Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (πλην κρατικών ενισχύσεων) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - 1 -

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Μεθοδολογία αξιολόγησης Στάδια επιλογής πράξεων Κριτήρια επιλογής πράξεων ΣΤΑ ΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ΣΤΑ ΙΟ Β : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων Προσαρµογή κριτηρίων και προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησής τους ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης Πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) Συγχρηµατοδοτούµενων από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση αποτελεί συµπληρωµατικό κείµενο στο Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου για τις διαδικασίες: Ι_1: «Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης (πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων)» και I_2: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» της Λειτουργικής Περιοχής Ι: «Επιλογή και έγκριση Πράξεων». Με τον παρόντα οδηγό περιγράφονται κατευθύνσεις που προτείνεται να ακολουθήσουν οι ιαχειριστικές Αρχές ( Α) ή Ενδιάµεσοι Φορείς (ΕΦ) για την επεξεργασία και την τελική διαµόρφωση της µεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής που θα εφαρµόσουν στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης για την αξιολόγηση προτεινόµενων πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων (πράξεις επιχειρηµατικότητας κλπ)). Ο Οδηγός αφορά και τα έργα υποδοµών που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης (βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ). Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι: α) η διασφάλιση της εφαρµογής των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων ώστε να είναι απολύτως σύµφωνες µε τις θεσµικές απαιτήσεις της προγραµµατικής περιόδου όπως προκύπτουν από τους σχετικούς Κανονισµούς της ΕΕ και την εθνική νοµοθεσία β) η παροχή αναλυτικότερων οδηγιών και κατευθύνσεων στις εµπλεκόµενες στην αξιολόγηση πράξεων αρχές για την υποστήριξη του έργου τους κατά την επιλογή πράξεων για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων γ) η διασφάλιση της επιλογής των καλύτερων προτάσεων από άποψη ποιότητας και κόστους, που θα ολοκληρωθούν εγκαίρως σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά τους και θα έχουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του Προγράµµατος, όπως ορίζονται/περιγράφονται στην εκάστοτε Πρόσκληση. Αρµοδιότητες και ευθύνες της ιαχειριστικής Αρχής Οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες των ιαχειριστικών Αρχών ( Α) περιγράφονται στο άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΚ) 1303/2013. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο, για την επιλογή των πράξεων η Α: α) συντάσσει και, µετά την έγκρισή τους, εφαρµόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής που: i) διασφαλίζουν τη συµβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσµάτων της σχετικής προτεραιότητας ii) δεν συνιστούν διακριτική µεταχείριση και είναι διαφανή iii) τηρούν τις γενικές αρχές προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών, τη µη διάκρισης και της αειφόρου ανάπτυξης (όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 Κανονισµού) β) διασφαλίζει ότι µια επιλεγείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο του αρµόδιου Ταµείου ή Ταµείων και µπορεί να ενταχθεί σε µια κατηγορία παρέµβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράµµατος γ) διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για τη χρηµατοδότηση της κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηµατοδότησης και την προθεσµία εκτέλεσης - 3 -

4 δ) εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης ε) εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηµατοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρµοστέο δίκαιο σχετικά µε την εν λόγω πράξη στ) διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για χρηµατοδότηση από τα Ταµεία δεν περιλαµβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τµήµα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης µετά τη µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράµµατος ζ) καθορίζει τις κατηγορίες παρέµβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες µιας πράξης. Στο πλαίσιο αυτό η Α αρχικά εξειδικεύει την εφαρµογή του εγκεκριµένου ΕΠ και προγραµµατίζει χρονικά την έκδοση των προσκλήσεων για εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο 32030/ ΕΥΣΣΑ 798, «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου ». Η Α έχει τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση του εγγράφου εξειδίκευσης του ΕΠ (ΕΕΕΠ) και εισηγείται στον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα (για τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα) ή στον Περιφερειάρχη (για περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα), ο οποίος µε τη σειρά του, εισηγείται το ΕΕΕΠ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ προς έγκριση. Στη βάση του ΕΕΕΠ, καθώς και των εγκεκριµένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτηρίων επιλογής, εκδίδονται οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης, στις οποίες αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την προκηρυσσόµενη δράση, ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ και η τήρηση τυχόν δεσµεύσεων σε αυτό (ευθυγράµµιση µε την Ευρώπη του 2020, Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, εθνικές/περιφερειακές στρατηγικές, θεµατική συγκέντρωση και ελάχιστο µερίδιο για το ΕΚΤ, όπως έχουν ενσωµατωθεί στο ΕΠ).). Ειδικότερα, η πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, περιλαµβάνουν : το περιεχόµενο της προκηρυσσόµενης δράσης στο πλαίσιο του ΕΠ τους δυνητικούς δικαιούχους τους στόχους (περιγραφή, αναµενόµενες τιµές των δεικτών εκροών) που αναµένεται να επιτευχθούν βάσει του προγραµµατισµού της Α και τη σύνδεσή τους µε τη σχετική εθνική στρατηγική, την ενδεχόµενη ολοκληρωµένη προσέγγιση κλπ όπως αποτυπώνεται στο ΕΠ. τη διαθέσιµη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που θα κατανεµηθεί στις πράξεις που θα επιλεγούν, τις δυνατότητες και τους όρους χρηµατοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρόσκλησης, (προθεσµίες, έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών, κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, δυνατότητα υπολογισµού δαπανών βάσει απλοποιηµένου κόστους, ελάχιστος/ µέγιστος προϋπολογισµός προτεινόµενης πράξης κλπ) τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων (ηµεροµηνία και τρόπος υποβολής, συνηµµένα έγγραφα, κλπ) τη διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων (µεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων, κριτήρια επιλογής, δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, κλπ) τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν, εφόσον επιλεγούν για την υλοποίηση της πράξης

5 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Οι διαδικασίες για την επιλογή και έγκριση πράξεων περιγράφονται στη Λειτουργική Περιοχή Ι του Εγχειριδίου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. Βασικό στάδιο των επιµέρους διαδικασιών είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Α/ ΕΦ. Η µεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων χρηµατοδότησης συντάσσονται από την Α/ ΕΦ και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η επιλογή της µεθοδολογίας αξιολόγησης, η προσαρµογή (προσθήκη, εξειδίκευση) των προτεινόµενων, στον παρόντα Οδηγό, κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η βαρύτητα και η βαθµολόγηση αυτών, που θα γίνει από τη Α/ ΕΦ διαφοροποιείται, ανάλογα µε τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους της πρόσκλησης, µε την ίδια διαδικασία, δηλαδή κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση προσκλήσεων δράσεων µε κοινά χαρακτηριστικά ή και περιεχόµενο από διαφορετικές Α/ ΕΦ (π.χ. πρόσκληση για τη βελτίωση υποδοµών υγείας από δύο διαφορετικές ΕΥ ΠΕΠ) συστήνεται η εφαρµογή συναφών κριτηρίων αξιολόγησης, χάριν συνεκτικότητας. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η αµοιβαία ενηµέρωση των Α/ ΕΦ και η µεταξύ τους επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση η µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαφανή και σαφώς περιγεγραµµένα και να συνοδεύουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ώστε να είναι εκ των προτέρων γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης των αιτήσεων. Είναι προφανές ότι τα εγκεκριµένα κριτήρια δεν µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διαδικασία της επιλογής των πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. 2.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης Οι βασικές µεθοδολογίες αξιολόγησης είναι: (Α) Άµεση Αξιολόγηση Εφόσον επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται άµεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο ΕΠ. Η αξιολόγηση των υποβαλλοµένων αιτήσεων συνεχίζεται, µε τη σειρά της ηµεροµηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιµου προϋπολογισµού, η Α/ ΕΦ ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και του ΕΦ. (Β) Συγκριτική Αξιολόγηση Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων, αλλά η αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Από τα κριτήρια τα οποία βαθµολογούνται προκύπτει η συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των προτάσεων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηµατοδότηση (µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης) είναι εκείνες µε τις υψηλότερες βαθµολογίες, εφόσον ικανοποιούνται και ενδεχόµενες ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Επιλογή µεθοδολογίας Αξιολόγησης Για τη λήψη της απόφασης σχετικά µε τη µεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, πρέπει να συνεκτιµηθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου και να τεκµηριώνεται από τη Α/ ΕΦ η επιλεγείσα µεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ειδικά στις περιπτώσεις που επιλέγεται η άµεση αξιολόγηση

6 Κατά κανόνα η άµεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιµότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηµατοδοτηθούν χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται µόλις υποβληθεί. Όµως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση µεταξύ των προτάσεων προκειµένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της πρόσκλησης. Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, απαιτεί µεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε Πρόσκλησης αλλά πλεονεκτεί σηµαντικά στην τεκµηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιµακούµενη βαθµολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται τελικά οι προτάσεις µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται προς τις Α/ ΕΦ να προσφεύγουν κατά κανόνα σε συγκριτική αξιολόγηση και κατ εξαίρεση σε άµεση. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για την επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας αξιολόγησης πρέπει να συνεκτιµώνται παράµετροι που συσχετίζονται µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε Πρόσκλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: το πλήθος και οι αρµοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριµένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω θεσµικής αποκλειστικής αρµοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση. Αντιθέτως, για Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση. το φυσικό αντικείµενο των πράξεων Σε ορισµένες κατηγορίες πράξεων, όπως ερευνητικά προγράµµατα, η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της άµεσης. Στην περίπτωση όµως που η Πρόσκληση αφορά διακριτές πράξεις συµπληρωµατικές µεταξύ τους (είναι δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση όλων των πράξεων προκειµένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος χωρίς όµως η ανάθεση του συνόλου των πράξεων να αφορά τον ίδιο δικαιούχο) η άµεση αξιολόγηση είναι πιθανώς πιο αποτελεσµατική. Επίσης, η άµεση αξιολόγηση είναι προσφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβληµένη από ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται µε σαφήνεια στην Πρόσκληση. το ύψος του διαθέσιµου προϋπολογισµού (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν µέσω της Πρόσκλησης εκτιµάται ότι επαρκούν για τη χρηµατοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. πράξεις υποδοµών όπου είναι γνωστές στη Α/ ΕΦ οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν) η άµεση αξιολόγηση πλεονεκτεί (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο). Αντίθετα, αν ο διαθέσιµος προϋπολογισµός δεν µπορεί να καλύψει το σύνολο των καταγεγραµµένων αναγκών, είναι σκόπιµη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. αν είναι έργο τµηµατοποιηµένο (phasing) Για τα τµηµατοποιηµένα (phasing) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άµεση αξιολόγηση. αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες (όπως µελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κλπ) Για τις πράξεις αυτές, που περιλαµβάνουν προπαρασκευαστικές ενέργειες, είναι σκόπιµη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράµετροι πρέπει να συνεκτιµώνται συνδυαστικά κατά την επιλογή της µεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων

7 2.2 Στάδια επιλογής πράξεων Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηµατοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: ΣΤΑ ΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ΣΤΑ ΙΟ Β : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / οµάδα κριτηρίων Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τα αρµόδια στελέχη της Α/ ΕΦ ή και εξωτερικούς αξιολογητές, µε απόφαση της Α/ΕΦ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης (άµεση ή συγκριτική), η Α/ ο ΕΦ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων. Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες µε σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της πρότασης. Ειδικά για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, η Α/ ο ΕΦ ενηµερώνει εγγράφως το δυνητικό δικαιούχο, µε τη χρήση του Εντύπου Ε.Ι.2_1 «Επιστολή για υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηµατοδότησης». Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που τίθεται από τη Α. Συστήνεται στις Α/ ΕΦ να τίθεται ολιγοήµερη προθεσµία στο δικαιούχο (πχ. 2-5 εργάσιµες µέρες), δεδοµένου ότι θα αφορούν στοιχεία που εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθησαν στη υποβληθείσα πρόταση. Εφόσον τα συµπληρωµατικά στοιχεία δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα η πρόταση απορρίπτεται. Στην περίπτωση άµεσης αξιολόγησης, η πρόταση αξιολογείται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου/ ηµεροµηνία παραλαβής των συµπληρωµατικών στοιχείων. 2.3 Κριτήρια επιλογής πράξεων ΣΤΑ ΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης Το Στάδιο Α έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή άµεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειµένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β της αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τη διαδικασία Ι_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστηµα ένας αρχικός έλεγχος συµβατότητας της πρότασης, µε τον οποίο ελέγχεται εάν: Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση Ο αιτούµενος προϋπολογισµός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συµπληρωµένο Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιµότητα της πρότασης ως προς τα επιµέρους κριτήρια όπως έχουν εγκριθεί από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης. Ειδικότερα εξετάζεται: Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που - 7 -

8 υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, αν τα τυποποιηµένα έντυπα είναι συµπληρωµένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: - Η αίτηση χρηµατοδότησης πράξης, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα - Το Τεχνικό ελτίο Πράξης (Τ Π) - Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τη Α/ ΕΦ (π.χ. µελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισµός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ κλπ). Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσµία Ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης µέχρι την ηµεροµηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηµατοδότησης. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηµατοδότηση από τα Ε ΕΤ σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηµατοδότησης βάσει του προγράµµατος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωµές». Ότι η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) Εάν η Πράξη εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέµβασης/ δράσεις της εκάστοτε πρόσκλησης. Εάν διασφαλίζεται η µη διπλή χρηµατοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, χρηµατοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους. Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριµένου Προγράµµατος ΤΒ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ Α : Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, µε εξαίρεση τα δύο τελευταία, τα οποία ενδέχεται να µην απαιτούνται, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β της αξιολόγησης των προτάσεων. ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ικαιούχος

9 2.3.2 ΣΤΑ ΙΟ Β : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων Κατά το Στάδιο Β διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία διακρίνονται σε πέντε βασικές οµάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν για επιµέρους κριτήρια επιλογής πράξεων: 1 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται: Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη µεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα µέτρα δηµοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης µε την προτεινόµενη πράξη). Τα κριτήριο µπορεί να είναι είτε υαδικά (ναι/όχι) ή υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή Βαθµολογούµενα. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το προτεινόµενο για συγχρηµατοδότηση φυσικό της αντικείµενο. Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν: (α) η πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (εξετάζεται εάν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου/ παραδοτέων ). (β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης είναι εύλογη. Πιο συγκεκριµένα: 1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηµατοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών: 1.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρµογή και τροποποίηση των ενιαίων τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου, και ο βαθµός ωριµότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών δηµοπράτησης) τόσο οι τιµές µονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισµός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός. 1.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίµηση του προϋπολογισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγµατικό κόστος από παρεµφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης µη δεσµευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους µεταξύ τους προµηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο. 2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηµατοδότηση της προτεινόµενης πράξης να ακολουθήσει µία από τις µεθόδους απλοποιηµένου κόστους (τυποποιηµένες κλίµακες κόστους κατά µονάδα, κατ αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις EUR δηµόσιας συµµετοχής, κατ αποκοπή χρηµατοδότηση που καθορίζεται µε την εφαρµογή ενός ποσοστού σε µια ή περισσότερες προκαθορισµένες κατηγορίες δαπανών), εξετάζεται η ορθή εφαρµογή της σχετικής µεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. (γ) η ορθή κατανοµή του Π/Υ στις επιµέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο/παραδοτέα, τη συµµόρφωση µε τους - 9 -

10 εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα κόστη. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης η οποία εξετάζεται σε σχέση µε: α) το φυσικό αντικείµενο β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ) γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ. δ) το επίπεδο ωριµότητας της πράξης. Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, µε βάση την πρότερη εµπειρία της Α/ΕΦ και άλλα διαθέσιµα εργαλεία. Ειδικότερα, σε σχέση µε την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσµίες που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28). Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) 2 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού. Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηµατοδότησης σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόµενη πράξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δηµοσίων συµβάσεων ΙΙ_2, ΙΙ_3, ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ιαδικασιών του Σ Ε. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία της εξέτασης της διαδικασίας διακήρυξης (βλ. ΙΙ_2) και της διαδικασίας ανάληψης νοµικής δέσµευσης (βλ. ΙΙ_3), εντοπιστεί παρατυπία, στη διατύπωση γνώµης, ορίζονται τα προτεινόµενα διορθωτικά µέτρα ή το ποσοστό της κατ αποκοπή διόρθωσης που επιβάλλεται από τη Α/ΕΦ, κατά τα ειδικά οριζόµενα στην απόφαση της Επιτροπής C (2013) 9527 final/ και την ΚΥΑ ηµοσιονοµικών ιορθώσεων. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) H πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης: Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Εφόσον η απάντηση είναι θετική πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συµβιβάσιµο της χορηγούµενης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού περί κρατικών ενισχύσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι µία αντικειµενική και νοµική έννοια που ορίζεται απευθείας από την Συνθήκη και ερµηνεύεται από το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙΙ δίνονται κατευθύνσεις / οδηγίες ώστε να εξετάζεται εάν η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

11 Αειφόρος ανάπτυξη Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ΕΠ. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). Προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της µη διάκρισης. Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία µία πράξη έχει ήδη συµβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείµενη νοµοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη δέσµευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρµογής για εξασφάλιση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ µε δικά του έξοδα. Για την εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτηµα ΙΙ. Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Στην πράξη περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. εν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα ΑµεΑ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ (π.χ. Προγράµµατα τύπου «Εξοικονοµώ κατ οίκον» κλπ). Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία συµβάλλει αρνητικά έστω και σε ένα από τα παραπάνω πέντε κριτήρια. 3 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιµότητα πράξης Προκειµένου να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα µιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια: Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης: Εξετάζεται η παρεχόµενη στο Τ Π τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανάγκης ή προβλήµατος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Ο τρόπος βαθµολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη Α/ ΕΦ. Αποτελεσµατικότητα: Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθµός συµβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιµών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές στάθµισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+ όπου α, β οι συντελεστές στάθµισης. Στην περίπτωση αυτή η Α/ ΕΦ καθορίζει τους συντελεστές στάθµισης συνεκτιµώντας µία σειρά από παράγοντες

12 όπως, το αν ο δείκτης συµπεριλαµβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης ή αν συµβάλλει στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, προσδίδοντας στους δείκτες αυτούς υψηλότερο συντελεστή στάθµισης. Το κριτήριο αυτό είναι υαδικό µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή Βαθµολογούµενο, εφόσον γίνεται χρήση του τύπου του βαθµού συµβολής. Αποδοτικότητα: Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόµενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές στάθµισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Το κριτήριο αυτό είναι υαδικό µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή Βαθµολογούµενο, εφόσον γίνεται χρήση του τύπου της αποδοτικότητας. Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση: Ο δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/ δοµών/µηχανισµών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε τον τύπο των δράσεων η Α/ ΕΦ προσδιορίζει στην πρόσκληση τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου. Σηµειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση µίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). Καινοτοµία: Για ορισµένες κατηγορίες δράσεων, η Α µπορεί να εισάγει κριτήρια για την αξιολόγηση της καινοτοµίας µίας προτεινόµενης πράξης. Ο τρόπος βαθµολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη Α/ ΕΦ. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης πράξης µε άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της. Ο τρόπος βαθµολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη Α/ ΕΦ. 4 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριµότητα Τα κριτήρια αυτά µπορεί να καλύπτουν: Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της πράξης: Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δηµοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριµότητας της προτεινόµενης πράξης µπορεί να διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίµηση της συνολικής ωριµότητας της πράξης προκύπτει από τον µέσο όρο ή τον σταθµισµένο µέσο όρο των επιµέρους τιµών. Η στάθµιση επιλέγεται ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πράξης και τις απαιτούµενες αλληλουχίες ανάµεσα στα υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριµότητα µίας πράξης αξιολογείται µε βάση την ωριµότητα των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο. Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών: Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι

13 οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης( πχ διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συµβούλια κλπ). Τα κριτήρια της 4 ης Οµάδας είναι υαδικά µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή Βαθµολογούµενα. 5 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται: Η ιοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος): Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι). Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου, η οποία εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: α. Την προηγούµενη εµπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόµοιων πράξεων β. Τη διαθεσιµότητα/ επάρκεια προσωπικού (οµάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση επαγγελµατική εµπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο αυτό µπορεί να είναι είτε υαδικό (ναι/όχι) ή υαδικό µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή Βαθµολογούµενο. Η Χρηµατοοικονοµική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρµόζεται. Ο τρόπος αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο Παράρτηµα Ι. 2.4 Προσαρµογή κριτηρίων και προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησής τους Τα προαναφερόµενα κριτήρια αποτελούν κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η Α/ ΕΦ κατά την σύνταξη των κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης. Οι Α/ ΕΦ θα εξειδικεύσουν/προσθέσουν επιπλέον κριτήρια µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτά που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Όλα τα προαναφερόµενα κριτήρια πρέπει να αξιολογούνται είτε δυαδικά (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) είτε µε κλίµακα (βαθµολόγηση). Είναι προφανές πως υπάρχει πλήθος τρόπων βαθµολόγησης -τόσο στην περίπτωση της συγκριτικής όσο και της άµεσης αξιολόγησης- που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν προκειµένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις πράξεων σύµφωνα µε τα κριτήρια που ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης, π.χ.: 1. Με δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και αποκλεισµό κατά κριτήριο (όλα τα κριτήρια «ΝΑΙ»), 2. Με δυαδική βαθµολόγηση και αντιστοίχιση των τιµών ΝΑΙ/ΟΧΙ σε ποσοτικές τιµές ( υαδικό κριτήριο µε όριο θετικής αξιολόγησης) 3. Με βαθµολόγηση ορισµένων κριτηρίων ή και θέσπιση ορίων θετικής αξιολόγησης κατά κριτήριο ή οµάδα κριτηρίων ή στο σύνολο, µε συνολικό βαθµό µε συντελεστές στάθµισης κατά κριτήριο ή οµάδα κριτηρίων, 4. οποιοσδήποτε συνδυασµός των ανωτέρω. Για κάθε εξειδικευµένο κριτήριο, η Α/ ΕΦ πρέπει να ορίσει τον τρόπο βαθµολόγησής του, δηλαδή τις τιµές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιµές. Είναι σκόπιµο όπου είναι εφικτό η Α/ ΕΦ να αναλύει/εξειδικεύει τα επίπεδα µε ποσοτικούς όρους

14 Οι τιµές του κριτηρίου, ακόµη και στην περίπτωση του δυαδικού συστήµατος, µπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοτικοποιηµένες καταστάσεις. Η τιµή του κριτηρίου µπορεί επίσης να προκύπτει από µαθηµατικό τύπο, ο οποίος βασίζεται σε τιµές ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών. Είναι προφανές πως ο βαθµός είναι αποτέλεσµα ουσιαστικής κρίσης κατά την αξιολόγηση και θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς για κάθε κατηγορία κριτηρίων στους πίνακες αξιολόγησης. Η επιλογή δυαδικής βαθµολόγησης σε όλα τα κριτήρια αρµόζει µόνο στην περίπτωση των προσκλήσεων άµεσης αξιολόγησης, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων (σηµείο 1). Αν υιοθετηθεί δυαδική βαθµολόγηση µε ποσοτικές τιµές (σηµείο 2) για ένα ή περισσότερα κριτήρια, πρέπει να καθοριστούν τα αντίστοιχα ελάχιστα αποδεκτά όρια και ο τρόπος σύνθεσης, προκειµένου να καταλήγει σε δυαδική βαθµολόγηση στο τελικό αποτέλεσµα (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δεδοµένου ότι οι προτάσεις δεν συγκρίνονται µεταξύ τους, αλλά απαιτείται να έχουν µια συγκεκριµένης στάθµης επάρκεια. Προτείνεται, κατά την άµεση αξιολόγηση, τα κριτήρια της 3 ης Οµάδας «Αποδοτικότητα» και «Αποτελεσµατικότητα» καθώς και τα κριτήρια της 4 ης οµάδας «Ωριµότητα Πράξης» να αξιολογηθούν µε αντιστοίχιση της επιλογής «ΝΑΙ» σε ποσοτική τιµή. Στην περίπτωση των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, δύο τουλάχιστον κατηγορίες κριτηρίων πρέπει να επιδέχονται βαθµολόγηση µε πολλαπλές τιµές, ώστε να προκύπτουν κατά το δυνατόν διαφορετικοί τελικοί βαθµοί ανά πρόταση και να αποφεύγεται η ισοβαθµία. Πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασµός τιµών και αριθµού κριτηρίων που επιδέχονται πολλαπλή τιµή ώστε µε το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής βαθµολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή µεγάλου αριθµού ισοβαθµιών). Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να υπάρχει στάθµιση των αποτελεσµάτων µεταξύ των οµάδων κριτηρίων, µε την οµάδα «Σκοπιµότητα» να έχει τον µεγαλύτερο συντελεστή στάθµισης (τουλάχιστον 50%). Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρµόζεται διαδοχικά για τις επιµέρους κατηγορίες κριτηρίων µε τη σειρά που κρίνει η Α. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αξιολόγησης µιας κατηγορίας κριτηρίων, η Α διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, µπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογηµένη απόρριψη της πρότασης να περιλαµβάνει κρίση σε µεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Μια τέτοια επιλογή µπορεί κατά περίπτωση να είναι χρήσιµη προκειµένου να υποδειχθούν στον δυνητικό τελικό δικαιούχο και άλλες ελλείψεις και αδυναµίες της πρότασής του για το ενδεχόµενο µελλοντικής επανυποβολής της. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης καθώς και η τεκµηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συµπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθµία προτάσεων µε την τελευταία προς ένταξη πρόταση, δύναται να επιλέγονται για χρηµατοδότηση όλες οι ισόβαθµες πράξεις, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη της πρόσκλησης η οποία µπορεί, στις περιπτώσεις αυτές, να αναπροσαρµόζεται έως το 120% αυτής. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής Πράξεων

15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση Ο αιτούµενος προϋπολογισµός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συµπληρωµένο ΣΤΑ ΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση ναι/όχι 2 Αρµοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης ναι/όχι Τυπική πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης Αίτηση ναι/όχι Τεχνικό ελτίο ναι/όχι 3 Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση ναι/όχι 4 Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιµότητας ΠΠ και Πρόσκλησης ναι/όχι 5 Μη περαίωση φυσικού αντικειµένου ναι/όχι

16 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 6 7 Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωµή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) Πράξη η οποία εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέµβασης/ δράσεις ναι/όχι ναι/όχι 8 Μη επικάλυψη των χορηγουµένων χρηµατοδοτήσεων ναι/όχι 9 10 Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµοδίων οργάνων Ύπαρξη εγκεκριµένου Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας (µόνο για πράξεις τεχνικής βοήθειας) ναι/όχι/δεν εφαρµόζεται ναι/όχι/δεν εφαρµόζεται ΣΤΑ ΙΟ Β : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού Προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησης από Α/ΕΦ ναι/όχι 3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ναι/όχι

17 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση ναι/όχι 1 προσωπικού 2 2 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση θεσµικού πλαισίου και Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης; ναι/όχι 3 ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών Αειφόρος ανάπτυξη ναι/όχι 4 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της µη διάκρισης ναι/όχι 5 Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία ναι/όχι 1 Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης Προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησης από Α/ΕΦ Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σκοπιµότητα πράξης Αποτελεσµατικότητα Αποδοτικότητα Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση Καινοτοµία ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή βαθµός (εφόσον γίνεται χρήση του τύπου) ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή βαθµός (εφόσον γίνεται χρήση του τύπου) ναι/ όχι Προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησης από Α/ΕΦ Σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης η βαρύτητα των βαθµολογούµενω ν κριτηρίων της οµάδας αυτής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% 6 Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της Πράξης Προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησης από Α/ΕΦ

18 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 4 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 Ωριµότητα πράξης Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή βαθµός ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή βαθµός Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου ιοικητική ικανότητα Επιχειρησιακή ικανότητα Χρηµατοοικονοµική ικανότητα ναι/όχι Προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησης από Α ναι/όχι ή δεν εφαρµόζεται

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 0: ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 04-00 0- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ιούνιος 2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) περιγράφονται στο άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής για την Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ010.

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής για την Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ010. 6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 2020 4 o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής για την Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ010. Αντικείμενο του παρόντος 4 ου θέματος της Γραπτής ιαδικασίας 06 αποτελεί η Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης

Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων της Δράσης 04.1.1.01 Σχέδιο, Οκτ 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α2) 38594 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 3860/01.12.2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2015 Ενεργές Προσκλήσεις Π/Υ (Δ/Δ) Δικαιούχοι ΕΚΤ-04 Δράση 8.v.1:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, εδάφιο α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 η μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΠ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (από την πλευρά του δικαιούχου)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΠ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (από την πλευρά του δικαιούχου) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΠ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (από την πλευρά του δικαιούχου) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Οκτώβριος 2016 Πριν από την Πρόσκληση Εγκεκριµένο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, εδάφιο α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 η μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α Α1 Πληρότητα και σαφήνεια περιγραφής

Διαβάστε περισσότερα

3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσεων

3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσεων 3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 4 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσεων 12.1.3 Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 6 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 6.2.1.2. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 9.a.1.1.

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 9.a.1.1. 2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 3 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 9.a.1.1. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Ελέγχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2000 2006 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Β:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Β: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Β: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.α ΔΡΑΣΕΙΣ: 9.α.1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 3 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 6.3.1.3. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας και η Κατάρτιση των Κριτηρίων Επιλογής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ:4ΙΦΦΕΑ-ΕΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος, Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350922

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων»

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Ταχ. /νση : Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :26613-60030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα, 264 41 Πληροφορίες: Ευάγγελος Γεωργίου Τηλ.: 2613

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2) : «Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2) : «Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. Δ/νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης Τηλέφωνο :213 1501546 Fax :213 1501501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ημερομηνία 15/9/10 Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ημερομηνία 15/9/10 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα