O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε-"

Transcript

1 O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- µα της Aθήνας, ανθρώπους του πνε µατος, δηµοσιογράφους, επισήµους µε τα φράκα τους, κυρίες του παλατιο και ηλικιωµένους φουστανελάδες µε τα φέσια τους. Στις πρώτες θέσεις ο διάδοχος Kωνσταντίνος. O µ νος που έλειπε ήταν ο Xαρίλαος Tρικο πης. ταν µαθε τηκε το νέο τι στο αθλητικ συνέδριο του Παρισιο οι σ νεδροι είχαν εγκρίνει να γίνουν οι πρώτοι ολυµπιακοί αγώνες, µετά απ σιγή τ σων αιώνων, στην Aθήνα λοι πανηγ ρισαν. O µ νος που αντέδρασε ήταν ο Tρικο πης. Φοβ ταν τι στερα απ την πτώχευση δε θα ήταν καθ λου ε κολο για τα οικονοµικά της Eλλάδας ν αναλάβει µια τέτοια διοργάνωση και να τη φέρει επάξια εις πέρας. Θα ήταν µια περιπέτεια µε αβέβαιο αποτέλεσµα. Aπέρριψε την πρ ταση µ ένα κατηγορηµατικ «χι!». Ξαφνικά οι ψίθυροι σταµάτησαν. Έγινε µια νεκρική σιωπή κι ο βαρ νος ανέβηκε στο βήµα. H Eλπίδα παρατηρο σε µε ιδιαίτερη προσοχή τον άνθρωπο µε το µα ρο κοστο µι, την καλοδεµένη γραβάτα, τα κοντοκοµµένα µαλλιά και το πλατ µέτωπο. Tα µάτια του ήταν ολ µαυρα και φλογερά. Ένα πλο σιο µουστάκι στ λιζε το πάνω του χείλι. Eίχε αφαιρεθεί στο να τον κοιτάζει, µα συγκράτησε µερικά λ για απ αυτά που είπε και της έκαναν εντ πωση. Ποτέ δε σκέφτηκε να κάνει διάκριση στην αγάπη και το θαυµασµ ανάµεσα στην αρχαία και τη νε τερη Eλλάδα, ακ µα και στις πιο θλιβερές µέρες, που το ελληνικ κράτος χλευαζ ταν για τις οικονοµικές του ατυχίες. εν έ- παψε ο τε στιγµή να υπενθυµίζει στον κ σµο το βαρ ηθικ χρέος του προς τον ελληνισµ. 120

2 Aνέβηκε στον Παρθενώνα, το προσκ νηµα της ανθρωπ τητας, έτσι τον είπε. Θυµήθηκε το Φειδία και τον Περικλή. Aλλά, ταν κατηφ ρισε προς τη νε τερη Aθήνα, βρήκε µια π λη τ σο ζωντανή, τ σο ακµαία, που δεν µπ ρεσε να µη θυµηθεί τον Yψηλάντη, τον Kαποδίστρια και τον Kολοκοτρώνη, και να κλίνει ευλαβικά το κεφάλι του µπροστά στη θ µησή τους, στους π νους, στους µ χθους και στις ελπίδες τους, που διαρκώς διαψε δονταν και που δεν έσβησαν ποτέ. Eίπε κι άλλα πολλά. ταν τέλειωσε την οµιλία του, ένα ανθρώπινο ρε µα κινήθηκε προς αυτ ν. λοι ήθελαν να τον δουν απ κοντά, να τον χαιρετήσουν, να του πουν λ για θαυµασµο για την επιµονή στο ιδανικ του, που θα γιν ταν πραγµατικ τητα. ταν τον πλησίασαν, η κ. Έρση το άπλωσε το χέρι. Eίπε ψιθυριστά «K ριε Kουµπερτέν» σαν να του έλεγε «σ αγαπώ», και του έριξε µια γλυκιά µατιά. Tίποτε άλλο. Tο βλέµµα της έφτανε. O βαρ νος πρ σεξε τη διαφορετικ τητα του χρώµατος των µατιών της. Tης φίλησε το γαντοφορεµένο χέρι και την ευχαρίστησε µε λ για θερµά. H εκδήλωση δεν τέλειωσε µε την αναχώρηση του Kου- µπερτέν. Oι κ ριοι σχηµάτισαν πηγαδάκια και κουβέντιαζαν. Έπρεπε να κινητοποιηθο ν για να ξεπεραστο ν τα µεγάλα, τα σχεδ ν ανυπέρβλητα εµπ δια, κυρίως οικονο- µικά, που ανοίγονταν µπροστά τους. Tα ταµεία του κράτους ήταν άδεια. Oι Γερµανοί, κυρίως, έπνεαν µένεα εναντίον των Eλλήνων για την κατάσταση της οικονοµίας. Πώς θα διεκπεραίωναν επάξια µια τ σο ευαίσθητη απ κάθε άποψη γιορτή, αφο δεν υπήρχαν χρήµατα; 121

3 O διάδοχος Kωνσταντίνος ήθελε µε κάθε θυσία να α- ναλάβουν το τ λµηµα. Oι ολυµπιακοί αγώνες ήταν µια α- ναγνώριση. Kαι µ νο τ νοµά τους αποτελο σε ένα φ ρο τιµής για την πατρίδα. Θα τ νωνε τη χαµένη αυτοπεποίθηση των Eλλήνων. Ήταν ένα νειρο που είχαν κάθε δικαίωµα να το ζήσουν. Πώς θα περιποιο νταν τους ξένους; Kαι, το πιο µεγάλο πρ βληµα, πώς θα αναµαρµάρωναν το Παναθηναϊκ στάδιο, που θα ήταν το κέντρο του αθλητικο πανηγυριο ; Tο γράµµα απ την κ. Bιοβι ήρθε «εκ Παρισίων» λιγάκι καθυστερηµένο. «Kαληµέρα, Eλπίδα µου, Γιατί δεν απευθ νεστε στο Γεώργιο Aβέρωφ; Eµείς στην Aλεξάνδρεια τον λέγαµε Hρώδη Aττικ το νε τερο. Aυτ ς και µ νο αυτ ς µπορεί να σας δώσει τα χρήµατα για την αναµαρµάρωση του σταδίου. Eγώ, που τον ξέρω καλά, σου δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών τι θα προθυ- µοποιηθεί αµέσως να σας βγάλει απ την έγνοια. Aσχολείται µε αγαθοεργίες, έχει κτίσει δ ο σχολεία, νοσοκο- µεία, έδωσε λεφτά για να γίνει το Πολυτεχνείο, και για το στάδιο, τη δ ξα της Eλλάδας, δε θα βοηθήσει;» O διάδοχος Kωνσταντίνος είχε ήδη στείλει µια επιστολή στο µεγαλ ψυχο Έλληνα ζητώντας την πατριωτική του 122

4 συνδροµή. O Aβέρωφ διάβασε το γράµµα του διαδ χου και του απάντησε µε την αντιπροσωπεία που πήγε στην Aλεξάνδρεια τι αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την ανακαίνιση του σταδίου. Προλάβαιναν; O Aναστάσιος Mεταξάς, γνωστ ς αρχιτέκτονας, είπε το ναι. Θα προλάβαιναν. Eίχαν µπροστά τους δεκατέσσερις ολ κληρους µήνες. Kαι βέβαια θα προλάβαιναν. ε θυµάµαι τι µέρα έχουµε Aλεξανδριανή µου, Pίξε µια µατιά στα γραµµατ σηµα που έχω κολλήσει στο φάκελο. Eίναι απ µια σειρά αναµνηστικών γραµµατοσήµων που τυπώθηκαν µ νο και µ νο για να υπάρξουν έσοδα για τους ολυµπιακο ς. Πρ κειται για έργα τέχνης. Mιας και έχουµε χρισθεί προφήτες, σου συνιστώ να τα φυλάξεις, γιατί σίγουρα σε λίγο καιρ θα έχουν µεγάλη αξία. Φιλοτεχνήθηκαν και πολ µορφες κάρτες. Θα σου γράφω σ αυτές ταν έχω λίγα και σ ντοµα νέα. εν µπορείς να φανταστείς την κινητοποίηση της Aθήνας. Έχουν συσταθεί διάφορες επιτροπές, µε στ χο να διεκπεραιώσει η κάθε µια ένα συγκεκριµένο έργο. Xρειάζονται µως και εθελοντές και µ επιστράτευσαν. Yποψιάζεσαι ποιος; O Στέφανος κι ο φίλος του που ήρθαν µια µέρα σπίτι µας κι επιστράτευσαν και την κ. Έρση! Φυσικά δέχτηκε ευχαρίστως, αφο η καρδιά της είναι πρ θυµη και ο εθελοντισµ ς είναι ένα είδος ανθρωπισµο. «H µάνα µου θα είναι ιδανική επί της υποδοχής» σκέφτη- 123

5 κα και, σαν να ήµουν ανοιχτ βιβλίο, ο Στέφανος διάβασε τη σκέψη µου και την πλησίασε. Σας χρειαζ µαστε! είπε. Eκείνη του έριξε µια µατιά, ίδια µε «γκριζοπράσινη» σα τα. Ποιοι µε χρειάζεστε; ρώτησε γλυκά. Eµείς που αγωνιζ µαστε να πετ χουν οι ολυµπιακοί. Πρέπει λοι να ζωστο µε τα βάρη. H µάνα µου δεν ειδικε εται στην άρση βαρών, είπα µε στ µφο. Έκανε µια κίνηση σαν να ήθελε να µε δείρει. Σώπα εσ, µικρή. Στην Aθήνα θα δώσει ραντεβο - λος ο κ σµος. ε γίνεται να λείπετε εσείς. Kαι τι θέλεις απ µένα; συνέχισα το πείραγµα. Nα πάω στο δήµαρχο, µ ένα φακι λι στο κεφάλι και µια σκο πα στο χέρι, να του παραδοθώ άνευ ρων; K ριε Kαλλιφρονά, είµαι πανέτοιµη να καθαρίσω τους δρ µους απ τη σκ νη; H Aθήνα πρέπει να γίνει ευπρ σωπη, να βάλει τα γιορτινά της, έβγαλε ένα ρητορικ λ γο ο Στέφανος. Nα βαφτο ν οι τοίχοι, να τοποθετηθεί κι άλλος φωτισµ ς, να ση- µαιοστολιστεί µε θυρεο ς. H µητέρα σου µπορεί να αναλάβει την υποδοχή των επισήµων. Eσ µπορείς να κάνεις δουλειά γραµµατείας. Nα γράφεις επιστολές, να τις διεκπεραιώνεις, να είσαι το παιδί ή µάλλον το κοράσιον για - λες τις δουλειές. Aπ σήµερα κι λας εντάσσεσαι στην επιτροπή που προεδρε ει ο Φωκιαν ς. Θέλεις δε θέλεις Ήθελα δεν ήθελα επιστρατε τηκα ως εθελ ντρια. Mε αγάπη, Eλπίδα 124

6 Aλλά και η κ. Έρση ενθουσιάστηκε µε τη στράτευσή της, ειλικρινά και βαθιά. Oι ολυµπιακοί ήταν ένα κίνηµα που ήταν σίγουρη τι θα τη γέµιζε δ ναµη. Aισθαν ταν ήδη µέσα της µια εξέγερση κι έναν ενθουσιασµ που την έ- σπρωχνε να κάνει προσωπική της υπ θεση έναν υπερπροσωπικ αγώνα. Tης ήταν αυτον ητο να βοηθήσει και να προσφέρει. Για υποδοχή την προ ριζαν; Ήταν η πιο κατάλληλη: κοινωνική, αισι δοξη, ε θυµη, ευγενική, χαριτωµένη, ήξερε ξένες γλώσσες. Aλλά, κι αν της ανέθεταν να πουλάει απ π ρτα σε π ρτα καρτ ποστάλ ή να συµµετέχει σε εράνους, πάλι θα το έκανε. H κ. Έρση ήταν µια προοδευτική γυναίκα για την εποχή της. Tη θ µωνε σε βαθµ υπερβολικ εκείνη η περίφηµη ρήση: «H γυναίκα πρέπει να δρα µ νον εν τω οίκω της». Tι θα πει «µ νον εν τω οίκω της»; Στην ουσία αυτ σήµαινε να µην έχει δράση πουθενά. Λαχταρο σε λοιπ ν να έ- χει µια συµπληρωµατική και θετική δραστηρι τητα, και η ευκαιρία τής δ θηκε µε τους ολυµπιακο ς. 125

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις ΣYΛΛOΓH KYKNOI Kάπου ν ανήκεις Ο Φίλιππος Μανδηλαράς γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά µεγάλα και µικρά, ένα µυθιστ ρηµα φαντασίας (Νίκη, ή αυτ που φαίνεται κι αυτ που είναι)

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

OΜπίλλυ γονάτισε δίπλα στην γκαζιέρα. Στη μέση της μέρας,

OΜπίλλυ γονάτισε δίπλα στην γκαζιέρα. Στη μέση της μέρας, 23 OΜπίλλυ γονάτισε δίπλα στην γκαζιέρα. Στη μέση της μέρας, ο Ρ μπερτ είχε αποφασίσει να σταματήσουν και να κατασκηνώσουν. Καθώς ανακάτευε τη σο πα απ π δι φώκιας που θα έτρωγαν για επιδ ρπιο, ο Μπίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον λοιπ ν αυτ ς ήταν ο λ γος που κανένας µας

Μάλλον λοιπ ν αυτ ς ήταν ο λ γος που κανένας µας Η βροχή που έπεφτε ήταν πολ δυνατή. Λες κι ο Θε ς είχε αποφασίσει να κρεµάσει µια νερένια κουρτίνα απ τον ουραν µια κουρτίνα που, αντίθετα µε τις κανονικές, δεν µπορο σες να την παραµερίσεις για να δεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 0310 205 787 ISBN 960-431-755-5 Copyright, 2002, EÎ fiûâè ZHTH, A. K. K Ú ËÌËÙÚ Ô TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια 1 Σμαραγδιά κλωστή δεμένη αναδεύτηκε σ ανέμη για να υφάνει με σπουδή κόρης όψη αγγελική Aπό τα χειρόγραφα του ιερέα Παναγιώτη Νατσιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα