ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 19 η Ιουνίου 2014, και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις.» (ΦΕΚ Α 179 / ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα Άρθρα 94, 96, 108, Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/ ), εφεξής Κ EΣMHE, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα Άρθρα 176, 229, 237 και το Κεφάλαιο Τις διατάξεις του Κανονισµού 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17 ης Απριλίου 2013 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές και ιδίως του Άρθρου 11 και του παραρτήµατος V. 4. Τις από Οδηγίες του Ευρωπαϊκού ικτύου ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E) για τη σύνταξη µελέτης κόστους-οφέλους για έργα ανάπτυξης δικτύων και την από σχετική γνώµη του Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 5. Την «Αναλυτική Μεθοδολογία Υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)», όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ και τέθηκε σε ηµόσια ιαβούλευση στις Την υπ αριθµ. 39/2014 Απόφαση ΡΑΕ σχετικά µε τον «Κώδικα ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών (Κώδικας Μ Ν)»

2 7. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της από ηµόσιας ιαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ και αναρτήθηκαν στον ιστότοπό της, και συγκεκριµένα τα ακόλουθα έγγραφα: i. Το από έγγραφο της Α ΜΗΕ Α.Ε. µε θέµα «Σχόλια Α ΜΗΕ στο κείµενο της δεύτερης δηµόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ» (ΡΑΕ/Ι / ). ii. Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο Συµµετέχοντα στη διαβούλευση, ο οποίος αιτήθηκε τη µη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, κατά το άρθρο 96 του ν.4001/2011, όπως ισχύει και συγκεκριµένα την παράγραφο 1 αυτού: «1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της το τελικό κείµενο του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του ιαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου». Επειδή, απαιτείται τροποποίηση του Κεφαλαίου 59 «Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος» του Κ ΕΣΜΗΕ, εν όψει της επικείµενης απόφασης της ΡΑΕ σε σχέση µε την Αναλυτική Μεθοδολογία υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, κατόπιν της από δηµόσιας διαβούλευσης (σχετικό 5). Επειδή, απαιτείται η τροποποίηση του Άρθρου 229. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (ιγ) του Άρθρου 94 του ν. 4001/2011: «O ιαχειριστής (ιγ) Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν διαβούλευσης µε όλους τους υφιστάµενους και µελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 108». Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 108 παράγραφος 2, περίπτωση γ, του ν. 4001/2011, το εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ «παρέχει τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας για τα σηµαντικά έργα µεταφοράς του εδαφίου β ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων µε το Σύστηµα Μεταφοράς». Στο πλαίσιο αυτό, η σχετική ευρωπαϊκή µεθοδολογία που αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό ίκτυο ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E) βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 347/2013 (σχετικό 3), θα αποτελέσει τη βάση επιλογής και ιεράρχησης των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κρίνεται σκόπιµο για λόγους εναρµόνισης των µεθοδολογιών που εφαρµόζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιλογή και ιεράρχηση έργων - 2 -

3 υποδοµών, η προβλεπόµενη τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας να εξειδικευθεί σε µελέτη κόστους-οφέλους, µε την ανάπτυξη σχετικού Εγχειριδίου µε τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ». Τέλος, η ως άνω προτεινόµενη Μεθοδολογία εισάγει την έννοια του «Έργου Μείζονος Σηµασίας». Ως τέτοιο νοείται εκείνο, το οποίο τεκµηριωµένα προσφέρει σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό όφελος σε σχέση µε το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης και επέκτασης του Κ ΕΣΜΗΕ ώστε να λάβει υπόψη τις νέες ρυθµίσεις σχετικά µε την ανάπτυξη του Συστήµατος. Επειδή, σχετικά µε την τροποποίηση του Άρθρου 176, απαιτήθηκε εναρµόνιση των διατάξεων του Κ ΕΣΜΗΕ µε τον Κώδικα ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών (Κώδικας Μ Ν, σχετικό 6). Επειδή, κρίνεται σκόπιµο να αναδιατυπωθούν κάποιες φράσεις και να διορθωθούν σφάλµατα, τα οποία εκ παραδροµής υφίστανται στον Κ ΕΣΜΗΕ. Επειδή, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις τέθηκαν σε ηµόσια ιαβούλευση. Οι θέσεις των Συµµετεχόντων στην αγορά, όπως διατυπώθηκαν µε τα ως άνω σχετικά υπ αριθµ. 7, ελήφθησαν υπόψη, στο βαθµό που αφορούσαν τις προτάσεις στο πλαίσιο της εν λόγω ιαβούλευσης. Αποφασίζει: 1. Την τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: i. Αντικατάσταση του Άρθρου 176 ως εξής: «1. Τα έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) αντισταθµίζουν τις καθαρές δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 2. Στο λογαριασµό εγγράφονται ως πίστωση οι εισπράξεις από τους Εκπροσώπους Φορτίου για τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων για ΥΚΩ που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή στις ιδιοκαταναλώσεις τους για το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. Για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά (Μ Ν) εγγράφεται αναλόγως ως χρέωση ή πίστωση (πληρωµή ή είσπραξη), η τελική διαφορά που προκύπτει για τον ισοσκελισµό του αντίστοιχου λογαριασµού που τηρεί ο ιαχειριστής Μ Ν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν, ήτοι, η διαφορά από την εκκαθάριση των χρηµατικών ποσών των χρεώσεων για ΥΚΩ που αντιστοιχούν στους Εκπροσώπους Φορτίου που δραστηριοποιούνται στα Μ Ν για τους Πελάτες τους ή τις ιδιοκαταναλώσεις τους και των ποσών του ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ στους καταναλωτές των Μ Ν που οφείλεται στους Προµηθευτές αυτούς για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, βάσει των αντίστοιχων µεθοδολογιών υπολογισµού του ανταλλάγµατος των ΥΚΩ αυτών. Τα ποσά που συγκεντρώνονται στον Λογαριασµό, αποδίδονται στους δικαιούχους κατόχους αδειών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, όπως έχουν οριστεί από την κείµενη νοµοθεσία. 3. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός για το κόστος των ΥΚΩ δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα συνυπολογίζεται στον καθορισµό χρεώσεων ΥΚΩ επόµενων ετών.» - 3 -

4 ii. Μετονοµασία του Άρθρου 229 ως εξής: «εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ( ΠΑ)». iii. Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του Άρθρου 229 ως εξής: «Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί και δηµοσιεύει σε ετήσια βάση εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ( ΠΑ). Συγκεκριµένα, το ΠΑ: Α) Προσδιορίζει τις κυριότερες υποδοµές µεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθµιστούν κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων έργων για τη διείσδυση των ΑΠΕ. Β) Περιέχει όλα τα έργα που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούµενα ΠΑ και προσδιορίζει τα νέα έργα των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται µέσα στην επόµενη 3ετία. Γ) Παρέχει τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας µέσω της υποβολής Μελέτης Κόστους-Οφέλους για τα σηµαντικά έργα µεταφοράς του εδαφίου (Β) ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων µε το Σύστηµα Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και εκτιµώµενων χρηµατικών ροών αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για την εκπόνηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους καθώς και τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογείται το όφελος και το κόστος κάθε έργου εξειδικεύονται σε Εγχειρίδιο µε τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ», το οποίο εκδίδεται µε απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ιαχειριστή του Συστήµατος. Για την υποβολή της σχετικής εισήγησής του, o ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη τη σχετική µεθοδολογία που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό ίκτυο Συστηµάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εκτίµηση της σχέσης κόστους-οφέλους των έργων που περιλαµβάνονται στο διακοινοτικό δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων. ) Στην περίπτωση που κάποιο από τα έργα του εδαφίου (Β) ανωτέρω, τεκµηριωµένα προσφέρει σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό όφελος σε σχέση µε το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό καταναλωτή, δύναται να χαρακτηρίζεται ως «Έργο Μείζονος Σηµασίας». Τα Έργα Μείζονος Σηµασίας χαρακτηρίζονται ως τέτοια µε την απόφαση έγκρισης του ΠΑ. Η σχέση κόστους-οφέλους και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα έργο για να χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σηµασίας καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του εδαφίου (Γ) ανωτέρω. Ε) Σε περίπτωση που ένα έργο έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο Μείζονος Σηµασίας» σε προηγούµενο ΠΑ και διαπιστωθούν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιαχειριστή του Συστήµατος, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να αιτηθεί την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος του έργου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση από τη ΡΑΕ της τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος του έργου είναι α) η υποβολή επαρκούς τεκµηρίωσης από τον ιαχειριστή του Συστήµατος που θα αποδεικνύει ότι έχει προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να αποτρέψει την παρατηρούµενη καθυστέρηση και β) η υποβολή επαρκούς σχεδίου δράσης για την άρση των αιτιών της καθυστέρησης και τη δηµιουργία συνθηκών τήρησης του νέου προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος.». iv. Αντικατάσταση στις παραγράφους 2 έως 9 του άρθρου 229, αλλά και εν γένει όπου αναφέρεται στον Κ ΕΣΜΗΕ, του όρου «Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς» ή «ΜΑΣΜ» µε τον όρο «εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ» ή «ΠΑ» - 4 -

5 αντίστοιχα, καθώς επίσης και αντικατάσταση στην παράγραφο 3 του άρθρου 229 της «της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)» µε τον όρο «ΠΑ». v. Τροποποίηση της παραγράφου 4 του Άρθρου 229 ως εξής: «Η ΡΑΕ θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το υποβληθέν σχέδιο ΠΑ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, για διάστηµα ενός (1) µηνός. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα της». vi. Αντικατάσταση στο Άρθρο 237 παράγραφος 3(γ) και στο Άρθρο 274 παράγραφος 5 του όρου «Ετήσιου Κόστους» µε τον όρο «Απαιτούµενου Εσόδου». vii. Μετονοµασία του Άρθρου 275 µε ως εξής: «Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος» viii. Αντικατάσταση του Άρθρου 275 ως εξής : «Το Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος RR για το έτος t, το οποίο επιµερίζεται στο σύνολο των Χρηστών του Συστήµατος κατά το άρθρο 276, καθορίζεται µε απόφαση ΡΑΕ σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τη ΡΑΕ Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.». ix. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του Άρθρου 276 ως εξής: «Με απόφαση της ΡΑΕ, εφόσον κριθεί σκόπιµο, αναπροσαρµόζονται τα ποσοστά επιµερισµού της παραγράφου (2) του Απαιτούµενου Εσόδου του Συστήµατος µεταξύ των Μονάδων Παραγωγής και των Πελατών. Η ΡΑΕ αξιολογεί τα ποσοστά επιµερισµού, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος συντήρησης των παγίων σύνδεσης Μονάδων Παραγωγής, τα αποτελέσµατα εφαρµογής της µεθόδου επίλυσης του ΗΕΠ κατά τις διατάξεις του Κώδικα Λειτουργίας Αγοράς, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά και το προϋπολογιζόµενο κόστος νέων έργων ανάπτυξης του Συστήµατος.». x. Μετονοµασία του Άρθρου 277 µε ως εξής: «ιαδικασίες υπολογισµού και έγκρισης µοναδιαίων χρεώσεων» xi. Αντικατάσταση του Άρθρου 277 ως εξής: «1. Μέχρι τη 10η Νοεµβρίου κάθε έτους, ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει στη ΡΑΕ εισήγηση για τις µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήµατος ανά κατηγορία Πελατών για το επόµενο έτος λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο από τη ΡΑΕ Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος για το επόµενο έτος σύµφωνα µε το Άρθρο 275 του παρόντος Κώδικα και τη Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην εισήγηση συµπεριλαµβάνονται εκτιµήσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε την ισχύ χρέωσης των Πελατών που συνδέονται στο Σύστηµα για το επόµενο έτος, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των λοιπών παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον υπολογισµό των µοναδιαίων χρεώσεων. 2. Για το σκοπό αυτό, µέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, πρέπει να είναι διαθέσιµες στο ιαχειριστή του Συστήµατος oι εκτιµήσεις των ιαχειριστών των ικτύων ιανοµής για τα µεγέθη που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος Πελατών ικτύου ιανοµής για το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ανά κατηγορία πελάτων για το επόµενο έτος

6 3. Οι µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης που προκύπτουν, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ το αργότερο µέχρι την 1η εκεµβρίου για εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 140 του ν.4001/2011.» 2. Τη δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος - 6 -

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Απόφαση επί της µε αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-157483/07.06.2012 καταγγελίας - αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3346 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN 2. Ορισμοί 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα