Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Α.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Γ. Βοσνάκη, Π. Παναγιωτοπούλου Τηλ. : , Αθήνα, Α.Π.:60722 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Λειτουργία της Αποκεντρωµένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής A. Με τον ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/2013) καθιερώθηκαν νέες διαδικασίες για τον συντονισµό των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων και ιδιαίτερα για την έγκριση και σύννοµη υιοθέτηση κρατικών µέτρων, που ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση, µέσω της γνωµοδοτικής παρέµβασης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) του Υπ. Οικονοµικών και του δικτύου των Αποκεντρωµένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (Α.Μ.Κ.Ε.) κάθε Υπουργείου. ιευκρινίζεται ότι ως κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ λογίζεται κάθε οικονοµικό πλεονέκτηµα σε φορείς που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα και το οποίο σωρευτικά: χορηγείται µε κρατικούς πόρους άµεσα ή έµµεσα, και µε οποιαδήποτε µορφή, αποτελεί ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων µόνο επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής, επηρεάζει το ενδοενωσιακό εµπόριο και νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται ως πιθανές µορφές ενίσχυσης: οι επιχορηγήσεις, οι φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις, οι εγγυήσεις, οι επιδοτήσεις επιτοκίου, οι κρατικές εισφορές ή οι συµµετοχές σε κεφάλαιο επιχειρήσεων, η διαγραφή χρεών, η µετατροπή τους σε µετοχικό κεφάλαιο, οι ιδιωτικοποιήσεις µε ευνοϊκότερους της αγοράς όρους, ο ευνοϊκός διακανονισµός χρέους, το ευνοϊκό κοστολόγιο από κρατικούς φορείς κλπ.

2 Β. Με το νέο οργανισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Π 100/2014 ΦΕΚ Α 167/2014), συστάθηκε η Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Α.Μ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Y.Π.Ε.Κ.Α.) µε τις παρακάτω βασικές αρµοδιότητες: Την προετοιµασία/βελτίωση και προώθηση των σχεδίων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης µε την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, τα οποία εισηγούνται οι Υπηρεσίες και οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου, για γνωµοδότηση από την Κε.Μ.Κ.Ε., συνοδευόµενα από αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση Την εποπτεία και την υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων του Y.Π.Ε.Κ.Α. σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, τόσο κατά την προετοιµασία και την υλοποίηση µέτρων που εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, όσο και στις περιπτώσεις υποχρέωσης ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου, καθώς και τη σχετική ενηµέρωση της Κε.Μ.Κ.Ε. Τη µέριµνα για την καταχώρηση των κοινοποιήσεων σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στο σύστηµα SAΝI, όπου απαιτείται, καθώς και την καταχώρηση στοιχείων σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες κρατικών ενισχύσεων αρµοδιότητας Y.Π.Ε.Κ.Α. στο SARI. Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθώς και όλοι οι εποπτευόµενοι φορείς: Να αποστέλλουν κάθε σχέδιο νόµου, τροπολογία σε σχέδιο νόµου, οποιαδήποτε κανονιστική πράξη ή άλλη νοµική/διοικητική πράξη που ενδέχεται να εµπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, προ της ψήφισης του νόµου ή της τελικής υπογραφής του αρµόδιου οργάνου, στην Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Α.Μ.Κ.Ε.) του Y.Π.Ε.Κ.Α. για την καταρχήν εξέταση, και προώθηση στην Κε.Μ.Κ.Ε. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ένα προωθούµενο µέτρο που ενδέχεται να συνιστά κρατική ενίσχυση, δεν µπορεί να υιοθετηθεί χωρίς τη θετική γνώµη της Κε.Μ.Κ.Ε. είτε την έγκρισή του από την Ε.Ε., κατόπιν κοινοποίησης, όπου απαιτείται. Να παρέχουν στην Κε.Μ.Κ.Ε. στοιχεία και απόψεις επί θεµάτων κρατικών ενισχύσεων αρµοδιότητας τους, σε περίπτωση αιτήµατος για παροχή πληροφοριών από την Κε.Μ.Κ.Ε. ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε την ανάκτηση τυχόν παράνοµων ενισχύσεων, καθώς και για την υποβολή στοιχείων στα ηλεκτρονικά συστήµατα SANI/SARI. H εµπρόθεσµη υποβολή των παραπάνω στοιχείων εκ µέρους των αρµόδιων για το εκάστοτε εξεταζόµενο µέτρο φορέων, αποτελεί προϋπόθεση για την συµµόρφωση της χώρας µε τις τιθέµενες προθεσµίες και τη διασφάλιση αγαστής συνεργασίας της χώρας µε

3 την ΕΕ, καθώς και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων από την ΕΕ για µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της χώρας, όπως απορρέουν από την Συνθήκη ΣΛΕΕ. Επισηµαίνεται ότι βάσει του ν.4152/2013 η Κε.Μ.Κ.Ε. αποτελεί το µοναδικό σηµείο επαφής των ελληνικών αρχών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα κρατικών ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, η σχετική αλληλογραφία υπογράφεται αρµοδίως από την Κε.Μ.Κ.Ε. και προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ). Στο πλαίσιο των ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση και πλήρης συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της σύννοµης υιοθέτησης µέτρων κρατικών ενισχύσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου. Αθήνα, Ο Υπουργός Ιωάννης Μανιάτης

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: Α. Όλες οι /νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας: /νση ιεθνών και Ευρωπαϊκών ραστηριοτήτων Αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τοµείς Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και ασών Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τοµείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ιεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ιαχείρισης Αποβλήτων ιεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας ιεύθυνση Προγραµµατισµού και ασικής Πολιτικής ιεύθυνση Προστασίας ασών και Αγροπεριβάλλοντος ιεύθυνση ασικών Έργων και Υποδοµών ιεύθυνση ιαχείρισης ασών και ασικού Περιβάλλοντος ιεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού ιεύθυνση Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιοχών ιεύθυνση Σχεδίων Προστατευόµενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και ασικών Χαρτών ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Τράπεζας Γης ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών ιεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων ιεύθυνση Υδρογονανθράκων ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας ιεύθυνση Ελέγχου ιακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων ιεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών ιεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιοµηχανικών Ορυκτών ιεύθυνση Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών ιεύθυνση Προστασίας και ιαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος ιεύθυνση Σχεδιασµού και ιαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών Β. Ειδικές Υπηρεσίες Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων (ΕΥΣΠΕ ) Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (EYΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Λ. Μεσογείων 119, , Αθήνα

5 Γ. Όλοι οι εποπτευόµενοι φορείς: ΕΗ ΑΕ Χαλκοκονδύλη 30, 18545, Αθήνα ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ Καποδιστρίου 3, 15343, Αγ. Παρασκευή Ανεξάρτητος ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Α ΜΗΕ ΑΕ) Κηφισού & υρραχίου 89, 10443, Αθήνα ιαχειριστής Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ ( Ε ΗΕ ΑΕ) Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) Κάστορος 72, Πειραιάς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρµι ηµόσια Επιχείρηση Αερίου ( ΕΠΑ) Μαρίνου Αντύπα 92, 14121, Ν. Ηράκλειο ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) Λ. Μεσογείων , , Χαλάνδρι Ελληνική ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ) Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΒΑΑ) Γ είσοδος Ολυµπιακού Χωριού, 13677, Αχαρναί ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ) Λ. Μεσογείων 288, 15562, Αθήνα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) Βίλα Καζούλη - Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά 14561, ΑΤΤΙΚΗ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ-ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ υτική είσοδος χωριού Πόρτο Λάγος, Τ.Κ ,. Αβδηρών, Ν. Ξάνθης ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ Όλυµπος Καρπάθου, Τ.Κ , Κάρπαθος ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ηµοτικό ιαµέρισµα Λουτρών Υπάτης, Τ.Κ

6 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Φαράγγι Ενιπέα, Τ.Θ. 37, 60200, Λιτόχωρο, Πιερία ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΠΕΕ Αµφίκλειας, 35002, Φθιώτιδα ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 131, 13672, Αχαρνές ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Αγ. Γερµανός Πρεσπών, 53077, Φλώρινα, Ν.Α. Φλώρινας ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 10, 73100, Χανιά ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 29100, Ζάκυνθος ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β. ΣΠΟΡΑ ΩΝ Πατητήρι Αλοννήσου, 37005, ήµος Αλοννήσου ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΣΟΥΣ Α ΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413, αδιά, 68400, Ν.Α. Εβρου ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Κέντρο Πληροφόρησης έλτα Έβρου, Λουτρά Τραϊανούπολης Έβρου, 68100, Αλεξανδρούπολη ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχινιά, 19007, Μαραθώνας ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & Χ. ΑΡΑΧΘΟΥ Επιστ. Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστ/πολη Ιωαννίνων, ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ-ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι Κεντρικού Ζαγορίου, ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κάτω Πορόια, 62055, Κερκίνη, Ν.Α. Σερρών ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μαρίκας Κοτοπούλη Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β, 45445, Ιωάννινα ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΘ Αιτωλικού, 30400, Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ Σωκράτη Τσακάλη 21, 57200, Λαγκαδάς ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Μεσοχώρι Παρανεστίου ράµας, 66035, Παρανέστι, Ν.Α. ράµας

7 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Άστρους, 22001, Άστρος Κυνουρίας, Αρκαδία ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ο. ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Παλαιό κτίριο Αγροτ. Συνεταιρισµού Στεφανοβικείου, Κεντρική Πλατεία Στεφανοβικείου Μαγνησίας, 37500, ήµος Κάρλας ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ & ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ- ΚΑΛΑΜΑ ΤΕΙ Ηγουµενίτσας, Ειρήνης και Φιλίας 1, 46100, Ν.Α. Θεσπρωτίας ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου, 27052, Λάππα Αχαϊας ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ηµοτικό Κατάστηµα Ανέζας, 47100, Άρτα ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Αγίου Αλεξίου 35, 25001, Καλάβρυτα, Ν.Α. Αχαϊας Εθνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Πατησίων 147, 11251, Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Οικονοµικών Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων Καρ. Σερβίας 8 ΤΚ Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Γραφείο Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υ. Π.Ε.Κ.Α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών, ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γενική ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Αγροπεριβάλλοντος Γενική ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας Γενική ιεύθυνση Ενέργειας Γενική ιεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Βουλιέρη, Δ. Σία Τηλ.: 210 3736142 Fax: 210 3736143 Email: voulieri_g@mintour.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Βουλιέρη, Δ. Σία Τηλ.: 210 3736142 Fax: 210 3736143 Email: voulieri_g@mintour. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών YA2223 ΦEK122714/06/11 ΤΝΔΕΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο παρών ΚΜΛΕ αφιερώνεται σ όλους όσους πίστεψαν και με τον καθημερινό τους μόχθο, το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα