Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 222/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα µέτρα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (4) Είναι ευκταίο, τόσο για τα κράτη µέλη όσο και για τους ενδιαφερόµενους αιτούντες άσυλο, να υπάρξει µηχανισµός που θα επιτρέπει την εξεύρεση λύσεως στην περίπτωση απόκλισης απόψεων µεταξύ δύο κρατών µελών κατά την εφαρµογή της ανθρωπιστικής ρήτρας που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 3 και 4 και το άρθρο 22 παράγραφος 2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η ουσιαστική εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 απαιτείνα καθοριστούν ορισµένοι κανόνες και συγκεκριµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής. Αυτές οι λεπτοµέρειες εφαρµογής πρέπει να καθοριστούν ρητά ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή του, τόσο όσον αφορά τη διαβίβαση και τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων αναδοχής και εκ νέου ανάληψης όσο και τις αιτήσεις πληροφόρησης και την εκτέλεση των µεταφορών. (2) Για να εξασφαλιστείη κατά το δυνατόν µεγαλύτερη συνέχεια µεταξύ της σύµβασης για τον προσδιορισµό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ), που υπεγράφη στο ουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 που την αντικατέστησε, ο παρών κανονισµός πρέπει να βασιστείστις κοινές αρχές, τους καταλόγους και τα έντυπα που θεσπίστηκαν από την επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 18 της εν λόγω σύµβασης, επιφέροντας σε αυτά τις τροποποιήσεις που κατέστησαν αναγκαίες αφενός λόγω της εισαγωγής νέων κριτηρίων και της διατύπωσης ορισµένων διατάξεων και αφετέρου συνεπεία των διδαγµάτων που αντλούνται από την αποκτηθείσα πείρα. (3) Πρέπει να ληφθείδεόντως υπόψη η αλληλεπίδραση µεταξύ των διαδικασιών που καθιερώθηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συµβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης του ουβλίνου ( 3 ). ( 1 ) ΕΕ L50της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 254 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 316 της , σ. 1. (5) Η σύσταση ενός δικτύου ηλεκτρονικών διαβιβάσεων που θα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 συνεπάγεται την καθιέρωση κανόνων σχετικών αφενός µε τις εφαρµοζόµενες τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου µε τις λεπτοµέρειες χρησιµοποίησής του. (6) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ( 4 ) εφαρµόζεται στην επεξεργασία που γίνεται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. (7) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία, η οποία δεν δεσµεύεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν δεσµεύεται ούτε από τον παρόντα κανονισµό και δεν υπόκειται στην εφαρµογή του µέχρις ότου συναφθείσυνθήκη που να επιτρέπει τη συµµετοχή της στον εν λόγω κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003. (8) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της συµφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2001 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς καθορισµού του κράτους που είναι αρµόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία ( 5 ), ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται ταυτόχρονα τόσο από τα κράτη µέλη όσο και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ο όρος «κράτη µέλη» νοείται ως περιλαµβάνων και την Ισλανδία και τη Νορβηγία. (9) Για να καταστείδυνατή η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/203, είναι σηµαντικό ο παρών κανονισµός να αρχίσει να ισχύει το νωρίτερο δυνατόν. ( 4 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 5 ) ΕΕ L93της , σ. 40.

2 L 222/ (10) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα προς τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ I ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Κατάρτιση αιτήµατος αναδοχής 1. Το αίτηµα αναδοχής υποβάλλεται µε πρότυπο έντυπο, υπόδειγµα του οποίου εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι. Το έντυπο περιλαµβάνει υποχρεωτικά τετραγωνίδια που πρέπει να συµπληρώνονται δεόντως, και τα λοιπά τετραγωνίδια τα οποία συµπληρώνονται ανάλογα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες. Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να καταγραφούν στο χώρο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Το αίτηµα περιλαµβάνει εξάλλου: α) αντίγραφο όλων των αποδεικτικών στοιχείων και έµµεσων αποδείξεων που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης το κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτηµα, συνοδευόµενα, αν χρειάζεται, από παρατηρήσεις σχετικά µε τις περιστάσεις απόκτησής τους και την αποδεικτική αξία που τους αποδίδει το κράτος που υποβάλει το αίτηµα, µε αναφορά στον κατάλογο των αποδεικτικών στοιχείων και έµµεσων αποδείξεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού β) ενδεχοµένως, αντίγραφο των δηλώσεων που υπέβαλε γραπτώς ο αιτών άσυλο ή για τις οποίες συντάχθηκε πρακτικό. 2. Όταν το αίτηµα βασίζεται σε θετικό αποτέλεσµα που έχει διαβιβαστείαπό την κεντρική µονάδα της Eurodac σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 µετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστείστην κεντρική µονάδα δυνάµει του άρθρου 8 του εν λόγω κανονισµού και εξακριβωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισµού, το αίτηµα περιλαµβάνει επίσης τα στοιχεία που διαβίβασε η κεντρική µονάδα. 3. Όταν το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα ζητά επειγόντως απάντηση σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 το αίτηµα αναφέρει τις περιστάσεις αίτησης ασύλου καθώς τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους που αιτιολογούν επείγουσα απάντηση. Άρθρο 2 Κατάρτιση αιτήµατος εκ νέου ανάληψης Το αίτηµα εκ νέου ανάληψης υποβάλλεται µε πρότυπο έντυπο, υπόδειγµα του οποίου εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, και εκθέτει τη φύση και τους λόγους του αιτήµατος καθώς και τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 επίτων οποίων θεµελιώνεται. Το αίτηµα περιλαµβάνει, εξάλλου, το θετικό αποτέλεσµα που έχει διαβιβαστείαπό την κεντρική µονάδα της Eurodac σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 µετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστείστην κεντρική µονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου κανονισµού και εξακριβωθείσύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισµού. Για τα αιτήµατα που αφορούν αιτήσεις χορήγησης ασύλου και γίνονται µετά την θέση σε εφαρµογή της Eurodac το έντυπο συµπληρώνεται µε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ Άρθρο 3 ιεκπεραίωση του αιτήµατος αναδοχής 1. Τα νοµικά και πραγµατικά επιχειρήµατα του αιτήµατος εξετάζονται υπό το πρίσµα των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και του καταλόγου των αποδεικτικών στοιχείων και εµµέσων αποδείξεων που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού. 2. Όποια και αν είναι τα κριτήρια και οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που αναφέρονται στο αίτηµα, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα εξακριβώνει, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6, του εν λόγω κανονισµού και κατά τρόπο διεξοδικό και αντικειµενικό, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες άµεσα ή έµµεσα διαθέσιµες, αν αποδεικνύεται η ευθύνη του για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Στην περίπτωση που οι διενεργούµενες επαληθεύσεις του κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα θεµελιώνουν την ευθύνη του βάσει ενός τουλάχιστον των κριτηρίων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, το εν λόγω κράτος µέλος υποχρεούται να αποδεχθείτην ευθύνη του. Άρθρο 4 ιεκπεραίωση του αιτήµατος εκ νέου ανάληψης Όταν αίτηµα εκ νέου ανάληψης θεµελιώνεται επί στοιχείων που παρέχει η κεντρική µονάδα της Eurodac και εξακριβώνονται από το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αναγνωρίζει την ευθύνη του, εκτός εάν οι επαληθεύσεις στις οποίες έχει προβεί καθορίζουν ότι εκλείπουν οι υποχρεώσεις του δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ή του άρθρου 16 παράγραφοι 2, 3 ή 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Η επίκληση της παύσης της ευθύνης δυνάµει των εν λόγω διατάξεων είναι δυνατή µόνο βάσει υλικών αποδεικτικών στοιχείων ή εµπεριστατωµένων και επαληθεύσιµων δηλώσεων του αιτούντος άσυλο.

3 L 222/5 Άρθρο 5 Αρνητική απάντηση 1. Αν, µετά την επαλήθευση, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα θεωρεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν επιτρέπουν να θεµελιωθείη υποχρέωσή του, η αρνητική απάντηση που αποστέλλεται στο κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα είναι πλήρως αιτιολογηµένη και αναφέρει λεπτοµερώς τους λόγους άρνησης. 2. Όταν το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα θεωρεί ότι η άρνηση βασίζεται σε λάθος εκτίµηση ή όταν έχει στη διάθεσή του συµπληρωµατικά στοιχεία προς υποβολή, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επανεξέταση του αιτήµατός του. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ασκηθείεντός τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία λήψης της αρνητικής απάντησης. Το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα προσπαθεί να απαντήσει εντός δύο εβδοµάδων. Οπωσδήποτε πάντως,αυτή η πρόσθετη διαδικασία δεν συνεπάγεται έναρξη εκ νέου της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 6 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται µε την άδεια ελεύθερης διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 υπόδειγµα της οποίας εµφαίνεται στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού προκειµένου να του επιτραπείη µετάβαση στο υπεύθυνο κράτος και να αποδείξει την ταυτότητά του, όταν εµφανισθείστον τόπο και εντός της προθεσµίας που έχουν οριστείκατά την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά µε την αναδοχή ή την εκ νέου ανάληψή του από το υπεύθυνο κράτος. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εκδίδεται άδεια ελεύθερης διέλευσης, εφόσον ο αιτών άσυλο δεν διαθέτει έγγραφα ταυτότητας. Ο τόπος και η ώρα της µεταγωγής ορίζονται µε κοινή συµφωνία από τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο Το κράτος µέλος που προβαίνει στη µεταγωγή µεριµνά ώστε να αποδοθούν στον αιτούντα άσυλο έγγραφα πριν από την αναχώρησή του ή να εγχειρισθούν στα µέλη της συνοδείας του όλα τα έγγραφα, προκειµένου αυτά να παραδοθούν στις αρµόδιες αρχές του υπεύθυνου κράτους µέλους ή να διαβιβαστούν µε άλλους ενδεδειγµένους τρόπους. Άρθρο 6 Θετική απάντηση Όταν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αναγνωρίζει την υποχρέωσή του, η απάντηση το αναφέρει προσδιορίζοντας βάσει ποίας διάταξης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, και περιλαµβάνει πρακτικές λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της επικείµενης µεταγωγής, µεταξύ άλλων, τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας ή του αρµοδίου προσώπου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΑΓΩΓΗ Άρθρο 7 Λεπτοµέρειες εκτέλεσης των µεταγωγών 1. Η µεταγωγή προς το υπεύθυνο κράτος πραγµατοποιείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) µε πρωτοβουλία του αιτούντος άσυλο, ορίζεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία β) µε τη µορφή ελεγχόµενης αναχώρησης, οπότε ο αιτών άσυλο συνοδεύεται από όργανο του κράτους που υποβάλλει το αίτηµα µέχρι την επιβίβασή του επί του µεταφορικού µέσου, οι δε λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα άφιξής του κοινοποιούνται στο υπεύθυνο κράτος εντός προθεσµίας που συµφωνείται εκ των προτέρων γ) µε συνοδεία, οπότε ο αιτών άσυλο συνοδεύεται από όργανο του κράτους που υποβάλλει το αίτηµα ή από εκπρόσωπο οργανισµού εντεταλµένου προς το σκοπό αυτό από το κράτος που υποβάλλει το αίτηµα, και παραδίδεται στις αρχές του υπεύθυνου κράτους. Άρθρο 8 Συνεργασία ενόψει της µεταγωγής 1. Το υπεύθυνο κράτος µέλος υποχρεούται να επιτρέψει την µεταγωγή του αιτούντος άσυλο το ταχύτερο δυνατόν και µεριµνά ώστε να µη τεθούν εµπόδια κατά την είσοδό του. Αποτελείυποχρέωσή του να ορίζει, αν χρειάζεται, τον τόπο επίτου εδάφους του όπου θα µεταχθείή θα παραδοθείστις αρµόδιες αρχές ο αιτών άσυλο, λαµβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς περιορισµούς και τα µεταφορικά µέσα που έχει στη διάθεσή του το κράτος µέλος που προβαίνει στη µεταγωγή. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να απαιτηθείο συνοδός να συνοδεύσει τον αιτούντα άσυλο πέρα από το σηµείο άφιξης (σιδηροδροµικό σταθµό, λιµένα, αεροδρόµιο) του χρησιµοποιηθέντος διεθνούς µεταφορικού µέσου ή το κράτος µέλους που προβαίνει στη µεταγωγή να υποστεί τα έξοδα µεταγωγής πέραν του σηµείου αυτού. 2. Αποτελείυποχρέωση του κράτους που εκτελείτη µεταγωγή να οργανώσει την µεταγωγή του αιτούντος άσυλο και του συνοδού του, και να ορίσει, σε συνεννόηση µε το υπεύθυνο κράτος µέλος, την ώρα άφιξης και ενδεχοµένως τις λεπτοµέρειες παράδοσης του αιτούντος άσυλο στις αρµόδιες αρχές. Το υπεύθυνο κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει προειδοποίηση τριών εργασίµων ηµερών. Άρθρο 9 Αναβολή της µεταγωγής και καθυστερηµένες µεταγωγές 1. Το υπεύθυνο κράτος µέλος ενηµερώνεται πάραυτα για κάθε αναβολή µεταγωγής που οφείλεται είτε σε ένδικο µέσο είτε σε αναθεώρηση που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα είτε σε φυσικούς λόγους όπως η υγεία του αιτούντος άσυλο, η µη ύπαρξη µεταφορικού µέσου ή το γεγονός ότι ο αιτών άσυλο διέφυγε της εκτέλεσης της µεταγωγής.

4 L 222/ Αποτελείυποχρέωση του κράτους µέλους που, για ένα από τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 δεν µπορείνα προβείστην εκτέλεση της µεταγωγής εντός της κανονικής προθεσµίας των έξι µηνών που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού να ενηµερώσει το υπεύθυνο κράτος πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας. ιαφορετικά, η ευθύνη για τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου και των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ανήκει σε αυτό το κράτος µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 και του άρθρου 20 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού. 3. Όταν, για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, ένα κράτος µέλος αναλάβει να εκτελέσει τη µεταγωγή µετά την κανονική προθεσµία των έξι µηνών, είναι υποχρέωση αυτού του κράτους µέλους να προβείπροηγουµένως στις αναγκαίες συνεννοήσεις µε το υπεύθυνο κράτος µέλος. 2. Οι καταστάσεις εξάρτησης που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εκτιµούνται, κατά το δυνατόν, βάσει αντικειµενικών στοιχείων, όπως ιατρικά πιστοποιητικά. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ή δεν µπορούν να προσκοµισθούν τέτοιου είδους στοιχεία, οι ανθρωπιστικοίλόγοι είναι παραδεκτοί µόνο βάσει πειστικών πληροφοριών που προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους. 3. Για να εκτιµηθείη ανάγκη και η σκοπιµότητα επανένωσης των ενδιαφεροµένων ατόµων, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) η οικογενειακή κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα καταγωγής β) οι περιστάσεις που προκάλεσαν τον χωρισµό των ενδιαφεροµένων ατόµων γ) η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διάφορες διαδικασίες ασύλου ή οι διαδικασίες σχετικά µε το δίκαιο περί αλλοδαπών που εκκρεµούν στα κράτη µέλη. Άρθρο 10 Μεταγωγή µετά από σιωπηρή αποδοχή 4. Η εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εξαρτάται από τη διαβεβαίωση ότι ο αιτών άσυλο ή ο συγγενής του θα παράσχει πραγµατικά την αναγκαία βοήθεια. 1. Όταν, δυνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 7 και του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, ανάλογα µε την περίπτωση, θεωρείται ότι το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αποδέχεται το αίτηµα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης, είναι υποχρέωση του κράτους µέλους που υποβάλλει το αίτηµα να προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις για την εκτέλεση της µεταγωγής. 2. Όταν ζητείται από το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα, το υπεύθυνο κράτος µέλος πρέπει να επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση ότι αναγνωρίζει την ευθύνη που προκύπτει από την υπέρβαση της προθεσµίας απάντησης. Το υπεύθυνο κράτος µέλος υποχρεούται να λαµβάνει το ταχύτερο τα αναγκαία µέτρα για τον καθορισµό του τόπου άφιξης του αιτούντος άσυλο και, κατά περίπτωση, να προβαίνει σε συµφωνία µε το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα σχετικά µε την ώρα άφιξης και τις λεπτοµέρειες παράδοσης του αιτούντος άσυλο στις αρµόδιες αρχές. 5. Το κράτος µέλος στο οποίο γίνεται η επανένωση και η ηµεροµηνία της µεταγωγής καθορίζονται µε κοινή συµφωνία από τα εµπλεκόµενα κράτη, λαµβανοµένων υπόψη: α) της ικανότητας του εξαρτώµενου ατόµου να µετακινηθεί β) της κατάστασης των ενδιαφεροµένων ατόµων από άποψη παρα- µονής, προκειµένου ενδεχοµένως να προτιµηθείη επανένωση του αιτούντος άσυλο µε τον συγγενή όταν αυτός έχει ήδη στην κατοχή του τίτλο διαµονής και πόρους στο κράτος µέλος όπου διαµένει. Άρθρο 12 Ασυνόδευτοι ανήλικοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Άρθρο 11 Καταστάσεις εξάρτησης 1. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 εφαρµόζεται τόσο στις περιπτώσεις που ο αιτών άσυλο εξαρτάται από τη βοήθεια συγγενούς του που είναι παρών σε κράτος µέλος όσο και στην περίπτωση που ο συγγενής που βρίσκεται σε κράτος µέλος εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος άσυλο. 1. Όταν η απόφαση να ανατεθεί η φροντίδα ασυνόδευτου ανηλίκου σε µέλος της οικογένειάς του άλλο από τον πατέρα, τη µητέρα ή τον νόµιµο κηδεµόνα του µπορείνα δηµιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα αν ο υπόψη ενήλικας διαµένει εκτός της δικαιοδοσίας του κράτους µέλους στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε το αίτηµα χορήγησης ασύλου, διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, ειδικότερα των αρχών ή των δικαστικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την προστασία ανηλίκων, και λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε οι εν λόγω αρχές να µπορούν να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη γνώση όλων των στοιχείων, σχετικά µε την ικανότητα του (των) υπόψη ενηλίκου(-ων) να αναλάβουν τον ανήλικο υπό συνθήκες σύµφωνες προς το συµφέρον του. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που προσφέρονται στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας για αστικές υποθέσεις.

5 L 222/7 2. Το γεγονός ότι η διάρκεια των διαδικασιών σχετικά µε την ανάθεση ανηλίκου συνεπάγεται υπέρβαση των προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 6 και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν αποτελεί οπωσδήποτε εµπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους ή στην εκτέλεση της µεταγωγής. Της διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος της επιτροπής ή ο αναπληρωτής του. Ο προεδρεύων µπορείνα εκφράσει την άποψή του, αλλά δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία. Η προτεινόµενη λύση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από τα µέρη, είναι οριστική και αµετάκλητη. Άρθρο 13 ιαδικασίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η πρωτοβουλία να ζητηθεί από άλλο κράτος µέλος να αναδεχθείτον αιτούντα άσυλο βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ανήκει, κατά περίπτωση, είτε στο κράτος µέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου, το οποίο διεξάγει διαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους, είτε στο υπεύθυνο κράτος µέλος. 2. Το αίτηµα αναδοχής περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος που υποβάλει το αίτηµα έτσι ώστε το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα να είναι σε θέση να εκτιµήσει την κατάσταση. 3. Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα προβαίνει στις αναγκαίες επαληθεύσεις ώστε να διαπιστώσει, κατά περίπτωση, την ύπαρξη ανθρωπιστικών λόγων, ειδικότερα οικογενειακού ή πολιτισµικού χαρακτήρα, την κατάσταση εξάρτησης του ενδιαφεροµένου ατόµου ή την ικανότητα και τη δέσµευση του άλλου ενδιαφεροµένου να παράσχει την υπολογιζόµενη βοήθεια. 4. Οπωσδήποτε πάντως, τα ενδιαφερόµενα άτοµα πρέπει να δηλώσουν ότι συναινούν. Άρθρο 14 Άρθρο 15 ιαβίβαση των αιτηµάτων 1. Τα αιτήµατα και οι απαντήσεις, καθώς και όλη η αλληλογραφία µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 διαβιβάζονται, κατά το δυνατόν, µέσω του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας «DubliNet» που εγκαθιδρύεται µε τον τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισµού. Κατά παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο, η αλληλογραφία µεταξύ των υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστείµε την εκτέλεση των µεταγωγών και των αρµόδιων υπηρεσιών του κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα, που αφορά τον καθορισµό των πρακτικών διευθετήσεων ως προς τον τρόπο, την ώρα και τον τρόπο άφιξης του µεταγοµένου, ειδικότερα υπό συνοδεία, µπορούν να διαβιβαστούν µε άλλα µέσα. 2. Κάθε αίτηµα, απάντηση ή αλληλογραφία που προέρχεται από ένα εθνικό σηµείο πρόσβασης προβλεπόµενο στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισµού θεωρούνται αυθεντικά. 3. Η απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από το σύστηµα αποτελεί απόδειξη της διαβίβασης και της ηµεροµηνίας και ώρας παραλαβής του αιτήµατος ή της απάντησης. Συνδιαλλαγή 1. Όταν τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιλύσουν διαφορά τους, είτε για την ανάγκη εκτέλεσης µεταγωγής ή για επανένωση οικογένειας δυνάµει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 είτε σχετικά µε το κράτος µέλος στο οποίο εµπίπτει η ευθύνη της επανένωσης των ενδιαφεροµένων, µπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2. Η διαδικασία συνδιαλλαγής κινείται µε αίτηµα ενός των διαφωνούντων κρατών µελών, το οποίο απευθύνεται στον πρόεδρο της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Αποδεχόµενα την προσφυγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να λάβουν πλήρως υπόψη τη λύση που θα προταθεί. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζει τρία µέλη της επιτροπής εκπροσωπούντα τρία κράτη µέλη που δεν εµπλέκονται στην υπόθεση. Αυτά τα µέλη της επιτροπής λαµβάνουν γραπτώς ή προφορικώς τα επιχειρήµατα των µερών και µετά από διαβούλευση προτείνουν, εντός µηνός, λύση η οποία ενδεχοµένως απορρέει από ψηφοφορία. Άρθρο 16 Γλώσσα επικοινωνίας Η (οι) γλώσσα(-ες) επικοινωνίας επιλέγεται(-ονται) από τα δύο κράτη µέλη βάσει διµερούς συµφωνίας. Άρθρο 17 Συναίνεση των ενδιαφεροµένων 1. Για την εφαρµογή των άρθρων 7 και 8 του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που θέτει ως όρο την επιθυµία ή συναίνεση των ενδιαφεροµένων ατόµων, η συναίνεση πρέπει να δίνεται γραπτώς. 2. Στην περίπτωση του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ο αιτών πρέπει να γνωρίζει για ποιες πληροφορίες δίνει τη συναίνεσή του.

6 L 222/ ΤΙΤΛΟΣ II ΕΓΚΑΘΙ ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ «DUBLINET» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. Ο αριθµός αναφοράς αρχίζει µε τα γράµµατα που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση του κράτους µέλους στην Eurodac. Ο κωδικός συνοδεύεται από την ένδειξη του τύπου του αιτήµατος σύµφωνα µε την κατάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 1. Αν το αίτηµα στηρίζεται σε στοιχεία που χορήγησε η Eurodac, προστίθεται ο αριθµός αναφοράς της Eurodac. Άρθρο 18 Εγκαθίδρηση του δικτύοι «DubliNet» 1. Τα υψηλής ασφάλειας ηλεκτρονικά µέσα διαβίβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, καλούνται «DubliNet». 2. Το DubliNet βασίζεται στη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών γενικής χρήσης του ΙDA που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 1 ). Άρθρο 19 Εθνικά σηµεία πρόσβασης 1. Κάθε κράτος µέλος διαθέτει ένα ενιαίο επισηµασµένο εθνικό σηµείο πρόσβασης. 2. Τα εθνικά σηµεία πρόσβασης είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των εισερχόµενων δεδοµένων και τη διαβίβαση των εξερχόµενων δεδοµένων. 3. Τα εθνικά σηµεία πρόσβασης είναι υπεύθυνα για την αποστολή απόδειξης παραλαβής για κάθε εισερχόµενη διαβίβαση. 4. Τα έντυπα το υπόδειγµα των οποίων εµφαίνεται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ καθώς και το έντυπο της αίτησης προς χορήγηση πληροφοριών που εµφαίνεται στο παράρτηµα V διαβιβάζονται µεταξύ των εθνικών σηµείων πρόσβασης στον µορφότυπο που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη ως προς τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 21 Αδιάλειπτη λειτουργία 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε το εθνικό τους σηµείο αναφοράς να λειτουργεί αδιαλείπτως. 2. Αν ένα εθνικό σηµείο πρόσβασης παρουσιάσει διακοπή της λειτουργίας του διάρκειας µεγαλύτερης των επτά ωρών εργασίας, το κράτος µέλος ειδοποιείσχετικά τις αρµόδιες αρχές που ορίζονται δυνάµει του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 καθώς και την Επιτροπή, και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την κανονική επαναλειτουργία το ταχύτερο δυνατό. 3. Αν ένα εθνικό σηµείο πρόσβασης διαβιβάσει δεδοµένα σε εθνικό σηµείο πρόσβασης του οποίου έχει διακοπεί η λειτουργία, η απόδειξη διαβίβασης που προέρχεται από τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του ΙDA αποτελείαπόδειξη της ηµεροµηνίας και ώρας διαβίβασης. Οι προθεσµίες που ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 για την αποστολή αιτήµατος ή απάντησης δεν αναστέλλονται κατά τη διακοπή της λειτουργίας του σχετικού εθνικού σηµείου πρόσβασης. ΤΙΤΛΟΣ IΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 20 Αριθµός αναφοράς 1. Κάθε διαβίβαση φέρει αριθµό αναφοράς χάρη στον οποίο είναι δυνατή η χωρίς καµία αµφισβήτηση αναγνώριση της υπόθεσης περίτης οποίας πρόκειται και το κράτος µέλος που υποβάλει το αίτηµα. Ο αριθµός αυτός πρέπει να καθιστά δυνατό να προσδιοριστεί κατά πόσο η διαβίβαση αφορά αίτηµα αναδοχής (τύπος 1), αίτηµα εκ νέου ανάληψης (τύπος 2) ή αίτηση προς χορήγηση πληροφοριών (τύπος 3). ( 1 ) ΕΕ L 203 της , σ. 9. Άδεια διέλευσης εκδιδόµενη για την εφαρµογή της σύµβασης του ουβλίνου Οι άδειες ελεύθερης διέλευσης που τυπώνονται για την εφαρµογή της σύµβασης του ουβλίνου γίνονται δεκτές για τη µεταγωγή των αιτούντων άσυλο κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην.

7 L 222/9 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 2Σεπτεµβρίου Για την Επιτροπή António VITORINO Μέλος της Επιτροπής

8 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

9 L 222/11

10 L 222/

11 L 222/13

12 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II [Η αναφορά γίνεται στα άρθρα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ A ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ιαδικασία προσδιορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου 1. Παρουσία ενός µέλους της οικογένειας (πατέρας, µητέρα, κηδεµόνας) του αιτούντος άσυλο µη συνοδευόµενου ανηλίκου (άρθρο 6) γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος µέλος, απόσπασµα µητρώου, τίτλος διαµονής που χορηγήθηκε σε µέλος της οικογένειας, έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει, ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DNΑ ή εξέταση αίµατος. 2. Νόµιµη κατοικία µέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος µέλος (άρθρο 7) γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος µέλος, απόσπασµα µητρώου, τίτλος διαµονής που χορηγήθηκε σε πρόσωπο µε ιδιότητα πρόσφυγα, έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει, συναίνεση των ενδιαφεροµένων. 3. Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση ασύλου επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόµη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος µέλος (άρθρο 8) γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος µέλος, απόσπασµα µητρώου, άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν προσωρινά στον ενδιαφερόµενο κατά την εξέταση της αίτησής του για άσυλο, έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει, ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DNΑ ή εξέταση αίµατος, συναίνεση των ενδιαφεροµένων. 4. Ισχύοντες τίτλοι διαµονής (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαµονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθείδύο έτη [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) τίτλος διαµονής, αποσπάσµατα του µητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων µητρώων, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος µέλος που χορήγησε τον τίτλο διαµονής. 5. Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθεί έξι µήνες [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) χορηγηθείσα θεώρηση (ισχύουσα ή λήξασα, κατά περίπτωση), απόσπασµα του µητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων µητρώων, µαρτυρίες/επιβεβαίωση πληροφοριών από το κράτος µέλος που χορήγησε τη θεώρηση. 6. Νόµιµη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 11) σφραγίδα εισόδου επί διαβατηρίου, σφραγίδα εξόδου από κράτος όµορο κράτους µέλους, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων, τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου µπορεί να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα, σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

13 L 222/15 7. Παράνοµη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 10, παράγραφος 1) θετικό αποτέλεσµα από την Eurοdac µετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθείδυνάµει του άρθρου 8 του κανονισµού «Eurοdac», σφραγίδα εισόδου επί πλαστού ή παραποιηµένου διαβατήριου, σφραγίδα εξόδου από κράτος όµορο κράτους µέλους, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων, τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου µπορεί να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα, σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο. 8. ιαµονή άνω των πέντε µηνών στο έδαφος κράτους µέλους (άρθρο 10 παράγραφος 2) άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν κατά την εξέταση αίτησης τίτλου διαµονής, κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους ή διαταγή αποµάκρυνσης που έχουν εκδοθείανά διαστήµατα 5 µηνών ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί, αποσπάσµατα µητρώων νοσοκοµείων, φυλακών ή κέντρων κράτησης. 9. Έξοδος από το έδαφος κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 3) σφραγίδα εξόδου, αποσπάσµατα µητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαµονής), τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου µπορεί να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η έξοδος ή η είσοδος από εξωτερικά σύνορα, µαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το κράτος µέλος από το οποίο ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών µελών, σφραγίδα τρίτου κράτους όµορου προς κράτος µέλος, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων. II. Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης από το κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου 1. ιαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους διεξαγόµενη στο κράτος µέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου (άρθρο 4 παράγραφος 5) θετικό αποτέλεσµα από την Eurοdac µετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθείδυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού «Eurοdac», έντυπο συµπληρούµενο από τον αιτούντα άσυλο, πρακτικό καταρτιζόµενο από τις αρχές, δακτυλικά αποτυπώµατα που ελήφθησαν κατά την υποβολή αιτήσεως ασύλου, αποσπάσµατα µητρώων και αντίστοιχων αρχείων, γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιείτην υποβολή αιτήσεως. 2. ιαδικασία αιτήσεως ασύλου υπό εξέταση ή προγενέστερης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε)] θετικό αποτέλεσµα από την Eurοdac µετά από σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθείδυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού «Eurοdac», έντυπο συµπληρούµενο από τον αιτούντα άσυλο, πρακτικό καταρτιζόµενο από τις αρχές, δακτυλικά αποτυπώµατα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αιτήσεως ασύλου, αποσπάσµατα µητρώων και αντίστοιχων αρχείων, γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιείτην υποβολή αιτήσεως.

14 L 222/ Έξοδος από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 4 παράγραφος 5, άρθρο 16 παράγραφος 3) σφραγίδα εξόδου, αποσπάσµατα µητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαµονής), σφραγίδα τρίτου κράτους όµορου προς κράτος µέλος, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων, έγγραφο των αρχών που πιστοποιείτην πραγµατική αποµάκρυνση του αλλοδαπού. 4. Αποµάκρυνση από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 4) έγγραφο των αρχών που πιστοποιείτην πραγµατική αποµάκρυνση του αλλοδαπού, σφραγίδα εξόδου, επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά µε την αποµάκρυνση από τρίτο κράτος. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ B ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ I. ιαδικασία προσδιορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου 1. Παρουσία ενός µέλους της οικογένειας (πατέρας, µητέρα, κηδεµόνας) του αιτούντος άσυλο µη συνοδευόµενου ανηλίκου (άρθρο 6) ( 1 ) επαληθεύσιµες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο, δηλώσεις των ενδιαφεροµένων µελών της οικογένειας, Εθνών για τους Πρόσφυγες. 2. Νόµιµη κατοικία µέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος µέλος (άρθρο 7) επαληθεύσιµες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες. 3. Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση ασύλου επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόµη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος µέλος (άρθρο 8) επαληθεύσιµες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες. 4. Ισχύοντες τίτλοι διαµονής (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαµονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθείδύο έτη [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος µέλος που δεν χορήγησε τον τίτλο διαµονής, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.. 5. Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθεί έξι µήνες [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών από το κράτος µέλος που δεν χορήγησε τη θεώρηση. µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.. ( 1 ) Οι έµµεσες αυτές αποδείξεις ακολουθούνται πάντοτε από αποδεικτικά µέσα κατά την έννοια του καταλόγου Α.

15 L 222/17 6. Νόµιµη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 11) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο εισόδου σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις. 7. Παράνοµη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 10 παράγραφος 1) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο εισόδου σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις. 8. ιαµονή άνω των πέντε µηνών στο έδαφος κράτους µέλους (άρθρο 10 παράγραφος 2) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από µη κυβερνητικό οργανισµό όπως π.χ. οργανισµό για τη στέγαση των απόρων, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο εισόδου σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις.

16 L 222/ Έξοδος από το έδαφος κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 3) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος, σφραγίδα εξόδου εφόσον ο αιτών άσυλο εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ, δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ. σε τρίτο κράτος, δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις. II. Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου 1. ιαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους διεξαγόµενη στο κράτος µέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου (άρθρο 4 παράγραφος 5) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος. 2. ιαδικασία αιτήσεως ασύλου υπό εξέταση ή προγενέστερης [(άρθρο 16 παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε)]. επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισµό όπως π.χ. την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος. 3. Έξοδος από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 4 παράγραφος 5, άρθρο 16 παράγραφος 3) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος, σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών άσυλο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κλπ. σε κράτος µέλος, δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις.

17 L 222/19 4. Αποµάκρυνση από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 4) επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών άσυλο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις.

18 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

19 L 222/21

20 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.2.2003 L 50/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 792 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2013 COM(2013) 744 final 2013/0358 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α : Ε ι σ ι τ ή ρ ι ο Ε λ ε ύ θ ε ρ η ς Π ρ ό σ β α σ η ς σε υ π η ρ ε σ ί ε ς Πρω τ ο β ά θ μ ι α ς Φ ρ ο ν τ ί δ α ς Υ γ ε ί α ς ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστική ομάδα για την εποπτεία του Eurodac. Δεύτερη έκθεση επιθεώρησης

Συντονιστική ομάδα για την εποπτεία του Eurodac. Δεύτερη έκθεση επιθεώρησης Συντονιστική ομάδα για την εποπτεία του Eurodac 1. Ιστορικό του Eurodac Δεύτερη έκθεση επιθεώρησης Το Eurodac είναι σύστημα πληροφοριών που δημιουργήθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31

29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα