ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» ,36 και ΦΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 0879 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 Διακήρυξη 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την επιλογή με ανοικτή διαδικασία του Παρόχου για την Παροχή Υπηρεσιών υπό τον τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» Προϋπολογισμού : ,36 (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : του Ν2362/95 άρθρο 82 παραγρ. 4, του Ν 2286/95, του Ν3614/2007 άρθρο 25 παραγρ.1 και με αναλογική κατά το άρθρο 239 του Ν.4072/2012 εφαρμογή του ΠΔ118/2007, όπως ισχύουν, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των ως άνω υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού προϋπολογισμού Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, Πειραιάς, 1 ος όροφος, στις 2/07/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών π.μ. Διακήρυξη 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διακήρυξη 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Ορισμοί 4 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 6 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 7 Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 9 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 18 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 19 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 19 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κλπ.. - Πληρωμή Παρόχου Χρηματοδότηση - Κρατήσεις υπέρ τρίτων 20 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 21 Άρθρο10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των πρoς παροχή υπηρεσιών 21 Άρθρο12: Προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών 22 Άρθρο13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Οικονομική Προσφορά 22 Άρθρο14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 23 Άρθρο15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 23 Άρθρο16: Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 23 Άρθρο17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης Εγγυήσεις καλής λειτουργίας 23 Άρθρο18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 24 Άρθρο19: Χρόνος ισχύος προσφορών 25 Άρθρο20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 26 Άρθρο22: Επαγγελματικά προσόντα 27 Άρθρο23: Δικαιολογητικά 30 Άρθρο24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο25: Χρηματοδότηση 38 Διακήρυξη 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' Άρθρο 1: Ορισμοί 1.1 Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Αττικής 1.2 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού, τη συγκρότηση των επιτροπών α) διεξαγωγής του διαγωνισμού - αξιολόγησης των προσφορών και β) εξέτασης των ενστάσεων (προδικαστικών και διοικητικών προσφυγών), (σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010) την απόφαση επί των διοικητικών προσφυγών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (παρ. 5 του άρθρ. 15 του Π.Δ.118/2007) μετά από εισήγηση της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων. 1.3 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού Ταχ.Κωδ Τηλ Telefax είναι η υπηρεσία που σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής ορίζεται ως αρμόδια για τα εξής : α) Να εισηγηθεί σχέδιο διακήρυξης και συνοδών τεχνικών τευχών στην οικονομική επιτροπή για την εξυπηρέτηση των υφισταμένων αναγκών αρμοδιότητας της. β) Να επιληφθεί των διαδικασιών που απαιτούνται (δημοσιεύσεις, παροχή τευχών δημοπράτησης, παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων κ.λ.π.) για τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και την τήρηση και φύλαξη του φακέλου της σύμβασης μέχρι την υπογραφή της. γ) Να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Οικονομικής Επιτροπής και να αποστέλλει άμεσα σε αυτήν, τις προδικαστικές προσφυγές που ενδεχομένως κατατεθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. δ) Να εξυπηρετήσει την επιτροπή διαγωνισμού στην επικοινωνία της με την Οικονομική Επιτροπή. 1 Διακήρυξη 5

6 ε) Να επιληφθεί όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Αττικής, μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (λήψη και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύνταξη εγγράφου σύμβασης και αποστολής στον Περιφερειάρχη για υπογραφή κ.λ.π.) και αποστολή του φακέλου της σύμβασης στην υπηρεσία παρακολούθησης και έλεγχου της παροχής των υπηρεσιών. στ) Να επιλαμβάνεται επί των διαφωνιών που θα ανακύψουν μεταξύ της υπηρεσίας παρακολούθησης και έλεγχου της παροχής των υπηρεσιών και του Παρόχου 1.4 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων είναι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εντός της οποίας θα λειτουργεί η επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης και έλεγχου των υπηρεσιών και η οποία θα προωθεί αρμοδίως προς πληρωμή τις πιστοποιημένες οικονομικές απαιτήσεις του Παρόχου που πηγάζουν από τη σύμβαση. «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δηλ. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σχετικά προς την παροχή των υπό δημοπράτηση υπηρεσιών, που έχει το εκ του νόμου και εκ των διατάξεων του παρόντος δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή ένωση των προηγουμένων που παρέχει τις υπό δημοπράτηση υπηρεσίες και έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. «Πάροχος υπηρεσιών / Πάροχος / Ανάδοχος» είναι το φυσικό, ή νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή ένωση που συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον κύριο του έργου. «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι επί μέρους υπηρεσίες και οι τιμές Μονάδος της Υπηρεσίας. Ο πάροχος αμοίβεται για κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τιμολογίου, σύμφωνα με τις προσφερθείσες από τον ίδιο τιμές, ανά επί μέρους παρεχόμενη υπηρεσία, ως αυτές καταγράφονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που έχει προσφέρει τούτος κατά το διαγωνισμό. «Επιτροπή Διαγωνισμού» είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που συγκροτήθηκε με την με αρ. 187/2013(4 η Συνεδρίαση/ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και για χρονικό διάστημα ενός έτους. «Επιτροπή Ενστάσεων» είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010, που συγκροτήθηκε με την με αρ. 187/2013(4 η Συνεδρίαση/ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και για χρονικό διάστημα ενός έτους, η οποία είναι αρμόδια για την καταρχήν εξέταση των προδικαστικών προσφυγών κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού και των διοικητικών προσφυγών κατά της διαδικασίας εκτέλεσης της σύμβασης και την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή ως προς την αποδοχή ή μη αυτών. Διακήρυξη 6

7 «Προσφορά» είναι η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις (3) ξεχωριστούς υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. «Υπεύθυνη Δήλωση» Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου νομιμοποιητικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε, είτε μνημονεύεται ρητά είτε όχι, ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα από δημόσια αρχή, με εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013, την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 23.2 της παρούσας. 1.5 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύμβασης, θα γνωστοποιήσουν άμεσα με φαξ τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον Πάροχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα συνοδά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παραγρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6 και 7, διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. με 14:30 μ.μ. από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, 1ος όροφος, Πειραιάς Ν. Αττικής, πληροφορίες Παντ. Μπουτεράκος, τηλ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, Η Περιφέρεια Αττικής αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων αυτών. Για τη χορήγηση των τευχών, απαιτείται υποβολή ενυπόγραφου αιτήματος των ενδιαφερομένων, που μπορεί να συμπληρωθεί σε σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας, όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ), προκειμένου η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση που απαιτηθεί να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις επ αυτών. Η παραλαβή των τευχών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται επίσης ενυπόγραφα με αποδεικτικό παραλαβής, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία λήψης πλήρους γνώσης των τευχών από κάθε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που η παραλαβή δεν θα γίνει αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόμενο, στο Διακήρυξη 7

8 παραπάνω αίτημα θα περιλαμβάνεται και εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου σε άλλο πρόσωπο για την παραλαβή των τευχών για λογαριασμό του. Εφόσον τα παραπάνω τεύχη ζητηθούν εγκαίρως όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών λόγω του επείγοντος (άρθρο 10, παρ. 1β του Π.Δ.118/07), από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 12 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται εγγράφως, τηρουμένων των προθεσμιών των άρθρων 10 και 15 του ΠΔ 118/07, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συνοδά τεύχη εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως και εμπρόθεσμα, γνωστοποιούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων με τηλεομοιοτυπία (φαξ), σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν παραλάβει τα τεύχη, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά, έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. 2.2 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους (μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε ) έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, πέραν της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συμμορφούμενοι προς τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. Εναλλακτικά ο φάκελος της προσφοράς μπορεί να αποσταλεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων από τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικά, σύμφωνα με τούς όρους της παρακάτω παραγρ Ο φάκελος προσφοράς (ή «προσφορά») υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και περιλαμβάνει τρεις (3) ξεχωριστούς υποφακέλους. Οι φάκελοι, τόσο ο κύριος όσο και οι υποφάκελοι, αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος, τον τίτλο της παροχής υπηρεσιών και την ημερομηνία της δημοπράτησης, την Διακήρυξη 8

9 επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e- mail) του προσφέροντος, καθώς και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης. Ο πρώτος υποφάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ της παρούσας (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), ο δεύτερος (απαραίτητα σφραγισμένος) τα στοιχεία της τεχνικής ικανότητας όπως προβλέπεται από την παραγρ της παρούσας (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ») και ο τρίτος (επίσης απαραίτητα σφραγισμένος) την οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας ή ένωσης (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), όπως προβλέπεται από την παραγρ της παρούσας. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία της τεχνικής ικανότητας και την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένοι, δηλαδή κλεισμένοι με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθούν χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3.3 Οι προσφορές μπορούν είτε να υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού ιδιοχείρως, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 18 της παρούσας σχετικά με την παραλαβή των προσφορών, είτε να κατατίθενται στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων ιδιοχείρως, είτε να αποστέλλονται σ' αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο εκ μέρους των διαγωνιζομένων και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 11, παραγρ.4 του ΠΔ 118/2007). Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. Οι επιχειρήσεις (ημεδαπές ή αλλοδαπές) παροχής υπηρεσιών, εφόσον υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, νομιμοποιούνται από πλευράς διαδικασίας υποβολής, εφόσον η υποβολή της προσφοράς τους πραγματοποιηθεί: Από τον ίδιο τον Διαγωνιζόμενο, εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου. Από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο μεμονωμένης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε. Από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. Από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών την προσφορά υποβάλει: α) ο κοινός εκπρόσωπος των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων διορισμένος από τις λοιπές Επιχειρήσεις με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), είτε Διακήρυξη 9

10 β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων που δεν μετέχουν στον διαγωνισμό σε Κοινοπραξία, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση Ένωσης Φυσικών προσώπων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά (παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.118/2007): α) είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, β) είτε από όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την ένωση 3.4 Με εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 11 του πδ 118/07, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως εκπρόθεσμη. Οι Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν μετά την παραλαβή τους και πριν την αποσφράγισή τους ως απαράδεκτες (όπως π.χ. μη σφραγισμένοι φάκελοι τεχνικής ικανότητας και οικονομικής προσφοράς, υποβολή σε τρεις ξεχωριστούς φακέλους και όχι σε κυρίως φάκελο με υποφακέλους κ.λ.π.) επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Δ. απορρίπτει την προσφορά και σημειώνει στο πρακτικό του 1 ου σταδίου, τους λόγους για τους οποίους την έκρινε ως απαράδεκτη. Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Διαδικασία Παραλαβής Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημερομηνία που ορίζει η Διακήρυξη. Μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της παραλαβής τούτων και αρχίζει η Επιτροπή να παραλαμβάνει τους φακέλους των προσφορών των διαγωνιζομένων, τους οποίους αριθμεί με τη σειρά που επιδίδονται και ταυτόχρονα τους καταχωρεί με την ίδια αρίθμηση στο πρακτικό του διαγωνισμού στο οποίο ειδικότερα καταγράφει την επωνυμία του κάθε διαγωνιζόμενου. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επικοινωνεί με την υπηρεσία του Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς είτε με άλλο τυχόν τρόπο Διακήρυξη 10

11 προσφορές, όπως προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3.3 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης της προσφοράς, που καταγράφονται πάνω στο ταχυδρομικά φάκελο και μονογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) σε καταφατική δε περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της Επιτροπής κατ' εντολή του Προέδρου της, και παραλαμβάνει τις προσφορές για να συνεχισθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. β) Έναρξη Αποσφράγισης 1ου σταδίου Στην συνέχεια η ίδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση και εξέταση των προσφορών γίνεται με ανοιχτή διαδικασία από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε δύο στάδια, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Π.Δ.118/07. Κατά το πρώτο στάδιο που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα του διαγωνισμού, πραγματοποιείται αυθημερόν ο κατ αρχήν έλεγχος του περιεχομένου των υποφακέλων των «δικαιολογητικών συμμετοχής» και «των τεχνικών στοιχείων», δηλαδή η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των παραπάνω φακέλων εκάστου διαγωνιζόμενου και στην λεπτομερή καταγραφή των περιεχομένων σ' αυτούς στοιχείων (συνοπτικός τίτλος, αριθμός σελίδων ή άλλων εντύπων διαγραμμάτων κ.λ.π.), περαιτέρω δε στην αρίθμηση και μονογραφή τούτων. Τα καταγραφέντα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στο υπό σύνταξη πρακτικό του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού. Ο λεπτομερέστερος έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στην συνέχεια κατά το αυτό 1 ο στάδιο, με την διαδικασία που αναφέρεται στις επόμενες παραγρ. (δ) & (ε) του παρόντος άρθρου. γ) Φύλαξη Οικονομικών Προσφορών Οι φάκελοι των «οικονομικών προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, παραγρ. 1 (α) του ΠΔ118/07 μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με μέριμνα δε του Προέδρου της, εγκλείονται σε έναν νέο φάκελο, ο οποίος επίσης αφού σφραγισθεί, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και παραλαμβάνεται από τον Πρόεδρό της προς φύλαξη με ευθύνη του, προκειμένου οι υπόψη προσφορές να αποσφραγισθούν και να ελεγχθούν αφού έχει λήξει τελεσιδίκως το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του β' σταδίου του διαγωνισμού, σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο (στ). δ) Καταγραφή Στοιχείων Ταυτότητας Προσφερόντων Διακήρυξη 11

12 Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού από ημεδαπή είτε αλλοδαπή επιχείρηση αυτοπροσώπως, καταγράφονται (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο ταυτοποίησης) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς δε γίνεται τέτοια καταγραφή. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση για την αποδοχή είτε την απόρριψη της συμμετοχής λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών στοιχείων, στην διάρκεια της διαδικασίας της επόμενης παραγρ. (ε). ε) Αξιολόγηση 1ου σταδίου Στην συνέχεια, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχωρά στην φάση του λεπτομερούς ελέγχου και αξιολόγησης των στοιχείων που καταγράφηκαν ότι περιέχονται στους υποφακέλους με τα «δικαιολογητικά συμμετοχής» και τα «τεχνικά στοιχεία», περιλαμβανομένων και των δειγμάτων, εκάστου εκ των διαγωνιζομένων και κατ' αρχήν ελέγχονται κατά προτεραιότητα, από πλευράς ορθότητας και πληρότητας τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό της υποβάλλουσας την προσφορά Επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 21 και επέκεινα της παρούσας, εφ' όσον δε παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο των παραπάνω δικαιολογητικών απαγορευμένης όμως της συμπλήρωσης των υφισταμένων είτε της υποβολής νέων στοιχείων. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, ολοκληρώνει κατόπιν το λεπτομερή έλεγχο του συνόλου των υπολοίπων υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων και σε κλειστή συνεδρίαση οριστικοποιεί την αξιολόγηση τούτων και αποφασίζει τεκμηριωμένα ποιες από τις προσφορές που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων της Διακήρυξης και κατά συνέπεια τούτοι γίνονται δεκτοί στην συνέχεια του διαγωνισμού. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω της ενδεχομένης υποβολής μεγάλου αριθμού προσφορών η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον αυτοτελή έλεγχο εκείνων των προσφορών, για τους οποίους τούτος είναι εφικτός, ακολουθώντας τη σειρά υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές που αφίχθησαν ενδεχομένως ταχυδρομικά, εν προκειμένω προηγούνται. Ο έλεγχος των υπολοίπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται για τις οικονομικές προσφορές στην παραπάνω παράγραφο (γ). Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής καταγράφεται επίσης στο Πρακτικό της Ε.Δ. Σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών, διότι τούτες ενδεχομένως δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά κατά Διακήρυξη 12

13 τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρει τους λόγους που αιτιολογούν την απόρριψη. Σύνταξη Πρακτικού 1ου σταδίου Η σύνταξη του πρακτικού του 1 ου σταδίου ολοκληρώνεται και, ο Πρόεδρος της Ε.Δ. καλεί τους διαγωνιζόμενους σε συνέχιση της δημόσιας συνεδρίασης, ανακοινώνοντας προφορικά σ' αυτούς το αποτέλεσμα του λεπτομερούς ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των στοιχείων των προσφορών που υπεβλήθησαν απ' αυτούς με βάση το συνταχθέν «πρακτικό του 1 ου σταδίου» του διαγωνισμού. Ακολουθεί η αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, του πρακτικού σε όλους όσους κατέθεσαν εμπρόθεσμη προσφορά, ακόμη και μη αποδεκτή. Αυθημερόν εκδίδεται έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που προσέφεραν, η εισήγηση της Ε.Δ. να γίνουν οι προσφορές τους είτε αποδεκτές είτε απορριπτέες για να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού καθώς και το ότι το πρακτικό έχει ήδη αποσταλεί με φαξ στους ενδιαφερόμενους. Η ημέρα και ώρα της αποστολής πρακτικού 1 ου σταδίου μέσω φαξ στους καταθέσαντες προσφορά καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα, καταγράφονται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα και δείγματα, που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπια θεώρηση των εγγράφων και ενδεχομένως λήψη φωτοαντιγράφων, των απαραίτητων κατά τις απόψεις των διαγωνιζομένων εγγράφων, με δαπάνες τους κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99, εξαιρουμένης της θεώρησης και αντιγραφής εκείνων των δικαιολογητικών, που κατά την άποψη του υποβάλλοντος τούτα διαγωνιζόμενου χαρακτηρίζονται αιτιολογημένα ως επαγγελματικά του απόρρητα, με την σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ. Διαβίβαση Πρακτικού 1ου σταδίου Στη συνέχεια και αφού συμπληρωθεί 3ήμερο από την ημέρα που έγινε η αποστολή των φαξ και η ανάρτηση του πρακτικού, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατατέθηκε στο μεταξύ, ένσταση κατά των πράξεων της Ε.Δ. που αφορούν το 1 ο στάδιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 15, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα του 1 ου σταδίου της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, προκειμένου τούτη να εγκρίνει το αποτέλεσμα και να γίνει έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισμού. Διακήρυξη 13

14 Σε περίπτωση που κατατεθεί τέτοια ένσταση πριν την παρέλευση του 3ημέρου, αυτή διαβιβάζεται με εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων μαζί με το πρακτικό του 1 ου σταδίου, καθώς και με τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών σε φωτοαντίγραφο, στο περιεχόμενο των οποίων στηρίζεται αυτή, στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής επί των προσφυγών, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/2007, άρθρο 15 και εν συνεχεία (στην ίδια ή και σε διαφορετική απόφαση) εγκρίνει ή τροποποιεί ή και απορρίπτει το αποτέλεσμα του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού. στ) Ανακοίνωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 1ου σταδίου Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν κατά την διαδικασία του 2 ου σταδίου του διαγωνισμού που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο (στ), η έναρξη του οποίου πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τελεσίδικης Απόφασης έγκρισης της διαδικασίας και του σχετικού πρακτικού του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς και την οριστικοποίηση του καταλόγου των διαγωνιζομένων που νομιμοποιούνται, σύμφωνα με την ανωτέρω τελεσίδικη Απόφαση να μετάσχουν στην συνέχεια του διαγωνισμού. Πριν την έναρξη του 2 ου σταδίου εκδίδεται έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, αφού πρώτα η ανακοίνωση αυτή αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, σε όλους όσους κατέθεσαν προσφορά, ακόμη και μη αποδεκτή. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εκδόθηκε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 1 ο στάδιο, καθώς και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αυτής στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει άμεσα χωρίς αίτηση πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται πρόσκληση σε όσους διαγωνιζόμενους έγιναν δεκτοί να συμμετάσχουν στο 2 ο στάδιο, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ορίζοντας την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν θα έχουν ασκηθεί ένσταση του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, κατά της παραπάνω απόφασης.. Η ημέρα και ώρα της αποστολής της ανακοίνωσης της απόφασης 1 ου σταδίου της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω φαξ στους καταθέσαντες προσφορά καθώς και της ανάρτησης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων, καταγράφονται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή αποδεκτές κατά το προηγούμενο 1 στάδιο, επιστρέφονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί σχετική με αυτές, προδικαστική προσφυγή και αφού αυτοί δηλώσουν ενυπόγραφα σε σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας, ότι έλαβαν πλήρη γνώση της τελεσίδικης παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι αποδέχονται τον αποκλεισμό τους και παραιτούνται από το δικαίωμα ένστασης κατά της πράξης αυτής. Οι παραπάνω φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν επιστρέφονται αλλά φυλάσσονται σφραγισμένες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων είτε, εφόσον Διακήρυξη 14

15 εκκρεμεί ένσταση, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί αυτής ή απόσυρσης αυτής από τον προσφεύγοντα, είτε, εφόσον ο προσφέρων αρνήθηκε να δηλώσει τα παραπάνω, αυτός στο μέλλον δεν ασκήσει ένσταση και εντέλει δεχθεί να υπογράψει την παραπάνω δήλωση. ζ) Έναρξη 2ου σταδίου - Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή για να συμμετέχουν στο 2 ο στάδιο του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στην παραπάνω ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων παρόχων. Η Επιτροπή διαγωνισμού ανακοινώνει το ύψος της οικονομικής προσφοράς εκάστου διαγωνιζόμενου και ελέγχει κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, το παραδεκτό τούτων. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Ε.Δ. ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, κατόπιν δε ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, καθώς και η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής μονάδος κάθε επί μέρους υπηρεσίας, εφαρμοζόμενης γενικά της διαδικασίας της παραγρ της παρούσας. Η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ο έλεγχος τούτων ολοκληρώνεται αυθημερόν. η) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ου σταδίου Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει αιτιολογημένα, τις οικονομικές προσφορές που κρίνει ενδεχομένως απαράδεκτες, διότι δεν πληρούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (με αναγραφή της αιτιολογίας στο Πρακτικό του 2 ου σταδίου του διαγωνισμού που θα συνταχθεί απ' αυτήν), καταρτίζει δε πίνακα με τις παραπάνω επιχειρήσεις, όπου σημειώνεται για κάθε μια, η εισήγηση της Ε.Δ. να γίνει η οικονομική προσφορά της είτε αποδεκτή, οπότε αναγράφεται και προσφερόμενο συνολικό τίμημα που προσφέρθηκε, είτε απορριπτέα. Ακολουθεί η αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, του πρακτικού 2ου σταδίου σε όλους όσους συμμετείχαν στο στάδιο αυτό. Αυθημερόν εκδίδεται έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, στην οποία περιλαμβάνεται πίνακας με τις αποδεκτές και απορριπτέες οικονομικές προσφορές, καθώς και το ότι το πρακτικό 2ου σταδίου έχει ήδη αποσταλεί με φαξ στους ενδιαφερόμενους. Η ημέρα και ώρα της αποστολής πρακτικού 2 ου σταδίου μέσω φαξ στους καταθέσαντες προσφορά καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα, καταγράφονται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Στη συνέχεια και αφού συμπληρωθεί 3ήμερο από την ημέρα που έγινε η αποστολή των φαξ και η ανάρτηση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατατέθηκε στο μεταξύ, ένσταση κατά των πράξεων της Ε.Δ. που αφορούν το 2 ο στάδιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 15,, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα του 2 ου σταδίου Διακήρυξη 15

16 της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, προκειμένου τούτη να εγκρίνει το αποτέλεσμα και να κατακυρώσει την εκτέλεση της υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών στην μειοδοτούσα επιχείρηση. Σε περίπτωση που κατατεθεί ένσταση πριν την παρέλευση του 3ημέρου, αυτή διαβιβάζεται με εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων μαζί με το πρακτικό του 2 ου σταδίου, εφόσον δεν έχει ήδη αποσταλεί λόγω κατάθεσης προηγούμενης ένστασης, καθώς και με τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών σε φωτοαντίγραφο, στο περιεχόμενο των οποίων στηρίζεται αυτή, στην Οικονομική Επιτροπή μέσω της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής επί τωνενστάσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 15 και εν συνεχεία (στην ίδια ή και σε διαφορετική απόφαση) εγκρίνει ή τροποποιεί ή και απορρίπτει το αποτέλεσμα του 2 ου σταδίου του διαγωνισμού. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται σε κάθε έναν, έχοντα το προς τούτο νόμιμο δικαίωμα και συμφέρον, κατά το άρθρο 4.2 της παρούσας διακήρυξης. 4.2 Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης α) Με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορεί με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερθείσες τιμές και τις τρέχουσες, κατά το χρόνο κατακύρωσης, ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για παροχή των σχετικών υπηρεσιών, να προτείνει κατακύρωση για το σύνολο των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού ή για μεγαλύτερη ποσότητα σε ένα ή περισσότερα άρθρα, κατά ποσοστό μέχρι δεκαπέντε στα εκατό (15%) των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού κατ άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της αξίας της σύμβασης με Φ.Π.Α., δεν θα υπερβαίνει την συνολική εγκεκριμένη πίστωση. β) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 21 του ΠΔ118/2007. Αν, υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Πάροχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, (άρθρο 21 παραγρ.β του ΠΔ118/2007). γ) Το πλήρες κείμενο της απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, σε όλους τους διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στο 2ο στάδιο πλην του μειοδότη, συνημμένο σε σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι επί της εκδοθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το 2 ο στάδιο, εφόσον κάποιος από τους αποδέκτες θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πράξη βλάπτει Διακήρυξη 16

17 τα συμφέροντά του, δύναται να ασκήσει κατά αυτής ένσταση σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. Η ημέρα και ώρα της αποστολής μέσω φαξ της απόφασης 2 ου σταδίου της Οικονομικής Επιτροπής, καταγράφεται σε σχετική πράξη της Ε.Δ., που συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Παράλληλα η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, ζητά από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (μειοδότη), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, να υποβάλει τα επιμέρους έγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εντός της ως άνω προθεσμίας, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του συνόλου των δικαιολογητικών, αποφαίνεται για το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα και τη νομιμότητά τους και αποστέλλει σχετικό έγγραφο μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) με απόδειξη αποστολής, στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καθώς και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν. δ) Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της Σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. ε) Το συμφωνητικό θα υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πάροχο. Για το σκοπό αυτό, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 23 του ΠΔ118/2007, στο μειοδότη στον οποίο έγινε κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων σχετική ανακοίνωση, συνοδευόμενη από την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: Τις προς παροχή επιμέρους υπηρεσίες Τις αντίστοιχες ποσότητες. Την τιμή μονάδος εκάστης υπηρεσίας και το τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών Το φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση, ο Πάροχος θα καλείται να προσέλθει στα γραφεία της Υπηρεσίας εντός της παραπάνω προθεσμίας για να υπογράψει το συμφωνητικό, αφού πρώτα καταθέσει: Τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται επακριβώς στην ανακοίνωση. Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου του Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και Διευθυντή του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.6 της ΕΣΥ. Διακήρυξη 17

18 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης, η ακριβής διεύθυνσή της και το φαξ επικοινωνίας και εφόσον ο Πάροχος δεν έχει την έδρα του στην Αττική, στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται και αντίκλητος, κάτοικος Αττικής, που είναι και η έδρα της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.6 της ΕΣΥ. Σε περίπτωση που Πάροχος αναδειχθεί Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης, Συμβολαιογραφική Πράξη Διορισμού Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που Πάροχος αναδειχθεί Ένωση Φυσικών Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Π.Δ.60/2007 να υποχρεώσει αυτήν να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου στην οποία θα δηλώνεται τουλάχιστον ένας (1) ειδικός συντήρησης πρασίνου (Γεωπόνος ή Δασολόγος Π.Ε. ή Τ.Ε.), στον οποίο θα αναγγέλλονται από την Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β της ΕΣΥ, τυχών έκτακτες ανάγκες, στα πλαίσια της σύμβασης. Στην ίδια δήλωση θα αναγράφεται τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία της Υπηρεσίας με αυτόν. Προγραμματισμό των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν εντός της 1 ης Τμηματικής Προθεσμίας, δηλαδή κατά το διάστημα του 1ου διμήνου της Διάρκειας Παροχής των υπηρεσιών, όπου θα αναφέρονται το είδος, οι ποσότητες, καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπει ο Πάροχος ότι θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Η μη προσκόμιση από τον Πάροχο των παραπάνω συνεπάγεται τη μη υπογραφή της σύμβασης και την έκπτωσή του, ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων στο άρθρο 34 του Π.Δ.118/07 και στην παραγρ της παρούσας. Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΠΔ118/07. Η σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, όπως: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τις προς παροχή επιμέρους υπηρεσίες και τις αντίστοιχες ποσότητες. δ. Την τιμή μονάδος εκάστης υπηρεσίας και το τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών. Διακήρυξη 18

19 στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. Σημειώνεται ότι στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. 5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσιών, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Συμπεριλαμβάνουν τις σχετικές προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.Ο., οι οποίες και υπερέχουν κάθε τυχόν αντιθέτου ορισμού που περιέχεται στα συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Η Οικονομική Προσφορά του Παρόχου, σε έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Το Τιμολόγιο 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 7. Ο Προϋπολογισμός. 8. Οι εγκεκριμένες μελέτες και τα σχέδια που θα χορηγηθούν στον Πάροχο από την Υπηρεσία. 5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : (1) Οι Ευρωκώδικες. (2) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). (3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6. Γλώσσα διαδικασίας 6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική, κατά συνέπεια όλα τα στοιχεία που την αφορούν, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο που έχει το δικαίωμα προς τούτο, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Διακήρυξη 19

20 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και των υποψηφίων διαγωνιζομένων, καθώς και του Παρόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση των απαραιτήτων διερμηνέων. Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία Κατά την παρούσα δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση προϋπολογισμού οι διατάξεις των Νόμων, Π. Διαταγμάτων και λοιπών νομοθετημάτων που αναφέρονται παρακάτω : 7.1 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 7.2 α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 7.3 Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 7.4 Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», μόνο όπου αναφέρεται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 7.5 Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 7.7 Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα Διακήρυξη καθώς και τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν Διακήρυξη 20

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχ. διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΛΞ-ΥΜ5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 631 ΘΕΜΑ: Έγκριση επαναδημοπράτησης με νέους όρους διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Βόλος: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2012/S 186-306202. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Βόλος: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2012/S 186-306202. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306202-2012:text:el:html GR-Βόλος: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2012/S 186-306202 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα