ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Κ Ως πίνακας αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών"

Transcript

1 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : ΚΟΙΝ/ΣΗ:- Fax : : Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Κ Σχετ.: Κ Ως πίνακας αποδεκτών Γραφεία κκ. Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων Δ/νση μας ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης για την αποστολή ανακοίνωσης προς το Εθνικό Τυπογραφείο περί της καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στην περίπτωση κατά την οποία η ανώνυμη εταιρία εμπίπτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 α του κ.ν. 2190/1920 και δεν υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτές για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής: Για το θέμα έχει κατ αρχήν εκδοθεί η με ΑΠ Κ εγκύκλιος ήδη από το 2009, η οποία και επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας. Τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο πρέπει να συμπληρωθούν δεδομένων των αλλαγών που έχει επιφέρει ο ν. 3419/2005 περί Γ.Ε.ΜΗ.. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τις διατάξεις των κ.ν. 2190/1920, ν. 3419/2005 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως και της Υ.Α. Κ1-884/2012 (Β 1420/ ), στη μερίδα ανωνύμου εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας 1

2 (άρθρο 7 α παρ. 1 περ. ζ του κ.ν. 2190/ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της Υ.Α. Κ1-884/2012, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 7 α του κ.ν. 2190/1920). Περαιτέρω, στο άρθρο 16 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 16 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με: αα) Την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας. γγ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότητας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13. Στους υπόχρεους της παραγράφου 2 α του άρθρου 13 2 του ν. 3419/2005 περιλαμβάνονται και οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες απαιτείται η αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία να αποστείλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης και του χρόνου διενέργειας αυτής, 1 Άρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα. "1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:... ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν. 2 Άρθρο 13 Δημοσιεύσεις 2.α) Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή αφορά ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης, μεταβολής ή Διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών. Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή Διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο και επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο. 2

3 όπως εξάλλου προβλέπει και η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, της οποίας η ισχύς δεν θίγεται. Στη συγκεκριμένη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 7β 3 του κ.ν. 2190/1920 εισάγεται και ειδικός τρόπος δημοσίευσης ορισμένων από τα καταχωριζόμενα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 α του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα ο νόμος απαιτεί οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή. Ωστόσο ο ειδικός αυτός τρόπος δημοσίευσης καλύπτει μέρος των καταχωριζόμενων και υποβαλλόμενων σε δημοσιότητα στοιχείων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 α του κ.ν. 2190/1920. Έτσι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας για το προσάρτημα και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχει παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση (δημοσιότητα) όπως απαιτείται τόσο από τα άρθρα 13 και 16 του ν. 3419/2005 ως ισχύει όσο και από το άρθρο 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 περί της καταχώρισης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της εκλογής ή μη ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση ανωνύμου εταιρίας, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει τη μη εκλογή, είναι απαραίτητη η δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης περί της καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και το προσάρτημα, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (εφόσον υπήρξε έκθεση ελεγκτή). Εφιστούμε την προσοχή σας αναφορικά με την ημερομηνία καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 3 Άρθρο 7β. Δημοσιότητα ""Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας". "1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται: β. Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/86 "Σχέσεις Κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 75/1986). Κατ` εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή. 3

4 Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η διαδικασία καταχώρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών και η δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ ακολουθεί τον εξής βηματισμό: 1. Καταχώριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις Σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 α του κ.ν. 2190/1920, σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι αρχικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και, εφόσον υπάρξει περίπτωση, και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας. Συνεπώς ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η οποία και πρέπει να μνημονεύεται στη σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είναι η ημερομηνία που αυτές καταχωρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την υποβολή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι κατά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι στο σχετικό άρθρο δεν προβλέπεται καταχώριση των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Υφίσταται επίσης αυτοτελής υποχρέωση των ανωνύμων εταιριών να υποβάλλουν, μαζί με το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 43β παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει), χωρίς ωστόσο στην εν λόγω διάταξη να γίνεται μνεία περί καταχώρισης ή περί δημοσιότητας αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 α του κ.ν. 2190/1920, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτών στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και συντάσσει σχετική ανακοίνωση περί της καταχώρισης (στην οποία μνημονεύει την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης), την οποία αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην εν λόγω ανακοίνωση προσαρτά και τα στοιχεία του β εδαφίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και, εφόσον υπάρχει, έκθεση ελεγκτή), τα οποία και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο και τα αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ 2. Καταχώριση απόφασης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και/ή την εκλογή ελεγκτών Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: Α) Εταιρεία που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36 α του κ.ν. 2190/1920, δηλ στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 4

5 Στην περίπτωση αυτή, κατά την προσκόμιση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτού και συντάσσει εκ νέου ανακοίνωση, την οποία αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ. και την αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται μνεία τόσο για την καταχώριση του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με την ανάλογη ημερομηνία και τον σχετικό Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης) όσο και για την καταχώριση των στοιχείων του β εδαφίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (με την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης που έχει ήδη ληφθεί κατά το προηγούμενο βήμα 1 ανωτέρω). Β) Εταιρεία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36 α του κ.ν. 2190/1920, δηλ στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία η τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας προβαίνει και σε εκλογή ελεγκτών, κατά την προσκόμιση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτού και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ενιαία ανακοίνωση περί της καταχώρισης τόσο του συνόλου των στοιχείων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 α του κ.ν. 2190/1920 (με την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης που έχει ήδη ληφθεί κατά το βήμα 1 ανωτέρω) όσο και περί της καταχώρισης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση (τη χρήση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση), ανακοίνωση την οποία αναρτά και στο ΓΕΜΗ. Με την υπό 2. ενέργεια ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά άρθρα τόσο του ν. 3419/2005 (άρθρα 13 και 16) όσο και του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 7 α παρ. 1 περ. ζ σε συνδυασμό με 7β παρ. 1 περ β ως και άρθρο 43β παρ. 6). Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός Πίνακας Αποδεκτών 1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Τμήματα Εμπορίου) 2. Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηριων της Χώρας 3. Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. 4. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε.Ε. Επισυναπτόμενα: - Η εγκύκλιος Κ2-9684/ (σελ. 4) 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Κ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ταχ. Κωδ. : (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) Πληροφορίες : Β. Μανταλόβα Μ. Λέζου Τηλέφωνο : FAX : ΚΟΙΝ: - Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα Εμπορίου και Γεν. Δ/ντή Εσωτ. Εμπορίου - Στη Δ/νσή μας (.) ΘΕΜΑ: Διαδικασία ορισμού Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007 (Α) και Καταχώριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών (Β). Α. Οι ελεγκτές που υποχρεωτικά διενεργούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920 διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ελεγχόμενης χρήσης, ως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920.

7 Ανώνυμες Εταιρείες που, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα που έχουν στην διάθεσή τους κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η τακτική τους Γενική Συνέλευση εκτιμούν ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων της τρέχουσας αυτής χρήσης, μπορούν να αποφασίσουν τον μη διορισμό ελεγκτών. Όσες όμως από τις Ανώνυμες αυτές Εταιρείες, κατά το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής, θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, θα πρέπει, πριν από την δημοσίευση του Ισολογισμού τους, να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τους προκειμένου να διορίσει τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν για έγκριση στην τακτική τους Γενική Συνέλευση. Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 οι ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του ίδιου άρθρου έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους την υποβολή των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές τη ς παρ. 3 του άρθρου 36 α είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Η ανωτέρω πρόβλεψη ή απόφαση αφορά την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ελέγχου για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων. Για την επιλογή των προσώπων τα οποία θα διενεργήσουν τον σχετικό έλεγχο ισχύουν οι γενικές διατάξεις, ήτοι η επιλογή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε χρήσης. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας: α) στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36 α, όπου ορίζεται ότι ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση και β) στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 (στις οποίες η παρ. 4 του άρθρου 36 α παραπέμπει) όπου ορίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτών. Για την παράλειψη αυτή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του 'Άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

8 Β. Όπως προαναφέρθηκε, από τις νέες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3604/2007, οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπολείπεται του ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα 2 από τα 3 αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α, δεν υποχρεούνται σε εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων. Ωστόσο διατηρείται η υποχρέωση καταχώρισης των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) ως και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου (εφόσον υπήρξε έλεγχος) και η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ σχετικής ανακοίνωσης περί της καταχώρισης (άρθρο 7 α παρ. 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει). Περαιτέρω υφίσταται αυτοτελής υποχρέωση για την δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ στο σύνολό τους των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εκτός από το προσάρτημα είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι μέρες από αυτή (άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει). Μέχρι την θέση σε ισχύ του Ν. 3604/2007 το σύνολο των δραστηριοποιούμενων στην χώρα ανωνύμων εταιρειών υποχρεούταν στην εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ενέκρινε και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της λήξασας χρήσης. Συνεπώς, μέχρι σήμερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανακοίνωναν ταυτόχρονα και τις δύο συντελεσθείσες καταχωρήσεις, ήτοι των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) ως και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου (εφόσον υπήρξε έλεγχος) ως και της εκλογής των ελεγκτών. Μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 3604/2007 σημαντικός αριθμός ανωνύμων εταιρειών δεν εκλέγει πλέον ελεγκτές σε εφαρμογή του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, συνεπώς δεν υφίσταται η υποχρέωση της περιπτώσεως γ του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, εξακολουθεί όμως να υφίσταται, όπως προαναφέρθηκε η αυτοτελής υποχρέωση του άρθρου 7 α παρ. 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

9 Η αυτή υποχρέωση υπάρχει και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντάσσονται. Συνεπώς η σχετική ανακοίνωση περί της καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ, συνεχίζει να αποτελεί εκ του νόμου επιβαλλόμενη υποχρέωση, το δε περιεχόμενό της πρέπει να διαφοροποιείται κατά περίπτωση, ήτοι στην ίδια ανακοίνωση πρέπει να ενσωματώνεται και η ανακοίνωση περί εκλογής ελεγκτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση, άλλως να περιορίζεται στην ανακοίνωση περί της καταχώρησης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους (Δ/νσεις και Τμήματα Α.Ε. & Εμπορίου) 2. Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής (ιδίου Υπουργείου) 3. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 3 ης Σεπτεμβρίου Αθήνα 4. Σύνδεσμο Α.Ε. και ΕΠΕ Πανεπιστημίου Αθήνα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : 213 15 14 303 210 38 43 391 Fax : 210 38 38

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα