Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 60 Volkswagen Polo 60 ημέρες της Vodafone - Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Διοργανώτρια) και της VELTI Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνδιοργανώτρια) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρία «Vodafone - Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής καλούμενη και «Διοργανώτρια») με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, (οδός Τζαβέλλα, αριθμός 1-3), Αθήνα, ΑΦΜ ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο προώθησης της υπηρεσίας «Vodafone Wallpapers» (που αποτελεί υπηρεσία αγοράς ψηφιακού περιεχομένου - wallpapers, στο εξής Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία διατίθεται μέσω του web site της Διοργανώτριας (www.vodafone..gr) και συνίσταται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου - wallpapers (ταπετσαρίες) - που μπορεί ο χρήστης να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στο κινητό του από το αντίστοιχο web site της Υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της Υπηρεσίας και τον τρόπο εγγραφής σε αυτήν παρέχονται κατωτέρω στις παραγράφους Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 23/07/2012 και θα ισχύει σε όλη την ελληνική επικράτεια ενώ θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELTI Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44), στο εξής η «Συνδιοργανώτρια /Τεχνικός Ανάδοχος»). Η Συνδιοργανώτρια / Τεχνικός Ανάδοχος θα αναλάβει επίσης την εκτέλεση και υλοποίηση του τεχνικού τμήματος του Διαγωνισμού, παρέχοντας εν γένει τις κατάλληλες τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται κατά περίπτωση. 3. Η ημερομηνία έναρξης της Υπηρεσίας είναι η 23/07/2012 και η Υπηρεσία θα παρέχεται ως την 23/01/2013. Η ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού είναι η 23/07/2012, ώρα 00:00:01 («Έναρξη του Διαγωνισμού») και ημερομηνία λήξης η 20/09/2012, ώρα 23:59:59 («Λήξη του Διαγωνισμού»), εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που: α) έχουν πραγματοποιηθεί από 23/07/2012 μέχρι την

2 20/09/2012 ή τη νόμιμα γνωστοποιηθείσα παράταση και ώρα 00:00:00 σύμφωνα με το εσωτερικό ρολόι του server που εξυπηρετεί το διαγωνισμό β) έχουν αποστείλει ένα τουλάχιστον SMS. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε γίνεται δεκτή και δε δεσμεύει τη Διοργανώτρια εταιρία. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια /Τεχνικός Ανάδοχος δεν υπέχουν καμία ευθύνη για συμμετοχές που δεν θα πραγματοποιηθούν εντός της ορισμένης χρονικής περιόδου διάρκειας του Διαγωνισμού. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού, που διατηρούνται σε λειτουργία από τον Τεχνικό Ανάδοχο για το συγκεκριμένο σκοπό, αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται η Έναρξη και Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και ο χρόνος αποστολής ή λήψης οποιουδήποτε μηνύματος σχετικού με το Διαγωνισμό. Χωρίς να θίγεται η γενική φύση και εφαρμογή των ανωτέρω, κρίσιμος χρόνος αναφορικά με την ακύρωση ή αξιολόγηση μηνυμάτων συμμετεχόντων είναι ο χρόνος καταγραφής τους στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (log) του Διαγωνισμού, ανεξάρτητα από το χρόνο αποστολής τους από ή προς συμμετέχοντα. 4. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλλο και επάγγελμα. Για τους ανήλικους, κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας / Τεχνικού Αναδόχου καθώς και της εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Θησέως 330, Καλλιθέα ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ, και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της Διοργανώτριας είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή

3 πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής. 5. Για να εγγραφεί κάποιος στην Υπηρεσία θα πρέπει να στείλει ένα σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), με χρέωση 1.23 /SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον πενταψήφιο κωδικό με το οποίο (SMS) θα δηλώνει την συναίνεσή του προκειμένου να λαμβάνει ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με το Διαγωνισμό. Μετά την αποστολή του πρώτου SMS ο χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί να συνδεθεί με το web site και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Για τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ζητήσει να του αποσταλεί ένας μοναδικός κωδικός μέσω SMS. Με την παραλαβή του κωδικού στο κινητό του (χρέωση λήψης 0 /SMS), ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία και μπορεί κάνοντας σύνδεση στην ιστοσελίδα να κατεβάσει το περιεχόμενο (wallpapers) της επιλογής του. Ο χρήστης υποχρεούται να μη κοινοποιεί σε τρίτους τα στοιχεία του κωδικού του. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση του κωδικού του και για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας αυτού. Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί τους διαδικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες της Υπηρεσίας για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς. 6. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην Υπηρεσία μέσω του web site που βρίσκεται στο παρακάτω url: 7..Ο χρήστης πρέπει να ζητήσει να του αποσταλεί ένας μοναδικός κωδικός μέσω SMS. Με την παραλαβή του κωδικού στο κινητό του (χρέωση λήψης 0 /SMS), ο χρήστης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρέπει να συνδεθεί και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και έτσι θα μπορεί να κατεβάσει το περιεχόμενο (wallpapers) της επιλογής του. 8. Μέσω της αποστολής έκαστου SMS στο (χρέωση 1.23 /SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απαντά σε παιχνίδι ερωτήσεων. Κάθε αποστολή SMS στο αντιστοιχεί σε πίστωση 1 μονάδας περιεχομένου (1 credit) της Υπηρεσίας με το οποίο ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα να «κατεβάσει» ένα wallpaper. Κάθε wallpaper που «κατεβάζει» ο χρήστης, μειώνει αντίστοιχα κατά ένα (1) τα credits που έχει στο λογαριασμό του.

4 9. Η μονάδα περιεχομένου (credit) της Υπηρεσίας που αποκτάται κατά την εγγραφή στην Υπηρεσία θα αντιστοιχεί και σε είκοσι πόντους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Επίσης κάθε απόκτηση 1 μονάδας περιεχομένου που συνοδεύεται από επιτυχημένη συμμετοχή σε δοκιμασία του Διαγωνισμού θα ισοδυναμεί με τουλάχιστον είκοσι (20) πόντους συμμετοχής στον Διαγωνισμό ενώ κάθε απόκτηση 1 μονάδας περιεχομένου που συνοδεύεται από αποτυχημένη συμμετοχή σε δοκιμασία του Διαγωνισμού θα ισοδυναμεί με δέκα (10) πόντους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Περισσότερες πληροφορίες επί των δοκιμασιών αυτών παρέχονται στην αμέσως επόμενη παράγραφο. 10. Για την επιπλέον επιβράβευση των συμμετεχόντων, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δύναται να ενεργοποιούνται μηχανισμοί που μπορούν να δώσουν στους συνδρομητές τη δυνατότητα απόκτησης πρόσθετων πόντων ως επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων δοκιμασιών (π.χ. απάντηση σε ένα αριθμό ερωτήσεων). Στις παραπάνω περιπτώσεις, η λήψη των πρόσθετων πόντων προϋποθέτει ικανοποίηση των εκάστοτε τιθέμενων κριτηρίων από το συμμετέχοντα (π.χ. απάντηση σε ερωτηματολόγιο εντός των χρονικών ορίων που προσδιορίζονται ανά περίπτωση). Ολοκλήρωση της συνολικής δοκιμασίας δεν είναι δυνατή μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και δεν λαμβάνεται υπ όψιν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας (π.χ. δοκιμασίας/ερωτηματολογίου) θα υπολογίζεται και θα μετράται με βάση τα ηλεκτρονικά συστήματα της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας / Τεχνικού Αναδόχου 11. Η χρέωση για την αποστολή μηνύματος στο κοστίζει 1.23 /SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ η λήψη μηνύματος από αυτό το 5ψήφιο είναι ΔΩΡΕΑΝ, ενώ η χρήση WAP GPRS ή Internet μέσω κινητού τηλεφώνου για το κατέβασμα περιεχομένου της Υπηρεσίας (π.χ. Wallpaper) υπόκειται στην χρέωση που ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα χρήσης στο οποίο είναι ενταγμένη η σύνδεση του συνδρομητή. Περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις για χρήση WAP GPRS ή Internet μέσω κινητού τηλεφώνου μπορείτε να δείτε στη σελίδα 12. Η παροχή της υπηρεσίας θα διαρκέσει ως την 23/01/2013. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ είναι σε θέση να διακόψει την Yπηρεσία νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωσή της έναντι των χρηστών.

5 Για το λόγο αυτό προτείνεται στους χρήστες να «κατεβάζουν» σε τακτά διαστήματα το περιεχόμενο της Υπηρεσίας στο οποίο έχουν δικαίωμα ώστε να μην χάσουν τα credits που έχουν αποκτήσει. Μετά την διακοπή της Υπηρεσίας η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν φέρει καμία υποχρέωση έναντι των χρηστών για περιεχόμενο που έχουν αγοράσει αλλά που δεν έχουν «κατεβάσει» μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία. 13. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι αυτός που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό είναι ο κάτοχος ή έχει τη νόμιμη και ανεπιφύλακτη έγκριση και ρητή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό του κινητού με τον οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό. Η αποστολή SMS σύμφωνα με τους παρόντες όρους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους του συμμετέχοντος. Ειδικότερα ο συμμετέχων αποδέχεται την λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων για την προώθηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός αυτός. 14. Κάθε Δευτέρα στις δέκα και μισή το πρωί θα πραγματοποιούνται έξι (6) καθημερινές κληρώσεις αντιστοιχούσες στις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο της προηγούμενης εβδομάδας κατά την διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού. Ένας τυχερός νικητής και δέκα (10) επιλαχόντες θα προκύπτουν από κάθε μία κλήρωση. Κάθε χρήστης συμμετέχει στην καθημερινή κλήρωση με αριθμό συμμετοχών ίσο προς το σύνολο των πόντων που έχει αποκτήσει από την έναρξη του Διαγωνισμού, αρκεί να έχει στείλει ένα SMS στο (χρέωση 1.23 /SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά τη διάρκεια της ημέρας της κλήρωσης. Εκάστη κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού πάντα παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κα Αθανασίας Λήδας Λάβδα. 15. Στην διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσίας, συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθώς και στην διαδικασία των κληρώσεων δεν υπάρχει καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται οι Μοναδικοί

6 Κωδικοί, καταχωρούνται στο σύστημα της Συνδιοργανώτριας / Τεχνικού Ανάδοχου, με σκοπό τον έλεγχο αυτών και την ανάδειξη των δικαιούχων χρήσης της Υπηρεσίας, συμμετοχής στον Διαγωνισμό και νικητών αυτού. Τα δεδομένα που καταγράφονται ηλεκτρονικώς στα συστήματα της Συνδιοργανώτριας / Τεχνικού Ανάδοχου θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε γραπτού μηνύματος για τη συμμετοχή έκαστου χρήστη στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα ή μη του γραπτού μηνύματος που απέστειλε ο συμμετέχων, καθώς και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS. 16. Τα δώρα που θα απονεμηθούν συνολικά στους νικητές είναι τα εξής: Καθημερινό δώρο (από Δευτέρα έως Σάββατο εκάστης εβδομάδας): ένα VW Polo μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιείται την Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας. Σύνολο 52 VW Polo ως Καθημερινά Δώρα καθ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Κυριακάτικο δώρο (χωρίς κλήρωση): ένα VW Polo στον συμμετέχοντα με τους περισσότερους πόντους από την Αρχή του Διαγωνισμού και που έχει αποστείλει τουλάχιστον ένα SMS την εκάστοτε Κυριακή. Σύνολο 8 VW Polo ως Κυριακάτικα Δώρα καθ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα δώρα συνολικής αξίας 10,000 μέσω κλήρωσης κάθε Δευτέρα ή και βάσει αριθμού αποσταλέντων μηνυμάτων εντός μιας ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή στο τέλος της ημέρας ο παίκτης που έχει στείλει τουλάχιστον ένα SMS κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχει τους περισσότερους πόντους κερδίζει το Κυριακάτικο δώρο χωρίς κλήρωση. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιπρόσθετα δώρα θα δοθούν στους συμμετέχοντας συνολικής αξίας 10,000. Οι μέρες που οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κερδίσουν ένα από τα επιπρόσθετα δώρα θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων. Για να συμμετάσχει ένας παίκτης στην κλήρωση γι αυτά τα δώρα θα πρέπει να έχει στείλει τουλάχιστον ένα SMS στο την αντίστοιχη ημέρα.

7 Η Vodafone έχει το δικαίωμα να δώσει εκάστη ημέρα δώρα σε συμμετέχοντες χωρίς κλήρωση αναλογικά με το πλήθος των μηνυμάτων που έχουν αποστείλει την συγκεκριμένη ημέρα. 17. Έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει ένα καθημερινό δώρο (ένα VW Polo μέσω κλήρωσης), ή ένα Κυριακάτικο δώρο (αν έχει συμμετάσχει Κυριακή και είχε τους περισσότερους πόντους σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες), σε κάθε όμως περίπτωση μπορεί να κερδίσει αυτοκίνητο μόνο μια φορά. Συμμετέχων που έχει κερδίσει αυτοκίνητο μπορεί εντούτοις να κερδίσει και ένα από τα επιπρόσθετα δώρα. Ο διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι ο ιδιοκτήτης της κάρτας SIM, ή έχει εξασφαλιστεί ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη της κάρτας SIM, του αριθμού από τον οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό. 18. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσεται η αντίστοιχη αξία τους με χρήματα. Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που έκαστος κέρδισε, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια / Τεχνικός Ανάδοχος ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχουν προς αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 19. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό και το είδος των δώρων κατά την κρίση της. Οι νικητές θα λαμβάνουν το δώρο τους σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα είναι δυνατή η πιστοποίηση εξακρίβωση των στοιχείων που θα έχει δηλώσει στην τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δε διαθέτει τέτοιο έγγραφο το Δώρο θα παραδίδεται σε ένα εκ των γονέων του. 20. Μετά την κλήρωση και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών οι νικητές θα κληθούν τηλεφωνικά προκειμένου να ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κ.λ.π.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων και προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία παραλαβής των δώρων. Κατά την παραλαβή οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν και

8 επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα και να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) εάν η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για την παραλαβή του δώρου του, εντός της παραπάνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα της ανάδειξης των νικητών, αποβεί άκαρπη, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσέλθει για την παραλαβή του δώρου του μέσα σε ένα (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημέρα (γ) εάν αρνηθεί την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής του δώρου. (δ) εάν είναι συνδρομητής συμβολαίου ή/και Καρτοσυμβολαίου Vodafone, και δεν έχει εξοφλήσει όλους τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του. 21. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. 22. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός νικητή, θα επιχειρείται επικοινωνία με τους κατά σειρά επιλαχόντες. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των δώρων σε χρήματα. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Μέχρι την παράδοση των δώρων, η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δικαιούται να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ λόγω της χρήσης αυτής. 23. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της

9 Συνδιοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΡΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα. 24. Εάν ο συμμετέχων επιθυμεί κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να διαγραφεί από τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό και από την βάση δεδομένων (opt-in database) για λήψη μελλοντικών προωθητικών SMS για τον Διαγωνισμό τότε θα πρέπει να αποστείλει SMS με μια από τις παρακάτω λέξεις: ΣΤΟΠ, STOP, OXI, NO,,AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, OPT OUT, OPT-OUT στον κωδικό 1357 χωρίς χρέωση ή να τηλεφωνήσει στο 1238 χωρίς χρέωση από Vodafone κινητό. 25. Κάθε συμμετέχων μπορεί να μάθει το συνολικό αριθμών πόντων που έχει συλλέξει στέλνοντας ΣΚΟΡ στο Το μήνυμα αυτό έχει χρέωση 1.23 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δίνει 20 πόντους εφόσον αυτό δεν είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει ο συμμετέχων στο Ο συμμετέχων μπορεί να ενημερωθεί για τους συνολικούς πόντους και από το web site της Υπηρεσίας χωρίς χρέωση. 26. H Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια / Τεχνικός Ανάδοχος ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα αναφορικά με το δίκτυο, το software ή το κινητό τηλέφωνο του συμμετέχοντος, τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν ή να προξενήσουν καθυστέρηση στην αποστολή του γραπτού μηνύματος ή στην παραλαβή από τον συμμετέχοντα του ηλεκτρονικού μηνύματος γνωστοποίησης παραλαβής της συμμετοχής. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρουν για συμμετοχές που χάθηκαν ή των οποίων καθυστέρησε η αποστολή. Η απόδειξη αποστολής δεν αποτελεί και απόδειξη συμμετοχής. 27. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί σε οποιοδήποτε χρόνο το Διαγωνισμό και να τροποποιεί τους όρους, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διαγωνισμού, τον αριθμό και το είδος των δώρων, κατόπιν δημοσίευσης στην ιστοσελίδας της

10 28. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής. 29. Οποιοσδήποτε δικαιούται να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων συμμετοχής, καλώντας στο 1238 χωρίς χρέωση. 30. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στο 1238 χωρίς χρέωση 31. Oι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Αθανασία Λάβδα, Αθήνα, Ζ. Πηγής τηλ & Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 33. Πάροχος του πενταψήφιου κωδικού αριθμοδοτικού πόρου για την Ελλάδα είναι η Διοργανώτρια. Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/97) Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Δ.Τ. Vodafone- Panafon ), διεύθυνση Τζαβέλλα αρ. 1-3, τηλ , fax Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Vodafone-Panafon είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Η Vodafone-Panafon δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην

11 Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η Vodafone-Panafon επίσης, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, θα χρησιμοποιεί η ίδια και θα ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Vodafone-Panafon έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Vodafone.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα