ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ"

Transcript

1 Η ΜΟΤΕΙΑΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ Ψ ΜΗΦΑΝΗ ΕΚΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΝΘΕΣΗ ΜΗΦΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΣΙΑ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΠΟΤ ΣΗΝ ΑΠΑΡΣΙΖΟΤΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΗ ΣΗ, ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΨ ΑΠΟ ΣΙ ΣΤΠΙΚΕ ΠΡΟΘΗΚΕ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Εκ κατασκευής, τα στοιχεία που συνθέτουν την κάθε προθήκη αναλύονται στις σελίδες που ακολουθούν. Αυτά ομαδοποιούνται : τα Εσωτερικά στοιχεία Σην Αρθρωτή Κατασκευή (όπου εκ κατασκευής απαιτείται) Σις Κλειδαριές Ασφάλειας Σην Εσοχή Υωτισμού Σα Εξωτερικά Δομικά τοιχεία Σο Περβάζι Ση ύνδεση (ένωση) των Τάλινων τοιχείων Σα Ράφια Σο Υωτισμό Σην Πρόσβαση (στο εσωτερικό εκθεσιακό χώρο της προθήκης) Σην γενικότερη Ασφάλεια Σα Κανάλια Σον Τάλινο Κώδωνα (για τις προθήκες τύπου Vista και Prism) Σην Αεροστεγανότητα Σην Επίτοιχη τοποθέτηση Σα Βάθρα / Βάσεις τήριξης Σις υνθήκες Μικροπεριβάλλοντος

2 ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΤΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (INTERNAL PANELS) Σα εσωτερικά στοιχεία της μουσειακής προθήκης συμπεριλαμβάνουν τις ενιαίες οριζόντιες και πλευρικές επιφάνειες οι οποίες τοποθετούνται πρόσθετα με σκοπό να καλύψουν τις περιμετρικές συνδεσμολογίες της κατασκευής (βίδες, σωληνώσεις, καλωδιώσεις), να παρέχουν τη σταθερή βάση για τη στήριξη και ανάρτηση των εκθεμάτων και να αναβαθμίσουν αισθητικά τον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο καθώς δύνανται να επικαλυφθούν με ύφασμα, φωτογραφικό ή ενημερωτικό υλικό. την τυπική της έκδοση, μια προθήκη φέρει ξύλινα εσωτερικά πάνελ Medite Ecologique / ZFMDF / Panelsafe. (τον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται μια καταγραφή των εγκεκριμένων υλικών). ΕΥΑΡΜΟΓΕ Σο Medite Ecologique αποτελεί ένα οικολογικό πάνελ με μηδενικά ποσοστά φορμαλδεΰδης ιδανικό για χρήση σε εξειδικευμένες κατασκευές επίπλωσης, ερμάρια και προθήκες τα οποία τοποθετούνται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους χώρους όπως μουσεία, εργαστήρια, γκαλερί, σχολεία κ.ά.. Σα ξύλινα πάνελ Medite Ecologique είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό αέρα όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ622 part 5 και σε εφαρμογές με Σάξη Επικινδυνότητας 1 όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ ΑΠΟΔΟΗ Κατά τη βιομηχανική επεξεργασία του Medite Ecologique δεν προστίθεται στις ίνες της ξυλείας φορμαλδεΰδη. Σο αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής είναι ένα προϊόν το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τις αυστηρές προδιαγραφές τάξης Ε1 (πρότυπο ΕΝ622-1 για χαμηλά ποσοστά φορμαλδεΰδης). Παρόλο που η φορμαλδεΰδη ως συστατικό εμπεριέχεται στο φυσικό ξύλο που απαρτίζει τον κορμό του δένδρου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου, ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει ότι η ποσότητα της φορμαλδεΰδης που μετά την επεξεργασία παραμένει στα πάνελ Medite Ecologique, είναι ίση ή μικρότερη του 1μ.γρμ (mg) ανά 100 γραμμάρια ύλης - ίσο ή λιγότερο από το αντίστοιχο ποσοστό φορμαλδεΰδης που εμπεριέχεται στο

3 φυσικό ξύλο. Σο ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΰδης είναι αρκετά κατώτερο της μέσης τιμής περιεκτικότητας αυτής στον ατμοσφαιρικό αέρα. ΕΓΚΛΙΜΑΣΙΜΟ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Σο ποσοστό υγρασίας που περιέχεται στα πάνελ Medite Ecologique είναι της τάξης του 7% +/-2%, βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά το τελικό στάδιο της βιομηχανικής επεξεργασίας. Μεταβολές στα παραπάνω ποσοστά δύνανται να προκύψουν σε περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων καθώς και προσθήκης ξύλινων τμημάτων στη συνολική κατασκευή. Για το λόγο αυτό τα πάνελ Medite Ecologique πρέπει να εγκλιματιστούν στον τελικό χώρο της εγκατάστασης για περίπου 2 με 3 ημέρες προτού αυτά συναρμολογηθούν στην τελική τους θέση. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΣΤΠΟ ΠΑΝΕΛ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΓΚΡΙΗ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ ΚΟΣΟ ΒΑΥΗ ΣΕΛΕΙΨΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΕ ΕΠΕΝΔΤΗ ΤΥΑΜΑΣΟ ZF MDF ΟΦΙ ΝΑΙ ΦΑΜΗΛΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ZF MDF ME DACRYLATE ZF MDF ME MOISTOP NEXTEL ΟΦΙ ΝΑΙ ΦΑΜΗΛΟ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΜΕΟ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΦΙ ΟΦΙ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ HONEYCOMB ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΥΗ ΠΟΤΔΡΑ ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ CORIAN ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΧΗΛΟ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΠΕΣΡΨΜΑ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΧΗΛΟ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ PANELSAFE * ΟΦΙ ΝΑΙ ΤΧΗΛΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ PANELSAFE ME ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΤΧΗΛΟ DACRYLATE * PANELSAFE ME ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΤΧΗΛΟ MOISTOP * *Σο Panelsafe είναι ισοδύναμο του ZF MDF αλλά επιπρόσθετα προσφέρει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες (ως πιο σκληρό επιτρέπει μηχανικές εργασίες - ξετρυπήματα δίχως να καταστρέφεται η δομή του) ΤΠΕΡΤΧΨΜΕΝΑ ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΒΑΘΡΑ/ΒΑΕΙ) Ο τυπικός τρόπος προβλέπει την τοποθέτηση της οριζόντιας βάσης πάνω στο υφιστάμενο (εκ σχεδισμού) προεξέχον μεταλλικό προφίλ του περιμετρικού καναλιού, με τέτοιο τρόπο ώστε η άνω επιφάνειά της να έρχεται πρόσωπο με το κάτω τμήμα της θύρας πρόσβασης. Σο πίσω τμήμα της οριζόντιας επιφάνειας εφάπτεται στην πλάτη της προθήκης. Όπου απαιτείται η οριζόντια επιφάνεια της βάσης δύνανται να σχεδιαστεί ώστε να είναι κεκλιμένη σε όποια γωνία προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές. ε μια τέτοια περίπτωση η στήριξη επιτυγχάνεται πλευρικά με τριγωνικές πλευρικές προσθήκες στο απαιτούμενο ύψος. Εναλλακτικά, δύναται να τοποθετηθεί ξύλινο βάθρο, χαμηλότερο στην εμπρόσθια όψη του και υψηλότερο στο οπίσθια τμήμα του. Οι διαστάσεις του ακολουθούν τις εσωτερικές διαστάσεις της προθήκης, η δε υψομετρική διαφορά εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης καθορίζεται με βάσει τις απαιτήσεις του έργου και τις ανάγκες για βέλτιστη έκθεση των αντικειμένων.

4 ΑΡΘΡΨΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (MULTIBAY) Αφορά στις μεγαλύτερες μουσειακές κατασκευές όπου εκ σχεδιασμού απαιτούνται περισσότερα του ενός ανοίγματα πρόσβασης στην πρόσοψη και συνδυασμός σταθερών δομικών και κινητών στοιχείων. Σουλάχιστον δύο υπομονάδες συνθέτουν τη συνολική κατασκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την εντύπωση μιας ενιαίας ενότητας.

5 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ Όλες ανεξαιρέτως οι προθήκες ασφαλίζονται με χρήση κλειδαριών Abloy των οποίων το σύνολο των μηχανικών τμημάτων του εμπεριέχεται σε μονοκόμματη χυτή μεταλλική θήκη και ενισχύεται από πτυχωτό ατσάλινο πέτασμα από αλουμίνιο πάχους τεσσάρων χιλιοστών. Η απασφάλιση της κλειδαριάς πραγματοποιείται με κατάλληλο κλειδί. Αφού ξεκλειδωθεί, η κλειδαριά πιέζεται προς το εσωτερικό της (μοντέλα Push-Lock) ή αφαιρείται εξ ολοκλήρου. Ανάλογα με τον τύπο της προθήκης, η ασφάλισή της δύνανται να υποστηριχτεί από διπλό σύστημα κλειδώματος με το πρώτο να είναι εμφανές, στο εμπρόσθιο ή το πλάγιο τμήμα του μεταλλικού καναλιού και το δεύτερο αφανές, στο εσωτερικό τμήμα της ενισχυμένης μεταλλικής κατασκευής. ε αυτή την περίπτωση η τυποποιημένη μέθοδος ασφάλισης προβλέπει πρωτεύουσες αποσπώμενες, μηχανικές, κυλινδρικές κλειδαριές ασφαλείας και δευτερεύον εσωτερικό κεντρικό μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων.

6 ΕΟΦΗ ΥΨΣΙΜΟΤ (ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ / ΟΥΙΣΑ) Μερικές φορές αναφέρεται και ως ανακλαστήρας. Εντός της εσοχής τοποθετούνται τα συστήματα φωτισμού τα οποία στο κάτω τμήμα τους καλύπτονται από τον ανακλαστήρα, μία επιφάνεια κατάλληλα διαμορφωμένη και τοποθετημένη ώστε να ανακλά τη φωτεινή δέσμη και να την κατανέμει ομοιόμορφα εντός του εκθεσιακού χώρου της προθήκης. Η πρόσβαση στα συστήματα φωτισμού γίνεται από το άνω ανοιγόμενο τμήμα στην οροφή της προθήκης.

7 ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ ΠΛΕΤΡΙΚΟ (ΚΑΘΕΣΟ) ΔΟΜΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ (STRUCTURAL PANEL) Σα πλευρικά αυτά στοιχεία τοποθετούνται αντί των υαλοπινάκων όπου κρίνεται απαραίτητο ώστε να εξυπηρετούνται οι σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε κατασκευής αλλά και να επαυξάνεται η δομική της ακαμψία. Εφαρμόζονται με πρόσθετο περιμετρικό μεταλλικό προφίλ και αναβαθμίζουν τα επίπεδα ασφάλειας προσφέροντας παράλληλα και ένα σημείο στήριξης για τα ράφια και τα κάθετα τοποθετούμενα στοιχεία φωτισμού.

8 ΠΕΡΒΑΖΙ Σο περβάζι αφορά σε ένα επίπεδο μεταλλικό στοιχείο το οποίο τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον εκθεσιακό χώρο μεταξύ αυτού και του βάθρου / βάσης της προθήκης. Εξυπηρετεί διττό σκοπό : να αναβαθμίσει τα επίπεδα ασφάλειας και να συμβάλει στην καλύτερη αεροστεγανότητα της προθήκης.

9 ΕΝΨΗ ΤΑΛΙΝΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ Σα σημεία ένωσης των υάλινων τμημάτων μπορεί να μεταβάλουν δραματικά τη συνολική αισθητική της κατασκευής. Η μέθοδος που θα επιλεχθεί για την μεταξύ τους συγκόλλησή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο δομικής ενίσχυσης και αεροστεγανότητας της κατασκευής. Η συγκόλληση των υάλινων επιφανειών πραγματοποιείται με απολύτως διάφανη θερμοκόλληση (UV adhesive), ειδικά εξελιγμένη για χρήση με πολυστρωματικούς υαλοπίνακες. Η επεξεργασία των υαλοπινάκων με μηχανή CNC επιτρέπει την ακριβή συγκόλληση τους ακόμα και σε γωνία 45 ο, όπου το απαιτούν οι προδιαγραφές. Η αδρανής κολλητική ουσία με βάση το ακρυλικό δημιουργεί έναν αόρατο αλλά ισχυρότατο σύνδεσμο πάχους μόλις 0,1χιλιοστά ο οποίος είναι αδύνατον να αφαιρεθεί με μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

10 ΡΑΥΙΑ Διατίθενται πολλές επιλογές για τα ράφια εντός της προθήκης. υνήθως τοποθετούνται υάλινα ράφια τα οποία αναρτώνται από μεταλλικά στηρίγματα (hanging rods) προσαρμοσμένα στην οροφή. Μια άλλη λύση αφορά στην στήριξη των ραφιών μέσω μεταλλικών προβόλων οι οποίοι συνδέονται αφανώς πλευρικά ή στην πλάτη των μη περίοπτων προθηκών. Εναλλακτικά η εσωτερική ξύλινη πλάτη από ZF MDF Medite Ecologique ή Panelsafe - ανάλογα με το πλάτος της - δύναται να φέρει αυλακές εντός των οποίων τοποθετούνται καθ ύψος διάτρητες μεταλλικές ράβδοι, (φορείς με διάτρηση κάθε 25 χιλ.), που εξυπηρετούν στην ελέυθερη προσαρμογή των μεταλλικών προβολικών υποστηριγμάτων των ραφιών. Η μεταξύ των κάθετων μεταλλικών φορέων επιφάνεια επενδύεται με ύφασμα μουσειακών προδιαγραφών. Μια τυπική διάταξη προσφέρεται με δύο διάτρητους μεταλλικούς φορείς τοποθετημένους στις άκρες (αριστερά και δεξιά) του εσωτερικού ξύλινου πάνελ της πλάτης και δύο εσωτερικές με τις μεταξύ τους αποστάσεις απόλυτα ζυγισμένες. Η εν λόγω διάταξη των μεταλλικών φορέων ανάρτησης των ραφιών, επιτρέπει τη δημιουργία τριών διαφορετικών κατανομών με χρήση ραφιών μέγιστου πλάτους έως και το 1/3 του διαθέσιμου εσωτερικού πλάτους της προθήκης. Οι μεταλλικοί υποστηρικτές φέρουν στο άνω τμήμα τους σταθερά προσαρτημένες βάσεις από σιλικόνη για την τοποθέτηση των ραφιών έκθεσης. Σο σύστημα των δύο μεταλλικών υποστηρικτών και κρυστάλλινου ραφιού επαρκεί για την στήριξη εκθεμάτων με βάρος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 κιλά. Βαρύτερα εκθέματα υποστηρίζονται απροβλημάτιστα με χρήση ξύλινων ή μεταλλικών ραφιών.

11 Να σημειωθεί ότι το βασικό πλεονέκτημα της πρώτης μεθόδου έκθεσης είναι η οπτική συνέχεια καθώς η πλάτη με την υφασμάτινη επένδυση φαντάζει εννιαία. τον αντίποδα, η καθ ύψος τοποθέτηση των ειδικών διάτρητων μεταλλικών φορέων διαταράσει την οπτική συνέχεια ειδικότερα δε αν χρησιμοποιηθεί υφασμάτινη επένδυση σε ανοικτή- ζωντανή απόχρωση, όμως εξυπηρετεί πλήρως την τοποθέτηση εύκολα μεταθετών ραφιών σε οποιοδήποτε σημείο. ΤΛΙΚΟ ΡΑΥΙΟΤ ΚΟΣΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΣΟ ΑΝΣΟΦΗ Ε ΒΑΡΟ FLOAT GLASS ΦΑΜΗΛΟ ΦΑΜΗΛΟ ΜΕΟ ΜΕΟ ΧΗΜΕΝΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ (anti banded) ΠΟΛΤΣΡΨΜΑΣΙΚΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ (triplex) ΦΑΜΗΛΟ ΜΕΟ ΦΑΜΗΛΟ ΤΧΗΛΟ ΜΕΟ ΤΧΗΛΟ ΤΧΗΛΟ ΦΑΜΗΛΟ

12 ΥΨΣΙΜΟ Οι προθήκες οι οποίες φέρουν εσοχή για το φωτισμό υποστηρίζουν όλους τους τύπους των φωτιστικών σωμάτων: φθορισμού, αλογόνου, οπτικών ινών, LED ή και συνδυασμού αυτών. ε άλλους τύπους προθηκών, επιλεγμένα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται στη βάση, εντός αυτοστηριζόμενων μεταλλικών στοιχείων ή στα πλευρικά στοιχεία της κατασκευής. Σα συστήματα φωτισμού που εγκαθίστανται είναι σχεδιασμένα κατάλληλα ώστε να συμβάλλουν στην συντήρηση σε καλή κατάσταση των εκθεμάτων μέσα στην προθήκη. Οι παρακάτω παράμετροι έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σχεδίαση: η δυνατότητα ρύθμισης και ελέγχου του επιπέδου φωτισμού. το Υιλτράρισμα της υπεριώδους ακτινοβολίας. η ελαχιστοποίηση της θερμικής συσσώρευσης εντός της προθήκης. το φιλτράρισμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας. η ευκολία πρόσβασης για συντήρηση, από το εξωτερικό τμήμα της προθήκης χωρίς να απαιτείται η πρόσβαση εκ των έσω. ο ευέλικτος τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των φωτιστικών συστημάτων και ηλεκτρικών συνδεσμολογιών με στόχο την διευκόλυνση της μερικής ή συνολικής αντικατάστασης των. η ανάδειξη του σωστού χρωματικού φάσματος του συστήματος φωτισμού. Η τελική επιλογή των σωμάτων και συστημάτων εσωτερικού φωτισμού καθορίζεται με βάση τις εξειδικευμένες απαιτήσεις προβολής και συντήρησης των εκθεμάτων.

13 Κατανομή φωτισμού / ΦΡΗΗ ΕΙΔΟ ΛΑΜΠΣΗΡΑ DIMMING ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΠΟΔΟΗ UV ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΖΨΗ ΛΑΜΠΣΗΡΑ CRI ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΤΠΟ ΥΘΟΡΙΜΟ ΑΛΟΓΟΝΟΤ ΦΑΜΗΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ομοιογενή (γενικευμένη) ομοιογενή & σημειακή ομοιογενή ΟΠΣΙΚΕ ΙΝΕ γραμμική & σημειακή ομοιογενή ΟΠΣΙΚΕ ΙΝΕ γραμμική & σημειακή ομοιογενή LED γραμμική & σημειακή Δ/Α = Δεν αναφέρεται Mercury Vapour Tungsten Halogen Tungsten Halogen Metal Halide LED Προαιρετικό Ναι Ηλεκτρονικό Ναι Ηλεκτρονικό Ναι Μηχανικό Ναι Ηλεκτρονικό Μέση Τψηλή προς μέση Τψηλή Μέση Τψηλή Τψηλή Τψηλή Τψηλή Φαμηλή Δ/Α Φαμηλή σε αεριζόμενο κουτί Φαμηλή σε αεριζόμενο κουτί Μέση προς χαμηλή Μέση προς χαμηλή Μέση προς χαμηλή Μέση προς χαμηλή Μηδέν Μέση Φαμηλή Μηδέν Μέση Μέση Μηδέν Φαμηλή Τψηλή 82-92

14 ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΦΨΡΟ Τποστηρίζεται ποικιλία επιλογών για την τοποθέτηση των εκθεμάτων ή και την πρόσβαση του προσωπικού στον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο της προθήκης. Οι επιλογές σχετίζονται με τον σχεδιασμό της κατασκευής και το βάρος του υαλοπίνακα που κάθε μηχανισμός υποστηρίζει με επάρκεια. Προτείνονται μεντεσέδες βαρέως τύπου, ανασυρόμενοι πλευρικά κινούμενοι μηχανισμοί, αμορτισέρ αερίου για την επιβοήθηση της ανάκλησης, υδραυλικοί ή ηλεκτρικοί μηχανισμοί ανύψωσης υάλινων κωδώνων μεγάλου βάρους.

15 ΑΥΑΛΕΙΑ Αφορά στο σύνολο των λειτουργικών στοιχείων και τεχνικών χαρακτηριστικών που δημιουργούν έναν ισχυρό κλωβό ασφάλειας και προστασίας των πολύτιμων εκθεμάτων. Αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς ανοίγματος των θυρών, τους υαλοπίνακες, τις κλειδαριές, το σύστημα συναγερμού και τα συστήματα φωτισμού. ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ (ΠΟΛΤΣΡΨΜΑΣΙΚΟΙ) ΠΑΦΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΕΝΔΙΑΜΕΟΤ ΥΙΛΜ ΑΠΟΔΟΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΑ ΚΡΙΣΙΡΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ Σαξινόμηση κατά BS Σαξινόμηση κατά DIN Σαξινόμηση κατά EN 6,4 χιλ. 0,4 χιλ. - - (BS/DIN) EN:356 P2A 8,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 10,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 12,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 26,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 9,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A 11,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A 13,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A 17,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A

16 Μετά τη θραύση, ο υαλοπίνακας διατηρεί την αρχική δομική του ακεραιότητα. Σο γεγονός ότι η επιφάνειά του δεν θρυμματίζεται συμβάλει στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας καθώς αφενός μειώνει τον κίνδυνο φθοράς στα εκθέματα, αλλά και τραυματισμού των επισκεπτών, αφετέρου δε αποτρέπει σε σημαντικό βαθμό την απόπειρα κλοπής ή βανδαλισμού. Κατ απαίτηση, για τη περαιτέρω ενδυνάμωση του επιπέδου ασφαλείας της προθήκης ή όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, προτείνεται η χρήση υαλοπίνακα πολλαπλών πολυκαρβονικών ενδιάμεσων στρώσεων. Η τοποθέτησή τους έπεται της σχετικής μελέτης στατικής επάρκειας του δαπέδου, καθώς το συνολικό βάρος της κατασκευής δύναται να ξεπεράσει κατά πολύ την αντοχή του δαπέδου σε σημειακή φόρτιση.

17 ΚΑΝΑΛΙΑ Σο τμήμα αυτό σχεδιάστηκε ως ένα άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο από αλουμίνιο άριστης ποιότητας κατά το πρότυπο BS 1474, με τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του βαμμένες ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή κατά BS ή RAL. Πάχος στρώματος βαφής κατά DIN 53153, Αντοχή στο νερό κατά το πρότυπο ISO 1521 / 1971, Αντοχή στη διάβρωση κατά ASTMB Οι παραπάνω έλεγχοι: Θερμοκρασία 60 Ο C και σχετική υγρασία 100%. Όλες οι μεταλλικές προεξοχές έχουν σχεδιαστεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer modeling). Επιπρόσθετα, ο μεταλλικός σκελετός σχεδιάστηκε, μετρήθηκε και ελέγχθηκε με εξειδικευμένο λογισμικό ακριβούς ανάλυσης, ώστε να διασφαλιστεί η στατική και δυναμική αντοχή του στα κάθετα φορτία των δομικών στοιχείων της προθήκης, καθώς και ότι αυτά κατανέμονται ισομερώς κατά μήκος της επιφάνειας στήριξης και όχι σημειακά, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις δονήσεις. Εντός του πλαισίου τοποθετείται με ασφάλεια το σύνολο των λειτουργικών στοιχείων της προθήκης: οι μηχανισμοί ανοίγματος των θυρών, οι κλειδαριές, το σύστημα φωτισμού και τυχόν πρόσθετα μεταλλικά αντίβαρα για την μετατόπιση του κέντρου βάρους της κατασκευής στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Σο κανάλι βάσης φέρει στο άνω τμήμα του ειδική διαμόρφωση για την ασφαλή τοποθέτηση των υαλοπινάκων και των λοιπών πλευρικών δομικών στοιχείων της κατασκευής. Μια όμοια διαμόρφωση έχει και το κανάλι οροφής (όπου απαιτείται).

18 ΤΑΛΙΝΟ ΚΨΔΨΝΑ Καμιά προθήκη δεν χρησιμοποιεί κάθετα υποστηρικτικά μεταλλικά στοιχεία στην όψη για την ενίσχυση της κατασκευής ενώ διακρίνεται για την παντελή έλλειψη των εν λόγω στοιχείων ως μέσο συγκράτησης των υαλοπινάκων. Ο κώδωνας δημιουργείται με τη συγκόλληση των υάλινων επιφανειών. Δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται: εν επαφή συγκόλληση σε απόλυτη εξωτερική εφαρμογή 90 ο και με γωνία 45 μοιρών. Οι υαλοπίνακες έχουν τυποποιηθεί και κατασκευάζονται κατά το πρότυπο BS 5544 από ειδικό μουσειακό κρύσταλλο ψημένο ή πολλαπλής επίστρωσης (triplex-laminated glass) με ικανότητα φιλτραρίσματος της εξωτερικής υπεριώδους UV ακτινοβολίας με χρήση ενσωματωμένου φίλτρου UV (PVB Interlayer) πάχους 0,8χιλ. κατά το πρότυπο BS Η επιτεύξιμη διαπερατότητα ξεπερνά σε ποσοστό το 97% (μεταξύ 320 & 380 νανόμετρα). τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται υαλοπίνακες της Romag, αυτοί φέρουν ενδιάμεσο σκληρό πολυκαρβονικό μεσόστρωμα πάχους 1,5 χιλιοστών.

19 ΑΕΡΟ-ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ Αποτελεί σημαντική κατασκευαστική παράμετρο καθώς η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αεροστεγανότητας επιτρέπει τον έλεγχο των μικροκλιματικών συνθηκών με μεγάλη ακρίβεια. Οι ενώσεις ανάμεσα στους υαλοπίνακες και τα μεταλλικά τμήματα της προθήκης είναι πλήρως στεγανοποιημένες μέσω της μόνιμης προσαρμογής ειδικής αδρανούς αυτοεπουλωμένης μονωτικής σιλικόνης (Dow Corning Silicone sealant μόνιμης προσαρμογής), που παράλληλα αντισταθμίζει τη διαφορική θερμική διόγκωση των υλικών. Οι αρμοί στις ανοιγόμενες ή ανασυρόμενες θύρες σφραγίζονται αεροστεγώς με άριστης ποιότητας, χημικά ουδέτερη σιλικόνη διέλασης η οποία εφαρμόζεται περιμετρικά προσαρμοσμένη και εγκολλημένη στην τομή της κρυστάλλινης επιφάνειας του υαλοπίνακα. Σο υλικό έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες συγκόλλησης και δεν παρουσιάζει τριχοειδής γραμμώσεις. Η καταλληλότητα του υλικού έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί από τα Εθνικά Μουσεία της κωτίας και Βρετανίας και προσφέρει τη καλύτερη δυνατή στεγανοποίηση των προθηκών με τη λιγότερη συντήρηση. ΕΛΕΓΦΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΑΕΡΑ Έκαστη προθήκη έχει σχεδιαστεί για μακρά χρήση και είναι εγγυημένη για χωρίς προβλήματα λειτουργία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Μετρήσεις έχουν καταδείξει την απόλυτη στεγανότητά της και έχουν λάβει τη σχετική έγκριση της BSRIA για ελάχιστη τιμή εισροής αέρα της τάξης του 0.1 ανά 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με 0,1 ΑCD (Air changes per day) ή 1εναλλαγή αέρα για κάθε 10 ημέρες. Σο αποτέλεσμα αυτό της κατατάσσει στην υψηλότερη κλίμακα (ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ 5).

20 ΕΠΙΣΟΙΦΗ (WALL MOUNTED) χεδιάζονται λύσεις για προθήκες που βιδώνεται σταθερά στον τοίχο, πάνω σε προβόλους ή για τοποθέτηση εντός εσοχής με το εμπρόσθιο τμήμα τους πρόσωπο με τον τοίχο. Ανάλογα με τον τύπο της προθήκης, η πλευρική υποστήριξη υλοποιείται σε δύο σημεία : στο άνω και στο κάτω μεταλλικό πλαίσιο. Προθήκες που φέρουν υαλοπίνακα στο άνω τμήμα τους (ως οροφή) δεν έχουν δηλαδή άνω μεταλλικό πλαίσιο, στηρίζονται επί τοίχου με μεταλλικούς προσαρμογείς που εφαρμόζονται στο κάτω μεταλλικό τμήμα τους. Η στήριξη γίνεται με τουλάχιστον δύο ειδικά κατεργασμένες ατσάλινες μεταλλικές ράβδους με βόλτες βίδας στην εξωτερική επιφάνειά τους. τις επίτοιχες οπές προσαρμόζονται ειδικές βίδες Hilty με ούπατ που φέρουν χημικό μείγμα το οποίο αντιδρά με το μέταλλο και δημιουργεί μια απόλυτα συμπαγή μάζα η οποία επιτρέπει σημειακές φορτήσεις μεγαλύτερες των 400 κιλών. Η επί του τοίχου οπή μπορεί επικουρικά να σφραγιστεί με απλή ροδέλα τύπου ISO 7091 ST8 100HV και εξάγωνο παξιμάδι τύπου ISO 4033 M8.

21 ΒΑΘΡΟ- ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ (PLINTH) Τποστηρίζονται όλες οι εναλλακτικές χρωμάτων και υλικών συμπεριλαμβανομένων και των πετρωμάτων. Οι προθήκες δύνανται να εδράζονται στην τυπική έκδοση των ξύλινων ή μεταλλικών βάσεων με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο και με επιλογές στα επίπεδα ασφάλειας τους. Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δομικά επαρκείς για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για την ενδυνάμωση τους, αυτά δεν αποτελούνται από ένα κομμάτι αλλά από πολλά μικρότερα ορθογώνια παραλληλόγραμμα αυτοτελή τμήματα. Οι προθήκες με πλάτος άνω των 2 μέτρων, αποτελούνται από δύο τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους με βίδες και σταθεροποιούμενα στο άνω τμήμα τους από τον χυτό μεταλλικό σκελετό αλουμινίου. Πρόσθετες εγκάρσιες μεταλλικές δοκοί ενισχύουν το περιμετρικό πλαίσιο της κατασκευής, αποτρέπουν τυχόν στρεβλώσεις και κατανέμουν ομοιόμορφα το φορτίο. Έκαστο τμήμα της βάσης διαθέτει τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα πόδια στο σημείο επαφής του με το δάπεδο. Σα πόδια είναι βιομηχανικού τύπου, υποστηρίζουν βάρος από 100 έως 250 κιλά έκαστο, φέρουν δε ειδικό περιστροφικό μηχανισμό που λειτουργεί ως αποσβεστήρας κραδασμών και σε περίπτωση σεισμού παρέχει περιορισμένη εκτροπή έως 7 μοίρες επιτρέποντας την οριζόντια κίνηση. Οι βάσεις σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν συστήματα φωτισμού ή ενεργητικής αφύγρανσης. Κατ επιλογή, το κάτω τμήμα της προθήκης μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα για την έδραση αυτής πάνω σε υφιστάμενες βάσεις, τραπέζια ή ράφια. Για προθήκες μεγάλου όγκου κατασκευάζονται βάσεις από ατσάλι, με επένδυση φύλλου χάλυβα εποξειδικής βαφής στο ζητούμενο πάχος.

22 ΕΛΕΓΦΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΤΝΘΗΚΨΝ (ENVIRONMENTAL CONTROL) υνήθως αφορούν στα συστήματα ενεργητικού ελέγχου μικροκλίματος τα οποία τοποθετούνται εντός της βάσης με τις σωληνώσεις να επικοινωνούν εσωτερικά με τον εκθεσιακό χώρο ή στις μεθόδους παθητικής αφύγρανσης όπου το συρτάρι υποδοχής του μέσου προσαρμόζεται στο πάνω τμήμα της βάσης ή εντός της τοιχοποιίας (για τις επίτοιχες προθήκες). Ειδικότερα, τα συστήματα ενεργητικού ελέγχου μικροκλίματος αποτελούν ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές υγραντικές αποξηραντικές συσκευές (MCGs: Micro Climate Generators) για τον έλεγχο και τη διατήρηση σε σταθερά επίπεδα της εντός των μουσειακών προθηκών προεπιλεγμένης από τον χρήστη σχετικής υγρασίας (RH). Οι σειρές MCG2, MCG4, MCG6, MCG8 και MCG12 των προτεινόμενων συσκευών είναι απόλυτα συμβατές με τα πρότυπα της B.S.R.Ι.A, έχουν δε σχεδιαστεί για πλήρως αυτόματη και αδιάλειπτη λειτουργία. Εκτός από την διατήρηση της σχετικής υγρασίας σε σταθερά επίπεδα, οι συσκευές ενσωματώνουν δύο φίλτρα στερεών και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό του αέρα που κυκλοφορεί στο εσωτερικό εκθεσιακό χώρο της προθήκης. Διαδοχικά, το πρώτο φίλτρο στερεών κατακρατεί σωματίδια μεγέθους έως 5 micron, ενώ το δεύτερο, σωματίδια μεγέθους έως 6 micron με αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη του 99,95%. Ακολούθως, το φίλτρο ενεργού άνθρακα, που εμπεριέχει ειδικούς, χημικά επεξεργασμένους κόκκους για την αποτελεσματικότερη κατακράτηση αερίων ρύπων, αφαιρεί από τον αέρα το διοξείδιο του θείου, το υδρόθειο, το διοξείδιο του αζώτου, το όζον και άλλα ανεπιθύμητα αέρια.

μεταστέγαση αποθήκευσης υλικού Με το παρόν Ο μελετητής βοηθήσουν να ολοκληρώσει υλικό που θα εξειδικευμένες επαγγελματικό που πρέπει να που αφορούν

μεταστέγαση αποθήκευσης υλικού Με το παρόν Ο μελετητής βοηθήσουν να ολοκληρώσει υλικό που θα εξειδικευμένες επαγγελματικό που πρέπει να που αφορούν ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Με το παρόν έντυπο επιχειρείται μια προσπάθεια συνοπτικής αποτύπωσης των κυριότερων σημείων που σχετίζονται με τη διατήρησηη και προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή // ΝΕO: Σύστημα DOBO και βοηθητικό σύστημα Docking από τη Hörmann Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή 2 Η τεχνογνωσία του ειδικού 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

quadro ZD 107 GR-01 1

quadro ZD 107 GR-01 1 quadro 5 ZD 07 GR-0 Περιεχόµενα Οδηγός επιλογής... Ερµάρια δευτερεύουσας διανοµής - Οδηγός επιλογής... 5 - Ερµάρια... 6 - Πόρτες και εξαρτήµατα... 9 - Συστήµατα διανοµής... 7 Εξαρτήµατα εξοπλισµού - Εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.hella.com

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.hella.com ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολόκληρη η γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ 45 παραδείγματα εφαρμογής Δείτε την τεχνολογία φωτισμού σε πραγματικό χρόνο σε 3D www.hella.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τεχνολογία φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα. Οροφές ακουστικού σχεδιασμού. Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge. Διάτρητες

Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα. Οροφές ακουστικού σχεδιασμού. Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge. Διάτρητες Σύστημα VoglFuge Τεχνικές πληροφορίες VoglFuge Διάτρητες γυψοσανίδες με εκ κατασκευής ιδιότητα καθαρισμού του αέρα Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα