ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαι σίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά πτυξης Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ΖΩΗ ΝΤΟΥΡΟ, ανήλικο τέκνο των ΙΛΙΡ ΝΤΟΥΡΟ (ILIR DURO) και της ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΝΤΟΥΡΟ (ESMERALDA DURO) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΕΜΙΛΙΑ ΝΟ ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ, ανήλικο τέκνο των ΑΡΝΤΑΝ ΝΤΟ ΜΠΡΟΖΙ (ARDIAN DOBROZI) και ΜΙΜΟΖΑ ΝΤΟΜΠΡΟ ΖΙ (ΜΙΜΟΖΑ DOBROZI) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΡΟΜΑ ΡΙΟ ΛΑΜΚΑ, ανήλικο τέκνο των ΤΣΑΟΥΣ ΛΑΜΚΑ (CAUSH LAMKA) και ΣΠΡΕΣΑ ΛΑΜΚΑ (SHPRESA LAMKA) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΑΡ ΜΠΙΟΡΝΤ ΚΑΠΛΑΝΑΪ, ανήλικο τέκνο της ΒΓΙΟΛ ΤΣΑ ΚΑΠΛΑΝΑΪ (VJOLLCA KAPLLANAJ) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφη ση από τον ομογενή αλλοδαπό υπό στοιχεία: ΣΠΥ ΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ κ.λπ Τροποποίηση της με ΑΠ 10432/6691/ Απόφα σης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου, περί υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Ψημίτης Γ. Βρέττα ρου Ο.Ε.» Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Δ. ΚΑΙ Θ. ΣΤΑΥ ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Χορήγηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Άννα Αβορίτη του Δημοσθένη ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην ΑΠΟΦΑΣΗ 1 490/VI/2010 της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τμήμα Διόρθωση σφάλματος στην ΑΠΟΦΑΣΗ 1 493/VI/2010 της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τμήμα Διόρθωση σφάλματος στην ΑΠΟΦΑΣΗ /VI/2009 της Επιτροπής Ανταγωνισμού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενι κού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χω ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 6 του άρθρου 8, του νόμου 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). Την με αρ. 2877/ απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/ Β ). Το ΠΔ 189/ «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α / ). Το ΠΔ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α / ). Την απόφαση του Πρωθυπουργού αρ. Υ273/2010 «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (ΦΕΚ 1595 Β / ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτε ραιοτήτων και κατευθύνσεων του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

2 29426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 1. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσε ων του Γενικού και κάθε Ειδικού Πλαισίου, συντάσσονται ανά διετία εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής τους. Η σύνταξη των εκθέσεων γίνεται από την Επιστημονική Γραμματεία του άρθρου 3 του ν. 2742/99 και μέχρι τη συγκρότηση της από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., που στην παρούσα θα αποκα λούνται «φορέας», με αρμοδιότητα την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Κυβερνητικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/ Προς το σκοπό αυτό ο «φορέας» της προηγούμενης παραγράφου, συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρε σίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και εν γένει προωθεί κάθε αναγκαία ενέργεια για την συγκέ ντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων, όπως τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που συνοδεύει την παρούσα. Στις εν λόγω εκθέσεις: Αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., υπηρεσίες άλλων αρμόδιων Υπουργείων, νομι κών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή δημοσίων επιχειρή σεων και λοιπών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρω τοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες, που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή των Πλαισίων, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονί ζονται προς τις κατευθύνσεις τους. Επίσης αξιολογείται η ανάγκη τροποποίησης ανα θεώρησης του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωρο ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2742/99 αντίστοιχα. 3. Ο «φορέας» υποβάλλει τα πορίσματα των εκθέσεων στον Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., ο οποίος τα διαβι βάζει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για γνωμοδότηση. 4. Μετά τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χω ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα πο ρίσματα των εκθέσεων της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. στην Επιτροπή του άρθρου 3 του νόμου 2742/99, προς έγκριση. 5. Ιδιαίτερα η έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Γενικού Πλαισίου και τα εγκεκριμένα κατά τα ανωτέρω πορίσματα υποβάλλονται στη Βου λή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 2742/ Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή πορίσματα των εκθέσεων διαβιβάζονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. στα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία και λοιπούς ορ γανισμούς, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους που αφορούν στην εφαρμογή του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων. 7. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., συ στήνεται ομάδα εργασίας για κάθε Υπουργείο, που εκ προσωπείται στην Επιτροπή του άρθρου 3, του Ν. 2742/99, όπως τα Υπουργεία αυτά υφίστανται σήμερα, ή και για άλλα Υπουργεία, που κριθεί ότι ασκούν πολιτική με ση μαντικές χωρικές επιπτώσεις, με σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης των εκθέσεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού και των Ει δικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σε κάθε ομάδα εργασίας εκπροσωπούνται ο «φορέας» και οι υπηρεσιακές μονάδες των Υπουργείων που είναι αρμόδιες για α) την προώθηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και κοινοτικό επίπεδο δράσεων με σημαντικές χωρικές επι πτώσεις, β) την προώθηση στο εθνικό επίπεδο δράσεων με σημαντικές χωρικές επιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, το χωρικό σχεδιασμό, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστι κού περιβάλλοντος, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, και τη διοικητική συγκρότηση της χώρας. Το συντονισμό για τη διεκπε ραίωση του έργου όλων των ομάδων εργασίας και την πραγματοποίηση κοινών μεταξύ τους συσκέψεων, όπου απαιτείται, αναλαμβάνει ο «φορέας». 8. Οι ομάδες εργασίας συνεδριάζουν τακτικά ανά τρίμη νο ή και έκτακτα μετά από πρόσκληση του «φορέα». Τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφο νται από τα μέλη κάθε ομάδας και κοινοποιούνται από το «φορέα» στις εκπροσωπούμενες υπηρεσίες, μετά από κάθε συνεδρίαση. Τα μέλη κάθε ομάδας εργασίας οφείλουν, με το πέρας των εργασιών, να καταθέτουν στο «φορέα», τις γραπτές απόψεις των υπηρεσιών που εκπροσωπούν. Άρθρο 3 1. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσε ων των Περιφερειακών Πλαισίων, καταρτίζονται από την Δ/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εκθέσεις ανά διετία. 2. Προς το σκοπό αυτό η Δ/νση Χωροταξίας, συνερ γάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και με τις ομάδες εργασίας της παραγράφου 2.7. του άρθρου 2 της παρούσας, και εν γένει προωθεί κάθε αναγκαία ενέργεια για την συγκέ ντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων, όπως τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Π που συνοδεύει την παρούσα. Στις εν λόγω εκθέσεις: Αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των Περιφερειακών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., υπηρεσίες άλλων αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπηρεσίες της οι κείας Περιφέρειας, και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή δημόσιων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρω τοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή των Περιφερει ακών Πλαισίων, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις τους. Επίσης αξιολογείται η ανάγκη τροποποίησης αναθε ώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2742/ Τα πορίσματα των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης των Περιφερειακών Πλαισίων, διαβιβάζονται στα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια για γνωμοδότηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Υ.Π.Ε.Κ. Α. σε προθε σμία τριών μηνών, από τη λήψη της έκθεσης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 4. Μετά την ως άνω γνωμοδότηση, τα πορίσματα των εκθέσεων διαβιβάζονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π.Ε.Κ.Α., στα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία, στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της οικεί ας Περιφέρειας, και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσε ων αρμοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων. 5. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., συστήνεται ομάδα εργασίας για κάθε Περιφέρεια, με σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης της έκθεσης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Στην ομάδα εργασίας εκπροσωπούνται η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οι υπηρεσιακές μονάδες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, που είναι αρμόδιες για την προώθηση στο περιφερειακό επίπεδο δράσεων με σημαντικές χωρικές επιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τον αναπτυξιακό προ γραμματισμό, το χωρικό σχεδιασμό, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, και τη διοικητική συγκρότηση της περιφέρειας. Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν μέχρι την , με εκπροσώπους τους, μόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 280, παρ. ΠΙ, του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). Το συντονισμό για τη διεκπεραίωση του έργου της ομάδας εργασίας, αναλαμβάνει η Δ/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 6. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο ή και έκτακτα μετά από πρόσκληση της Δ/νσης Χωρο ταξίας. Η Ομάδα Εργασίας είναι δυνατό, να συνεδριάζει και κατά υποομάδες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη φύση του προς εξέταση αντικειμένου. Τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα μέλη της ομά δας και κοινοποιούνται από τη Δ/νση Χωροταξίας στις εκπροσωπούμενες υπηρεσίες, μετά από κάθε συνεδρίαση. Τα μέλη της ομάδας εργασίας οφείλουν, με το πέρας των εργασιών, να καταθέτουν στη Δνση Χωροταξίας, τις γραπτές απόψεις των υπηρεσιών που εκπροσωπούν. Άρθρο 4 Για την υποστήριξη της διαδικασίας σύνταξης των εκθέ σεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, είναι δυνατό να ανατίθενται σχετικές μελέτες ή και η παροχή υπηρεσιών από ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους. Άρθρο 5 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Στην έκθεση παρακολούθησης αξιολόγησης της εφαρ μογής των εγκεκριμένων Γενικού και Ειδικών Πλαισίων, που καταρτίζεται από την Επιστημονική Γραμματεία του άρθρου 3 του ν. 2742/99 και μέχρι τη συγκρότηση της από τη Δνση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ. Α., περιλαμβάνονται ιδιαίτερα τα εξής: 1. Αξιολογείται ο βαθμός εναρμόνισης του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων με νεώτερες Ευρωπαϊκές και Εθνι κές πολιτικές και διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας, που προωθήθηκαν μετά την έγκριση του Γενικού και των Ει δικών Πλαισίων. 2. Αξιολογείται ο βαθμός εφαρμογής των Πλαισίων από της υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., τις υπηρεσίες άλλων αρμό διων Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή δημόσιων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό: 2.1) καταγράφονται και αξιολογούνται τα νεότερα μετά την έγκριση του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων στοι χεία που αφορούν: α) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή έγκριση νέων ανα πτυξιακών προγραμμάτων, που προωθούνται σε Ευρωπα ϊκό και Εθνικό επίπεδο β) την περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας ΑΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 όπως ισχύει. 2.2) εκτιμάται ο βαθμός εναρμόνισης με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων, ιδίως των πιο κάτω χωρικών σχεδίων: α) Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης β) Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας, Θεσσαλονίκης γ) Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) δ) Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ). 3. Υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρω τοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων, καθώς και οι ενέργειες που αντίκει νται ή δεν εναρμονίζονται της της κατευθύνσεις της. 4. Αξιολογείται τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρη σης του Γενικού Πλαισίου υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2742/99 και η ανάγκη αναθεώρησης τροποποίησης των Ειδικών Πλαισίων με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2742/ Κάθε άλλο σημαντικό κατά την κρίση της Επιστημο νικής Γραμματείας θέμα. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Στην έκθεση παρακολούθησης αξιολόγησης της εφαρ μογής κάθε εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου, που καταρτίζεται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δνση Χωροταξίας), περι λαμβάνονται ιδιαίτερα τα εξής: 1. Αξιολογείται ο βαθμός εναρμόνισης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 2. Αξιολογείται ο βαθμός εναρμόνισης του Περιφερεια κού Πλαισίου με τις νέες Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτι κές και διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας, που προωθήθη καν μετά την έγκριση του και έχουν σημαντικές χωρικές επιπτώσεις στην περιφέρεια.

4 29428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Αξιολογείται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των Πλαισίων από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, υπηρεσίες άλλων αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσίες της οικείας Περιφέρει ας και υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή δημόσιων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό: 3.1) Καταγράφονται και αξιολογούνται τα νεώτερα μετά την έγκριση του Περιφερειακού Πλαισίου στοιχεία που αφορούν: α) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή έγκριση νέων ανα πτυξιακών προγραμμάτων με χωρικές επιπτώσεις στο επίπεδο της Περιφέρειας, που προωθούνται σε Ευρωπα ϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, β) την περιβαλλοντική αδειοδοτηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων των κατηγοριών Α1 και Α2 της ΚΥΑ 15393/2332/2002 όπως ισχύει. 3.2) Εκτιμάται ο βαθμός εναρμόνισης με τις κατευθύν σεις του Περιφερειακού Πλαισίου, ιδίως των πιο κάτω χωρικών σχεδίων: α) Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), β) Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων, (ΣΟΑΠ), γ) Ρυθμιστικά Σχέδια και ΓΠΣ των μεγάλων πόλεων ή άλλα ιδιαίτερης σημασίας σχέδια χρήσεων γης (π.χ. σχεδιασμός σε παράκτιες ζώνες). 4. Υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρω τοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή των Περιφερει ακών Πλαισίων, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις τους. 5. Αξιολογείται τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης τροποποίησης των Περιφερειακών Πλαισίων με τις προϋ ποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2742/99. Στο πλαίσιο της κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2742/99 αναθεώρησης τροποποίησης των περι φερειακών πλαισίων, μπορεί να προτείνεται και η εξειδί κευση των προτάσεων τους στο επίπεδο των εδαφικών ορίων γεωγραφικών ενοτήτων της περιφέρειας εφόσον προκύπτει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη από ειδικές οικονομικές, κοινωνικές, ή πολιτισμικές συνθήκες. 6. Κάθε άλλο σημαντικό κατά την κρίση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δνση Χωροταξίας) θέμα. (2) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ΖΩΗ ΝΤΟΥ ΡΟ, ανήλικο τέκνο των ΙΛΙΡ ΝΤΟΥΡΟ (ILIR DURO) και της ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΝΤΟΥΡΟ (ESMERALDA DURO). Με την αριθ. Κ19737/19320/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γίνεται δεκτή η από κοινή αίτηση δήλωση των αλλοδα πών ΙΛΙΡ ΝΤΟΥΡΟ (ILIR DURO) και ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΝΤΟΥ ΡΟ (ESMERALDA DURO), που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο τους, ΖΩΗ ΝΤΟΥΡΟ, που γεννήθηκε στο Ρίο Αχαΐας, στις και την οποία κατέθεσαν στον Δήμο Αιγίου, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδαφ. γ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010. (3) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ, ανήλικο τέκνο των ΑΡΝΤΑΝ ΝΤΟΜΠΡΟ ΖΙ (ARDIAN DOBROZI) και ΜΙΜΟΖΑ ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ (ΜΙ ΜΟΖΑ DOBROZI). Με την αριθ. K28278/19319/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γίνεται δεκτή η από κοινή αίτηση δήλωση των αλ λοδαπών ΑΡΝΤΑΝ ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ (ARDIAN DOBROZI) και ΜΙΜΟΖΑ ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ (ΜΙΜΟΖΑ DOBROZI), που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο τους, ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ, που γεννήθηκε στο Ρίο Αχαΐας, στις και την οποία κατέθεσαν στον Δήμο Αιγίου, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010. (4) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΡΟΜΑΡΙΟ ΛΑΜΚΑ, ανήλικο τέκνο των ΤΣΑΟΥΣ ΛΑΜΚΑ (CAUSH LAMKA) και ΣΠΡΕΣΑ ΛΑΜΚΑ (SHPRESA LAMKA). Με την αριθ. Κ19776/19243/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γίνεται δεκτή η από κοινή αίτηση δήλωση των αλλο δαπών ΤΣΑΟΥΣ ΛΑΜΚΑ (CAUSH LAMKA) και ΣΠΡΕΣΑ ΛΑΜΚΑ (SHPRESA LAMKA), που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο τους ΜΑ ΡΙΟ ΤΥΤΟ, που γεννήθηκε στο Ρίο Αχαΐας, στις και την οποία κατέθεσαν στον Δήμο Αιγίου, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδαφ. γ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010. (5) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΑΡΜΠΙΟΡΝΤ ΚΑΠΛΑΝΑΪ, ανήλικο τέκνο της ΒΓΙΟΛΤΣΑ ΚΑΠΛΑΝΑΪ (VJOLLCA KAPLLANAJ). Με την αριθ. Κ27551/21597/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γίνεται δεκτή η από αίτηση δήλωση της αλλοδαπής ΒΓΙΟΛΤΣΑ ΚΑΠΛΑΝΑΪ (VJOLLCA KAPLLANAJ), που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο της, ΑΡΜΠΙΟΡΝΤ ΚΑΠΛΑΝΑΪ, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, στις και την οποία κατέθεσαν στον Δήμο Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδάφιο α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3838/2010. (6) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από τον ομογενή αλλοδαπό υπό στοιχεία: ΣΠΥΡΟ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ, ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ κ.λπ. Με την αριθ. Κ27474/15816/ απόφαση του Γενι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε το 1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27475/15927/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ, ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε το 1982 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28063/22104/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΤΗ ΛΕΝΙΤΣΑ, ον. συζ. ΜΙΧΑΛΗ, που γεννήθηκε το 1948 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28064/22110/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΤΗ ΜΙΧΑΛΗ, ον. πατρός ΚΩΤΣΟ, που γεννήθηκε το 1942 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28351/16588/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΠΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ον. πατρός ΖΗΣΟ, που γεννήθηκε το 1991 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ28331/16579/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ον. πατρός ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που γεννήθηκε το 1991 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28229/16110/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΡΟΖΑΝΗ ΖΩΗ, ον. πατρός ΥΛΣΟΝ, που γεννήθηκε το 1992 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ νειας. Με την αριθ. Κ28213/19658/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΖΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, που γεννήθηκε το 1976 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28230/20018/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ον. πατρός ΜΗΤΣΟΣ, που γεννήθηκε το 1932 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28231/19984/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΓΚΥΖΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ον. συζ. ΣΩΤΗΡΗΣ, που γεννήθηκε το 1934 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28173/20013/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΓΙΩΡΓΗΣ ΕΦΤΑΛΙΑ, ον. συζ. ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε το 1960 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ28172/19982/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝ, ον. πατρός ΝΑΚΟ, που γεννήθηκε το 1957 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ28171/19983/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΩΡ ΓΗΣ ΗΛΙΑ, ον. πατρός ΝΑΚΟ, που γεννήθηκε το 1964 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ9528/22115/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΙ ΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ον. πατρός ΑΡΣΕΝΗΣ, που γεννήθηκε το 1960 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ11154/22148/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΚΑΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ον. συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε το 1964 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ27877/22107/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΣΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, που γεννήθηκε το 1929 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27878/22332/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι

6 29430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΕΦΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ον. συζ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ, που γεννήθηκε το 1937 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ27805/22109/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΡΑΦΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗΣ, που γεννήθηκε το 1968 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27804/22108/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΑ ΦΤΗ ΑΝΝΑ, ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθηκε το 1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28197/22117/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΣΑΝΓΚΑ ΔΩΡΑ, ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗΣ, που γεννήθηκε το 1991 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28062/22105/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ον. συζ. ΚΩΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε το 1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ28055/22114/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ον. συζ. ΘΕΟΤΑΚΗΣ, που γεννήθηκε το 1941 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ9462/22106/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΖΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, που γεννήθηκε το 1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27889/22111/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΝΙΚΔΗΜΑ ΘΗΝΕ, ον. πατρός ΑΧΙΛΛΕΑ, που γεννήθηκε το 1983 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27894/18084/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε το 1992 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27720/15062/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΚΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, που γεννήθηκε το 1960 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ26355/19718/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΡΟΥΣΣΑ ΛΑΜΠΡΟ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε το 1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ26354/19715/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΡΟΥΣΣΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, ον. συζ. ΛΑΜΠΡΟ, που γεννήθηκε το 1963 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ27534/15817/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΖΑΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ον. συζ. ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε το 1961 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ27535/15925/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΤΖΑΡΟ ΓΙΑΝΝΗ, ον. πατρός ΠΑΝΤΟ, που γεννήθηκε το 1955 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα Με την αριθ. Κ27740/15807/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΚΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ον. συζ. ΘΩΜΑ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27741/15843/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΚΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27742/15838/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΚΟ ΚΟΣΜΑΣ, ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27504/15929/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑ ΡΙΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27479/15812/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ον. συζ. ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27480/15947/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27732/15921/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΚΟΛΑΓΚΗ ΔΙΟΓΕΝΗ, ον. πατρός ΚΙΤΣΟ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27467/15791/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολι ΜΠΑΡΙΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛ, ον. πατρός ΚΥΡΙΟ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Με την αριθ. Κ27466/15794/ απόφαση του Γενι Ν.3838/2010, γίνεται δεκτή η από αίτηση Πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑ ΡΙΑΜΠΑ ΑΓΑΘΗ, ον. συζ. ΒΑΣΙΛ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής (7) Τροποποίηση της με ΑΠ 10432/6691/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αι γαίου, περί υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Ψημίτης Γ. Βρέτταρου Ο.Ε.». Με την με Α.Π 26389/17024/Π/13/5/000026/Ε/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε, η τροποποίηση της με ΑΠ 10432/6691/ απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εται ρείας «Ι. Ψημίτης Γ. Βρεττάρου Ο.Ε.», που αφορά στον Εκσυγχρονισμό μονάδος παραγωγής επίπλων κουζίνας στην περιοχή Παλιόμυλος Γυριστής της νήσου Κέας του νομού Κυκλάδων. Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η απαλλαγή της υπο χρέωσης της εταιρείας σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η εξέταση και η ομόφωνη απόφαση επί του θέματος έγινε κατά την 111η συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΔΙ.Σ.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΕ ΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /7124/Π08/5/00527/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 11 περ. γ του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΕ ΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, επένδυσης η οποία αναφέρεται σε εκσυγχρο νισμό ελαιουργείου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Αετού, του Δήμου Αετού, Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( ,00 ) με επιχορήγηση τρια κοσίων έξι χιλιάδων και σαράντα ενός ευρώ ( ,00 ), το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό τριακοσίων ενός χιλιάδων και σαράντα ενός ευρώ ( ,00 ) για την αρχική επένδυση ύψους πεντακο σίων ενός χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( ,00 ) ήτοι ποσοστό 60% και ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) για τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), ήτοι ποσοστό 50 %. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ ( ,00 ) το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό διακοσίων χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα τεσ σάρων ευρώ ( ,00 ) για την αρχική επένδυση ύψους πεντακοσίων ενός χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( ,00 ) ήτοι ποσοστό 40% και ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) για τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), ήτοι ποσοστό 50 %. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 2 θέσεις μερικής απα σχόλησης (0,25 ΕΜΕ). Νέες θέσεις εργασίας: 0. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Δ. ΚΑΙ Θ. ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /7094/Π08/5/00375/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 11 περ. γ του Ν. 3299/2004), εγκρί θηκε το αίτημα της εταιρείας «Δ. ΚΑΙ Θ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, επέν δυσης η οποία αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ελαιουρ γείου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Κόκλας του Δήμου Δωρίου του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων τριά ντα ευρώ ( ,00 ) με επιχορήγηση διακοσίων τριά

8 29432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ντα έξι χιλιάδων και εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ ( ,00 ), το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό διακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων και εννιακοσί ων εβδομήντα οκτώ ευρώ ( ,00 ) για την αρχική επένδυση ύψους τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα ευρώ ( ,00 ) ήτοι ποσοστό 60% και ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) για τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), ήτοι ποσοστό 50 %. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πε νήντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ ( ,00 ) το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ ( ,00 ) για την αρχική επένδυση ύψους τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα ευρώ ( ,00 ) ήτοι ποσοστό 40% και ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) για τις δαπάνες μελε τών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), ήτοι ποσοστό 50%. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 2 θέσεις μερικής απα σχόλησης (0,5 ΕΜΕ). Νέες θέσεις εργασίας: 0. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Ö (10) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΓΙ ΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /7128/Π08/5/00536/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 11 περ. γ του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΓΙ ΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, επένδυσης η οποία αναφέρεται σε εκσυγχρο νισμό ελαιουργείου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού, του Δήμου Πύλου, Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παρα γωγικού κόστους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) με επιχορήγηση διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ), το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσί ων ευρώ ( ) για την αρχική επένδυση ύψους τε τρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) ήτοι ποσοστό 60% και ποσό τριών χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 ) για τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 ), ήτοι ποσοστό 50 %. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδό ντα χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ) το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) για την αρχική επένδυση ύψους τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) ήτοι ποσοστό 40% και ποσό τριών χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 ) για τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 ), ήτοι ποσοστό 50 %. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0. Νέες θέσεις εργασίας: 0. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (11) Χορήγηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Άννα Αβορίτη του Δημοσθένη. Με την υπ αριθμ. 2213/ απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43), χορηγείται στην Άννα Αβορί τη του Δημοσθένη, κάτοικο Κυριακίου Βοιωτίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοι νωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην απόφαση 1 490/VI/2010 της Επιτροπής Ανταγωνι σμού Τμήμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1767/ τ.β επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 27780, στήλη α, στίχο 3 εκ των κάτω, δι ορθώνεται: το λανθασμένο: «(Αριθμ. αποφ. 490/VI/2010)» στο ορθό: «(ΑΠΟΦΑΣΗ 1 490/VI/2010)». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (13) Στην απόφαση 1 493/VI/2010 της Επιτροπής Ανταγωνι σμού Τμήμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1767/ τ.β επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις: 1) Στη σελίδα 27786, στήλη β, στίχο 15 εκ των κάτω, διορθώνεται: το λανθασμένο: «(Αριθμ. αποφ. 493/VI/2010)», στο ορθό: «(ΑΠΟΦΑΣΗ 1 493/VI/2010)». 2) Στη σελίδα 27794, στήλη β, στίχο 20 εκ των άνω, διορθώνεται: το λανθασμένο: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΥΡΚΟΥ», στο ορθό: «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (14) Στην απόφαση /VI/2009 της Επιτροπής Ανταγω νισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1767/ τ. Β επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 27775, στήλη α, στίχο 13 εκ των κάτω, δι ορθώνεται: το λανθασμένο: «(Αριθμ. αποφ /VI/2009)», στο ορθό: «(ΑΠΟΦΑΣΗ /VI/2009)». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 612 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης δάσους ως αναδασωτέου στη θέση «ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ» Δ.Κ. Ναυπλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 271 21 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 135 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 22 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14282/6 Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 746 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατο ρέματος «Απιδιών» Δήμου Φολεγάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 538 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 31 η Απόφαση υπ αριθ. 1448/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 289 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,465 στρεμ μάτων, που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-06-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 1469/60184 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ηλεκτρονική αποστολή)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1+0ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά Άνοιξη Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 525 13 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Καμάρες»του Δ.Δ. Ερινεού

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 440 18 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Υποβιβασμός, συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου Αρ. Πρωτ /662 ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Πανεπιστημίου 254Β, Πάτρα, 26441

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου Αρ. Πρωτ /662 ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Πανεπιστημίου 254Β, Πάτρα, 26441 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συνάντηση εργασίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συνάντηση εργασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Συνάντηση εργασίας Πάτρα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Με τον Νόμο 2742/99 (ΦΕΚ/Α/207/07.10.99) «Χωροταξικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΤΡΑ, 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης του έργου: «Υποστήριξη της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 545 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,590 στρ. στη θέση «Τσακάλι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Διαβίβαση της υπ αριθμ. 366/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Διαβίβαση της υπ αριθμ. 366/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 371 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος παρά την ιδιοκτησία Σπυριδούλας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

10616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνσης Τεχνι κών περί «περιβαλλοντικής αδειοδότησης Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και Προαναχωρη σιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 43 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 19 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Αιθαίας, του Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1234 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/005/267 Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1357 14 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 0,505 στρεμμά των στη θέση «Βαρκό Σχινάτο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 125 27 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 573 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132350/11127 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή Παραλίας Πλατάνου Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/09/2014 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Πυθαγόρα 9 Ταχ. Κώδικας: 83100 - Σάμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα