ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Y5α,β/Γ.Π.οικ (1) Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγ χου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονά δες ψυχικής υγείας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός υπη ρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 96/ ) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύ ουν και ειδικότερα της παραγράφου 10 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7β του άρθρου Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ. Α / ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 «Ρυθ μίσεις για την ψυχική υγεία» του ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/ τ.α / ) «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσο κομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ορ γανισμών των ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Γενικών Νοσοκομείων. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α 76/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Α 123/ Την αριθμ (ΦΕΚ 2480/τ. Β / ) υπουρ γική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φω τεινής Γεννηματά». 7. Την αριθμ. Α3α/οικ. 876 (ΦΕΚ Β 661/ ) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικο τροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευ μένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999». 8. Την αριθμ.υ5β/οίκ.1962 (ΦΕΚ Β 1268/ ) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρί ων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.υ5β/γ.π.οίκ/ (ΦΕΚ Β 1916/ ) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και συ μπλήρωση της υπ αριθμ.υ5β/οίκ.1962/ (ΦΕΚ Β 1268/ ) Υπουργικής Απόφασης». 9. Την αριθμ. Υ5β/οίκ.1662 (ΦΕΚ Β 691/ ) υπουρ γική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λει τουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ίδιου άρθρου». 10. Την αριθμ. Γ3/οίκ.1677 (ΦΕΚ Β 664/ ) υπουρ γική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ οίκον, του άρθρου 6 του Ν. 2716/99». 11. Την αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οίκ (ΦΕΚ485/τ. Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθμ.υ4α/οίκ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων». 12. Την αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οίκ (ΦΕΚ 1105/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος άσκησης του ελέγχου και οι σχετικές με το σκοπό αυτό αρμο διότητες της Ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικονο μικού Διαχειριστικού Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 11 του ν. 2716/99 (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 3754/2009 ΦΕΚ Α 43/ ». 13. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ (ΦΕΚ 2444/τ. Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός

2 5784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/99». 14. Το υπ αριθμό 5Υβ/Γ.Π./οικ / έγγρα φο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Εφαρμογή οδηγού διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστα σης». 15. Την ανάγκη καθιέρωσης ενός αξιόπιστου Συστή ματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχι κής υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας και γενικές αρχές 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν: α. Ο τρόπος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α 96/ ) ανήκουν είτε σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και που επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. Η παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των μονάδων ψυχικής υγείας που προ βλέπονται από το ν.2716/1999 και ανήκουν είτε σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή ρα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, ανα πτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές: της κοινοτικής ψυχιατρικής, της τομεοποίησης, της προτε ραιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, της εξωνοσο κομειακής περίθαλψης, του αποϊδρυματισμού, της ψυχο κοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της εξατομικευμένης προσέγγισης, της διασφάλισης του συνεχούς της φροντίδας, της προσβασιμότητας, της διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης των παρεχό μενων υπηρεσιών, και του σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 3. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται από Μονά δες Ψυχικής Υγείας οι οποίες συστήνονται για το σκοπό αυτό και λειτουργούν υπό την επιστημονική, διοικητική και διαχειριστική ευθύνη Γενικών, Ψυχιατρικών και Πα νεπιστημιακών Νοσοκομείων, Ερευνητικών Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας, καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα κατά περίπτωση ορίζει ο νόμος. 4. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι: τα Κέντρα Ψυχι κής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύ ναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα Ιατροπαι δαγωγικά Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, τα Ψυχιατρικά Τμήματα ενηλίκων ή παιδιών και εφήβων των δημόσιων Γενικών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημια κές Ψυχιατρικές Κλινικές ενηλίκων ή παιδιών και εφή βων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Ψυχιατρικά ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία (έως της πλήρους κατάργησής τους), τα Πανεπιστημιακά Ινστι τούτα Ψυχικής Υγείας, οι Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, τα Κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης, οι Μονάδες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ οίκον, οι Μο νάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα σης, τα Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής (επαν)ένταξης και οι Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης, και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορι σμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). 5. Η διοικητικο οικονομική διαχείριση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, εί ναι αυτοτελής και αυτόνομη, διενεργείται στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσιου προϋπολογισμού και ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του φορέα. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση και η οικονομική δι αχείριση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας διέπεται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση και της αποτελεσματικής και αποδοτικής αξιοποίησης των εν ανεπαρκεία οικονομικών πόρων της χώρας. 6. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είτε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, είτε από την επομένη ημέρα της λήξης τυχόν συγχρηματοδοτούμε νου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραί τητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας ή σχετικά με τη σύσταση ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των μονάδων ψυχικής υγείας. Άρθρο 2 Δαπάνες μονάδων ψυχικής υγείας που κρίνονται επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1. Οι δαπάνες των μονάδων ψυχικής υγείας που χρη ματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι: α. Δαπάνες διαβίωσης (διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας) των εξυπηρετουμένων από τις μονάδες ψυχικής υγείας. β. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής πε ρίθαλψης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που λαμβάνουν υπηρεσίες από τις μονάδες ψυχικής υγείας, στο βαθμό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτο νται από ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία πρόνοιας ή στο βαθμό που ο λήπτης των υπηρεσιών της μονάδας ψυχι κής υγείας δεν είναι ασφαλιστικά ή προνοιακά καλυμμέ νος. Η νοσηλευτική περίθαλψη των επωφελουμένων των

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5785 Μονάδων Ψυχικής Υγείας επιβάλλεται να εξυπηρετείται σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. γ. Δαπάνες για την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγεί ας όπως ενδεικτικά η αγορά εκπαιδευτικού υλικού και υλικού απασχολησιοθεραπείας, η οργάνωση τακτικών επισκέψεων σε χώρους της κοινότητας, η συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις. δ. Αμοιβές και έξοδα απασχολούμενου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας προσωπικού, σύμφωνα με την έγκριση σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουρ γίας της μονάδας ψυχικής υγείας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ή άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων. ε. Αμοιβές και έξοδα τρίτων, εξειδικευμένων επιστη μονικών ή άλλων εξωτερικών συνεργατών και εν γένει ελευθέρων επαγγελματιών, απαραίτητων για την λει τουργία της μονάδων ψυχικής υγείας και τη φροντίδα των εξυπηρετουμένων απ αυτήν. στ. Λειτουργικές δαπάνες όπως ηλεκτροφωτισμός, θέρμανση, ύδρευση αποχέτευση, χρήση τηλεπικοινωνι ακών δικτύων και διαδικτύου, τηλεγραφικά, ταχυδρομικά έξοδα και ασφάλιση πυρός. ζ. Δαπάνες για υλικά άμεσης ανάλωσης, συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες, έντυπη και γραφική ύλη. η. Οι δαπάνες για τη μίσθωση χώρων που είναι απαραί τητοι για τη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας. θ. Δαπάνες για την μακροχρόνια μίσθωση πάγιου κι νητού ή ακίνητου εξοπλισμού. ι. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κτιρίων εγκα ταστάσεων. ια. Δαπάνες απόκτησης, επισκευής, συντήρησης ή αντικατάστασης εξοπλισμού, επίπλων και σκευών ανα γκαίων για την ποιοτική λειτουργία της μονάδας ψυ χικής υγείας. ιβ. Δαπάνες απόκτησης ή αντικατάστασης λογισμι κού, αναγκαίου για τη λειτουργία της μονάδας ψυχικής υγείας. ιγ. Δαπάνες μετακίνησης μεταφοράς και τα παντός είδους έξοδα μετακίνησης των επωφελουμένων ασθε νών για λόγους υγείας, για συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις και γενικά για θεραπευτικούς και αποκατα στασιακούς λόγους. Επίσης, οι δαπάνες μετακίνησης μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών των μονάδων ψυχικής υγείας, εφόσον αυτοί μετακινούνται για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία και την πραγμα τοποίηση του έργου των μονάδων τους. ιδ. Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων αγωγής και προαγωγής της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, ενη μέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας καθώς και οι δαπάνες για την έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω εντύπων. ιε. Διάφοροι φόροι ή τέλη που βαρύνουν τους φο ρείς. ιστ. Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα. Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στις αμέσως προηγού μενες παραγράφους απαιτούν επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και τελούν υπό την τελική έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Για τη διαφανή λειτουργία οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας, την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου από τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα, οι φορείς που έχουν την επιστημονική και διοι κητική ευθύνη λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας υποχρε ούνται να τηρούν συγκεκριμένα αρχεία, αναλυτικά, ευανά γνωστα και εύκολα προσβάσιμα. Τα αρχεία αυτά είναι: α. Αναλυτικές λογιστικές καταχωρήσεις, χωριστές για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας, συμβατές με τις υπο χρεώσεις του φορέα με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 όπως αυτός ισχύει και τα όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες φορολογικούς νό μους). Σε κάθε περίπτωση ο φορέας τηρεί αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις για κάθε μονάδα ψυχικής υγεί ας χωριστά, στις οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά όλα τα έσοδα και οι δα πάνες ανά κατηγορία όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της παρούσης. β. Ειδικό φάκελο ανά κατηγορία δαπάνης και ανά μονάδα ψυχικής υγείας με το σύνολο των δικαιολογη τικών, παραστατικών και νομιμοποιητικών εγγράφων, ταξινομημένων κατ έτος με απόλυτη χρονολογική σει ρά, αλλά και με το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων εξόφλησης κάθε μιας δαπάνης. γ. Αναλυτικά στοιχεία των ωφελουμένων της κάθε μονάδας, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν το απόρ ρητο και στα οποία πρόσβαση μπορούν να έχουν μόνο θεσμοθετημένα όργανα ή πρόσωπα. δ. Αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισμού κάθε μονάδας ψυχικής υγείας. ε. Συμβάσεις εργασίας μεταξύ του φορέα και των απασχολουμένων σε κάθε μονάδα ψυχικής υγείας. στ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υπο βάλλονται στο ΙΚΑ καθώς και τις αντίστοιχες καταστά σεις που τηρούνται για άλλα ασφαλιστικά ταμεία. ζ. Τα αντίγραφα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφο ρών στα ασφαλιστικά ταμεία. η. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. θ. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος. ι. Αναλυτική κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαρια σμού (EXTRAIT). 3. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπο χρεούνται στην τήρηση μοναδικού τραπεζικού λογαρια σμού, ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας της οποίας έχουν την ευθύνη λειτουργίας, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι κινήσεις των εσόδων και δαπανών που αφορούν τη λειτουργία της Μονάδας. 4. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν την ευθύνη λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγεί ας, υποχρεούνται στην εξόφληση της μισθοδοσίας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού και στη τμηματική ή ολι κή εξόφληση του φορολογικού στοιχείου για δαπάνες αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αξίας 200 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, με δίγραμμες επιταγές του φορέα ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

4 5786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπομένων δικαιολογητικών και παραστατικών, οι ανωτέρω πλη ρωμές δεν θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες και ως εκ τούτου κρίνονται ως μη επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Βασική προϋπόθεση για την πλήρη επιλεξιμότητα των δαπανών των μονάδων ψυχικής υγείας και για χρη ματοδότησή τους από τον Προϋπολογισμό του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η αυ στηρή τήρηση των επιμέρους προϋποθέσεων (αριθμός φιλοξενουμένων, σύνθεση προσωπικού, αριθμός ωφε λουμένων, χωρική ευθύνη κ.ά.) που αναφέρονται στη σχετική Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας ή την Απόφα ση σύστασης ή την Απόφαση ίδρυσης ή λειτουργίας της Μονάδας και ιδιαίτερα των επιμέρους στοιχείων που αναφέρονται στη σύνθεση του προσωπικού αυτής. Σε περίπτωση μη τήρησης των επιμέρους προϋπο θέσεων που αναφέρονται στις ως άνω σχετικές κατά περίπτωση Αποφάσεις, χωρίς γι αυτό να ευθύνεται ο φορέας, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Μονάδας συ ντάσσεται μειωμένος ανάλογα και μόνο ως προς το μέρος και τις κατηγορίες των δαπανών που επηρεάζο νται από την υπολειμματική λειτουργία της. 7. Σε περιπτώσεις βεβαιωμένων παρατυπιών ή παρα βάσεων η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, επιλαμβάνεται την επιβολή κυρώσεων στον φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, διασφαλί ζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή και απρόσκοπτη θεραπευτική αντιμετώπιση των ληπτών των υπηρεσιών της Μονάδας, την προάσπιση των ατομικών τους δι καιωμάτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Μονάδα. Άρθρο 3 Κατάθεση προϋπολογιστικών στοιχείων φορέων 1. Οι φορείς υποχρεούνται με ευθύνη του επιστημονικά υπεύθυνου και του νόμιμου εκπροσώπου τους, να υπο βάλλουν στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προϋπολογιστικά στοιχεία για το επόμενο οικονομικό έτος το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. 2. Τα προϋπολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας σε έντυπη και σε ηλεκτρο νική μορφή, με βάση πρότυπα έντυπα που θα αποστα λούν στους φορείς και συνοδεύονται από τεκμηριωμένη έκθεση για τις οικονομικές ανάγκες της κάθε μονάδας του φορέα που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία: α) Σύνθεση προσωπικού που θα απασχοληθεί κατ άτομο και κατά ειδικότητα, με ανάλυση κατ άτομο του ύψους των αμοιβών. β) Ποσοτική εκτίμηση του αριθμού των ληπτών των υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς. γ) Εύρος σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και τυχόν επέ κταση αυτών συγκριτικά με τα αμέσως προηγούμενα έτη. δ) Γενικούς και αναλυτικούς επιμέρους στόχους του σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας για το έτος αναφο ράς στους τομείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασια κό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δρά σεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. ε) Δείκτες επίτευξης του σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας, σχετιζόμενους με τους γενικούς και επιμέρους στόχους, σε όλους τους παραπάνω τομείς. στ) Αναλυτική περιγραφή των αναγκών λήψης υπηρε σιών από τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγ γελματίες υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικο τήτων, ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει), τεκμηρίωση των αναγκών αυτών και αποτύπωση του σχεδιαζόμενου ύψους της σχετικής δαπάνης. ζ) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών αντικατάστασης ή προμήθειας νέου εξοπλισμού, επί πλων και σκευών και αποτύπωση του προϋπολογιζό μενου κόστους. η) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών της Μονάδας (παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κ.λπ.). 3. Στα προϋπολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπερι λαμβάνονται όλα τα έσοδα που προβλέπεται να εισπρα χθούν από τους φορείς ψυχικής υγείας και τα οποία προέρχονται απο πηγές άλλες πέραν των επιχορηγή σεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αναλυτικότερα: α. Έσοδα από ίδιους πόρους και αξιοποίηση των πε ριουσιακών στοιχείων των φορέων. β. Έσοδα από δωρεές και χορηγίες. γ. Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών. δ. Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά Προγράμμα τα. ε. Λοιπά Έσοδα. 4. Για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού κάθε μονάδας ψυχικής υγείας λαμβάνεται υπόψη τόσο το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έγκριση σκοπιμότητας ή τη σχε τική απόφαση σύστασης ή λειτουργίας της μονάδας αναπροσαρμοσμένου ανάλογα, όσο και το ύψος των απολογισμών των αμέσως προηγούμενων ετών λειτουρ γίας της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση: α. Η συμμετοχή της κατηγορίας δαπανών αμοιβές και έξοδα προσωπικού στη σύνθεση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού κάθε μονάδας ψυχικής υγείας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 60% κατ ελάχιστον και του 70% το μέγιστο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. β. Στην κατηγορία αμοιβές και έξοδα προσωπικού συ μπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύ νου της Μονάδας, αφού δεν επιτρέπεται η απασχόληση επιστημονικά υπευθύνου παρά μόνον με τη μορφή της εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η μηνιαία μικτή αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου προσαρμόζεται ανάλογα του χρόνου απασχόλησής του. Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος δεν επιτρέπεται να απα σχολείται σε περισσότερες από δύο (2) Μονάδες Ψυχι κής Υγείας. Στην περίπτωση αυτή η συνολική αμοιβή του και το τυχόν εργοδοτικό κόστος επιμερίζεται αναλογικά στις δύο Μονάδες και αποτυπώνεται στα προϋπολογι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5787 στικά και απολογιστικά στοιχεία αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δύο Μονάδες να βρίσκονται εντός του ίδιου Νομού ή της ίδιας νήσου. γ. Ο εξωτερικός επόπτης της δομής δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) της συγκεκριμένης δομής, άλλης δομής του ίδιου Φορέα καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Φορέα και δεν επιτρέ πεται να απασχολείται σε περισσότερες από μια (1) Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Ο ορισμός του γίνεται μετά από πρόταση του επιστημονικά υπευθύνου. Στα Κέντρα Ημέρας και τις Κινητές Μονάδες πραγματοποιείται μία (1) συνεδρία το μήνα με τον εξωτερικό επόπτη. Στα οικοτροφεία και τους ξενώνες πραγματοποιούνται δύο (2) συνεδρίες το μήνα. Ειδικότερα για τις μονάδες που φιλοξενούν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και Αλτσχάιμερ δύναται να πραγματοποιούνται τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. δ. Σε ότι αφορά τις δαπάνες των αμοιβών και εξό δων τρίτων αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ ετησίως, πλέον των τυχόν επιβαρύνσεων και του τυχόν αναλο γούντος Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 5. Τα ετήσια αναλυτικά προϋπολογιστικά στοιχεία κάθε φορέα και η έκθεση που τα συνοδεύει ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ζήτημα διαφωνίας ή παρατηρήσε ων, εγκρίνονται απ αυτήν. Σε περίπτωση που η Διεύ θυνση Ψυχικής Υγείας διαπιστώσει υπερβολικές και μη επιλέξιμες δαπάνες στον υποβαλλόμενο προς έγκριση προϋπολογισμό του φορέα ζητά εγγράφως από τον φορέα να υποβάλει νέο, αναμορφωμένο προϋπολογισμό. Ο φορέας εντός 10 ημερών από τη λήψη του εγγράφου της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας υποχρεούται να προβεί σε αναδιατύπωση και εκ νέου κατάθεση του τροποποι ημένου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που και πάλι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας διαπιστώσει προβλήματα στον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα, προχωρά στην έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού διαμορφωμένο με βά σει τη δική της τεκμηριωμένη άποψη, τόσο ως προς το συνολικό του ύψους, όσο και ως προς το ύψος των επι μέρους κατηγοριών δαπανών. Ο προϋπολογισμός αυτός κοινοποιείται στο φορέα, ο οποίος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί προς αυτόν. 6. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, και σε εξαι ρετικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες ή σε κα ταστάσεις έκτακτης ανάγκης ο φορέας, που έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας μιας μονάδας, δύναται να αιτηθεί τεκμηριωμένα την τροπο ποίηση του προϋπολογισμού της. Στην περίπτωση που η αίτησή του γίνει εγγράφως δεκτή από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, ισχύει ο νέος αναμορφωμένος προϋ πολογισμός της μονάδας. Άρθρο 4 Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων 1. Οι φορείς υποχρεούνται στην σύνταξη και υποβολή στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λεπτομερών ετήσιων απολογιστικών στοιχείων, με βάση πρότυπα έντυπα που θα αποσταλούν, για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας, το αργότερο έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Τα απολογιστικά στοιχεία, που συντάσσονται και υποβάλλονται με την ευθύνη του Επιστημονικά και του Διοικητικά Υπευθύνου της Μονάδας, συνοδεύονται από τεκμηριωμένη έκθεση που περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία: α) Σύνθεση προσωπικού που απασχολήθηκε κατ άτο μο και κατά ειδικότητα. β) Ποσοτική αποτύπωση του αριθμού των ληπτών των υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς. γ) Εύρος παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν και συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες των αμέσως προη γουμένων ετών. δ) Δείκτες επίτευξης του έργου της Μονάδας που πραγματοποιήθηκε, σχετιζόμενους με τους γενικούς και επιμέρους στόχους, που αρχικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογιστικών στοιχείων είχαν τεθεί, στους το μείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας ε) Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών από τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει) που έλαβε η μονάδα κατά το έτος αναφοράς. 2. Τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία για κάθε μονά δα ψυχικής υγείας συνυποβάλλονται και στην αρμόδια Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχι κής Υγείας στον οποίο ανήκει κάθε μονάδα, επίσης το αργότερο έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας στην οποία κα τατέθηκε ο ετήσιος απολογισμός της Μονάδας, υπο χρεούται εντός μηνός από τη λήψη του απολογισμού να συντάξει έκθεση αξιολόγησης της Μονάδας και να την αποστείλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας με κοι νοποίηση στη Διοίκηση του φορέα στον οποία ανήκει η Μονάδα. 3. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπο χρεούνται επιπλέον να συντάσσουν, με ευθύνη του Επιστημονικά και του Διοικητικά Υπευθύνου, και να αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μηνι αία προοδευτικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με πρότυπα έντυπα που θα αποσταλούν στους φορείς. Η υποβολή των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά και έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Επιπρόσθετα, για τον τρίτο, έκτο, ένατο και δωδέκατο μήνα κάθε έτους, τα προοδευτικά απολογιστικά στοιχεία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας υποβάλλονται και εγγράφως με διαβιβαστικό στην Διεύ θυνση Ψυχικής Υγείας υπογεγραμμένα από το λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, συνοδευόμενα από τις παρακάτω καταστάσεις: α. Αντίγραφα των διμηνιαίων δηλώσεων του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών της περιόδου αναφοράς ή αντί γραφο της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπη ρεσιών (εφόσον έχει υποβληθεί). β. Αντίγραφο ισοζυγίου ή καταστάσεων γενικού κα θολικού και ισοζύγιο ή καταστάσεων τριτοβάθμιων λο γαριασμών, από το οποίο να προκύπτει η ανάλυση των

6 5788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λογαριασμών ανά μονάδα και ανά κατηγορία δαπάνης, υπογεγραμμένο από το λογιστή. γ. Αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του τραπεζικού λο γαριασμού (EXTRAIT). Άρθρο 5 Επίπεδα έλεγχου της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας 1. Ο έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής λειτουρ γίας των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν υπό την επιστημονική και διοικητική ευθύνη νομικών πρό σωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διακρίνεται σε τρία επίπεδα. 2. Σε πρώτο επίπεδο έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο έλεγχος αυτού του επιπέ δου συνίσταται στην εξέταση της ορθής διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης. Συγκεκριμέ να, ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δαπανών βάσει του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και η αξιοπιστία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων που δηλώ νονται από τον φορέα. Ο έλεγχος δύναται να γίνεται είτε με την υποβολή όλων των απαραίτητων παραστα τικών και εγγράφων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, είτε επιτόπιος. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται σε φορείς καθ όλη τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται έκθεση, η οποία κοινοποιείται στον ελεγ χόμενο φορέα και τηρείται σε ειδικό αρχείο της Διεύ θυνση Ψυχικής Υγείας. 3. Σε δεύτερο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού Διαχειριστι κού Ελέγχου του άρθρου 11 του ν.2716/1999 όπως αυτή λειτουργεί βάσει της αριθμ.υ5α,β/γ.π.οίκ (ΦΕΚ 1105/Β / ) υπουργικής απόφασης. 4. Σε τρίτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας βάσει των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του εν λόγω Σώματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των μονάδων ψυχικής υγείας Άρθρο 6 Κοινοί δείκτες διασφάλισης της ποιότητας στις Μο νάδες Ψυχικής Υγείας. 1. Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξε νώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), οποιασδήποτε νομικής μορφής, είναι υποχρεωμένες να τηρούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα «υποχρεωτικά κριτήρια» του «Εγχειριδίου Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατά στασης». Το «Εγχειρίδιο» έχει καταστεί δεσμευτικό για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σύμφωνα με το υπ αριθμό 5Υβ/Γ.Π./οικ / σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης. 2. Η εποπτεία τήρησης των «υποχρεωτικών κριτηρίων» του «Εγχειριδίου» γίνεται σε πρώτο βαθμό με ευθύνη της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, η οποία κατά τη σχετική διαδικασία ακολουθεί πιστά τις οδηγίες για τους «εξωτερικούς αξιολογητές» που παρέ χονται στο «Εγχειρίδιο» και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και την κοινοποιεί στη Διοίκηση του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα. Κατ έτος εποπτεύεται από την Τομεακή Επιτρο πή Ψυχικής Υγείας δείγμα Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όχι μικρότερο του 1/3 αυτών, ώστε σε διάρκεια τριετίας να έχει εποπτευθεί το σύνολο των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 3. Σε δεύτερο βαθμό η εποπτεία τήρησης των «υπο χρεωτικών κριτηρίων» γίνεται με ευθύνη της Διεύθυν σης Ψυχικής Υγείας, με προτεραιότητα στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που παρουσιάζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, σύμφωνα με τις εκθέσεις των Τομεακών Επιτροπών. Η πλήρης αξιοποίηση του «Εγχειριδίου», ως αξιολογη τικού εργαλείου για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα σης θα επιτευχθεί με την πλήρη εφαρμογή αυτού. 4. Για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα Κέ ντρα Ημέρας, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη ανάλογο εργαλείο Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας, η εποπτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας γίνεται με βάση τα υπ αριθ μό Υ5β/οίκ (ΦΕΚ 691/τ. Β / ) και Υ5β/Γ.Π.οίκ (ΦΕΚ 2444/τ. Β / ) σχετικά έγγραφα σε πρώτο βαθμό με ευθύνη της αρμόδιας Τομεακής Επιτρο πής Ψυχικής Υγείας και σε δεύτερο βαθμό από τη Διεύ θυνση Ψυχικής Υγείας, με διαδικασίες ανάλογες αυτών των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 5. Για τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η επο πτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων ορ γάνωσης και λειτουργίας γίνεται με βάση ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Συμπληρωματικές δράσεις και χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας Άρθρο 7 Δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών δράσεων από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας 1. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια Μονάδα Ψυχικής Υγεί ας μπορεί να αναπτύσσει συμπληρωματικές δράσεις ή προγράμματα που διαφοροποιούνται από τα όσα ορί ζονται στην Απόφαση για την έγκριση σκοπιμότητας ή την Απόφαση για τη σύσταση ή την Απόφαση για την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας, εφόσον αυτό προκύπτει ως τεκμηριωμένη ανάγκη ψυχικής υγείας στον οικείο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σε σημαντική, ποσοτι κά και ποιοτικά, επέκταση του εύρους δραστηριοτήτων της Μονάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: α) Οργανωμένα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας ή των φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. β) Οργανωμένα προγράμματα υποστηριζόμενης απα σχόλησης. γ) Οργανωμένα προγράμματα προεπαγγελματικής ή/και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με προβλή ματα ψυχικής υγείας. δ) Ανάπτυξη και λειτουργία πιλοτικών δραστηριο τήτων Κέντρου Ημέρας από άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5789 ε) Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων «λέσχης ελεύθερου χρόνου και δημιουργικής απασχόλησης». στ) Ανάπτυξη και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης και βοήθειας από λειτουργούντα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.α. ζ) Ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών στεγα στικών δομών προσωρινής διαμονής (προστατευμένων διαμερισμάτων) από Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.α. η) Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων παρεμβά σεων για νέες, αναδυόμενες ψυχικές διαταραχές (συ νοσηρότητα, διαταραχές διατροφής, bulling, εξάρτηση από διαδίκτυο, αυτοκτονίες κ.α.). θ) Ανάπτυξη οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστη ριοτήτων σε τοπική κλίμακα που να απευθύνονται σε στελεχιακό δυναμικό άλλων τομέων (εκπαιδευτικοί, στε λέχη αυτοδιοίκησης, στελέχη πρόνοιας, κ.α.) ι) Διενέργεια οργανωμένων ερευνητικών πρωτοβου λιών για τον επιπολασμό των ψυχικών διαταραχών, την επιδημιολογίας πληθυσμών υψηλού κινδύνου κ.α. ια) Οργανωμένα προγράμματα αναδόχων και φιλοξε νουσών οικογενειών. ιβ) Ανάπτυξη καινοτομιών και χρήση νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. ιγ) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνηγορίας και υπο στήριξης της συλλογικής έκφρασης των ψυχικά ασθε νών και των οικογενειών τους. ιδ) Εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε επείγουσες περι πτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.) ή εκτάκτων και επειγουσών καταστάσεων. 2. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας ο οποίος έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη μιας Μονάδας, μετά από έκφραση γνώμης της αρμόδιας Τομεακής Επιτρο πής Ψυχικής Υγείας, συντάσσει τεκμηριωμένη πρόταση προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και αιτείται την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας. Η πρόταση αναλύεται διεξοδικά και ως προς το «φυ σικό» της αντικείμενο και ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος της. Σε περίπτωση έγκρισης η Μονάδα ενσωματώνει στον ετήσιο προϋπολογισμό της το κόστος ανάπτυξης των νέων, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εί ναι πιθανόν να συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ ή άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να μη βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 8 Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλει το σύνολο των εγκεκριμένων και νόμιμων δαπανών κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας, με τμηματι κές καταβολές κατά τη διάρκεια κάθε διαχειριστικού έτους. Η τελευταία καταβολή αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού, που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο απο λογισμό κάθε Μονάδας έχει δαπανηθεί καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά τον έλεγχο των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων και την πιστοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών. Από την συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων και νομίμων δαπανών κάθε μονάδας αφαιρούνται τα εισπραχθέντα έσοδα από τις πηγές πέραν των επιχορη γήσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος μεταβατικές διατάξεις 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ισχύει για τα προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους 2011 και εξής. 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4, του άρθρου 2, η παράγραφος 4 του άρθρου 3 και η παράγραφος 3 του άρθρου 4 ισχύουν από 1ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 3. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις ισχύουν από την δη μοσίευση της παρούσας στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ F Αριθμ (2) Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικατα στάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 ΦΕΚ Α / Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την αριθ.56568/ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β / Την υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης και η οποία έχει ως εξής: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ, ομόφωνα, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Εφετείου με τις προσθήκες σε αυτόν των παρακάτω διατάξεων: α) προστίθεται στο τέλος του άρθρου 62 του πιο πάνω Κανονισμού του Εφετείου, και το ακόλουθο εδάφιο «και σε ένα αυτοτελές γραφείο με το πιο κάτω αναφερόμενο αντικείμενο» και β) άρθρο 70α με το εξής περιεχόμενο 1. Στο Εφετείο λειτουρ γεί, από τις , και το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 453 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 (6) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 Α/Α Ανάρτηση ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 22/7/2016 2 22/7/2016 3 22/7/2016 4 22/7/2016 5 22/7/2016 6 22/7/2016 7 22/7/2016 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ 8/ 10/2001 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 5600 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Κ.Τ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1089 30 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542 Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα