ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις , η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Εναλλακτική ιαχείριση Συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Χαράλαµπο Κεφάλα, Κώστα Γκουτζαµάνη, ηµήτρη Βουλγαράκη, Νικόλαο Λιόλιο και κα Ευαγγελία Κεκελέκη. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Λιόλιος. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες η κυρία Αθηνά Μανίκα και οι κ.κ. Κωνσταντίνο Συµεωνίδη και Γεώργιο Σκαρπαλέζο. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις ρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ν. Λιόλιος, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 2 Φεβρουαρίου 2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 230 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 1

2 Περίληψη Η ΟΚΕ µε την παρούσα Γνώµη κρίνει ότι το Σχ/ν, το οποίο τροποποιεί τον Ν.2939/2001 που αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και στην δηµιουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών, κινείται σε θετική κατεύθυνση. Από πλευράς ΟΚΕ, θεωρείται επιβεβληµένο να ενισχυθούν οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης όλων των παραγόντων που εµπλέκονται στο σύστηµα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των αστικών απορριµµάτων, γιατί το πρόβληµα ως προς την συλλογή, αποκοµιδή, διαχείριση και τελικά αξιοποίησή τους γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο. Η ΟΚΕ διαπιστώνει οτι οι προτεινόµενες τροπολογίες του σχεδίου νόµου αναβαθµίζουν τον ρόλο και ενισχύουν την εύρυθµη λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών. Η αναβάθµιση του Οργανισµού επιτυγχάνεται τόσο µε την ικανοποίηση των αναγκών του σε τακτικό προσωπικό, όσο και µε την αύξηση των πόρων του, καθώς συµπεριλαµβάνεται πλέον σε αυτούς ποσοστό επί των χρηµατικών εισφορών των υπόχρεων προς τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Περαιτέρω, η ΟΚΕ προτείνει να γίνει ο Οργανισµός υπεύθυνος και υπόλογος για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των υπόχρεων διαχειριστών στην εφαρµογή του νόµου. Επιπλέον, προτείνεται στο οργανόγραµµα του Οργανισµού να προβλέπεται σχέδιο δράσεων ενηµέρωσης το οποίο θα εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, θα δηµοσιεύεται στη εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε την ολοκλήρωσή του θα γίνεται ετήσια αξιολόγηση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων. Τέλος, η ΟΚΕ υπογραµµίζει οτι µε τις προτεινόµενες τροπολογίες αποσαφηνίζεται ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και γίνεται πράξη η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφόσον προβλέπεται η χρέωση σε δήµους και κοινότητες. 2

3 Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Νόµου Με το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρείται να τροποποιηθεί ο Ν.2939/2001, ο οποίος αφορά στις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων καθώς επίσης στην ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.), και το Π 99/2008, το οποίο αναφέρεται στη συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. και στον Κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών του Οργανισµού. Περιλαµβάνει συνολικά 10 άρθρα και συγκεκριµένα: Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.1. του άρθρου 6 του Ν. 2939/2001 και ειδικότερα προσδιορίζεται ότι τα εθνικά πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών εγκρίνονται και εφαρµόζονται υποχρεωτικά µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του τυχόν εκάστοτε καθ ύλην συναρµόδιου Υπουργού µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 7 του Ν. 2939/ Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι οι διαχειριστές συσκευασιών, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης µε εφαρµογή συστήµατος εγγυοδοσίας, συµµετέχουν υποχρεωτικά σε συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία θα πρέπει να έχουν λάβει την προβλεπόµενη σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήµατα, ατοµικά ή συλλογικά, µπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι διαχειριστές είναι ενταγµένοι, µέχρι την έγκριση των νέων συστηµάτων σε ήδη λειτουργούντα συστήµατα. Επιπλέον, ρυθµίζονται και άλλα θέµατα όσον αφορά τη συµµετοχή στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Το άρθρο 3 αντικαθιστά το άρθρο 9 του Ν.2939/2001 ορίζοντας κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης να διενεργείται έλεγχος από τον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. µετά από αίτηση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι, ο Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ιαχείρισης (Π.Ε..) για το συγκεκριµένο σύστηµα στο όνοµα του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, µπορεί να θέσει ειδικούς όρους 3

4 για την έκδοση του ΠΕ µε προθεσµία συµµόρφωσης µε αυτούς ή / και να επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001 και συγκεκριµένα προσδιορίζεται ότι τα εθνικά πρότυπα διαχείρισης των άλλων προϊόντων εγκρίνονται και εφαρµόζονται υποχρεωτικά µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του τυχόν εκάστοτε καθ ύλην συναρµόδιου Υπουργού µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Το άρθρο 5 τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν.2939/2001. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του.σ. Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων και για την έκδοση του ΠΕ στα αντίστοιχα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Οµοίως µε κοινή υπουργική απόφαση των παραπάνω και µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., θα δύναται να τροποποιούνται τα Προεδρικά ιατάγµατα που έχουν εκδοθεί και καθορίζουν την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων. Το άρθρο 6 αντικαθιστά την παρ. 1 «ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001. Με βάση το άρθρο 6 προβλέπεται ότι σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που παραβαίνει τις διατάξεις του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους, επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του συγκεκριµένες διοικητικές κυρώσεις από τον οικείο Νοµάρχη και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι τα κριτήρια για το ύψος των επιβαλλόµενων προστίµων και τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας των παραβατών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από εισηγητική έκθεση του Σ του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με το άρθρο 7 τροποποιείται το άρθρο 24 του Ν.2939/01 και ρυθµίζονται διάφορα ειδικά θέµατα που αφορούν τον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η αποζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Οµοίως, καθορίζονται οι αποδοχές του Γενικού ιευθυντή και του προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., πλην αυτού που υπηρετεί στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π µε απόσπαση. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ειδική πρόσθετη αµοιβή για το προσωπικό του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π, καθώς και οι όροι χορήγησης της αµοιβής αυτής. 4

5 Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. είναι δυνατόν να καλύπτονται και µε απόσπαση, µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε µε το άρθρο 51 του ν.1892/1990. Ακόµη, προτείνεται να αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., µετά από εισήγησή του, ποσοστό 3% επί των ετησίων χρηµατικών εισφορών του προηγούµενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο 10ήµερο του κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου και µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με το άρθρο 8 καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν.2939/2001 και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 3 και 4. Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.. 99/2008, που αφορά στη συγκρότηση και σύσταση του.σ. του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με το άρθρο 10 προτείνεται η ετήσια εισφορά των ήµων και Κοινοτήτων στους Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ..Σ.Α.) να καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτών µε βάση το κόστος των παρεχοµένων προς τους ήµους και Κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα µε τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε ήµο ή Κοινότητα. Τέλος, προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από ήµο ή Κοινότητα των µηνιαίων δόσεων της ετήσιας εισφοράς τους προς τον οικείο ΦΟ..Σ.Α. πέραν των 6 µηνών, µε τη µορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του οφειλόµενου ποσού. 5

6 Γενική Αξιολόγηση Με δεδοµένο ότι το πρόβληµα των αστικών απορριµµάτων γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο ως προς την συλλογή, αποκοµιδή, διαχείριση και τελικά στην αξιοποίησή του, κρίνεται επιβεβληµένο να διευκολύνουν και να ενθαρρυνθούν προσπάθειες ευαισθητοποίησης όλων των παραγόντων (παραγωγοί, διακινητές, καταναλωτές) προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης/επαναχρισηµοποίησης τόσο από την Πολιτεία όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ισχύον µέχρι σήµερα Ν. 2939/2001 αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και στην δηµιουργία του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. ώς αρµόδιου φορέα. Ο συγκεκριµένος Νόµος διέπεται από τη βασική αρχή της πρόληψης, ενώ η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, γίνεται σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει. Με το Νόµο αυτό καθώς και µετά κατ εξουσιοδότηση αυτού Προεδρικών ιαταγµάτων, εφαρµόσθηκε η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα µας για τα εξής ρεύµατα αποβλήτων: Συσκευασίες, Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής, Παλαιά Ελαστικά, Ηλεκτρικές Στήλες, Συσσωρευτές, Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. Με το προτεινόµενο Σχ/Ν τροποποιούνται και συµπληρώνονται άρθρα του Ν.2939/2001. Οι συγκεκριµένες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρµογή του νόµου λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου του στο οποίο εµπλέκονται άµεσα νέες τεχνολογίες και της άµεσης ανάγκης εξεύρεσης µεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος. Ως γενική βέβαια παρατήρηση η ΟΚΕ κρίνει ότι θα ήταν σκόπιµο και επωφελές για την εφαρµογή του Νόµου να προσδιορισθούν µε ακρίβεια οι τεχνικοί όροι που εµπεριέχονται σε αυτόν. Σύµφωνα µε την ΟΚΕ το προτεινόµενο σχέδιο τροπολογιών επί του ισχύοντος Νόµου 2939/2001 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριµένα µε τις τροποποιήσεις του Ν. 2939/20901 καθώς και του Π.. 99/2008, που προβλέπονται στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου : α) Αναβαθµίζεται ο ρόλος και ενισχύεται η εύρυθµη λειτουργία του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, σχεδιάζει και εφαρµόζει την πολιτική της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα. Η αναβάθµιση επιτυγχάνεται τόσο µε την ικανοποίηση των αναγκών του Ε.Ο.Ε.Σ.Α.Π. σε τακτικό προσωπικό, όσο και µε την αύξηση των πόρων του, καθώς συµπεριλαµβάνεται στους 6

7 πόρους του ποσοστό επί των χρηµατικών εισφορών των υπόχρεων προς τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΕΟΕ ΣΑΠ (άρθρο 7). Επιπρόσθετα η ΟΚΕ προτείνει ο ΕΟΕΣ ΑΠ, ως αρµόδιος φορέας, να είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των υπόχρεων διαχειριστών στην εφαρµογή του νόµου. Στο business plan του Οργανισµού θα πρέπει να προβλέπεται σχέδιο δράσεων ενηµέρωσης το οποίο θα εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ θα δηµοσιεύεται στη εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε την ολοκλήρωσή του θα γίνεται ετήσια αξιολόγηση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων. β) Αποσαφηνίζεται ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς προβλέπεται ότι «οι χρηµατικές εισφορές και τυχόν άλλα έσοδα των συστηµάτων από τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.»(άρθρα 2 και 5) γ) Γίνεται πράξη η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφόσον προβλέπεται η χρέωση σε δήµους και κοινότητες από τους Φ.Ο..Σ.Α., µε βάση το κόστος των παρεχοµένων προς τους ήµους και Κοινότητες υπηρεσιών. 7

8 Αξιολόγηση κατ άρθρον Άρθρο 2. Στο τέλος της παραγράφου η ΟΚΕ προτείνει να προστεθεί φράση µε την οποία να εξασφαλίζεται η οικονοµική τακτοποίηση των διαχειριστών. Άρθρο 3. Στο τελευταίο εδάφιο η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι έξι µήνες για την χορήγηση του Π.Ε.. είναι αδικαιολόγητα µεγάλο διάστηµα και προτείνει να µειωθεί. Αρθο 6. Το άρθρο προβλέπει διοικητικές κυρώσεις και επιβολή προστίµου των υπόχρεων του νόµου, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αρµόδιος και για ποιες παραβάσεις. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να καθορισθεί ότι εκείνος ο οποίος εκδίδει την άδεια θα έχει και την ευθύνη ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Άρθρο 7. Η ΟΚΕ δεν είναι σύµφωνη µε την πρόβλεψη ειδικής πρόσθετης αµοιβής για το προσωπικό του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Μία τέτοια ρύθµιση αφενός δηµιουργεί ανισότητες µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων, οι αµοιβές των οποίων πρέπει να υπόκεινται στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ενώ αφετέρου µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικό πρόβληµα για την εύρυθµη λειτουργία του ΕΟΕ ΣΑΠ, αφού θα θεωρηθεί προνοµιακός χώρος εργασίας. Επίσης η ΟΚΕ δεν θεωρεί σκόπιµη την δυνατότητα παράτασης της απόσπασης, πέραν των τριών (3) ετών χωρίς περιορισµό. Η απόσπαση οφείλει να γίνεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Οσον αφορά τα µέλη του.σ. η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά ότι αυτά δεν θα µπορεί να έχουν οιαδήποτε εξάρτηση από τα συστήµατα που ελέγχει ο Οργανισµός. Αναφορικά µε την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11.2, η ΟΚΕ προτείνει την κατάργηση του Γραφείου Εναλλακτικής ιαχείρισης 8

9 Συσκευασιών/άλλων προϊόντων. εν υπάρχει λόγος διατήρησης ενός µεταβατικού µηχανισµού. Μετά την ίδρυση του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. όλες οι διοικητικές ανάγκες για την εναλλακτική διαχείριση καλύπτονται από την λειτουργία του. Επιπρόσ Τέλος, η ΟΚΕ σηµειώνει ότι θα πρέπει να προστεθεί στη παρ. 3.η. η ακόλουθη φράση «Ειδικότερα για την ανάθεση µελετών ισχύουν οι διατάξεις του Νόµου 3316/05 όπως εκάστοτε ισχύουν». Άρθρο 9. H OKE θεωρεί ότι θα πρέπει στο.σ του ΕΟΕ ΣΑΠ να συµµετέχουν και άλλοι κοινωνικοί εταίροι και παραγωγικές οµάδες που εµπλέκονται στο σύστηµα (π.χ. ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΚΕΕΕ..). Η πρόταση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΟΕ ΣΑΠ είναι και η ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων παραγόντων. Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η συµβολή των κοινωνικών εταίρων. Τέλος, σχετικά µε τον εκπρόσωπο από τις περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στο.σ (π.χ. πανελλαδική δράση, αριθµός µελών κ.α.). 9

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 22/4/2010, ο κ. Θ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3854 Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική δια χείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστή- µατος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα