1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή"

Transcript

1 306 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) ποιείται άπο τα μέχρι τώρα γνωστά για το θέμα του μεταφραστικού ιστορικού της ΧρηστοήΟειας σε δύο σημεία, πρώτο, δτι ή ελληνική μετάφραση έγινε Οχι άπο το ιταλικό πρωτότυπο άλλα άπο λατινικό διάμεσο μια τέτοια μετάφραση πράγματι γνωρίζουμε δτι είχε δημοσιευτεί ήδη το 1595, σαράντα πέντε περίπου χρόνια μετά τήν πρώτη αυτοτελή ιταλική έκδοση 18, καί δεύτερο, δτι ανάμεσα στο λατινικό και το «Έλληνικόν», δηλαδή το έξαρχαϊσμένο κείμενο του Α. Βυζάντιου, δεν μεσολάβησε άλλη μετάφραση καί μάλιστα σε απλή γλώσσα. 19 Αυτή δμως ή με επιφύλαξη κατατεθειμένη μαρτυρία σ' δ,τι άφορα τή σειρά των γλωσσικών μεταμορφώσεων του Galateo μένει να αξιολογηθεί μαζί μέ δλα τα άλλα ζητήματα για τή ΧρηστοήΟεια δπως τα περιγράψαμε στην αρχή του άρθρου. EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΡΑΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή α) ΙΤαράψρασις των... ΑΙΘιοπικών τον 'Ηλιόδωρου ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ του 'Ηλιόδωρου, έκδοσης πού είδε πρόσφατα το φώς σε μετάφραση 'Αλόης Σιδέρη, 1 ό συντάκτης της, στο σημείο δπου κάνει λόγο για τις προηγούμενες νεοελληνικές μεταφράσεις του αρχαίου μυθιστορήματος, αναφέρει ένα ανάλογο εγχείρημα του Κο- 18. Είχε φιλοτεχνηθεί άπο τον Άγγλο Ν. Fierbertus (ψευδώνυμο του Ν. Fitz-Herbert) μέ τίτλο Galathaeus, sive de moribus καί αργότερα δημοσιεύτηκε στην έκδοση της Πάδοβας 1728 αντικριστά μέ το ιταλικό πρωτότυπο. Φυσικά δέν ήταν δυνατό να αποτέλεσε ή τελευταία τή βάση της μετάφρασης τοΰ Βυζάντιου, όπως πιθανολογούν οι Λαδάς-Χατζηδήμος, δ.π., δηλ. μετά τον θάνατο του κωνσταντινουπολίτη λόγιου. 19. Για απευθείας μετάφραση της Χρηστοήθειας τοΰ Βυζάντιου άπο τα λατινικά κάνει λόγο καί ό Κων. Κούμας, 'Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832, τ. 12, σ Πβ. Περ. Ζερλέντης, δ.π., σ. 249, ό όποιος αναδημοσιεύει, Οπως αναφέραμε, το επεξηγηματικό σημείωμα του έκδοτη για να αποδείξει εσφαλμένη τήν άποψη του Κούμα. Ό λαρισαΐος λόγιος βέβαια δεν μας κατευθύνει σε. κάποια συγκεκριμένη λατινική πηγή, δπως το εΐχε κάνει τριάντα χρόνια νωρίτερα ό Νικόδημος 'Αγιορείτης. 1. 'Ηλιόδωρος Αίθιοπικά ή τα περί Θεαγένην καί Χαρίκλειαν. Μετάφραση- Έπεξεργασία σημειώσεων 'Αλόης Σιδέρη. Εισαγωγή Γιώργης Γιατρομανωλάκης, 'Αθήνα, έκδ. «Άγρα», 1997.

2 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 307 ραή με τα έξης: «οχι μόνο εκδίδει, με τρόπο απαράμιλλο τα Αίθιοπικά το 1804 άλλα λίγα χρόνια αργότερα παραφράζει το μυθιστόρημα του 'Ηλιόδωρου, απλοποιεί δηλαδή τη γλώσσα του και το καθίστα περισσότερο ευανάγνωστο καί προσιτό στους πολλούς». 2 Καί λίγο παρακάτω: «'Ακόμη καί ή παράφραση του Κοραή, δυσεύρετη καθώς είναι, λησμονήθηκε καί δεν τήν γνωρίζουν παρά ελάχιστοι». 3 Σε υποσημείωση παρέχονται τα αναγκαία βιβλιογραφικά στοιχεία: ή παράφραση τυπώθηκε στή Σμύρνη το 1813 με εκτενείς σημειώσεις. Να σημειωθεί δτι ή πληροφορία για τή δεύτερη αύτη συμβολή του Κοραή στή γνωριμία καί διάδοση του αρχαίου μυθιστορήματος ανάμεσα στους συμπατριώτες του πήρε ιδιαίτερη δημοσιότητα στίς δια του τύπου παρουσιάσεις τής νέας μετάφρασης. Ή κοραϊκή έργογραφία δεν γνωρίζει τέτοια παράφραση, πολύ περισσότερο τυπωμένη στή Σμύρνη το 1813, δταν είναι γνωστό δτι δλα τα βιβλία του Κοραή έχουν εκδοθεί σε τυπογραφεία τής Δύσης (ακόμη καί αυτά με ψευδεπίγραφο τόπο έκδοσης) καί εν πάση περιπτώσει στην πρωτεύουσα τής 'Ιωνίας θα αργούσε να λειτουργήσει τον 19ο αιώνα άξια λόγου ελληνική τυπογραφία (μόλις άπο τήν τέταρτη δεκαετία καί πέρα). 4 "Οτι το βιβλίο εκδόθηκε στή Σμύρνη δεν υπάρχει αμφιβολία, μόνο πού αυτό συνέβη πολύ αργότερα, το 1843, καί βέβαια δεν φέρνει τήν υπογραφή του Κοραή. Ό «παραφραστής» (έ'τσι υπογράφει τα προλεγόμενα τής έκδοσης), εγκρατής φιλόλογος, γλωσσομαθής καί με άποψη για τήν επιλογή του να παραφράσει στην ((καθομιλουμένη» τα Αίθιοπικά, προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος, άλλα άπο τήν αρχή οι ξεκάθαρα διατυπωμένες αναφορές του στην έκδοση του Κοραή («ό άοίδιμος Α. Κοραής», «ως λέγει ό Κοραής», «ό αείμνηστος ούτος άνήρ» κτλ.) 5 δεν αφήνουν περιθώρια για οποιεσδήποτε προσπάθειες ταύτισης τοΰ προσώπου του με τον σοφό του Παρισιού. Ή μόνη σχέση ανάμεσα τους είναι δτι ό πρώτος βασίστηκε, ως πιο αξιόπιστη φιλολογικά, στην έ'κδοση του 1804 για να επιχειρήσει τήν παράφραση του: «Τοιαύτην λοιπόν έ'χοντες υπ' όψιν εκδοσιν, 'ίσως ήθελόν τίνες κρίνει ματαίαν τήν παράφρασιν εις τήν καθομιλουμένη ν κτλ.». 6 Ό 'Απόστολος Δασκαλάκης στή βιβλιογραφία των έ'ργων τοΰ Κοραή 7 ύπομνηματίζοντας το λήμμα των ΑΙΘιοπικών σημειώνει σωστά: 2. "Ο.π., σ "Ο.π., σ Άθ. Δ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 4 (1948), 358 κ.έ. 5. ΙΊαράφρασις των... ΑΙΘιοπικών τον 'Ηλιοδώρου, Σμύρνη 1843, Προλεγόμενα, σ. α, γ, ν καί, άλλου. Κάποτε μάλιστα ασκείται κριτική σε ετυμολογικά του Κοραή, σ "Ο.π., σ. ξ. 7. Ό "Αδαμάντιος Κοραής και ή ελευθερία των 'Ελλήνων, 'Αθήνα 1979, σ. 626.

3 308 Ο ΕΡΑΧΙΣΤΗΣ, 23 (2001) «Βάσει, της έκδ. του Κ.: Παράφρασις των κατά Θεαγένην και Χαρίκλειαν Αίθιοπικών του 'Ηλιοδώρου, Σμύρνη, τυπογρ. Μέλητος, 1843». Στον δελτιοκατάλογο έξαλλου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης καταγράφεται, παρόμοιος συσχετισμός: «Παράφραση της έκδοσης τών Αίθιοπικών του 'Ηλιοδώρου άπο τον Άδ. Κοραή, Παρίσι 1804». 'Αντίθετα οι Γκίνης- Μέξας στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία* μολονότι καταχωρίζουν τον τίτλο άπο αυτοψία (έχουν δει το βιβλίο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Γεννάδειο), αποφαίνονται βιαστικά: «Του Κοραή». Παρόλο επίσης πού ό Άθ. Δ. Χατζηδήμος είχε αντίτυπο του βιβλίου στην προσωπική του βιβλιοθήκη, στή «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» 9 εμπιστεύθηκε ανεξέλεγκτα τή γνώμη τών προηγουμένων. Δεν πρέπει, νομίζω, να παρασύρθηκε ό συγγραφέας της εισαγωγής, για την οποία μιλάμε, άπο τους συντάκτες τών δύο βιβλιογραφιών, αφού όλοι βιβλιογραφοϋν την έκδοση της παράφρασης στή σωστή της χρονιά, δηλ. το Ή αλήθεια είναι δτι ή χρονολογία στο φύλλο τίτλου θα μπορούσε σε πρώτη ματιά να διαβαστεί και ως 1813 (δεν έχει τυπωθεί ευδιάκριτα ό αριθμός 4), απλή δμως και μόνο ανάγνωση τών προλεγομένων τού βιβλίου θα απέτρεπε άπο τού να προσγραφεΐ στον Κοραή ένα έργο πού δεν τού άνηκε καί να στερηθεί τήν τιμή τού πρώτου νεοέλληνα μεταφραστή του αρχαίου μυθιστορήματος ό άγνωστος σμυρναίος λόγιος τού β) Γαλλική μετάφραση της 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας τον Πλάτωνα Μόσχας Στο άρθρο του «Ό Κοραής καί ή θρησκεία» (έφημ. Το Βήμα, 4 'Ιαν. 1999) 10 ό Δημ. Μιχαλόπουλος αναφερόμενος στή μετάφραση της 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας τού μητρ. Μόσχας Πλάτωνα άπο τον Κοραή γράφει: «'Όπως ό 'ίδιος ο Κοραής αναφέρει, το βιβλίο αυτό μετέφρασε άπο τα γερμανικά στα γαλλικά για λόγους βιοπορισμού. Στή χώρα μας έγινε γνωστή κυρίως ελληνική μετάφραση πού εκδόθηκε το 1836, "προς χρήσιν τών σχολείων", άπο τον 'Ανδρέα Κορομηλά (...). Σύμφωνα άλλωστε με πληροφορίες πού δίνονται στον σχετικό τόμο, ή πρώτη έκδοση της ελληνικής μετάφρασης εΐχε γίνει στή Αειψία πολλά χρόνια πρίν». Καί ή τελευταία αυτή μετάφραση αφήνεται να εννοηθεί άπο τον αρθρογράφο δτι ήταν έργο τού Κοραή, χωρίς δμως να διευκρινίζεται αν προέκυψε άπο το γερμανικό ή το δικό του γαλλικό διάμεσο. 'Εδώ τα πράγματα είναι πιο άπλα. Ό Κοραής δεν μετέφρασε ποτέ τήν 'Ορθόδοξο Διδασκαλία τού Πλάτωνα στα γαλλικά παρά απευθείας στα ελληνικά τήν εποχή πού βρισκόταν ακόμη στή Σμύρνη ( ), πρίν άπο τήν έξοδο του για σπουδές στην Ευρώπη. 11 Το βιβλίο βγήκε 8. τ. Β', άρ "Ο.π., άρ «Νέες Εποχές», σ. 11 β. 11. Πρώτη μνεία της ύπο εκτύπωση τότε ακόμη μετάφρασης βλ. στο γράμμα

4 ΠΑΡΑΣΧΟ ARMATA 309 τελικά άπο τα πιεστήρια της Λιψίας το 1782 με σαφή τή βιβλιογραφική δήλωση του μεταφραστή στον τίτλο: «μεταφρασθεΐσα πρώτον μεν εκ της ρωσσικής εις την γερμανικήν, νυν δε εκ τής γερμανικής εις τήν έλληνορωμαϊκήν διάλεκτον». Ό 'Ανδρέας Κορομηλάς αυτήν ακριβώς τή μετάφραση ανατύπωσε το 1836, 12 κάτι πού είχε ήδη γίνει από άλλους νωρίτερα στην Κέρκυρα καί το Μόναχο, και επανειλημμένως θα γινόταν τα μεταγενέστερα χρόνια στην 'Αθήνα καί άλλου. "Αν χρειαζόταν να αναζητήσουμε κάποια εξήγηση για τή σύγχυση πού παρατηρείται στο εν λόγω δημοσίευμα ως προς το θέμα τής μετάφρασης, θα τήν εντοπίζαμε στην πηγή τής πληροφορίας πού ό συγγραφέας του έχει επικαλεστεί: «"Οπως ο ΐδιος ό Κοραής αναφέρει». Πραγματικά, υπεύθυνος γι' αυτήν είναι ο γέροντας του Παρισιού. Στή διήγηση τού Βίου του (1833) 13 ανάγει χρονικά τή μετάφραση τής 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας στην περίοδο τών σπουδών του στο Montpellier συμφύροντάς την με τις άλλες ιατρικές μεταφράσεις πού έκανε τότε από τα γερμανικά στα γαλλικά για βιοπορισμό: «Έκ τών κόπων τούτων ήτο καί ή άπο το Γερμανικών εις το Γαλλικον μετάφρασις τής Κατηχήσεως τού Ρώσου Πλάτωνος, τής Κλινικής ιατρικής (Médecine clinique) τού Selle κτλ.». Πρόκειται φυσικά για παραθύμημα τής γεροντικής μνήμης τού Κοραή καί δεν είναι το μόνο στην αυτοβιογραφία του το όποιο όμως στο μεταξύ αποκαταστάθηκε σιωπηρά ήδη άπο τον 19ο αιώνα χάρις τόσο στή γνώση τού συνόλου τής αυτοτελούς έργογραφίας του οσο καί στα δημοσιεύματα τών μετέπειτα εκδοτών, σχολιαστών και θαυμαστών τού έ'ργου του Ό Κοραής εισηγητής του ορού «αλληλογραφία»; «Τού οφείλουμε ένα πολύτιμο επιστολικό έ'ργο. Καί κάτι ακόμα: ανάμεσα σε πολλές άλλες καί τις λέξεις αλληλογραφία καί επιστολογραφία». "Αν αυτά έγραφε ό Παν. Μουλλάς το 1992 στο δοκίμιο του για τήν έπιστοτοΰ Κοραή στον Πρωτοψάλτη Σμύρνης τής άπο το Αιβόρνο στο δρόμο προς το Montpellier, 'Αλληλογραφία, εκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., τ. Α', σ. 20, πβ. σ. 37 καί Στο φύλλο τίτλου τής ανατύπωσης δηλώνεται: «Μετάφρασις Α. Κοραή. Τυπωθεΐσα κατά το 1772», χρονολογία πού αναγράφεται, σωστά στον πρόλογο του ενός άπο τα δύο, διαφορετικού τραβήγματος, αντίτυπα πού εχω υπόψη μου: 'Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα ατούς αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, 'Αθήνα. εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1986, σ. κγ'. 14. Βλ. Ίακ. Ρώτα, 'Απάνθισμα εττιστολ.ών Άόα/ιαντίου Κοραή, τ. Α', 'Αθήνα σ. η', Άνδρ. ΛΙάμουκα, 'Αδαμάντιος Κοραής, βίος καί έργα. Εισαγωγικό σημείωμα Στερ. Φασουλάκη, 'Αθήνα, εκδ. Μ.Ι.Ε.T., 1989, σ. 12, 22 (φωτομηχανική ανατύπωση τής εισαγωγής του πρά>του τόμου τών Μετά θάνατον ευρεθέντων συγγραμματίων, 1881) και Δ. Θερειανοϋ, 'Αδαμάντιος Κοραής, τ. Α', Τεργέστη σ. 109 κ.έ.

5 310 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) λογραφία, 15 στο ένθετο «Επτά Ήμερες» της έφημ. Ή Καθημερινή (29 Νοεμβρ. 1998) το αφιερωμένο στα 250 χρόνια άπο τη γέννηση του Κοραή υποστήριζα δτι ό τελευταίος, για την επικοινωνία μέσω επιστολών, είχε καθιερώσει τον όρο επιστολική κοινολογία και δτι ή αλληλογραφία είναι νεολογισμός πού μπήκε αργότερα στη γλώσσα μας. 16 Προφανώς ο Π. Μουλλάς στηρίχθηκε στα αντίστοιχα λήμματα της Συναγωγής νέων λέξεων (1900) στοΰ Στ. Α. Κουμανούδη, δπου πράγματι οί λέξεις αποδίδονται στον Κοραή χωρίς δμως να προσδιορίζεται ο γ^ρόνος εμφάνισης τους στα κείμενα του. 17 Άπο τήν πλευρά μου οδηγήθηκα στο πιο πάνω συμπέρασμα οχι μόνο γιατί επανειλημμένα χρησιμοποιεί ό Κοραής στα γράμματα του τήν περίφραση «επιστολική κοινολογία» άλλα και γιατί παραδίδεται εκεί ή στιγμή της όνοματοδοσίας αυτής ώς αποτέλεσμα διορθωτικής επέμβασης του σε γραπτά φίλων του. "Εκτοτε, προσεκτικότερη άλλ' οχι συστηματική αναδίφηση στο σώμα της αλληλογραφίας, σε ορισμένες άπο τις εκδόσεις καί στα λεξικογραφικά έργα του Κοραή θα αναδείξει ώς προς το θέμα αυτό μια ονοματολογική πολυμορφία ή οποία εκφράζεται με δύο τρόπους: πρώτον, με τη διατύπωση τεκμηριωμένων γλωσσικά προτάσεων για τήν καθιέρωση μιας συγκεκριμένης ορολογίας, και δεύτερον, στή ροή του επιστολικού κυρίως λόγου, με τή χρησιμοποίηση εκφράσεων με τις όποιες άλλοτε μπαίνει σε εφαρμογή καί άλλοτε παραμερίζεται ή λεξικογραφική θεωρία. Ό Κοραής δείχνει τότε να έχει ξεχάσει ή να μήν εμπιστεύεται τις επιστημονικά εκφρασμένες θέσεις του, ορισμένες άλλωστε άπο τίς όποιες είχε διατυπώσει με επιφύλαξη. Να πάρουμε τα πράγματα με τή σειρά. Το πρόβλημα του πώς έπρεπε να αποδοθεί στα ελληνικά ή διαδικασία ανταλλαγής επιστολών μεταξύ προσώπων, δηλ. να πλαστεί το μεταφραστικό δάνειο τοΰ γαλλικού correspondance, απασχόλησε, όπως θα δούμε, τον Κοραή μόλις το Μέχρι τότε σε πρώιμες περιόδους τής ελληνικής αλληλογραφίας του ( ) δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί τον γνώριμο στην εμπορική τάξη ιταλικό όρο κορρισπονδέντζα καί τα συγγενή ρηματικά κορρισπονδέρω καί κορρισπονδέντες (με τή σημασία τοΰ αντεπιστέλλοντος μέλους). 18 Τα επόμενα χρόνια ( ) στα γράμματα του στον ίδιο αποδέκτη, 15. Ό λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για τήν επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα γράμματα τον Φώτου Πολίτη ( ), 'Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1992, σ Ό «επιστολογράφος Κοραής», σ. 11. "Αν καί οφθαλμοφανές, ό αναγνώστης του άρθρου παρακαλείται να διορθώσει το τυπογραφικό λάθος σχετικά με τα χρονολογικά δρια τής αλληλογραφίας Κοραή: , κάτι πού ισχύει καί για τήν ανατύπωση του στον τόμο Μορφές τής εθνεγερσίας, 'Αθήνα Χρησιμοποιώ τή φωτομηχανική ανατύπωση τών εκδόσεων «Έρμης», 'Αθήνα 1980, Προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, σ καί Άδ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Δημ. Αώτο, , τ. Α', σ. 69 καί , δ.π., σ. 80, πβ. σ. 92. Ό δρος κορρισπονδέντζα θα εμφανιστεί πάλι το 1811, τ. Γ', σ. 90, στην ΐδια μάλιστα σελίδα με τον δρο αλληλογραφία με κάποια χροιά ειρωνείας.

6 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 31 I τον Πρωτοψάλτη Σμύρνης, θα αντικαταστήσει, τήν ξένη?^έξη με μια συνδυαστική ελληνική ονομασία: επιστο/ακή ή δι' επιστολών κοινολογία, 19 ονομασία τήν οποία είχε άπο παλιά επινοήσει. Πραγματικά, ή περίφραση αυτή πρωτοαπαντα ήδη το 1782 στο δημοσίευμα με το όποιο ο Κοραής θα εγκαινίαζε τή συγγραφική του δράση, τή μετάφραση της 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας του Πλάτωνα Μόσχας. 20 "Εχοντας, λοιπόν, διαμορφώσει στο μυαλό του πάνω άπο δύο δεκαετίες τήν ελληνική απόδοση του ξένου όρου, στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν προέκυψε σχετικό πρόβλημα, θα τήν προτείνει προς καθολική χρήση, μολονότι, όπως φαίνεται, δεν είχε πειστεί απόλυτα για τήν καταλληλότητα της. «Ή ' Λνταπόκρισις έ'γραφε στίς 8 Νοεμβρίου 1804 στον 'Αλέξανδρο Βασιλείου διορθώνοντας το κείμενο μιας «εγκυκλίου)) του πού απευθυνόταν προφανώς σε εμπόρους δεν εκφράζει όλοκλήρως τήν Correspondance, αν και κατά το φαινόμενον ή λέξις αυτή φοβούμαι ότι θέλει μείνει εις το γένος. Ή άνταπόκρισις δεν έμπορεΐ να σημάνη πλην μίαν, το πολύ δύο αποκρίσεις" ή Κορισπονδέντζα είναι ορός περιεκτικός και σημαίνει γραφάς και αποκρίσεις συνεχείς και πολυχρονίους, όποΐαι είναι, ή καν υποθέτονται να ήναι. αί προς αλλήλους έπιστολαί τών πραγματευτών. "Ισως ήτον κάλλιον να λέγεται Επιστολική κοινολογία». 21 "Αν ή άνταπόκρισις διέψευσε τελικά τους φόβους του Κοραή δτι θα επικρατούσε στο ελληνικό λεξιλόγιο ώς μοναδικό μεταφραστικό δάνειο τού correspondance έτσι πάντως εξελλήνιζαν τήν ξένη λέξη τα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα ελληνικά λεξικά τού 18ου αιώνα και αυτός ό όρος είχε γενικά καθιερωθεί στο χώρο τού εμπορίου 22 ή δική του πρόταση ό- νοματοδοσίας, ιδιωτικά άλλωστε διατυπωμένη, δεν είχε εκ τών πραγμάτων απήχηση. Τόσο περισσότερο όσο και ό 'ίδιος, μολονότι συνέχισε να τή 19. "Ο.π., σ. 131, 3U2, 'Ορθόδοξος Διδασκαλία, Λιψία 1782, Μέρος Β', σ. 126, σημ.: «ή Si' επιστολών κοινολογία της 'Ανατολικής 'Εκκλησίας μετά τών Λουθηρανών». 21. ' Αλλί)λογραφία, δ.π., τ. Β', σ Βλ. π.χ. το έλληνογαλλοϊταλικο Λεξικό του Γ. Βεντότη, 1790 (έπανεκδ. 1806, 1816), το γαλλοελληνικο του ΐδιου, 1804, το ίταλοελληνικο του Σπ. Βλαντή, 1792 (έπανεκδ. 1806, 1815). Βλ. επίσης το 'Έπιστολάριον του Σπ. Μίλια, Βενετία 1757, σ. 360 και τις επανεκδόσεις του, τή Σκριττούρα δόππια του Θωμά Δημητρίου, Βιέννη 1794, λ. ΚορρισπονδεντΖα στο περιεχόμενο εκεί «Λεξικόν δια τάς παρά τοις Πραγματευταϊς συνηθισμένας έτερογλώσσους Λέξεις», καθώς και το μεταφρασμένο άπο τα ιταλικά εμπορικό εγχειρίδιο του Ίω. Μαρμαροτούρη με τον δίγλωσσο τίτλο II Corrispondente Triestino... Ό 'Ανταποκριτής τοϋ Τεργεστίον, Τεργέστη Στα 1815 ό Νικόλαος Παπαδόπουλος στην "Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια μιλάει για τους παρατηρούμενους ξενισμούς «εις τάς έμπορικάς ανταποκρίσεις», βλ. φωτομηχανική ανατύπωση του εγχειριδίου άπο το Πολιτιστικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1989, τ. Α', σ. ιστ', άλλα το 1837 ή 'Αλλ.ιηλοδιπλογραφία του Π. Χαρίση έπεξηγεΐται ήδη ώς «σύγγραμμα έμπορικον επί της αλληλογραφίας του εμπόρου», Γκίνης-Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Β', άρ

7 312 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) χρησιμοποιεί ώς τα βαθιά του γηρατειά, την παρουσίασε εξαρχής με κάποια διστακτικότητα (λόγω άραγε της περιφραστικής διατύπωσης της;), ενώ δεν θέλησε να τη συμπεριλάβει στο λημματολόγιο τών δύο λεξικών του. "Ετσι, στή συλλογή τών Άτακτων ( ) άλλα και την αδημοσίευτη δσο ζοΰσε "Υλη Γαλλογραικικον Λεξικού (1881), 23 πού πρέπει να τη θεωρήσουμε ώς μία άπο τις προήμες αποταμιεύσεις γλωσσικού υλικού στις όποιες στηρίχθηκε ή λημματογραφική συγκρότηση τοΰ προηγούμενου 'έργου, προτείνει νέα ονομασία, τον μονολεκτικό δρο διεπιστολή και αντίστοιχα τα άιεπιστέλλω και διεπιστολενς. 'Αντιγράφω το σύντομο λήμμα άπο το Γαλλογραικικο Λεξικό: (.(.Correspondance (Commerce de lettres). Συγχωρείται να το όνομάσωμεν Διεπιστολή, επειδή ο Πολύβιος ώνόμασε με την από πρόθεσιν Διαποστολήν την άμοιβαίαν άποστολήν». 24 Στο επόμενο λήμμα. Correspondant, ή λέξη ερμηνεύεται Διεπιστολενς χωρίς άλλα σχόλια. 25 Στον Βζΰτερο εξάλλου τόμο τών "Ατακτων λημματογραφεΐται μόνο το ζιίετπστολευς, άλλα στή σχετική πραγμάτευση. πού είναι αναλυτική, ό Κοραής απορρίπτει καί πάλι το ανταποκρίνομαι καί τα παράγωγα του, υπερασπίζεται άμεσα το άιεπιατέλλω καί έμμεσα το οιεπιστολή, ενώ παρεμβάλλει απλώς ώς ερμήνευμα τοΰ δεύτερου ρήματος, προσαρμοσμένη λεκτικά στην περίσταση, τή γνωστή περίφραση του. Μεταφέρω εδώ το κυριότερο μέρος τοΰ λήμματος: (.(Διεπιστολενς. Με τοΰτο τονομα. ερμήνευσα ανωτέρω (σ. 168) το σύνηθες μάλιστα ε'ις τους εμπόρους correspondant τών Γάλλων, μήν έχων πώς άλλως να το ερμηνεύσω. Το άπό τινας λεγόμενον Ανταποκριτής παράγεται άπο το Ανταποκρίνομαι' καί τούτο σημαίνει, 'Αποκρίνομαι εις έπιστολήν, καί οχι τι πλέον. Το Διεπιστέλλω, έξεναντίας, δηλοΐ Κοινολογώ αμοιβαίως και συνεχώς, ή καν συνήθως, μ' άλλον τινά δι' επιστολών. Παρόμοια ονομάζει ο Πολύβιος (V. 103, 8) Διαποστολάς, τάς αμοιβαίας στάλσεις τών πρέσβεων (des ambassades réciproques)...». 26 «Μήν έχων πώς άλλως να το ερμηνεύσω)). Καί δμως τόσο το correspondant, μέ τή σημασία οχι τοΰ εμπορικού ανταποκριτή άλλα τοΰ «διεπιστολέως (δηλ. τοΰ αντεπιστέλλοντος μέλους) Ακαδημιών)), δσο καί το correspondance με τή σημασία της γραφής καί ανταλλαγής επιστολών, αποδίδονται στα γράμματα του άπο το 1806 καί μέ άλλους δρους, οι περισσότεροι άπο τους οποίους καθιερώθηκαν μεταγενέστερα στο ελληνικό λεξιλόγιο. 'Αναφέρομαι στις λέξεις επιστολογράφος (πρωτοεμφανίζεται το 1806), 27 επιστολογραφία (το 1807), 28 επιστολιμαϊον μέλος 23. Δημοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο τών Μετά θάνατον ευρεθέντων, μέ επιμέλεια Άν8ρ. Ζ. Μάμουκα. Βλ. τώρα φωτομηχανική ανατύπωση της στή σειρά της ΝΕΒ, 'Αθήνα 1994, μέ επιμέλεια "Αλκή 'Αγγέλου. 24. "Ο.π., σ "Ο.π., σ 'Άτακτα, τ. Β', ΙΙαρίσι 1829, σ 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Άλ. Βασιλείου, μετά , τ. Β', σ Τή λέξη τή βρίσκω επίσης στα χρόνια 1811 καί "Ο.π., έπιστ. στον ÏSio , σ. 382.

8 ΙΙΑΡΑΣΧΟΛΙΙΜΑΤΑ 313 (το 1808), 29 αλληλογραφία (τό 1810), 30 προσγεγραμμένος 'Ακαδημίας (το 1810), 31 άλληλογραφικον μέλος (το 1815). 32 'Αντίθετα, τα διεπιστολή, διεπιστέλλω και διεπιστο/.ενς, παρά τή δημόσια προβολή τους άπα τον ίδιο το δημιουργό τους, δεν πέρασαν σε χρήση στα γραπτά του, παρέμειναν νεκροί τύποι να κοσμούν μονάχα τα λήμματα των λεξικών του. Τώρα, ως προς το βαθμό συχνότητας μέ τον όποιο απαντούν οι υπόλοιποι δροι, το προβάδισμα ανήκει στην περίφραση επιστολική ή δι' επιστολών κοινολογία: 17 φορές από το 1782 ως το 1830, 33 και ακολουθούν μέ δ φορές ο καθένας οί δροι αλληλογραφία καί επιστολογραφία άνάυ,εσα στα χρόνια και αντίστοιχα, αριθμοί πού μπορεί να μεταβληθούν μέ μια συστηματικότερη αποδελτίωση τών κειμένων. Χαρακτηριστικό πάντως εϊναι ότι ό Κοραής κάνει χρήση μετά τό 1810 καί τών τριών άδιαφόρως μέ εξαίρεση τα τελευταία χρόνια της ζωής του. όταν επιστρέφει αποκλειστικά στην αρχική του περίφραση. 'Ύστερα άπό τα παραπάνω, πρέπει άραγε να τον θεωρήσουμε εισηγητή τών όρων αλληλογραφία καί επιστολογραφία, σύμφωνα μέ τόν Στ. Κουμανούδη καί πρόσφατα τόν Π. Μουλλά; "Οσο θα μας λείπει μια ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων τού γλωσσικού πλούτου όλων ή έστω τών σπουδαιότερων κειμένων της παλαιότερης νεοελληνικής γραμματείας, στα όποια θα έχουν θέση καί οί έκδεδομένες αλληλογραφίες τών Ελλήνων λογίων, ή αποθησαύριση τών νεολογισμών καί ό χρονικός προσδιορισμός της εμφάνισης τους θα εξακολουθεί να έχει σπασμωδικό χαρακτήρα καί να συνιστά ενα εγχείρημα δύσκολο καί παρακινδυνευμένο "Ο.π., επιστ. στον 'ίδιο , σ "Ο.π., επιστ. στον ίδιο , τ. Γ', σ "Ο.π., έ-ιστ. στον ίδιο , σ "Ο.π., έπιστ. στον ίδιο , σ Πβ. Σ. Α. Κουμανούδης, Συναγωγή, ο.π., σ , 1790, 1793, 1796, 1804, 1806 (5), 1808, 1813, 1816, 1818, 1825, 1828, , 1811, 1815 (2), Να σημειωθεί ότι ή λέξη άπαντα καί σε γράμμα του 1825 προς Κοραή τοΰ μητρ. Ούγγροβλαχίας 'Ιγνάτιου, ο.π., τ. Ε', σ. 230, πού σημαίνει πώς ήδη δεν ήταν άγνωστη στους κύκλους τών πεπαιδευμένων , 1813, 1819, 1824 (2). 36. Στο δημοσίευμα της Α. Άναστασιάδη-Συμεωνίδη, Νεοελογικος δανεισμός της Νεοελληνικής. 'Άμεσα δάνεια άπό τή γαλλική καί άγγλοαμερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1994, ή εξέταση του γλωσσικού υλικού άπό έλλειψη ανάλογων εργασιών για τους παλαιότερους αιώνες, πλην της Συναγωγής Κουμανούδη, είναι συγχρονική καί περιορίζεται στον 20ο αιώνα. Κείμ,ενα τών χρόνων του Διαφωτισμού πού να έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία δεν γνωρίζω άλλα πέρα άπό τίς 'Εφημερίδες του II. Κοδρικά μέ βάση τήν εκδοσή τους άπό τον "Αλκή 'Αγγέλου (1963, β' εκδ. 1991). Στο πλαίσιο της λεξιλογικής ανάλυσης άποθησαυρίστηκαν καί οί νεολογισμοί τοΰ κειμένου, βλ. 'Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Αεξιλόγια καί Διαφωτισμός: Οί 'Εφημερίδες τού Π. Κοδρικά», Νεοελληνική παιδεία και

9 314 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) Π.χ. για τη λέξη επιστολογραφία έχει γραφεί δτι μαρτυρεΐται άπο το 1782 χωρίς δμως παραπομπή σε συγκεκριμένη πηγή. 37 Είναι πράγματι έτσι; Μέχρι να αποδειχθεί ή ορθότητα του ισχυρισμού αύτοΰ, μπορούμε με επιφύλαξη να αποδίδουμε τη δημιουργία του δρου, δπως και του παράγωγου επιστολογράφος, στον Κοραή. Άπο το άλλο μέρος χρονικό ορόσημο της εμφάνισης της λέξης αλληλογραφία πρέπει προς το παρόν να θεωρείται το έτος 1757, άφοΰ τότε τή συναντάμε ως λήμμα αφετηρίας του Λεξικού τετράγλωσσον του Γεώργιου Κωνσταντίνου. Αυτό σημαίνει δτι έχει καταχωριστεί ως αρχαία λέξη (άπαντα στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης), της οποίας ή άπλοελληνική ερμηνεία είναι «ή αμοιβαία καί προς αλλήλους γραφή», ή λατινική «Mutua scriptio» καί ή ιταλική «Lo scrivere scambievolmente 38», δεν γίνεται δηλαδή άπο τον λεξικογράφο καμιά συσχέτιση με το κοινόχρηστο corrispondenza. Του δρου δμως ώς νεοελληνικού εννοιολογικού ισοδύναμου των αντίστοιχων ιταλικών καί γαλλικών εντοπίζονται μνείες, δσο γνωρίζω, μόλις τον 19ο αιώνα καί πάντως πριν άπο τή χρονιά (1810) πού τον πρωτοβρίσκουμε στον Κοραή. Πρόκειται για το Έπιστολάριον του Δημ. Ν. Δάρβαρη, Βιέννη 1808 καί το Λεξικον της Γαλλικής γλώσσης του Γρηγ. Ζαλίκογλου, Παρίσι 1809, ανατύπωση Βενετία Ό Δ. Δάρβαρης, πού το θεωρητικό μέρος του βιβλίου του το τιτλοφορεί «Εισαγωγή εις τήν έπιστολογραφίαν» καί πού στο Προοίμιο καί τήν Εισαγωγή, έκτος άπο τον τελευταίο δρο, χρησιμοποιεί επίσης το παράγωγο επιστολογράφος, 39 στο μέρος με τα υποδείγματα τών εμπορικών επιστολών βάζει τους συναλλασσόμενους να μιλούν πότε για τή μεταξύ τους «αλληλογραφία» 40 καί πότε για τήν κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρ5., 'Αθήνα, Ο.Μ.Ε.Δ., 1995, σ Τα κενά φιλοδοξεί να καλύψει το "Ιδρυμα «Θησαυρός της Ελληνικής γλώσσης)) (διευθυντής Άθαν. Αναγνωστόπουλος) πού στοχεύει, κατά τήν εξαγγελία του, στην «ηλεκτρονική καταγραφή καί τή διαχρονική έρευνα της Ελληνικής Γραμματείας καθώς καί στή δημιουργία μιας βάσης δεδομένων μέ το σύνολο τών έργων τών 'Ελλήνων συγγραφέων». 'Ατυχώς, παρότι έχει εισαγάγει στα προγράμματα του τήν αλληλογραφία Κοραή κατά τήν έκδοση του Ο.Μ.Ε.Δ., σ' αυτή τή φάση για λόγους τεχνικούς δεν στάθηκε δυνατό να Ικανοποιήσει τις ζητήσεις μας. 37. Γ. Δ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Έ?.ληνικής, 'Αθήνα 1998, σ Λεξικον τετράγλωσσον, Βενετία 1757, σ. 114, δπου καί ή παραπομπή «Εύστ. Ίλ. α». Ό Κωνσταντίνου βασίστηκε προφανώς στο Θησανρο της Ελληνικής γλώσσης του 'Ερρίκου Στεφάνου, πού μεταφράζει τή λέξη ώς «Mutua scriptio» εξηγώντας στα λατινικά το σχετικό χωρίο του Ευστάθιου, βλ. τήν έκδοση Λονδίνου, τ. II, , στ Έττιστολάριον κοινωφελές εις χρήσιν τών περί τήν σττονδήν καί εμπορίαν καταγινομένων, Βιέννη 1808, σ. V, VIII, 1 καί passim. Π3. Φιλ. Ήλιου, 'ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ον αιώνα, τ. Α', 'Αθήνα 1997, έτος "Ο.τι., σ. 262, 409, 410.

10 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 315 «ανταπόκριση». 41 Είναι ό πρώτος εκδότης έπιστολάριου, δσο μπόρεσα να εξακριβώσω, πού έχει εισαγάγει τους νέους δρους. "Ενα χρόνο μετά, το 1809, ό Γρηγ. Ζαλίκογλου στα λήμματα correspondance, correspondant, correspondre τοΰ Λεξικού του παραθέτει, έκτος άπα τίς άλλες σημασίες (ανάμεσα τους και το αντ απόκρια ις), αυτές ακριβώς πού μας ενδιαφέρουν εδώ: αλληλογραφία, αντεπιστέλλων, άλληλογράφειν [sic]. 42 Τον 'ίδιο καιρό ή αρχαία λέξη έ'χει επανέλθει στο προσκήνιο με την καταχώριση της στο Λεξικον Έλληνικον του "Ανθιμου Γαζή, Βενετία 1809, όπου αναπαράγεται αυτούσια ή ερμηνεία του Λεξικού τοΰ Γ. Κωνσταντίνου άλλα συμπληρώνεται με την επεξήγηση «το να γράφη αμοιβαίως 6 έ'νας προς τον άλλον». 43 Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο συνδέονται μεταξύ τους οι διαδρομές πού ακολούθησε ή λέξη ούτε αν υπήρξαν άλλοι ενδιάμεσοι πολύ πιθανοί πάντως σταθμοί μεταγωγής της ώς το ' Ενα δμως είναι βέβαιο, δτι οι "Ελληνες λόγιοι, προκειμένου να εφεύρουν τον ορο πού θα ανταποκρινόταν σημασιολογικά στους αντίστοιχους ξενόγλωσσους, δεν είχαν παρά να καταφύγουν για άλλη μία φορά στον ένδογλωσσικο δανεισμό, στην αστείρευτη παρακαταθήκη της ελληνικής γλώσσας. Και είναι περίεργο πώς ό Κοραής, πού κατείχε δσο κανένας άλλος την αρχαία γραμματεία και γνώριζε ώς λεξικογράφος του νέου Ελληνισμού τους μηχανισμούς εισαγωγής τής νεολογίας στή γλώσσα, δεν υιοθέτησε, επίσημα τουλάχιστο, τον δρο αλληλογραφία. Να οφειλόταν άραγε σε κάποιο εϊδος ψυχολογικής αντίστασης (κατά σύμπτωση και τα δύο τελευταία λεξικά, τοΰ Ζαλίκογλου καί του Γαζή, τα είχε αποκτήσει λίγο καιρό μετά τήν κυκλοφορία τους επιφυλάσσοντας τους αρνητική υποδοχή 44 καί οι συντάκτες τους ήταν ή εξελίχθηκαν σε άσυμπαθή γι' αυτόν πρόσωπα 45 ) ή μήπως επειδή διαπίστωνε δτι οι "Ελληνες λεξικογράφοι, 41. "Ο.π., σ. 34, Στή δεύτερη έκδοση τοΰ 1815 έχει απαλειφθεί το ρήμα. Είναι απορίας άξιο γιατί ό Κουμανούδης προσπερνά εδώ το Λεξικό τοΰ Ζαλίκογλου, Ινώ άλλου το μνημονεύει, βλ. π.χ. τα λήμματα νεολογία, νεολογισμός. 43. Βασικό βοήθημα τοΰ Λεξικού του Γαζή στάθηκε το Kritisches Griechisch- Deutsches Handwörterbuch τοΰ J. G. Shneider, β' εκδ., Ίένα-Λιψία 1805, προφανώς όμως εΐχε υπόψη του καί το Λεξικό τοΰ Κωνσταντίνου. Στα λήμματα τοΰ πρώτου τόμου καταχωρίζεται καί το ρήμα άντεπιστέλ.λω: «πάλιν ή εξ εναντίας ή αμοιβαίως γράφω, στέλλω έπιστολάς εις εκείνους, οϊτινες μοί γράφουσιν, ανταποκρίνομαι». 44. Για το Λεξικον της Γαλλικής γλώσσης βλ. ' Λλληλ.ογοαψία, επιστ. προς Άλ. Βασιλείου , τ. Β', σ Για το Λεξικον 'Ελληνικοί' ό Κοραής άπα το 1810 ώς το 1815, Οσο αυτό συμπληρωνόταν με τους επόμενους τόμους, δεν σταματούσε να υποδεικνύει στον φίλο του Άλ. Βασιλείου τα «αναρίθμητα σφάλματα» καί τα ((πολλής άμαθείας καί ακρισίας παραπτώματα» του. 45. Τον Ζαλίκογλου τον θεωρούσε εχθρικά διακείμενο απέναντι του, καχύποπτος για τις ερήμην τοΰ Ί'διου κινήσεις του να ιδρύσει στή γαλλική πρωτεύουσα εταιρεία λογίων (τή γνωστή με το δνομα «Έλληνόγλωσσον Ξενοδοχεΐον»). Για τον Γα-

11 316 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 23 (2001) αντιγράφοντας τις πηγές τους, είχαν δώσει, άκρως καταχρηστική ερμηνεία στην αρχαία λέξη (ό σχολιαστής του 'Ομήρου την όριζε απλώς ώς στιχηρούς σύντομους λόγους στους ποιητές με τους οποίους τα ποιητικά πρόσωπα ανταπαντούσαν αμοιβαία το ενα στο άλλο 46 ) ; "Οπως και να είναι, αν θεωρήσουμε Οτι ατύχησε εν μέρει ό Κοραής στην προκειμένη περίπτωση, το 1833, λίγο μετά το θάνατο του, οι στενοί του συνεργάτες ανακοίνωναν δημόσια άπο τίς σελίδες της συλλογής τών Προλεγομένων, του έργου πού δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το τύπωμα του, τήν προετοιμασία της έκδοσης «της αλληλογραφίας του διδασκάλου του έθνους». 47 "Αραγε στην έκφραση πού χρησιμοποιήθηκε να υποκρύπτεται και ή πραγματική ονοματολογική προτίμηση τοΰ μεγάλου σοφού; "Ισως σήμερα αυτό να μήν έχει και τόση σημασία για μια έννοια πού το περιεχόμενο της έ'χει σχεδόν υποκατασταθεί άπο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τήν ανταλλαγή πληκτρολογημένων μηνυμάτων μέσω της νέας τεχνολογίας. "Αλλωστε ό Κοραής μας έχει κληροδοτήσει άλλες πιο χρηστικές, δημοφιλείς καί πολυσυζητημένες στον καιρό μας λέξεις, τον πολιτισμό^ καί το εκατομμύριο.^ EMM. Χ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΕΡΑΝΙΣΤΗ είχα δημοσιεύσει ένα π α- ρασχόλημα σχετικά με τή γαλλική μετάφραση καί έκδοση τών Στοχαζή πάλι, έκτος άπο τις αστοχίες τοΰ λεξικού, είχε απογοητευθεί καί άπο τον τρόπο διεύθυνσης καί σύνταξης τοΰ περιοδικού 'Ερμής ό Λόγιος ( ), για την ανάληψη της οποίας τον είχε προτείνει ό ϊδιος. 46. Ευσταθίου... 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαι εις την Όμηρου Ίλιάδα, Φλωρεντία 1730, σ. 116 (Ίλ. Α, 92). Πβ. το λήμμα αλληλογραφία στο Μέγα Λεξικον της 'Ελληνικής γλώσσης τών Liddell-Scott-Κωνσταντινίδη, 'Αθήνα Ό 'Ερρίκος Στέφανος μεταφράζει, δπως είδαμε, τή λέξη: ((Mutua scriptto»; ενώ ό J. G. Schneider: «gegenseitiges Schreiben», ο.π., τ. 1, σ Συλλογή τών... Προλεγομένων, Παρίσι 1833 [= Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελ.ληνες συγγραφείς, τ. Α', 'Αθήνα, εκδ. Μ.Ι.Ε.T., 1984], σ. ε'. 48. 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Άλ. Βασιλείου , τ. Β', σ. 154 (ώς δάνειο του Civilisation). Ό Κουμανούδης κατά λάθος χρονολογεί τή γέννηση τοΰ δρου άπο τον Κοραή στα "Ο.π., έπιστ. στον ϊδιο , σ. 244 (ώς δάνειο του ίταλικοΰ Μιλλιούνιον), πβ. Κουμανούδης, ο.π.

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο «Ένα λιθαράκι για το σχολείο του μουσείου μας» Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας ανήκει σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Θέμα: Επεξεργασία λεξιλογίου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών Εισαγωγή: η επεξεργασία του λεξιλογίου των ενοτήτων στο μάθημα της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Περί Λογοκλοπής. 1. Τι είναι η λογοκλοπή;

Περί Λογοκλοπής. 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Περί Λογοκλοπής 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Η λέξη λογοκλοπή (plagiarism) προέρχεται από την Λατινική λέξη plagiarius, που σημαίνει «απαγωγέας». Όταν κάποιος προβαίνει σε λογοκλοπή κλέβει κάποιον, όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»

«Η ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ «Η ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» Ό τίτλος με τον όποιο διάλεξα να επιγράψω την ανακοίνωση μου, στους αναγνώστες των γραπτών του Κ. Θ. Δημαρά είναι παραπάνω άπο οικείος. 'Απόσπασμα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δερμιτζάκη Κωνσταντίνα Η Εξάμηνο ΑΕΜ:3342 ENOTHTA 15: Αλληλογραφώ Η πρόταση γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώςεισ Θεωρίασ II: Είδηςη klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304 Σ. Ν. Τρ ω ϊ ά ν ο ς, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, 594 σ. (ISBN 978-960-8256-54-5). Ο αυτοκράτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του Δημάρχου Ιλίου Νικόλαου Ζενέτου, ατομικά και με την ιδιότητα αυτή, κατοίκου Ιλίου (Κάλχου 48-50). Προς Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

#VresXrono για το βιβλίο της εβδομάδας

#VresXrono για το βιβλίο της εβδομάδας Ημερομηνία 29/06/2015 Μέσο Συντάκτης Link athensvoice.gr AV Team http://goo.gl/azhlca 29/06/2015-13:00 0 Σχόλια #VresXrono για το βιβλίο της εβδομάδας «Τελευταίο αίνιγμα», Marisha Pessl, εκδ. Διόπτρα Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γαϊτάνος Μάθημα Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης Κωδικός 1799 Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο Α. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Μεθοδολογία επιστολής Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 08:00 Το βιβλιοπωλείο "Μπέτσης" και οι εκδόσεις "Ψυχογιός" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ ΔΥΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Πρόδρομος Ε.Β., 1805) δεν προσδιόρισε ονομαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες ATH-5760-THEOD-0 τηλ. επικοινωνίας: 2108210551 Επαγγελματική εμπειρία 2014-2015 Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου Λυκείου / Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Το έργο της ψηφιοποίησης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου περιοδικών του 19 ου και 20 ού αιώνα από τη Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης Η θέση της "κυκλοφορίας" στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος και στην παραγωγή υπεραξίας και κέρδουςτου Γιώργου Σταμάτη Είναι ευρέως δεδομένη η άποψη, ότι, κατά τον Μαρξ, ο τομέας της «κυκλοφορίας»,

Διαβάστε περισσότερα

3. Συγκεκριμένα: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

3. Συγκεκριμένα: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 Τοπικά 1 και «Τοπιογραφία» για την Τοπική Ιστορία ως μέρος της σχολικής Παιδείας του Φ. Κ. Βώρου Το εγχείρημα για Τοπική Ιστορία στο Γυμνάσιο ξεκίνησε με Εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ το Φεβρουάριο του 1990 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Εισαγωγή Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει ορισµένα µόνο ονόµατα γνωστών µαθηµατικών από την ιστορία της επιστήµης. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη ΜΕΡΟΣ Β Βιογραφικά Είδη 157 158 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε. που παρέχουν υλικό υποστηρικτικό της αξιολόγησης των µαθητών στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τηρεί τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα»

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα» Ημερομηνία 27/11/2015 Μέσο trikalakids.gr Συντάκτης Link http://www.trikalakids.gr/bookcorner/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bd %CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7-%CE%B7- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 2: Επιστημολογία και Φιλοσοφικά Ρεύματα Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα