ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ Φ.956.1/28/ Σ.7558 Αθήνα, 13 Οκτ 2014 Συν.: Δέκα (10) Φύλλα ΓΕΝ - ΓΕΑ /Γεν. Γραμματεία (Από 300 αντίτυπα) ΑΟΟΑ (300 αντίτυπα) Πίνδου και Κατεχάκη , Παπάγου ΕΑΑΣ(50 αντίτυπα) Χαρ. Τρικούπη 18 Α , Αθήνα Παραρτήματα ΕΑΑΣ (100 αντίτυπα) ΕΑΑΝ (50 αντίτυπα) Ι.Παπαρηγοπούλου & Παλαιών Πατρών Γερμανού , Αθήνα ΕΑΑΑ (50 αντίτυπα) Χαλκοκονδύλη , Αθήνα Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΣΧΕΤ : α. Φ.911.8/1/5014/Σ.1405/08 Αυγ 2014/ΑΟΟΑ/Δνση Προγρ/σμού β. Φ.911.8/2/5015/Σ.1406/08 Αυγ 2014/ΑΟΟΑ/Δνση Προγρ/σμού 1. Σας αποστέλλουμε, κατόπιν του (β) σχετικού, την (α) όμοια εγκύκλιο του ΑΟΟΑ, με την οποία εξαγγέλλεται η διανομή πενήντα (50) δανείων του 38 ου Στεγαστικού του Προγράμματος, για τη στεγαστική εξυπηρέτηση των μελών του. 2. Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με το ύψος του δανείου, τη χρήση του, τους όρους χορήγησής του, καθώς και την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής ( ). 3. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών του ΑΟΟΑ, ως ακολούθως: α. Οι Γενικές Γραμματείες των ΓΕΝ και ΓΕΑ, με την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες και Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους. β. Οι Ενώσεις αποστράτων Αξιωματικών, ομοίως, μέσω των Παραρτημάτων τους.

2 -2- -/- 4. Το ΤΥΕΣ, να μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα, εκτύπωση της παρούσας. Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εκτύπωσης να ρυθμιστούν με απευθείας συνεργασία του ΤΥΕΣ με τη ΔΟΙ/ΓΕΣ. Ακριβές Αντίγραφο Β'Υ/ΓΕΣ Αντγος Αλέξανδρος Οικονόμου Ανθλγός (Ο) Πέτρος Φακούδης ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ

3 ΠΡΟΣ : Μέλη ΑΟΟΑ (ΣΞ - ΠΝ -ΠΑ) ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΔΟΙ/1γ ΑΟΟΑ/ΔΤΥ ΑΟΟΑ/ΔΟΥ ΑΟΟΑ/Δνση Διοικητικού ΑΟΟΑ/Δνση Δικαστικού ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΑΠΑΓΟΣ Τ.Κ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Τηλέφ FAX Ηλ. Ταχυδρομείο: Φ /1/5014 Σ Παπάγος, 08 AUY 2014 ΘΕΜΑ: 38ο Στεγαστικό Πρόγραμμα (Διανομή 50 Στεγαστικών - Οικοδομικών Δανείων στα Μέλη του ΑΟΟΑ) ΣΧΕΤ: α. ΚΥΑ με ΑΔΑ:ΒΕΑ16-ΕΟ2/4 Απρ 13 β. Υπ' αριθ. 1142/59/ Απόφαση Δ.Σ./ΑΟΟΑ. γ. Υπ' αριθ. 1143/02/ Απόφαση Δ.Σ./ΑΟΟΑ ΚΕΦ. Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του (β) σχετικού, το ΔΣ/ΑΟΟΑ αποφάσισε της έγκριση της πίστωσης ,00 και με το (γ) σχετικό την έκδοση της εγκυκλίου του 38 ου Προγράμματος διανομής πενήντα (50) στεγαστικών και οικοδομικών δανείων μέχρι του ποσού των ,00, από το αποθεματικό του Οργανισμού, στους δικαιούχους - μέλη του ΑΟΟΑ. ΚΕΦ. Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 2. Με βάση το (α) σχετικό καθορίζεται: α. Επιτόκιο 1% μέχρι β. Στη συνέχεια, από και εφεξής στο ήμισυ (1/2) του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), ετήσιας διάρκειας, στρογγυλοποιούμενου στην αμέσως προηγούμενη ακέραια μονάδα. γ. Τα χορηγούμενα δάνεια θα είναι 15ετούς διάρκειας και θα εξοφλούνται, με σχετική απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ, σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. δ. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο, παρέχεται στα μέλη του ΑΟΟΑ η δυνατότητα αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20) έτη, κατόπιν επιλογής τους. 3. Στο Παράρτημα «Α» της παρούσας εγκυκλίου (Πίνακας Ποσού Δανείων και Αντίστοιχης Τοκοχρεωλυτικής Δόσης), καθορίζονται οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, αναλόγως του ύψους του δανείου που επιθυμεί να λάβει κάθε μέλος και του επιτοκίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4 -2-4. Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις εξόφλησης του δανείου παρακρατούνται: α. Από τις αποδοχές των εν ενεργεία δικαιούχων μελών, μέσω των ΟΛΚΕΣ - ΟΛΚΕΝ - ΟΛΚΑ. β. Από τη σύνταξη των εν αποστρατεία δικαιούχων - μελών, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), μετά τη γνωστοποίηση στον Οργανισμό του Αριθμού Μητρώου Σύνταξης, ως οφείλουν. γ. Μέσω κατάθεσης στον Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΑΟΟΑ, στην Γενική Τράπεζα. ΚΕΦ. Γ' ΧΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 5. Τα δάνεια χορηγούνται: α. Για αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος ή αρτίου οικοπέδου εντός Σχεδίου Πόλης ή και εκτός σχεδίου, εφόσον, όμως είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις ή ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή επέκταση υπάρχουσας ιδιοκτήτου κατοικίας ή αποπεράτωση ημιτελούς ιδιοκτήτου κατοικίας. β. Για την επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας γ. Για εξόφληση ήδη ληφθέντος στεγαστικού δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. ΚΕΦ. Δ' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 6. Η αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου μπορεί να γίνει κατά πλήρη κυριότητα από το δικαιούχο ή/και τη σύζυγό του ή κατά ψιλή κυριότητα από τα τέκνα του δικαιούχου και η ισόβια επικαρπία να ανήκει στο δικαιούχο ή/και τη σύζυγό του. Ομοίως το προς ανέγερση κατοικίας οικόπεδο ή η προς επέκταση ή αποπεράτωση κατοικία μπορεί να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δικαιούχο ή/και τη σύζυγό του ή κατά ψιλή κυριότητα στα τέκνα τους και ο δικαιούχος ή/και η σύζυγός του να έχουν την ισόβια επικαρπία. 7. Το δάνειο δεν χορηγείται για ακίνητα που αγοράζονται ή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στα τέκνα του δικαιούχου ή που ήδη ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο του δικαιούχου και πρόκειται να αγοραστούν από αυτόν. 8. Τονίζεται ότι το δάνειο χορηγείται για αγορά μιας μόνο κατοικίας ή αρτίου οικοπέδου εντός Σχεδίου Πόλης ή και εκτός σχεδίου, εφόσον, όμως είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις και όχι π.χ. 2 διαμ/των ή 2 οικοπέδων συνεχόμενων. Σε περίπτωση ανέγερσης από το εξυπηρετούμενο μέλος σε οικόπεδο του, περισσοτέρων της μιας κατοικιών π.χ. διώροφη ή τριώροφη οικοδομή το μέλος θα πρέπει να επιλέξει για ποια κατοικία εξ αυτών θα του χορηγηθεί το δάνειο (Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η ύπαρξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και η μεταγραφή της στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, όπου αυτό υφίσταται). 9. Το δάνειο καταβάλλεται ολόκληρο σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου ή ετοίμου διαμερίσματος, ή σε δόσεις σε περίπτωση αγοράς κατοικίας που είναι σε

5 στάδιο κατασκευής ή ανέγερσης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Επίσης το δάνειο καταβάλλεται σε δόσεις σε περίπτωση επισκευής κατοικίας. 10. Σε περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας ή οικοπέδου θα πρέπει η αξία που αναγράφεται στο Συμβόλαιο αγοράς να είναι μεγαλύτερη του δανείου που λαμβάνει το μέλος. 11. Σε περίπτωση δανείου για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, ή αγοράς κατοικίας που κατασκευάζεται, τούτο καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως παρακάτω: α. Α'Δόση, σε ποσοστό 40% του δανείου, με την εγγραφή της προσημείωσης, εφόσον η αξία του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η κατοικία, καλύπτει το ποσό αυτό. β. Β'Δόση, σε ποσοστό 60% του δανείου, με την αποπεράτωση του Φέροντος Οργανισμού (μπετά) και την θεώρηση της κατά νόμο Αδείας Δόμησης από την υπηρεσία Δόμησης(μετά από αυτοψία Επιθεωρητού Δόμησης). 12. Για τη χορήγηση της Α'δόσης στην παραπάνω (παρ. 11) περίπτωση θα πρέπει η αξία του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται η κατοικία να είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο 40% του δανείου. Σ' αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται ως Α'δόση ποσοστό του δανείου ίσο με την αξία του οικοπέδου (βάσει στοιχείων της Εφορίας που προσκομίζει το μέλος ή εκτίμησης επιτροπής του ΑΟΟΑ). Στην τελευταία περίπτωση η διαφορά του ποσοστού της Α'δόσης καταβάλλεται μαζί με την Β' δόση του δανείου, ήτοι με την αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού (μπετά). 13. Σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου εντός Σχεδίου Πόλης ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει εκτός του Συμβολαίου αγοράς με το τοπογραφικό του και το ΦΕΚ ένταξης της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης. Το ποσό του δανείου χορηγείται ολόκληρο αν η αξία του οικοπέδου που αναγράφεται στο συμβόλαιο είναι ίση ή μεγαλύτερη του δανείου, αλλιώς χορηγείται ποσό δανείου όσο αναγράφεται στο Συμβόλαιο η αξία αγοράς του οικοπέδου. 14. Σε περίπτωση δανείου για επισκευή κατοικίας ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει άδεια Δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης εφόσον απαιτείται καθώς και λεπτομερή περιγραφή των οικοδομικών εργασιών που θα εκτελεσθούν με αναλυτικό προϋπολογισμό υπογεγραμμένους από διπλωματούχο Μηχανικό. Αν δεν απαιτείται η έκδοση αδείας Δόμησης και απαιτείται άδεια εργασιών μικράς κλίμακας, ο δικαιούχος υποβάλλει την δεύτερη άδεια ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται η έκδοση καμίας από αυτές υποβάλλει σχετική βεβαίωση Μηχανικού. Το ποσό του δανείου που θα του χορηγηθεί θα είναι ίσο του προϋπολογισμού των εργασιών όπως εγκριθούν από τον ΑΟΟΑ και εφόσον η αξία της κατοικίας που επισκευάζεται είναι μεγαλύτερη του δανείου που θα του χορηγηθεί. Ο δικαιούχος με την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου λαμβάνει ως προκαταβολή το 40% του δανείου και το υπόλοιπο του δανείου με την αποπεράτωση των επισκευών και κατόπιν αυτοψίας. 15. Σε περίπτωση δανείου για εξόφληση άλλου στεγαστικού δανείου που έχει λάβει ο δικαιούχος από Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να προσκομισθεί πλήρης φάκελος με όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δανείου από την Τράπεζα ως και η τεχνική έκθεση Μηχανικού για την Νομιμότητα του ακινήτου, σύμφωνα με την κείμενη Πολεοδομική Νομοθεσία.

6 Αναλυτικές οδηγίες για την κάθε περίπτωση στεγαστικού δανείου που λαμβάνει το εξυπηρετούμενο μέλος, θα διαβιβασθούν με το έγγραφο της Δνσης Διοικητικού ΑΟΟΑ που θα του κοινοποιεί ότι κρίθηκε δικαιούχος του 38 ου Στεγαστικού Προγράμματος. ΚΕΦ. Ε' ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 17. Για συμμετοχή στο 38 ο Στεγαστικό Πρόγραμμα θα κληθούν όλα τα Μέλη της Α' Κατηγορίας και από τη Β' Κατηγορία, οι εγγεγραμμένοι μέχρι και το έτος 2000,καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των χορηγούμενων δανείων. Δικαίωμα συμμετοχής στο 38 ο Στεγαστικό Πρόγραμμα έχουν τα μέλη όλων των Κλάδων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) του ΑΟΟΑ και συγκεκριμένα της Α'κατηγορίας (αρχικώς εγγεγραμμένοι και Επανεγγραφέντες) και της Β'κατηγορίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη πραγματικής Υπηρεσίας μονίμου εν ενεργεία Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού. 18. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής (ως Παράρτημα «Β») λήγει την 15 Δεκ ΚΕΦ. ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 19. Η κατανομή των 50 δανείων κατά Κατηγορία γίνεται βάσει του άρθρου 3 του ΝΔ 89/73 «Περί τροποποίησης συμπλήρωσης της περί ΑΟΟΑ νομοθεσίας» ήτοι 80% η Α' Κατηγορία (Αρχικώς εγγεγραμμένοι και Επανεγγραφέντες) και 20% η Β' Κατηγορία όπως παρακάτω: Α' κατηγορία αρχικώς εγγεγραμμένοι: 30 δάνεια Α' κατηγορία επανεγραφέντες :10 δάνεια Β' κατηγορία : 10 δάνεια 20. Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετα δάνεια από την Α' Κατηγορία (Αρχικώς εγγεγραμμένοι και Επανεγγραφέντες), αυτά θα διατεθούν σε μέλη της Β' Κατηγορίας, που θα δηλώσουν συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3648/08. ΚΕΦ. Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 21. Η Δνση Διοικητικού του ΑΟΟΑ, μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής των μελών που επιθυμούν, θα ελέγξει και θα κατανείμει τα δάνεια στα μέλη - δικαιούχους κάθε Κατηγορίας (Α'- Β') και Κλάδου (ΣΞ - ΠΝ - ΠΑ), λαμβανομένης υπόψη την υφιστάμενη επετηρίδα. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει στηρίζεται στη χρονική προτεραιότητα των μελών, ανεξαρτήτως κλάδου, βάσει του έτους εγγραφής των, όπως καθορίστηκε και από την με αριθμό 198/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή με την Φ.956.1/46/320373/Σ.4230/ /ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ, απόφαση του κ. ΥΦΕΘΑ, όπως παρακάτω: α. Το μέλος που θα δηλώσει συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα προηγείται έναντι άλλου μέλους (ανεξαρτήτως κλάδου) βάσει του έτους εγγραφής του. Για παράδειγμα: (1) Μέλος της κατηγορίας Α' ΠΑ της επετηρίδας του 1965, προηγείται μέλους της Α' ΣΞ της επετηρίδας του (2) Μέλος της κατηγορίας Α' ΠΝ της επετηρίδας του 1967, προηγείται των μελών ΣΞ και ΠΑ έτους 1968.

7 (3) Μέλος της κατηγορίας Β' ΠΝ έτους 1973, προηγείται μέλους της Β' ΣΞ έτους 1974, κ.ο.κ. β. Μεταξύ των μελών του ιδίου έτους και διαφορετικών κλάδων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), η κατανομή των εξυπηρετήσεων θα γίνεται στους κλάδους βάσει των ποσοστών των εγγεγραμμένων μελών σε αυτούς (τους κλάδους) του ιδίου έτους, και αναλόγως των δηλώσεων συμμετοχής, θα κατανέμονται τα δάνεια που αντιστοιχούν στο αυτό το έτος. 22. Τα μέλη - δικαιούχοι κατά κατηγορία και κλάδο που θα υποβάλουν δήλωση συμμετοχής και δικαιούνται εξυπηρέτηση με το παρόν στεγαστικό πρόγραμμα, θα καθορισθούν με την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΑΟΟΑ. ΚΕΦ. Η' ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ. 23. Η απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ που θα καθορίζει ονομαστικά τα μέλη -δικαιούχους που δικαιούνται το δάνειο, με το παρόν στεγαστικό Πρόγραμμα, θα γνωστοποιείται με σχετικό έγγραφο της Δνσης Διοικητικού ΑΟΟΑ και θα δίνεται σε αυτά: α. Προθεσμία δύο (2) μηνών, για την αποδοχή της στεγαστικής των εξυπηρέτησης με δάνειο. β. Προθεσμία άλλων τεσσάρων (4) μήνών, από όσους αποδεχτούν την εξυπηρέτηση, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών χορήγησης του δανείου. 24. Με το παραπάνω έγγραφο Δνσης Διοικητικού ΑΟΟΑ θα κοινοποιούνται στο μέλος και αναλυτικές οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση χρήσης του εγκριθέντος στεγαστικού δανείου. 25. Συνιστάται στα μέλη να μεριμνήσουν έγκαιρα για τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικών και να τα υποβάλλουν εντός της τετράμηνης προθεσμίας της παραγράφου 24β. 26. Παράταση της τετράμηνης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών δεν θα εγκρίνεται, εκτός της περίπτωσης που αποδεδειγμένα εκκρεμεί στην Πολεοδομία η έκδοση Άδειας Δόμησης για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή επέκτασης (καθ' ύψος ή οριζοντίως) υπάρχουσας κατοικίας. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται στην υπηρεσία αντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου της Αδείας Δόμησης που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία Δόμησης. ΚΕΦ.Θ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΨΙΕΣ 27. Το προς αγορά ή ανέγερση ή επισκευή ακίνητο ( Μονοκατοικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο) θα εκτιμηθεί κατόπιν αυτοψίας είτε από επιτροπές που έχουν συστήσει οι κατά τόπους Σχηματισμοί ή από Επιτροπή του ΑΟΟΑ. Επίσης αυτοψίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα διενεργούνται από Μηχανικό ή Αξιωματικό του ΑΟΟΑ ή Αξιωματικό από Σχηματισμό ή Μονάδα. 28. Οι αυτοψίες Επιτροπών ή μεμονωμένων Οργάνων θα διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μεταφορά μελών Επιτροπής ή των μεμονωμένων Οργάνων θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του δανειολήπτη μέλους.

8 Σε περιπτώσεις αυτοψιών σε ορισμένες επαρχίες ή σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν έχουν συγκροτηθεί επιτροπές από τους Σχηματισμούς, η αυτοψία θα διενεργείται κατά περίπτωση από αρμόδιο όργανο (Μηχανικό ΑΟΟΑ ή Αξιωματικό) με μέριμνα και δαπάνη του μέλους. Το μέλος επιβαρύνεται με την δαπάνη μεταφοράς - διανυκτέρευσης κ.λ.π. του Οργάνου σ' ορισμένες περιπτώσεις. Η καταβολή της υπόψη δαπάνης θα γίνεται στην Δ.Ο.Υ/Α.Ο.Ο.Α, απ' όπου θα εισπράττει το ποσό το αρμόδιο όργανο (υπάλληλος ΑΟΟΑ ή Αξιωματικός) με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Η διαδικασία θα καθοριστεί ειδικότερα με απόφαση του ΑΟΟΑ. ΚΕΦ. Ι' ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ. 30. Το μέλος υποχρεούται να προσκομίζει νομίμως κεκυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του οικοπέδου που θα ανεγείρει την οικοδομή ή της έτοιμης κατοικίας ή του οικοπέδου που πρόκειται να αγοράσει, για προγενέστερη χρονική περίοδο 10 ετών. Οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, μη ύπαρξης βαρών και μη διεκδίκησης από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το αντίστοιχο Κτηματολογικό Γραφείο από το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται πλήρες Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ενώ όπου το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί θα προσκομίζεται το οικείο αποδεικτικό υποβολής δήλωσης. Επίσης απαιτείται αντίγραφο της άδειας Δόμησης, του τοπογραφικού του οικοπέδου και της κατόψεως θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης και του ΦΕΚ ένταξης της περιοχής σε Σχέδιο Πόλης σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου ή βεβαίωση της υπηρεσίας Δόμησης αν το ακίνητο πρόκειται να κατασκευασθεί σε περιοχή εκτός σχεδίου κατόπιν της έκδοσης της κατά νομό απαιτούμενης Αδείας Δόμησης. Αν οι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι κατατεθειμένοι σε συμβολαιογράφο τότε θα προσκομίζεται πράξη κατάθεσης των τίτλων ιδιοκτησίας. Κάθε δαπάνη για τα νόμιμα δικαιώματα Συμβολαιογράφων - Υποθηκοφυλάκων κ.λ.π. όσο και τα έξοδα παράστασης τόσο του δικηγόρου του ΑΟΟΑ όσο και του δικηγόρου του δικαιούχου βαρύνουν το δανειολήπτη μέλος. 31. Προς εξασφάλιση των χορηγουμένων δανείων γίνεται εγγραφή πρώτης προσημείωσης επί ακινήτου του δικαιούχου ή της συζύγου του ή της αγοραζόμενης έτοιμης κατοικίας ή οικοπέδου. Επίσης είναι δυνατή η εγγραφή δεύτερης προσημείωσης επί των παραπάνω ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η αξία του υποθηκευόμενου είναι μεγαλύτερη κατά 30% του συνολικού ποσού των δανείων της. Το μέλος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει στον ΑΟΟΑ πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ ή ΕΝΦΙΑ του προς εξασφάλιση ακινήτου, καθόσον το πιστοποιητικό αυτό υποχρεωτικά αναφέρεται στην περί προσημείωσης απόφαση και προσαρτάται στο πρωτότυπο αυτής. 32. Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αυτά στην Δνση Δικαστικού ΑΟΟΑ (τηλ ). ΚΕΦ. ΙΑ' ΚΥΡΩΣΕΙΣ 33. Το μέλος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του στεγαστικού δανείου χωρίς επιπτώσεις μέσα στην δίμηνη προθεσμία (παράγραφος 24α) που τίθεται για την αποδοχή της στεγαστικής εξυπηρέτησης των με δάνειο. 34. Σε περίπτωση που το μέλος μετά την παρέλευση του διμήνου (παράγραφος 24α), δεν υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής ή μη, ο Οργανισμός θα θεωρήσει ότι το μέλος δεν αποδέχεται την εξυπηρέτηση του, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και

9 αυτόματα, χωρίς καμία άλλη ενέργεια, θα διαγράφεται από αυτό. Διευκρινίζεται ότι τα Μέλη έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τον Οργανισμό, καθότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν Μέλη που έχουν ορισθεί ως Επιλαχόντες στο ίδιο Πρόγραμμα. 35. Σε περίπτωση που παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ή τυχόν παράταση αυτής (παρ. 24β και 27) και το μέλος δεν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τότε θα ανακαλείται η έγκριση του στεγαστικού δανείου, δυνατόν δε να επιβάλλονται κυρώσεις στο μέλος, δυνάμει του ΒΔ 17 Μάϊ/7 Ιουν 1955, ΦΕΚ Α'143, (άρθρο 8, παράγραφος 6, εδάφιο α) και θα χορηγείται το δάνειο τούτο στο επόμενο στην σειρά προτεραιότητας μέλος που έχει δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα. ΚΕΦ. ΙΒ' ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕ-ΩΛΥΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ. 36. Ο χρόνος χορήγησης του δανείου είναι συνάρτηση της πληρότητας των υποβληθησομένων από κάθε δικαιούχο δικαιολογητικών. Εφόσον αυτά είναι πλήρη, το δάνειο θα καταβληθεί μετά τη διενέργεια της αυτοψίας, την εκτίμηση του ακινήτου από τον ΑΟΟΑ, την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και την προσκόμιση στον ΑΟΟΑ των σχετικών πιστοποιητικών. 37. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα αρχίζει την 1η του επόμενου μήνα από την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου εφόσον πρόκειται για δάνειο που χορηγείται εφάπαξ. 38. Σε περίπτωση δανείου με δόσεις, η έναρξη εξόφλησης του δανείου θα γίνεται 6 μήνες μετά την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου ασχέτως λήψεως όλου ή μέρους του ποσού του δανείου. ΚΕΦ. ΙΓ' ΔΙΑΦΟΡΑ 39. Ασφάλιση ακινήτου κατοικίας Το μέλος υποχρεούται: α. Να προβεί σε ετήσια ασφάλιση για πυρκαϊά και σεισμό, για την δια του δανείου αγοραζόμενη ή ανεγερθησόμενη κατοικία, μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου ή για ποσό, αντικειμενικά ισόποσο της αξίας της κατασκευής, το οποίο και θα πρέπει να εγκριθεί από την υπηρεσία. β. Να εκχωρήσει ανέκκλητα στον ΑΟΟΑ την απαίτησή του από την ασφαλιστική εταιρεία. 40. Επιστροφή Συνεταιρικής μερίδας. α. Για την επιστροφή της καταβληθείσας στον ΑΟΟΑ συνεταιρικής μερίδας στα μέλη που θα εξυπηρετηθούν τελικά με το παρόν στεγαστικό πρόγραμμα, απαιτείται προηγουμένως να έχουν ασφαλίσει το ακίνητο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. β. Η συνεταιρική μερίδα επιστρέφεται στον δικαιούχο με την καταβολή της πρώτης τοκοχρεωλυτικής δόσης,(περίπου το 70% των εισφορών του ενώ δεν

10 -2- παρακρατείται η συνδρομή υπερ ΑΟΟΑ 0,88 ευρώ) οπότε και διαγράφεται από την Επετηρίδα των μελών του ΑΟΟΑ. 41. Δηλώσεις συμμετοχής. α. Οι δηλώσεις συμμετοχής στο 38ο Πρόγραμμα να συνταχθούν σύμφωνα με το παράρτημα «Β» της παρούσας εγκυκλίου και να υποβληθούν στα Γραφεία του Οργανισμού (Πίνδου και Κατεχάκη Παπάγου Τ.Κ ) μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2014 β. Στη δήλωση συμμετοχής το μέλος θα αναγράφει το ποσό του δανείου που επιθυμεί π.χ ή ή καθώς και την χρήση του δανείου π.χ. αγορά διαμερίσματος ή οικοπέδου ή ανέγερση κατοικίας ή επισκευή κατοικίας κ.λ.π. γ. Οι δηλώσεις συμμετοχής είτε θα κατατεθούν απ' ευθείας στον ΑΟΟΑ είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με FAX ( ) στον ΑΟΟΑ μέχρι την παραπάνω προθεσμία. 42. Πληροφορίες α. Για πληροφορίες σχετικές με την σειρά προτεραιότητας στην Επετηρίδα τα μέλη να απευθύνονται στο τηλέφωνο και για πληροφορίες σχετικές με το κείμενο της εγκυκλίου στα τηλέφωνα , για οικονομικά θέματα του Δανείου στη Δ.Ο.Υ./ΑΟΟΑ, τηλ και για θέματα ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας - εγγραφής προσημείωσης κ.λ.π. στη Δνση Δικαστικού τηλ και 464 ή στα τηλέφωνα για θέματα Αδειών Δόμησης, τεχνικού ελέγχου των ακινήτων κ.λ.π. β. Μετά τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής, τα αποτελέσματα της κατανομής των 50 δανείων θα τα πληροφορηθούν τα μέλη από την Δνση Διοικητικού (τηλ ). γ. Το FAX του ΑΟΟΑ είναι και η ηλεκτρονική Διεύθυνση Ακριβές Αντίγραφο Αντιστράτηγος Κουτρουμπέλης Αθανάσιος Γενικός Διευθυντής Ανθστής Φ(ΠΖ) Καραπάνου Ειρήνη Δνση Διοικητικού/IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πίνακας Ποσού Δανείων και Αντίστοιχης Τοκοχρεωλυτικής Δόσης. «Β» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής στο 38 ο Πρόγραμμα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.911.8/1 /5014/ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Παπάγος, 08 Αυγ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ

11 Επιτόκιο 1% (για το 2014 έως το 2015)-Χρόνος εξόφλησης 15 έτη με επέκταση κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στα 20 χρόνια. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ Παρατηρήσεις: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (με έναρξη το 2014 και επιτόκιο 1%) ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (με έναρξη το 2014 και επιτόκιο 1%) ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ,20 229, ,40 184, ,50 138, ,70 92,00 1. Το δάνειο ανέρχεται βάσει της (α) σχετικής μέχρι του ποσού των Ευρώ με επιτόκιο 1% για το 2014 έως και τις και στη συνέχεια το επιτόκιο καθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους και είναι ίσο με το ήμιση του ισχύοντος στα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου ετήσια διάρκειας στρογγυλοποιούμενο στην αμέσως προηγούμενη μονάδα και χρόνο εξόφλησης 15 έτη με περαιτέρω επέκταση στα 20 χρόνια κατόπιν αίτηση του δικαιούχου. 2. Κάθε μέλος ανάλογα των αναγκών του μπορεί να δηλώσει το ποσό του δανείου που επιθυμεί π.χ ή ή κ.λ.π. μέχρι Η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση παρακρατείται από τον μισθό ή την σύνταξη του μέλους ή κατατίθεται σε Τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού. Ακριβές Αντίγραφο Αντιστράτηγος Κουτρουμπέλης Αθανάσιος Γενικός Διευθυντής Ανθστής Φ(ΠΖ) Καραπάνου Ειρήνη Δνση Διοικητικού/IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Β'' ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.911.8/1 /5014/ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Παπάγος, 08 Αυγ 2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 38 ο ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βαθμός:... Επώνυμο:... Όνομα:... Όνομα Πατρός:... Κλάδος:...

12 Αριθμός Μητρώου:... Κατηγορία:... Εγκυκλίου του ΑΟΟΑ,της οποίας τους όρους πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδέχομαι και ΕΠΙΘΥΜΩ Διευθυνση Κατοικίας α. Να εξυπηρετηθώ δανείου,ποσου χορήγηση με τη Οδός-Αριθμός:... Πόλη:... Τ.Κ:... β. Ως χρόνο αποπληρωμής να είναι τα... έτη. γ. Να χρησιμοποιήσω το δάνειο... Τηλέφωνο:... Αρ.κιν.τηλ: ΑΦΜ:... ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥΣ Έχω αναγνωριστεί ως υποκατάστατος του αρχικού μέλους του Οργανισμού (στοιχεία αρχικού μέλους) Επώνυμο:... Όνομα:... Όνομα Πατρός:... δ. Επιπλέον δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω συμπληρώσει τον από τη νομοθεσία του ΑΟΟΑ προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας ως Αξκός ή Ανθστής(κατά περιπτωση). (Τόπος)...,(Ημερομηνία)... Ο/Η Υπευθύνως Δηλ... Αριθμός Μητρώου:... ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ότι έλαβα γνώση της υπ'αριθμό Φ... Ακριβές Αντίγραφο Ανθστής Φ(ΠΖ) Καραπάνου Ειρήνη Δνση Διοικητικού/IV Θεωρήθηκε Το γνήσιο της υπογραφής Αντιστράτηγος Κουτρουμπέλης Αθανάσιος Γενικός Διευθυντής ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πριν από κάθε επίσκεψη στον Οργανισμό να προηγείται η τηλεφωνική συνεννόηση στα παρακάτω τηλέφωνα (10:00-13:00 Ω) ούτως ώστε τα αρμόδια όργανα να ευρίσκονται στη θέση τους και να έχει εκδοθεί η επιταγή. Δνση Δικαστικού: Δνση Προγραμματισμού: (Αυτοψίες) Δνση Οικονομικού: ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

13 Το δάνειο χορηγείται αποκλειστικά για: α. Αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος β. Ανέγερση κα ικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο γ. Επέκταση υπάρχουσας ιδιόκτητης κατοικίας και δ. Αποπεράτωση ημιτελούς ιδιόκτητης κατοικίας. ε. Εξόφληση ληφθέντος στεγαστικού δανείου στ. Επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας ζ. Αγορά άρτιου οικοπέδου εντός Σχεδίου Πόλης 3. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η αγορά κατοικίας ή οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως μπορεί να γίνει στο όνομα του δικαιούχου ή και της συζύγου του. Επίσης μπορεί η ψιλή κυριότητα να ανήκει στα τέκνα του δικαιούχου και ο δικαιούχος να έχει την ισόβια επικαρπία μόνος ή μαζί με τη σύζυγό του. Στην περίπτωση ανέγερσης κατοικίας επί ιδιοκτήτου οικοπέδου ή επέκτασης ή αποπεράτωσης κατοικίας θα πρέπει (το οικόπεδο ή η ημιτελής κατοικία) να ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο ή τη σύζυγό του ή κατά ψιλή κυριότητα στα τέκνα του και κατά την ισόβια επικαρπία στο δικαιούχο ή και τη σύζυγό του. 4. ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ α. Το ποσό του δανείου, που θα χορηγηθεί, δεν μπορεί να είναι σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερο του ποσού των Ευρώ. β. Το ποσόν του δανείου επίσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της τιμής που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς (αν αφορά αγορά οικίας ή οικοπέδου). Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα αρχίσει την 1 η του επόμενου μηνός από την υπογραφή του ιδιωτικού δανειστικού συμβολαίου, εφόσον πρόκειται για εφάπαξ καταβολή ή εάν η χορήγηση δανείου είναι σε δόσεις, η έναρξη εξόφλησης του δανείου θα γίνεται μετά από έξι (6) μήνες από την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, ασχέτως λήψεως ολόκληρου ή μέρους του ποσού του δανείου. γ. To επιτόκιο μέχρι ορίζεται στο 1%. (1) Στη συνέχεια, από και εφεξής στο ήμισυ (1/2) του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), ετήσιας διάρκειας, στρογγυλοποιούμενο στην αμέσως προηγούμενη ακέραια μονάδα. (2) Τα χορηγούμενα δάνεια θα είναι 15ετούς διάρκειας και θα εξοφλούνται, με σχετική απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ, σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. (3) Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο, παρέχεται στα μέλη του ΑΟΟΑ η δυνατότητα αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20) έτη, κατόπιν επιλογής τους. 5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΑΣ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ α. Η έρευνα για την αγορά της οικίας ή του διαμερίσματος γίνεται με φροντίδα του ενδιαφερομένου δικαιούχου.

14 β. Ο δικαιούχος προ της κατάρτισης του συμβολαίου αγοράς απαιτείται να έχει ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας του υπόψη ακίνητου, με δικηγόρο της επιλογής του και του οποίου την πληρωμή θα αναλάβει ο ίδιος. γ. Μετά τον έλεγχο από το δικηγόρο των τίτλων ιδιοκτησίας, θα υπογράφεται το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο με δαπάνη και φροντίδα του δικαιούχου θα μεταγράφεται στα αντίστοιχα Βιβλία Μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου και σε όσες περιοχές λειτουργεί κτηματολόγιο απαιτείται να γίνεται η σχετική ενημέρωση του τοπικού κτηματολογικού γραφείου. δ. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης (1) Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου από φυσικό πρόσωπο έγγαμο απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή η σύζυγος του ή οποιοδήποτε από τα παιδιά τους (που δεν συμπλήρωσαν το 18 ο έτος της ηλικίας τους ή το 25 ο, προκειμένου για παιδιά που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού) δεν έχουν πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή διαμέρισμα που πληρούν, κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία, στην περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο, τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του ή δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο "άρτιο", ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου που οικοδομείται, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες και που βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ή σε τουριστικές περιοχές. (2) Η παραπάνω απαλλαγή δίνεται και για αγορά ολοκλήρου του ακινήτου από τους δύο (2) συζύγους. Οι διατάξεις για την απαλλαγή εφαρμόζονται και στη περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι έγγαμος. (3) Η απαλλαγή δίνεται για το ποσό της αντικειμενικής αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι του ποσού, για το οποίο υπάρχει δικαίωμα απαλλαγής. (4) ^ ποσό της απαλλαγής και τους όρους απαλλαγής παρακαλείσθε να πληροφορηθείτε από τις οικείες εφορίες, καθόσον τα ανωτέρω στοιχεία κατά καιρούς τροποποιούνται. (5) Πιστοποιητικό περι αξιολόγησης ΦΑΠ/ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι όταν η αγορά γίνεται κατά ψιλή κυριότητα από τα τέκνα και κατά επικαρπία από τον δικαιούχο, τα τέκνα δεν τυγχάνουν απαλλαγής φόρου μεταβίβασης για απόκτηση πρώτης κατοικίας. ε. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση δανείου Μετά τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας κατατίθενται στη Διεύθυνση Δικαστικού για έλεγχο, τα παρακάτω: (1) Αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου, το οποίο δεν πρέπει να περιέχει αιρέσεις ως προς την κτήση της κυριότητας από τον δικαιούχο με τα σχετικά πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, μη διεκδικήσεως. Το συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά, τα χορηγούμενα από τον συμβολαιογράφο και το υποθηκοφυλακείο, πρέπει να είναι τα πρωτότυπα. (2) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας και σχετικά πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου, (κτηματολογικού γραφείου όπου λειτουργεί), τα οποία πρέπει να καλύπτουν πλήρη δεκαετία, συνοδευόμενα από τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στους υπόψη τίτλους ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν πληρεξούσια. Από τη μελέτη των

15 τίτλων από το δικηγόρο του ΑΟΟΑ θα εξαρτηθεί η προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων. (3) Επικυρωμένα αντίγραφα από την Πολεοδομία, η οποία εξέδωσε την άδεια οικοδομής είτε για έτοιμο διαμέρισμα πολυκατοικίας, είτε υπό κατασκευή, είτε μονοκατοικίας όπως παρακάτω: (α) Της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. (β) Του τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου. (γ) Της κατόψεως της μονοκατοικίας ή του διαμερίσματος, επί του οποίου θα εγγραφεί προσημείωση υποθήκης. (4) Για αγορά οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα και το ΦΕΚ ένταξης της περιοχής σε σχέδιο Πόλης και απόδειξη πληρωμής εισφοράς σε χρήμα του οικείου Δήμου. 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ή ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Απαιτείται η προσκόμιση στον ΑΟΟΑ των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου με πρόσφατα τα σχετικά πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, μη διεκδικήσεως, για περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και πλήρες κτηματολογικό φύλλο με απόσπασμα κτηματολογικού χάρτη για τις περιοχές που λειτουργεί το κτηματολόγιο. β. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας και τα σχετικά πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου, τα οποία πρέπει να καλύπτουν πλήρη δεκαετία, συνοδευόμενα από τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στους υπόψη τίτλους ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν πληρεξούσια. Από τη μελέτη των τίτλων από το δικηγόρο του ΑΟΟΑ θα εξαρτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω εγγράφων. γ. Επικυρωμένα αντίγραφα από την αρμόδια Πολεοδομία, των παρακάτω: (1) Της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. (2) Του τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου. (3) Της κατόψεως της μονοκατοικίας ή του διαμερίσματος, επί του οποίου θα εγγραφεί προσημείωση υποθήκης. δ. Για την αποπεράτωση ανεγειρόμενης κατοικίας απαιτείται να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη κατοικία με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αν πρόκειται για πολυώροφο κτίσμα και η άδεια ανέγερσης να είναι σε ισχύ. ε. Όσον αφορά την επισκευή κατοικιών, διευκρινίζεται ότι κατ' αρχάς απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση από την Πολεοδομία εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με το Ν. 3212/03 και την υπ' αριθμ. 5219/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ εκτός εάν η έκδοση της άδειας δεν απαιτείται πράγμα που πρέπει να βεβαιώνεται από Μηχανικό με σχετική υπεύθυνη δήλωσή του. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πίνακας και προϋπολογισμός των επισκευαστικων εργασιών υπογεγραμμένα από μηχανικό. Διευκρινίζεται ότι το δάνειο που θα χορηγηθεί θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό των εργασιών όπως θα εγκριθούν τελικά από την Επιτροπή του ΑΟΟΑ. φόρος). στ. Πιστοποιητικό ΦΑΠ/ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο(ότι έχει εξοφληθεί ο οικείος

16 7. ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ α. Έλεγχος Τίτλων από Δικηγόρο Μετά την κατάθεση του συμβολαίου αγοράς, των πιστοποιητικών, των τίτλων ιδιοκτησίας, της οικοδομικής άδειας κ.λ.π. στον ΑΟΟΑ, όπως παραπάνω αναφέρεται, γίνεται έλεγχος των τίτλων από δικηγόρο του Οργανισμού. β. Έλεγχος Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου (1) Μετά τον έλεγχο των τίτλων και εφ' όσον ευρεθούν πλήρεις κατά τα ανωτέρω, γίνεται έλεγχος από επιτροπή εκτίμησης της αξίας του ακινήτου η οποία συγκροτείται από τον Α.Ο.Ο.Α. στις περιπτώσεις που πρόκειται για ανέγερση αποπεράτωση ή επισκευή κατοικίας. (2) Η μετάβαση της επιτροπής ή υπαλλήλου Μηχανικού ή Αξιωματικού Μηχανικού γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του δικαιούχου του δανείου. (3) Εάν το ακίνητο είναι σε περιοχή εκτός της Αθήνας, η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου ενεργείται από επιτροπή, που συγκροτείται από Αξ/κούς της Μονάδας, στην πόλη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο ή υπάλληλο Μηχανικό ή Αξιωματικό Μηχανικό του Οργανισμού ο οποίος μεταβαίνει στο ακίνητο για αυτοψία με δαπάνη του μέλους. γ. Υπογραφή Ιδιωτικού Δανειστικού Συμβολαίου (1) Αφού διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Δικαστικού η έκθεση της επιτροπής για την αξία του ακινήτου υπογράφεται στα γραφεία του Α.Ο.Ο.Α. ιδιωτικό δανειστικό συμβόλαιο. (2) Εφόσον το ακίνητο δεν ανήκει μόνο στο δικαιούχο αλλά και στη σύζυγό του ή και στα τέκνα του, κατά την ψιλή κυριότητα, στο δανειστικό συμβόλαιο παρίστανται και υπογράφουν και αυτοί. δ. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για Εγγραφή Προσημείωσης (1) Μετά την υπογραφή του παραπάνω ιδιωτικού δανειστικού συμβολαίου υποβάλλεται αίτηση στο Ειρηνοδικείο, κατά την εκδίκαση της οποίας συναινεί ο δικαιούχος του δανείου στην εγγραφή προσημείωσης για το ληφθησόμενο ποσό του δανείου (πλέον ποσοστού εξασφαλίσεως εξόδων, τόκων υπερημερίας κ.λ.π.) επί της αγορασθείσης οικίας / διαμερίσματος ή του οικοπέδου ή του δικαιώματος υψούν, όπου θα ανεγερθεί η οικία. (2) Η αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποβάλλεται από τον ΑΟΟΑ. (3) Τα έξοδα του δανείου που καταβάλλονται στο Ταμείο του Α.Ο.Ο.Α. κατά την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, ανέρχονται σε 450,00 ευρώ και περιλαμβάνουν τα έξοδα παράστασης του δικηγόρου του Α.Ο.Ο.Α. για την προσημείωση και λοιπά έξοδα διεκπεραίωσης. (4) Τα έξοδα εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, οκτώ τις χιλίεις ( 8 %o ) περίπου επί του ποσού εγγραφής του βάρους), συν τα έξοδα των πιστοποιητικών βαρύνουν το δικαιούχο του δανείου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δικαιούχος και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες (σύζυγος-τέκνα) πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως στο Ειρηνοδικείο κατά τη συζήτηση της αίτησης προσημείωσης υποθήκης. Αν θέλουν να εκπροσωπηθούν οφείλουν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίσουν δικηγόρο οπότε θα επιβαρυνθούν και με τα έξοδα παράστασής του.

17 ε. Πότε και πώς δίδεται το δάνειο (1) Το δάνειο θα δίνεται μετά την εγγραφή της υπέρ του ΑΟΟΑ πρώτης προσημείωσης υποθήκης με βάση τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής της προσημείωσης, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεως, τα οποία θα προσκομίζει εκ νέου στη Δνση Δικαστικού του ΑΟΟΑ ο δικαιούχος από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. (2) Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλο το ποσό του δανείου (πυρκαγιάς και σεισμούς το οποίο με ευθύνη τους θα ανανεώνουν μέχρι την εξόφληση του Δανείου). (3) Το δάνειο θα δίνεται ολόκληρο, όταν η οικία ή το διαμέρισμα που αγοράσθηκε είναι πλήρως αποπερατωμένο καθώς και στην περίπτωση αγοράς οικοπέδου, διαφορετικά σε δύο (2) δόσεις και ανάλογα με την πρόοδο του έργου, εφόσον η οικία ή το διαμέρισμα είναι υπό κατασκευή. (4) Όταν η κατοικία ή το διαμέρισμα είναι σε ημιτελή κατάσταση (διαμέρισμα που κατασκευάζεται σε πολυκατοικία) ή όταν δεν έχει αρχίσει η ανοικοδόμηση αυτής, το δάνειο θα δίνεται ως εξής: (α) Ανέγερση Κατοικίας σε ιδιόκτητο Οικόπεδο ή Αγορα Κατοικίας υποανέγερσης 1/ Όταν γίνει η εγγραφή της προσημείωσης και προσκομισθούν τα ως άνω πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου ή του Κτηματολογικού Γραφείου από τον δικαιούχο, δίνεται ποσοστό 40% του συνολικού ποσού του δανείου, εφόσον η αξία του οικοπέδου καλύπτει το ποσό αυτό και δεν έχουν αρχίσει εργασίες ανοικοδόμησης. 2/ Όταν τελειώσει ο σκελετός της πολυκατοικίας ή της ανεγειρόμενης οικίας, δίνεται το υπόλοιπο ποσοστό 60% του συνολικού ποσού του δανείου. (β) Επισκευή Κατοικίας Το δάνειο σε περίπτωση επισκευής θα δίνεται σε τμηματικές δόσεις ως παρακάτω: 1/ Το 40% της αξίας των εργασιών όπως εγκριθούν αυτές από τον ΑΟΟΑ με την προσκόμιση των πιστοποιητικών εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης. 2/ Το υπόλοιπο 60% με την αποπεράτωση του 30% περίπου των επισκευαστικών εργασιών κατόπιν αυτοψίας. 8. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ α. Τα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη φάκελο από την τράπεζα που έχουν λάβει δάνειο, αντίγραφο της δανειακής Σύμβασης που έχουν καταρτίσει με την Τράπεζα και πρόσφατη Τραπεζική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει το άληκτο κεφάλαιο του δανείου με τους τυχόν τόκους προκειμένου να αποπληρωθεί τούτο. β. Επίσης, τους τίτλους του ακινήτου καθώς και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεως από το υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολογικό γραφείο της περιοχής(στην τελευταία περίπτωση κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος).

18 γ. Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία θα προκύψει ότι απαιτούνται για τον έλεγχο του φακέλου από την Δνση Δικαστικού του ΑΟΟΑ. 9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ α. Για την επιστροφή της καταβληθείσης στον ΑΟΟΑ συνεταιριστικής μερίδας στα μέλη που εξυπηρετούνται με δάνειο, απαιτείται προηγουμένως να έχει ασφαλισθεί το ακίνητο. β. Η συνεταιριστική μερίδα επιστρέφεται στο δικαιούχο με την καταβολή της πρώτης τοκοχρεωλυτικής δόσης σύμφωνα με την 12230/1956, (ΦΕΚ Β'269) απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης Γενικός Διευθυντής Α.Ο.Ο.Α. Ανθστής Φ(ΠΖ) Καραπάνου Ειρήνη Δνση Διοικητικού/IV

19

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή

Θέμα: Επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή Αθήνα, 3 Μαΐου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 7Χ5Η465ΧΘΞ-Σ3Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006. Αριθ. Πρωτ.: 33165

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006. Αριθ. Πρωτ.: 33165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια Προϊσταμένη τμήματος ΦΜΑΠ Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους 2015-2016 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 19/3/2013 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα