Η νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε χώρες της Ευρώπης *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε χώρες της Ευρώπης *"

Transcript

1 Η νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοι σε χώρες της Ευρώπης * της ρ. Αλτάνας Φίλου-Πατσαντάρα Επιστημονικής συνεργάτιδος του Ινστιτούτου Max-Planck για ημόσιο ιεθνές και Συγκριτικό ίκαιο, Xαϊδελβέργη/Βρυξέλλες Ι. Θρησκευτικές Κοινότητες και η σχέση τους με το Κράτος Τα τελευταία 20 χρόνια έχει ξεκινήσει, στον ευρω παϊκό χώρο, μια νέα θεώρηση θεσμών και αξιών σχε τικά με την απόλυτη ισχύ των θεμελιωδών δικαιω μάτων του ανθρώπου και τη σχέση τους με ορισμέ νες παραδόσεις και θρησκευτικά κατεστημένα. Αυτή η διαδικασία αφορά κυρίως σε εκκλησίες και χριστια νικές θρησκευτικές κοινότητες, χωρίς να παραγνωρί ζεται η επίδραση του μουσουλμανικού και του εβραϊ κού στοιχείου στον ευρωπαϊκό χώρο και το ερώτημα, που τίθεται είναι, πώς θα μπορέσουν αυτές να συ νεχίσουν να συνυπάρχουν ειρηνικά εφαρμόζοντας τη χριστιανική διδασκαλία και τα ανθρώπινα δικαιώ ματα στις σχέσεις μεταξύ τους 1. Η πολιτιστική ταυ τότητα της Ευρώπης δεν εξαντλείται μόνο στο πα ρελθόν της, αλλά εκφράζεται και σ αυτό που είναι σήμερα, δηλ. μία πολιτική ένωση, η οποία λειτουργεί με αξίες διαχρονικές και σταθερές, όπως αυτή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δραστηριοποιού νται θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκην νέες θρησκευτικές κινήσεις, αλλά συνδέονται συχνά, δογματικά, με τις μεγάλες εκκλησίες σε κά ποιον άλλον γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης. Η πα ρούσα εργασία αφορά κυρίως σ αυτές τις «γνω στές» 2 θρησκείες και όχι στον μακρύ κατάλογο των (*) Το κείμενο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη του Γιώργου Παπαδημητρίου για τα χρόνια , που διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Max-Planck στη Χαϊδελβέργη. (1) Βλ. Patrick Michel, Religion, Identités Nationales, Identité Européenne, σε: Religion(s) et identité(s) en Europe. L épreuve du pluriel, Antonela Capelle-Pogâcean/Patrick Michel/Enzo Pace (επιμ.), Paris 2008, σ. 313 επ., όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τις κοινές προσπάθειες από τα κράτημέλη και την ΕΕ, σε θέματα θρησκείας. (2) Γνωστές με την έννοια, τόσο ως προς το δόγμα όσο και ως προς την τελετουργία, δηλ. να είναι προσιτές στο ευρύ κοινό και η είσοδος σ αυτές να μην προϋποθέτει κάποια «μύηση». λιγότερο γνωστών ή νέων θρησκειών που υπάρχουν σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το νομικό τους καθεστώς έχει ρυθμιστεί, ώστε η σχέση τους με την πολιτεία να μην προσκρούει σε εμπόδια που αναστέλλουν την πορεία ή την προσπάθεια για την ειρηνική συνύπαρξη όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Είναι σχετικά ανώδυνη η διακήρυξη προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, ως ατομικό δικαίωμα, όμως η ελευθερία να την ασκεί κανείς ομαδικά με άλ λους μαζί, στην πράξη, δεν είναι πάντα εύκολη υπό θεση. Αλλά αυτή ακριβώς η πτυχή της θρησκευτι κής ελευθερίας είναι σημαντική για την κοινωνία, για τις επιδράσεις που αυτή δέχεται, για παράδειγμα, από τις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες, που την αποτελούν. Αν μια θρησκευτική κοινότητα έχει την ελευθερία από το κράτος και μπορεί να οργανωθεί, όπως εκείνη το επιθυμεί και ταιριάζει στο θρησκευτικό της πι στεύω, υπακούοντας βεβαίως σε νόμους, που είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία και δεν προ σβάλλουν τα χρηστά ήθη ή αν το κράτος οφείλει να προσφέρει το ίδιο για όλους κοινό νομικό πλαίσιο, είναι κάποια από τα ερωτήματα. Τα διαφορετικά καθεστώτα στον ευρωπαϊκό χώρο στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας οδηγούν και σε ανάλογη θεώρηση για τη νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοι. ΙΙ. Συνταγματικές και άλλες διατάξεις των σχέσεων κράτους και θρησκευτικών κοι σε χώρες της Ευρώπης Στα νομικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης βρίσκονται πλήθος διατάξεων τόσο συνταγματικών όσο και του απλού νομοθέτη, οι οποίες αναφέρονται στη ρύθμιση των σχέσεων των διαφόρων θρησκευτι 552 Εφημ - 4/2012

2 κών, κυρίως χριστιανικών, κοι και του κρά τους, στο οποίο αυτές δραστηριοποιούνται. Οι κοινές ιστορικές ρίζες και οι κοινές χριστιανι κές αξίες, στον ευρωπαϊκό χώρο, γίνονται πρόσφορο έδαφος για μια πρώτη συγκριτική θεώρηση. Είθισται να ταξινομούνται τα κράτη σε τρεις κυ ρίως κατηγορίες, όσον αφορά στις σχέσεις τους με τις εκκλησίες 3. Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν κράτη με καθεστώς πλήρους χωρισμού κράτους και εκκλη σίας, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία και η Ολ λανδία. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν κράτη με κα θεστώς σχετικού χωρισμού κράτους και εκκλησίας, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία και οι Χώρες της Βαλτικής. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν κράτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Μάλτα και η Ελλάδα, τα οποία έχουν, συνταγματι κώς κατοχυρωμένη, κρατική εκκλησία ή επικρατούσα θρησκεία. Στην περίπτωση των θρησκευτικών κοι, η ταξινόμηση των κρατών σε παρόμοιες κατηγορίες δεν είναι εύκολη, γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες ακριβείς συνταγματικές ή άλλες διατάξεις για θρη σκευτικές κοινότητες, αλλά και όταν υπάρχουν, στην πράξη διαπιστώνεται συχνά η σχετικότητά τους. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, ισχύει, σύμ φωνα με το Σύνταγμα της χώρας, το καθεστώς του απόλυτου χωρισμού κράτους εκκλησίας θρησκευ τικών κοι, αλλά στην πράξη ούτε απόλυτη ισότητα μεταξύ τους υπάρχει αλλά ούτε και απόλυ τος χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Στην «εκκοσμι κευμένη» Γαλλία, το κράτος ενισχύει οικονομικά, στο πλαίσιο της πολιτιστικής ανάπτυξης, εκκλησιαστικά κτίρια σε τέτοιον βαθμό, που στη Γερμανία του «σχε τικού χωρισμού» δεν θα ήταν επιτρεπτό. Έτσι, ο ευρωπαϊκός χώρος, όσον αφορά στις θρη σκευτικές κοινότητες, μοιάζει μάλλον με φάσμα χρω μάτων, χωρίς τη δυνατότητα ταξινόμησης σε κατη (3) Βλ. W. Brugger, On the Relationship between Structural Norms and Constitutional Rights in Church-State-Relations, σε: Religion in the Public Sphere: A Comparative Analysis of German, Israeli, American and International Law, W. Brugger/M. Karayanni (επιμ.), Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 190, σ. 21 επ., 31 επ., ο οποίος αναφέρεται σε έξι συστήματα χωρισμού Κράτους Εκκλησίας, ήτοι: επιθετικής αντιπαλότητας (aggressive animosity), απόλυτου χωρισμού στη θεωρία και στην πράξη (strict separation in theory and practice), απόλυτου χωρισμού στη θεωρία και καθυπόταξης στην πράξη (strict separation in theory and accommodation in practice), χωρισμού και συνεργασίας (division and cooperation), τυπικής σύνδεσης εκκλησίας και κράτους (formal unification of church and state), ουσιαστικής σύνδεσης εκκλησίας και κράτους (material unification of church and state). γορίες. Δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός, στα νομικά συστήματα των χωρών, για το πότε ένα σωματείο είναι θρησκευτική κοινότητα, ούτε με ποια κριτήρια γίνεται ο διαχωρισμός. Δεν υπάρχει ένα κοινό σύστημα οργάνωσης, αλλά ούτε και το νο μικό καθεστώς που διέπει τις θρησκευτικές κοινότη τες είναι παντού το ίδιο. Η μεταχείρισή τους από το κράτος και τα όργανά του εξαρτάται από τη θέση που ο συνταγματικός ή ο απλός νομοθέτης κάθε κράτους τους αποδίδει, όπως και από τον τρόπο που τις μεταχειρίζεται, αν δηλαδή το κράτος εφαρμόζει την αρχή της ισότητας απένα ντί τους ή αν επιβάλλει κανόνες, οι οποίοι επιτρέ πουν διακρίσεις. Σε όποια συνταγματικά κείμενα των ενδεικτικά επιλεγομένων κρατών υπάρχουν ειδικές διατάξεις, που αφορούν στις σχέσεις των θρησκευτικών κοινο τήτων με το κράτος θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα αναζητηθεί δε η βούληση του απλού νομοθέτη προς σύγκριση. Α. Σε χώρες με καθεστώς χωρισμού κράτους εκκλησίας 1. Γαλλία Θεωρείται ως η κατ εξοχήν «εκκοσμικευμένη» (laϊque) χώρα, όπου ισχύει το καθεστώς του χωρι σμού κράτους και εκκλησίας, ή όπως συνηθίζεται από πολλούς σήμερα να λέγεται, το καθεστώς της «θετι κής ουδετερότητας» 4. Ιστορικά, η Γαλλία είναι μια χώρα με ιδιαίτερη μεν παράδοση στον καθολικισμό, αλλά συγχρόνως και με ιδιαίτερη κοινωνική εχθρότητα απέναντι στον κλήρο. Σήμερα, 80% των πολιτών δηλώνουν καθολικοί κατά το θρήσκευμα, εν τούτοις λιγότεροι από το 15% ομο λογούν ότι πηγαίνουν την Κυριακή στην Εκκλησία 5. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα 6, δεν αναγνωρί ζεται καμιά θρησκεία, ως κρατική, ή κυρίαρχη, ή επί (4) Βλ. B. Basdevant-Gaudemet, Staat und Kirche in Frankreich, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche in der Europäischen Union, 2η έκδ., Baden-Baden 2005, σ. 175 (5) Η δεύτερη σε μέγεθος θρησκευτική κοινότητα είναι η μουσουλμανική (περίπου ), ενώ ακολουθούν η Προτεσταντική Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εβραϊκή Κοινότητα και διάφορες άλλες μικρότερες, κυρίως ανατολικών θρησκειών. (6) Άρθρο 1 του ισχύοντος γαλλικού Συντάγματος, σε: Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten, Α./Ch. Kimmel (επιμ.), 6η έκδοση, Μόναχο 2005, σ. Εφημ - 4/

3 σημη. Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινο τήτων εντούτοις ήταν πάντα στενά συνδεδεμένο με την ιστορία. Μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων του γαλλικού κράτους με το Βατικανό, το 1904, θεμελιώθηκε με νόμο, στις 9 Δεκεμβρίου 1905, το καθεστώς του χωρισμού κράτους και εκκλησίας, που ισχύει μέχρι σήμερα 7. Οι εκκλησίες έπαψαν πια να επηρεάζουν τη δημόσια ζωή και κάθε θρησκευτικό συναίσθημα περιορίστηκε στον ιδιωτικό χώρο. Σύμ φωνα με το άρθρο 19 του νόμου αυτού, ορίζεται για τις ενώσεις, «associations cultuelles», ότι οφείλουν να ακολουθούν μόνο θρησκευτικούς σκοπούς 8. Το κρά τος δεν υποχρεούται να εκχωρήσει ειδική νομική υπό σταση στα θρησκεύματα, πέραν αυτής, που ορίζεται γενικά από τους νόμους για τους κάθε είδους οργα νισμούς και ενώσεις, ιδιωτικού δικαίου. Μόνο σε δύο γαλλικές περιοχές, της Αλσατίας και της Λωρραίνης δεν ισχύει αυτό, επειδή την εποχή της ψήφισης του νόμου δεν αποτελούσαν μέρος της γαλ λικής επικράτειας. Το 1924 αναγνωρίστηκε με νόμο η ιδιαιτερότητα των δύο αυτών περιοχών και η κατο χύρωση στην επικράτειά τους, τεσσάρων «αναγνω ρισμένων θρησκευτικών κοι», της Ρωμαιοκα θολικής Εκκλησίας, δύο Προτεσταντικών Εκκλησιών και της Εβραϊκής Κοινότητας, με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 9. Όλες οι άλλες θρη σκευτικές κοινότητες έχουν το καθεστώς της μη ανα γνωρισμένης θρησκευτικής κοινότητας και με αίτησή τους μπορούν να ζητήσουν την καταχώρησή τους, ως σωματεία, κατά το αστικό δίκαιο. Το κράτος οφείλει, εν ονόματι της ισότητας, να πα ρέχει τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα θρησκεύματα να ασκούν ελεύθερα τα της λατρείας τους και στον κα θένα να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκδηλώσεις του θρησκεύματος της επιλογής του. Το ερώτημα είναι αν τίθενται όρια κι από ποιον φορέα στον προσδιορισμό των κριτηρίων για την απρόσκοπτη λειτουργία εκκλησιών, θρησκευτικών κοι και παρόμοιων οργανισμών, που ούτως ή άλλως δραστηριοποιούνται στη χώρα. Πρακτικά αποφασίζουν τα δικαστήρια (Conseil d Etat, Cour de Cassation) από περίπτωση σε περίπτωση, αν ένας ορ γανισμός ή ένωση προσώπων έχει θρησκευτικό χα ρακτήρα ή όχι και, κατά συνέπεια, αν θα εφαρμο στούν οι ανάλογες διατάξεις. Αλλά ακόμη και στη Γαλλία της συνταγματικής ουδετερότητας, για την κάθε εκκλησία ή θρησκευτική κοινότητα υπάρχει ένα νομικό καθεστώς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το οποίο αυτές υφίστανται και λειτουργούν 10. Κάθε θρη σκευτική κοινότητα έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να απαιτήσει τη νομική της υπόσταση, τουλάχιστον σύμ φωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Η Καθολική Εκκλησία, αφού απέρριψε από την αρχή το καθεστώς, ως «πολιτιστικός σύλλογος» (associa tion culturelle), που επέβαλε το κράτος για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, λειτουργεί ως «association diocésaines», όπως όρισε το 1924 ο ίδιος ο Πάπας Πορτογαλία Το Σύνταγμα της Πορτογαλίας 12 δεν κάνει ανα φορά σε καμιά θρησκεία, αλλά κατοχυρώνει την ελευ θερία της συνείδησης, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία άσκησης της λατρείας για όλους τους πολίτες (άρθ. 41 παρ. 1). Θεσπίζει δε ρητά το καθε στώς χωρισμού κράτους, εκκλησίας και θρησκευτι κών κοι (άρθ. 41 παρ. 4). Το κράτος και τα όργανά του απέχουν πλήρως από πάσης φύσεως θρησκευτικές πράξεις, τελετές και κυβερνητικές εκ δηλώσεις με θρησκευτικό χαρακτήρα. Από την άλλη, απαγορεύεται και η ανάμιξη των εκκλησιών και των θρησκευτικών κοι σε υποθέσεις του κράτους. Η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί, για λόγους ιστο ρικούς, να είναι η κυρίαρχη εκκλησία στην Πορτογα 170. Στην ελληνική γλώσσα και για τις επόμενες αναφορές, βλ. Κ. Μαυριά/Α. Παντελή, Συνταγματικά Κείμενα, Ελληνικά και Ξένα, Αθήνα - Κομοτηνή, 3η έκδ (7) Βλ. αναλυτικά, J.-P. Durand, Das französische Trennungsgesetz von 1905 und seine Folgen, σε: Die Trennung von Staat und Kirche, Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Τεύχος 40, Münster, 2007, σ. 5 επ., Ch. Walter, Religionsverfassungsrecht, in vergleichender und internationaler Perspektive, Mohr Verlag 2006, σ (8) «Ces associations (les associations formées pour subvenir aux frais, à l entretien et à l exercice public d un culte) devront avoir exclusivement pour objet l exercice d un culte ( ).» (9) Λεπτομέρειες βλ. R. Metz, Églises et État en France, Paris 1977, σ. 110 επ.. (10) Με νομοθετική διάταξη από , η οποία ρυθμίζει γενικά το δίκαιο των ενώσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου από το 1905, ο οποίος προέβλεπε τη δημιουργία των «associations culturelles», όπου και θα μεταβιβαζόταν η τυχόν περιουσία των καταργηθέντων θρησκευτικών ενώσεων. Στο άρθρο 19 ορίζεται ότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά κοινωφελείς/πολιτιστικούς σκοπούς και, σε καμία περίπτωση, να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από κανέναν κρατικό φορέα. Στην πράξη, όμως, συμβαίνει συνήθως το αντίθετο, βλ. Ch. Walter, (σημ. 7), σ. 220 επ.. Για το κείμενο των νόμων, βλ. S. Berlingo (επιμ.), Code Européen Droits et Religions, 1ος Τόμος, Μιλάνο 2001, σ. 153 επ. και 196 επ. (για την Αλσατία). (11) J.-P. Durand, (σημ. 7) σ. 7 επ.. (12) Verfassung der Republic Portugal σε: Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten, Α./Ch. Kimmel (επιμ.), 6η έκδοση, Μόναχο 2005, σ Εφημ - 4/2012

4 λία και οι σχέσεις της με το κράτος ρυθμίζονται βάσει κονκορδάτων (του 1940 και του 2004). Η Πορτογαλία είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επιχειρείται, νομικά, ένας ορισμός των όρων, «εκκλησία» και «θρησκευτική κοινότητα». Στο άρθρο 20 του νόμου για τη θέσπιση της Επιτροπής για τη Θρησκευτική Ελευθερία (2001), όπως διευρύν θηκε με τη Διάταξη 308/ , ορίζονται οι θρη σκευτικές κοινότητες, ως: «οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες υπόσχονται σταθερότητα, συνέ χεια και διάρκεια, στο πλαίσιο των οποίων οι πιστοί μπορούν ανεμπόδιστα να ακολουθήσουν τα θρησκευ τικά τους καθήκοντα, όπως το προστάζει η θρησκεία τους» 14. Η συσταθείσα Επιτροπή για τη Θρησκευτική Ελευθερία απαρτίζεται από εκπροσώπους της κυ βέρνησης, της καθολικής εκκλησίας και των ήδη «ανα γνωρισμένων» εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτή των (άρθ. 54). Το πορτογαλικό δίκαιο ξεχωρίζει τρεις κατηγορίες θρησκευτικών κοι: α) θρησκευτικές κοινότητες χωρίς νομική προσω πικότητα, ως συνέπεια της μη καταχώρησης/εγγρα φής των στο ειδικό μητρώο για τα θρησκευτικά νο μικά πρόσωπα. β) θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες είναι εγγε γραμμένες στο ειδικό μητρώο θρησκευτικών νομικών προσώπων και, ως εκ τούτου, κατέχουν νομική προ σωπικότητα, ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα (sui generis). Αποκτούν το καθεστώς αυτό με την εγγραφή τους και μόνο στον κατάλογο για τις θρησκευτικές κοινότητες (νόμος 134/ ), χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αναγνώριση επί πλέον από κάποιον κρα τικό φορέα. Η εγγραφή στον κατάλογο δεν είναι υπο χρεωτική, αλλά αν επιθυμεί μία θρησκευτική κοινό τητα να αποκτήσει νομική προσωπικότητα δεν υπάρ χει άλλος τρόπος για να το επιτύχει. Μπορεί ακόμη και μια θρησκευτική κοινότητα του εξωτερικού να εγ γραφεί στον κατάλογο είτε, ως ανεξάρτητη θρησκευ τική οργάνωση, η οποία αντιπροσωπεύει τους πι στούς της στην Πορτογαλία, είτε ως μέρος της συ γκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας στο εξωτερικό. (13) Αναλυτικά, βλ. V. Canas, Staat und Kirche in Portugal, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche (σημ. 4) σ. 483 επ.. (14) Βλ. V. Canas, Staat und Kirche (σημ. 13), σ Τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι εν λόγω θρη σκευτικές κοινότητες με την εγγραφή τους στον κα τάλογο είναι πολυάριθμα και αξίζει να αναφερθούν ορισμένα. Αποκτούν πλήρη ελευθερία στην οργάνωσή τους, χωρίς την ανάμιξη του κράτους, αλλά και καθεστώς ελεύθερης συνεργασίας με το κράτος σύμφωνα βέ βαια με την κοινωνική τους εμβέλεια. Το δικαίωμα να διαδίδουν ελεύθερα τις θρησκευτικές τους πεποιθή σεις, καθώς και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο στα κρατικά κανάλια. Η θρησκευτική παιδεία δεν είναι υποχρεωτική στα δημόσια κρατικά σχολεία και, ως εκ τούτου, οι εγγεγραμμένες θρησκευτικές κοινό τητες αποκτούν το δικαίωμα για μάθημα θρησκευ τικών ή ηθικής, σύμφωνα με τη δοξασία τους. Έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση των θρη σκευτικών τους δοξασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτήρια της χώρας. Αποκτούν δικαίωμα απαλλαγής από τους φό ρους, καθώς και το δικαίωμα να δέχονται τις εθε λοντικές υπηρεσίες και ότι άλλο υλικό αγαθό από τα μέλη τους. Το δικαίωμα, ως θρησκευτικές κοινό τητες, σε αναγνώριση της ιδιοκτησίας των κτιρίων, που στεγάζονται οι εκκλησίες και τα θρησκευτικά σωματεία. Για όλους τους ιερωμένους ισχύει, μεταξύ άλλων, η πλήρης απαγόρευση εκλογής των σε πολι τικά πόστα και του διορισμού των, λόγω του θρη σκευτικού χαρακτήρα της αποστολής των, ως δημο σίους υπαλλήλους. γ) οι απ αρχής και ιστορικά «ριζωμένες» θρησκευ τικές κοινότητες. Aλλά και στις εγγεγραμμένες θρη σκευτικές κοινότητες, ο νόμος κάνει διάκριση μεταξύ αυτών που είναι «απ αρχής», «με ρίζες» δηλαδή στην κοινωνία και αυτών που είναι σχετικά καινούργια θρησκεύματα. Το κριτήριο που θέτει ο νόμος είναι, η ύπαρξη οργανωμένης θρησκευτικής κοινότητας κατά το πορτογαλικό δίκαιο, με ιστορική διάρκεια τουλά χιστον 30 ετών, ικανό αριθμό μελών, ως εγγύηση της συνέχειας και στο μέλλον. Για θρησκευτικές κοινότη τες που μπορούν να αποδείξουν ότι η ύπαρξή τους στο εξωτερικό χρονολογείται πλέον των 60 ετών, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 30 ετών ύπαρξής των στην Πορτογαλία. Η σημασία του να αποκτήσει μια θρησκευτική κοι νότητα αυτό το καθεστώς, έγκειται στα επί πλέον προνόμια, τα οποία απολαμβάνει, σύμφωνα με τον νόμο, ήτοι: αα) το δικαίωμα να τελεί γάμους, που έχουν πολι τικά ισχύ, σύμφωνα με το τελετουργικό της Εφημ - 4/

5 ββ) το δικαίωμα να συνδιαλέγεται με την κυβέρ νηση και να υπογράφει συμβόλαια μαζί της για θέ ματα που ενδιαφέρουν τα δύο μέρη από κοινού 15 γγ) το δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή για τη Θρησκευτική Ελευθερία, καθώς και στην Επιτροπή που καθορίζει τον χρόνο συμμετοχής των εκκλησιών και θρησκευτικών κοι σε κρατικές ραδιοφω νικές και τηλεοπτικές εκπομπές δδ) τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 0,5% των αποδοχών, ως φόρο, από τα μέλη τους και, τέλος, εε) το δικαίωμα να εκδίδουν αποδείξεις για φορο λογικές ελαφρύνσεις των μελών τους. 3. Κάτω Χώρες Το σύστημα που ισχύει είναι αυτό του χωρισμού κράτους και εκκλησίας. Ο θρησκευτικός πλουραλι σμός μαζί με το γενικό καθεστώς εκκοσμίκευσης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της θρησκευτικής ζωής στις Κάτω Χώρες 16. Στο Σύνταγμα του 1983 και συγκεκρι μένα στο άρθρο 6 παρ. 1 κατοχυρώνεται πλήρως η θρησκευτική ελευθερία, καθώς και η ελευθερία της συ νείδησης, όπως και η ελευθερία να ακολουθεί κανείς άλλες φιλοσοφικές ιδέες και κοσμοθεωρίες, ατομικά ή ομαδικά 17. Στο ισχύον Σύνταγμα, δεν γίνεται ιδιαίτερη ανα φορά σε εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες 18, επειδή προστατεύονται γενικώς από τη διάταξη περί θρη σκευτικής ελευθερίας. Προφανώς, όμως, χρειάζεται και σ αυτό το καθεστώς της απόλυτης ελευθερίας της θρησκευτικής οργάνωσης ένα νομικό πλαίσιο. (15) Τέτοιες διαπραγματεύσεις ξεκινούν με πρόταση της εκκλησίας ή θρησκευτικής κοινότητας και το κράτος συναινεί, αν δεν προβάλλει αιτιολογημένη αντίρρηση. Στη συνέχεια, συνίσταται μια Επιτροπή ιαπραγμάτευσης, η οποία ορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό ικαιοσύνης. Κάθε συμφωνία εγκρίνεται από το Συμβούλιο των Υπουργών και υπογράφεται από τον Πρωθυπουργό και τους άλλους Υπουργούς. Κατόπιν υποβάλλεται με ειδικό νομοσχέδιο στη Βουλή προς επικύρωση, η οποία δεν επιτρέπεται να κάνει ούτε να συμφωνήσει σε αλλαγές μονομερώς. (16) Βλ. S. C. van Bijsterveld, Staat und Kirche in den Niederlanden, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche, (σημ. 4), σ (17) Verfassung des Königreichs der Niederlande, σε: Verfassungen der EU- Mitgliedstaaten, Α./Ch. Kimmel (επιμ.), 6η έκδοση, Μόναχο 2005, σ (18) Σε αντίθεση με το Σύνταγμα του 1801, που όριζε ότι κάθε γυναίκα ή άνδρας με τη συμπλήρωση του 14ου έτους της ηλικίας του ήταν υποχρεωτικό να ανήκει σε μία εκκλησία. Κάθε μετέπειτα αλλαγή ήταν αδύνατη! Βλ. S. C. van Bijsterveld, Staat und Kirche in den Niederlanden, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche, (σημ. 16), σ Στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα οι εκκλησίες αναφέρονται, ως νομικά πρόσωπα, sui generis και το νομικό τους πλαίσιο είναι καθορισμένο επακριβώς 19. Διαχωρίζονται σαφώς από άλλα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι τα σωματεία ή τα ιδρύματα. Είναι ελεύθερες, όπως και όλες οι θρησκευ τικές ενώσεις να οργανωθούν σύμφωνα με το τελε τουργικό της η κάθε μια, και με σαφή αναφορά στη συγκεκριμένη θρησκεία ή ομολογία πίστης αρκεί να μην προσκρούουν στον νόμο, ο οποίος με τη σειρά του και παρέχει γενικά προστασία 20. Παρεμπιπτό ντως, ούτε στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ούτε αλλού, αποσαφηνίζεται η έννοια «εκκλησία», «θρη σκευτική κοινότητα» ή «θρησκεία». Σε κάποιες περι πτώσεις, αποφασίζει η διοίκηση, ενώ σε περίπτωση διάστασης απόψεων αποφασίζουν τα δικαστήρια Βέλγιο Η θρησκεία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή του Βελγίου. Το 70% του πληθυσμού ανήκει, σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, στη Ρω μαιοκαθολική Εκκλησία 22. Το Σύνταγμα του 1831 ρύθ μιζε διεξοδικά τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Σή μερα, μετά από τη συνταγματική αναθεώρηση, του 1994 και αυτή του 2002, οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται από τα άρθρα 19, 20, 21 και 181 του ισχύοντος Συντάγμα τος 23. Η ιδιόμορφη συγκρότηση του βελγικού κράτους, σε Κοινότητες (Communes), έχει ως άμεσο αποτέλεσμα, μετά το , θέματα που άπτονται της οργάνωσης των θρησκευτικών κοι να μην ανήκουν στη δι καιοδοσία του ομοσπονδιακού κράτους, αλλά στην αρ μοδιότητα των αυτοδιοικούμενων Κοι. Το άρθρο 21 του Συντάγματος παραμένει η νομική βάση για το αυτοδιοίκητο των εκκλησιών και θρη σκευτικών κοι στο Βέλγιο. Απολαμβάνουν γε (19) Άρθ. 2, ΙΙ Αστικός Κώδικας. (20) Βλ. S. C. van Bijsterveld, Religious minorities and minority churches in the Netherlands, the legal context, σε: European Consortium for Church and State Research (επιμ.). (21) Βλ. S. C. van Bijsterveld, Staat und Kirche in den Niederlanden, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche (σημ. 16), σ (22) Βλ. R. Torfs, Staat und Kirche in Belgien, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche (σημ. 4), σ. 8 επ.. (23) Die koordinierte Verfassung Belgiens, σε: Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten, Α./Ch. Kimmel (επιμ.), 6η έκδοση, Μόναχο 2005, σ. 3 και 181. (24) Άρθ. 4 του Νόμου της , Moniteur belge, Εφημ - 4/2012

6 νικά την απεριόριστη προστασία του Κράτους στις δραστηριότητες τους εκείνες, που απορρέουν από την ιδιότητά τους, ως θρησκευτική κοινότητα, με την στενή του όρου έννοια, χωρίς βεβαίως να ελέγχο νται από αυτό. Αν και θεωρητικά όλες οι θρησκευτι κές κοινότητες στο Βέλγιο έχουν τα ίδια δικαιώματα, παρατηρούνται σχετικά μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε αναγνωρισμένες και μη αναγνωρισμένες θρησκευ τικές κοινότητες, όπως ανάλογη είναι και η αντιμε τώπισή τους από την πολιτεία. Σε έξι θρησκεύματα στο Βέλγιο έχει δοθεί, διά νόμου, επίσημη αναγνώ ριση από το κράτος και ενισχύονται από αυτό οι κονομικά: στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στην Προτε σταντική Εκκλησία, στην Ιουδαϊκή Κοινότητα, στην Αγ γλικανική εκκλησία, στις Μουσουλμανικές Κοινότητες και, τέλος, στην Ελληνική και Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλη σία 25. Παρότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και λόγω του μεγέθους της, αλλά και λόγω της θέσης της στη βελγική κοινωνία (π.χ. βασιλικοί γάμοι, και κηδείες τε λούνται κατά το τελετουργικό της) πρακτικά αναδει κνύεται, ως primus inter pares, εν τούτοις δεν απαιτεί καμία πλεονεκτική μεταχείριση. Το κυριότερο κριτήριο που θέτει ο νόμος για μια τέτοια αναγνώριση είναι ο κοινωνικός ρόλος που διαδραματίζει ένα θρήσκευμα στο πλαίσιο μίας κοι νωνίας 26. Άλλα κριτήρια είναι ο αριθμός των μελών, εσωτερική οργάνωση, η παρουσία του θρησκεύματος στη χώρα, τουλάχιστον δύο δεκαετίες, δηλ. να έχει κοινωνικό έρεισμα και να απέχει από δραστηριότη τες, που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη. Εφόσον οι αναγνωρισμένες θρησκευτικές κοινότη τες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση ή ο τομέας υγείας, σε περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων των μελών τους και διαφο ρών με το κράτος είναι υποχρεωμένες να υπακού σουν στους κανόνες του Αστικού Δικαίου προς επί λυσή τους. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες των εκκλησιών και θρησκευτικών κοι, που δεν έχουν άμεση σχέση με την αποστολή τους, ως εκκλη σίες, αλλά με τις «κοσμικές» ανάγκες του ποιμνίου, όλα αυτά τα κοινωφελή ιδρύματα χρειάζονται την από τον νόμο νομική προσωπικότητα, για τις συν διαλλαγές τους, καθόσον οι εκκλησίες στο Βέλγιο δεν έχουν οι ίδιες νομική προσωπικότητα. Αξιοσημείωτο είναι ότι, στο Βέλγιο, κάθε έλλειμμα στον οικονομικό (25) Νόμος της 17ης Απριλίου 1985, ο οποίος αντικατέστησε τον ισχύοντα μέχρι τότε νόμο από το έτος (26) Βλ. R. Torfs, (σημ. 22) σ. 13 επ., όπου αναφέροντα, λεπτομερώς τόσο τα κριτήρια, όσο και τα αντίστοιχα νομοθετήματα. προϋπολογισμό, που ήθελε προκύψει από τις δρα στηριότητες τέτοιων «εκκλησιαστικών» ιδρυμάτων («Kerkfabrieken», «fabriques d églises»), το επωμίζεται η αρμόδια κοινοτική αρχή 27. Το άρθρο 181 του βελγικού Συντάγματος ορίζει τη δημοσιονομική κάλυψη της μι σθοδοσίας των λειτουργών (τελευταίως και των Ιμά μηδων), κάθε αναγνωρισμένου θρησκεύματος, ενώ έχουν δικαίωμα να τους παραχωρηθεί στέγη, αναλό γως της θέσεώς των, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την εκάστοτε αρμόδια κοινότητα ή επαρχία, όπως και κάθε άλλο ποσό που δαπανάται γι αυτόν τον σκοπό. Έχουν αξίωση για τον ανάλογο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, στα κρατικά κανάλια, όπως επί σης και αξίωση να διορίζονται δικοί τους πνευματικοί για τις ανάγκες των μελών τους σε ανάλογες θέσεις στον στρατό, στα νοσοκομεία ή όπου αλλού χρεια στεί, με έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού. To 1998 θεσπίστηκε με νόμο το ονομαζόμενο, Κέ ντρο Πληροφόρησης και Συμβουλών 28, το οποίο είναι επιφορτισμένο να πληροφορεί τους πολίτες για τη δράση ορισμένων νέων θρησκειών και οργανώσεων, έτσι ώστε να μπορούν να σχηματίζουν οι ίδιοι γνώμη. 5. Λεττονία Στη Λεττονία, το νέο δημοκρατικό Σύνταγμα (Sat versme) του , όπως αναθεωρήθηκε το 2003, ορί ζει στο άρθρο 99 ότι η εκκλησία έχει χωριστεί από το κράτος. Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να ακολουθεί όποια θρησκεία θέλει, χωρίς περιορισμό στη συνεί δησή του και στις σκέψεις του. Ούτε κρατική εκκλησία αναγνωρίζεται, ούτε κάποια θρησκεία, ως επίσημη 30. Εκτός από τις τρεις μεγάλες εκκλησίες, την Κα θολική (21% περίπου του πληθυσμού), τη Λουθηριανή (25%) και την Ορθόδοξη (25%), δραστηριοποιούνται και κάπου 170 άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτή των ρυθμίζεται από τον ειδικό προς τούτο νόμο, (27) Βλ. R. Torfs, (σημ. 22), σ. 14. Στη Βαλονία, για παράδειγμα, η κοινοτική αρχή δίνει το 1,2% του μέσου όρου του προϋπολογισμού της για την υποστήριξη των θρησκευτικών κοι. (28) Moniteur belge, 25.Novembre (29) Verfassung der Republik Lettland, σε: Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten, Α./Ch. Kimmel (επιμ.), 6η έκδοση, Μόναχο 2005, σ (30) Η ίδια τάση παρατηρείται σε όλα σχεδόν τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ. Εφημ - 4/

7 «Περί θρησκευτικών Οργανισμών», από Ο νομοθέτης ξεχωρίζει, έτσι, τις θρησκευτικές κοινότη τες από άλλες ενώσεις προσώπων, που ρυθμίζονται γενικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού δι καίου της χώρας. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, οι θρησκευτικές κοι νότητες, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό μη τρώο, αποκτούν ορισμένα δικαιώματα, κυρίως νο μική προσωπικότητα με βάση την οποία μπορούν να αποκτήσουν ιδιοκτησία και ξέχωρο φορολογικό μη τρώο για τις συναλλαγές τους, αλλά και πολλά άλλα πλεονεκτήματα, όπως φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις, έχουν δε το δικαίωμα έκδοσης αποδεί ξεων για την απαλλαγή των δωρητών τους από τους φόρους. Η καταχώριση στο μητρώο δεν είναι υπο χρεωτική και, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι προϋπό θεση προκειμένου μια θρησκευτική κοινότητα να απο λαμβάνει πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Μη καταχω ρημένες εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες μπορούν ελεύθερα να συνάζονται και να τελούν τα τελετουρ γικά της θρησκείας τους, όπως και να εργάζονται για έναν κοινωφελή σκοπό, με την προϋπόθεση της μη πρόσκρουσης στον νόμο ή στα χρηστά ήθη. Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, μπορούν 50 ενή λικες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους του κράτους, ως πολίτες της Λεττονίας και είναι μέλη της ίδιας θρησκείας, να ιδρύσουν έναν θρησκευτικό οργανισμό. Μόνο εκκλησίες ή θρησκευτι κές κοινότητες με νομική προσωπικότητα μπορούν να ιδρύσουν θεολογικά σχολεία ή μοναστήρια για τους πιστούς τους, να τελέσουν δημόσια τη λατρεία, να παράσχουν θρησκευτική αρωγή σε δημόσια νοσοκο μεία, γηροκομεία, φυλακές και σε άλλα δημόσια κέ ντρα ή ιδρύματα, να χρησιμοποιούν δημόσια και ελεύ θερα τα θρησκευτικά τους σύμβολα. Οι δραστηριότητες αυτές περιορίζονται από το Σύνταγμα 32 σε συνδυασμό με διατάξεις του νόμου Περί Θρησκευτικών Οργανισμών (άρθρο 14). Αν απο δειχθεί, δικαστικώς, ότι μια εκκλησία ή θρησκευτική κοινότητα ενισχύει τη θρησκευτική αδιαλλαξία μεταξύ των πολιτών, σπέρνει μίσος, καταφέρεται κατά του κράτους, δεν σέβεται τους νόμους, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή την υγεία τρίτων κ.ά., το κράτος προ (31) R. Balodis, Staat und Kirche in Lettland, σε: G. Robbers (επιμ.), Staat und Kirche, (σημ. 4), σ. 290 επ.. (32) Άρθρο 116: Οι δραστηριότητες των εκκλησιών και των θρησκευτικών κοι ρυθμίζονται βάσει των καταστατικών τους, τα οποία έχουν κατατεθεί πριν στο Συμβούλιο αυτό. χωρεί αρμοδίως σε διάλυσή της. Παράλληλα, το κρά τος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ελεύθερα. Η απόφαση, αν μια εκκλησία ή θρησκευτική κοι νότητα καταχωρηθεί τελικά στο μητρώο, ανήκει στο Συμβούλιο για Θρησκευτικές Υποθέσεις, το οποίο ιδρύθηκε το 2000 και είναι κρατικό όργανο, με ξεχω ριστό νομικό καθεστώς και το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο υπεύθυνος του Συμβου λίου αυτού διορίζεται και παύεται από το Υπουρ γικό Συμβούλιο. Οι δραστηριότητες των εκκλησιών και των θρησκευτικών κοι ρυθμίζονται βάσει των καταστατικών τους, τα οποία έχουν κατατεθεί πριν στο Συμβούλιο αυτό και έχουν ελεγχθεί, όπως ο νόμος ορίζει. Προς το παρόν, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβουλίου περίπου 1160 θρησκευτικοί οργανι σμοί και τα επί μέρους ιδρύματά τους. «Παραδοσιακές» εκκλησίες, όπως η Λουθηριανή Εκ κλησία, η Καθολική, η Ορθόδοξος, η Παλαιοκαθολική, η Μεθοδιστική, η Βαπτιστική, των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας και η Εβραϊκή Κοινότητα κατέχουν το δικαίωμα (άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα της Λετ τονίας) να τελούν γάμους με πολιτική ισχύ, χωρίς οι λειτουργοί τους να λαμβάνουν μισθοδοσία από το κράτος. Β. Σε χώρες με καθεστώς σχετικού χωρισμού κράτους εκκλησίας 1. Γερμανία Η Γερμανία είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, όπου οι δύο μεγάλες εκκλησίες, η Καθολική Εκκλησία και η Ευαγγελική Εκκλησία συνυπάρχουν ισότιμα, ως θεσμοί, απέναντι στο κράτος και με αλληλοσεβασμό μεταξύ τους. Σύμφωνα με νεώτερες έρευνες και στα τιστικές, περίπου 30% των γερμανών ανήκουν είτε στην Καθολική Εκκλησία, είτε στην Ευαγγελική Εκκλη σία, είτε δεν ανήκουν πουθενά 33. Το υπόλοιπο 10% μοιράζεται κυρίως σε μικρότερες εκκλησίες και θρη (33) Βλ. V. Krech, Exklusivität, Bricolage und Dialogbereitschaft, σε: Religionsmonitor 2008, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2008, σ. 34 και 35. Ο συγγραφέας δίνει μια ανάγλυφη εικόνα της θρησκευτικής ζωής στη Γερμανία, ενώ στα συμπεράσματά του (σ. 42) καταλήγει ότι το ζήτημα της θρησκείας απασχολεί πολύ περισσότερο τους ανθρώπους σήμερα και τους αναγκάζει να συμπεριφέρονται αναλόγως. Κυρίως τους οδηγεί σε κριτική θεώρηση της ίδιας τους της θρησκείας και σε μεγαλύτερη ανεκτικότητα προς το θρησκευτικά διαφορετικό. 558 Εφημ - 4/2012

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ]

[ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΑΙΘ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 28 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3418 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα και κατά την περίοδο που το μάθημα εξεταζόταν πανελληνίως δεν είχαμε αύξηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τα Θρησκευτικά, πράγμα που επιβεβαιώνει

Ακόμα και κατά την περίοδο που το μάθημα εξεταζόταν πανελληνίως δεν είχαμε αύξηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τα Θρησκευτικά, πράγμα που επιβεβαιώνει Θρησκευτικών απολογία Πληροφορίες και σκέψεις για τη θέση του μαθήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του Δημητρίου Βογιατζή Θεολόγου καθηγητού του 3ου Λυκείου Υμηττού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποστηρίζεται τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Ηµεροµηνία: 22/05/2008 Όνοµα: Βουληµενέα Χριστίνα Αριθµ. Μητρώου: 1340200600049

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ Α.Μ. 1340200700520 ΑΘΗΝΑ 2009 Η ελεύθερη διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης.

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Συνταγµατική κατοχύρωση του γάµου και Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Constitutional consolidation of marriage and Institutional protection of free union. της φοιτήτριας Γουµαλάτσου Σάρας. Α.Μ.1340200200103

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα