ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Trade name: Ασβέστης CAS: EINECS: Άνυδρος Ασβέστης, Άσβεστος, Πέτρα Ασβέστη, Άσβηστος Ασβέστης, Οξείδιο του Ασβεστίου, Lime, Burnt lime, Un-slaked lime, Building lime, Calcia, Fat lime, Chemical lime, Fluxing lime, Hard burnt lime, Soft burnt lime, Pebble lime, Calcium oxide, Calcium monoxide, Quick lime, Calcined limestone. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι ο κατάλογος μπορεί να μην είναι πλήρης. Οξείδιο του ασβεστίου CaO Οξείδιο του ασβεστίου CaO Μοριακό Βάρος: g/mol Αριθμός Καταχώρισης REACH: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Παρακαλώ ελέγξτε τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του πίνακα 1 του Παραρτήματος του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν αντενδεικνυόμενες χρήσεις. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Επωνυμία: CaO Hellas Θεσσαλική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ Διεύθυνση: 2o χλμ επαρχιακής οδού Αγ. Παντελεήμονα - Αμυνταίου Τηλέφωνο: Fax: υπευθύνου για το ΔΔΑ: 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Ευρωπαϊκός αριθμός επείγουσας ανάγκης: 112 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: Αριθμός τηλεφώνου εκτάκτου ανάγκης εταιρείας: Διαθεσιμότητα εκτός ωρών εργασίας: Ναι Όχι Page 1 of 17

2 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC) 1272/2008 STOT SE. 3, Οδός έκθεσης: Εισπνοή Ερεθισμός του δέρματος 2 Οφθαλμική βλάβη Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EEC Xi ερεθιστικό 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC) 1272/2008 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Εικονογράμματα κινδύνου: Δηλώσεις επικινδυνότητας: H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού Δηλώσεις προφύλαξης: P102: Mακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο P305+P351+P310: P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /εκνεφώματα P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική/εθνική/διεθνή νομοθεσία Page 2 of 17

3 2.2.2 Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EEC Ένδειξη επικινδυνότητας: Xi ερεθιστικό Φράσεις κινδύνου (Φράσεις R): R37: Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα R38: Ερεθιστικό για το δέρμα R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών Φράσεις ασφαλείας (Φράσεις S): S2: Μακριά από παιδιά S25: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια S39: Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ ή αααβ ουσίας Δεν έχουν αναγνωρισθεί άλλοι κίνδυνοι 3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσία Βασικό συστατικό Ονομασία: CAS: EINECS: Οξείδιο του ασβεστίου Προσμίξεις Δεν υπάρχουν προσμίξεις σχετικές με την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας Page 3 of 17

4 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές συμβουλές: Δεν υπάρχουν γνωστές καθυστερημένες επιδράσεις. Συμβουλευτείτε ιατρό για όλα τα περιστατικά έκθεσης, εκτός από τις ασήμαντες περιπτώσεις. Έπειτα από εισπνοή Μετακινήστε την πηγή της σκόνης ή μετακινήστε το άτομο σε μέρος με καθαρό αέρα. Ζητήστε άμεσα τη συμβουλή ιατρού. Έπειτα από επαφή με το δέρμα Να βουρτσιστούν προσεκτικά και ήπια οι επιφάνειες του σώματος που έχουν λερωθεί, προκειμένου να απομακρυνθεί κάθε ίχνος του προϊόντος. Να πλυθεί η περιοχή που έχει επηρεαστεί αμέσως με άφθονο νερό. Να απομακρυνθεί ο λερωμένος ρουχισμός. Αν είναι απαραίτητο, να αναζητηθεί η συμβουλή ιατρού. Έπειτα από επαφή με τα μάτια Να ξεπλυθούν αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό και να ζητηθεί η συμβουλή ιατρού. Έπειτα από κατάποση Καθαρισμός του στόματος με νερό και, στη συνέχεια πόση άφθονου νερού. Να ΜΗΝ προκληθεί έμετος. Να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Το οξείδιο του ασβεστίου δεν είναι ουσία οξείας τοξικότητας μέσω της στοματικής, δερματικής ή αναπνευστικής οδού. Η ουσία ταξινομείται ως ερεθιστική για το δέρμα και το την αναπνευστική οδό και συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. Δεν υπάρχει ανησυχία για δυσμενείς μεταγενέστερες επιδράσεις καθώς ο κύριος κίνδυνος για την υγεία είναι οι τοπικές (σχετιζόμενες με το ph) επιδράσεις. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ακολουθήστε τις οδηγίες του τμήματος ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Το προϊόν δεν είναι αναφλέξιμο. Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, αφρού ή CO 2 για την αντιμετώπιση της περιβάλλουσας πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης τα οποία να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το γύρω περιβάλλον. Page 4 of 17

5 5.1.2 Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Μη χρησιμοποιείτε νερό. Αποφύγετε την ενυδάτωση. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με το νερό παράγοντας θερμότητα. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εύφλεκτα υλικά. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφύγετε την πρόκληση σκόνης. Χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή. Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης τα οποία να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το γύρω περιβάλλον. 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Διατηρείστε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο. Κρατήστε μακριά τα άτομα χωρίς προστασία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείται επαρκής εξαερισμός ή κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). Αποφύγετε την ενυδάτωση Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Διατηρείστε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο. Κρατήστε μακριά τα άτομα χωρίς προστασία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείται επαρκής εξαερισμός ή κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). Αποφύγετε την ενυδάτωση. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιορίστε τη διαρροή. Αν είναι δυνατόν, διατηρείστε το προϊόν στεγνό. Αν είναι δυνατόν καλύψτε την περιοχή για την αποφυγή έκθεσης σε σκόνη. Αποφύγετε την ανεξέλεγκτη διαρροή σε επιφανειακά ή Page 5 of 17

6 υπόγεια ύδατα και την αποχέτευση, καθώς μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ph. Ενδεχόμενη εκτεταμένη διαρροή σε υδατικούς αποδέκτες πρέπει να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Αν είναι δυνατόν, διατηρείστε το προϊόν στεγνό Απομακρύνετε το υλικό στεγνό με κάποιον μηχανικό τρόπο σε ξηρή μορφή Χρησιμοποιείστε κάποια συσκευή αναρρόφησης ή φτυαρίστε σε σάκους. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον έλεγχο της έκθεσης, τα μέτρα προσωπικής προστασίας ή τα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση, παρακαλούμε ανατρέξτε στα τμήματα 8 και 13 και στο Παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα προστασίας Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (ανατρέξτε στο τμήμα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας). Μη φοράτε φακούς επαφής όταν διαχειρίζεστε αυτό το προϊόν. Ενδείκνυται να έχετε ατομική συσκευή πλυσίματος ματιών. Διατηρήστε τα επίπεδα σκόνης σε ελάχιστα επίπεδα. Απομονώστε τις πηγές σκόνης, χρησιμοποιείστε εξαερισμό (συλλέκτες σκόνης στα σημεία χειρισμού). Τα συστήματα χειρισμού προτείνεται να είναι κεκλεισμένα. Όταν διακινούνται σάκοι, οι συνήθεις προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται εν όψει των κινδύνων που αναφέρονται στην Οδηγία 90/269/EEC Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Απαιτείται η εφαρμογή γενικών μέτρων επαγγελματικής υγιεινής για την διασφάλιση ασφαλούς χειρισμού της ουσίας. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν τις καλές πρακτικές προσωπικής και οικιακής καθαριότητας (τακτικός καθαρισμός με κατάλληλες συσκευές), την αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης φαγητού και ποτού στους χώρους εργασίας. Κάνετε μπάνιο και αλλάξετε ρούχα στο τέλος της βάρδιας. Μη φοράτε λερωμένα ρούχα στο σπίτι. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Η ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται κάτω από ξηρές συνθήκες. Επαφή με τον αέρα και την υγρασία θα πρέπει να αποφεύγεται. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά κατασκευασμένα σιλό. Διατηρείστε μακριά από οξέα, μεγάλες ποσότητες χαρτιού, άχυρου και αζωτούχων συστατικών. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται αλουμίνιο για μεταφορά ή αποθήκευση, εφόσον υπάρχει κίνδυνος επαφής με νερό. Page 6 of 17

7 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παρακαλώ ελέγξτε τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του πίνακα 1 του παρατήματος του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας και ελέγξτε το τμήμα 2.1: Έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Σύσταση SCOEL (SCOEL/SUM/137 February 2008; βλ. Τμήμα 16.6): Occupational Exposure Limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ αναπνεύσιμης σκόνης οξειδίου του ασβεστίου Short-term exposure limit (STEL), 15min: 4mg/m³ αναπνεύσιμης σκόνης οξειδίου του ασβεστίου PNEC aqua = 370 µg/l PNEC soil/groundwater = 816 mg/l 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Για τον έλεγχο πιθανής έκθεσης, η δημιουργία σκόνης πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, συνίσταται η χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. Πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός προστασίας των ματιών (πχ. γυαλιά ή μάσκα), εκτός αν η ενδεχόμενη επαφή με τα μάτια μπορεί να αποφευχθεί λόγω της φύσης και του τύπου της εφαρμογής (δηλ. κλειστή διεργασία). Επιπροσθέτως, προστασία του προσώπου, προστατευτικός ρουχισμός και παπούτσια ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου αυτό είναι απαραίτητο. Παρακαλώ ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Αν οι ενέργειες του χρήστη δημιουργούν σκόνη, η χρήση θα πρέπει να περιορίζεται, να χρησιμοποιείται τοπικός εξαερισμός ή άλλα μηχανικά μέσα για να διατηρηθούν τα επίπεδα σκόνης κάτω από τα προτεινόμενα όρια έκθεσης Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των ματιών/του προσώπου Μην φοράτε φακούς επαφής. Χρησιμοποιείστε προστατευτική μάσκα η οποία θα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά και να έχει και πλάγια προστατευτικά τοιχώματα ή ανάλογα προστατευτικά γυαλιά ευρείας όρασης. Ενδείκνυται να έχετε μαζί σας ατομική συσκευή πλυσίματος ματιών. Page 7 of 17

8 Προστασία του δέρματος Δεδομένου ότι το οξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το δέρμα, η έκθεση του δέρματος θα πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο είναι τεχνικά δυνατό. Απαιτείται να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), κατάλληλος εργατικός ρουχισμός ο οποίος να καλύπτει πλήρως το δέρμα, μακριά παντελόνια, εργατικές φόρμες με μακριά μανίκια και στενή εφαρμογή στα ανοίγματα και υποδήματα ανθεκτικά σε καυστικά υλικά τα οποία να μην επιτρέπουν τη διείσδυση σκόνης Προστασία των αναπνευστικών οδών Προτείνεται ο τοπικός εξαερισμός έτσι ώστε τα επίπεδα σκόνης να διατηρηθούν κάτω από τις καθορισμένες τιμές. Προτείνεται η χρήση κατάλληλης μάσκας φιλτραρίσματος των σωματιδίων, ανάλογα με τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης παρακαλούμε ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας Θερμικοί κίνδυνοι Η ουσία δεν παρουσιάζει θερμικό κίνδυνο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Όλα τα συστήματα εξαερισμού θα πρέπει να φιλτράρονται πριν την απόρριψη στο περιβάλλον. Να αποφεύγεται η απόρριψη στο περιβάλλον. Περιορίστε τη διαρροή. Ενδεχόμενη εκτεταμένη διαρροή σε υδατικούς αποδέκτες πρέπει να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές. Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου έτσι ώστε να ελεγθεί επαρκώς η έκθεση του περιβάλλοντος στην ουσία, παρακαλούμε ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξατε στο Παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη: Οσμή: Όριο οσμής: ph: Σημείο τήξεως: Σημείο βρασμού: Σημείο ανάφλεξης: Ταχύτητα εξάτμισης: Αναφλεξιμότητα: Όρια εκρηκτικότητας: Λευκό ή υπόλευκο (μπεζ) λεπτόκοκκο στερεό υλικό το μέγεθος του οποίου ποικίλει άοσμη μη εφαρμόσιμο 12.4 (κορεσμένο διάλυμα στους 20 C) > 450 C (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος EU A.1) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού > 450 C) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού > 450 C) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού > 450 C) μη εφαρμόσιμο (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος EU A.10) όχι εκρηκτικό (στερείται χημικών δομών κοινώς συνδεδεμένων με εκρηκτικές ιδιότητες) Page 8 of 17

9 Πίεση ατμών: Πυκνότητα ατμών: Σχετική πυκνότητα: Διαλυτότητα στο νερό: Συντελεστής κατανομής: μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού > 450 C) μη εφαρμόσιμο 3.31 (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος EU A.3) mg/l (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος EU A.6) μη εφαρμόσιμο (ανόργανη ουσία) Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: μη σχετική θερμοκρασία αυτανάφλεξης κάτω των 400 C (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος EU A.16) Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Ιξώδες: Οξειδωτικές ιδιότητες: 9.2 Άλλες πληροφορίες μη εφαρμόσιμο μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού > 450 C) δεν έχει οξειδωτικές ιδιότητες (Με βάση την χημική δομή της, η ουσία δεν περιέχει πλεόνασμα οξυγόνου ή άλλων δομικών ομάδων γνωστών για τη σχέση τους με τάση να αντιδρούν εξώθερμα με αναφλέξιμες ύλες) Δεν υπάρχουν 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Δραστικότητα Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδρά εξώθερμα με το νερό σχηματίζοντας υδροξείδιο του ασβεστίου Χημική σταθερότητα Κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης, το οξείδιο του ασβεστίου είναι σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδράει εξώθερμα με τα οξέα, σχηματίζοντας άλατα του ασβεστίου Συνθήκες προς αποφυγήν Να ελαχιστοποιείται η έκθεση στον αέρα και την υγρασία για να αποφευχθεί η υποβάθμιση του υλικού Μη συμβατά υλικά Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδρά εξώθερμα με το νερό σχηματίζοντας υδροξείδιο του ασβεστίου. CaO + H 2 O Ca(OH) kj/kg CaO Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδράει εξώθερμα με τα οξέα, σχηματίζοντας άλατα του ασβεστίου. Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με το αλουμίνιο και τον ορείχαλκο παρουσία υγρασίας, σχηματίζοντας αέριο υδρογόνο CaO + 2 Al + 7 H 2 O Ca(Al (OH) 4 ) H 2 Page 9 of 17

10 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν Επιπρόσθετες πληροφορίες: Το οξείδιο του ασβεστίου απορροφάει υγρασία και διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα, σχηματίζοντας ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αποτελεί κοινό φυσικό υλικό. 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Το οξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το δέρμα και το αναπνευστικό και συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. Το όριο επαγγελματικής έκθεσης για την πρόληψη της τοπικής αισθητήριας ενόχλησης και τη μείωση των παραμέτρων λειτουργίας πνευμόνων ως κρίσιμα αποτελέσματα είναι OEL (8 h) = 1 mg/m³ αναπνεύσιμης σκόνης. (calcium dihydroxide, OECD 402, rabbit); by read across these results are also applicable to calcium oxide, since in contact with moisture calcium hydroxide is formed. Παράμετρος τοξικότητας Απορρόφηση Οξεία τοξικότητα Αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιπτώσεων Η πρωτεύουσα επίπτωση του οξειδίου του ασβεστίου στην υγεία είναι ο τοπικός ερεθισμός λόγω μετατόπισης του ph. Ως εκ τούτου, η απορρόφηση δεν αποτελεί σχετική παράμετρο για την αξιολόγηση επιπτώσεων. Το οξείδιο του ασβεστίου δεν είναι ουσία οξείας τοξικότητας Στόμα LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, αρουραίος) Δέρμα LD50 > 2500 mg/kg bw (υδροξείδιο του ασβεστίου OECD 402, κουνέλι) Με read-across τα αποτελέσματα αυτά είναι επίσης εφαρμόσιμα για το οξείδιο του ασβεστίου καθώς, παρουσία υγρασίας, σχηματίζεται υδροξείδιο του ασβεστίου Εισπνοή δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Δεν προκύπτει ταξινόμηση ως ουσία οξείας τοξικότητας Για τις ερεθιστικές επιπτώσεις στην αναπνευστική οδό, παρακαλούμε δείτε παρακάτω. Page 10 of 17

11 Παράμετρος τοξικότητας Ερεθισμός/ Διάβρωση Ευαισθητοποίηση Αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιπτώσεων Ερεθισμός των οφθαλμών: Το οξείδιο του ασβεστίου συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρών οφθαλμικών βλαβών (μελέτες ερεθισμού των οφθαλμών - in vivo, κουνέλι). Ερεθισμός του δέρματος: Το οξείδιο του ασβεστίου είναι ερεθιστικό για το δέρμα (in vivo, κουνέλι). Ερεθισμός του αναπνευστικού: Από δεδομένα σε ανθρώπους προκύπτει ότι το CaO είναι ερεθιστικό για την αναπνευστική οδό Βάσει πειραματικών δεδομένων, το οξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το δέρμα [R38, ερεθιστικό για το δέρμα, Ερεθισμός του δέρματος 2 (H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)] και ως έντονα ερεθιστικό για τα μάτια [R41, Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών, Οφθαλμική βλάβη 1 (H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη)]. Όπως συνοψίζεται και αξιολογείται στην σύσταση SCOEL (Anonymus, 2008), βάσει δεδομένων σε ανθρώπους, το οξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα [R37, Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα, STOT SE 3 (H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού)]. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το οξείδιο του ασβεστίου δεν θεωρείται ότι ευαισθητοποιεί το δέρμα, με βάση την φύση της επίπτωσής του (μετατόπιση του ph) και της ουσιαστικής απαίτησης του ασβεστίου για την ανθρώπινη διατροφή. Δεν προκύπτει ταξινόμηση ως προς την ευαισθητοποίηση. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Η τοξικότητα του ασβεστίου από τη στοματική οδό προσεγγίζεται από το ανώτατο ανεκτό επίπεδο πρόσληψης (upper intake levels - UL) για ενήλικες, καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή τροφίμων (Scientific Committee on Food - SCF) και είναι UL = 2500 mg/d, που αντιστοιχεί σε 36 mg/kg bw/d (άτομο 70 kg) για το ασβέστιο. Η τοξικότητα του CaO από την δερματική οδό δεν θεωρείται σχετική λόγω της προβλεπόμενης ασήμαντης προσρόφησης μέσω του δέρματος και καθώς ο τοπικός ερεθισμός του δέρματος είναι η πρωτεύουσα επίπτωση (μετατόπιση του ph). Η τοξικότητα του CaO από την αναπνευστική οδό (τοπική επίπτωση, ερεθισμός βλεννωδών μεμβρανών) προσεγγίζεται από μία 8-h TWA η οποία έχει προσδιοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή Επαγγελματικών Ορίων Έκθεσης (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - SCOEL) ως 1 mg/m³ αναπνεύσιμης σκόνης (βλ. Τμήμα 8.1). Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ταξινόμηση του CaO ως προς την τοξικότητα παρατεταμένης έκθεσης. Page 11 of 17

12 Παράμετρος τοξικότητας Αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιπτώσεων Μεταλλαξιγένεση Δοκιμή αντίστροφης βακτηριακής μετάλλαξης (Δοκιμή Ames, OECD 471): Αρνητική Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και τη σπουδαιότητα του Ca και την φυσιολογική μη-σχετικότητας οποιασδήποτε μετατόπισης ph που προκαλείται από τον οξείδιο του ασβεστίου στα υδάτινα μέσα, το οξείδιο του ασβεστίου προφανώς στερείται οποιασδήποτε γενοτοξικής δυνατότητας Δεν προκύπτει ταξινόμηση για γενοτοξικότητα. Καρκινογένεση Το ασβέστιο (χορηγούμενο ως Ca-lactate) δεν είναι καρκινογόνο (πειραματικό αποτέλεσμα, αρουραίος). Η επίδραση ph του οξειδίου του ασβεστίου δεν δίνει προκαλεί κάποιον καρκινογόνο κίνδυνο. Τα ανθρώπινα επιδημιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την έλλειψη οποιασδήποτε καρκινογόνου δυνατότητας του οξειδίου του ασβεστίου. Δεν προκύπτει ταξινόμηση για καρκινογένεση. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Το ασβέστιο (χορηγούμενο ως Ca-carbonate) δεν είναι τοξικό στην αναπαραγωγή (πειραματικό αποτέλεσμα, ποντίκι). Η επίδραση του ph δεν προκαλεί κάποιον αναπαραγωγικό κίνδυνο. Τα ανθρώπινα επιδημιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας για την αναπαραγωγική τοξικότητα του οξειδίου του ασβεστίου. Τόσο σε μελέτες σε ζώα, όσο και σε ανθρώπινες κλινικές μελέτες για διάφορα άλατα του ασβεστίου, δεν ανιχνεύτηκε καμία επίδραση στην αναπαραγωγή ή την ανάπτυξη. Ανατρέξτε επίσης στην Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (Τμήμα 16.6). Κατά συνέπεια, το οξείδιο του ασβεστίου δεν είναι τοξικό για την αναπαραγωγή ή/και την ανάπτυξη. Δεν απαιτείται ταξινόμηση για τοξικότητα για την αναπαραγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 1272/2008 δεν απαιτείται. Page 12 of 17

13 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC 50 (96h) για ψάρια του γλυκού νερού: 50.6 mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου) LC 50 (96h) για θαλάσσια ψάρια: 457 mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου) Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε υδατικά ασπόνδυλα EC 50 (48h) για ασπόνδυλα του γλυκού νερού: 49.1 mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου)l LC 50 (96h) για θαλάσσια ασπόνδυλα: 158 mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου) Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια φυτά EC 50 (72h) για άλγη του γλυκού νερού: mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου) NOEC (72h) για θαλάσσια άλγη: 48 mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου) Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς π.χ. βακτήρια Σε μεγάλες συγκεντρώσεις, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και του ph, το οξείδιο του ασβεστίου χρησιμοποιείται για την απολύμανση λυματολάσπης Χρόνια τοξικότητα σε υδατικούς οργανισμούς NOEC (14d) για θαλάσσια ασπόνδυλα: 32 mg/l (υδροξείδιο του ασβεστίου) Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς και μακροοργανισμούς του εδάφους EC 10 /LC 10 ή NOEC για μακροοργανισμούς του εδάφους: 2000 mg/kg soil dw (υδροξείδιο του ασβεστίου) EC 10 /LC 10 ή NOEC για μικροοργανισμούς του εδάφους: mg/kg soil dw (υδροξείδιο του ασβεστίου) Τοξικότητα σε γήινα φυτά NOEC (21d) για γήινα φυτά: 1080 mg/kg (υδροξείδιο του ασβεστίου) Γενική επίπτωση Οξεία επίπτωση του ph. Αν και το προϊόν είναι χρήσιμο για να διορθώσει την οξύτητα του νερού, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 1 g/l μπορεί να είναι επιβλαβές για την υδατική ζωή. Τιμές ph > 12 θα μειωθούν γρήγορα λόγω διάλυσης και ενανθράκωσης. Page 13 of 17

14 Περισσότερες πληροφορίες Τα αποτελέσματα από read-across είναι επίσης εφαρμόσιμα στο οξείδιο του ασβεστίου καθώς, παρουσία υγρασίας, σχηματίζεται υδροξείδιο του ασβεστίου 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με το νερό και/ή με το διοξείδιο του άνθρακα σχηματίζοντας υδροξείδιο του ασβεστίου ή/και ανθρακικό ασβέστιο αντίστοιχα, τα οποία είναι ελάχιστα διαλυτά, παρουσιάζοντας χαμηλή κινητικότητα στα περισσότερα εδάφη Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν έχουν αναγνωριστεί άλλες αρνητικές επιπτώσεις. 13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Η διάθεση του οξειδίου του ασβεστίου θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την τοπική και εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση, χρήση και επιμόλυνση αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων. Η απόρριψη του περιέκτη και του αχρησιμοποίητου περιεχόμενου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές απαιτήσεις. Η χρησιμοποιημένη συσκευασία προορίζεται μόνο για συσκευασία αυτού του προϊόντος, δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους. Μετά τη χρήση, αδειάστε εντελώς τη συσκευασία. 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Το οξείδιο του ασβεστίου δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τη μεταφορά (ADR (Οδική), RID (Σιδηροδρομική), IMDG / GGVSea (Θαλάσσια) Αριθμός ΟΗΕ (UN-Number) UN 1910 Page 14 of 17

15 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Calcium oxide 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Class 8 Το οξείδιο του ασβεστίου παρατίθεται στον κώδικα IMDG (Τροποποίηση 34-08) Ομάδα συσκευασίας Group III (Air transport (ICAO/IATA)) 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Κανένας 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Αποφύγετε την απελευθέρωση σκόνης κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιώντας αεροστεγείς δεξαμενές για λεπτόκοκη σκόνη και καλυμένα φορτηγά για χαλίκι 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδ. IBC Δεν υπάγεται 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία Αδειοδοτήσεις: Περιορισμοί χρήσης: Άλλοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί : Εθνικοί κανονισμοί: Δεν απαιτούνται Κανένας Το οξείδιο του ασβεστίου δεν αποτελεί ουσία SEVESO, δεν προκαλεί μείωση του όζοντος και δεν ανήκει στους επίμονους οργανικούς ρύπους. Water endangering class 1 (Γερμανία) 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία. 16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα στοιχεία είναι βασισμένα στις πιό πρόσφατες γνώσεις μας αλλά δεν αποτελούν εγγύηση για οποιαδήποτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων και δεν καθιερώνουν μια νόμιμα έγκυρη συμβατική σχέση. Page 15 of 17

16 16.1 Δηλώσεις επικινδυνότητας H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 16.2 Δηλώσεις προφύλαξης P102: Mακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο P305+P351+P310: P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /εκνεφώματα P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική/εθνική/διεθνή νομοθεσία 16.3 Φράσεις κινδύνου (Φράσεις R) R37: Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα R38: Ερεθιστικό για το δέρμα R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών 16.4 Φράσεις ασφαλείας (Φράσεις S) S2: Μακριά από παιδιά S25: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια S39: Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου 16.5 Συντμήσεις EC 50 : LC 50 : LD 50 : median effective concentration median lethal concentration median lethal dose NOEC: no observable effect concentration OEL: occupational exposure limit Page 16 of 17

17 PNEC: predicted no-effect concentration STEL: short-term exposure limit TWA: time weighted average ΑΒΤ: ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες αααβ: άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες 16.6 Σημαντικές βιβλιογραφικές αναφορές Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: [SCF document] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH) 2 ), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February Αναθεώρηση ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αποποίηση Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας φύλλο στοιχείων ασφάλειας (SDS) είναι βασισμένο στις νομικές διατάξεις του κανονισμού REACH (EC 1907/2006 άρθρο 31 και παράρτημα ΙΙ), όπως τροποποιείται. Το περιεχόμενό του προορίζεται ως οδηγός για τον κατάλληλο προληπτικό χειρισμό του υλικού. Είναι ευθύνη των παραληπτών αυτού του ΔΔΑ να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται διαβάζονται πλήρως και κατανοούνται από όλους τους ανθρώπους που μπορεί να χρησιμοποιήσουν, να χειριστούν, να διαθέσουν ή να έρθουν με κάθε τρόπο σε επαφή με το προϊόν. Οι πληροφορίες και οι οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το ΔΔΑ είναι βασισμένες στις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις κατά την ημερομηνία έκδοσης που υποδεικνύεται, παρέχονται δε καλή τη πίστει, ενώ ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών δεν διατυπώνεται εγγύηση ή δήλωση. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την υποχρέωση να ξέρει και να εφαρμόζει όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του. Δεν πρέπει να ληφθεί ως οποιασδήποτε μορφής εγγύηση της τεχνικής απόδοσης, της καταλληλότητας για τις ιδιαίτερες εφαρμογές, και δεν καθιερώνει μια νομικά έγκυρη συμβατική σχέση. Με αποκλειστική ατομική του ευθύνη ο καταναλωτής ή ο χρήστης θα κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών για την συγκεκριμένη χρήση του υλικού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καθώς χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν. Αυτή η έκδοση του SDS υπερισχύει όλων των προηγούμενων εκδόσεων. εκτοπίζει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τέλος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Page 17 of 17

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωμένος Ασβέστης, Σβησμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Εμπορική Ονομασία: CAS: EINECS: Μοριακό Βάρος: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας/Μείγματος: Συνώνυμα: Εμπορική Ονομασία: Μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονοµασία Ουσίας: Συνώνυµα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωµένος Ασβέστης, Σβησµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Δεν διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 Rubson Liquid Silicone all colours Αριθμός ΔΔΑ : 301874 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 04.10.2015 Αντικαθιστά την

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός "REACH"), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός REACH), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 7.0 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DON WC ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΕΥΚΟ- 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: SAP-Code: EN R10233 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815510.1 Εμπορική ονομασία FilterCEL, 1 kg 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI ALKALI 175 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 23/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI ALKALI 175 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 23/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE Ημ/νία έκδοσης: 19/1/2015

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE Ημ/νία έκδοσης: 19/1/2015 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 DS Block Έκδοση: 11/08/2012 Αριθμός αναθεώρησης: 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 DS Block Έκδοση: 11/08/2012 Αριθμός αναθεώρησης: 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Προϊόν: DS Block Αριθμός καταλόγου: M033 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOFRAME PROVI Disc Ακατέργαστοι δίσκοι 06223 / 06224 / 06225 Ομάδα υλικών: Metalloxide

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα