Σχέδιο Νόµου: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Νόµου: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής"

Transcript

1 Σχέδιο Νόµου: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις» 1

2 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις , η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Επαγγελµατιών προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Γεώργιο Τσατήρη, Φίλλιπο Ταυρή, Ιωάννη Πούπκο, Γεώργιο Γωνιωτάκη και Νικόλαο Λιόλιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Λιόλιος. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες η κυρία Αθηνά Μανίκα και οι κ.κ. Ν. ήµας και Ε. Μιχαηλίδης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις ρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Γ. Τσατήρης, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 2 Φεβρουαρίου 2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 228 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το παρόν Σχ/Νόµου αναφέρεται στη ρύθµιση επιχειρηµατικών, επαγγελµατικών και αγροτικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και περιλαµβάνει και διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς. Περιλαµβάνει συνολικά 11 άρθρα και συγκεκριµένα: Το πρώτο άρθρο περιλαµβάνει ρυθµίσεις για οφειλές από επιχειρηµατικά, επαγγελµατικά ή αγροτικά δάνεια ή πιστώσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθµιση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του 1 εκ. ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυµα και πάντως όχι τα 3 εκ. ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Όσον αφορά δε την αποπληρωµή της προκύπτουσας οφειλής αυτή θα γίνεται σε διάστηµα ίσο µε αυτό που αποµένει ή θα απέµενε µέχρι τη λήξη της σύµβασης προσαυξηµένο κατά δύο έτη. Για ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά έτη. Ο υπολογισµός των τόκων θα γίνεται µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης µε ορισµένες προϋποθέσεις και οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλονται µέχρι Με το δεύτερο άρθρο δίνεται περίοδος χάριτος ενός έτους ή διετής αναστολή στην αποπληρωµή του κεφαλαίου του δανείου ή τριετής παράταση της διάρκειας του δανείου για τις περιπτώσεις των οφειλετών (επιχειρηµατικών ή επαγγελµατικών δανείων) εκείνων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επίσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Στη βάση του τρίτου άρθρου δεν εµπίπτουν στην έννοια του αλληλόχρεου λογαριασµού των παρ.1 και 5 του αρθ. 30 του Ν.3259/2004 οι αλληλοδιάδοχες χορηγήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της ίδιας σύµβασης. 3

4 Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται η διαγραφή όλων των δυσµενών δεδοµένων από τα αρχεία που τηρούνται από τα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα µε την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολο της ή θα εξοφληθεί εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Επίσης προβλέπεται η χορήγηση νέου βιβλιαρίου επιταγών. Με το πέµπτο άρθρο µειώνεται κατά ένα έτος ο χρόνος τήρησης δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς εφόσον έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις και έχει παρέλθει το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα για το σύνολο των καταχωρηµένων στο αρχείο δεδοµένων. Συγκεκριµένα, ο χρόνος τήρησης δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη όσον αφορά απλήρωτες επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγµατικές και γραµµάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συµβάσεων δανείων και πιστώσεων. Σηµειώνεται δε ότι οι ακάλυπτες αυτές επιταγές δεν εµφανίζονται στα συγκεκριµένα αρχεία εφόσον εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σφράγιση τους. Αναφορικά µε τις διαταγές πληρωµής καθώς επίσης τις κατασχέσεις και τις επιταγές προς πληρωµή ο χρόνος τήρησης δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Ανώτατος χρόνος τήρησης δυσµενών δεδοµένων, ακόµα και αν δεν έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές, ορίζονται τα δέκα έτη. Επίσης, η παύση της εµφάνισης επιταγών επί του σώµατος των οποίων έχει βεβαιωθεί εµπρόθεσµα από την πληρώτρια τράπεζα η αδυναµία πληρωµής στα αρχεία µεταδιδόµενων πληροφοριών, αποτελεί λόγο άρσης του µέτρου στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών. Το άρθρο έξι υποχρεώνει το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα που έχει δώσει δυσµενή στοιχεία σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς να προβεί εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που ενηµερώθηκε για την εξόφληση της οφειλής, χωρίς αµοιβή ή δαπάνη, στην ενηµέρωση του υπευθύνου επεξεργασίας των παραπάνω αρχείων. Το άρθρο επτά αναφέρεται στην αίτηση προσωρινής προστασίας δηλαδή στην µη εµφάνιση σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που διατηρούν πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα αµφισβητούµενης ληξιπρόθεσµης οφειλής. 4

5 Το άρθρο οκτώ δίνει τη δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών κατά τη διάρκεια ισχύος µέτρου στέρησης εφόσον παρέχεται εγγύηση από τρίτο πρόσωπο και µέχρι το ποσόν των ευρώ ανά επιταγή. Με το ένατο άρθρο ορίζονται οι κυρώσεις για παράβαση υποχρεώσεων που πηγάζουν από το παρόν Σχ/Ν ( έως ευρώ). Το δέκατο άρθρο ορίζει ότι για τη διαγραφή απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων µε τον παρόν Σχ/Νόµου εφαρµόζεται το άρθρο 30 παρ.10 του Ν.2789/2000. Τέλος, µε το ενδέκατο άρθρο ρυθµίζεται η έναρξη των διατάξεων του Σχ/Νόµου. 5

6 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ H OΚΕ θεωρεί ότι η κατάθεση στο Κοινοβούλιο του Σχεδίου Νόµου που αφορά τη ρύθµιση των οφειλών επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Αναµφισβήτητα, οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης έχουν επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, τη µείωση του κύκλου εργασιών, τη γενικευµένη αστάθεια του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την αβεβαιότητα για το µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί από το ελληνικό Κράτος για να ενισχυθεί η ρευστότητά τους. Προχωρώντας σε µία κατ αρχήν γενική αξιολόγηση η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι διατάξεις που προωθούνται µε το συγκεκριµένο Σχ/Ν αναµένεται να προσφέρουν µια «ένεση» ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν έκτακτα προβλήµατα. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο οι διατάξεις του νόµου να ισχύσουν και για όλο το 2010, καθώς αναµένεται να επιδεινωθεί η οικονοµική συγκυρία. Επίσης η ΟΚΕ σηµειώνει ότι θα ήταν χρήσιµο να γίνουν και ορισµένες τροποποιήσεις των διατάξεων σε σχέση µε τους δικαιούχους και τους όρους της ρύθµισης, µε σκοπό την κάλυψη του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Τέλος, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να αιτιολογηθεί η επιλογή του έτους 2005 ως σηµείου έναρξης ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οσον αφορά τα µέτρα για τη λειτουργία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και ειδικότερα οι διατάξεις σε σχέση µε τους όρους εγγραφής και παραµονής στο Σύστηµα Αθέτησης Υποχρεώσεων αυτά κρίνονται θετικά. Βέβαια η ΟΚΕ θα πρέπει να σηµειώσει ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας αυτού του φορέα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανεύρεση µιας «χρυσής τοµής» ανάµεσα στους «κακοπληρωτές» και στους «ατυχήσαντες». Θα πρέπει, δηλαδή, να διαµορφωθεί ένας µηχανισµός που να µπορεί να διακρίνει ανάµεσα σε αυτούς που συστηµατικά αθετούν τις υποχρεώσεις τους και σε εκείνους, οι οποίοι εξαιτίας ανυπέρβλητων εµποδίων, όπως για παράδειγµα, η έλλειψη ρευστότητας που οφείλεται στην ύφεση, δεν 6

7 µπορούν παρά να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Στόχος της αναµόρφωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της δεύτερης ευκαιρίας σε ατυχήσαντες επιχειρηµατίες. Η ΟΚΕ εποµένως προτείνει η λειτουργία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ να τεθεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας ή εναλλακτικά τη συµµετοχή του ηµοσίου στο Σ της εταιρίας. Τέλος, αξιολογείται θετικά η υποβολή του υπό εκπόνηση νοµοσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για γνωµοδότηση. Είναι γνωστό ότι η µη υποβολή νοµοσχεδίων προς γνωµοδότηση στην ΕΚΤ, εφόσον αυτό απαιτείται, συνιστά παραβίαση της Συνθήκης και µπορεί να ενεργοποιήσει τις συνέπειες του άρθρου 226, δηλαδή δικαίωµα προσφυγής της Επιτροπής κατά του κράτους µέλους στο ικαστήριο. Η Κυβέρνηση, όπως κάνει µε την ψήφιση του συγκεκριµένου Σχ/Νόµου, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας µε στόχο την έξοδο από την κρίση και να προχωρήσει απρόσκοπτα σε όλα τα µέτρα που απαιτούνται ώστε η σχέση µεταξύ χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και µικρών επιχειρήσεων, η οποία µέχρι σήµερα είναι ετεροβαρής, να καταστεί πιο ισορροπηµένη και αµοιβαία επωφελής. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να συµπεριληφθεί διάταξη, η οποία θα υποχρεώνει τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα να ενηµερώνουν εγγράφως τους οφειλέτες προτού διαβιβάσουν δυσµενή δεδοµένα για οφειλές σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα. Τέλος, και κλείνοντας το κεφάλαιο της Γενικής Αξιολόγησης η ΟΚΕ οφείλει να επισηµάνει τα ακόλουθα: Α. τη πάγια θέση της, την οποία έχει εκφράσει σε πολλές Γνωµοδοτήσεις της κατά το παρελθόν, για την ανάγκη εκτίµησης των επιπτώσεων πριν την ψήφιση κάθε Σχεδίου Νοµού από το Κοινοβούλιο. Β. την ιδιαίτερη µέριµνα που πρέπει να ληφθεί για την αποφυγή ενθάρρυνσης της µη αποπληρωµής των οφειλών των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών εφόσον δεν υπάρχει πράγµατι ανάγκη. Γ. Η ΟΚΕ εκτιµά ότι οι ενήµερες οφειλές δε θα πρέπει να είναι αντικείµενο ρύθµισης του παρόντος σχ/νόµου. Εκτός εάν οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ζηµίες ή σηµαντική πτώση του κύκλου εργασιών τους. 7

8 . Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί και η περίπτωση των τόκων που δεν έχουν µεν καταβληθεί από τον οφειλέτη, όµως η τράπεζα τους έχει ήδη εµφανίσει στα αποτελέσµατά της και έχει καταβάλει τους αναλογούντες φόρους στο ελληνικό ηµόσιο. 8

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ Άρθρο 1, παρ. 1 Η ΟΚΕ προτείνει να επανακαθοριστεί το όριο για το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθµιση µέχρι 5 εκ. ευρώ είτε ανά πιστωτικό ίδρυµα είτε στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Άρθρο 1, παρ. 2 Η ΟΚΕ προτείνει η ρύθµιση για τους ανοικτούς ή αλληλόχρεους λογαριασµούς να είναι η ίδια µε αυτή που προτείνεται για τις συµβάσεις δανείων. Επίσης προτείνεται να προστεθεί ότι η απόκλιση από τις διατάξεις για τη ρύθµιση επιτρέπεται, µόνο αν και τα δύο µέρη συµφωνήσουν και εφόσον η νέα ρύθµιση είναι ευνοϊκότερη για τον οφειλέτη. Άρθρο 1, παρ. 4 Η ΟΚΕ προτείνει, για λόγους ασφάλειας δικαίου και πληρότητας της διάταξης, την ακόλουθη διατύπωση: «Οφειλέτες από συµβάσεις της παρ.1, των οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, καταγγελθείσες ή µη, µετά την , µπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν σε ρύθµιση σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί µέχρι την ποσόν ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της οφειλής που προκύπτει, χωρίς να υπολογίζονται τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασµός. Αν ο οφειλέτης αποπληρώσει το ήµισυ της οφειλής σύµφωνα µε τη ρύθµιση, διαγράφονται οριστικά οι τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού. εν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθµισης, είτε αυτή αφορά καταγγελθείσες, είτε ληξιπρόθεσµες ή και ενήµερες οφειλές, αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τριών τουλάχιστον µηνιαίων δόσεων (τόκων ή κεφαλαίου), όπως ορίζονται ανωτέρω καθώς και στο άρθρο 2 του παρόντος». Άρθρο 1, παρ. 5 Το χρονικό διάστηµα των 15 ηµερών εντός του οποίου θα πρέπει τα πιστωτικά ιδρύµατα να γνωστοποιούν στον οφειλέτη το ύψος της 9

10 προκύπτουσας οφειλής, λόγω του όγκου των αιτηµάτων που αναµένεται ότι θα υποβληθούν, εκτιµάται ότι είναι ιδιαίτερα βραχύ και θα πρέπει να διπλασιαστεί εφόσον αυτό δεν έχει αρνητική επίπτωση στην οικονοµική πορεία της επιχείρησης. Η ΟΚΕ προτείνει να τροποποιηθεί η διάταξη ως εξής: «Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθµιση των οφειλών των προηγούµενων παραγράφων υποβάλλονται µέχρι τις Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι τις δεν επιτρέπεται να αρχίσει ή να συνεχίσει αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών, που δύνανται να ρυθµιστούν µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.» Επίσης προτείνεται να συµπεριληφθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης επαγγελµατικών οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού. Άρθρο 1, παρ. 7 Η ΟΚΕ προτείνει να υπάρξει ειδική ρύθµιση υπό αυστηρότερους όρους για δάνεια εγγυηµένα ή επιδοτούµενα από το ηµόσιο, καθώς θεωρεί ότι θα είναι προς το συµφέρον και του ηµοσίου να µην καταγγελθούν αυτές οι συµβάσεις. Άρθρο 2, παρ. 1, εδαφ. γ Η ΟΚΕ προτείνει να επιµηκυνθεί η παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου. Άρθρο 2, παρ. 2, εδαφ. α Η ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ανακαθορισµός των όρων υπαγωγής στη ρύθµιση. Η προϋπόθεση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας στην πράξη εξαιρεί το µεγαλύτερο µέρος των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το όριο των ακαθάριστων εσόδων ύψους που αφορά τη δεύτερη κατηγορία δικαιούχων κρίνεται χαµηλό. Προτείνεται, εποµένως, είτε να τεθεί ένα γενικό όριο ανεξόφλητου κεφαλαίου για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων είτε να καθοριστούν µε ακρίβεια τα όρια ανά κατηγορία βιβλίων. 10

11 Άρθρο 2, παρ. 2, εδαφ.α και β Προτείνεται η ρύθµιση των εδαφ. α και β να είναι ανεξάρτητη της κατηγορίας βιβλίων που τηρούνται και για µεγαλύτερο ετήσιο κύκλο εργασιών από τον προτεινόµενο. Άρθρο 2, παρ. 3 Η ΟΚΕ προτείνει να επανακαθοριστεί το όριο του ανεξόφλητου κεφαλαίου µέχρι ευρώ είτε ανά πιστωτικό ίδρυµα είτε στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Άρθρο 2, παρ. 4 Η ΟΚΕ προτείνει να τροποποιηθεί ως εξής: «Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων υποβάλλονται µέχρι τις » Άρθρο 2, παρ. 7 Η ΟΚΕ προτείνει τη διαγραφή της συγκεκριµένης παραγράφου λόγω του µικρού σχετικά ποσού οφειλών σε συνδυασµό µε το ότι πρόκειται προφανώς για αυτοαπασχολούµενους επιχειρηµατίες ή επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα µικρό αριθµό απασχολούµενων, καθώς και τη µεγάλη δυσκολία παρακολούθησης από το κάθε πιστωτικό ίδρυµα, ότι είναι το µόνο στο οποίο η επιχείρηση ασκεί το συγκεκριµένο δικαίωµά της. Άρθρο 5, παρ. 1, εδαφ. α Η ΟΚΕ προτείνει τη διαγραφή καταχωρίσεων για τις απλήρωτες επιταγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί και έχουν εξοφληθεί σε διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία σφράγισής τους. Άρθρο 5, παρ. 3 Η ΟΚΕ προτείνει το όριο να τεθεί στο ποσό των δίχως όριο καταχωρίσεων, όπως προβλεπόταν αρχικά. 11

12 Άρθρο 6 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η διαγραφή να γίνεται µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδοµένων, δίχως να απαιτείται καµία ενέργεια και χρηµατικό κόστος για τον οφειλέτη. Άρθρο 10 Η ΟΚΕ προτείνει να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό η διαδικασία αναθεώρησης του Αναπτυξιακού Νόµου. Σε µια τέτοια διαδικασία είναι επιβεβληµένη η ουσιαστική διαβούλευση ανάµεσα στην κυβέρνηση και τους ενδιαφερόµενους φορείς. 12

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 ΦΕΚ Α 6/26.01.2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 26 Ιανουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 22/4/2010, ο κ. Θ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η οικονοµική συγκυρία την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σπήλιου Αντ. Μούζουλα Δ.Ν., Δικηγόρου Δικηγορική Εταιρία «Μούζουλας & Συνεργάτες» ΟΦΕΙΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Ι. Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Πτυχιακή εργασία της Βακερλή Ηλιάνας(Α.Μ.137/02) Επιβλέπον Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, αλλά παρόλ αυτά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 23 Οκτωβρίου 2013 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" και με τις τροποποιήσεις του N.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) Τροποποιήσεις: *

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα