1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1. Βάσει του Οδηγού Προγράµµατος, είναι επιλέξιµες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή σύµπραξη αυτών ανεξαρτήτως νοµικής µορφής που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην ελληνική επικράτεια. ιευκρινίζεται ότι: 1.1. εν είναι επιλέξιµα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Είναι επιλέξιµες ατοµικές επιχειρήσεις Είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και παραγωγική βάση στο εξωτερικό, εφόσον η επένδυση υλοποιηθεί στην Ελλάδα Είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο εξωτερικό και υποκατάστηµα στην Ελλάδα, εφόσον το υποκατάστηµα έχει ΑΦΜ, υποβάλλει φορολογική δήλωση και η επένδυση θα γίνει στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση υποκαταστήµατος υπό σύσταση Εταιρείες που ανήκουν σε όµιλο µε διαφορετικό ΑΦΜ, µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένα πρόταση. 2. Προτάσεις από συµπράξεις επιχειρήσεων 2.1. Για τον χαρακτηρισµό µια επιχείρησης ως ανεξάρτητης, έτσι ώστε να µπορέσει να συµµετάσχει σε σύµπραξη, χρησιµοποιείται ο Ορισµός των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ Μπορεί ένα µέλος σύµπραξης να είναι υπό σύσταση εταιρεία Η σύµπραξη (και όχι η κάθε εταιρεία που συµµετέχει στην σύµπραξη) ως σύνολο οφείλει να ακολουθήσει τις ποσοστώσεις των επιµέρους ενεργειών, όπως ορίζονται στον οδηγό. 3. Ορισµός επιχείρησης ως µικροµεσαία (ΜΜΕ) ή Μεγάλη 3.1 Για τις ΜΜΕ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Ακολούθως απαιτείται η συµπλήρωση/ υποβολή του σχετικού εντύπου δήλωσης ιδιότητας ΜΜΕ. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις δεν έχει εφαρµογή η συµπλήρωση του σχετικού εντύπου. 4. Συµµετοχή Μετόχων σε πολλαπλά επενδυτικά σχέδια ιευκρινίζεται ότι δύναται να υπάρξουν εταιρικοί µέτοχοι που µετέχουν σε πολλαπλά επενδυτικά σχέδια. Σελίδα 2

3 ΙΙ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΑΠΑΝΩΝ - Ενέργεια Α5, -.Α.5.3: Είναι επιλέξιµη η συµµετοχή σε έκθεση για να παρουσιάσει το υπό ανάπτυξη προϊόν/υπηρεσία. εν είναι επιλέξιµες, στην εν λόγω ενέργεια, δαπάνες ενοικίασης χώρου, stand, κλ.π. - Ενέργειες Α2 / Α3, Β1 / Β2 : Είναι επιλέξιµες δαπάνες I.A.A.S, S.A.A.S και P.A.A.S για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης της προαναφερθείσας δαπάνης ως τη λήξη του χρονοδιαγράµµατος του επενδυτικού σχεδίου. - Προµήθεια H/W και S/W Προµήθεια H/W και S/W από µητρική ή θυγατρική αντίστοιχα εταιρεία οµίλου δύναται να πραγµατοποιηθεί, εφόσον η προµηθεύτρια εταιρεία είναι κατά κύριο επάγγελµα προµηθευτής αντίστοιχων ειδών και πάντα σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς (εύλογο τίµηµα). Σε περίπτωση όπου η προµηθεύτρια οµιλική εταιρεία είναι απλός µεταπωλητής, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα τιµολόγια αγοράς και της προµηθεύτριας εταιρείας. - Απόκτηση τεχνογνωσίας και άυλων στοιχείων ενεργητικού µε υπεργολαβική σύµβαση από ενδο-οµιλική εταιρεία επιτρέπεται σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς (εύλογο τίµηµα). - εν είναι επιλέξιµη η προµήθεια (αγορά) ειδικού εξοπλισµού που απαιτείται για test των υπηρεσιών, ο οποίος εξοπλισµός θα παραχωρείται µε οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. πώληση, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση, κλπ) στον τελικό χρήστη. Επιλέξιµη δαπάνη είναι η ενοικίαση (µίσθωση) ειδικού εξοπλισµού για τα διάφορα test λειτουργικότητας. - Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες για έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος ή της υπηρεσίας (software testing). - Είναι επιλέξιµη η δαπάνη για την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας (ISO, CE, κλ.π), στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.2. Σελίδα 3

4 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου - Για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, κατά την υποβολή πρότασης, όπου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, µπορεί να προσκοµισθεί εναλλακτικά απόφαση.σ., µε τη δέσµευση να επικυρωθεί η απόφαση αυτή του.σ. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας των 30 ηµερολογιακών ηµερών από την πρόσκληση του ΕΦ, µετά την ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσµάτων αξιολόγησης. - Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει και σταδιακά. Σε περίπτωση τµηµατικών αυξήσεων εταιρικού κεφαλαίου, το ύψος της εκάστοτε πραγµατοποιηθείσας αύξησης θα πρέπει να είναι ανάλογο των δαπανών που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Έκθεση Προόδου/ Αίτηση Ελέγχου, καλύπτοντας πλήρως το αντίστοιχο κατά περίπτωση ποσό της αναλογούσας ιδίας συµµετοχής. - Στην περίπτωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µετά την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς στον φάκελο πρότασης ότι οι εταίροι/ µέτοχοι διαθέτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια, σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος (παράγραφος , υποπαράγραφος 4). Η τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των απαραίτητων ρευστών ή ρευστοποιήσιµων διαθεσίµων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από το σύνολο των εταίρων/ µετόχων της επιχείρησης ή/ και να είναι ανάλογο του ποσοστού συµµετοχής εκάστου των εταίρων στο υφιστάµενο εταιρικό κεφάλαιο. Ενδεικτικά, είναι αποδεκτό να υποβληθεί κατάλληλο τεκµηριωτικό υλικό διαθεσιµότητας του συνόλου της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής από έναν µόνο από τους εταίρους της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, τα ρευστά ή ρευστοποιήσιµα διαθέσιµα θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης. Σε περίπτωση σύµπραξης, ο κάθε φορέας που συµµετέχει στη σύµπραξη θα πρέπει να υποβάλει τεκµηριωτικό υλικό ότι διαθέτει επάρκεια ρευστοποιήσιµων διαθεσίµων που να καλύπτουν το σύνολο της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό του. εν είναι αποδεκτή η τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας της απαραίτητης ίδιας συµµετοχής ενός φορέα σύµπραξης από εκπρόσωπο ή εταίρο άλλου φορέα της σύµπραξης. - Στην περίπτωση συµµετοχής στο κεφάλαιο επιχείρησης (υφιστάµενης ή υπό ίδρυσης), επιχείρησης VENTURE CAPITAL, απαιτείται απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρείας Σελίδα 4

5 VENTURE CAPITAL, η οποία να ορίζει το ποσόν συµµετοχής της, το ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου και τους λοιπούς όρους. Κατά την υποβολή της πρότασης δύναται κατ ελάχιστον να προσκοµιστεί σχετική απόφαση πρόθεσης συµµετοχής, ενώ κατά τη συµβασιοποίηση θα πρέπει να προσκοµιστεί σύµβαση µε τις σχετικές δεσµεύσεις. - Στην περίπτωση της προγενέστερης της υποβολής, αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ως ηµεροµηνία υπολογισµού των δώδεκα µηνών, λογίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. - Στην περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε χρήση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, δεν υπάρχει χρονικός περιορισµός για τη δηµιουργία του αποθεµατικού, αρκεί να µην έχει αναλωθεί για οποιαδήποτε άλλη αιτία, να υπάρχει απόφαση δέσµευσης και να καλύπτεται από την υφιστάµενη, κατά την περίοδο υποβολής πρότασης και υλοποίησης του έργου, ρευστότητα της εταιρείας. Φορολογηθέντα αποθεµατικά - Όπου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, µπορεί να προσκοµισθεί απόφαση.σ. µε τη δέσµευση ότι η απόφαση αυτή του.σ. θα επικυρωθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας των 30 ηµερολογιακών ηµερών από την πρόσκληση του ΕΦ, µετά την ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσµάτων αξιολόγησης. - Ως αποδεικτικό ύπαρξης των φορολογηθέντων αποθεµατικών είναι αποδεκτός ο φορολογικός ισολογισµός. Η εταιρεία πρόσθετα µπορεί να υποβάλλει και ισολογισµό µε βάση τα.λ.π. - Η Χρήση των φορολογηθέντων αποθεµατικών για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, θα πρέπει να καλύπτεται από την υφιστάµενη, κατά την περίοδο υποβολής πρότασης και υλοποίησης του έργου, ρευστότητα της εταιρείας. - Η τεκµηρίωση της πρόθεσης δηµιουργίας φορολογηθέντος αποθεµατικού µε µελλοντικά κέρδη, γίνεται µε την υποβολή επίσηµων στοιχείων µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. Αφορολόγητα αποθεµατικά - Τα αφορολόγητα αποθεµατικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τεκµηρίωση κάλυψης της ίδιας συµµετοχής µε απόφαση του.σ. και την επικύρωση της απόφασης µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας των 30 ηµερολογιακών ηµερών από την πρόσκληση του ΕΦ, µετά την ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Με τη ρητή δέσµευση ότι θα πληρωθεί ο αναλογούν φόρος εφόσον εγκριθεί η επένδυση και θα εµφανιστούν σε ειδικό Σελίδα 5

6 λογαριασµό. Επισηµαίνεται ότι στη δήλωση που θα υποβάλλεται θα πρέπει να αναφέρεται η παρέλευση του χρόνου διατήρησής τους ως αφορολόγητα, και η καταβολή του αναλογούντος φόρου µετά την ένταξή τους, εντός του χρονικού διαστήµατος που έχει τεθεί και για την απόδειξη τυχόν τραπεζικού δανεισµού Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου σύµπραξης - Ο κάθε φορέας που συµµετέχει σε σύµπραξη, οφείλει να καλύψει την ίδια συµµετοχή και τον πιθανό τραπεζικό δανεισµό, για το τµήµα του προϋπολογισµού που καλύπτει, µε βάση όλα τα κριτήρια του οδηγού. εν είναι αποδεκτή η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής ενός φορέα σύµπραξης από άλλο φορέα της σύµπραξης. 2. Τραπεζικός ανεισµός - Η τράπεζα εκδίδει δεσµευτικό έγγραφο ΕΓΚΡΙΣΗΣ δανείου για την χρηµατοδότηση του υπό ένταξη έργου, µε αναφορά στο συνολικό χρηµατοδοτικό σχήµα, στο ποσό του δανείου, στο επιτόκιο και στους λοιπούς όρους. IV. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΚτΠ Α.Ε (ΕΦ ) στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων/επαληθεύσεων, θα ορίσει οριζόντια για όλους τους επενδυτές προγραµµατισµένους κύκλους εξαµηνιαίων επαληθεύσεων (κατ ελάχιστο εξαµηνιαίους ή και τριµηνιαίων αν ζητηθεί από τους επενδυτές). V. ΛΟΙΠΕΣ ΙΕΥΡΚΙΝΙΣΕΙΣ Υπολογισµός προσωπικού: - Σε υφιστάµενες εταιρείες για το υπάρχον προσωπικό χρησιµοποιείται το Ε7 και η Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας για τους µισθωτούς. Αναφορικά µε τους µονίµως απασχολούµενους µε ΑΠΥ, οι οποίοι έχουν σύµβαση είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισµένου, η απασχόληση τους προσµετράται στο υφιστάµενο προσωπικό, εφόσον η σύµβαση τους ή Σελίδα 6

7 οι διαδοχικές τους συµβάσεις ξεπερνούν τα 3 έτη. Αντίστοιχα διαµορφώνονται οι υφιστάµενες ΕΜΕ. Το ίδιο ισχύει για τον προσδιορισµό των ΕΜΕ µε την λήξη του έργου. Υποβολή δήλωσης ΜΜΕ - Η κάθε εταιρεία που υποβάλλει πρόταση, είτε µεµονωµένα είτε σε σύµπραξη, υποβάλλει δήλωση ΜΜΕ σύµφωνα µε το υπόδειγµα. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις δεν έχει εφαρµογή η συµπλήρωση του σχετικού εντύπου. Γλώσσα υποβολής - Τα σχέδια κατηγορίας Ι υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ενώ τα σχέδια κατηγορίας ΙΙ, καθώς και εκείνα στα οποία γίνεται δήλωση της επένδυσης ως εξωστρεφούς, υποβάλλονται στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν στην Ελληνική γλώσσα, ενώ οι µεταφράσεις δεν απαιτείται να είναι από επίσηµο φορέα. Επίσηµη µετάφραση θα απαιτηθεί σε περίπτωση ένστασης σε σχέση µε την αξιολογηµένη πρόταση, εφόσον αυτή θα αφορά θέµα ορθής κατανόησης και µετάφρασης από την Αγγλική στην Ελληνική. ιευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων από αξιολογητές του εξωτερικού δεν είναι υποχρεωτική. ιατήρηση στοιχείων της επένδυσης ιατηρούνται για 5 έτη για τις µεγάλες εταιρείες και 3 έτη για ΜΜΕ τα στοιχεία της επένδυσης που αφορούν τον πάγιο εξοπλισµό, την εγκατάσταση παγίων στην περιοχή ενίσχυσης, τη λειτουργία της εταιρείας και τις θέσεις εργασίας. Επίσης διατηρείται για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα το αποτέλεσµα της επένδυσης (π.χ. προϊόν, υπηρεσία, κλπ) Προσφορές Προµηθευτών Οι υποψήφιοι επενδυτές δύναται να προσκοµίσουν προσφορές προµηθευτών που έχουν γίνει µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ), εφόσον πιστοποιείται η ταυτότητα τόσο του αιτούµενου όσο και του παρόχου. Σελίδα 7

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr Σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» όποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30-07-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή.

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της παροχής καινοτομικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή, σας ενημερώνουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Σκοπός της Δράσης Digi Retail H

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα