: 7 : : :, : 8 : : /6-27/4/1988 (

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 ."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1599 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ηµ.Υπογραφής: Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και : άλλες διατάξεις. Σχέση κράτους,πολίτη, ελτίο ταυτότητας, ηµόσια διοίκηση,υπεύθυνη δήλωση, ιοικητικά έγγραφα,επικύρωση,χρόνος διεκπεραίωσης,μικροφωτογράφηση,γνώση εγγράφων,πληροφόρηση Νοµοσχέδια, συλλογικά όργανα,κώδικας διοικητικής διαδικασίας Εφηµερίδα Κυβερνήσεως,Ποινικές κυρώσεις,ηλεκτρονική Θέµατα: επεξεργασία,νοµαρχίες Χρηµατοδότηση κοµµάτων Η επιβολή κυρώσεων του παρόντος νόµου ισχύει και για την υποβολή ψευδούς δηλώσεως σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Σχόλια: ΥΑ 93027/7188. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 : Αρθρου: Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έκδοση δελτίου ταυτότητας, ηµόσια διοίκηση, ελτίο ταυτότητας, Λήµµατα: Υπηρεσιακές ταυτότητες Σχόλια: Οι παρ. 1 και 2, αντικαταστάθηκαν από το αρθρ. 1 ν. 1988/1991. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας "1. Οι Έλληνες πολίτες, που κατοικούν ή διαµένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να εφοδιαστούν µε δελτίο ταυτότητας, που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 2. Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από τις διευθύνσεις εσωτερικών των νοµαρχιών, στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ο υπόχρεος, ύστερα από αίτησή του. Η εκτύπωση των δελτίων ταυτότητας µπορεί να γίνεται και µε µέριµνα του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού". 3. Ειδικά οι αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων και όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούνται να εφοδιάζονται µε δελτίο ταυτότητας από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία. Στο δελτίο αυτό καταχωρίζονται και όλα τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του αρθρ Οι αρχές που εκδίδουν τα δελτία ταυτότητας υποχρεούνται να τηρούν ειδικό αρχείο ταυτοτήτων, στο οποίο φυλάσσονται τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας καθώς και αντίγραφό του. 5. Με απόφαση του

2 Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσης των αρχείων ταυτοτήτων από τις αρχές της παρ. 2 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσης των αρχείων ταυτοτήτων από τις υπηρεσίες της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Αρθρο: 2 : Αρθρου: Καθιέρωση Ενιαίου Κωδικού Αριθµού Μητρώου Καταργήθηκε από το αρθρο 6 του ν. 1988/1991. Αρθρο: 3 : Αρθρου: Στοιχεία δελτίου ταυτότητας Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση, ελτίο ταυτότητας,στοιχεία Είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.1832/1989 και. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε µε το άρθρο 39 παρ. 1 του Σχόλια: Ν. 1832/1989, µε ηµεροµηνία ισχύος την "1. Τα δελτία ταυτότητας περιέχουν τα επόµενα στοιχεία του κατόχου: α.- Φωτογραφία β.-επώνυµο γ.-όνοµα δ.-επώνυµο και όνοµα πατέρα ε.-επώνυµο και όνοµα µητέρας στ.-φύλο ζ.-επώνυµο και όνοµα συζύγου η.-χρονολογία γέννησης (ηµέρα, µήνα, έτος) θ.-τόπο γέννησης ι.-ιθαγένεια ια.-θρήσκευµα ιβ.-αριθ. δηµοτολογίου ιγ.- ηµότης ιδ.-εκλογική εγγραφή ιε. ιεύθυνση κατοικίας ιστ.- Υπογραφή κατόχου ιζ.-οµάδα αίµατος ιη.-.ι.ο.σ. Τα στοιχεία των ανωτέρω β' και γ' περιπτώσεων αναγράφονται και µε λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743). 2. Τα στοιχεία, που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, καταχωρούνται υποχρεωτικά, πλην των στοιχείων των περιπτ. ιζ' (οµάδα αίµατος) και ιη (.Ι.Ο.Σ.) ωρητής Ιστών και Οργάνων Σώµατος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται εφ' όσον τα ζητήσει ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος στην περίπτωση του στοιχείου.ι.ο.σ. απαιτείται να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. "Τα στοιχεία της περίπτ. β' της παραγράφου 1 αναγράφονται και µε λατινικούς χαρακτήρες". 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται: α. Ο τύπος και οι προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας, καθώς και η διάρκεια ισχύος του, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ετών. β. Τα δικαιολογητικά στοιχεία, που υποβάλλονται για την έκδοσή του. γ. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ο τύπος της αίτησης, η προθεσµία και διαδικασία υποβολής της, καθώς και οι συνέπειες και κυρώσεις στις περιπτώσεις µε εµπρόθεσµης υποβολής της. δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια".

3 Αρθρο: 4 Αρθρου: Αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση, ελτίο ταυτότητας,αντικατάσταση Το αρθρο 4, αντικαταστάθηκε από το αρθρο 4 του ν. 1988/1991, µε Σχόλια: ηµεροµηνία ισχύος την "1. Σε περίπτωση µεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου του δελτίου ταυτότητας, πλην των στοιχείων των περιπτ. ιβ', ιγ', ιδ', ιε', ιζ' και ιη' της παρ. 1 του αρθρ. 3, το δελτίο αυτό καθίσταται άκυρο, ο δε κάτοχος αυτού υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες να ζητήσει, από την αρµόδια διεύθυνση εσωτερικών της νοµαρχίας του τόπου κατοικίας του την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος ακύρωσης του δελτίου ταυτότητας, η διαδικασία αντικατάστασής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας, λόγω απώλειας ή φθοράς ή αναγραφής εσφαλµένων στοιχείων". Αρθρο: 5 Αρθρου: Προσωρινό δελτίο ταυτότητας Καταργήθηκε από το αρθρο 6 του ν. 1988/1991. Αρθρο: 6 Αρθρου: Απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση, ελτίο ταυτότητας,απόδειξη,αλλοδαποί 1. Η ταυτότητα των ελλήνων πολιτικών έναντι πάντων αποδεικνύεται: α. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. β. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 127/1969, εωσότου αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. γ. Από το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής. 2. Κατεξαίρεση των διατάξεων του εδαφ. α' της παρ. 1, αντί του δελτίου ταυτότητας ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδεικνύει την προσωρινή βεβαίωση των αρµόδιων αρχών της παρ. 2 του αρθρ. 1 ότι έχει καταθέσει

4 τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, που ορίζονται στο αρθρ Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται: α. Από το διαβατήριό τους ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα. β. Από την άδεια παραµονής τους στην Ελλάδα. Αρθρο: 7 Αρθρου: Αποδεικτική δύναµη στοιχείων ταυτότητας ηµόσια διοίκηση, ελτίο ταυτότητας,στοιχεία,αποδεικτική δύναµη Λήµµατα:, Κατάργηση διατάξεων,κυρώσεις ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βελτίωση σχέσεων κράτους - πολίτη και καταπολήµηση της γραφειοκρατίας 1. Η ταυτότητα και τα αντίστοιχα έγγραφα του αρθρ. 6 αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που απαιτεί υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που προκύπτουν από το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του αρθρ. 6 καταργείται. 2. Υπάλληλος που απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην ταυτότητα ή στα αντίστοιχα έγγραφα του αρθρ. 6 τιµωρείται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 22. Αρθρο: 8 : Αρθρου: Υπεύθυνη δήλωση Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,υπεύθυνη δήλωση Ο τύπος και το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καθορίστηκε από την Υ.Α. 102/6-27/4/1988 (Προεδρίας) ΦΕΚ Β 251. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2579/1998, η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυξάνεται από 1ης Μαρτίου 1998 σε τριακόσιες (300) δραχµές. Η αξία της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 καταργήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 288),η οποία ΠΝΠ κυρώθηκε µε το Ν.2990/2002 Σχόλια: (ΦΕΚ Α 30). 1. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται µε το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του αρθρ. 6 µπορεί ν' αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή

5 υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου που συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας "300" δραχµών. 2. Ο τύπος και το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών. 3. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν µεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Με ίδια δήλωση µπορεί να αποδεικνύονται τα νέα στοιχεία, καθώς και το επάγγελµα και η διεύθυνση κατοικίας. 4. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση µπορούν να ελέγξουν την ακρίβειά της µε διασταύρωσή της µε το αρχείο άλλων υπηρεσιών. 5. Ειδικές διατάξεις που καθορίζουν υποχρεωτική απόδειξη µε ορισµένο τρόπο εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου εκδοθούν οι αποφάσεις κατά την παρ. 1 του αρθρ. 10. Αρθρο: 9 Αρθρου: Αιτήσεις. ηµόσια διοίκηση,αιτήσεις,στοιχεία,ταυτότητα,αναδροµή Λήµµατα: υπαλλήλων 1. Για την ικανοποίηση των αιτηµάτων των πολιτών όλες οι υπηρεσίες δηµόσιου τοµέα χρησιµοποιούν έντυπα αιτήσεων. 2. Μέσα σε τρεις µήνες από τη λήξη της τετράµηνης προθεσµίας του άρθρου 10 οι παραπάνω υπηρεσίες οφείλουν να τυπώσουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων για όλα τα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα τους. Στα έντυπα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, πληροφοριακά στοιχεία µε τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήµατος στα οποία οπωσδήποτε περιλαµβάνεται και ο χρόνος οριστικής απάντησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος. 3. Αν δεν υπάρχουν έντυπα αιτήσεων ή ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν µπορεί να γράψει, ο αρµόδιος υπάλληλος, ύστερα από προφορική έκθεση του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 στοιχεία. 4. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση της παρ. 1 βεβαιώνεται από τον αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης υπάλληλο µε την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή των άλλων αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 6 και δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά, εκτός από τη βεβαίωση για την άσκηση του επαγγέλµατος και τη διεύθυνση της κατοικίας. Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, αρκεί να συνοδεύεται από επικυρώµενο φοτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγραφών. Αρθρο: 10 Περιορισµός των δικαιολογητικών

6 Αρθρου: Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση, ικαιολογητικά,περιορισµός Με την Γ.Υ.Φ. 879/9-9 Οκτ (ΦΕΚ Β' 673) απόφ. Υπουργ. Προεδρίας της Κυβέρνησης, η προθεσµία που προβλέπεται στο άνω Σχόλια: άρθρ. 10 παρατάθηκε για δύο µήνες, δηλ Πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτικών από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα µε αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται ποιά από τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κλπ. που διατηρούνται δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8. Για τα νοµικά το δηµοσίου τοµέα, οι αποφάσεις εκδίδονται µετά από γνώµη του αρµόδιου νοµικού προσώπου. 2. Οι αποφάσεις της παρ. 1 εκδίδονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο µήνες κατά περίπτωση µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα στης Κυβερνήσεως. 3. ιατάξεις που δεν τροποποιούνται ούτε διατηρούνται ρητώς µε τις αποφάσεις της παρ. 1 παύουν να ισχύουν µετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας. Αρθρο: 11 Αρθρου: Σύσταση υπηρεσίας Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,υπηρεσία,χαρτόσηµο 1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, που στις συναλλαγές τους µε το κοινο απαιτούν χαρτόσηµα ή ένσηµα, οφείλουν να συστήσουν πάγια προκαταβολή χαρτοσήµου και ενσήµου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρ. 56 του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205), που προστέθηκε µε το άρθρ. 89 παρ. 5 του Νοµ. 1041/1980 (ΦΕΚ 75). 2. Οι παραπάνω υπηρεσίες προκαταβολής χαρτοσήµου διαθέτουν στους πολίτες και υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρ. 8. Αρθρο: 12 Αρθρου: ιεκπεραίωση υποθέσεων ηµόσια διοίκηση,πιστοποιητικά,βεβαιώσεις,χρόνος Λήµµατα:, ιεκπεραίωση, Καθυστέρηση

7 1. Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα στοιχεία ή πράξεις που ζητούνται κατά τη νόµιµη διαδικασία από τις δηµόσιες αρχές ή τα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα χορηγούνται αµέσως στους πολίτες. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άµεση χορήγησή τους, αποστέλλονται ταχυδροµικώς µέσα σε ορισµένη προθεσµία, που αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Ο πολίτης µπορεί να δηλώσει στην αίτησή του ότι δεν επιθυµεί την ταχυδροµική αποστολή και ότι θα τα παραλάβει µέσα στην ίδια προθεσµία αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. 2. Εάν κάποια υπόθεση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία, τότε η αρµόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον πολίτη: α. τους λόγους της καθυστέρησης, β. τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθµό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών, γ. τα τυχο δικαιολογητικά που λείπουν, δ. κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία. 3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της παρ. 2 όταν το αίτηµα του πολίτη είναι φανερά παράνοµο ή ακατάληπτο ή επαναλαµβάνεται κατά τρόπο καταχρήστικό. 4. Η υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν ισχύει όταν η υπόθεση που οφείλει να διεκπεραιώσει η υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα αφορά καθολικές ή γενικές υποχρεώσεις των πολιτών ή απαιτούν σύµπραξη του πολίτη ή παράστασή του ενώπιον συλλογικών οργάνων. 5. Αν η αίτηση περιέλθει σε αναρµόδια υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, η υπηρεσία αυτή έχει την υποχρέωση να την διαβιβάσει σε αρµόδια υπηρεσία και να ενηµερώσει σχετικά τον ενδιαφερόµενο. Αρθρο: 13 Αρθρου: Απαλλαγή απο την υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,πιστοποιητικά,απαλλαγή,τέλη 1. Με αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται: α. Οι υποθέσεις για τη διεκπεραίωση των οποίων η ίδια υπηρεσία αναζητά, αντί του πολίτη, τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από άλλες δηµόσιες αρχές. β. Το ύψος του αντιποδοτικού τέλους ή ενσήµου µε το οποίο επιβαρύνεται ο πολίτης για την παραπάνω εξυπηρέτηση. γ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Αρθρο: 14 Αρθρου: Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής - Επικύρωση φωτοαντιγράφων. ηµόσια διοίκηση,θεώρηση γνησίου υπογραφής,επικύρωση Λήµµατα: φωτοαντιγράφων, Υπεύθυνη δήλωση

8 1. εν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών, όταν οι ίδιοι προσέρχονται για υποθέσεις τους στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και είναι εφόδιασµένοι µε το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 6 του νόµου αυτού. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή. 3. Την επικύρωση φωτοαντιγράφου από το πρώτυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρώτυπο µπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόµενο είτε από την υπηρεσία που έχει εκδώσει το πρώτυπο ή το ακριβές αντίγραφο είτε από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το φωτοαντίγραφο είτε από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. Η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντικαταβολή µε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόµενος. εν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων. 4. Ολες οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να δέχονται τα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων. Τα φωτοαντίγραφα αυτά, όπως και αυτά που συνοδεύονται µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8. έχουν αποδεικτική ισχύ ίση µε το πρωτότυπο. ιατάξεις που προβλέπουν την υποβολή πρωτοπύπων στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν ρητά καταργηθούν µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Αρθρο: 15 Αρθρου: Τήρηση αρχείων στο δηµόσιο τοµέα µε µικροφωτογράφηση. Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,αρχεία,μικροφωτογράφηση Οι επιτροπές εκκαθάρισης αρχείων αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σχόλια: καταργούνται µε το άρθρο 5 της ΥΑ ΣΤ5/54 (ΦΕΚ Β' 573/1992). 1. Με αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού µπορεί να επιτραπεί η τήρηση των αρχείων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα µε µικροφωτογράφηση. Με τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες εκδίδονται ειδικώς για κάθε περίπτωση, ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι της µικροφωτογράφησης των αρχείων, η σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών ελέγχου γνησιότητας των αρχείων που πρόκειται να µικροφωτογραφηθούν, η διαδικασία επίβλεψης και εξασφάλισης της µικροφωτογράφησης των αρχείων αυτούσιων πάνω στις µικροφωτοταινίες ή µικροφωτοδελτία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 2. Οι µικροφωτογραφίες που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται µετά από εξουσιοδότηση της, έχουν σε κάθε περίπτωση αποδεικτική ισχύ ίση µε το πρωτότυπο που µικροφωτογραφήθηκε. Την ίδια αποδεικτική ισχύ έχουν και τα αντίγραφα που εξάγονται από τις µικροφωτογραφίες αυτές, εφόσον η ακρίβειά τους βεβαιώνεται από τα όργανα που είναι αρµόδια σε κάθε περίπτωση από το νόµο να εκδώσουν αντίγραφα.

9 Αρθρο: 16 Αρθρου: ικαίωµα γνώσης των διοικητικών εγγράφων ηµόσια διοίκηση, ιοικητικά έγγραφα,γνώση,αντίγραφα Λήµµατα:,Εξαίρεση, Απόρρητο,Αρνηση 1. Κάθε πολίτης, µε τις επιφυλάξεις των διατάξεων της παρ. 3 έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων. Ως διοικητικά έγγραφα, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, θεωρούνται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δηµόσιου τοµέα, ιδίως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις. 2. Το δικαίωµα της παρ. 1 ασκείται: α. Με επιτόπια µελέτη. β. Με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του µπορεί να βλάψει το έγγραφο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον ενδιαφερόµενο, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόµο. 3. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα µπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του δικαιώµατος της παρ. 1 στις περιπτώσεις: α. Που παραβλέπεται το απόρρητο των συζητήσεων του υπουργικού συµβουλίου και των άλλων κυβερνητικών οργάνων, το απόρρητο της εθνικής άµυνας και εξωτερικής πολιτικής, της δηµόσιας πίστης και του νοµίσµατος, της ασφάλειας του κράτους και της δηµόσιας τάξης, το ιατρικό, εµπορικό, τραπεζικό ή βιοµηχανικό απόρρητο και κάθε άλλο απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή β. που µπορεί να δυσχετάνει την έρευνα δικαστικών, αστυνοµικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών σχετικά µε την τέλεση εγκληµατικών αρχών σχετικά µε την τέλεση εγκλήµατος παράβασης. 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζονται και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα µπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του δικαιώµατος της παρ Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα δεν µπορούν να αρνηθούν τη γνώση διοικητικού εγγράφου επικαλούµενες το απόρρητο του ιδιωτικού βίου, το ιατρικό απόρρητο, καθώς και το βιοµηχναικό ή εµπορικό απόρρητο, εφόσον αυτά αναφέρονται αποκλειστικά στον πολίτη που ζητεί να λάβει γνώση διοικητικού εγγράφου. Πληροφορίες όµως ιατρικού χαρακτήρα µπορούν να γνωστοποιηθούν στον ενδιαφερόµενο µόνο µε τη βοήθεια γιατρού που ορίζεται για το σκοπό αυτόν. 6. Η άρνηση της γνωστοποίησης διοικητικού εγγράφου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης. 7. Η άσκηση του δικαιώµατος γνώσης των διοικητικών εγγράφων γίνεται µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και δεν περιλαµβάνει για τους δικαιούχους ή τρίτους τη δυνατότητα αναπαραγωγής, διάδοσης και χρησιµοποίησης για εµπορικούς λόγους των εγγράφων αυτών. 8. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

10 Αρθρο: 17 Αρθρου: Σύσταση γραφείων επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,πολίτης,επικοινωνία,πληροφόρηση 1. Στις διευθύνσεις εσωτερικών των νοµαρχιών και των νοµαρχιακών διαµερισµάτων του νοµού Αττικής συνιστώνται υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως αποστολή να πληροφορύν, ενηµερώνουν και συµβουλεύουν τους πολίτης που επιθυµούν να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. Αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες µπορεί να συστήνονται και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από µε απόφαση του δηµοτικόυ συµβουλίου. 2. Οι υπηρεσικές αυτές µονάδες ειδικότερα: α. Ενηµερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώµατα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. β. Εφοδιάζουν µε τα απαραίτητα πληροφοριακά έντυπα, αιτήσεις κλπ. γ. Συµβουλεύουν για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και υποθέσεων. δ. Κατευθύνουν τους πολίτες στις αρµόδιες για τις υποθέσεις τους υπηρεσίες. ε. έχονται υποδείξεις και προτάσεις για διοικητικές αλλαγές που συµβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης και των σχέσεών της µε τους πολίτες. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών καθορίζεται η οργάνωση και η στελέχωση σε προσωπικό των υπηρεσιακών αυτών µονάδων και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε το αντικείµενο και τη λειτουργία τους. Αρθρο: 18 Αρθρου: Επεξεργασία νοµοσχεδίων και κανονιστικών πράξεων Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,νοµοσχέδια,κανονιστικές πράξεις,επεξεργασία 1. Κάθε σχέδιο νόµου µε το οποίο θεσπίζονται διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων υπόκειται σε αντιγραφειοκρατική επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή γίνεται από την Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, στην οποία συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών επιστηµόνων ειδικευµένων σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης. 2. Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου παραπέµπονται για την κατά την παράγραφο 1 επεξεργασία στην υπηρεσία οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών ή σε άλλη αντίστοιχη υπηρεσία του αρµόδιου υπουργείου, η οποία καταρτίζει σχετική έκθεση. Αρθρο: 19 Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων

11 Αρθρου: Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,συλλογικά όργανα,λειτουργία,σύνθεση,κύρος Η παρ. 10 αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.1839/1989. Σύµφωνα µε τη παρ. 12 άρθρου 10 Π 336/2000 (ΦΕΚ Α 280) οι πρόεδροι δύνανται να καλούν ενώπιον των επιτροπών, αθλητές και προπονητές της Υ.Φ.Α.Α. ή υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν ειδικές αθλητικές γνώσεις, προκειµένου να εκθέσουν τις απόψεις τους για εξεταζόµενα θέµατα και µορφώσουν οι επιτροπές αντικειµενικότερη γνώµη. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τις επιτροπές Σχόλια: αυτές. 1. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου αποτελεί ο καθορισµός του αριθµού και της ιδιότητας των µελών του, ανεξάρτητα από το αν τα µέλη αυτά διορίζονται, εκλέγονται ή υποδεικνύονται. 2. Το συλλογικό όργανο, στο οποίο µετέχουν µέλη που εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους, λογίζεται ότι έχει νόµιµα συγκροτηθεί και µπορεί να λειτουργήσει και όταν µερικά από τα µέλη του, τακτικά ή αναπληρωµατικά, δεν έχουν εκλεγεί ή υποδειχθεί, αν και έχει ζητηθεί η εκλογή ή η υπόδειξή τους. Το συλλογικό όργανο µπορεί να λειτουργήσει µε ελλιπή συγκρότηση, όχι πέρα από ένα τρίµηνο, και όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του µέλη του πέθαναν ή δεν αποδέχτηκαν το διορισµό τους ή αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουµένων εδαφίων τα λοιπά µέλη πρέπει να επαρκούν έστε να υπάρχει, απαρτία, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των µελών του συλλογικού οργάνου. 3. Κανείς δε µπορεί να µετέχει σε συλλογικό όργανο µε περισσότερες από µία ιδιότητες. 4. Η από οποιοδήποτε λόγο απώλειας της υπαλληλικής ή επαγγελµατικής ή άλλης ιδιότητας, µε την οποία ή λογω της οποία διορίστηκε ένα πρόσωπο ως µέλος συλλογικού οργάνου, δεν επηρεάζει τη νόµιµη σύνθεση του οργάνου, στο οποίο εξακολουθεί να µετέχει το µέλος εώς ότου αντικατασταθεί, όχι όµως για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του τριµήνου. Η διάταξη αυη δεν έχει εφαρµογή όταν η απωλεια της ιδιότητας οφείλεται σε ποινική ή πειθαρχική καταδίκη. 5. Κλήτευση των µελών (τακτικών ή αναπληρωµατικών) συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται όταν έχουν προκαθορισθεί τακτές ηµέρες συνεδριάσεων, όταν το µέλος έχει δηλώσει από πριν ότι κωλύεται να συµµετάσχει ή όταν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία συµµετοχής του. Η κλήτευση, όπου απαιτείται, γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραµµατέα του οργάνου. Η κλήτευση µπορεί να γίνει και µε τηλεφώνηµα ή τηλεγράφηµα, στις περιπτώσεις δε αυτές αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό βιβλί, η οποία πρέπει να φέρει ο χρονολογία και υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση. 6. Το συλλογικό όργανο, εφόσον υπάρχει απαρτία, αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός αν ο νόµος απαιτεί µεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 7. Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για την υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου. 8. Οι διατάξεις της διοικητικής, πολιτικής ή ποινική δικονοµίας εφαρµόζονται στα συλλογικά όργανα, µόνο όπου ο νόµος ρητά παραπέµπει σ' αυτές. 9. εν υπηρεάζουν τη νοµιµότητα της σύνθεσης ούτε προκαλούν ακυρότητα των πράξεων του συλλογικού οργάνου: α) Η εσφαλµένη µνεία ή η παράλειψη αναγραφής στο κείµενο της πράξης ή του πρακτικού στοιχείων που δεν έχουν σχέση µε το περιεχόµενο της κρίσης, όπως είναι πράξεις συγκρότησης του οργάνου και διορισµού των µελών, οι διατάξεις που καθορίζουν τη σύνθεση το

12 όνοµα του εισηγητή στην υπόθεση, η συγκεκριµένη υπαλληλική ή επαγγελµατική ιδιότητα των µελών, ο τόπος της κατοικίας ή της διαµονής του πατρώνυµου του µέλους, το κώλυµά του να παραστεί, ο λόγος για τον οποίο έγινε η αναπλήρωση του µέλους. β) Η µεταβολή της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζουν τα µέλη που µετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού ενηµερωθούν. Από τη συµµετοχή των µελών στη λήψη της απόφασης τεκµαίρεται ότι έχουν ενηµερωθεί. γ) Η συµµετοχή σε δευτεροβάθµιο συλλογικό όργανο ενός µέλους από εκείνα που µετείχαν στο πρωτοβάθµιο συλλογικό όργανο, εκτός αν ειδική διάταξη επιτρέπει τη συµµετοχή περισσοτέρων. δ) Η συµµετοχή σε συλλογικό όργανο προσώπου που είχε εκφέρει γνώµη για το κρίσιµο θέµα, είτε διότι του είχε ζητηθεί από την προϊσταµένη του αρχή είτε διότι η εκφραση γνώµης προβλέπεται από το νόµο. ε) Η παρουσία τρίτων µη µελών του συλλογικού οργάνου σε φάσεις της συνεδρίασης προηγούµενες από τη συζήτηση κατά την οποία το όργανο έλαβε την απόφαση. "10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε όλα τα συλλογικά όργανα της κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, εκτός από τα συλλογικά όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης". 11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού επικρατούν από κάθε άλλη προηγούµενη γενική η ειδική διάταξη. Αρθρο: 20 Αρθρου: Επιτροπή ιοικητικής ιαδικασίας Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,κώδικας διοικητικής διαδικασίας 1. Συνίσταται ειδική επιτροπή που συγκροτείται από ένδεκα (11) µέλη, για να συντάξει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ενιαίο Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας για το ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την απλούστευση και ενοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση της διοικητικής δράσης και την εξασφάλιση του δικαιώµατος των πολιτών να ακούγονται προηγουµένως για να διαφωτίσουν τη διοίκηση. 2. Ως µέλη της επιτροπής ορίζονται πρόσωπα που διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και την εµπειρία τους στις νέες σύγχρονες µεθόδους διοικητικής οργάνωσης. Τα πρόσωπα αυτά µπορεί να είναι δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι, µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή ειδικοί επιστήµονες. Στην επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι της Α..Ε..Υ. και των κοµµάτων. 3. Η συγκρότηση και ανασυγκρότηση της επιτροπής, ο ορισµός των µελών της, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων αναφερόµενων στον τρόπο λειτουργίας διοικητικής µέριµνάς της και γραµµατειακής εξυπηρέτησής της καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται να παραταθεί η προθεσµία της παραγράφου 1 για τη σύνταξη του Κώδικα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται κατά παράκκλιση των κείµενων διατάξεων εφάπαξ αποζηµίωση των µελών της επιτροπής και του γραµµατέα και ο τρόπος καταβολής της. 5. Ολες οι δηµόσιες αρχές είναι υποχρεωµένες να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση στο έργο της επιτροπής.

13 Αρθρο: 21 Αρθρου: Περιορισµός ύλης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,εφηµερίδα Κυβερνήσεως, ηµοσιευόµενη ύλη 1. εν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η πράξη προαγωγής, ένταξης, αργίας, διαθεσιµότητας των δηµόσιων λειτουργών, των δηµόσιων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, των υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, των δικηγόρων, συµβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών. Οµοίως δεν δηµοσιεύονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα δηµοτικών, γυµνασίων, λυκείων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης. 2. Επίσης δεν δηµοσιεύονται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών, οδοντιαατρείων, µικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, φαρµακείων, φαρµακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, µαίας, νοσοκόµου, µεσίτη αστικών συµβάσεων, πράκτορα µετανάστευσης. 3. Οι πράξεις που δηµοσιεύονται στο Τεύχος "Ανωνύµων Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης" καταχωρίζονται πάντοτε σε περίληψη. Η περίληψη του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας και της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης περιέχει την επωνυµία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθµό, είδος και ονοµαστική αξία των µετοχών ή µερίδων, των αριθµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου και τα ονόµατα των διαχειριστών εάν έχουν διοριστεί διαχειριστές µε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθµό του συµβολαίου και το όνοµα του συµβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τον αριθµό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας ή τον αριθµό της πράξης καταχώρισης του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ν. 3190/1955 "περί εταιρειών περιωρισµένης ευθύνης". Οµοια περίληψη γίνεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού. 4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού καθορίζεται ο τύπος και περιορίζονται και τροποποιούνται ως προς τη µορφή οι πράξεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο: 22 : Αρθρου: Ποινικές διατάξεις Ποινικές διατάξεις,πλαστογραφία,παράβαση καθήκοντος, ηµόσια Λήµµατα: διοίκηση - Η εντός " " παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του Σχόλια: άρθ. 2 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67) της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από

14 Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2479/1997, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ Α 174), ισχύει δε από Οποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει δελτίο ταυτότητας τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρ. 216 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και αυτός που εν γνώσει κάνει χρήση πλαστού ή νοθευµένου δελτίου ταυτότητας. 2. Οποιος χρησιµοποιεί δελτίο ταυτότητας για την απόδειξη στοιχείου που περιέχεται σ' αυτό, εν γνώσει ότι το στοιχείο αυτό έχει µεταβληθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 3. Οποιος βρεί δελτίο ταυτότητας και δεν το παραδώσει µέσα σε δέκα ηµέρες στον κάτοχό του ή στην πλησιέστερη στυνοµική αρχή ή στη διεύθυνση Εσωτερικών της αρµόδιας νοµαρχίας, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών. 4. Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδώς στην αρµόδια αρχή για την έκδοση της άδειας ταφής προσώπου που απεβίωσε, ότι αυτό στερείται ή έχει χάσει το δελτίο ταυτότητας καθώς και αυτός που κατέχει τέτοιο δελτίο προσώπου που έχει πεθάνει και δεν το παραδίδει αµέσως στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών. 5. Υπάλληλος που κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν αναγνωρίζει ή δεν παραδέχεται τα αναγραφόµενα στο δελτίο ταυτότητας υποχρεωτικά στοιχεία ή απαιτεί για την απόδειξή τους την προσαγωή πιστοποιητικών τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. "6. Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα". "Αρµόδιο για την εκδίκαση της ανωτέρω κακουργηµατικής πράξεως είναι το Τριµελές Εφετείο". 7. Υπάλληλος που εν γνώσει του παραλείπει την άµεση καταµήνυση ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης του άρθρ. 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Αρθρο: 23 Αρθρου: Ειδικές διατάξεις ηµόσια διοίκηση,μεταβατικές διατάξεις,μηχανογράφηση Λήµµατα:,Ηλεκτρονική επεξεργασία,μετατάξεις,αποσπάσεις ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειδικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις. 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ιεύθυνση ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων, για τη µηχανογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του υπουργείου, την έκδοση των ταυτοτήτων των πολιτών και των εκλογικών αποτελεσµάτων. 2. Με προεδρικό

15 διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων: α) Οι αρµοδιότητες, οι θέσεις, η οργανωτική διάρθρωση και η σύνθεση του προσωπικού της διεύθυνσης. β) Τα ειδικά τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα και τα αντίστοιχα προσόντα διορισµού για κάθε θέση. γ) Για τους προϊσταµένους και τυχόν αναπληρωτές τους, προκειµένου για δηµόσιους υπαλλήλους, ο κλάδος και ο βαθµός και προκειµένου για προσωπικό η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και τα απαιτούµενα προσόντα. 3. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού και για την άµεση έναρξη λειτουργίας της ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, συνιστώνται δεκαπέντε θέσεις ειδικών επιστηµόνων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ως τυπικά προσόντα πρόσληψης για τους ειδικούς επιστήµονες ορίζονται: α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας για το διορισµό. β) Πτυχίο σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής. γ) Ειδίκευση στο αντικείµενο εργασίας. 4. Οι αποδοχές του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της διεύθυνσης αυτής καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε τον περιορισµό του άρθρου 33 του ν. 1326/1983 (ΦΕΚ 109). 5. Οι δαπάνες λειτουργίας και µισθοδοσίας του προσωπικού της βαρύνουν, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, τις πιστώσεις του Προγράµµατος ηµόσιων Επενδύσεων. 6. Επιτρέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης µέχρι επτά (7) θέσεων αυτών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, στην οποία ορίζονται ο αριθµός τους, τα απαιτούµενα ειδικά τυπικά προσόντα για την πλήρωσή τους, οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν και η διαβάθµισή τους. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 7. Οι διοριζόµενοι στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να έχουν και τα προβλεπόµενα, στον Υπαλληλικό Κώδικα (π.δ. 611/1977), γενικά προσόντα διορισµού και να µη συντρέχουν τα κατά το ίδιο Κώδικα κωλύµατα διορισµού. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται µε ελεύθερη επιλογή του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, χωρίς τήρηση διαδικασιών. 8. Επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου µε µετάταξη υπαλλήλων των κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 φορέων του ηµόσιου Τοµέα, εφόσον οι µετατασσόµενοι έχουν τα προσόντα των θέσεων στις οποίες µετατάσσονται, µε εξαίρεση το ανώτατο όριο ηλικίας. Για τη µετάταξη υπαλλήλων του ηµοσίου των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ανάλογη εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η µετάταξη υπαλλήλου των λοιπών φορέων του ηµόσιου Τοµέα γίνεται, ύστερα από αίτησή του, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου υπουργού, στην οποία ορίζεται και ο βαθµός µε τον οποίο γίνεται η µετάταξη, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας που έχει διανύσει ο υπάλληλος στη θέση από την οποία µετατάσσεται µε τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία γίνεται η µετάταξη. 9. Κενές θέσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να καλύπτονται µε απόσπαση υπαλλήλων του κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ηµόσιου Τοµέα. Η απόσταση γίνεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου υπουργού. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώµενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

16 Αρθρο: 24 Αρθρου: Τελικές διατάξεις ηµόσια διοίκηση,πολίτες,αλλοδαποί,ενώσεις προσώπων Λήµµατα:, ικαστήρια 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του εύτερου Κεφαλαίου του νόµου αυτού ως πολίτες νοούνται και οι αλλοδαποί, καθώς και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων. 2. Στις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα για την εφαρµογή του νόµου αυτού δεν περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες των δικαστηρίων και εισαγγελιών. 3. Οπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η δήλωση - βεβαίωση του ν.δ. 105/1969, αυτή αντικαθίσταται σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8. Αρθρο: 25 Αρθρου: Μεταβατικές διατάξεις Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση, ελτίο ταυτότητας,μεταβατικές διατάξεις H προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 που αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις αστυνοµικές αρχές παρατάθηκε ως εξής: Με την ΥΑ 74373/1987 (ΦΕΚ Β' 631) µέχρι Με την ΥΑ οικ /1988 (ΦΕΚ Β' 502) µέχρι Με την ΥΑ 24860/1989 (ΦΕΚ Β' 366) µέχρι Με την ΥΑ 2339/1990 (ΦΕΚ Β' 45) µέχρι ωσότου ψηφιστεί από την Βουλή ο νόµος που θα αναφέρεται στην προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών. Με την ΥΑ Φ. 5566/5905/91/1991 (ΦΕΚ Β' 266) µέχρι Με την ΥΑ Φ.21385/7388/1992 (ΦΕΚ Β' 297) µέχρι Με την ΥΑ Φ /22245/1992 (ΦΕΚ Β' 738) µέχρι Με την ΥΑ Φ.28750/8226/1993 (ΦΕΚ Β' 310 µέχρι Με την ΥΑ 77701/18047/2000 (ΦΕΚ Β' 755) µέχρι Με την ΥΑ 91401/15978/2001 (ΦΕΚ Β' 664) µέχρι Με την ΥΑ 96081/10019/2002(ΦΕΚ Β' 618 µέχρι * Με την ΥΑ Φ.99961/9994/01/2004 (ΦΕΚ Β ) η προθεσµία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παρατείνεται εκ νέου µέχρι Σχόλια: Οι έλληνες πολίτες υποχρεούνται από την µέχρι την να ζητήσουν να εφοδιαστούν µε τα νέα δελτία ταυτότητας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του νόµου αυτού. Η παραπάνω προθεσµία µπορεί να παρεταθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Μέχρι την έκδοση του νέου δελτίου η ταυτότητα των προσώπων καθώς και τα βεβαιούµενα σ' αυτό στοιχεία

17 αποδεικνύονται από τα δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29) όπως αυτό τροποποιήθηκε. 3. Οι έλληνες πολίτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα µετά τη λήξη των προθεσµιών, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούνται να εφοδιαστούν µε δελτίο ταυτότητας µέσα σε έξι µήνες από την έξοδο τους στη χώρα. 4. Οι αστυνοµικές αρχές εξακολουθούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ 127/1969, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, έως την Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.(*** β,. σχόλια) 5. Μέχρι την κυκλοφορία έντυπων υπεύθυνων δηλώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 8, εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται οι δηλώσεις - βεβαιώσεις του ν.δ. 105/1969 για την εφαρµογή του άρθρ. 8 Αρθρο: 26 ηµόσια διοίκηση,κατάργηση αρ. 5 παρ. 1 και 2 ν.δ. 3983/1959,ν.δ. Λήµµατα: 153/1969, ν.δ. 105/1969, αρ. 29 παρ. 1 περ. γ' ν. 1199/1989 Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: α. το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 3983/ (ΦΕΚ 197). β. το ν.δ. 153/1969 (ΦΕΚ Α' 58). γ. το ν.δ. 105/1969 (ΦΕΚ Α' 28). δ. το άρθρ. 29 παρ. 1 περ. γ' του Νοµ. 1199/1981 (ΦΕΚ 237) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ριθµίζει διαφορετικά θέµατα που ρυθµίζονται στο νόµο αυτόν. Στις καταργούµενες µε το νόµο αυτόν διατάξεις δεν συµπεριλαµβάνονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, για όσα θέµατα και διαδικασίες προβλέπονται και ρυθµίζονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας αυτής, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, µε την επιφύλαξη της ισχύος και των διατάξεων του άρθρ. 2 του παρόντος νόµου. Επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταργούµενες διατάξεις και η διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 32 του Νοµ. 1516/1985 (ΦΕΚ 20) που εξακολουθεί να ισχύει. Αρθρο: 27 Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση,προσθήκη περ. ιδ' σε αρ. 1 παρ. 2 ν. 1476/1984 Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136Α/1984) προστίθεται περίπτωση ιδ', που έχει ως εξής: "ιδ. το προσωπικό που εργάζεται στα σκάφη και στα πλωτά µηχανήµατα του Ειδικού Ταµείου Μηχανηµάτων Λιµενικών Εργων (ΕΤΜΛΕ). Αρθρο: 28

18 Λήµµατα: ηµόσια διοίκηση, Τέλος,Θεάµατα,Ωδείο Λάρισας Το άνω ειδικό πρόσθετο τέλος καταργήθηκε από την Τ. 1148/143/1988 Σχόλια: (ΦΕΚ Β'285) αποφ. Υπ. Εσωτ. και Οικονοµικών. Επί των εισιτηρίων των λειτουργούντων στην πόλη της Λάρισας µε διατιµηµένη είσοδο δηµόσιων θεαµάτων, επιβάλλεται ειδικό πρόσθετο τέλος καθοριζόµενο σε 10% επί της τιµής κάθε εισιτήριου υπέρ του νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου µε την επωνυµία " ηµοτικό Ωδείο Λάρισας". Αρθρο: 29 ηµόσια διοίκηση,προστασία εργαζοµένων,προσθήκη παρ. 4 σε αρ. Λήµµατα: 14 ν. 1505/1984 Στο άρθρο 14 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: "4. Η υπαγωγή των διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων στα νέα µέτρα προστασίας που θα θεσπιστούν µε το παραπάνω προεδρικό διάταγµα θα γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου που θα εκδίδεται έπειτα από σύµφωνγη γνώµη Επιτροπής Ειδικών Επιστηµόνων (Εµπειρογνωµόνων) ανάλογα µε το βαθµό ανθυγιεινότητας ή επικινδυνότητας του χώρου ή της απασχόλησης και θα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Επιτροπή αυτή, η οποία θα συσταθεί µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικν θα µετέχει και εκπρόσωπος της Α Ε Υ. Η συγκρότηση της Επιτροπής, ο τρόπος και ο τόπος συνεδριάσεών της, η διάρκεια της θητείας των µελών της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της θα καθορισθούν µε την απόφαση της σύστασής της. Η επιτροπή µπορεί να ζητάει από τους νοµάρχες ή άλλες δηµόσιες αρχές τη διενέργεια που κρίνεται απαραίτητο για τη διαµόρφωση τελικής γνώµης. Η προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παρατείνεται για ένα χρόνο". Αρθρο: 30 ηµόσια διοίκηση,προσωπικό,τεχνική υπηρεσία, ήµοι Λήµµατα:,Κοινότητες 1. Επιτρέπεται η πρόσληψη τεχνικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ..Κ.) και στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοµού

19 (.Τ.Υ.Ν.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 623/1977 (ΦΕΚ 174) σε συνδυασµό µε εκείνες του ν. 993/1979 (ΦΕΚ 281), για την κάλυψη αναγκών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση έργων του Προγράµµατος ηµόσιων Επενδύσεων. 2. Οι προσλήψεις του κατά την προηγούµενη παράγραφο προσωπικού, που έχουν γίνει για τον ίδιο σκοπό, νοµιµοποιούνται για κάθε συνέπεια. Αρθρο: 31 : Αρθρου: Νοµαρχιές και νοµαρχιακά συµβούλια νοµού Αττικής. ηµόσια διοίκηση,νοµαρχίες,νοµαρχιακά συµβούλια,αττική,νοµαρχιακό ταµείο,επιµελητήριο,προσθήκη εδαφίου σε αρ. 4 παρ. 1 περ. ε' ν. 1235/1982,Κατάργηση αρ. 4 παρ. 2 ν. 1235/1982,Προσθήκη Λήµµατα: εδαφίου σε παρ. 2 αρ. 145 π.δ. 611/1977 Το εντός "" εδαφ. της παρ. 5 προστέθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. Σχόλια: 1832/ Τα διαµερίσµατα του νοµού Αττικής (ν.δ. 1147/1972, ΦΕΚ 66), µετατρέπονται σε νοµαρχίες µε το όνοµα του αντίστοιχου διαµερίσµατος. Σ' αυτές προΐσταται µετακλητός νοµάρχης µε βαθµό α' των ειδικών θέσεων, ο οποίος ασκεί τις κατά τις κείµενες διατάξεις αρµοδιότητες των νοµαρχών. Οπου σε νόµο αναφέρεται πρωτεύουσα νοµού, εννοείται για τις νοµαρχίες αυτές η έδρα τους. 2. Στην έδρα κάθε νοµαρχίας της προηγούµενης παραγράφου συνιστάται νοµαρχιακό ταµείο που έχει την εδαφική περιφέρεια και το όνοµα της αντίστοιχης νοµαρχίας και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και για τα υπόλοιπα νοµαρχιακά ταµεία. 3. Σε κάθε νοµαρχία του νοµού Αττικής συνιστάται νοµαρχιακό συµβούλιο που αποτελείται από: α) το νοµάρχη ως πρόεδρο, β) το δήµαρχο της έδρας της νοµαρχίας ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιδήµαρχο, γ) τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97) αιρετούς νοµαρχιακούς συµβούλους της περιφέρειας της οικείας νοµαρχίας, δ) δύο εκπροσώπους της Τοπικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων του νοµού Αττικής, που προτείνονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από τη ιοικούσα Επιτροπή τους και οι οποίοι εκλέγονται σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας της οικείας νοµαρχίας. Ο ένας από αυτούς εκπροσωπεί υποχρεωτικά τις κοινότητες, εφόσον υπάρχουν στην περιφέρειά τους, ε) από εκπροσώπους επαγγελµατικών, συνεταιριστικών, επιστηµονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιµελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία νοµαρχία. Αν δεν υπάρχουν σ' αυτή τέτοιες οργανώσεις, οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται από αντίστοιχες οργανώσεις και επιµελητήρια που εδρεύουν στο νοµό Αττικής. 4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται κατ' αναλογία και στις νοµαρχίες του νοµού Αττικής οι σχετικές διατάξεις του ν. 1235/2982 (ΦΕΚ 26), όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 5. Οταν προβλέπεται εκλογή µελών νοµαρχιακών συµβουλίων του άρθρου 4 του ν. 1235/1982, εφαρµόζονται και για τις νοµαρχίες του νοµού Αττικής οι διατάξεις του π.δ/τος 416/1982 (ΦΕΚ 76). "Η εκλογή των αιρετών νοµαρχιακών συµβούλων της επαρχίας Αττικής γίνεται χωριστά από τους δηµάρχους, προέδρους κοινοτήτων, δηµοτικούς και κοινοτικούς συµβούλους των δήµων και κοινοτήτων της επαρχίας,

20 που περιλαµβάνονται στην περιφέρεια καθεµιάς από τις τέσσερις νοµαρχίες. Κάθε τµήµα της επαρχίας Αττικής που περιλαµβάνεται σε καθεµιά από τις τέσσερις νοµαρχίες εκπροσωπείται στο νοµαρχιακό συµβούλιο µε ένα αιρετό µέλος και, αν ο πληθυσµός του υπερβαίνει τους κατοίκους, µε δύο µέλη. Το ίδιο ισχύει και για τα τµήµατα άλλων επαρχιών του νοµού Αττικής που υπάγονται σε διαφορετικές νοµαρχίες". 6. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε' της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1235/1982, προστίθεται και έχει αναδροµική ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού εδάφιο ως εξής: "Σε περίπτωση που στο νοµό δεν υπάρχει επιµελητήριο οι τοπικοί εκπρόσωποι αυτού στο νοµαρχιακό συµβούλιο οι τοπικοί εκπρόσωποι αυτού στο νοµαρχιακό συµβούλιο ορίζονται από το αρµόδιο επιµελητήριο που εδρεύει εκτός του νοµού". 7. Για τον προγραµµατισµό την έγκριση, την κατάρτιση και την τροποποίηση προγραµµάτων έργων δηµόσιων επενδύσεων, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του νοµαρχιακού συµβουλίου (άρθρο 6 ν. 1235/1982) και εκτείνονται πέρα από την περιφέρεια µιας νοµαρχίας του νοµού Αττικής, αποφασίζουν από κοινού τα αρµόδια νοµαρχιακά συµβούλια των νοµαρχιών του νοµού Αττικής, υπό την προεδρία του νοµάρχη Αττικής. 8. Στα νοµαρχιακά ταµεία των νοµαρχιών του νοµού Αττικής συνιστώνται κλάδοι και θέσεις, όπως ειδικότερα προβλέπεται κατωτέρω: α. Στο Νοµαρχιακό Ταµείο Νοµαρχίας Αθηνών, συνιστώνται οι κάτωθι κλάδοι και θέσεις: αα) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ διοικητικού. αβ) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ πολιτικών µηχανικών. αγ) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου Ε διοικητικού. αδ) Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ κλητήρων. Για το µηχανικό εξοπλισµό του Ταµείου: αε) Μία (1) θέση του κλάδου Ε διοικητικού - λογιστικού. αστ) ύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ επιστάτη - αποθηκαρίου. αζ) Μία (1) θέση του κλάδου Ε οδηγών αυτοκινήτων. αη) ύο (2) θέσεις του κλάδου ε χειριστών προωθητήρων. αθ) ύο (2) θέσεις του κλάδου ε χειριστών διαµορφωτήρων. αι) Μία (1) θέση του κλάδου Ε χειριστών οδοστρωτήρων. αια) Μία (1) θέση του κλάδου Ε οδηγών ρυµουλκών. αιβ) Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ φυλάκων. αιγ) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ τεχνολόγων µηχανολόγων - ηλεκτρολόγων. β. Σε ένα από τα Νοµαρχιακά Ταµεία Νοµαρχιών Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής και Πειραιά, συνιστώνται οι κάτωθι κλάδοι και θέσεις: βα) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ διοικητικού. ββ) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου Ε διοικητικού. βγ) Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ κλητήρων. Για το µηχανικό εξοπλισµό των Ταµείων: βδ) Μία (1) θέση του κλάδου Ε διοικητικού - λογιστικού. βε) Μία (1) θέση του κλάδου Ε οδηγών, αυτοκινήτων. βστ) ύο (2) θέσεις του κλάδου Ε χειριστών προωθητήρων. βζ) ύο (2) θεσεις του κλάδου Ε χειριστών διαµορφωτήρων. βη) Μία (1) θέση του κλάδου Ε χειριστών οδοστρωτήρων. βθ) Μία (1) θέση του κλάδου Ε οδηγών ρυµουλκών. βι) Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ φυλάκων. βια) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ τεχνολόγων µηχανολόγων - ηλεκτρολόγων. 9. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται τα θέµατα που αναφέρονται: α) στην κατανοµή στα νοµαρχιακά ταµεία των νοµαρχιών του νοµού Αττικής του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στο Νοµαρχιακό Ταµείο Αττικής σε κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας, β) στην κατανοµή των χρεών και στην απόδοση των εσόδων (όπως καθορισµός δικαιούχων, τρόπος κατανοµής και απόδοσης, προϋποθέσεις, καθορισµός λειτουργικών και λοιπών δαπανών που θα επιχορηγούνται από το Κράτος), γ) στην έναρξη λειτουργίας των νοµαρχιακών ταµείων και των νοµαρχιακών συµβουλίων των νοµαρχιών του νοµού Αττικής, καθώς και σε κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων πλην σε θέµατα προσωπικού. 10. Από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω νοµαρχιακών ταµείων και νοµαρχιακών συµβουλίων των νοµαρχιών του νοµού Αττικής, καταργούνται το Νοµαρχιακό Ταµείο Αττικής και το Νοµαρχιακό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1599 της 11/11.6.86. καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75). ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας.

Νόµος 1599 της 11/11.6.86. καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75). ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας. Νόµος 1599 της 11/11.6.86 Σχέσεις κράτουςπολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75). ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας. Άρθρο 1. Έκδοση δελτίου ταυτότητας. "1. Οι Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΕΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σελίδα 1 από 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σελίδα 1 από 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΚ/3: Στέλεχος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 /3 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/5729 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων".

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 376834) «Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέες προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Νέες προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/ 4468 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.. ΚΑΤΟΙΚΟΣ... ΟΔΟΣ.. ΑΡ..... ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα