ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου 2/6/205

2 Περιεχόµενα Περιεχόμενα Θεµατικός στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα a... 0 ράση...a: Ανάπτυξη υποστηρικτικού µηχανισµού διασύνδεσης επιστηµονικών φορέων και ιδιωτικού τοµέα... 0 Θεµατικός στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα b... 2 ράση.2...β: Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων... 2 Θεµατικός στόχος 2 Επενδυτική Προτεραιότητα 2c ράση 2.3..: Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστηµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α Θεµατικός στόχος 4 Επενδυτική Προτεραιότητα 4.e ράση A: Εκπόνηση & εφαρµογή σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας Θεµατικός στόχος 4 Επενδυτική Προτεραιότητα 4.e ράση A: Εκπόνηση & εφαρµογή σχεδίων δράσης για τη βιώσιµη ενέργεια Θεµατικός στόχος 5 - Επενδυτική Προτεραιότητα 5b ράση Α : Ανάπτυξη συστηµάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δηµιουργία µοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής σε επιµέρους υψηλής σηµαντικότητας περιοχές.. 66 Θεµατικός στόχος 5 - Επενδυτική Προτεραιότητα 5b ράση Β : Ανάπτυξη σχεδιασµού και ανάληψη δράσεων για πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από κατολισθητικά φαινόµενα Θεµατικός στόχος 5 - Επενδυτική Προτεραιότητα 5b ράση Γ : Ενίσχυση των δοµών πολιτικής προστασίας και των δοµών καταπολέµησης των δασικών πυρκαγιών Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6b ράση Α: Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιµο νερό) Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6b ράση Β: Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιµο νερό) Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6b... 0 ράση : Επενδύσεις στη διαχείριση λυµάτων... 0 Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c... 2 ράση A: Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος της Περιφέρειας... 2 Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c ράση Β: ικτύωση και προβολή του τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6.e ράση 6.5..: Εκπόνηση πολεοδοµικών / χωροταξικών µελετών Σελίδα 2

3 Περιεχόµενα Θεµατικός στόχος 6 Επενδυτική Προτεραιότητα 6e ράση Α: Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης Θεµατικός στόχος 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7a ράση 7...: Αναβάθµιση υφιστάµενου οδικού δικτύου Ε -Μ της Περιφέρειας Θεµατικός στόχος 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7b ράση : Έργα υποστήριξης Ε -Μ - Υποδοµές Θεµατικός στόχος 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7b ράση : Υλοποίηση υποδοµών µεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωµένων εδαφικών επενδύσεων Θεµατικός στόχος 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7b ράση : Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο97 Θεµατικός στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα 9.a ράση 9...Α : Υποδοµές Υγείας Θεµατικός στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα 9.a ράση A : Κοινωνικές υποδοµές πρόνοιας Θεµατικός στόχος 0 Επενδυτική Προτεραιότητα 0α ράση 0...: Υποδοµές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης Θεµατικός στόχος 0 Επενδυτική Προτεραιότητα 0α ράση : Υποδοµές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης... Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ ράση 6..: Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ ράση 7..: Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ Σελίδα 3

4 Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ιαδικασία Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου 434/204 «Οι ιαχειριστικές Αρχές των Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος, σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ' της παρ. 3 του άρθρου 4 και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή του κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος: ι) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή: αα) συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα οποία: i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας, ii) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή, iii) τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού. ββ) διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος γγ) διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης δδ) εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης εε) εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη στστ) διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος ζζ) καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης.» Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, λαµβάνοντας υπόψη της το σχέδιο του Οδηγού αξιολόγησης αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηµατοδοτούµενων από τα Επιχειρησιακό Προγράµµατα του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» που συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισµού διαµόρφωσε την µεθοδολογία αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής που θα εφαρµόσει για την αξιολόγηση προτεινόµενων πράξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων (πράξεις επιχειρηµατικότητας κλπ), καθώς και πράξεων οι οποίες ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης. Η ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ προς έγκριση την µεθοδολογία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής πράξεων και την εξειδίκευση αυτών για τις δράσεις του Προγράµµατος που θα προβεί στην ενεργοποίηση τους. Σελίδα 4

5 Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Μεθοδολογία αξιολόγησης Οι βασικές µεθοδολογίες αξιολόγησης είναι: (Α) Άµεση Αξιολόγηση Εφόσον επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Η αρχική ηµεροµηνία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες µετά την ανάρτηση της πρόσκλησης. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται άµεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο ΕΠ. Η αξιολόγηση των υποβαλλοµένων αιτήσεων συνεχίζεται, µε τη σειρά της ηµεροµηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιµου προϋπολογισµού, η Α ή ο ΕΦ ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και του ΕΦ. (Β) Συγκριτική Αξιολόγηση Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων, αλλά η αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Από τα κριτήρια τα οποία βαθµολογούνται προκύπτει η συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των προτάσεων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηµατοδότηση (µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης) είναι εκείνες µε τις υψηλότερες βαθµολογίες, εφόσον ικανοποιούνται και ενδεχόµενες ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 2.. Επιλογή μεθοδολογίας Αξιολόγησης Για τη λήψη της απόφασης σχετικά µε τη µεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, θα συνεκτιµηθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου και θα προταθεί από τη ΕΥ η επιλεγείσα µεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολούθησης, προς έγκριση. Κατά κανόνα η άµεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιµότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηµατοδοτηθούν χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται µόλις υποβληθεί. Όµως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση µεταξύ των προτάσεων προκειµένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της πρόσκλησης. Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, απαιτεί µεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε Πρόσκλησης αλλά πλεονεκτεί σηµαντικά στην τεκµηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιµακούµενη βαθµολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται τελικά οι προτάσεις µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για την επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας αξιολόγησης πρέπει να συνεκτιµώνται παράµετροι που συσχετίζονται µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε Πρόσκλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω θεσμικής αποκλειστικής αρμοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση. Αντιθέτως, για Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση. Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων Σε ορισμένες κατηγορίες πράξεων, όπως ερευνητικά προγράμματα, η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της άμεσης. Στην περίπτωση όμως που η Πρόσκληση αφορά διακριτές πράξεις συμπληρωματικές μεταξύ τους (είναι δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση όλων των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο Σελίδα 5

6 Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων επιδιωκόμενος στόχος χωρίς όμως να είναι εφικτή η ανάθεση του συνόλου των πράξεων στον ίδιο δικαιούχο) η άμεση αξιολόγηση είναι πιθανώς πιο αποτελεσματική. Επίσης, η άμεση αξιολόγηση είναι προσφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη από ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται με σαφήνεια στην Πρόσκληση. Το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν μέσω της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι επαρκούν για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. πράξεις υποδομών όπου είναι γνωστές στη ΔΑ οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν) η άμεση αξιολόγηση πλεονεκτεί (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο). Αντίθετα, αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. Αν είναι έργο τμηματοποιημένο (phasing) Για τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση. Αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προκαταρκτικές ενέργειες (όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κλπ) Για τις πράξεις αυτές, που περιλαμβάνουν προκαταρκτικές ενέργειες, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράµετροι πρέπει να συνεκτιµώνται συνδυαστικά κατά την επιλογή της µεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων Στάδια επιλογής πράξεων Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηµατοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: ΣΤΑ ΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ΣΤΑ ΙΟ Β : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / οµάδα κριτηρίων Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τα αρµόδια στελέχη της Α ή του ΕΦ ή και εξωτερικούς αξιολογητές, µε απόφαση της Α/ΕΦ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη διενέργεια της αξιολόγησης Κατά την άµεση αξιολόγηση η Α ή ο ΕΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινίσεων ενηµερώνοντας εγγράφως το δικαιούχο, σύµφωνα µε τη διαδικασία Ι_2: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)». Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα στοιχεία εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρίπτεται. Στη συνέχεια, η πρόταση αξιολογείται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων. ιευκρινίσεις µπορούν να ζητηθούν και κατά τη διενέργεια της συγκριτικής αξιολόγησης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον /τους αξιολογητή/τες µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της πρότασης. Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης Κριτήρια επιλογής πράξεων ΣΤΑ ΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης Σελίδα 6

7 Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Το Στάδιο Α έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή άµεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειµένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β της αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τη διαδικασία.ι_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστηµα ένας αρχικός έλεγχος συµβατότητας της πρότασης, µε τον οποίο ελέγχεται εάν: Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο Στη συνέχεια εξετάζεται η συµµόρφωση της υποβληθείσας πρότασης ως προς τα επιµέρους κριτήρια: Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης: - Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης - Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης - Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρόσκλησης Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 303/203) Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας (μόνο για πράξεις τεχνικής βοήθειας) Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, µε εξαίρεση τα δύο τελευταία, τα οποία ενδέχεται να µην απαιτούνται, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β της αξιολόγησης των προτάσεων. ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ικαιούχος. ΣΤΑ ΙΟ Β : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων Κατά το Στάδιο Β διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία διακρίνονται σε πέντε βασικές οµάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν για επιµέρους κριτήρια επιλογής πράξεων: η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται: Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και Σελίδα 7

8 Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Τα κριτήρια της ης Οµάδας µπορεί να είναι είτε υαδικά () ή υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή Βαθµολογούµενα. 2 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων Αειφόρος ανάπτυξη Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Τα κριτήρια της 2ης Οµάδας µπορεί να είναι είτε υαδικά () ή να µην εφαρµόζονται. Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία συµβάλλει αρνητικά έστω και σε ένα από τα παραπάνω πέντε κριτήρια. 3 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιµότητα πράξης Προκειµένου να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα µιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια: Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης Τα κριτήρια της 3ης Οµάδας µπορεί να είναι είτε υαδικά () ή υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή Βαθµολογούµενα. Ο τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων προσδιορίζεται στην εξειδίκευση κάθε δράσης. 4 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριµότητα Τα κριτήρια αυτά µπορεί να καλύπτουν: Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Τα κριτήρια της 4 ης Οµάδας µπορεί να είναι είτε υαδικά () ή υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή Βαθµολογούµενα. 5 η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται: Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος) Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου Η Χρηματοοικονομική ικανότητα του κυρίου της πράξης 2.4. Προσαρμογή κριτηρίων και προσδιορισμός τρόπου βαθμολόγησής τους Για κάθε εξειδικευµένο κριτήριο, η ΕΥ ορίζει τον τρόπο βαθµολόγησής του, δηλαδή τις τιµές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιµές. Οι τιµές του κριτηρίου, ακόµη και στην περίπτωση του δυαδικού συστήµατος, µπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοτικοποιηµένες καταστάσεις. Η τιµή του κριτηρίου µπορεί επίσης να προκύπτει από µαθηµατικό τύπο, ο οποίος βασίζεται σε τιµές ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών. Η επιλογή δυαδικής βαθµολόγησης σε όλα τα κριτήρια αρµόζει µόνο στην περίπτωση των προσκλήσεων άµεσης αξιολόγησης. Αν υιοθετηθεί δυαδική βαθµολόγηση µε ποσοτικές τιµές για ένα ή περισσότερα κριτήρια, καθορίζονται τα αντίστοιχα ελάχιστα αποδεκτά όρια και ο τρόπος σύνθεσης, προκειµένου να καταλήγει σε δυαδική βαθµολόγηση στο τελικό αποτέλεσµα (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δεδοµένου ότι οι προτάσεις δεν συγκρίνονται µεταξύ τους, αλλά απαιτείται να έχουν µια συγκεκριµένης στάθµης επάρκεια. Σελίδα 8

9 Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Στην περίπτωση των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, προτιµότερο είναι, δύο τουλάχιστον κατηγορίες κριτηρίων να επιδέχονται βαθµολόγηση µε πολλαπλές τιµές, ώστε να προκύπτουν κατά το δυνατόν διαφορετικοί τελικοί βαθµοί ανά πρόταση και να αποφεύγεται η ισοβάθµιση. Θα επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασµός τιµών και αριθµού κριτηρίων που επιδέχονται πολλαπλή τιµή ώστε µε το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής βαθµολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή µεγάλου αριθµού ισοβαθµιών). Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρµόζεται διαδοχικά για τις επιµέρους κατηγορίες κριτηρίων µε τη σειρά που κρίνει η ΕΥ. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αξιολόγησης µιας κατηγορίας κριτηρίων, η ΕΥ διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, µπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογηµένη απόρριψη της πρότασης να περιλαµβάνει κρίση σε µεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης καθώς και η τεκµηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συµπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβάθµισης µεταξύ προτάσεων, θα πρέπει να καθορίζεται στην πρόσκληση, το κριτήριο βάσει του οποίου οι προτάσεις αυτές θα ιεραρχούνται (πχ ηµεροµηνία υποβολής, βαθµολόγηση κάποιου συγκεκριµένου κριτηρίου κλπ) Σελίδα 9

10 ΡΑΣΗ...Α Θεµατικός στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα a ράση...a: Ανάπτυξη υποστηρικτικού µηχανισµού διασύνδεσης επιστηµονικών φορέων και ιδιωτικού τοµέα Σελίδα 0

11 ΡΑΣΗ...Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση Ο αιτούµενος προϋπολογισµός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συµπληρωµένο ΣΤΑ ΙΟ Α Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση 2 Αρµοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης 3 Τυπική πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης: Αίτηση Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για την µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης σε άλλο φορέα πρέπει να υποβάλλεται µε το αίτηµα. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, αν τα τυποποιηµένα έντυπα είναι συµπληρωµένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: Η αίτηση χρηµατοδότησης πράξης, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα Τεχνικό ελτίο Τεχνικό ελτίο πράξης πλήρως συµπληρωµένο Σελίδα

12 ΡΑΣΗ...Α 4 Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιµότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 5 Μη περαίωση φυσικού αντικειµένου και υπογεγραµµένο Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τη Α (π.χ. µελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισµός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ κλπ). Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης µέχρι την ηµεροµηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηµατοδότησης, όπως περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης 6 Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωµή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Καν. 303/203) Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης 7 Πράξη η οποία εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέµβασης/ δράσεις της πρόσκλησης Εξετάζεται εάν η πράξη εµπίπτει στο θεµατικό στόχο/ επενδυτική προτεραιότητα/ ειδικό στόχο/ δράσεις της πρόσκλησης 8 Μη επικάλυψη των χορηγουµένων χρηµατοδοτήσεων Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης 9 Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου ή άλλων Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα του κύριου του έργου, όπου ναι/ όχι/δεν εφαρµόζεται Σελίδα 2

13 ΡΑΣΗ...Α αρµοδίων οργάνων αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιµή «δεν εφαρµόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β της αξιολόγησης ΣΤΑ ΙΟ Β Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης 2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού Εξετάζεται η Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη µεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα µέτρα δηµοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης µε την προτεινόµενη πράξη), όπως περιγράφονται στο Τ Π. Εξετάζεται : (α) η πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (εξετάζεται εάν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου/ παραδοτέων λαµβανοµένων υπόψη υποστηρικτικών µελετών). (β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης είναι εύλογη. Για την εκτίµηση του προϋπολογισµού µπορούν είτε να χρησιµοποιηθούν στοιχεία όπως το πραγµατικό κόστος από παρεµφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης, µη δεσµευτικές προσφορές που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο, είτε να ακολουθηθεί µία από τις µεθόδους απλοποιηµένου κόστους. ναι/ όχι ναι/ όχι Σελίδα 3

14 ΡΑΣΗ...Α 3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος γ) η ορθή κατανοµή του Π/Υ στις επιµέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο/παραδοτέα, τη συµµόρφωση µε τους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα κόστη. εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος σε σχέση µε: α) το φυσικό αντικείµενο β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (ανάθεση κλπ) γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της πράξης π.χ. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης όπως έγκριση των επιµέρους σταδίων της µελέτης. δ) το επίπεδο ωριµότητας της πράξης. Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, µε βάση την πρότερη εµπειρία της Α. Ειδικότερα, σε σχέση µε την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσµίες που ορίζονται στον Ν. 434/204 (άρθρο 28). ναι/ όχι Η εκπλήρωση της πληρότητας και σαφήνειας του περιεχοµένου της πρότασης προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια 2 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ναι/ όχι Σελίδα 4

15 ΡΑΣΗ...Α πολιτικών απασχόληση προσωπικού Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηµατοδότησης σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόµενη πράξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δηµοσίων συµβάσεων ΙΙ_2, ΙΙ_3, ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ιαδικασιών του Σ Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η Α δύναται να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ αποκοπή µείωση της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης. 2 3 Αειφόρος ανάπτυξη Συµβατότητα της πράξης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι µια αντικειµενική και νοµική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και ερµηνεύεται από το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της συµβατότητας της πράξης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τη νοµολογία της ΕΕ και µε την επιφύλαξη της ερµηνείας του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ. ιευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο δεν δύναται να ναι/ όχι Σελίδα 5

16 ΡΑΣΗ...Α εφαρµοστεί. 4 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της µη διάκρισης Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, όπως περιγράφεται στο Τµήµα, πεδίο 5 και 6, του Τεχνικού ελτίου. ιευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο δεν δύναται να εφαρµοστεί. 5 Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία µία πράξη έχει ήδη συµβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείµενη νοµοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη δέσµευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρµογής για εξασφάλιση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ µε δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτηµα ΙΙ. Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Στην πράξη περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. εν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα ΑµεΑ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται ή δεν απαιτείται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. Σελίδα 6

17 ΡΑΣΗ...Α Η εκπλήρωση της ενσωµάτωσης οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης Εξετάζεται η παρεχόµενη στο Τ Π τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανάγκης ή προβλήµατος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 2 Αποτελεσµατικότητα 3 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σκοπιµότητα πράξης Ο βαθµός συµβολής εκφράζεται ως πηλίκο του αριθµού των εργαστηρίων που προβάλλονται για την πράξη και την πρόσκληση: Π= [(αριθµός προβαλλόµενων εργαστηρίων πράξης / αριθµός προβαλλόµενων εργαστηρίων στο σύνολο των προτάσεων)]*0. Όταν ισχύει: - 8 Π, η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 5 Π < 8 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 3 Π < 5 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < 3 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < η Πράξη λαµβάνει την τιµή Η βαρύτητα των κριτηρίων της οµάδας αυτής είναι 00% και θεωρούµε ότι δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης 3 Αποδοτικότητα Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (αριθµός προβαλλόµενων εργαστηρίων πράξης / αριθµός Σελίδα 7

18 ΡΑΣΗ...Α 4 Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση 5 Καινοτοµία 6 Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της Πράξης προβαλλόµενων εργαστηρίων του συνόλου των προτάσεων) προς (προϋπολογισµό πράξης / συνολικό προϋπολογισµό των υποβαλλόµενων προτάσεων). Όταν ισχύει: - 2 Π, η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < 2 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 0,5 Π < η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 0,3 Π < 0,5 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < 0,3 η Πράξη λαµβάνει την τιµή και θεωρούµε ότι δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης. Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Ο ικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη µηχανισµού/ φορέα λειτουργίας και να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία της πράξης, όπως τεκµηριώνεται στο Τ Π ή σε άλλο σχετικό έγγραφο. Αξιολογείται η καινοτοµία της προτεινόµενης πράξης βάσει της λειτουργίας ή µη σε τοπικό επίπεδο ανάλογων µηχανισµών, την πρωτοτυπία των παραδοτέων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης πράξης µε άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της, όπως περιγράφεται στο Τ Π ή σε άλλο σχετικό έγγραφο Σελίδα 8

19 ΡΑΣΗ...Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Εφόσον µια πράξη λάβει µηδέν (0) σε ένα από τα 2 βαθµολογούµενα κριτήρια ή συνολική βαθµολογία < 4 απορρίπτεται. Επιπλέον τα υπόλοιπα 4 κριτήρια πρέπει να λαµβάνουν θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ), ), πλην του 5 ου κριτηρίου όπου γίνεται δεκτό και το «όχι». ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ : Γ = Γ2+Γ3 4 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ωριµότητα πράξης Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών 2 Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δηµοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (πχ διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συµβούλια κλπ). Η εκπλήρωση της ωριµότητας πράξης προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια 5Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ιοικητική ικανότητα ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου 2 Επιχειρησιακή ικανότητα Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή (θεσµοθετηµένος Οργανισµός Σύστασης και απόφαση κατανοµής προσωπικού) και τις απαραίτητες διαδικασίες (Κανονισµός λειτουργίας) εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: α. Την προηγούµενη εµπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόµοιων πράξεων β. Τη διαθεσιµότητα/ επάρκεια προσωπικού (οµάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση επαγγελµατική εµπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης. Σελίδα 9

20 ΡΑΣΗ...Α 3 Χρηµατοοικονοµική ικανότητα Εξετάζεται η δυνατότητα του κύριου του έργου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται µόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. δεν εφαρµόζεται Η εκπλήρωση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας δυνητικού δικαιούχου προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιµή «δεν εφαρµόζεται» Σελίδα 20

21 ΡΑΣΗ...Β Θεµατικός στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα b ράση.2...β: Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων Σελίδα 2

22 ΡΑΣΗ...Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση Ο αιτούµενος προϋπολογισµός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συµπληρωµένο ΣΤΑ ΙΟ Α Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση 2 Αρµοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης 3 Τυπική πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης: Αίτηση Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για την µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης σε άλλο φορέα πρέπει να υποβάλλεται µε το αίτηµα. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, αν τα τυποποιηµένα έντυπα είναι συµπληρωµένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: Η αίτηση χρηµατοδότησης πράξης, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα Τεχνικό ελτίο Τεχνικό ελτίο πράξης πλήρως συµπληρωµένο Σελίδα 22

23 ΡΑΣΗ...Β 4 Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιµότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 5 Μη περαίωση φυσικού αντικειµένου και υπογεγραµµένο Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τη Α (π.χ. µελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισµός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ κλπ). Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος, και όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης µέχρι την ηµεροµηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηµατοδότησης, όπως περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης 6 Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωµή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Καν. 303/203) Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης 7 Πράξη η οποία εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέµβασης/ δράσεις της πρόσκλησης Εξετάζεται εάν η πράξη εµπίπτει στο θεµατικό στόχο/ επενδυτική προτεραιότητα/ ειδικό στόχο/ δράσεις της πρόσκλησης 8 Μη επικάλυψη των χορηγουµένων χρηµατοδοτήσεων Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης 9 Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου ή άλλων Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα του κύριου του έργου, όπου ναι/ όχι/δεν εφαρµόζεται Σελίδα 23

24 ΡΑΣΗ...Β αρµοδίων οργάνων αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός του κριτηρίου 9 που γίνεται δεκτή και η τιµή «δεν εφαρµόζεται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β της αξιολόγησης ΣΤΑ ΙΟ Β Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης 2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού Εξετάζεται η Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη µεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα µέτρα δηµοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης µε την προτεινόµενη πράξη), όπως περιγράφονται στο Τ Π. Εξετάζεται : (α) η πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (εξετάζεται εάν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου/ παραδοτέων λαµβανοµένων υπόψη υποστηρικτικών µελετών). (β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόµενης πράξης είναι εύλογη. Για την εκτίµηση του προϋπολογισµού µπορούν είτε να χρησιµοποιηθούν στοιχεία όπως το πραγµατικό κόστος από παρεµφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης, µη δεσµευτικές προσφορές που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο, είτε να ακολουθηθεί µία από τις µεθόδους απλοποιηµένου κόστους. ναι/ όχι ναι/ όχι Σελίδα 24

25 ΡΑΣΗ...Β γ) η ορθή κατανοµή του Π/Υ στις επιµέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο/παραδοτέα, τη συµµόρφωση µε τους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα κόστη. εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος σε σχέση µε: α) το φυσικό αντικείµενο β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (ανάθεση κλπ) 3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της πράξης π.χ. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης όπως έγκριση των επιµέρους σταδίων της µελέτης. δ) το επίπεδο ωριµότητας της πράξης. ναι/ όχι Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, µε βάση την πρότερη εµπειρία της Α. Ειδικότερα, σε σχέση µε την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσµίες που ορίζονται στον Ν. 434/204 (άρθρο 28). Η εκπλήρωση της πληρότητας και σαφήνειας του περιεχοµένου της πρότασης προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια 2 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. ναι/ όχι Σελίδα 25

26 ΡΑΣΗ...Β πολιτικών απασχόληση προσωπικού Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηµατοδότησης σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόµενη πράξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δηµοσίων συµβάσεων ΙΙ_2, ΙΙ_3, ΙΙ_4 του Εγχειριδίου ιαδικασιών του Σ Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η Α δύναται να εντάξει την πράξη εφαρµόζοντας αναλογική ή κατ αποκοπή µείωση της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, βεβαιώνεται µε έγγραφο του ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης. 2 3 Αειφόρος ανάπτυξη Συµβατότητα της πράξης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι µια αντικειµενική και νοµική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και ερµηνεύεται από το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της συµβατότητας της πράξης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τη νοµολογία της ΕΕ και µε την επιφύλαξη της ερµηνείας του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζεται µε ποιο τρόπο η προτεινόµενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ. ιευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο δεν δύναται να ναι/ όχι Σελίδα 26

27 ΡΑΣΗ...Β εφαρµοστεί. 4 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της µη διάκρισης Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, όπως περιγράφεται στο Τµήµα, πεδίο 5 και 6, του Τεχνικού ελτίου. ιευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο δεν δύναται να εφαρµοστεί. 5 Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία µία πράξη έχει ήδη συµβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείµενη νοµοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη δέσµευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρµογής για εξασφάλιση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ µε δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτηµα ΙΙ. Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Στην πράξη περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. εν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα ΑµεΑ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται ή δεν απαιτείται η προσβασιµότητα στα ΑµεΑ. Σελίδα 27

28 ΡΑΣΗ...Β Η εκπλήρωση της ενσωµάτωσης οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης Εξετάζεται η παρεχόµενη στο Τ Π τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανάγκης ή προβλήµατος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 2 Αποτελεσµατικότητα Ο βαθµός συµβολής εκφράζεται ως πηλίκο του αριθµού των ερευνητικών αποτελεσµάτων που αξιολογούνται για την πράξη και την πρόσκληση: Π= [(αριθµός αξιολογούµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων πράξης / αριθµός αξιολογούµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων στο σύνολο των προτάσεων)]*0. Όταν ισχύει: - 8 Π, η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 5 Π < 8 η Πράξη λαµβάνει την τιµή 0 7 Η βαρύτητα των κριτηρίων της οµάδας αυτής είναι 00% 3 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σκοπιµότητα πράξης - 3 Π < 5 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < 3 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < η Πράξη λαµβάνει την τιµή και θεωρούµε ότι δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης. 3 Αποδοτικότητα Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (αριθµός αξιολογούµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων Σελίδα 28

29 ΡΑΣΗ...Β 4 Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση 5 Καινοτοµία 6 Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της Πράξης πράξης / αριθµός αξιολογούµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων του συνόλου των προτάσεων) προς (προϋπολογισµό πράξης / συνολικό προϋπολογισµό των υποβαλλόµενων προτάσεων). Όταν ισχύει: - 2 Π, η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < 2 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 0,5 Π < η Πράξη λαµβάνει την τιµή - 0,3 Π < 0,5 η Πράξη λαµβάνει την τιµή - Π < 0,3 η Πράξη λαµβάνει την τιµή και θεωρούµε ότι δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης. Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Ο ικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη µηχανισµού/ φορέα λειτουργίας και να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία της πράξης, όπως τεκµηριώνεται στο Τ Π ή σε άλλο σχετικό έγγραφο. Αξιολογείται η καινοτοµία της προτεινόµενης πράξης βάσει της λειτουργίας ή µη σε τοπικό επίπεδο ανάλογων µηχανισµών, την πρωτοτυπία των παραδοτέων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης πράξης µε άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της, όπως περιγράφεται στο Τ Π ή σε άλλο σχετικό έγγραφο Σελίδα 29

30 ΡΑΣΗ...Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Εφόσον µια πράξη λάβει µηδέν (0) σε ένα από τα 2 βαθµολογούµενα κριτήρια ή συνολική βαθµολογία < 4 απορρίπτεται. Επιπλέον τα υπόλοιπα 4 κριτήρια πρέπει να λαµβάνουν θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ), ), πλην του 5 ου κριτηρίου όπου γίνεται δεκτό και το «όχι». ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ : Γ = Γ2+Γ3 4 Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ωριµότητα πράξης Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών 2 Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δηµοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (πχ διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συµβούλια κλπ). Η εκπλήρωση της ωριµότητας πράξης προϋποθέτει τη θετική αξιολόγηση (τιµή ΝΑΙ) για όλα τα κριτήρια 5Η ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ιοικητική ικανότητα ιοικητική, Επιχειρησιακή & Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου 2 Επιχειρησιακή ικανότητα Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή (θεσµοθετηµένος Οργανισµός Σύστασης και απόφαση κατανοµής προσωπικού) και τις απαραίτητες διαδικασίες (Κανονισµός λειτουργίας) εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: α. Την προηγούµενη εµπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόµοιων πράξεων β. Τη διαθεσιµότητα/ επάρκεια προσωπικού (οµάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση επαγγελµατική εµπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης. Σελίδα 30

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 214-22 Α.Π. 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ATT38-6.3.1.2 Ανάπτυξη και Προβολή δημόσιων τουριστικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 0: ΣΤΑ ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 04-00 0- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ιούνιος 2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) περιγράφονται στο άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία

ΣΤΑ ΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμολογία 5 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 2020 5 o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής ράσης 9.4.1.1 Αντικείμενο του παρόντος θέματος αποτελεί η επικαιροποίηση των Κριτηρίων Επιλογής της ράσης 9.4.1.1,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (πλην κρατικών ενισχύσεων) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2015 Ενεργές Προσκλήσεις Π/Υ (Δ/Δ) Δικαιούχοι ΕΚΤ-04 Δράση 8.v.1:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής για την Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ010.

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής για την Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ010. 6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 2020 4 o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής για την Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ010. Αντικείμενο του παρόντος 4 ου θέματος της Γραπτής ιαδικασίας 06 αποτελεί η Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-13 Σύµφωνα µε το άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο α) του Κανονισµού 1083/2006, τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσεων &

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσεων & 2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 1 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσεων 12.1.2 & 13.1.2. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α2) 38594 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 3860/01.12.2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α Α1 Πληρότητα και σαφήνεια περιγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (05.76.02.03) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Ελέγχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης

Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων της Δράσης 04.1.1.01 Σχέδιο, Οκτ 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α: Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 9.I.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 4 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 7.3.1.1. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσεων

3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσεων 3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 4 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσεων 12.1.3 Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 6 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 6.2.1.2. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 9.a.1.1.

2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 9.a.1.1. 2 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 3 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Δράσης 9.a.1.1. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Αξιολόγησης Πράξεων

ιαδικασία Αξιολόγησης Πράξεων ιαδικασία Αξιολόγησης Πράξεων ΜΕΤΡΟ 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης. 1. Εισαγωγή Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους γίνεται από τη ιαχειριστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Α Σ

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Α Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.3) 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 27-07-2009 Αρ.Πρωτ.: 8132 Κωδικός Πρόσκλησης: 23 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Άτομα ΟΧΙ. Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Άτομα ΟΧΙ. Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Δείκτης 1 η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 1 o Θέμα: Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Δράσης 5.1.1.1 (α) Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Δράσης 5.1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος θέματος αποτελεί η επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, εδάφιο α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 η μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου Οκτώβριος 206 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαδικασία... 4 Μεθοδολογία αξιολόγησης... 5 2.. Πράξεις πλην Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 9.a.1.4.

6 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 9.a.1.4. 1 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 9.a.1.4. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας και η Κατάρτιση των Κριτηρίων Επιλογής της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» CCI 2014GRO5M20P001 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, εδάφιο α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 η μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΠ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (από την πλευρά του δικαιούχου)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΠ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (από την πλευρά του δικαιούχου) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΠ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (από την πλευρά του δικαιούχου) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Οκτώβριος 2016 Πριν από την Πρόσκληση Εγκεκριµένο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 28/02/05 Α.Π.: 1989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης

3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 3 η Γραπτή ιαδικασία Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 2020 1 o Θέμα: Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ράσης 7.2.1.1. Αντικείμενο του παρόντος Θέματος αποτελεί η Εξειδίκευση, η Επιλογή Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 /

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.3 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / 14.04.05 Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού) 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3196 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου Αριστείδης Βούλγαρης Στέλεχος Μονάδας Α

Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου Αριστείδης Βούλγαρης Στέλεχος Μονάδας Α Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριστείδης Βούλγαρης Στέλεχος Μονάδας Α Τι είναι; Αποτελεί ένα από τα βασικά έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Έγγραφο αποτύπωσης των στοιχείων και χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 14.05.2010 Αρ.Πρωτ.: 3916 Κωδικός Πρόσκλησης: 047 πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 75 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 75 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα