Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 222/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα µέτρα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (4) Είναι ευκταίο, τόσο για τα κράτη µέλη όσο και για τους ενδιαφερόµενους αιτούντες άσυλο, να υπάρξει µηχανισµός που θα επιτρέπει την εξεύρεση λύσεως στην περίπτωση απόκλισης απόψεων µεταξύ δύο κρατών µελών κατά την εφαρµογή της ανθρωπιστικής ρήτρας που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 3 και 4 και το άρθρο 22 παράγραφος 2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η ουσιαστική εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 απαιτείνα καθοριστούν ορισµένοι κανόνες και συγκεκριµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής. Αυτές οι λεπτοµέρειες εφαρµογής πρέπει να καθοριστούν ρητά ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή του, τόσο όσον αφορά τη διαβίβαση και τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων αναδοχής και εκ νέου ανάληψης όσο και τις αιτήσεις πληροφόρησης και την εκτέλεση των µεταφορών. (2) Για να εξασφαλιστείη κατά το δυνατόν µεγαλύτερη συνέχεια µεταξύ της σύµβασης για τον προσδιορισµό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ), που υπεγράφη στο ουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 που την αντικατέστησε, ο παρών κανονισµός πρέπει να βασιστείστις κοινές αρχές, τους καταλόγους και τα έντυπα που θεσπίστηκαν από την επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 18 της εν λόγω σύµβασης, επιφέροντας σε αυτά τις τροποποιήσεις που κατέστησαν αναγκαίες αφενός λόγω της εισαγωγής νέων κριτηρίων και της διατύπωσης ορισµένων διατάξεων και αφετέρου συνεπεία των διδαγµάτων που αντλούνται από την αποκτηθείσα πείρα. (3) Πρέπει να ληφθείδεόντως υπόψη η αλληλεπίδραση µεταξύ των διαδικασιών που καθιερώθηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συµβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης του ουβλίνου ( 3 ). ( 1 ) ΕΕ L50της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 254 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 316 της , σ. 1. (5) Η σύσταση ενός δικτύου ηλεκτρονικών διαβιβάσεων που θα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 συνεπάγεται την καθιέρωση κανόνων σχετικών αφενός µε τις εφαρµοζόµενες τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου µε τις λεπτοµέρειες χρησιµοποίησής του. (6) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ( 4 ) εφαρµόζεται στην επεξεργασία που γίνεται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. (7) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία, η οποία δεν δεσµεύεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν δεσµεύεται ούτε από τον παρόντα κανονισµό και δεν υπόκειται στην εφαρµογή του µέχρις ότου συναφθείσυνθήκη που να επιτρέπει τη συµµετοχή της στον εν λόγω κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003. (8) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της συµφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2001 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς καθορισµού του κράτους που είναι αρµόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία ( 5 ), ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται ταυτόχρονα τόσο από τα κράτη µέλη όσο και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ο όρος «κράτη µέλη» νοείται ως περιλαµβάνων και την Ισλανδία και τη Νορβηγία. (9) Για να καταστείδυνατή η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/203, είναι σηµαντικό ο παρών κανονισµός να αρχίσει να ισχύει το νωρίτερο δυνατόν. ( 4 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 5 ) ΕΕ L93της , σ. 40.

2 L 222/ (10) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα προς τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ I ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Κατάρτιση αιτήµατος αναδοχής 1. Το αίτηµα αναδοχής υποβάλλεται µε πρότυπο έντυπο, υπόδειγµα του οποίου εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι. Το έντυπο περιλαµβάνει υποχρεωτικά τετραγωνίδια που πρέπει να συµπληρώνονται δεόντως, και τα λοιπά τετραγωνίδια τα οποία συµπληρώνονται ανάλογα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες. Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να καταγραφούν στο χώρο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Το αίτηµα περιλαµβάνει εξάλλου: α) αντίγραφο όλων των αποδεικτικών στοιχείων και έµµεσων αποδείξεων που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης το κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτηµα, συνοδευόµενα, αν χρειάζεται, από παρατηρήσεις σχετικά µε τις περιστάσεις απόκτησής τους και την αποδεικτική αξία που τους αποδίδει το κράτος που υποβάλει το αίτηµα, µε αναφορά στον κατάλογο των αποδεικτικών στοιχείων και έµµεσων αποδείξεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού β) ενδεχοµένως, αντίγραφο των δηλώσεων που υπέβαλε γραπτώς ο αιτών άσυλο ή για τις οποίες συντάχθηκε πρακτικό. 2. Όταν το αίτηµα βασίζεται σε θετικό αποτέλεσµα που έχει διαβιβαστείαπό την κεντρική µονάδα της Eurodac σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 µετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστείστην κεντρική µονάδα δυνάµει του άρθρου 8 του εν λόγω κανονισµού και εξακριβωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισµού, το αίτηµα περιλαµβάνει επίσης τα στοιχεία που διαβίβασε η κεντρική µονάδα. 3. Όταν το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα ζητά επειγόντως απάντηση σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 το αίτηµα αναφέρει τις περιστάσεις αίτησης ασύλου καθώς τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους που αιτιολογούν επείγουσα απάντηση. Άρθρο 2 Κατάρτιση αιτήµατος εκ νέου ανάληψης Το αίτηµα εκ νέου ανάληψης υποβάλλεται µε πρότυπο έντυπο, υπόδειγµα του οποίου εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, και εκθέτει τη φύση και τους λόγους του αιτήµατος καθώς και τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 επίτων οποίων θεµελιώνεται. Το αίτηµα περιλαµβάνει, εξάλλου, το θετικό αποτέλεσµα που έχει διαβιβαστείαπό την κεντρική µονάδα της Eurodac σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 µετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστείστην κεντρική µονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου κανονισµού και εξακριβωθείσύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισµού. Για τα αιτήµατα που αφορούν αιτήσεις χορήγησης ασύλου και γίνονται µετά την θέση σε εφαρµογή της Eurodac το έντυπο συµπληρώνεται µε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ Άρθρο 3 ιεκπεραίωση του αιτήµατος αναδοχής 1. Τα νοµικά και πραγµατικά επιχειρήµατα του αιτήµατος εξετάζονται υπό το πρίσµα των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και του καταλόγου των αποδεικτικών στοιχείων και εµµέσων αποδείξεων που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού. 2. Όποια και αν είναι τα κριτήρια και οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που αναφέρονται στο αίτηµα, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα εξακριβώνει, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6, του εν λόγω κανονισµού και κατά τρόπο διεξοδικό και αντικειµενικό, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες άµεσα ή έµµεσα διαθέσιµες, αν αποδεικνύεται η ευθύνη του για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Στην περίπτωση που οι διενεργούµενες επαληθεύσεις του κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα θεµελιώνουν την ευθύνη του βάσει ενός τουλάχιστον των κριτηρίων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, το εν λόγω κράτος µέλος υποχρεούται να αποδεχθείτην ευθύνη του. Άρθρο 4 ιεκπεραίωση του αιτήµατος εκ νέου ανάληψης Όταν αίτηµα εκ νέου ανάληψης θεµελιώνεται επί στοιχείων που παρέχει η κεντρική µονάδα της Eurodac και εξακριβώνονται από το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αναγνωρίζει την ευθύνη του, εκτός εάν οι επαληθεύσεις στις οποίες έχει προβεί καθορίζουν ότι εκλείπουν οι υποχρεώσεις του δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ή του άρθρου 16 παράγραφοι 2, 3 ή 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Η επίκληση της παύσης της ευθύνης δυνάµει των εν λόγω διατάξεων είναι δυνατή µόνο βάσει υλικών αποδεικτικών στοιχείων ή εµπεριστατωµένων και επαληθεύσιµων δηλώσεων του αιτούντος άσυλο.

3 L 222/5 Άρθρο 5 Αρνητική απάντηση 1. Αν, µετά την επαλήθευση, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα θεωρεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν επιτρέπουν να θεµελιωθείη υποχρέωσή του, η αρνητική απάντηση που αποστέλλεται στο κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα είναι πλήρως αιτιολογηµένη και αναφέρει λεπτοµερώς τους λόγους άρνησης. 2. Όταν το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα θεωρεί ότι η άρνηση βασίζεται σε λάθος εκτίµηση ή όταν έχει στη διάθεσή του συµπληρωµατικά στοιχεία προς υποβολή, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επανεξέταση του αιτήµατός του. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ασκηθείεντός τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία λήψης της αρνητικής απάντησης. Το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα προσπαθεί να απαντήσει εντός δύο εβδοµάδων. Οπωσδήποτε πάντως,αυτή η πρόσθετη διαδικασία δεν συνεπάγεται έναρξη εκ νέου της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 6 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται µε την άδεια ελεύθερης διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 υπόδειγµα της οποίας εµφαίνεται στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού προκειµένου να του επιτραπείη µετάβαση στο υπεύθυνο κράτος και να αποδείξει την ταυτότητά του, όταν εµφανισθείστον τόπο και εντός της προθεσµίας που έχουν οριστείκατά την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά µε την αναδοχή ή την εκ νέου ανάληψή του από το υπεύθυνο κράτος. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εκδίδεται άδεια ελεύθερης διέλευσης, εφόσον ο αιτών άσυλο δεν διαθέτει έγγραφα ταυτότητας. Ο τόπος και η ώρα της µεταγωγής ορίζονται µε κοινή συµφωνία από τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο Το κράτος µέλος που προβαίνει στη µεταγωγή µεριµνά ώστε να αποδοθούν στον αιτούντα άσυλο έγγραφα πριν από την αναχώρησή του ή να εγχειρισθούν στα µέλη της συνοδείας του όλα τα έγγραφα, προκειµένου αυτά να παραδοθούν στις αρµόδιες αρχές του υπεύθυνου κράτους µέλους ή να διαβιβαστούν µε άλλους ενδεδειγµένους τρόπους. Άρθρο 6 Θετική απάντηση Όταν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αναγνωρίζει την υποχρέωσή του, η απάντηση το αναφέρει προσδιορίζοντας βάσει ποίας διάταξης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, και περιλαµβάνει πρακτικές λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της επικείµενης µεταγωγής, µεταξύ άλλων, τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας ή του αρµοδίου προσώπου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΑΓΩΓΗ Άρθρο 7 Λεπτοµέρειες εκτέλεσης των µεταγωγών 1. Η µεταγωγή προς το υπεύθυνο κράτος πραγµατοποιείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) µε πρωτοβουλία του αιτούντος άσυλο, ορίζεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία β) µε τη µορφή ελεγχόµενης αναχώρησης, οπότε ο αιτών άσυλο συνοδεύεται από όργανο του κράτους που υποβάλλει το αίτηµα µέχρι την επιβίβασή του επί του µεταφορικού µέσου, οι δε λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα άφιξής του κοινοποιούνται στο υπεύθυνο κράτος εντός προθεσµίας που συµφωνείται εκ των προτέρων γ) µε συνοδεία, οπότε ο αιτών άσυλο συνοδεύεται από όργανο του κράτους που υποβάλλει το αίτηµα ή από εκπρόσωπο οργανισµού εντεταλµένου προς το σκοπό αυτό από το κράτος που υποβάλλει το αίτηµα, και παραδίδεται στις αρχές του υπεύθυνου κράτους. Άρθρο 8 Συνεργασία ενόψει της µεταγωγής 1. Το υπεύθυνο κράτος µέλος υποχρεούται να επιτρέψει την µεταγωγή του αιτούντος άσυλο το ταχύτερο δυνατόν και µεριµνά ώστε να µη τεθούν εµπόδια κατά την είσοδό του. Αποτελείυποχρέωσή του να ορίζει, αν χρειάζεται, τον τόπο επίτου εδάφους του όπου θα µεταχθείή θα παραδοθείστις αρµόδιες αρχές ο αιτών άσυλο, λαµβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς περιορισµούς και τα µεταφορικά µέσα που έχει στη διάθεσή του το κράτος µέλος που προβαίνει στη µεταγωγή. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να απαιτηθείο συνοδός να συνοδεύσει τον αιτούντα άσυλο πέρα από το σηµείο άφιξης (σιδηροδροµικό σταθµό, λιµένα, αεροδρόµιο) του χρησιµοποιηθέντος διεθνούς µεταφορικού µέσου ή το κράτος µέλους που προβαίνει στη µεταγωγή να υποστεί τα έξοδα µεταγωγής πέραν του σηµείου αυτού. 2. Αποτελείυποχρέωση του κράτους που εκτελείτη µεταγωγή να οργανώσει την µεταγωγή του αιτούντος άσυλο και του συνοδού του, και να ορίσει, σε συνεννόηση µε το υπεύθυνο κράτος µέλος, την ώρα άφιξης και ενδεχοµένως τις λεπτοµέρειες παράδοσης του αιτούντος άσυλο στις αρµόδιες αρχές. Το υπεύθυνο κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει προειδοποίηση τριών εργασίµων ηµερών. Άρθρο 9 Αναβολή της µεταγωγής και καθυστερηµένες µεταγωγές 1. Το υπεύθυνο κράτος µέλος ενηµερώνεται πάραυτα για κάθε αναβολή µεταγωγής που οφείλεται είτε σε ένδικο µέσο είτε σε αναθεώρηση που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα είτε σε φυσικούς λόγους όπως η υγεία του αιτούντος άσυλο, η µη ύπαρξη µεταφορικού µέσου ή το γεγονός ότι ο αιτών άσυλο διέφυγε της εκτέλεσης της µεταγωγής.

4 L 222/ Αποτελείυποχρέωση του κράτους µέλους που, για ένα από τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 δεν µπορείνα προβείστην εκτέλεση της µεταγωγής εντός της κανονικής προθεσµίας των έξι µηνών που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού να ενηµερώσει το υπεύθυνο κράτος πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας. ιαφορετικά, η ευθύνη για τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου και των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ανήκει σε αυτό το κράτος µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 και του άρθρου 20 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού. 3. Όταν, για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, ένα κράτος µέλος αναλάβει να εκτελέσει τη µεταγωγή µετά την κανονική προθεσµία των έξι µηνών, είναι υποχρέωση αυτού του κράτους µέλους να προβείπροηγουµένως στις αναγκαίες συνεννοήσεις µε το υπεύθυνο κράτος µέλος. 2. Οι καταστάσεις εξάρτησης που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εκτιµούνται, κατά το δυνατόν, βάσει αντικειµενικών στοιχείων, όπως ιατρικά πιστοποιητικά. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ή δεν µπορούν να προσκοµισθούν τέτοιου είδους στοιχεία, οι ανθρωπιστικοίλόγοι είναι παραδεκτοί µόνο βάσει πειστικών πληροφοριών που προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους. 3. Για να εκτιµηθείη ανάγκη και η σκοπιµότητα επανένωσης των ενδιαφεροµένων ατόµων, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) η οικογενειακή κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα καταγωγής β) οι περιστάσεις που προκάλεσαν τον χωρισµό των ενδιαφεροµένων ατόµων γ) η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διάφορες διαδικασίες ασύλου ή οι διαδικασίες σχετικά µε το δίκαιο περί αλλοδαπών που εκκρεµούν στα κράτη µέλη. Άρθρο 10 Μεταγωγή µετά από σιωπηρή αποδοχή 4. Η εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εξαρτάται από τη διαβεβαίωση ότι ο αιτών άσυλο ή ο συγγενής του θα παράσχει πραγµατικά την αναγκαία βοήθεια. 1. Όταν, δυνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 7 και του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, ανάλογα µε την περίπτωση, θεωρείται ότι το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αποδέχεται το αίτηµα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης, είναι υποχρέωση του κράτους µέλους που υποβάλλει το αίτηµα να προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις για την εκτέλεση της µεταγωγής. 2. Όταν ζητείται από το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα, το υπεύθυνο κράτος µέλος πρέπει να επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση ότι αναγνωρίζει την ευθύνη που προκύπτει από την υπέρβαση της προθεσµίας απάντησης. Το υπεύθυνο κράτος µέλος υποχρεούται να λαµβάνει το ταχύτερο τα αναγκαία µέτρα για τον καθορισµό του τόπου άφιξης του αιτούντος άσυλο και, κατά περίπτωση, να προβαίνει σε συµφωνία µε το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα σχετικά µε την ώρα άφιξης και τις λεπτοµέρειες παράδοσης του αιτούντος άσυλο στις αρµόδιες αρχές. 5. Το κράτος µέλος στο οποίο γίνεται η επανένωση και η ηµεροµηνία της µεταγωγής καθορίζονται µε κοινή συµφωνία από τα εµπλεκόµενα κράτη, λαµβανοµένων υπόψη: α) της ικανότητας του εξαρτώµενου ατόµου να µετακινηθεί β) της κατάστασης των ενδιαφεροµένων ατόµων από άποψη παρα- µονής, προκειµένου ενδεχοµένως να προτιµηθείη επανένωση του αιτούντος άσυλο µε τον συγγενή όταν αυτός έχει ήδη στην κατοχή του τίτλο διαµονής και πόρους στο κράτος µέλος όπου διαµένει. Άρθρο 12 Ασυνόδευτοι ανήλικοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Άρθρο 11 Καταστάσεις εξάρτησης 1. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 εφαρµόζεται τόσο στις περιπτώσεις που ο αιτών άσυλο εξαρτάται από τη βοήθεια συγγενούς του που είναι παρών σε κράτος µέλος όσο και στην περίπτωση που ο συγγενής που βρίσκεται σε κράτος µέλος εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος άσυλο. 1. Όταν η απόφαση να ανατεθεί η φροντίδα ασυνόδευτου ανηλίκου σε µέλος της οικογένειάς του άλλο από τον πατέρα, τη µητέρα ή τον νόµιµο κηδεµόνα του µπορείνα δηµιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα αν ο υπόψη ενήλικας διαµένει εκτός της δικαιοδοσίας του κράτους µέλους στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε το αίτηµα χορήγησης ασύλου, διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, ειδικότερα των αρχών ή των δικαστικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την προστασία ανηλίκων, και λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε οι εν λόγω αρχές να µπορούν να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη γνώση όλων των στοιχείων, σχετικά µε την ικανότητα του (των) υπόψη ενηλίκου(-ων) να αναλάβουν τον ανήλικο υπό συνθήκες σύµφωνες προς το συµφέρον του. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που προσφέρονται στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας για αστικές υποθέσεις.

5 L 222/7 2. Το γεγονός ότι η διάρκεια των διαδικασιών σχετικά µε την ανάθεση ανηλίκου συνεπάγεται υπέρβαση των προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 6 και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν αποτελεί οπωσδήποτε εµπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους ή στην εκτέλεση της µεταγωγής. Της διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος της επιτροπής ή ο αναπληρωτής του. Ο προεδρεύων µπορείνα εκφράσει την άποψή του, αλλά δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία. Η προτεινόµενη λύση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από τα µέρη, είναι οριστική και αµετάκλητη. Άρθρο 13 ιαδικασίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η πρωτοβουλία να ζητηθεί από άλλο κράτος µέλος να αναδεχθείτον αιτούντα άσυλο βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ανήκει, κατά περίπτωση, είτε στο κράτος µέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου, το οποίο διεξάγει διαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους, είτε στο υπεύθυνο κράτος µέλος. 2. Το αίτηµα αναδοχής περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος που υποβάλει το αίτηµα έτσι ώστε το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα να είναι σε θέση να εκτιµήσει την κατάσταση. 3. Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα προβαίνει στις αναγκαίες επαληθεύσεις ώστε να διαπιστώσει, κατά περίπτωση, την ύπαρξη ανθρωπιστικών λόγων, ειδικότερα οικογενειακού ή πολιτισµικού χαρακτήρα, την κατάσταση εξάρτησης του ενδιαφεροµένου ατόµου ή την ικανότητα και τη δέσµευση του άλλου ενδιαφεροµένου να παράσχει την υπολογιζόµενη βοήθεια. 4. Οπωσδήποτε πάντως, τα ενδιαφερόµενα άτοµα πρέπει να δηλώσουν ότι συναινούν. Άρθρο 14 Άρθρο 15 ιαβίβαση των αιτηµάτων 1. Τα αιτήµατα και οι απαντήσεις, καθώς και όλη η αλληλογραφία µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 διαβιβάζονται, κατά το δυνατόν, µέσω του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας «DubliNet» που εγκαθιδρύεται µε τον τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισµού. Κατά παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο, η αλληλογραφία µεταξύ των υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστείµε την εκτέλεση των µεταγωγών και των αρµόδιων υπηρεσιών του κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα, που αφορά τον καθορισµό των πρακτικών διευθετήσεων ως προς τον τρόπο, την ώρα και τον τρόπο άφιξης του µεταγοµένου, ειδικότερα υπό συνοδεία, µπορούν να διαβιβαστούν µε άλλα µέσα. 2. Κάθε αίτηµα, απάντηση ή αλληλογραφία που προέρχεται από ένα εθνικό σηµείο πρόσβασης προβλεπόµενο στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισµού θεωρούνται αυθεντικά. 3. Η απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από το σύστηµα αποτελεί απόδειξη της διαβίβασης και της ηµεροµηνίας και ώρας παραλαβής του αιτήµατος ή της απάντησης. Συνδιαλλαγή 1. Όταν τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιλύσουν διαφορά τους, είτε για την ανάγκη εκτέλεσης µεταγωγής ή για επανένωση οικογένειας δυνάµει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 είτε σχετικά µε το κράτος µέλος στο οποίο εµπίπτει η ευθύνη της επανένωσης των ενδιαφεροµένων, µπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2. Η διαδικασία συνδιαλλαγής κινείται µε αίτηµα ενός των διαφωνούντων κρατών µελών, το οποίο απευθύνεται στον πρόεδρο της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Αποδεχόµενα την προσφυγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να λάβουν πλήρως υπόψη τη λύση που θα προταθεί. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζει τρία µέλη της επιτροπής εκπροσωπούντα τρία κράτη µέλη που δεν εµπλέκονται στην υπόθεση. Αυτά τα µέλη της επιτροπής λαµβάνουν γραπτώς ή προφορικώς τα επιχειρήµατα των µερών και µετά από διαβούλευση προτείνουν, εντός µηνός, λύση η οποία ενδεχοµένως απορρέει από ψηφοφορία. Άρθρο 16 Γλώσσα επικοινωνίας Η (οι) γλώσσα(-ες) επικοινωνίας επιλέγεται(-ονται) από τα δύο κράτη µέλη βάσει διµερούς συµφωνίας. Άρθρο 17 Συναίνεση των ενδιαφεροµένων 1. Για την εφαρµογή των άρθρων 7 και 8 του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που θέτει ως όρο την επιθυµία ή συναίνεση των ενδιαφεροµένων ατόµων, η συναίνεση πρέπει να δίνεται γραπτώς. 2. Στην περίπτωση του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ο αιτών πρέπει να γνωρίζει για ποιες πληροφορίες δίνει τη συναίνεσή του.

6 L 222/ ΤΙΤΛΟΣ II ΕΓΚΑΘΙ ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ «DUBLINET» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. Ο αριθµός αναφοράς αρχίζει µε τα γράµµατα που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση του κράτους µέλους στην Eurodac. Ο κωδικός συνοδεύεται από την ένδειξη του τύπου του αιτήµατος σύµφωνα µε την κατάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 1. Αν το αίτηµα στηρίζεται σε στοιχεία που χορήγησε η Eurodac, προστίθεται ο αριθµός αναφοράς της Eurodac. Άρθρο 18 Εγκαθίδρηση του δικτύοι «DubliNet» 1. Τα υψηλής ασφάλειας ηλεκτρονικά µέσα διαβίβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, καλούνται «DubliNet». 2. Το DubliNet βασίζεται στη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών γενικής χρήσης του ΙDA που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 1 ). Άρθρο 19 Εθνικά σηµεία πρόσβασης 1. Κάθε κράτος µέλος διαθέτει ένα ενιαίο επισηµασµένο εθνικό σηµείο πρόσβασης. 2. Τα εθνικά σηµεία πρόσβασης είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των εισερχόµενων δεδοµένων και τη διαβίβαση των εξερχόµενων δεδοµένων. 3. Τα εθνικά σηµεία πρόσβασης είναι υπεύθυνα για την αποστολή απόδειξης παραλαβής για κάθε εισερχόµενη διαβίβαση. 4. Τα έντυπα το υπόδειγµα των οποίων εµφαίνεται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ καθώς και το έντυπο της αίτησης προς χορήγηση πληροφοριών που εµφαίνεται στο παράρτηµα V διαβιβάζονται µεταξύ των εθνικών σηµείων πρόσβασης στον µορφότυπο που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη ως προς τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 21 Αδιάλειπτη λειτουργία 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε το εθνικό τους σηµείο αναφοράς να λειτουργεί αδιαλείπτως. 2. Αν ένα εθνικό σηµείο πρόσβασης παρουσιάσει διακοπή της λειτουργίας του διάρκειας µεγαλύτερης των επτά ωρών εργασίας, το κράτος µέλος ειδοποιείσχετικά τις αρµόδιες αρχές που ορίζονται δυνάµει του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 καθώς και την Επιτροπή, και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την κανονική επαναλειτουργία το ταχύτερο δυνατό. 3. Αν ένα εθνικό σηµείο πρόσβασης διαβιβάσει δεδοµένα σε εθνικό σηµείο πρόσβασης του οποίου έχει διακοπεί η λειτουργία, η απόδειξη διαβίβασης που προέρχεται από τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του ΙDA αποτελείαπόδειξη της ηµεροµηνίας και ώρας διαβίβασης. Οι προθεσµίες που ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 για την αποστολή αιτήµατος ή απάντησης δεν αναστέλλονται κατά τη διακοπή της λειτουργίας του σχετικού εθνικού σηµείου πρόσβασης. ΤΙΤΛΟΣ IΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 20 Αριθµός αναφοράς 1. Κάθε διαβίβαση φέρει αριθµό αναφοράς χάρη στον οποίο είναι δυνατή η χωρίς καµία αµφισβήτηση αναγνώριση της υπόθεσης περίτης οποίας πρόκειται και το κράτος µέλος που υποβάλει το αίτηµα. Ο αριθµός αυτός πρέπει να καθιστά δυνατό να προσδιοριστεί κατά πόσο η διαβίβαση αφορά αίτηµα αναδοχής (τύπος 1), αίτηµα εκ νέου ανάληψης (τύπος 2) ή αίτηση προς χορήγηση πληροφοριών (τύπος 3). ( 1 ) ΕΕ L 203 της , σ. 9. Άδεια διέλευσης εκδιδόµενη για την εφαρµογή της σύµβασης του ουβλίνου Οι άδειες ελεύθερης διέλευσης που τυπώνονται για την εφαρµογή της σύµβασης του ουβλίνου γίνονται δεκτές για τη µεταγωγή των αιτούντων άσυλο κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/ 2003 για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην.

7 L 222/9 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 2Σεπτεµβρίου Για την Επιτροπή António VITORINO Μέλος της Επιτροπής

8 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

9 L 222/11

10 L 222/

11 L 222/13

12 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II [Η αναφορά γίνεται στα άρθρα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ A ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ιαδικασία προσδιορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου 1. Παρουσία ενός µέλους της οικογένειας (πατέρας, µητέρα, κηδεµόνας) του αιτούντος άσυλο µη συνοδευόµενου ανηλίκου (άρθρο 6) γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος µέλος, απόσπασµα µητρώου, τίτλος διαµονής που χορηγήθηκε σε µέλος της οικογένειας, έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει, ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DNΑ ή εξέταση αίµατος. 2. Νόµιµη κατοικία µέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος µέλος (άρθρο 7) γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος µέλος, απόσπασµα µητρώου, τίτλος διαµονής που χορηγήθηκε σε πρόσωπο µε ιδιότητα πρόσφυγα, έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει, συναίνεση των ενδιαφεροµένων. 3. Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση ασύλου επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόµη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος µέλος (άρθρο 8) γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος µέλος, απόσπασµα µητρώου, άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν προσωρινά στον ενδιαφερόµενο κατά την εξέταση της αίτησής του για άσυλο, έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει, ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DNΑ ή εξέταση αίµατος, συναίνεση των ενδιαφεροµένων. 4. Ισχύοντες τίτλοι διαµονής (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαµονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθείδύο έτη [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) τίτλος διαµονής, αποσπάσµατα του µητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων µητρώων, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος µέλος που χορήγησε τον τίτλο διαµονής. 5. Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθεί έξι µήνες [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) χορηγηθείσα θεώρηση (ισχύουσα ή λήξασα, κατά περίπτωση), απόσπασµα του µητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων µητρώων, µαρτυρίες/επιβεβαίωση πληροφοριών από το κράτος µέλος που χορήγησε τη θεώρηση. 6. Νόµιµη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 11) σφραγίδα εισόδου επί διαβατηρίου, σφραγίδα εξόδου από κράτος όµορο κράτους µέλους, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων, τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου µπορεί να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα, σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

13 L 222/15 7. Παράνοµη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 10, παράγραφος 1) θετικό αποτέλεσµα από την Eurοdac µετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθείδυνάµει του άρθρου 8 του κανονισµού «Eurοdac», σφραγίδα εισόδου επί πλαστού ή παραποιηµένου διαβατήριου, σφραγίδα εξόδου από κράτος όµορο κράτους µέλους, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων, τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου µπορεί να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα, σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο. 8. ιαµονή άνω των πέντε µηνών στο έδαφος κράτους µέλους (άρθρο 10 παράγραφος 2) άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν κατά την εξέταση αίτησης τίτλου διαµονής, κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους ή διαταγή αποµάκρυνσης που έχουν εκδοθείανά διαστήµατα 5 µηνών ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί, αποσπάσµατα µητρώων νοσοκοµείων, φυλακών ή κέντρων κράτησης. 9. Έξοδος από το έδαφος κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 3) σφραγίδα εξόδου, αποσπάσµατα µητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαµονής), τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου µπορεί να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η έξοδος ή η είσοδος από εξωτερικά σύνορα, µαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το κράτος µέλος από το οποίο ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών µελών, σφραγίδα τρίτου κράτους όµορου προς κράτος µέλος, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων. II. Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης από το κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου 1. ιαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους διεξαγόµενη στο κράτος µέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου (άρθρο 4 παράγραφος 5) θετικό αποτέλεσµα από την Eurοdac µετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθείδυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού «Eurοdac», έντυπο συµπληρούµενο από τον αιτούντα άσυλο, πρακτικό καταρτιζόµενο από τις αρχές, δακτυλικά αποτυπώµατα που ελήφθησαν κατά την υποβολή αιτήσεως ασύλου, αποσπάσµατα µητρώων και αντίστοιχων αρχείων, γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιείτην υποβολή αιτήσεως. 2. ιαδικασία αιτήσεως ασύλου υπό εξέταση ή προγενέστερης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε)] θετικό αποτέλεσµα από την Eurοdac µετά από σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων του αιτούντος άσυλο µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα που έχουν ληφθείδυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού «Eurοdac», έντυπο συµπληρούµενο από τον αιτούντα άσυλο, πρακτικό καταρτιζόµενο από τις αρχές, δακτυλικά αποτυπώµατα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αιτήσεως ασύλου, αποσπάσµατα µητρώων και αντίστοιχων αρχείων, γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιείτην υποβολή αιτήσεως.

14 L 222/ Έξοδος από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 4 παράγραφος 5, άρθρο 16 παράγραφος 3) σφραγίδα εξόδου, αποσπάσµατα µητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαµονής), σφραγίδα τρίτου κράτους όµορου προς κράτος µέλος, λαµβάνοντας υπόψη το δροµολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ηµεροµηνία διέλευσης των συνόρων, έγγραφο των αρχών που πιστοποιείτην πραγµατική αποµάκρυνση του αλλοδαπού. 4. Αποµάκρυνση από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 4) έγγραφο των αρχών που πιστοποιείτην πραγµατική αποµάκρυνση του αλλοδαπού, σφραγίδα εξόδου, επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά µε την αποµάκρυνση από τρίτο κράτος. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ B ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ I. ιαδικασία προσδιορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου 1. Παρουσία ενός µέλους της οικογένειας (πατέρας, µητέρα, κηδεµόνας) του αιτούντος άσυλο µη συνοδευόµενου ανηλίκου (άρθρο 6) ( 1 ) επαληθεύσιµες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο, δηλώσεις των ενδιαφεροµένων µελών της οικογένειας, Εθνών για τους Πρόσφυγες. 2. Νόµιµη κατοικία µέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος µέλος (άρθρο 7) επαληθεύσιµες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες. 3. Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση ασύλου επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόµη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος µέλος (άρθρο 8) επαληθεύσιµες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες. 4. Ισχύοντες τίτλοι διαµονής (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαµονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθείδύο έτη [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος µέλος που δεν χορήγησε τον τίτλο διαµονής, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.. 5. Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συµπληρωθεί έξι µήνες [και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών από το κράτος µέλος που δεν χορήγησε τη θεώρηση. µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.. ( 1 ) Οι έµµεσες αυτές αποδείξεις ακολουθούνται πάντοτε από αποδεικτικά µέσα κατά την έννοια του καταλόγου Α.

15 L 222/17 6. Νόµιµη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 11) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο εισόδου σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις. 7. Παράνοµη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 10 παράγραφος 1) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο εισόδου σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις. 8. ιαµονή άνω των πέντε µηνών στο έδαφος κράτους µέλους (άρθρο 10 παράγραφος 2) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από µη κυβερνητικό οργανισµό όπως π.χ. οργανισµό για τη στέγαση των απόρων, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο εισόδου σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις.

16 L 222/ Έξοδος από το έδαφος κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 3) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος, σφραγίδα εξόδου εφόσον ο αιτών άσυλο εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ, δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ. σε τρίτο κράτος, δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις. II. Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου 1. ιαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους διεξαγόµενη στο κράτος µέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου (άρθρο 4 παράγραφος 5) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος. 2. ιαδικασία αιτήσεως ασύλου υπό εξέταση ή προγενέστερης [(άρθρο 16 παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε)]. επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισµό όπως π.χ. την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος. 3. Έξοδος από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 4 παράγραφος 5, άρθρο 16 παράγραφος 3) εµπεριστατωµένες και επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος µέλος, σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών άσυλο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κλπ. σε κράτος µέλος, δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις.

17 L 222/19 4. Αποµάκρυνση από το έδαφος των κρατών µελών (άρθρο 16 παράγραφος 4) επαληθεύσιµες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο, Εθνών για τους Πρόσφυγες, σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών άσυλο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών, µαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ., δακτυλικά αποτυπώµατα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α, εισιτήρια ταξιδίου, αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ., δεδοµένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες µεταφορέα λαθροµεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων, άλλες παρεµφερείς έµµεσες αποδείξεις.

18 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

19 L 222/21

20 L 222/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.2.2003 L 50/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α : Ε ι σ ι τ ή ρ ι ο Ε λ ε ύ θ ε ρ η ς Π ρ ό σ β α σ η ς σε υ π η ρ ε σ ί ε ς Πρω τ ο β ά θ μ ι α ς Φ ρ ο ν τ ί δ α ς Υ γ ε ί α ς ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31

29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες 12.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα