CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82-

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Προτού ξεκινήσω θα ήθελα να ξέρεις ότι μόλις έκανες μια σημαντική επένδυση. Επένδυσες στον εαυτό σου αποκτώντας αυτό το πρόγραμμα...

Προτού ξεκινήσω θα ήθελα να ξέρεις ότι μόλις έκανες μια σημαντική επένδυση. Επένδυσες στον εαυτό σου αποκτώντας αυτό το πρόγραμμα... Γεια σου, Θα ήθελα να σε συγχαρώ και από εδώ για αυτήν την αγορά. Στην αρχές που είχα δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα μάζευα διάφορες απορίες και σχόλια των ανθρώπων που το είχαν αγοράσει και έτσι δημιουργήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα