ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, Αθήνα Τηλ.: , Φαξ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491"

Transcript

1 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: PanKill-2 CL Bιοκτόνο Εντομοκτόνο Προϊόν (PT18) Kwizda-France S.A.S. ΔΑΦΝΗ Agrotrade MEΠΕ Ιακωβίδου 50, Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: Κέντρο Δηλητηριάσεων: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Σύμβολο και γράμμα ταυτοποίησης ΕΕ: Εξαιρείται από κατάταξη. Προφυλάξεις S2 S13 S45 Φυλάξτε το μακρυά από παιδιά. Φυλάξτε το μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε τον πίνακα όπου είναι εφικτό). 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Επικίνδυνα συστατικά Βασισμένο στην πυκνότητα BIXAN 30 CS (30G/L Bifenthrin) Επικίνδυνα συστατικά: Όνομα Αρ. CAS Συγκέντρωση Κατάταξη 67/548/ΕEC Kατάταξη CLP (R1272/2008) Δραστικό/ά Συστατικό/ά Acetamiprid γρ./λίτρο Xn, R 20/22-52/53 GHS07, H302, H412 Άλλα συστατικά Butyrolacton γρ./λίτρο Xn, R22, R36 GHS05, GHS07, H302, H318, H336

2 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL Σελίδα 2/5 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση παρατεταμένου ερεθισμού, συμβουλευθείτε γιατρό. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον για 15 λεπτά. Σε περίπτωση πατατεταμένου ερεθισμού, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Διαχείριση Εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, προκαλέστε εμετό και βάλτε τον παθόντα να καταπιεί ενεργό άνθρακα. Εάν προκύψουν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό. 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Προτεινόμενα μέσα κατάσβεσης Ψεκαζόμενο νερό, αφροί, διοξείδιο του άνθρακα, ουσίες με βάση τη σκόνη. Ειδικοί κίνδυνοι Επικίνδυνο τοξικό αέριο σε ατμούς: οξείδια άνθρακα και αζώτου. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός Φοράτε αυτάρκεις συσκευές μόνωσης. Άλλες συστάσεις Φροντίστε ώστε το νερό κατάσβεσης από το να απορριφθεί στο περιβάλλον. 6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Προσωπική προστασία Πριν επεμβείτε, φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Προστασία περιβάλλοντος Να μην εισέλθει σε αγωγούς, υπονόμους ή υδραγωγεία. Διαδικασίες καθαρισμού Ξεπλύνετε την περιοχή που μολύνθηκε με μία μεγάλη ποσότητα νερού και καθαριστικού. Φυλάξτε τα νερά έκπλυσης σε κατάλληλο δοχείο. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Τεχνικά μέτρα Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως έχει. Μην φυλάσσετε τρόφιμα στην περιοχή που έγινε η εφαρμογή. Ειδικές προφυλάξεις Πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος με σαπούνι μετά την εργασία. Αποθήκευση Τεχνικά μέτρα Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Θερμοκρασία Φυλάξτε το σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

3 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL Σελίδα 3/5 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αερισμός Χρήση με επαρκή αερισμό Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Αδιαπέραστα γάντια, γυαλιά ασφαλείας και άλλα ρούχα προστασίας που καλύπτουν το σώμα. Μέτρα υγιεινής Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή, μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά την εφαρμογή. 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση και χρώμα: διάφανο άχρωμο Οσμή: Άοσμο Tιμή ph: 7 Σημείο βρασμού: >100ºC Ειδικό βάρος: 1 στους 20ºC Διαλυτότητα: Υδατοδιαλυτό 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Αποφύγετε την ανάμειξη με άλλα χημικά εκτός εάν υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: Τιμές LD/LC50 σχετικές για την κατάταξη: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το σκεύασμα. Όλες οι πληροφορίες για την οξεία τοξικότητα σχετίζονται με το καθαρό δρων συστατικό/ά. Για το δρών συστατικό: Acetamiprid LD50 από στόματος: 417 mg/kg (αρσενικός αρουραίος) 314 mg/kg (θηλυκός αρουραίος) LD50 από δέρματος: >2000 mg/kg (αρουραίος) LC50 από αναπνοής/4 ώρες: 1,15 mg/l (αρουραίος) Αρχική επίδραση ερεθισμού: Στο δέρμα: Δεν υπάρχουν στοιχεία. Στα μάτια: Δεν υπάρχουν στοιχεία. Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν στοιχεία. Επιπρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες Το προϊόν δεν υπόκεται σε κατάταξη σύμφωνα με τον υπολογισμό της μεθόδου της «Οδηγίας Επικινδύνων Σκευασμάτων», όπως εκθόθηκε κατά την τελευταία της εκδοχή. Σύμφωνα με την εμπειρία μας και τις διαθέσιμες πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν, το προϊόν δεν έχει επιβλαβείς επιδράσεις όταν χρησιμοποιείται και μεταχειρίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

4 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL Σελίδα 4/5 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικοτοξικολογικές επιδράσεις: Υδροτοξικότητα: Για το προϊόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικοτοξικολογικά δεδομένα. Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στο δραστικό συστατικό. Για το δραστικό συστατικό: Acetamiprid EC 50/96h: >100 mg/l (Πέστροφα) EC 50/48h: 49,8 mg/l (Daphnia magna) EC 50/72h: >98,3 mg/l (Scenedesmus subspicatus - φύκι) Γενικές σημειώσεις: Σχετικά με το οικοτοξικολογικό προφίλ των συστατικών, σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, δεν αναμένονται επιβλαβή αποτελέσματα στο περιβάλλο. 13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ Απορρίμματα και υπολείμματα Καύση σε εγκεκριμμένο κέντρο. Νερό καθαρισμού: να μην εκλυθεί στο φυσικό περιβάλλον. Διάθεση των λερωμένων συσκευασιών Καθαρίστε σωστά και ξεπλύνετε καλά. Καταστρέψτε τα ώστε να μην είναι χρησιμοποιήσιμα. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RID/ADR: Θαλάσσια: Αεροπορική: 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται στις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) υπ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης Ιουνίου 2000 για ουσίες που βλάπτουν το στρώμα του όζοντος. Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται στις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) υπ αριθμ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης Απριλίου 2004 για επίμονους οργανικούς ρύπους και την διορθωτική Οδηγία 79/117/EEC. Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται στις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) υπ αριθμ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 αναφορικά με την εξαγωγή επικίνδυνων χημικών. Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται σε ειδικές προβλέψεις για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος σε επίπεδο Κοινότητας. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σχετικές Φράσεις R της παραγράφου 3: (δεν αφορούν στο τελικό προϊόν) R20/22 Επιβλαβές σε περίπτωση αναπνοής ή εάν καταποθεί. R36 Ερεθίζει τα μάτια. R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

5 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL Σελίδα 5/5 Η302 Η318 Η336 Η412 Επιβλαβές εάν καταποθεί. Προκαλεί σημαντική οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζαλάδα. Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ανανεώσεις: Αυτό το έγγραφο διαφέρει από την προηγούμενη έκδοση στα ακόλουθα σημεία: -Παράγραφος 2: Ταυτοποίηση κινδύνων -Παράγραφος 3: Προσθήκη κατάταξης CLP του Acetamiprid -Παράγραφος 4: Κατάποση. Επαφή με το δέρμα. -Παράγραφος 11: Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση -Παράγραφος 15-16: Οι φράσεις κινδύνου ανανεώθηκαν. Επίσης, αναφερθείτε στις τεχνικές οδηγίες χρήσης. Οι πληροφορίες που δίδονται στο παρόν έγγραφο, προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που εφαρμόσθηκαν από το άρθρο 10 της Οδηγίας της ΕΕ, με ημερομηνία 5 Μαρτίου Αυτό το δελτίο δεδομένων συμπληρώνει τις οδηγίες του χρήστη, αλλά δεν τις αντικαθιστά. Η πληροφορίες που περιλαμβάνονται βασίζονται στις γνώσεις μας για το προϊόν κατά την περίοδο που συτνάχθηκαν. Οι χρήστες ας θυμούνται τους πιθανούς κινδύνους χρήσης ενός προϊόντος για άλλου ςσκοπούς από αυτούς που προορίζεται. Η απαιτούμενες πληροφορίες συνάδουν με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι αποδέκτες παρακαλούνται να εφαρμόζουν οποιεσδήποτε πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις.

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα