1. Σειριακές επικοινωνίες Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15"

Transcript

1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών Διαφορική σειριακή μετάδοση Αναφορές Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic Σειριακή επικοινωνία με την Visual Basic Πρόγραμμα Visual Basic για σειριακή επικοινωνία Αναφορές Ασκήσεις Κεφαλαίου Τα πρωτόκολλα UDP και TCP Η αρχιτεκτονική του δικτύων TCP/IP Το πρωτόκολλο UDP Το πρωτόκολλο TCP Αναφορές Επικοινωνίες UDP και TCP με Visual Basic Επικοινωνίες UDP με την Visual Basic Επικοινωνίες TCP με την Visual Basic Εφαρμογές εξυπηρετητή και πελάτη TCP Αναφορές MODBUS Το πρωτόκολλο Modbus Τύποι πρωτοκόλλων Modbus Εφαρμογές MODBUS με την Visual Basic Εφαρμογή Modbus RTU Master H βιβλιοθήκη NModbus Ανάπτυξη εφαρμογών RTU και ASCII Modbus Ανάπτυξη εφαρμογών TCP Modbus... 63

3 Κεφάλαιο 1. Σειριακές επικοινωνίες Σελίδα 3 1. Σειριακές επικοινωνίες 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών Το RS-232 (Recommended Standard 232) είναι ένα από τα πιο γνωστά πρότυπα για την σειριακή μετάδοση δυαδικών σημάτων δεδομένων μεταξύ συστημάτων. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μεταξύ ενός Data Terminal Equipment (DTE, συνήθως ένας υπολογιστής) και ενός Data Communications Equipment (DCE, συνήθως μια περιφερειακή μονάδα όπως modem). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι: Τα χαρακτηριστικά ηλεκτρικών σημάτων όπως επίπεδα τάσης, χρονισμός, ρυθμός ανόδου των σημάτων και ρυθμός μετάδοσης. Οι λογικές στάθμες είναι η στάθμη 1 (mark) η οποία αντιστοιχεί σε τάση από -3 έως -25V και η στάθμη 0 (space) η οποία αντιστοιχεί σε τάση από 3 έως 25V. Συνήθεις ρυθμοί μετάδοσης αναλόγως της εφαρμογής είναι 200bps, 400bps, 800bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps και 19200bps. Αν και σύμφωνα με το πρωτόκολλο o μέγιστος ρυθμός μετάδοσης είναι 19200bps, σήμερα χρησιμοποιούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες όπως 38.4Kbps και 115.2Kbps. Η συμπεριφορά σε βραχυκύκλωμα, και η μέγιστη παρασιτική χωρητικότητα. Το πρότυπο δεν ορίζει μέγιστο μήκος του καλωδίου, αλλά αντ ' αυτού χρησιμοποιείται η μέγιστη χωρητικότητα. Το μήκος για συνηθισμένα καλώδια δεν ξεπερνά τα 15 μέτρα, εκτός κι αν γίνει χρήση ειδικών καλωδίων χαμηλής χωρητικότητας, οπότε μπορεί το μήκος του καλωδίου να καλύψει αποστάσεις έως και 300 μέτρα Για μεγαλύτερες αποστάσεις χρησιμοποιούνται άλλα πρότυπα όπως τα RS-422 και RS-485. Η λειτουργικότητα των ηλεκτρικών σημάτων. Τα σήματα του RS232 περιλαμβάνουν σήματα για την μεταφορά των δεδομένων και σήματα ελέγχου. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά της διεπαφής, τους διάφορους τύπους βυσμάτων σύνδεσης και την αντιστοίχιση των ακροδεκτών (pins) στα ηλεκτρικά σήματα. Τα βασικά σήματα του RS232 τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά δεδομένων είναι το σήμα μετάδοσης TxD, το σήμα λήψης δεδομένων RxD και η κοινή τάσης αναφοράς εδάφους SGND. Η ελάχιστη RS-232 σύνδεση γίνεται με τα σήματα Txd, RxD και την κοινή τάση αναφοράς του εδάφους SGND. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία, όπως για πα-

4 Σελίδα 4 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς ράδειγμα όταν ένα μετρητής θερμοκρασίας αποστέλλει περιοδικά την τιμή της θερμοκρασίας, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο δύο σήματα. Όταν χρησιμοποιείται έλεγχος ροής υλικού, τότε είναι απαραίτητη και η χρήση των γραμμών RTS και CTS. Οι συνηθέστεροι σύνδεσμοι RS-232 είναι οι D-9 (με 9 ακροδέκτες) και D-25 (με 25 ακροδέκτες). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αντιστοιχίες των ακροδεκτών τους στα σήματα του RS-232. Ακροδέκτες Ακροδέκτες σε σύνδεσμο D-25 σε σύνδεσμο D-9 Κωδική ονομασία Όνομα 2 3 TXD Transmit Data 3 2 RXD Receive Data 7 5 SGND Signal Ground 4 7 RTS Request To Send 5 8 CTS Clear To Send 6 6 DSR Data Set Ready 20 4 DTR Data Terminal Ready 8 1 CD Carrier Detect 22 9 RI Ring Indicator Πίνακας 1.1 Πίνακας αντιστοιχιών συνδέσμων D-9 και D-25 στα σήματα του RS-232 Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σειριακά με σταθερό ρυθμό αρχίζοντας με το πρώτο λιγότερο σημαντικό bit (LSB). Η λειτουργία της μετάδοσης δεδομένων είναι η ακόλουθη: Ο αποστολέας ξεκινά την μετάδοση προσθέτοντας στην αρχή ένα start bit, σκοπός του οποίου είναι ο συγχρονισμός του παραλήπτη. Ο παραλήπτης, ο οποίος ελέγχει περιοδικά τη γραμμή, εντοπίζει την κατερχόμενη ακμή του start bit και ξεκινά μετά από χρόνο Τ/2 (όπου Τ ισούται με τον ονομαστικό χρόνο κάθε bit) την δειγματοληψία. Η λέξη συμπληρώνεται προαιρετικά από ένα parity bit (αναλόγως της επιλεγμένης ισοτιμίας) Η μετάδοση ολοκληρώνεται με την αποστολή 0, 1, 1.5 ή 2 stop bits. Τα bits αυτά εξασφαλίζουν ότι η γραμμή θα είναι για κάποιο διάστημα σε υψηλή κατάσταση πριν το επόμενο start bit. Επίσης δίνουν ένα περιθώριο χρόνου στον παραλήπτη (π.χ. για αποθήκευση της λέξης), πριν την έναρξη της επόμενης μεταφοράς. Τη διαδικασία ασύγχρονης σειριακής αποστολής και λήψης δεδομένων σε ένα υπολογιστικό σύστημα αναλαμβάνει συνήθως τμήμα υλικού, το οποίο ονομάζεται Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART). Το UART μετατρέπει τις λέξεις σε σειριακή ακολουθία bits, προσθέτει start/stop και parity bits, και στη συνέχεια μεταδίδει τα δεδομένα με τον επιλεγμένο ρυθμό μετάδοσης. Το UART με την αντίστροφη διαδικασία λαμβάνει δεδομένα και ειδοποιεί τον μικροεπεξεργαστή για την παραλαβή τους. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες παραμέτρους σειριακής επικοινωνίας. Οι παράμετροι αυτοί είναι ο ρυθμός μετάδοσης, ο αριθμός bits ο οποίος μεταδίδεται (5 έως 8 bits με συνηθέστερη τιμή τα 8 bits), ο έλεγχος ισοτιμίας (even, odd, none, mark ή space) και ο αριθμός των stop bits (0, 1, 1.5 ή 2).

5 Κεφάλαιο 1. Σειριακές επικοινωνίες Σελίδα Διαφορική σειριακή μετάδοση. Μία παραλλαγή του RS-232 αποτελεί το πρότυπο RS-422. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, η μετάδοση της πληροφορίας επιτυγχάνεται με διαφορική μέθοδο. Για τη λήψη της πληροφορίας χρησιμοποιείται η διαφορά των δύο σημάτων. Το σήμα λόγω του διαφορικού τρόπου μετάδοσης είναι πολύ ανθεκτικό σε κοινό θόρυβο επειδή o θόρυβος επηρεάζει εξίσου τα δύο σήματα. Με την χρήση του πρότυπου RS-422 επιτυγχάνεται η αποστολή δεδομένων σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 1 χλμ. ενώ ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων ανέρχεται έως τα 10Μbps. Συχνά τα σήματα του RS-422 απομονώνονται ηλεκτρικά με οπτικούς απομονωτές (opto-isolators) διότι σε μεγάλες αποστάσεις η διαφορά δυναμικού μπορεί να γίνει στιγμιαία πολύ μεγάλη (από αιχμές ρεύματος ή λόγω φορτίων καιρικών συνθηκών). 1.3 Αναφορές "Serial Communication General Concepts", Μ.Στεφανιδάκης, "Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων ", Κεφάλαιο 4. Σειριακή επικοινωνία, Ι. Καλόμοιρος, "Συστήματα Πληροφορικής και Μετρήσεων", Κεφάλαιο 5, Βασικές τεχνικές εισόδου/εξόδου δεδομένων, "RS-232", "RS232 Data Interface. Α Tutorial on Data Interface and cables",

6 Σελίδα 6 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic 2.1 Σειριακή επικοινωνία με την Visual Basic Η σειριακή επικοινωνία με την Visual Basic γίνεται με την χρήση της κλάσης SerialPort. Για την χρήση της κλάσης αυτής πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δήλωση: Imports System.IO.Ports Οι κυριότερες ιδιότητες, μέθοδοι και συμβάντα της κλάσης αυτής είναι: Ιδιότητα PortName BaudRate Parity DataBits StopBits Encoding Περιγραφή Καθορίζει την σειριακή θύρα. π.χ. MySerialPort.PortName="Com1" Το όνομα της σειριακής θύρας πρέπει να αντιστοιχεί σε μια υπαρκτή σειριακή θύρα του Η/Υ Καθορίζει τον ρυθμό μετάδοσης π.χ. MySerialPort.BaudRate=9600 Καθορίζει την ισοτιμία (Even, Odd, None, Mark ή Space) π.χ. MySerialPort.Parity = Parity.Even Καθορίζει τον αριθμό των bits τα οποία μεταδίδονται (από 5 έως 8) π.χ. MySerialPort.DataBits = 8 Καθορίζει τον αριθμό των stop bits ( 0, 1, 1.5 ή 2) π.χ. MySerialPort.StopBits = StopBits.One Ιδιότητα η οποία καθορίζει την κωδικοποίηση του κειμένου σε περίπτωση που αποστέλλονται ή λαμβάνονται χαρακτήρες ή κείμενο. πχ. MySerialPort. Encoding = System.Text.Encoding.Unicode

7 Κεφάλαιο 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic Σελίδα 7 Μέθοδοι New Open() Close() ReadExisting() Read(buffer() of Byte ή Char, offset as Integer count as Integer) BytesToRead Write(text as String ή Buffer() as Byte ή Buffer as Char()) IsOpen Συμβάν DataReceived Περιγραφή Η μέθοδος αυτή δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο της κλάσης αυτής. πχ. Dim WithEvents MySerialPort As New SerialPort Η δήλωση WithEvents γίνεται ώστε να είναι διαθέσιμα τα συμβάντα του αντικειμένου και συγκεκριμένα το συμβάν DataReceived το οποίο ενεργοποιείται όταν η σειριακή θύρα λαμβάνει δεδομένα. Ανοίγει την σειριακή πόρτα για επικοινωνία. π.χ. MySerialPort.Open() Κλείνει την σειριακή πόρτα Διαβάζει το κείμενο τα οποίο έχει ληφθεί από την σειριακή θύρα. Διαβάζει και επιστρέφει ένα πίνακα bytes ή χαρακτήρων από την σειριακή θύρα. Η παράμετρος offset καθορίζει τον δείκτη αρχής και η παράμετρος count το πλήθος των bytes ή χαρακτήρων τα οποία θα επιστραφούν από τον πίνακα στοιχείων που έχουν παραληφθεί από την σειριακή πόρτα. Επιστρέφει το πλήθος των bytes τα οποία έχουν ληφθεί από την σειριακή θύρα και είναι προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι να αναγνωσθούν. Αποστέλλει κείμενο ή έναν πίνακα Bytes ή ένα πίνακα χαρακτήρων. Όταν αποστέλλεται πίνακας, τότε πρέπει να δοθούν επιπλέον ως παράμετροι ο δείκτη αρχής του πίνακα (offset) και το πλήθος των στοιχείων (count) Επιστρέφει την τιμή true όταν η θύρα είναι ανοιχτή και την τιμή false σε αντίθετη περίπτωση. Περιγραφή Το συμβάν αυτό προκαλείται όταν η σειριακή θύρα δεχθεί δεδομένα. Το συμβάν αυτό διασυνδέεται με κάποια μέθοδο ή οποία διαβάζει τα δεδομένα από την σειριακή θύρα με την μέθοδο ReadExisting. Πίνακας 2.1 Η κλάση αντικειμένων SerialPort 2.2 Πρόγραμμα Visual Basic για σειριακή επικοινωνία Η παραθυρική εφαρμογή η οποία φαίνεται στο σχήμα 15.1 μπορεί να στείλει και λάβει κείμενο με την χρήση της σειριακής θύρας επικοινωνιών. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα παράθυρο με όνομα FormSerialCommunications. Το παράθυρο αυτό έχει τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου: Όνομα Τύπος Περιγραφή ComboBoxCOMPorts ComboBox Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει όλες τις διαθέσιμες σειριακές θύρες του Η/Υ και να δώσει στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέξει την σειριακή θύρα την οποία θα χρησιμοποιήσει

8 Σελίδα 8 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς TextBoxDataReceived TextBox Εμφανίζει στον χρήστη τα εισερχόμενα μηνύματα TextBoxDataToSend LabelStatus ButtonConnect ButtonDisconnect ButtonSend TextBox Label Πλαίσιο κειμένου όπου ο χρήστης πληκτρολογεί το μήνυμα το οποίο θέλει να αποστείλει Ετικέτα η οποία εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της σειριακής θύρας (Σύνδεση ή Αποσύνδεση) Πλήκτρο για άνοιγμα της σειριακής θύρας Πλήκτρο για το κλείσιμο της σειριακής θύρας Πλήκτρο για την αποστολή δεδομένων Πίνακας 2.2 Τα στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής Εικόνα 2.1 Παραθυρική εφαρμογή για σειριακή επικοινωνία Η παραθυρική εφαρμογή πρέπει να εκτελείται ταυτόχρονα από δύο χρήστες οι οποίοι έχουν διασυνδέσει τις σειριακές θύρες των υπολογιστών τους με ένα σειριακό καλώδιο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αντιστοιχίες των ακροδεκτών σε σύνδεσμο D-9 για σειριακό καλώδιο τριών γραμμών το οποίο συνδέει τις σειριακές θύρες δύο Η/Υ (Η/Υ 1 και Η/Υ 2)

9 Κεφάλαιο 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic Σελίδα 9 Η/Υ 1 Ακροδέκτες σε σύνδεσμο D-9 H/Y 1 H/Y 2 Η/Υ 2 Ακροδέκτες σε σύνδεσμο D-9 Σήμα RS-232 Σήμα RS TXD RXD 2 2 RXD TXD 3 5 SGND SGND 5 Πίνακας 2.3 Αντιστοιχίες ακροδεκτών για την σειριακή σύνδεση δύο Η/Υ Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα σήματα RxD και TxD αντιστρέφονται. Το σήματα RxD και TxD του πρώτου Η/Υ συνδέονται με τα σήματα TxD και RxD του δεύτερου Η/Υ αντίστοιχα. Η αντιστροφή των σημάτων στο σειριακό καλώδιο γίνεται όταν επικοινωνούν δύο H/Y μεταξύ τους. Σε περίπτωση όπου η επικοινωνία γίνεται μεταξύ ενός Η/Υ και μιας περιφερειακής συσκευής (όπως εκτυπωτής ή modem), τα σήματα δεν πρέπει να αντιστρέφονται. Το σήματα TxD και RxD του Η/Υ συνδέονται με τα σήματα TxD και RxD της περιφερειακής συσκευής αντίστοιχα. Οι χρήστες των προγραμμάτων επικοινωνίας στους δύο Η/Υ πρέπει: Να επιλέξουν την σειριακή θύρα στην οποία έχει συνδεθεί το καλώδιο επικοινωνίας Να πατήσουν το πλήκτρο "Σύνδεση" για να ανοίξουν την σειριακή θύρα και να συνδεθούν μεταξύ τους Να πληκτρολογήσουν κάποιο μήνυμα και να πατήσουν στην συνέχεια το πλήκτρο "Αποστολή". Τα μηνύματα τα οποία αποστέλλονται, εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου με τίτλο "Εισερχόμενα μηνύματα". Να τερματίσουν την επικοινωνία τους με το πάτημα του πλήκτρου "Αποσύνδεση" Για την δοκιμή του προγράμματος σε έναν Η/Υ, ο οποίος μπορεί να μην διαθέτει καν σειριακές θύρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Com0Com. Το πρόγραμμα αυτό εγκαθιστά 2 εικονικές σειριακές θύρες στον Η/Υ οι οποίες είναι και εικονικά διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Ότι αποστέλλεται από την μία θύρα λαμβάνεται από την άλλη και αντίστροφα. Η δοκιμή του προγράμματος μπορεί να γίνει με την παράλληλη εκτέλεση στον Η/Υ όπου έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα com0com δύο εφαρμογών για την σειριακή επικοινωνία οι οποίες χρησιμοποιούν τις εικονικές σειριακές θύρες του com0com. Ο κώδικας Visual Basic του παραθύρου της εφαρμογής FormSerialCommunications με τον οποίο υλοποιείται η σειριακή επικοινωνία δίνεται παρακάτω. Imports System.IO.Ports Public Class FormSerialCommunications 'Ορισμός αντικειμένου της κλάσης SerialPort για την σειριακή επικοινωνία Public WithEvents MySerialPort As New SerialPort Private Sub FormSerialComms(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Χρήση της μεθόδου Computer.Ports.SerialPortNames η οποία 'επιστρέφει μια συλλογή με τις διαθέσιμες θύρες του Η/Υ για 'το γέμισμα του ComboBoxCOMPorts For i As Integer = 0 To My.Computer.Ports.SerialPortNames.Count - 1 ComboBoxCOMPorts.Items.Add(My.Computer.Ports.SerialPortNames(i)) Next LabelMessage.Text = "Αποσύνδεση"

10 Σελίδα 10 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς ButtonDisconnect.Enabled = False Private Sub ButtonConnect_Click(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonConnect.Click 'Έλεγχος αν η επιλεγμένη σειριακή πόρτα είναι ανοικτή If MySerialPort.IsOpen Then 'Κλείσιμο της σειριακής πόρτα εάν είναι ανοικτή MySerialPort.Close() End If Try 'Καθορισμός παραμέτρων επικοινωνίας With MySerialPort.PortName = ComboBoxCOMPorts.Text 'Θύρα.BaudRate = 'Ρυθμός μετάδοσης.parity = Parity.None 'Ισοτιμία.DataBits = 8 'Αριθμός Bits δεδομένων.stopbits = StopBits.One 'Αριθμός Stop bits.encoding = _ System.Text.Encoding.Unicode 'Κωδικοποίηση χαρακτήρων End With 'Άνοιγμα σειρίακής θύρας MySerialPort.Open() 'Εμφάνιση κατάστασης και 'ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πλήκτρων σύνδεσης LabelMessage.Text = "Σύνδεση" ButtonConnect.Enabled = False ButtonDisconnect.Enabled = True Catch ex As Exception 'Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση σφάλματος MsgBox(ex.ToString) End Try Private Sub ButtonDisconnect_Click(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonDisconnect.Click Try 'Κλείσιμο σειριακής θύρας MySerialPort.Close() 'Έμφάνιση κατάστασης και 'ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πλήκτρων σύνδεσης LabelMessage.Text = "Αποσύνδεση" ButtonConnect.Enabled = True ButtonDisconnect.Enabled = False Catch ex As Exception MsgBox(ex.ToString) End Try 'Ορισμός αναφοράς για την κλήση της μεθόδου DisplayReceivedMessage Public Delegate Sub mydelegate() 'Μέθοδος η οποία καλείται από το συμβάν DataReceived. Το συμβάν αυτό 'ενεργοποιείται κάθε φορά που η σειριακή θύρα δέχεται δεδομένα Private Sub DataReceived(ByVal sender As Object, _ ByVal e As SerialDataReceivedEventArgs) _ Handles MySerialPort.DataReceived 'Κλήση της μεθόδου DisplayReceivedMessage για την εμφάνιση του 'εισερχόμενου μηνύματος. Η κλήση γίνεται από το TextBoxDataReceived 'ώστε να μη γίνει σφάλμα Cross Thread TextBoxDataReceived.Invoke( _ New mydelegate(addressof DisplayReceivedMessage))

11 Κεφάλαιο 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic Σελίδα 11 Private Sub ButtonSend_Click(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonSend.Click Try 'Αποστολή δεδομέμενων με την μέθοδο Write της κλάσης SerialPort MySerialPort.Write(TextBoxDataToSend.Text & vbcrlf) 'Καθαρισμός πλασίου κειμένου με το μήνυμα προς αποστολή TextBoxDataToSend.Text = "" Catch ex As Exception MsgBox(ex.ToString) End Try Public Sub DisplayReceivedMessage() Dim ReceivedMessage As String 'Διάβασμα μηνύματος ReceivedMessage = MySerialPort.ReadExisting 'Πρόσθεση στο τέλος του πλαισίου κειμένου του 'μηνύματος το οποίο παρελήφθη TextBoxDataReceived.AppendText(ReceivedMessage) 'Κύλιση του πλαισίου κειμένου ώστε να φαίνεται το νέο κείμενο το 'οποίο προστέθηκε TextBoxDataReceived.ScrollToCaret() End Class Παράδειγμα 2.1 Σειριακή επικοινωνία με την Visual Basic

12 Σελίδα 12 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 2.3 Αναφορές "Serial Port Using Visual Basic.NET and Windows", smartprodcourse/technotes/docs/serial-port-vb.pdf "Serial COM port communication by means of Visual Basic.NET", SerialCOM/SerialCOM.htm Vincent Himpe, "Visual Basic for Electronics Engineering Applications. Second Edition", Chapter23 The Serial Port in Detail, σελίδες "Null-modem emulator", "Delegates",

13 Κεφάλαιο 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic Σελίδα Ασκήσεις Κεφαλαίου Άσκηση 2.1 Κατεβάστε από την διαδικτυακή τοποθεσία το πρόγραμμα com0com και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε ως σειριακές θύρες εγκατάστασης τις θύρες com18 και com19. Δημιουργήστε παραθυρική εφαρμογή με όνομα SerialComms, μετονομάστε το παράθυρο Form1 της εφαρμογής σε FormSerialCommunications, προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου του πίνακα 15.1, και αντιγράψτε το κώδικα του παραδείγματος Αποθηκεύστε την εφαρμογή και εκτελέστε τη. Επιλέξτε την θύρα com18 για την επικοινωνία και πατήστε το πλήκτρο "Σύνδεση" Επιλέξτε το εικονίδιο (η την επιλογή από το μενού εκκίνησης) της Visual Basic για να ξεκινήσετε ένα δεύτερο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic, και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή SerialComms. Εκτελέστε την εφαρμογή, επιλέξτε την θύρα επικοινωνίας com19, πατήστε το πλήκτρο σύνδεση και δοκιμάστε να στείλετε δεδομένα μεταξύ των δύο εφαρμογών. Άσκηση 2.2 Τροποποιήστε την εφαρμογή SerialComms και προσθέστε πλήκτρο με τίτλο "Ρυθμίσεις" και παράθυρο με όνομα FormSettings. Με το πλήκτρο "Ρυθμίσεις" εμφανίζεται το παράθυρο FormSettings το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τον ρυθμό μετάδοσης, την ισοτιμία και τον αριθμό των databits και stopbits. Το παράθυρο εμφανίζει αρχικά τις τρέχουσες ρυθμίσεις της σειριακής θύρας και με το πάτημα του πλήκτρου "Οκ" ενημερώνει τη σειριακή θύρα με τις νέες ρυθμίσεις που επέλεξε ο χρήστης.

14 Σελίδα 14 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς Άσκηση 2.3 Δημιουργήστε δύο εφαρμογές με όνομα SerialTemperatureServer και SerialTemperatureDevice οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους σειριακά με το πρωτόκολλο RS-232. Η εφαρμογή SerialTemperatureServer στέλνει κάθε 5 δευτερόλεπτα το μήνυμα "Get Temperature" στην εφαρμογή SerialTemperatureDevice. Η εφαρμογή SerialTemperatureDevice όταν λάβει το μήνημα "Get Temperature" (και μόνον τότε) απαντά με το μήνυμα "Temp = xx.xx" όπου xx.xx είναι πραγματικός αριθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ο οποίος παριστά την θερμοκρασία την οποία μετρά κάποια περιφερειακή συσκευή. Για την δοκιμή της άσκησης χρησιμοποιήστε ως θερμοκρασία την τιμή την οποία εισάγει ο χρήστης σε πλαίσιο κειμένου με όνομα TextBoxTemperture. Η εφαρμογή SerialTemperatureServer διαβάζει την θερμοκρασία και την εμφανίζει σε πλαίσιο κειμένου. Άσκηση 2.4 Δημιουργήστε νέα εφαρμογή με όνομα SerialBytesComms η οποία είναι παρόμοια με την εφαρμογή Serial Comms, αλλά διαφέρει στο ότι μεταδίδει ένα πίνακα από bytes αντί για κείμενο. Το πλήκτρο "Αποστολή" αποστέλλει ένα πίνακα από bytes τους οποίους έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης στο πλαίσιο κειμένου με τίτλο μήνυμα προς αποστολή χωρισμένους μεταξύ τους με κόμμα (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5). Υπόδειξη για την μετατροπή κειμένου σε πίνακα από bytes: Χρησιμοποιήστε αρχικά την μέθοδο TextBoxDataToSend.Text.Split(",") για να μετατρέψετε το κείμενο TextBoxDataToSend.Text σε πίνακα κειμένου. Η μέθοδος Split της κλάσης String δέχεται ως παράμετρο έναν χαρακτήρα βάση του οποίου γίνεται η κατάτμηση του αρχικού κειμένου σε πίνακα. Στην συνέχεια δημιουργήστε έναν νέο πίνακα από bytes στον οποίο θα μετατρέψετε και αποθηκεύσετε τις τιμές του πίνακα κειμένου που επέστρεψε η μέθοδος Split.

15 Κεφάλαιο 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP Σελίδα Τα πρωτόκολλα UDP και TCP 3.1 Η αρχιτεκτονική του δικτύων TCP/IP Η αρχιτεκτονική των δικτύων TCP/IP (ή του διαδικτύου) όπως φαίνεται στο σχήμα 16.1 οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα: Εφαρμογές Επίπεδο Εφαρμογής HTTP, DNS, FTP, TELNET, SMTP, SNMP, TFTP, RLOGIN, NFS, κ.ά. Επίπεδο Δικτύου Πρωτόκολλο TCP και UDP Επίπεδο Μεταφοράς Πρωτόκολλο IP Επίπεδο Πρόσβασης Ethernet, Token Ring, FDDI, PPP, κ.ά. Φυσικό Μέσο (Καλώδιο) Εικόνα 3.1 Η αρχιτεκτονική των δικτύων TCP/IP Το επίπεδο πρόσβασης έχει ως κύρια λειτουργία τη μετάδοση πακέτων μεταξύ συγκεκριμένων κόμβων του δικτύου. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα Ethernet, Token Ring, FDDI, PPP κ.ά. και αντιστοιχεί στο φυσικό επίπεδο και το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου αναφοράς OSI. Το επίπεδο δικτύου περιλαμβάνει το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Το πρωτόκολλο IP ελέγχει τη διευθυνσιοδότηση των κόμβων του δικτύου και τη δρομολόγηση των πακέτων. Tο πρωτόκολλο IP διασυνδέει δίκτυα με διαφορετικές τεχνολογίες σε ένα ενιαίο λογικό διαδίκτυο.

16 Σελίδα 16 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς Το επίπεδο μεταφοράς περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα TCP (Transmission Control Protocol πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης) και UDP (User Datagram Protocol πρωτόκολλο αυτοδύναμων πακέτων χρήστη). Το επίπεδο μεταφοράς ελέγχει την ανταλλαγή των πακέτων και ρυθμίζει την επικοινωνία μεταξύ των τερματικών κόμβων του δικτύου. Το επίπεδο εφαρμογής. Το επίπεδο εφαρμογής αντιστοιχεί στα επίπεδα Συνόδου, Παρουσίασης και Εφαρμογής του μοντέλου αναφοράς OSI (τα τρία υψηλότερα επίπεδα). Το επίπεδο αυτό εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών εφαρμογών και περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πρωτοκόλλων εφαρμογής. Tα πρωτόκολλα εφαρμογής χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του TCP ή του UDP για την μετάδοση δεδομένων. Τα πιο γνωστά από τα πρωτόκολλα αυτά είναι τα παρακάτω: HTTP (HyperText Transfer Protocol πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου), DNS (Domain Name System σύστημα ονομασίας περιοχών), FTP (File Transfer Protocol πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείου), TELNET (πρωτόκολλο πρόσβασης σε απομακρυσμένο υπολογιστή), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου) Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η επικοινωνία δεδομένων με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας TCP και UDP και δίνονται παραδείγματα εφαρμογών για την επικοινωνία με την χρήση των πρωτοκόλλων αυτών. 3.2 Το πρωτόκολλο UDP Τα όνομα του πρωτοκόλλου UDP είναι συντομογραφία του User Datagram Protocol. Μία εναλλακτική προέλευση της συντομογραφίας είναι από την ονομασία Universal Datagram Protocol. Με την χρήση του πρωτοκόλλου UDP γίνεται ή αποστολή μηνυμάτων (γνωστών και ως datagrams) σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών ή στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο αυτό σε σχέση με το πρωτόκολλο TCP είναι απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό επειδή δεν διαθέτει μηχανισμούς εγγύησης της αξιοπιστίας των επικοινωνιών, δεν απαιτεί σύνδεση των κόμβων του δικτύου οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και δεν έχει την δυνατότητα τεμαχισμού των δεδομένων. Το πρωτόκολλο UDP χρησιμοποιείται κυρίως από εφαρμογές,όπως video και audio streaming, για τις οποίες είναι πολύ σημαντικό τα πακέτα να παραδοθούν άμεσα, χωρίς να υπάρχει διακοπή στην ροή των δεδομένων. Οι εφαρμογές αυτές διαθέτουν δικούς τους μηχανισμούς τεμαχισμού, ελέγχου και διόρθωσης των δεδομένων. Το πρωτόκολλο UDP υποστηρίζει επίσης την αποστολή ενός πακέτου σε πολλαπλούς υπολογιστές ταυτόχρονα (multicasting) ή σε όλους τους υπολογιστές ενός δικτύου (broadcasting). Με την δυνατότητα αυτή είναι δυνατόν μία ροή ήχου ή εικόνας να μεταδίδεται ταυτόχρονα σε πολλούς συνδρομητές. Γνωστές εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν πακέτα UDP είναι οι παρακάτω: Domain Name System (DNS) Routing Information Protocol (RIP) Simple Network Management Protocol (SNMP) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) IPTV

17 Κεφάλαιο 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP Σελίδα 17 Voice over IP (VoIP) Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Το πρωτόκολλο UDP περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο IETF RFC 768. Η Δομή ενός πακέτου UDP Κάθε πακέτο UDP ξεκινά με μια επικεφαλίδα (header) 64 bits η οποία περιλαμβάνει: Την θύρα (source port) από την οποία προήλθε το πακέτο. Η πληροφορία αυτή είναι προαιρετική. Η τιμή 0 δηλώνει ότι δεν έχει καθορισθεί η θύρα αυτή από τον αποστολέα. Την θύρα του παραλήπτη (Destination Port) όπου θα παραδοθεί το πακέτο Το πλήθος των bytes (Length) τα οποία θα αποσταλούν. Το Checksum το οποίο χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη για ελέγξει την ορθότητα των δεδομένων που παρέλαβε. Το Checksum είναι προαιρετικό. Bits 0-15 Bits Bits Bits Bits Source Port Destination Port Length Checksum Data (2 Bytes) (2 Bytes) (2 Bytes) (2 Bytes) Εικόνα 3.2 Η δομή ενός πακέτου UDP Μετά την επικεφαλίδα ακολουθούν τα bytes των δεδομένων τα οποία αποστέλλονται. Τα πρωτόκολλα TCP και UDP χρησιμοποιούν τις TCP θύρες (ports) για αποστολή και παραλαβή δεδομένων. Η αποστολή και παραλαβή δεδομένων χαρακτηρίζονται από την διεύθυνση του αποστολέα/παραλήπτη και την θύρα αποστολής/παραλαβής. Οι θύρες αριθμούνται από 0 έως και τα δεδομένα τα οπoία αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο αριθμό θύρας. Με την χρήση των θυρών επικοινωνίας, οι εφαρμογές ενός Η/Υ μπορούν ταυτόχρονα να αποστέλλουν και παραλαμβάνουν δεδομένα κάνοντας χρήση διαφορετικών θυρών. 3.3 Το πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) έχει σχεδιαστεί για να παράσχει αξιόπιστη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου, υλοποιώντας μεταξύ τους ένα ιδεατό κύκλωμα. Το πρωτόκολλο TCP διενεργεί σύνθετους ελέγχους σφαλμάτων και ροής στα μεταδιδόμενα πακέτα Το πρωτόκολλο TCP χωρίζει τα δεδομένα προς μετάδοση σε μικρότερα πακέτα τα οποία ονομάζονται τμήματα ή segments. Το τμήματα αποτελούν την μονάδα μεταφοράς στο πρωτόκολλο TCP. Η Δομή ενός τμήματος TCP Κάθε τμήμα αποτελείται από την Επικεφαλίδα (Header) και τα προς μετάδοση Δεδομένα (Data). Τα βασικότερα πεδία της επικεφαλίδας είναι:

18 Σελίδα 18 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς Οι Θύρες (ports) TCP αφετηρίας και προορισμού. Ο Αριθμός Σειράς (Sequence Number). Το κάθε τμήμα έχει τον δικό του αύξοντα αριθμό σειράς. Ο αριθμός σειράς δηλώνει σε ποια θέση πρέπει να μπει το συγκεκριμένο τμήμα από τον παραλήπτη ώστε να αναπαραχθούν τα δεδομένα με την σωστή σειρά. Ο Αριθμός Επιβεβαίωσης (Acknowledgment number). Ο αριθμός επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη για την επιβεβαίωση της παραλαβής των τμημάτων της μετάδοσης. Αν ο αποστολέας δεν λάβει επιβεβαίωση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα επαναλάβει τη μετάδοση των δεδομένων. Το Παράθυρο (Window Size). Το παράθυρο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής δεδομένων. Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το πεδίο αυτό για να δηλώσει στον αποστολέα το πλήθος των δεδομένων τα οποία μπορεί να δεχθεί. Data Offset Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Source Port Destination Port Sequence Number Acknowledgment number Reserved N S C W R E CE U RG A CK P SH R ST S YN F IN Window Size Checksum Options Εικόνα 3.3 Η δομή μιας επικεφαλίδας τμήματος TCP Urgent pointer Η μετάδοση δεδομένων με το πρωτόκολλο TCP χωρίζεται σε τρεις φάσεις: Την σύνδεση των άκρων τα οποία θα μεταδώσουν δεδομένα. Πριν γίνει οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων, πρέπει πρώτα να γίνει μια νοητή σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη ή των δύο άκρων τα οποία θα ανταλλάξουν. Την μεταφορά των δεδομένων. Την αποσύνδεση των δύο άκρων που επικοινωνούν και την ελευθέρωση όλων των πόρων (μνήμη, θύρες κλπ) οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά την μεταφορά δεδομένων. 3.4 Αναφορές Μανώλης Κιαγιάς, "Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα", diktia/thebookii.pdf Γ. Φούσκας, "Δίκτυα Yπολογιστών I", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ISBN: X. RFC 793, TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL RFC 768, UDP UDP,

19 Κεφάλαιο 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP Σελίδα 19 TCP, Κατάλογος των TCP και UDP ports, TCP and UDP,

20 Σελίδα 20 Τζιάλλας Γρηγόρης Εφαρρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 4. Επικοινωνίες UDP και TCP με Visual Basic 4.1 Επικοινωνίες UDP με την Visual Basic Οι επικοινωνίες UDP με την Visual Basic γίνεται με την χρήση της κλάσης UdpClient. Για την χρήση της κλάσης αυτής πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δήλωση: Imports System.Net.Sockets Οι κυριότερες ιδιότητες, μέθοδοι και συμβάντα της κλάσης αυτής είναι: Μέθοδος New ή New(Port as Integer) Send(buffer() as Byte, length as Integer, hostname as String, port as Integer) Close() Περιγραφή Η μέθοδος αυτή δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο της κλάσης αυτής. πχ. Dim MyUdpClient As New UdpClient Για την παραλαβή δεδομένων πρέπει να δοθεί ώς παράμετρος και η τοπική θύρα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την λήψη δεδομένων. π.χ. Dim MyUdpClient = New System.Net.Sockets.UdpClient(1000) Αποστέλλει έναν πίνακα Bytes στην θύρα και την IP διεύθυνση οι οποίες καθορίζονται από τις παραμέτρους port και hostname. Η παράμετρος length καθορίζει το πλήθος των bytes τα οποία θα αποσταλούν. π.χ. MyUdpClient.Send(buufer, 50, " ", 1000) Κλείνει το αντικείμενο UdpClient Διαβάζει και επιστρέφει έναν πίνακα από bytes από την διεύθυνση και θύρα η οποία καθορίζεται από την παράμετρο aremotepoint. Receive(aRemotePoint as IpEndPoint) π.χ. για λήψη δεδομένων τα οποία μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε διεύθυνση και θύρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές: Dim aremotepoint As New IPEndPoint(IPAddress.Any, 0) Dim receivebytes As Byte() = MyUdpClient.Receive(aRemotePoint) Close() Κλείνει το αντικείμενο UdpClient

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM To Modem (Modulator-Demodulator) είναι μια συσκευή που επιτρέπει σε υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τηλεφωνικών γραμμών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 23: Εισαγωγή στην Δικτύωση (Networking) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Διευθύνσεις και Θύρες - Sockets και ServerSockets Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Μ.ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Είδος συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Ανίχνευση κίνησης δικτύου - Εργαλείο Wireshark. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Δίκτυα υπολογιστών - Βασικά εργαλεία δικτύων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Εργαστήριο 2 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Στόχος Ο στόχος του σημερινού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα