ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» ,36 και ΦΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 0879 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 Διακήρυξη 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την επιλογή με ανοικτή διαδικασία του Παρόχου για την Παροχή Υπηρεσιών υπό τον τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» Προϋπολογισμού : ,36 (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : του Ν2362/95 άρθρο 82 παραγρ. 4, του Ν 2286/95, του Ν3614/2007 άρθρο 25 παραγρ.1 και με αναλογική κατά το άρθρο 239 του Ν.4072/2012 εφαρμογή του ΠΔ118/2007, όπως ισχύουν, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των ως άνω υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού προϋπολογισμού Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, Πειραιάς, 1 ος όροφος, στις 2/07/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών π.μ. Διακήρυξη 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διακήρυξη 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Ορισμοί 4 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 6 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 7 Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 9 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 18 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 19 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 19 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κλπ.. - Πληρωμή Παρόχου Χρηματοδότηση - Κρατήσεις υπέρ τρίτων 20 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 21 Άρθρο10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των πρoς παροχή υπηρεσιών 21 Άρθρο12: Προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών 22 Άρθρο13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Οικονομική Προσφορά 22 Άρθρο14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 23 Άρθρο15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 23 Άρθρο16: Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 23 Άρθρο17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης Εγγυήσεις καλής λειτουργίας 23 Άρθρο18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 24 Άρθρο19: Χρόνος ισχύος προσφορών 25 Άρθρο20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 26 Άρθρο22: Επαγγελματικά προσόντα 27 Άρθρο23: Δικαιολογητικά 30 Άρθρο24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο25: Χρηματοδότηση 38 Διακήρυξη 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' Άρθρο 1: Ορισμοί 1.1 Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Αττικής 1.2 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού, τη συγκρότηση των επιτροπών α) διεξαγωγής του διαγωνισμού - αξιολόγησης των προσφορών και β) εξέτασης των ενστάσεων (προδικαστικών και διοικητικών προσφυγών), (σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010) την απόφαση επί των διοικητικών προσφυγών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (παρ. 5 του άρθρ. 15 του Π.Δ.118/2007) μετά από εισήγηση της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων. 1.3 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού Ταχ.Κωδ Τηλ Telefax είναι η υπηρεσία που σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής ορίζεται ως αρμόδια για τα εξής : α) Να εισηγηθεί σχέδιο διακήρυξης και συνοδών τεχνικών τευχών στην οικονομική επιτροπή για την εξυπηρέτηση των υφισταμένων αναγκών αρμοδιότητας της. β) Να επιληφθεί των διαδικασιών που απαιτούνται (δημοσιεύσεις, παροχή τευχών δημοπράτησης, παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων κ.λ.π.) για τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και την τήρηση και φύλαξη του φακέλου της σύμβασης μέχρι την υπογραφή της. γ) Να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Οικονομικής Επιτροπής και να αποστέλλει άμεσα σε αυτήν, τις προδικαστικές προσφυγές που ενδεχομένως κατατεθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. δ) Να εξυπηρετήσει την επιτροπή διαγωνισμού στην επικοινωνία της με την Οικονομική Επιτροπή. 1 Διακήρυξη 5

6 ε) Να επιληφθεί όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Αττικής, μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (λήψη και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύνταξη εγγράφου σύμβασης και αποστολής στον Περιφερειάρχη για υπογραφή κ.λ.π.) και αποστολή του φακέλου της σύμβασης στην υπηρεσία παρακολούθησης και έλεγχου της παροχής των υπηρεσιών. στ) Να επιλαμβάνεται επί των διαφωνιών που θα ανακύψουν μεταξύ της υπηρεσίας παρακολούθησης και έλεγχου της παροχής των υπηρεσιών και του Παρόχου 1.4 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων είναι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εντός της οποίας θα λειτουργεί η επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης και έλεγχου των υπηρεσιών και η οποία θα προωθεί αρμοδίως προς πληρωμή τις πιστοποιημένες οικονομικές απαιτήσεις του Παρόχου που πηγάζουν από τη σύμβαση. «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δηλ. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σχετικά προς την παροχή των υπό δημοπράτηση υπηρεσιών, που έχει το εκ του νόμου και εκ των διατάξεων του παρόντος δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή ένωση των προηγουμένων που παρέχει τις υπό δημοπράτηση υπηρεσίες και έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. «Πάροχος υπηρεσιών / Πάροχος / Ανάδοχος» είναι το φυσικό, ή νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή ένωση που συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον κύριο του έργου. «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι επί μέρους υπηρεσίες και οι τιμές Μονάδος της Υπηρεσίας. Ο πάροχος αμοίβεται για κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τιμολογίου, σύμφωνα με τις προσφερθείσες από τον ίδιο τιμές, ανά επί μέρους παρεχόμενη υπηρεσία, ως αυτές καταγράφονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που έχει προσφέρει τούτος κατά το διαγωνισμό. «Επιτροπή Διαγωνισμού» είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που συγκροτήθηκε με την με αρ. 187/2013(4 η Συνεδρίαση/ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και για χρονικό διάστημα ενός έτους. «Επιτροπή Ενστάσεων» είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010, που συγκροτήθηκε με την με αρ. 187/2013(4 η Συνεδρίαση/ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και για χρονικό διάστημα ενός έτους, η οποία είναι αρμόδια για την καταρχήν εξέταση των προδικαστικών προσφυγών κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού και των διοικητικών προσφυγών κατά της διαδικασίας εκτέλεσης της σύμβασης και την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή ως προς την αποδοχή ή μη αυτών. Διακήρυξη 6

7 «Προσφορά» είναι η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις (3) ξεχωριστούς υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. «Υπεύθυνη Δήλωση» Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου νομιμοποιητικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε, είτε μνημονεύεται ρητά είτε όχι, ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα από δημόσια αρχή, με εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013, την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 23.2 της παρούσας. 1.5 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύμβασης, θα γνωστοποιήσουν άμεσα με φαξ τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον Πάροχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα συνοδά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παραγρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6 και 7, διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. με 14:30 μ.μ. από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, 1ος όροφος, Πειραιάς Ν. Αττικής, πληροφορίες Παντ. Μπουτεράκος, τηλ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, Η Περιφέρεια Αττικής αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων αυτών. Για τη χορήγηση των τευχών, απαιτείται υποβολή ενυπόγραφου αιτήματος των ενδιαφερομένων, που μπορεί να συμπληρωθεί σε σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας, όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ), προκειμένου η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση που απαιτηθεί να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις επ αυτών. Η παραλαβή των τευχών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται επίσης ενυπόγραφα με αποδεικτικό παραλαβής, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία λήψης πλήρους γνώσης των τευχών από κάθε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που η παραλαβή δεν θα γίνει αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόμενο, στο Διακήρυξη 7

8 παραπάνω αίτημα θα περιλαμβάνεται και εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου σε άλλο πρόσωπο για την παραλαβή των τευχών για λογαριασμό του. Εφόσον τα παραπάνω τεύχη ζητηθούν εγκαίρως όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών λόγω του επείγοντος (άρθρο 10, παρ. 1β του Π.Δ.118/07), από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 12 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται εγγράφως, τηρουμένων των προθεσμιών των άρθρων 10 και 15 του ΠΔ 118/07, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συνοδά τεύχη εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως και εμπρόθεσμα, γνωστοποιούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων με τηλεομοιοτυπία (φαξ), σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν παραλάβει τα τεύχη, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά, έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. 2.2 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους (μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε ) έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, πέραν της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συμμορφούμενοι προς τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. Εναλλακτικά ο φάκελος της προσφοράς μπορεί να αποσταλεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων από τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικά, σύμφωνα με τούς όρους της παρακάτω παραγρ Ο φάκελος προσφοράς (ή «προσφορά») υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και περιλαμβάνει τρεις (3) ξεχωριστούς υποφακέλους. Οι φάκελοι, τόσο ο κύριος όσο και οι υποφάκελοι, αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος, τον τίτλο της παροχής υπηρεσιών και την ημερομηνία της δημοπράτησης, την Διακήρυξη 8

9 επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e- mail) του προσφέροντος, καθώς και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης. Ο πρώτος υποφάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ της παρούσας (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), ο δεύτερος (απαραίτητα σφραγισμένος) τα στοιχεία της τεχνικής ικανότητας όπως προβλέπεται από την παραγρ της παρούσας (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ») και ο τρίτος (επίσης απαραίτητα σφραγισμένος) την οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας ή ένωσης (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), όπως προβλέπεται από την παραγρ της παρούσας. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία της τεχνικής ικανότητας και την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένοι, δηλαδή κλεισμένοι με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθούν χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3.3 Οι προσφορές μπορούν είτε να υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού ιδιοχείρως, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 18 της παρούσας σχετικά με την παραλαβή των προσφορών, είτε να κατατίθενται στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων ιδιοχείρως, είτε να αποστέλλονται σ' αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο εκ μέρους των διαγωνιζομένων και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 11, παραγρ.4 του ΠΔ 118/2007). Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. Οι επιχειρήσεις (ημεδαπές ή αλλοδαπές) παροχής υπηρεσιών, εφόσον υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, νομιμοποιούνται από πλευράς διαδικασίας υποβολής, εφόσον η υποβολή της προσφοράς τους πραγματοποιηθεί: Από τον ίδιο τον Διαγωνιζόμενο, εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου. Από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο μεμονωμένης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε. Από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. Από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών την προσφορά υποβάλει: α) ο κοινός εκπρόσωπος των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων διορισμένος από τις λοιπές Επιχειρήσεις με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), είτε Διακήρυξη 9

10 β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων που δεν μετέχουν στον διαγωνισμό σε Κοινοπραξία, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση Ένωσης Φυσικών προσώπων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά (παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.118/2007): α) είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, β) είτε από όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την ένωση 3.4 Με εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 11 του πδ 118/07, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως εκπρόθεσμη. Οι Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν μετά την παραλαβή τους και πριν την αποσφράγισή τους ως απαράδεκτες (όπως π.χ. μη σφραγισμένοι φάκελοι τεχνικής ικανότητας και οικονομικής προσφοράς, υποβολή σε τρεις ξεχωριστούς φακέλους και όχι σε κυρίως φάκελο με υποφακέλους κ.λ.π.) επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Δ. απορρίπτει την προσφορά και σημειώνει στο πρακτικό του 1 ου σταδίου, τους λόγους για τους οποίους την έκρινε ως απαράδεκτη. Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Διαδικασία Παραλαβής Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημερομηνία που ορίζει η Διακήρυξη. Μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της παραλαβής τούτων και αρχίζει η Επιτροπή να παραλαμβάνει τους φακέλους των προσφορών των διαγωνιζομένων, τους οποίους αριθμεί με τη σειρά που επιδίδονται και ταυτόχρονα τους καταχωρεί με την ίδια αρίθμηση στο πρακτικό του διαγωνισμού στο οποίο ειδικότερα καταγράφει την επωνυμία του κάθε διαγωνιζόμενου. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επικοινωνεί με την υπηρεσία του Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς είτε με άλλο τυχόν τρόπο Διακήρυξη 10

11 προσφορές, όπως προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3.3 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης της προσφοράς, που καταγράφονται πάνω στο ταχυδρομικά φάκελο και μονογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) σε καταφατική δε περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της Επιτροπής κατ' εντολή του Προέδρου της, και παραλαμβάνει τις προσφορές για να συνεχισθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. β) Έναρξη Αποσφράγισης 1ου σταδίου Στην συνέχεια η ίδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση και εξέταση των προσφορών γίνεται με ανοιχτή διαδικασία από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε δύο στάδια, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Π.Δ.118/07. Κατά το πρώτο στάδιο που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα του διαγωνισμού, πραγματοποιείται αυθημερόν ο κατ αρχήν έλεγχος του περιεχομένου των υποφακέλων των «δικαιολογητικών συμμετοχής» και «των τεχνικών στοιχείων», δηλαδή η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των παραπάνω φακέλων εκάστου διαγωνιζόμενου και στην λεπτομερή καταγραφή των περιεχομένων σ' αυτούς στοιχείων (συνοπτικός τίτλος, αριθμός σελίδων ή άλλων εντύπων διαγραμμάτων κ.λ.π.), περαιτέρω δε στην αρίθμηση και μονογραφή τούτων. Τα καταγραφέντα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στο υπό σύνταξη πρακτικό του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού. Ο λεπτομερέστερος έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στην συνέχεια κατά το αυτό 1 ο στάδιο, με την διαδικασία που αναφέρεται στις επόμενες παραγρ. (δ) & (ε) του παρόντος άρθρου. γ) Φύλαξη Οικονομικών Προσφορών Οι φάκελοι των «οικονομικών προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, παραγρ. 1 (α) του ΠΔ118/07 μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με μέριμνα δε του Προέδρου της, εγκλείονται σε έναν νέο φάκελο, ο οποίος επίσης αφού σφραγισθεί, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και παραλαμβάνεται από τον Πρόεδρό της προς φύλαξη με ευθύνη του, προκειμένου οι υπόψη προσφορές να αποσφραγισθούν και να ελεγχθούν αφού έχει λήξει τελεσιδίκως το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του β' σταδίου του διαγωνισμού, σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο (στ). δ) Καταγραφή Στοιχείων Ταυτότητας Προσφερόντων Διακήρυξη 11

12 Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού από ημεδαπή είτε αλλοδαπή επιχείρηση αυτοπροσώπως, καταγράφονται (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο ταυτοποίησης) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς δε γίνεται τέτοια καταγραφή. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση για την αποδοχή είτε την απόρριψη της συμμετοχής λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών στοιχείων, στην διάρκεια της διαδικασίας της επόμενης παραγρ. (ε). ε) Αξιολόγηση 1ου σταδίου Στην συνέχεια, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχωρά στην φάση του λεπτομερούς ελέγχου και αξιολόγησης των στοιχείων που καταγράφηκαν ότι περιέχονται στους υποφακέλους με τα «δικαιολογητικά συμμετοχής» και τα «τεχνικά στοιχεία», περιλαμβανομένων και των δειγμάτων, εκάστου εκ των διαγωνιζομένων και κατ' αρχήν ελέγχονται κατά προτεραιότητα, από πλευράς ορθότητας και πληρότητας τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό της υποβάλλουσας την προσφορά Επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 21 και επέκεινα της παρούσας, εφ' όσον δε παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο των παραπάνω δικαιολογητικών απαγορευμένης όμως της συμπλήρωσης των υφισταμένων είτε της υποβολής νέων στοιχείων. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, ολοκληρώνει κατόπιν το λεπτομερή έλεγχο του συνόλου των υπολοίπων υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων και σε κλειστή συνεδρίαση οριστικοποιεί την αξιολόγηση τούτων και αποφασίζει τεκμηριωμένα ποιες από τις προσφορές που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων της Διακήρυξης και κατά συνέπεια τούτοι γίνονται δεκτοί στην συνέχεια του διαγωνισμού. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω της ενδεχομένης υποβολής μεγάλου αριθμού προσφορών η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον αυτοτελή έλεγχο εκείνων των προσφορών, για τους οποίους τούτος είναι εφικτός, ακολουθώντας τη σειρά υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές που αφίχθησαν ενδεχομένως ταχυδρομικά, εν προκειμένω προηγούνται. Ο έλεγχος των υπολοίπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται για τις οικονομικές προσφορές στην παραπάνω παράγραφο (γ). Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής καταγράφεται επίσης στο Πρακτικό της Ε.Δ. Σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών, διότι τούτες ενδεχομένως δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά κατά Διακήρυξη 12

13 τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρει τους λόγους που αιτιολογούν την απόρριψη. Σύνταξη Πρακτικού 1ου σταδίου Η σύνταξη του πρακτικού του 1 ου σταδίου ολοκληρώνεται και, ο Πρόεδρος της Ε.Δ. καλεί τους διαγωνιζόμενους σε συνέχιση της δημόσιας συνεδρίασης, ανακοινώνοντας προφορικά σ' αυτούς το αποτέλεσμα του λεπτομερούς ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των στοιχείων των προσφορών που υπεβλήθησαν απ' αυτούς με βάση το συνταχθέν «πρακτικό του 1 ου σταδίου» του διαγωνισμού. Ακολουθεί η αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, του πρακτικού σε όλους όσους κατέθεσαν εμπρόθεσμη προσφορά, ακόμη και μη αποδεκτή. Αυθημερόν εκδίδεται έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που προσέφεραν, η εισήγηση της Ε.Δ. να γίνουν οι προσφορές τους είτε αποδεκτές είτε απορριπτέες για να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού καθώς και το ότι το πρακτικό έχει ήδη αποσταλεί με φαξ στους ενδιαφερόμενους. Η ημέρα και ώρα της αποστολής πρακτικού 1 ου σταδίου μέσω φαξ στους καταθέσαντες προσφορά καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα, καταγράφονται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα και δείγματα, που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπια θεώρηση των εγγράφων και ενδεχομένως λήψη φωτοαντιγράφων, των απαραίτητων κατά τις απόψεις των διαγωνιζομένων εγγράφων, με δαπάνες τους κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99, εξαιρουμένης της θεώρησης και αντιγραφής εκείνων των δικαιολογητικών, που κατά την άποψη του υποβάλλοντος τούτα διαγωνιζόμενου χαρακτηρίζονται αιτιολογημένα ως επαγγελματικά του απόρρητα, με την σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ. Διαβίβαση Πρακτικού 1ου σταδίου Στη συνέχεια και αφού συμπληρωθεί 3ήμερο από την ημέρα που έγινε η αποστολή των φαξ και η ανάρτηση του πρακτικού, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατατέθηκε στο μεταξύ, ένσταση κατά των πράξεων της Ε.Δ. που αφορούν το 1 ο στάδιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 15, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα του 1 ου σταδίου της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, προκειμένου τούτη να εγκρίνει το αποτέλεσμα και να γίνει έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισμού. Διακήρυξη 13

14 Σε περίπτωση που κατατεθεί τέτοια ένσταση πριν την παρέλευση του 3ημέρου, αυτή διαβιβάζεται με εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων μαζί με το πρακτικό του 1 ου σταδίου, καθώς και με τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών σε φωτοαντίγραφο, στο περιεχόμενο των οποίων στηρίζεται αυτή, στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής επί των προσφυγών, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/2007, άρθρο 15 και εν συνεχεία (στην ίδια ή και σε διαφορετική απόφαση) εγκρίνει ή τροποποιεί ή και απορρίπτει το αποτέλεσμα του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού. στ) Ανακοίνωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 1ου σταδίου Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν κατά την διαδικασία του 2 ου σταδίου του διαγωνισμού που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο (στ), η έναρξη του οποίου πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τελεσίδικης Απόφασης έγκρισης της διαδικασίας και του σχετικού πρακτικού του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς και την οριστικοποίηση του καταλόγου των διαγωνιζομένων που νομιμοποιούνται, σύμφωνα με την ανωτέρω τελεσίδικη Απόφαση να μετάσχουν στην συνέχεια του διαγωνισμού. Πριν την έναρξη του 2 ου σταδίου εκδίδεται έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, αφού πρώτα η ανακοίνωση αυτή αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, σε όλους όσους κατέθεσαν προσφορά, ακόμη και μη αποδεκτή. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εκδόθηκε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 1 ο στάδιο, καθώς και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αυτής στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει άμεσα χωρίς αίτηση πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται πρόσκληση σε όσους διαγωνιζόμενους έγιναν δεκτοί να συμμετάσχουν στο 2 ο στάδιο, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ορίζοντας την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν θα έχουν ασκηθεί ένσταση του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, κατά της παραπάνω απόφασης.. Η ημέρα και ώρα της αποστολής της ανακοίνωσης της απόφασης 1 ου σταδίου της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω φαξ στους καταθέσαντες προσφορά καθώς και της ανάρτησης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων, καταγράφονται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή αποδεκτές κατά το προηγούμενο 1 στάδιο, επιστρέφονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί σχετική με αυτές, προδικαστική προσφυγή και αφού αυτοί δηλώσουν ενυπόγραφα σε σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας, ότι έλαβαν πλήρη γνώση της τελεσίδικης παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι αποδέχονται τον αποκλεισμό τους και παραιτούνται από το δικαίωμα ένστασης κατά της πράξης αυτής. Οι παραπάνω φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν επιστρέφονται αλλά φυλάσσονται σφραγισμένες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων είτε, εφόσον Διακήρυξη 14

15 εκκρεμεί ένσταση, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί αυτής ή απόσυρσης αυτής από τον προσφεύγοντα, είτε, εφόσον ο προσφέρων αρνήθηκε να δηλώσει τα παραπάνω, αυτός στο μέλλον δεν ασκήσει ένσταση και εντέλει δεχθεί να υπογράψει την παραπάνω δήλωση. ζ) Έναρξη 2ου σταδίου - Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή για να συμμετέχουν στο 2 ο στάδιο του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στην παραπάνω ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων παρόχων. Η Επιτροπή διαγωνισμού ανακοινώνει το ύψος της οικονομικής προσφοράς εκάστου διαγωνιζόμενου και ελέγχει κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, το παραδεκτό τούτων. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Ε.Δ. ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, κατόπιν δε ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, καθώς και η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής μονάδος κάθε επί μέρους υπηρεσίας, εφαρμοζόμενης γενικά της διαδικασίας της παραγρ της παρούσας. Η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ο έλεγχος τούτων ολοκληρώνεται αυθημερόν. η) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ου σταδίου Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει αιτιολογημένα, τις οικονομικές προσφορές που κρίνει ενδεχομένως απαράδεκτες, διότι δεν πληρούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (με αναγραφή της αιτιολογίας στο Πρακτικό του 2 ου σταδίου του διαγωνισμού που θα συνταχθεί απ' αυτήν), καταρτίζει δε πίνακα με τις παραπάνω επιχειρήσεις, όπου σημειώνεται για κάθε μια, η εισήγηση της Ε.Δ. να γίνει η οικονομική προσφορά της είτε αποδεκτή, οπότε αναγράφεται και προσφερόμενο συνολικό τίμημα που προσφέρθηκε, είτε απορριπτέα. Ακολουθεί η αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, του πρακτικού 2ου σταδίου σε όλους όσους συμμετείχαν στο στάδιο αυτό. Αυθημερόν εκδίδεται έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, στην οποία περιλαμβάνεται πίνακας με τις αποδεκτές και απορριπτέες οικονομικές προσφορές, καθώς και το ότι το πρακτικό 2ου σταδίου έχει ήδη αποσταλεί με φαξ στους ενδιαφερόμενους. Η ημέρα και ώρα της αποστολής πρακτικού 2 ου σταδίου μέσω φαξ στους καταθέσαντες προσφορά καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα, καταγράφονται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Στη συνέχεια και αφού συμπληρωθεί 3ήμερο από την ημέρα που έγινε η αποστολή των φαξ και η ανάρτηση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατατέθηκε στο μεταξύ, ένσταση κατά των πράξεων της Ε.Δ. που αφορούν το 2 ο στάδιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 15,, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα του 2 ου σταδίου Διακήρυξη 15

16 της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, προκειμένου τούτη να εγκρίνει το αποτέλεσμα και να κατακυρώσει την εκτέλεση της υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών στην μειοδοτούσα επιχείρηση. Σε περίπτωση που κατατεθεί ένσταση πριν την παρέλευση του 3ημέρου, αυτή διαβιβάζεται με εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων μαζί με το πρακτικό του 2 ου σταδίου, εφόσον δεν έχει ήδη αποσταλεί λόγω κατάθεσης προηγούμενης ένστασης, καθώς και με τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών σε φωτοαντίγραφο, στο περιεχόμενο των οποίων στηρίζεται αυτή, στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής επί τωνενστάσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 15 και εν συνεχεία (στην ίδια ή και σε διαφορετική απόφαση) εγκρίνει ή τροποποιεί ή και απορρίπτει το αποτέλεσμα του 2 ου σταδίου του διαγωνισμού. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται σε κάθε έναν, έχοντα το προς τούτο νόμιμο δικαίωμα και συμφέρον, κατά το άρθρο 4.2 της παρούσας διακήρυξης. 4.2 Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης α) Με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορεί με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερθείσες τιμές και τις τρέχουσες, κατά το χρόνο κατακύρωσης, ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για παροχή των σχετικών υπηρεσιών, να προτείνει κατακύρωση για το σύνολο των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού ή για μεγαλύτερη ποσότητα σε ένα ή περισσότερα άρθρα, κατά ποσοστό μέχρι δεκαπέντε στα εκατό (15%) των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού κατ άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της αξίας της σύμβασης με Φ.Π.Α., δεν θα υπερβαίνει την συνολική εγκεκριμένη πίστωση. β) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 21 του ΠΔ118/2007. Αν, υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Πάροχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, (άρθρο 21 παραγρ.β του ΠΔ118/2007). γ) Το πλήρες κείμενο της απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, σε όλους τους διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στο 2ο στάδιο πλην του μειοδότη, συνημμένο σε σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι επί της εκδοθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το 2 ο στάδιο, εφόσον κάποιος από τους αποδέκτες θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πράξη βλάπτει Διακήρυξη 16

17 τα συμφέροντά του, δύναται να ασκήσει κατά αυτής ένσταση σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. Η ημέρα και ώρα της αποστολής μέσω φαξ της απόφασης 2 ου σταδίου της Οικονομικής Επιτροπής, καταγράφεται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Παράλληλα η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, ζητά από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (μειοδότη), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, να υποβάλει τα επιμέρους έγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εντός της ως άνω προθεσμίας, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του συνόλου των δικαιολογητικών, αποφαίνεται για το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα και τη νομιμότητά τους και αποστέλλει σχετικό έγγραφο μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καθώς και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν. δ) Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της Σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. ε) Το συμφωνητικό θα υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πάροχο. Για το σκοπό αυτό, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 23 του ΠΔ118/2007, στο μειοδότη στον οποίο έγινε κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων σχετική ανακοίνωση, συνοδευόμενη από την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: Τις προς παροχή επιμέρους υπηρεσίες Τις αντίστοιχες ποσότητες. Την τιμή μονάδος εκάστης υπηρεσίας και το τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών Το φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση, ο Πάροχος θα καλείται να προσέλθει στα γραφεία της Υπηρεσίας εντός της παραπάνω προθεσμίας για να υπογράψει το συμφωνητικό, αφού πρώτα καταθέσει: Τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται επακριβώς στην ανακοίνωση. Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου του Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και Διευθυντή του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.6 της ΕΣΥ. Διακήρυξη 17

18 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης, η ακριβής διεύθυνσή της και το φαξ επικοινωνίας και εφόσον ο Πάροχος δεν έχει την έδρα του στην Αττική, στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται και αντίκλητος, κάτοικος Αττικής, που είναι και η έδρα της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.6 της ΕΣΥ. Σε περίπτωση που Πάροχος αναδειχθεί Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης, Συμβολαιογραφική Πράξη Διορισμού Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που Πάροχος αναδειχθεί Ένωση Φυσικών Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Π.Δ.60/2007 να υποχρεώσει αυτήν να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου στην οποία θα δηλώνεται τουλάχιστον ένας (1) ειδικός συντήρησης πρασίνου (Γεωπόνος ή Δασολόγος Π.Ε. ή Τ.Ε.), στον οποίο θα αναγγέλλονται από την Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β της ΕΣΥ, τυχών έκτακτες ανάγκες, στα πλαίσια της σύμβασης. Στην ίδια δήλωση θα αναγράφεται τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία της Υπηρεσίας με αυτόν. Προγραμματισμό των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν εντός της 1 ης Τμηματικής Προθεσμίας, δηλαδή κατά το διάστημα του 1ου διμήνου της Διάρκειας Παροχής των υπηρεσιών, όπου θα αναφέρονται το είδος, οι ποσότητες, καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπει ο Πάροχος ότι θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Η μη προσκόμιση από τον Πάροχο των παραπάνω συνεπάγεται τη μη υπογραφή της σύμβασης και την έκπτωσή του, ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων στο άρθρο 34 του Π.Δ.118/07 και στην παραγρ της παρούσας. Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΠΔ118/07. Η σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, όπως: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τις προς παροχή επιμέρους υπηρεσίες και τις αντίστοιχες ποσότητες. δ. Την τιμή μονάδος εκάστης υπηρεσίας και το τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών. Διακήρυξη 18

19 στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. Σημειώνεται ότι στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. 5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσιών, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Συμπεριλαμβάνουν τις σχετικές προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.Ο., οι οποίες και υπερέχουν κάθε τυχόν αντιθέτου ορισμού που περιέχεται στα συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Η Οικονομική Προσφορά του Παρόχου, σε έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Το Τιμολόγιο 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 7. Ο Προϋπολογισμός. 8. Οι εγκεκριμένες μελέτες και τα σχέδια που θα χορηγηθούν στον Πάροχο από την Υπηρεσία. 5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : (1) Οι Ευρωκώδικες. (2) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). (3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6. Γλώσσα διαδικασίας 6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική, κατά συνέπεια όλα τα στοιχεία που την αφορούν, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο που έχει το δικαίωμα προς τούτο, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Διακήρυξη 19

20 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και των υποψηφίων διαγωνιζομένων, καθώς και του Παρόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση των απαραιτήτων διερμηνέων. Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία Κατά την παρούσα δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση προϋπολογισμού οι διατάξεις των Νόμων, Π. Διαταγμάτων και λοιπών νομοθετημάτων που αναφέρονται παρακάτω : 7.1 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 7.2 α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 7.3 Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 7.4 Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», μόνο όπου αναφέρεται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 7.5 Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 7.7 Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα Διακήρυξη καθώς και τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν Διακήρυξη 20

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα