Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα"

Transcript

1 Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει η µερασ και νυκτοσ 3 και εσται ωσ το ξυλον το πεφυτευµενον παρα τασ διεξοδουσ των υδατων ο τον καρ πον αυτου δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη κατ ευοδωθησεται 4 ουχ ουτωσ οι ασεβεισ ουχ ουτωσ αλλ η ωσ ο χνουσ ον εκριπτει ο ανεµοσ απο προσωπ ου τησ γησ 5 δια τουτο ουκ αναστησονται ασεβεισ εν κρισει ουδε αµαρτωλοι εν βουλη δικαιων 6 οτι γιν ωσκει κυριοσ οδον δικαιων και οδοσ ασεβων απολειται Chapter 2 1 ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εµελετησαν κενα 2 παρεστησαν οι βασιλεισ τησ γησ και οι αρχοντεσ σ υνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου διαψαλµα 3 διαρρηξωµεν τουσ δ εσµουσ αυτων και απορριψωµεν αφ ηµων τον ζυγον αυτων 4 ο κατοικων εν ουρανοισ εκγελασεται αυτ ουσ και ο κυριοσ εκµυκτηριει αυτουσ 5 τοτε λαλησει προσ αυτουσ εν οργη αυτου και εν τω θυµω αυτο υ ταραξει αυτουσ 6 εγω δε κατεσταθην βασιλευσ υπ αυτου επι σιων οροσ το αγιον αυτου 7 διαγγελλων τ ο προσταγµα κυριου κυριοσ ειπεν προσ µε υιοσ µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε 8 αιτησαι παρ εµ ου και δωσω σοι εθνη την κληρονοµιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα τησ γησ 9 ποιµανεισ α υτουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ σκευοσ κεραµεωσ συντριψεισ αυτουσ 10 και νυν βασιλεισ συνετε παιδευθη τε παντεσ οι κρινοντεσ την γην 11 δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τροµω 12 δραξ ασθε παιδειασ µηποτε οργισθη κυριοσ και απολεισθε εξ οδου δικαιασ οταν εκκαυθη εν ταχει ο θυµοσ αυτου µακαριοι παντεσ οι πεποιθοτεσ επ αυτω Chapter 3 1 ψαλµοσ τω δαυιδ οποτε απεδιδρασκεν απο προσωπου αβεσσαλωµ του υιου αυτου 2 κυριε τι επληθυνθ ησαν οι θλιβοντεσ µε πολλοι επανιστανται επ εµε 3 πολλοι λεγουσιν τη ψυχη µου ουκ εστιν σωτηρια α υτω εν τω θεω αυτου διαψαλµα 4 συ δε κυριε αντιληµπτωρ µου ει δοξα µου και υψων την κεφαλην µου 5 φωνη µου προσ κυριον εκεκραξα και επηκουσεν µου εξ ορουσ αγιου αυτου διαψαλµα 6 εγω εκοιµηθην και υπνωσα εξηγερθην οτι κυριοσ αντιληµψεται µου 7 ου φοβηθησοµαι απο µυριαδων λαου των κυκλ ω συνεπιτιθεµενων µοι 8 αναστα κυριε σωσον µε ο θεοσ µου οτι συ επαταξασ παντασ τουσ εχθραινοντ ασ µοι µαταιωσ οδοντασ αµαρτωλων συνετριψασ 9 του κυριου η σωτηρια και επι τον λαον σου η ευλο για σου Chapter 4 1 εισ το τελοσ εν ψαλµοισ ωδη τω δαυιδ 2 εν τω επικαλεισθαι µε εισηκουσεν µου ο θεοσ τησ δικαιοσυνη σ µου εν θλιψει επλατυνασ µοι οικτιρησον µε και εισακουσον τησ προσευχησ µου 3 υιοι ανθρωπων εω σ ποτε βαρυκαρδιοι ινα τι αγαπατε µαταιοτητα και ζητειτε ψευδοσ διαψαλµα 4 και γνωτε οτι εθαυµασ τωσεν κυριοσ τον οσιον αυτου κυριοσ εισακουσεται µου εν τω κεκραγεναι µε προσ αυτον 5 οργιζεσθε και µη αµαρτανετε λεγετε εν ταισ καρδιαισ υµων και επι ταισ κοιταισ υµων κατανυγητε διαψαλµα 6 θ υσατε θυσιαν δικαιοσυνησ και ελπισατε επι κυριον 7 πολλοι λεγουσιν τισ δειξει ηµιν τα αγαθα εσηµει ωθη εφ ηµασ το φωσ του προσωπου σου κυριε 8 εδωκασ ευφροσυνην εισ την καρδιαν µου απο καιρου σιτου και οινου και ελαιου αυτων επληθυνθησαν 9 εν ειρηνη επι το αυτο κοιµηθησοµαι και υπνωσω ο τι συ κυριε κατα µονασ επ ελπιδι κατωκισασ µε Chapter 5 1 εισ το τελοσ υπερ τησ κληρονοµουσησ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 τα ρηµατα µου ενωτισαι κυριε συνεσ τησ κ ραυγησ µου 3 προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου ο βασιλευσ µου και ο θεοσ µου οτι προσ σε προσευξ οµαι κυριε 4 το πρωι εισακουση τησ φωνησ µου το πρωι παραστησοµαι σοι και εποψοµαι 5 οτι ουχι θεο σ θελων ανοµιαν συ ει ουδε παροικησει σοι πονηρευοµενοσ 6 ου διαµενουσιν παρανοµοι κατεναντι τω ν οφθαλµων σου εµισησασ παντασ τουσ εργαζοµενουσ την ανοµιαν 7 απολεισ παντασ τουσ λαλουντα σ το ψευδοσ ανδρα αιµατων και δολιον βδελυσσεται κυριοσ 8 εγω δε εν τω πληθει του ελεουσ σου εισε λευσοµαι εισ τον οικον σου προσκυνησω προσ ναον αγιον σου εν φοβω σου 9 κυριε οδηγησον µε εν τη δικαιοσυνη σου ενεκα των εχθρων µου κατευθυνον ενωπιον µου την οδον σου 10 οτι ουκ εστιν εν τω στ οµατι αυτων αληθεια η καρδια αυτων µαταια ταφοσ ανεωγµενοσ ο λαρυγξ αυτων ταισ γλωσσαισ αυτ

2 ων εδολιουσαν 11 κρινον αυτουσ ο θεοσ αποπεσατωσαν απο των διαβουλιων αυτων κατα το πληθοσ τ ων ασεβειων αυτων εξωσον αυτουσ οτι παρεπικραναν σε κυριε 12 και ευφρανθητωσαν παντεσ οι ελπιζ οντεσ επι σε εισ αιωνα αγαλλιασονται και κατασκηνωσεισ εν αυτοισ και καυχησονται εν σοι παντεσ οι αγαπωντεσ το ονοµα σου 13 οτι συ ευλογησεισ δικαιον κυριε ωσ οπλω ευδοκιασ εστεφανωσασ ηµασ Chapter 6 1 εισ το τελοσ εν υµνοισ υπερ τησ ογδοησ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 κυριε µη τω θυµω σου ελεγξησ µε µηδε τη οργη σου παιδευσησ µε 3 ελεησον µε κυριε οτι ασθενησ ειµι ιασαι µε κυριε οτι εταραχθη τα οστα µου 4 και η ψυχη µου εταραχθη σφοδρα και συ κυριε εωσ ποτε 5 επιστρεψον κυριε ρυσαι την ψυχην µου σω σον µε ενεκεν του ελεουσ σου 6 οτι ουκ εστιν εν τω θανατω ο µνηµονευων σου εν δε τω αδη τισ εξοµολ ογησεται σοι 7 εκοπιασα εν τω στεναγµω µου λουσω καθ εκαστην νυκτα την κλινην µου εν δακρυσιν µου την στρωµνην µου βρεξω 8 εταραχθη απο θυµου ο οφθαλµοσ µου επαλαιωθην εν πασιν τοισ εχθρο ισ µου 9 αποστητε απ εµου παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οτι εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ του κλαυθµου µου 10 εισηκουσεν κυριοσ τησ δεησεωσ µου κυριοσ την προσευχην µου προσεδεξατο 11 αισχ υνθειησαν και ταραχθειησαν σφοδρα παντεσ οι εχθροι µου αποστραφειησαν και καταισχυνθειησαν σφοδρα δια ταχουσ Chapter 7 1 ψαλµοσ τω δαυιδ ον ησεν τω κυριω υπερ των λογων χουσι υιου ιεµενι 2 κυριε ο θεοσ µου επι σοι ηλπι σα σωσον µε εκ παντων των διωκοντων µε και ρυσαι µε 3 µηποτε αρπαση ωσ λεων την ψυχην µου µη ο ντοσ λυτρουµενου µηδε σωζοντοσ 4 κυριε ο θεοσ µου ει εποιησα τουτο ει εστιν αδικια εν χερσιν µου 5 ει ανταπεδωκα τοισ ανταποδιδουσιν µοι κακα αποπεσοιν αρα απο των εχθρων µου κενοσ 6 καταδιωξαι αρα ο εχθροσ την ψυχην µου και καταλαβοι και καταπατησαι εισ γην την ζωην µου και την δοξαν µ ου εισ χουν κατασκηνωσαι διαψαλµα 7 αναστηθι κυριε εν οργη σου υψωθητι εν τοισ περασι των εχθρ ων µου εξεγερθητι κυριε ο θεοσ µου εν προσταγµατι ω ενετειλω 8 και συναγωγη λαων κυκλωσει σε και υπερ ταυτησ εισ υψοσ επιστρεψον 9 κυριοσ κρινει λαουσ κρινον µε κυριε κατα την δικαιοσυνην µου κ αι κατα την ακακιαν µου επ εµοι 10 συντελεσθητω δη πονηρια αµαρτωλων και κατευθυνεισ δικαιον ετ αζων καρδιασ και νεφρουσ ο θεοσ 11 δικαια η βοηθεια µου παρα του θεου του σωζοντοσ τουσ ευθεισ τ η καρδια 12 ο θεοσ κριτησ δικαιοσ και ισχυροσ και µακροθυµοσ µη οργην επαγων καθ εκαστην ηµερα ν 13 εαν µη επιστραφητε την ροµφαιαν αυτου στιλβωσει το τοξον αυτου ενετεινεν και ητοιµασεν αυτο 14 και εν αυτω ητοιµασεν σκευη θανατου τα βελη αυτου τοισ καιοµενοισ εξειργασατο 15 ιδου ωδινησεν α δικιαν συνελαβεν πονον και ετεκεν ανοµιαν 16 λακκον ωρυξεν και ανεσκαψεν αυτον και εµπεσειται ει σ βοθρον ον ειργασατο 17 επιστρεψει ο πονοσ αυτου εισ κεφαλην αυτου και επι κορυφην αυτου η αδικι α αυτου καταβησεται 18 εξοµολογησοµαι κυριω κατα την δικαιοσυνην αυτου και ψαλω τω ονοµατι κυ ριου του υψιστου Chapter 8 1 εισ το τελοσ υπερ των ληνων ψαλµοσ τω δαυιδ 2 κυριε ο κυριοσ ηµων ωσ θαυµαστον το ονοµα σου εν παση τη γη οτι επηρθη η µεγαλοπρεπεια σου υπερανω των ουρανων 3 εκ στοµατοσ νηπιων και θηλαζο ντων κατηρτισω αινον ενεκα των εχθρων σου του καταλυσαι εχθρον και εκδικητην 4 οτι οψοµαι τουσ ουρανουσ εργα των δακτυλων σου σεληνην και αστερασ α συ εθεµελιωσασ 5 τι εστιν ανθρωποσ οτι µι µνησκη αυτου η υιοσ ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον 6 ηλαττωσασ αυτον βραχυ τι παρ αγγελουσ δοξ η και τιµη εστεφανωσασ αυτον 7 και κατεστησασ αυτον επι τα εργα των χειρων σου παντα υπεταξασ υ ποκατω των ποδων αυτου 8 προβατα και βοασ πασασ ετι δε και τα κτηνη του πεδιου 9 τα πετεινα του ου ρανου και τουσ ιχθυασ τησ θαλασσησ τα διαπορευοµενα τριβουσ θαλασσων 10 κυριε ο κυριοσ ηµων ωσ θαυµαστον το ονοµα σου εν παση τη γη Chapter 9 1 εισ το τελοσ υπερ των κρυφιων του υιου ψαλµοσ τω δαυιδ 2 εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου 3 ευφρανθησοµαι και αγαλλιασοµαι εν σοι ψαλω τω ονοµατι σου υψιστε 4 εν τω αποστραφηναι τον εχθρον µου εισ τα οπισω ασθενησουσιν και απολουνται απο πρ οσωπου σου 5 οτι εποιησασ την κρισιν µου και την δικην µου εκαθισασ επι θρονου ο κρινων δικαιοσυ νην 6 επετιµησασ εθνεσιν και απωλετο ο ασεβησ το ονοµα αυτων εξηλειψασ εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ 7 του εχθρου εξελιπον αι ροµφαιαι εισ τελοσ και πολεισ καθειλεσ απωλετο το µνηµ οσυνον αυτων µετ ηχουσ 8 και ο κυριοσ εισ τον αιωνα µενει ητοιµασεν εν κρισει τον θρονον αυτου 9 κ αι αυτοσ κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη κρινει λαουσ εν ευθυτητι 10 και εγενετο κυριοσ καταφυ γη τω πενητι βοηθοσ εν ευκαιριαισ εν θλιψει 11 και ελπισατωσαν επι σε οι γινωσκοντεσ το ονοµα σου ο τι ουκ εγκατελιπεσ τουσ εκζητουντασ σε κυριε 12 ψαλατε τω κυριω τω κατοικουντι εν σιων αναγγειλατ

3 ε εν τοισ εθνεσιν τα επιτηδευµατα αυτου 13 οτι εκζητων τα αιµατα αυτων εµνησθη ουκ επελαθετο τησ κραυγησ των πενητων 14 ελεησον µε κυριε ιδε την ταπεινωσιν µου εκ των εχθρων µου ο υψων µε εκ των πυλων του θανατου 15 οπωσ αν εξαγγειλω πασασ τασ αινεσεισ σου εν ταισ πυλαισ τησ θυγατροσ σιων αγαλλιασοµαι επι τω σωτηριω σου 16 ενεπαγησαν εθνη εν διαφθορα η εποιησαν εν παγιδι ταυτη η εκρ υψαν συνεληµφθη ο πουσ αυτων 17 γινωσκεται κυριοσ κριµατα ποιων εν τοισ εργοισ των χειρων αυτου συνεληµφθη ο αµαρτωλοσ ωδη διαψαλµατοσ 18 αποστραφητωσαν οι αµαρτωλοι εισ τον αδην παντα τ α εθνη τα επιλανθανοµενα του θεου 19 οτι ουκ εισ τελοσ επιλησθησεται ο πτωχοσ η υποµονη των πενη των ουκ απολειται εισ τον αιωνα 20 αναστηθι κυριε µη κραταιουσθω ανθρωποσ κριθητωσαν εθνη ενω πιον σου 21 καταστησον κυριε νοµοθετην επ αυτουσ γνωτωσαν εθνη οτι ανθρωποι εισιν διαψαλµα 22 ιν α τι κυριε αφεστηκασ µακροθεν υπερορασ εν ευκαιριαισ εν θλιψει 23 εν τω υπερηφανευεσθαι τον ασεβ η εµπυριζεται ο πτωχοσ συλλαµβανονται εν διαβουλιοισ οισ διαλογιζονται 24 οτι επαινειται ο αµαρτω λοσ εν ταισ επιθυµιαισ τησ ψυχησ αυτου και ο αδικων ενευλογειται 25 παρωξυνεν τον κυριον ο αµαρτ ωλοσ κατα το πληθοσ τησ οργησ αυτου ουκ εκζητησει ουκ εστιν ο θεοσ ενωπιον αυτου 26 βεβηλουνται αι οδοι αυτου εν παντι καιρω ανταναιρειται τα κριµατα σου απο προσωπου αυτου παντων των εχθρ ων αυτου κατακυριευσει 27 ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ου µη σαλευθω απο γενεασ εισ γενεαν ανευ κακ ου 28 ου αρασ το στοµα αυτου γεµει και πικριασ και δολου υπο την γλωσσαν αυτου κοποσ και πονοσ 29 εγκαθηται ενεδρα µετα πλουσιων εν αποκρυφοισ αποκτειναι αθωον οι οφθαλµοι αυτου εισ τον πενητ α αποβλεπουσιν 30 ενεδρευει εν αποκρυφω ωσ λεων εν τη µανδρα αυτου ενεδρευει του αρπασαι πτωχο ν αρπασαι πτωχον εν τω ελκυσαι αυτον 31 εν τη παγιδι αυτου ταπεινωσει αυτον κυψει και πεσειται εν τ ω αυτον κατακυριευσαι των πενητων 32 ειπεν γαρ εν καρδια αυτου επιλελησται ο θεοσ απεστρεψεν το προσωπον αυτου του µη βλεπειν εισ τελοσ 33 αναστηθι κυριε ο θεοσ υψωθητω η χειρ σου µη επιλαθη τ ων πενητων 34 ενεκεν τινοσ παρωξυνεν ο ασεβησ τον θεον ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ουκ εκζητησει 35 β λεπεισ οτι συ πονον και θυµον κατανοεισ του παραδουναι αυτουσ εισ χειρασ σου σοι ουν εγκαταλελ ειπται ο πτωχοσ ορφανω συ ησθα βοηθων 36 συντριψον τον βραχιονα του αµαρτωλου και πονηρου ζητ ηθησεται η αµαρτια αυτου και ου µη ευρεθη δι αυτην 37 βασιλευσει κυριοσ εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ απολεισθε εθνη εκ τησ γησ αυτου 38 την επιθυµιαν των πενητων εισηκουσεν κυριοσ την ετοιµασιαν τησ καρδιασ αυτων προσεσχεν το ουσ σου 39 κριναι ορφανω και ταπεινω ινα µη προσθ η ετι του µεγαλαυχειν ανθρωποσ επι τησ γησ Chapter 10 1 εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ επι τω κυριω πεποιθα πασ ερειτε τη ψυχη µου µεταναστευου επι τα ορ η ωσ στρουθιον 2 οτι ιδου οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον ητοιµασαν βελη εισ φαρετραν του κατατοξευ σαι εν σκοτοµηνη τουσ ευθεισ τη καρδια 3 οτι α κατηρτισω καθειλον ο δε δικαιοσ τι εποιησεν 4 κυριοσ εν ναω αγιω αυτου κυριοσ εν ουρανω ο θρονοσ αυτου οι οφθαλµοι αυτου εισ τον πενητα αποβλεπουσ ιν τα βλεφαρα αυτου εξεταζει τουσ υιουσ των ανθρωπων 5 κυριοσ εξεταζει τον δικαιον και τον ασεβη ο δε αγαπων αδικιαν µισει την εαυτου ψυχην 6 επιβρεξει επι αµαρτωλουσ παγιδασ πυρ και θειον και π νευµα καταιγιδοσ η µερισ του ποτηριου αυτων 7 οτι δικαιοσ κυριοσ και δικαιοσυνασ ηγαπησεν ευθυτ ητα ειδεν το προσωπον αυτου Chapter 11 1 εισ το τελοσ υπερ τησ ογδοησ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 σωσον µε κυριε οτι εκλελοιπεν οσιοσ οτι ωλιγωθησα ν αι αληθειαι απο των υιων των ανθρωπων 3 µαταια ελαλησεν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου χειλη δολια εν καρδια και εν καρδια ελαλησαν 4 εξολεθρευσαι κυριοσ παντα τα χειλη τα δολια και γλωσσα ν µεγαλορηµονα 5 τουσ ειποντασ την γλωσσαν ηµων µεγαλυνουµεν τα χειλη ηµων παρ ηµων εστιν τισ ηµων κυριοσ εστιν 6 απο τησ ταλαιπωριασ των πτωχων και απο του στεναγµου των πενητων νυν ανασ τησοµαι λεγει κυριοσ θησοµαι εν σωτηρια παρρησιασοµαι εν αυτω 7 τα λογια κυριου λογια αγνα αργυ ριον πεπυρωµενον δοκιµιον τη γη κεκαθαρισµενον επταπλασιωσ 8 συ κυριε φυλαξεισ ηµασ και διατηρ ησεισ ηµασ απο τησ γενεασ ταυτησ και εισ τον αιωνα 9 κυκλω οι ασεβεισ περιπατουσιν κατα το υψοσ σου επολυωρησασ τουσ υιουσ των ανθρωπων Chapter 12 1 εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 εωσ ποτε κυριε επιληση µου εισ τελοσ εωσ ποτε αποστρεψεισ το προσ ωπον σου απ εµου 3 εωσ τινοσ θησοµαι βουλασ εν ψυχη µου οδυνασ εν καρδια µου ηµερασ εωσ ποτε υψωθησεται ο εχθροσ µου επ εµε 4 επιβλεψον εισακουσον µου κυριε ο θεοσ µου φωτισον τουσ οφθαλµ ουσ µου µηποτε υπνωσω εισ θανατον 5 µηποτε ειπη ο εχθροσ µου ισχυσα προσ αυτον οι θλιβοντεσ µε αγαλλιασονται εαν σαλευθω 6 εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλιασεται η καρδια µου επι τω σωτη ριω σου ασω τω κυριω τω ευεργετησαντι µε και ψαλω τω ονοµατι κυριου του υψιστου

4 Chapter 13 1 εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεοσ διεφθειραν και εβδελυχθ ησαν εν επιτηδευµασιν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εωσ ενοσ 2 κυριοσ εκ του ουρανου διεκ υψεν επι τουσ υιουσ των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον 3 παντεσ εξεκλιναν α µα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εωσ ενοσ ταφοσ ανεωγµενοσ ο λαρυγξ αυτων ταισ γλωσσαισ αυτων εδολιουσαν ιοσ ασπιδων υπο τα χειλη αυτων ων το στοµα αρασ και πικριασ γε µει οξεισ οι ποδεσ αυτων εκχεαι αιµα συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταισ οδοισ αυτων και οδον ειρην ησ ουκ εγνωσαν ουκ εστιν φοβοσ θεου απεναντι των οφθαλµων αυτων 4 ουχι γνωσονται παντεσ οι εργα ζοµενοι την ανοµιαν οι κατεσθιοντεσ τον λαον µου βρωσει αρτου τον κυριον ουκ επεκαλεσαντο 5 εκει εδειλιασαν φοβω ου ουκ ην φοβοσ οτι ο θεοσ εν γενεα δικαια 6 βουλην πτωχου κατησχυνατε οτι κυριο σ ελπισ αυτου εστιν 7 τισ δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλω σιαν του λαου αυτου αγαλλιασθω ιακωβ και ευφρανθητω ισραηλ Chapter 14 1 ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε τισ παροικησει εν τω σκηνωµατι σου και τισ κατασκηνωσει εν τω ορει τω αγ ιω σου 2 πορευοµενοσ αµωµοσ και εργαζοµενοσ δικαιοσυνην λαλων αληθειαν εν καρδια αυτου 3 οσ ου κ εδολωσεν εν γλωσση αυτου ουδε εποιησεν τω πλησιον αυτου κακον και ονειδισµον ουκ ελαβεν επι τουσ εγγιστα αυτου 4 εξουδενωται ενωπιον αυτου πονηρευοµενοσ τουσ δε φοβουµενουσ κυριον δοξαζε ι ο οµνυων τω πλησιον αυτου και ουκ αθετων 5 το αργυριον αυτου ουκ εδωκεν επι τοκω και δωρα επ α θωοισ ουκ ελαβεν ο ποιων ταυτα ου σαλευθησεται εισ τον αιωνα Chapter 15 1 στηλογραφια τω δαυιδ φυλαξον µε κυριε οτι επι σοι ηλπισα 2 ειπα τω κυριω κυριοσ µου ει συ οτι των αγαθων µου ου χρειαν εχεισ 3 τοισ αγιοισ τοισ εν τη γη αυτου εθαυµαστωσεν παντα τα θεληµατα αυτο υ εν αυτοισ 4 επληθυνθησαν αι ασθενειαι αυτων µετα ταυτα εταχυναν ου µη συναγαγω τασ συναγωγα σ αυτων εξ αιµατων ουδε µη µνησθω των ονοµατων αυτων δια χειλεων µου 5 κυριοσ η µερισ τησ κληρ ονοµιασ µου και του ποτηριου µου συ ει ο αποκαθιστων την κληρονοµιαν µου εµοι 6 σχοινια επεπεσα ν µοι εν τοισ κρατιστοισ και γαρ η κληρονοµια µου κρατιστη µοι εστιν 7 ευλογησω τον κυριον τον συν ετισαντα µε ετι δε και εωσ νυκτοσ επαιδευσαν µε οι νεφροι µου 8 προωρωµην τον κυριον ενωπιον µου δ ια παντοσ οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη σαλευθω 9 δια τουτο ηυφρανθη η καρδια µου και ηγαλλιασα το η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ µου κατασκηνωσει επ ελπιδι 10 οτι ουκ εγκαταλειψεισ την ψυχην µ ου εισ αδην ουδε δωσεισ τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν 11 εγνωρισασ µοι οδουσ ζωησ πληρωσεισ µε ευ φροσυνησ µετα του προσωπου σου τερπνοτητεσ εν τη δεξια σου εισ τελοσ Chapter 16 1 προσευχη του δαυιδ εισακουσον κυριε τησ δικαιοσυνησ µου προσχεσ τη δεησει µου ενωτισαι τησ π ροσευχησ µου ουκ εν χειλεσιν δολιοισ 2 εκ προσωπου σου το κριµα µου εξελθοι οι οφθαλµοι µου ιδετω σαν ευθυτητασ 3 εδοκιµασασ την καρδιαν µου επεσκεψω νυκτοσ επυρωσασ µε και ουχ ευρεθη εν εµοι αδικια 4 οπωσ αν µη λαληση το στοµα µου τα εργα των ανθρωπων δια τουσ λογουσ των χειλεων σου εγ ω εφυλαξα οδουσ σκληρασ 5 καταρτισαι τα διαβηµατα µου εν ταισ τριβοισ σου ινα µη σαλευθωσιν τα διαβηµατα µου 6 εγω εκεκραξα οτι επηκουσασ µου ο θεοσ κλινον το ουσ σου εµοι και εισακουσον τω ν ρηµατων µου 7 θαυµαστωσον τα ελεη σου ο σωζων τουσ ελπιζοντασ επι σε εκ των ανθεστηκοτων τη δεξια σου 8 φυλαξον µε ωσ κοραν οφθαλµου εν σκεπη των πτερυγων σου σκεπασεισ µε 9 απο προσωπου ασεβων των ταλαιπωρησαντων µε οι εχθροι µου την ψυχην µου περιεσχον 10 το στεαρ αυτων συνεκλει σαν το στοµα αυτων ελαλησεν υπερηφανιαν 11 εκβαλλοντεσ µε νυνι περιεκυκλωσαν µε τουσ οφθαλµο υσ αυτων εθεντο εκκλιναι εν τη γη 12 υπελαβον µε ωσει λεων ετοιµοσ εισ θηραν και ωσει σκυµνοσ οικ ων εν αποκρυφοισ 13 αναστηθι κυριε προφθασον αυτουσ και υποσκελισον αυτουσ ρυσαι την ψυχην µο υ απο ασεβουσ ροµφαιαν σου απο εχθρων τησ χειροσ σου 14 κυριε απο ολιγων απο γησ διαµερισον αυτ ουσ εν τη ζωη αυτων και των κεκρυµµενων σου επλησθη η γαστηρ αυτων εχορτασθησαν υιων και αφ ηκαν τα καταλοιπα τοισ νηπιοισ αυτων 15 εγω δε εν δικαιοσυνη οφθησοµαι τω προσωπω σου χορτασθη σοµαι εν τω οφθηναι την δοξαν σου Chapter 17 1 εισ το τελοσ τω παιδι κυριου τω δαυιδ α ελαλησεν τω κυριω τουσ λογουσ τησ ωδησ ταυτησ εν ηµερα η ερρυσατο αυτον κυριοσ εκ χειροσ παντων των εχθρων αυτου και εκ χειροσ σαουλ 2 και ειπεν αγαπη σω σε κυριε η ισχυσ µου 3 κυριοσ στερεωµα µου και καταφυγη µου και ρυστησ µου ο θεοσ µου βοηθο σ µου και ελπιω επ αυτον υπερασπιστησ µου και κερασ σωτηριασ µου αντιληµπτωρ µου 4 αινων επικ αλεσοµαι κυριον και εκ των εχθρων µου σωθησοµαι 5 περιεσχον µε ωδινεσ θανατου και χειµαρροι ανο

5 µιασ εξεταραξαν µε 6 ωδινεσ αδου περιεκυκλωσαν µε προεφθασαν µε παγιδεσ θανατου 7 και εν τω θλιβε σθαι µε επεκαλεσαµην τον κυριον και προσ τον θεον µου εκεκραξα ηκουσεν εκ ναου αγιου αυτου φω νησ µου και η κραυγη µου ενωπιον αυτου εισελευσεται εισ τα ωτα αυτου 8 και εσαλευθη και εντροµο σ εγενηθη η γη και τα θεµελια των ορεων εταραχθησαν και εσαλευθησαν οτι ωργισθη αυτοισ ο θεοσ 9 ανεβη καπνοσ εν οργη αυτου και πυρ απο προσωπου αυτου κατεφλογισεν ανθρακεσ ανηφθησαν απ αυτου 10 και εκλινεν ουρανον και κατεβη και γνοφοσ υπο τουσ ποδασ αυτου 11 και επεβη επι χερουβιν κ αι επετασθη επετασθη επι πτερυγων ανεµων 12 και εθετο σκοτοσ αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκη νη αυτου σκοτεινον υδωρ εν νεφελαισ αερων 13 απο τησ τηλαυγησεωσ ενωπιον αυτου αι νεφελαι διηλθ ον χαλαζα και ανθρακεσ πυροσ 14 και εβροντησεν εξ ουρανου κυριοσ και ο υψιστοσ εδωκεν φωνην αυ του 15 και εξαπεστειλεν βελη και εσκορπισεν αυτουσ και αστραπασ επληθυνεν και συνεταραξεν αυτο υσ 16 και ωφθησαν αι πηγαι των υδατων και ανεκαλυφθη τα θεµελια τησ οικουµενησ απο επιτιµησεωσ σου κυριε απο εµπνευσεωσ πνευµατοσ οργησ σου 17 εξαπεστειλεν εξ υψουσ και ελαβεν µε προσελαβετ ο µε εξ υδατων πολλων 18 ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισουντων µε οτι εστερεωθησ αν υπερ εµε 19 προεφθασαν µε εν ηµερα κακωσεωσ µου και εγενετο κυριοσ αντιστηριγµα µου 20 και εξηγ αγεν µε εισ πλατυσµον ρυσεται µε οτι ηθελησεν µε ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισ ουντων µε 21 και ανταποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χ ειρων µου ανταποδωσει µοι 22 οτι εφυλαξα τασ οδουσ κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου 23 οτι παντα τα κριµατα αυτου ενωπιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστησα απ εµου 24 και εσοµαι αµωµοσ µετ αυτου και φυλαξοµαι απο τησ ανοµιασ µου 25 και ανταποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικα ιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου 26 µετα οσιου ο σιωθηση και µετα ανδροσ αθωου αθωοσ εση 27 και µετα εκλεκτου εκλεκτοσ εση και µετα στρεβλου δι αστρεψεισ 28 οτι συ λαον ταπεινον σωσεισ και οφθαλµουσ υπερηφανων ταπεινωσεισ 29 οτι συ φωτιεισ λ υχνον µου κυριε ο θεοσ µου φωτιεισ το σκοτοσ µου 30 οτι εν σοι ρυσθησοµαι απο πειρατηριου και εν τ ω θεω µου υπερβησοµαι τειχοσ 31 ο θεοσ µου αµωµοσ η οδοσ αυτου τα λογια κυριου πεπυρωµενα υπερ ασπιστησ εστιν παντων των ελπιζοντων επ αυτον 32 οτι τισ θεοσ πλην του κυριου και τισ θεοσ πλην το υ θεου ηµων 33 ο θεοσ ο περιζωννυων µε δυναµιν και εθετο αµωµον την οδον µου 34 ο καταρτιζοµενοσ τ ουσ ποδασ µου ωσ ελαφου και επι τα υψηλα ιστων µε 35 διδασκων χειρασ µου εισ πολεµον και εθου το ξον χαλκουν τουσ βραχιονασ µου 36 και εδωκασ µοι υπερασπισµον σωτηριασ µου και η δεξια σου αντ ελαβετο µου και η παιδεια σου ανωρθωσεν µε εισ τελοσ και η παιδεια σου αυτη µε διδαξει 37 επλατυνα σ τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ ησθενησαν τα ιχνη µου 38 καταδιωξω τουσ εχθρουσ µου κα ι καταληµψοµαι αυτουσ και ουκ αποστραφησοµαι εωσ αν εκλιπωσιν 39 εκθλιψω αυτουσ και ου µη δυν ωνται στηναι πεσουνται υπο τουσ ποδασ µου 40 και περιεζωσασ µε δυναµιν εισ πολεµον συνεποδισασ παντασ τουσ επανιστανοµενουσ επ εµε υποκατω µου 41 και τουσ εχθρουσ µου εδωκασ µοι νωτον και τ ουσ µισουντασ µε εξωλεθρευσασ 42 εκεκραξαν και ουκ ην ο σωζων προσ κυριον και ουκ εισηκουσεν α υτων 43 και λεπτυνω αυτουσ ωσ χουν κατα προσωπον ανεµου ωσ πηλον πλατειων λεανω αυτουσ 44 ρυσ η µε εξ αντιλογιων λαου καταστησεισ µε εισ κεφαλην εθνων λαοσ ον ουκ εγνων εδουλευσεν µοι 45 εισ ακοην ωτιου υπηκουσεν µοι υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι 46 υιοι αλλοτριοι επαλαιωθησαν και εχωλα ναν απο των τριβων αυτων 47 ζη κυριοσ και ευλογητοσ ο θεοσ µου και υψωθητω ο θεοσ τησ σωτηριασ µου 48 ο θεοσ ο διδουσ εκδικησεισ εµοι και υποταξασ λαουσ υπ εµε 49 ο ρυστησ µου εξ εχθρων µου οργι λων απο των επανιστανοµενων επ εµε υψωσεισ µε απο ανδροσ αδικου ρυση µε 50 δια τουτο εξοµολογη σοµαι σοι εν εθνεσιν κυριε και τω ονοµατι σου ψαλω 51 µεγαλυνων τασ σωτηριασ του βασιλεωσ αυτου και ποιων ελεοσ τω χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εωσ αιωνοσ Chapter 18 1 εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 οι ουρανοι διηγουνται δοξαν θεου ποιησιν δε χειρων αυτου αναγγελλ ει το στερεωµα 3 ηµερα τη ηµερα ερευγεται ρηµα και νυξ νυκτι αναγγελλει γνωσιν 4 ουκ εισιν λαλιαι ου δε λογοι ων ουχι ακουονται αι φωναι αυτων 5 εισ πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγοσ αυτων και εισ τα π ερατα τησ οικουµενησ τα ρηµατα αυτων εν τω ηλιω εθετο το σκηνωµα αυτου 6 και αυτοσ ωσ νυµφιοσ εκπορευοµενοσ εκ παστου αυτου αγαλλιασεται ωσ γιγασ δραµειν οδον αυτου 7 απ ακρου του ουρανο υ η εξοδοσ αυτου και το καταντηµα αυτου εωσ ακρου του ουρανου και ουκ εστιν οσ αποκρυβησεται την θερµην αυτου 8 ο νοµοσ του κυριου αµωµοσ επιστρεφων ψυχασ η µαρτυρια κυριου πιστη σοφιζου σα νηπια 9 τα δικαιωµατα κυριου ευθεια ευφραινοντα καρδιαν η εντολη κυριου τηλαυγησ φωτιζουσα οφθαλµουσ 10 ο φοβοσ κυριου αγνοσ διαµενων εισ αιωνα αιωνοσ τα κριµατα κυριου αληθινα δεδικαιω µενα επι το αυτο 11 επιθυµητα υπερ χρυσιον και λιθον τιµιον πολυν και γλυκυτερα υπερ µελι και κηριο ν 12 και γαρ ο δουλοσ σου φυλασσει αυτα εν τω φυλασσειν αυτα ανταποδοσισ πολλη 13 παραπτωµατα τι σ συνησει εκ των κρυφιων µου καθαρισον µε 14 και απο αλλοτριων φεισαι του δουλου σου εαν µη µου κατακυριευσωσιν τοτε αµωµοσ εσοµαι και καθαρισθησοµαι απο αµαρτιασ µεγαλησ 15 και εσονται εισ ευδοκιαν τα λογια του στοµατοσ µου και η µελετη τησ καρδιασ µου ενωπιον σου δια παντοσ κυριε β

6 οηθε µου και λυτρωτα µου Chapter 19 1 εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 επακουσαι σου κυριοσ εν ηµερα θλιψεωσ υπερασπισαι σου το ονοµα του θεου ιακωβ 3 εξαποστειλαι σοι βοηθειαν εξ αγιου και εκ σιων αντιλαβοιτο σου 4 µνησθειη πασησ θ υσιασ σου και το ολοκαυτωµα σου πιανατω διαψαλµα 5 δωη σοι κατα την καρδιαν σου και πασαν την βουλην σου πληρωσαι 6 αγαλλιασοµεθα εν τω σωτηριω σου και εν ονοµατι θεου ηµων µεγαλυνθησοµ εθα πληρωσαι κυριοσ παντα τα αιτηµατα σου 7 νυν εγνων οτι εσωσεν κυριοσ τον χριστον αυτου επακ ουσεται αυτου εξ ουρανου αγιου αυτου εν δυναστειαισ η σωτηρια τησ δεξιασ αυτου 8 ουτοι εν αρµασ ιν και ουτοι εν ιπποισ ηµεισ δε εν ονοµατι κυριου θεου ηµων µεγαλυνθησοµεθα 9 αυτοι συνεποδισθησ αν και επεσαν ηµεισ δε ανεστηµεν και ανωρθωθηµεν 10 κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον ηµων εν η αν ηµερα επικαλεσωµεθα σε Chapter 20 1 εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 κυριε εν τη δυναµει σου ευφρανθησεται ο βασιλευσ και επι τω σωτηρι ω σου αγαλλιασεται σφοδρα 3 την επιθυµιαν τησ ψυχησ αυτου εδωκασ αυτω και την θελησιν των χειλ εων αυτου ουκ εστερησασ αυτον διαψαλµα 4 οτι προεφθασασ αυτον εν ευλογιαισ χρηστοτητοσ εθηκα σ επι την κεφαλην αυτου στεφανον εκ λιθου τιµιου 5 ζωην ητησατο σε και εδωκασ αυτω µακροτητα ηµ ερων εισ αιωνα αιωνοσ 6 µεγαλη η δοξα αυτου εν τω σωτηριω σου δοξαν και µεγαλοπρεπειαν επιθησει σ επ αυτον 7 οτι δωσεισ αυτω ευλογιαν εισ αιωνα αιωνοσ ευφρανεισ αυτον εν χαρα µετα του προσωπο υ σου 8 οτι ο βασιλευσ ελπιζει επι κυριον και εν τω ελεει του υψιστου ου µη σαλευθη 9 ευρεθειη η χειρ σου πασιν τοισ εχθροισ σου η δεξια σου ευροι παντασ τουσ µισουντασ σε 10 θησεισ αυτουσ ωσ κλιβα νον πυροσ εισ καιρον του προσωπου σου κυριοσ εν οργη αυτου συνταραξει αυτουσ και καταφαγεται αυτουσ πυρ 11 τον καρπον αυτων απο γησ απολεισ και το σπερµα αυτων απο υιων ανθρωπων 12 οτι εκλι ναν εισ σε κακα διελογισαντο βουλην ην ου µη δυνωνται στησαι 13 οτι θησεισ αυτουσ νωτον εν τοισ π εριλοιποισ σου ετοιµασεισ το προσωπον αυτων 14 υψωθητι κυριε εν τη δυναµει σου ασοµεν και ψαλου µεν τασ δυναστειασ σου Chapter 21 1 εισ το τελοσ υπερ τησ αντιληµψεωσ τησ εωθινησ ψαλµοσ τω δαυιδ 2 ο θεοσ ο θεοσ µου προσχεσ µοι ι να τι εγκατελιπεσ µε µακραν απο τησ σωτηριασ µου οι λογοι των παραπτωµατων µου 3 ο θεοσ µου κεκ ραξοµαι ηµερασ και ουκ εισακουση και νυκτοσ και ουκ εισ ανοιαν εµοι 4 συ δε εν αγιοισ κατοικεισ ο επαινοσ ισραηλ 5 επι σοι ηλπισαν οι πατερεσ ηµων ηλπισαν και ερρυσω αυτουσ 6 προσ σε εκεκραξαν κ αι εσωθησαν επι σοι ηλπισαν και ου κατησχυνθησαν 7 εγω δε ειµι σκωληξ και ουκ ανθρωποσ ονειδοσ ανθρωπου και εξουδενηµα λαου 8 παντεσ οι θεωρουντεσ µε εξεµυκτηρισαν µε ελαλησαν εν χειλεσιν ε κινησαν κεφαλην 9 ηλπισεν επι κυριον ρυσασθω αυτον σωσατω αυτον οτι θελει αυτον 10 οτι συ ει ο εκσ πασασ µε εκ γαστροσ η ελπισ µου απο µαστων τησ µητροσ µου 11 επι σε επερριφην εκ µητρασ εκ κοιλι ασ µητροσ µου θεοσ µου ει συ 12 µη αποστησ απ εµου οτι θλιψισ εγγυσ οτι ουκ εστιν ο βοηθων 13 περιεκ υκλωσαν µε µοσχοι πολλοι ταυροι πιονεσ περιεσχον µε 14 ηνοιξαν επ εµε το στοµα αυτων ωσ λεων ο α ρπαζων και ωρυοµενοσ 15 ωσει υδωρ εξεχυθην και διεσκορπισθη παντα τα οστα µου εγενηθη η καρδια µου ωσει κηροσ τηκοµενοσ εν µεσω τησ κοιλιασ µου 16 εξηρανθη ωσ οστρακον η ισχυσ µου και η γλω σσα µου κεκολληται τω λαρυγγι µου και εισ χουν θανατου κατηγαγεσ µε 17 οτι εκυκλωσαν µε κυνεσ πο λλοι συναγωγη πονηρευοµενων περιεσχον µε ωρυξαν χειρασ µου και ποδασ 18 εξηριθµησα παντα τα ο στα µου αυτοι δε κατενοησαν και επειδον µε 19 διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοισ και επι τον ιµατισ µον µου εβαλον κληρον 20 συ δε κυριε µη µακρυνησ την βοηθειαν µου εισ την αντιληµψιν µου προσχε σ 21 ρυσαι απο ροµφαιασ την ψυχην µου και εκ χειροσ κυνοσ την µονογενη µου 22 σωσον µε εκ στοµατο σ λεοντοσ και απο κερατων µονοκερωτων την ταπεινωσιν µου 23 διηγησοµαι το ονοµα σου τοισ αδελφο ισ µου εν µεσω εκκλησιασ υµνησω σε 24 οι φοβουµενοι κυριον αινεσατε αυτον απαν το σπερµα ιακωβ δοξασατε αυτον φοβηθητωσαν αυτον απαν το σπερµα ισραηλ 25 οτι ουκ εξουδενωσεν ουδε προσωχθισ εν τη δεησει του πτωχου ουδε απεστρεψεν το προσωπον αυτου απ εµου και εν τω κεκραγεναι µε προσ αυτον εισηκουσεν µου 26 παρα σου ο επαινοσ µου εν εκκλησια µεγαλη τασ ευχασ µου αποδωσω ενωπι ον των φοβουµενων αυτον 27 φαγονται πενητεσ και εµπλησθησονται και αινεσουσιν κυριον οι εκζητου ντεσ αυτον ζησονται αι καρδιαι αυτων εισ αιωνα αιωνοσ 28 µνησθησονται και επιστραφησονται προσ κυριον παντα τα περατα τησ γησ και προσκυνησουσιν ενωπιον σου πασαι αι πατριαι των εθνων 29 οτι του κυριου η βασιλεια και αυτοσ δεσποζει των εθνων 30 εφαγον και προσεκυνησαν παντεσ οι πιονεσ τ ησ γησ ενωπιον αυτου προπεσουνται παντεσ οι καταβαινοντεσ εισ την γην και η ψυχη µου αυτω ζη 31 και το σπερµα µου δουλευσει αυτω αναγγελησεται τω κυριω γενεα η ερχοµενη 32 και αναγγελουσιν την δικαιοσυνην αυτου λαω τω τεχθησοµενω οτι εποιησεν ο κυριοσ

7 Chapter 22 1 ψαλµοσ τω δαυιδ κυριοσ ποιµαινει µε και ουδεν µε υστερησει 2 εισ τοπον χλοησ εκει µε κατεσκηνωσε ν επι υδατοσ αναπαυσεωσ εξεθρεψεν µε 3 την ψυχην µου επεστρεψεν ωδηγησεν µε επι τριβουσ δικαιοσ υνησ ενεκεν του ονοµατοσ αυτου 4 εαν γαρ και πορευθω εν µεσω σκιασ θανατου ου φοβηθησοµαι κακ α οτι συ µετ εµου ει η ραβδοσ σου και η βακτηρια σου αυται µε παρεκαλεσαν 5 ητοιµασασ ενωπιον µ ου τραπεζαν εξ εναντιασ των θλιβοντων µε ελιπανασ εν ελαιω την κεφαλην µου και το ποτηριον σου µεθυσκον ωσ κρατιστον 6 και το ελεοσ σου καταδιωξεται µε πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου και το κ ατοικειν µε εν οικω κυριου εισ µακροτητα ηµερων Chapter 23 1 ψαλµοσ τω δαυιδ τησ µιασ σαββατων του κυριου η γη και το πληρωµα αυτησ η οικουµενη και παντ εσ οι κατοικουντεσ εν αυτη 2 αυτοσ επι θαλασσων εθεµελιωσεν αυτην και επι ποταµων ητοιµασεν αυτ ην 3 τισ αναβησεται εισ το οροσ του κυριου και τισ στησεται εν τοπω αγιω αυτου 4 αθωοσ χερσιν και κ αθαροσ τη καρδια οσ ουκ ελαβεν επι µαταιω την ψυχην αυτου και ουκ ωµοσεν επι δολω τω πλησιον αυτου 5 ουτοσ ληµψεται ευλογιαν παρα κυριου και ελεηµοσυνην παρα θεου σωτηροσ αυτου 6 αυτη η γε νεα ζητουντων αυτον ζητουντων το προσωπον του θεου ιακωβ διαψαλµα 7 αρατε πυλασ οι αρχοντεσ υ µων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευσ τησ δοξησ 8 τισ εστιν ουτοσ ο βασιλευσ τησ δοξησ κυριοσ κραταιοσ και δυνατοσ κυριοσ δυνατοσ εν πολεµω 9 αρατε πυλασ οι αρχοντεσ υµων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευσ τησ δοξησ 10 τισ εστιν ουτοσ ο βασιλευσ τησ δοξησ κυριοσ των δυναµεων αυτοσ εστιν ο βασιλευσ τησ δοξησ Chapter 24 1 ψαλµοσ τω δαυιδ προσ σε κυριε ηρα την ψυχην µου ο θεοσ µου 2 επι σοι πεποιθα µη καταισχυνθειην µηδε καταγελασατωσαν µου οι εχθροι µου 3 και γαρ παντεσ οι υποµενοντεσ σε ου µη καταισχυνθωσιν αισχυνθητωσαν παντεσ οι ανοµουντεσ δια κενησ 4 τασ οδουσ σου κυριε γνωρισον µοι και τασ τριβου σ σου διδαξον µε 5 οδηγησον µε επι την αληθειαν σου και διδαξον µε οτι συ ει ο θεοσ ο σωτηρ µου και σε υπεµεινα ολην την ηµεραν 6 µνησθητι των οικτιρµων σου κυριε και τα ελεη σου οτι απο του αιωνοσ εισιν 7 αµαρτιασ νεοτητοσ µου και αγνοιασ µου µη µνησθησ κατα το ελεοσ σου µνησθητι µου συ ενε κα τησ χρηστοτητοσ σου κυριε 8 χρηστοσ και ευθησ ο κυριοσ δια τουτο νοµοθετησει αµαρτανοντασ ε ν οδω 9 οδηγησει πραεισ εν κρισει διδαξει πραεισ οδουσ αυτου 10 πασαι αι οδοι κυριου ελεοσ και αληθε ια τοισ εκζητουσιν την διαθηκην αυτου και τα µαρτυρια αυτου 11 ενεκα του ονοµατοσ σου κυριε και ι λαση τη αµαρτια µου πολλη γαρ εστιν 12 τισ εστιν ανθρωποσ ο φοβουµενοσ τον κυριον νοµοθετησει α υτω εν οδω η ηρετισατο 13 η ψυχη αυτου εν αγαθοισ αυλισθησεται και το σπερµα αυτου κληρονοµησε ι γην 14 κραταιωµα κυριοσ των φοβουµενων αυτον και το ονοµα κυριου των φοβουµενων αυτον και η δ ιαθηκη αυτου του δηλωσαι αυτοισ 15 οι οφθαλµοι µου δια παντοσ προσ τον κυριον οτι αυτοσ εκσπασε ι εκ παγιδοσ τουσ ποδασ µου 16 επιβλεψον επ εµε και ελεησον µε οτι µονογενησ και πτωχοσ ειµι εγω 17 α ι θλιψεισ τησ καρδιασ µου επλατυνθησαν εκ των αναγκων µου εξαγαγε µε 18 ιδε την ταπεινωσιν µου κ αι τον κοπον µου και αφεσ πασασ τασ αµαρτιασ µου 19 ιδε τουσ εχθρουσ µου οτι επληθυνθησαν και µι σοσ αδικον εµισησαν µε 20 φυλαξον την ψυχην µου και ρυσαι µε µη καταισχυνθειην οτι ηλπισα επι σε 21 ακακοι και ευθεισ εκολλωντο µοι οτι υπεµεινα σε κυριε 22 λυτρωσαι ο θεοσ τον ισραηλ εκ πασων των θλιψεων αυτου Chapter 25 1 του δαυιδ κρινον µε κυριε οτι εγω εν ακακια µου επορευθην και επι τω κυριω ελπιζων ου µη ασθενη σω 2 δοκιµασον µε κυριε και πειρασον µε πυρωσον τουσ νεφρουσ µου και την καρδιαν µου 3 οτι το ελεο σ σου κατεναντι των οφθαλµων µου εστιν και ευηρεστησα εν τη αληθεια σου 4 ουκ εκαθισα µετα συνε δριου µαταιοτητοσ και µετα παρανοµουντων ου µη εισελθω 5 εµισησα εκκλησιαν πονηρευοµενων και µετα ασεβων ου µη καθισω 6 νιψοµαι εν αθωοισ τασ χειρασ µου και κυκλωσω το θυσιαστηριον σου κ υριε 7 του ακουσαι φωνην αινεσεωσ και διηγησασθαι παντα τα θαυµασια σου 8 κυριε ηγαπησα ευπρεπε ιαν οικου σου και τοπον σκηνωµατοσ δοξησ σου 9 µη συναπολεσησ µετα ασεβων την ψυχην µου και µετα ανδρων αιµατων την ζωην µου 10 ων εν χερσιν ανοµιαι η δεξια αυτων επλησθη δωρων 11 εγω δε εν ακακια µου επορευθην λυτρωσαι µε και ελεησον µε 12 ο γαρ πουσ µου εστη εν ευθυτητι εν εκκλησιαισ ευλογησω σε κυριε Chapter 26 1 του δαυιδ προ του χρισθηναι κυριοσ φωτισµοσ µου και σωτηρ µου τινα φοβηθησοµαι κυριοσ υπερα σπιστησ τησ ζωησ µου απο τινοσ δειλιασω 2 εν τω εγγιζειν επ εµε κακουντασ του φαγειν τασ σαρκασ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. Ψαλμός Α 1

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. Ψαλμός Α 1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ Ψαλμός Α 1 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΛΟΣ * Μακάριος ανήρ, ός ούκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ούκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ούκ εκάθισεν. Αλλ ή εν

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ

Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ Ψαλμός Α. 1 Μακάριος ανήρ, ός ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν. Αλλ ή εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΨΑΛΜΟΣ 3 16 ΨΑΛΜΟΣ 6 17 ΨΑΛΜΟΣ 10 18 ΨΑΛΜΟΣ 18 19 ΨΑΛΜΟΣ 21 21 ΨΑΛΜΟΣ 37 24 ΨΑΛΜΟΣ 38 26 ΨΑΛΜΟΣ 49 28 ΨΑΛΜΟΣ 50 30 ΨΑΛΜΟΣ 62 32 ΨΑΛΜΟΣ 67 33 ΨΑΛΜΟΣ 87 36 ΨΑΛΜΟΣ 102

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ «Κύριε µη τω θυµώ σου ελέγξης µε, µηδέ τη οργή σου παιδεύσης µε». Όταν ακούσεις θυµό και οργή του Θεού, λέγει ο άγιος Χρυσόστοµος, µη νοµίσεις κάτι το ανθρώπινο. Οι λέξεις που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. edidit Alfred Rahlfs. Editio altera quam recognovit et emendavit Robert Hanhart

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. edidit Alfred Rahlfs. Editio altera quam recognovit et emendavit Robert Hanhart Septuaginta Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs!!!!!! Editio altera quam recognovit et emendavit Robert Hanhart Complete Text without Apparatus!!! All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ Σελίδα 1 Εις την είσοδο του Αρχιερέως Σελίδα 2 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τους αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ Deuteronomy Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα 2 ενδεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ. Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου

ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ. Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Κύριος µε είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, προ των έργων αυτού, απ αιώνος.» Παροιµίες 8/η 22. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ -51- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. (1) Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΜΟΙ. Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.

ΨΑΛΜΟΙ. Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. ΨΑΛΜΟΙ ΨΑΛΜΟΣ 1 Ψαλ. 1,1 Ψαλ. 1,1 Ψαλ. 1,2 Ψαλ. 1,2 Ψαλ. 1,3 Ψαλ. 1,3 Ψαλ. 1,4 Ψαλ. 1,4 Ψαλ. 1,5 Ψαλ. 1,5 Ψαλ. 1,6 Ψαλ. 1,6 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 25 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 13. ΛΥΤΡΩΣΗ

19 Μαρτίου 25 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 13. ΛΥΤΡΩΣΗ 19 Μαρτίου 25 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 13. ΛΥΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

έχω κυριαρχήσει .gr o www.imdle είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι τρυπήσαμε μέχρι τις Πύλες της Κολάσεως

έχω κυριαρχήσει .gr o www.imdle είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι τρυπήσαμε μέχρι τις Πύλες της Κολάσεως Πριν μερικά χρόνια, λίγο μετά το 1960 επί Σοβιετικής Ένωσης, γινόταν στη Σιβηρία μια έρευνα από γεωλόγους. Χρησιμοποίησαν γεωτρύπανο που μπορούσε να μπει στη γη πολύ βαθειά. Οι Ρώσοι διαθέτουν τέτοια γεωτρύπανα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των έντρων Απ τους Κέδρους του Λιβάνου στην ελιά της προσευχής απ του «εγώ» την άδεια χώρα ως την

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος!

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! (Προσευχες) Τρισάγιον, Μετανοίας (γ') Δόξα... Καί νύν... Παναγία Τριάς... Κύριε ελέησον (γ') Δόξα... Καί νύν... Πάτερ ημών... Ότι σού εστιν... Ήχος πλ. Β' Ελέησον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ένας φτωχός που πεθαίνει της πείνας και ήρθε να παρακαλέσει τον άνθρωπο που είναι γνωστός για την ευσπλαχνία του να τον βοηθήσει.

ένας φτωχός που πεθαίνει της πείνας και ήρθε να παρακαλέσει τον άνθρωπο που είναι γνωστός για την ευσπλαχνία του να τον βοηθήσει. Περί Προσευχής Αναφερόμενοι στη Θεραπεία του παραλύτου οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς λένε ότι οι άνθρωποι που τον έφεραν δεν μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι όπου βρισκόταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη 4: Για το Σάββατο 26 Οκτωβρίου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ Εδάφιο µνήµης: «Και ας κάµωσιν εις εµέ αγιαστήριον, διά να κατοικώ µεταξύ αυτών.» Έξοδος 25/κε 8. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

8 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου Σάββατο απόγευμα 3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;»

8 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου Σάββατο απόγευμα 3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;» 8 Οκτωβρίου 14 Οκτωβρίου Σάββατο απόγευμα 3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;» ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε είπε προς αυτήν, Ελάλησας ως λαλεί μία εκ των αφρόνων γυναικών τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ

Διαβάστε περισσότερα

Hosea. Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι

Hosea. Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι Hosea Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι ου βασιλεων ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ υιου ιωασ βασιλεωσ ισραηλ 2 αρχη λογου κυριου

Διαβάστε περισσότερα

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε Exodus Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν 2 ρουβην συµεων λευι ιουδασ 3 ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο»

«ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο» «ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο» (Ιωάν.1,14), αποτελεί την απαρχή της χαράς και της ελπίδας

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα γνωρίσουμε το Θεό

Πώς θα γνωρίσουμε το Θεό Πώς θα γνωρίσουμε το Θεό Αγίου Σιλουανού του Αγιορείτου Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος- αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα, που μου έδωσε Εκείνος κατά το μέγα Του έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ. ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ και ΑΙΩΝΙΑ ΚΡΙΣΗ

ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ. ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ και ΑΙΩΝΙΑ ΚΡΙΣΗ ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ και ΑΙΩΝΙΑ ΚΡΙΣΗ Το βασικό κείµενο της Παλαιάς ιαθήκης είναι από τη µετάφραση του Βάµβα Τα εδάφια εντός {} είναι από των Εβδοµήκοντα, τα [ ] είναι από το Εβραϊκό Μασοριτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1)

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Chapitre 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη 2 ευχαριστουμεν τω θεω παντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση --------------

Η πρόσκληση -------------- Η πρόσκληση -------------- Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα

Διαβάστε περισσότερα

Zechariah. Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο

Zechariah. Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο Zechariah Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο υ υιον αδδω τον προφητην λεγων 2 ωργισθη κυριοσ επι τουσ πατερασ υµων οργην µεγαλην

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε Daniel Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε ισ ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην 2 και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Ιουνίου ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι µεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ Proverbs Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ ε λογουσ φρονησεωσ 3 δεξασθαι τε στροφασ λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα

Διαβάστε περισσότερα