Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-------------------------------------------------"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ&.Π. ΤΜΗΜΑΤΑ : - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ - ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ταχ. /νση : Χαλκοκονδύλη 31 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Ν.Μπόκαρης - Ελ. Γιακουµή Τηλέφωνο : ΑΘΗΝΑ 07/7/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /2178 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Εσωτερική ιανοµή: στις /νσεις της Γεν. /νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ασών & Α.Γ ΘΕΜΑ: Αίτηση για χορήγηση άδειας ερευνών, φωτογράφησης και κινηµατογράφησης Σχετ. : α. Οι διατάξεις του ν. Ν. 3937/2011 (60 Α ) β. Η αριθµ /2901/ εγκύκλιος µας Με αφορµή την υποβολή αιτηµάτων για την έκδοση άδειών ερευνών για είδη της άγριας Πανίδας και Χλωρίδας θέτουµε υπόψη σας τα εξής : Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 (60 Α ) οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή µελετών που αφορούν ενδηµικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων οµάδων οργανισµών εγκρίνονται από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία σύµφωνα µε το υπ αριθ. 100/2014 Π.. περί «οργανισµού του Υπουργείου ΠΕΚΑ» είναι η ιεύθυνση ιαχείρισης ασών και.π. Αναλυτικότερα στοιχεία και οδηγίες για το περιεχόµενο των αιτηµάτων που υποβάλλονται από διαφόρους φορείς ή και φυσικά πρόσωπα (πλαίσιο αδειοδότησης, διαδικασία, αρµοδιότητα έκδοσης αδειών και προσωπικά και λοιπά στοιχεία αιτούντος) τα οποία και πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηµα, προσδιορίζονται στην ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο της Γενικής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ασών. Επισηµάνουµε την αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας επί των διεξαγόµενων επί του πεδίου ερευνών και της εφαρµογής των περιοριστικών ή άλλων όρων που επιβάλλονται στην εγκριτική απόφαση για τις άδειες ερευνών ώστε να διασφαλίζεται η απαρέγκλιτη εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και µικρότερη δυνατή όχληση και η προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους. Για την πληρότητα των στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνει κάθε αίτηµα που υποβάλλεται σας υπενθυµίζουµε ότι οι παρακάτω πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες προκειµένου να εξετασθεί και να χορηγηθεί η άδεια έρευνας: 1) Ονοµατεπώνυµο και επαγγελµατική ιδιότητα του αιτούντος (όταν πρόκειται για ιδιώτη) ή τον επίσηµο τίτλο αυτού (όταν πρόκειται για φορέα). 2) Τα πλήρη στοιχεία µόνιµης ταχυδροµικής διεύθυνσης ή ηλεκτρονική διεύθυνση 3) Το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του υπεύθυνου και των µελών της ερευνητικής οµάδας που θα συµµετάσχουν στις εργασίες του πεδίου. 4) Το σκοπό και αντικείµενο της έρευνας. Στην αίτηση περιγράφεται η µεθοδολογία που θα εφαρµοστεί και σε τι αποτελέσµατα αποσκοπεί η έρευνα.

2 5) Την περιοχή/τις περιοχές της έρευνας. 6) Το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα διεξαχθούν οι ερευνητικές εργασίες «πεδίου» και εκτίµηση του συνολικού χρονικού διαστήµατος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της έρευνας. 7) Το είδος ή τα είδη που θα µελετηθούν και το γεγονός αν απαιτείται ή όχι η συλλογή ή σύλληψη και κατοχή φυτικού ή ζωικού είδους. 8) Σε περίπτωση που απαιτηθεί συλλογή, σύλληψη ή κατοχή φυτικού ή ζωικού είδους είναι απαραίτητο να αναγράφεται η διεθνής (λατινική) ονοµασία του/των είδους/ών, τον αριθµό των απαιτούµενων δειγµάτων από κάθε είδος/υποείδος, το είδος των δειγµάτων (ακέραιο άτοµο ή µέρη αυτού, κ.λπ.), η µέθοδος σύλληψης, ο αριθµός του παραρτήµατος/ων ή καταλόγου/ων των ιεθνών Συµβάσεων, Οδηγιών της Ε.Ε. και Εθν. Νοµοθετηµάτων στο/στα οποίο/α υπάγεται το είδος που µελετάται και πρόκειται να συλληφθεί ή συλλεχθεί. 9) Το αν θα απαιτηθεί ή όχι εξαγωγή του υλικού που θα συλλεχθεί απο τη Χώρα. 10) Για αιτήµατα φορέων η φυσικών προσώπων που αφορούν ανανεώσεις αδειών που τους χορηγήθηκαν κατά το παρελθόν, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνουν την Υπηρεσία για την πορεία της έρευνας και να προσκοµίζουν τυχόν ενδιάµεσα αποτελέσµατα αυτής. Σε περίπτωση που δεν θα προσκοµίζονται τέτοια, η αρµόδια Υπηρεσία δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας ερευνών. 11) Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης ή κινηµατογράφησης ειδών της άγριας πανίδας ή χλωρίδας, ο ενδιαφερόµενος έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει µε το πέρας των εργασιών του, αντιπροσωπευτικό υλικό στην Υπηρεσία για το αρχείο αυτής. Προκειµένου κάποιος ενδιαφερόµενος να υποβάλει αίτηµα για τη χορήγηση άδειας έρευνας από την Υπηρεσία µας, θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή του ταχυδροµικώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας µας παρέχοντας τις προαναφερόµενες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να γίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τις ηµεροµηνίες της προγραµµατισµένης δράσης. Τέλος, κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να γνωρίζει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, βασική προϋπόθεση έκδοσης άδειας ερευνών αποτελεί η παραίτησή του από δικαιώµατα δικαιοχρησίας που προκύπτουν προς όφελος του ηµοσίου (άρθρο11 παρ. 3 του Ν. 3937/2011). Οι ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων, προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιό µας, στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ερευνητικά ινστιτούτα που έχουν έδρα στην περιοχή αρµοδιότητάς τους και έχουν συναφές αντικείµενο και να δηµοσιοποιήσουν ευρύτερα την παρούσα, προκειµένου να τηρείται η προβλεπόµενη από το Νόµο αδειοδοτική διαδικασία. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ -Γραφεία Συντονιστών ιοίκησης -Γραφεία Γενικών ιευθυντών ασών και Αγροτικών Υποθέσεων - /νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ασών - /νσεις ασών Νοµών - ασαρχεία 2. Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 3. Α.Ε.Ι - ΤΕΙ 4. ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ α) Λουτρά Θέρµης, Θέρµη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) Tέρµα Αλκµάνος,115 28, Ιλίσια Αθήνα 5. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Πανελλήνιας Εµβέλειας 6. Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας Φωκίωνος 8 & Ερµού Αθήνα 7. Κυνηγετικές; Οµοσπονδίες ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ Ι.Τσιρώνη - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ε.Αποστόλου - Γραφείο Γενικής Γραµµατέως κ. Χριστίνα Μπαριτάκη - Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα κ. ηµ. Γελαλή - /νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & ιαχείρισης Αποβλήτων Τµήµα Βιοποικοιλότητας & Προστατευόµενων Περιοχών 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΗΜΗΤΡΑ Πατησίων & 'Aνδρου 1, Τ.Κ , Αθήνα Υπόψη ιευθύνοντος Συµβούλου και 3. ΣΧΟΛΗ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π.Θ Τ.Κ Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Υπόψη προέδρου κ Βλάχου Fax: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ Τµήµα Κτηνιατρικής 5. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Βιολογίας/Τοµέα Ζωολογίας biol.uoa.gr

4 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ άσους αδιάς - Λευκίµης - Σουφλίου Κέντρο Πληροφόρησης Φορέα, 6840, Σουφλί ( αδιά) τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ έλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισµαρίδας Κέντρο Πληροφόρησης Λίµνης Βιστωνίδας, 67063, Πόρτο Λάγος, Ξάνθη τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Αίνου Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Κούταβου, 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Οίτης Λουτρά Υπάτης, 35016,.. Λουτρών Υπάτης τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Παρνασσού Αµφίκλεια, τηλ.: fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Πάρνηθας Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 131, 13672, Αχαρνές τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Πρεσπών Αγ. Γερµανός, 53077, Πρέσπα τηλ.: /51211, fax: /343 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Σαµαριάς Νικολάου Πλαστήρα 10, 73134, Χανιά τηλ.: , fax: (ή 92295) ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων Πατητήρι Αλοννήσου, 37005, Αλόννησος τηλ.: , (Βόλος ), fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου Ελ. Βενιζέλου 1, 29100, Ζάκυνθος τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Πάρκου έλτα Έβρου Κέντρο Πληροφόρησης έλτα Έβρου, 68100, Τραϊανούπολη τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά, 19007, Αττική τηλ.: fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων Σόλωνος 22, 45221, Ιωάννινα τηλ.: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου,.. Μετοχίου, ήµος Λαρίσου, 27052, Λάππα, Αχαΐας τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικών ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου Κέντρο Πληροφόρησης, Ασπραγγέλοι, Κεντρικό Ζαγόρι, 44007, Ιωάννινα τηλ.: , 22245, fax:

5 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου Τ.Θ. Αιτωλικού, 30400, Αιτωλικό τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οροσειράς Ροδόπης Μεσοχώρι Παρανεστίου ράµας, 66035, Παρανέστι Ν. ράµας τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μούστου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Ν. Αρκαδίας τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου ηµαρχείο, ήµου Κάρλας, 37500, Στεφανοβίκειο τηλ.: , , ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Περιοχής Οικοανάπτυξης Λίµνης Παµβώτιδας Kεντρική Πλατεία Κατσικάς, 45221, Ιωάννινα τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ποταµών Αχέροντα - Καλαµά Ειρήνης & Φιλίας 1 ΤΕΙ Ηγουµενίτσας, 46100, Ηγουµενίτσα τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υγροτόπων Αµβρακικού Κατσιµήτρου 1 & Κοµµένου, 47100, Άρτα τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Χελµού - Βουραϊκού Αγ. Αλεξίου 35, 25001, Καλάβρυτα τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού ρυµού Ολύµπου Φαράγγι Ενιπέα, Τ.Θ. 37,60200,Λιτόχωρο Πιερίας τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Πάρκου έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα Χαλάστρα,57300,Χαλάστρα / Θεσσαλονίκης τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεµπών Σωκράτη Τσακάλη 21,57200,Λαγκαδάς τηλ.: , fax: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καρπάθου - Σαρίας Κοινότητα Όλυµπος, Καρπάθου (Κοινοτικό κατάστηµα), 85700,Κάρπαθος τηλ.: , fax: / ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λίµνης Κερκίνης Κάτω Πορόϊα, Κερκίνη, 62055, Κάτω Πορόϊα τηλ.: , fax:

Α Α.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία

Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 / ΕΚΟ 1350 /ΝΣΗ ΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 1..Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.. Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 30 / 9 /10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ HM. YΓIEINHΣ Αρ. Πρωτ: Γ. Π. 120995 Τµήµατα: Β Γ ΠΡΟΣ : Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Tαχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα