ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση 66 Εµπορία Πετρελαιοειδών 67 Πετροχηµικά 68 Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων 69 Τεχνικές Μελέτες (Engineering) 70 Προοπτικές Επιχειρηµατικοί Στόχοι 74 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου 74 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 75 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 76 Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές 78 Θυγατρικές, Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχές 80 Ανάλυση ανά δραστηριότητα 82 Συνοπτική ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση 84 Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρίας 84 Αποτελέσµατα Χρήσης 85 Ισολογισµός 86 Ταµειακές Ροές Χρήσης Συνοπτικός Ισολογισµός

2 90 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 91 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 92 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 93 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 94 ιαφορές από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 96 Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρίας και Οµίλου 99 Στοιχεία Καταστατικού 101 Ορκωτοί Λογιστές

3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα παρακάτω στοιχεία έχουν επιλεγεί από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ετών 2000, 2001, 2002 και Οι καταστά-σεις αυτές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ernst & Young και από τους ορκωτούς ελε-γκτές του Σ.Ο.Λ. κ.κ. Σ. Λορεντζιάδη και Ε. Πετεινό παρουσιάζονται µε συνο-δευτικά σχόλια σε επόµενες ενότητες. (*) Υπό την αίρεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της (1) Συµπεριλαµβάνονται διαθέσιµα και χρεόγραφα.

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το έτος 2003 η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε µέτριο ρυθµό ανάπτυξης έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως από τον πόλεµο στο Ιράκ και τη δράση της διεθνούς τροµοκρατίας. H πραγµατική αύξηση του παγκόσµιου Α.Ε.Π. για το 2003 ήταν 2,5% σε σχέση µε 1,7% το Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε σε χώρες της Ασίας (π.χ. Κίνα, Ινδία) καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Ρωσία, Βουλγαρία), ενώ οι οικονοµικά ανεπτυγµένες περιοχές (π.χ. Βόρεια Αµερική, Ε.Ε.) είχαν µικρότερη ανάπτυξη. Σε αντίθεση µε τη µικρή ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ (0,5%) το Α.Ε.Π. της Ελλάδας για το έτος 2003 αυξήθηκε κατά 4,0%. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ενίσχυση της Εθνικής Οικονοµίας ήταν η αποκλιµάκωση των επιτοκίων, η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής, οι µεγάλες επενδύσεις για τα Ολυµπιακά έργα και οι επιχορηγήσεις από το Γ ΚΠΣ. Κατά τη διάρκεια του 2003 η µέση ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ) κυµάνθηκε περί τα 1,130 δολάρια, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση (19,8%) σε σχέση µε το µέσο επίπεδο του 2002 (0,943 δολάρια). Η µέση τιµή του αργού πετρελαίου Brent για το 2003 διαµορφώθηκε στα $28,70/Bbl έναντι $25,21/Bbl το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 13,8%. Ειδικότερα, η τιµή του αργού πετρελαίου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003 συνέχισε την ανοδική της πορεία που ξεκίνησε από τα µέσα του Νοεµβρίου 2002 ($22,83/Bbl) φθάνοντας στην υψηλότερη τιµή της στις 2 Μαρτίου 2003 ($34,25/Bbl). Η αύξηση αυτή προέκυψε κυρίως από τη µείωση της παραγωγής της Βενεζουέλας και της Νιγηρίας (λόγω απεργιών) καθώς επίσης και από την αύξηση της ζήτησης για αποθεµατοποίηση ενόψει του πολέµου στο Ιράκ. Λίγες µέρες µετά την έναρξη του πολέµου στο Ιράκ οι τιµές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση για να φτάσουν στη χαµηλότερη τιµή του έτους στο τέλος Απριλίου ($23,10/Bbl). Στην περίοδο που ακολούθησε το πετρέλαιο κινήθηκε ανοδικά κλείνοντας στις 31 εκεµβρίου στα $30,20/Bbl. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ανέκαµψαν από τα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας στα οποία είχαν παραµείνει για τους πρώτους οκτώ µήνες του Ειδικότερα, το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαµορφώθηκε κατά το 2003 σε $3,19/Bbl έναντι $1,65/Bbl το Η αύξηση των περιθωρίων διύλισης είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιριών του κλάδου και βοήθησε ώστε να απορροφηθούν οι αρνητικές επιδράσεις από την ενίσχυση της ισοτιµίας του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ). Σε παγκόσµιο επίπεδο η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου το 2003 παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξης του 1,4% (εκτίµηση). Στην Ελληνική αγορά η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου αναπτύχθηκε αρκετά περισσότερο ως αποτέλεσµα των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειµώνα (αύξηση ζήτησης για πετρέλαιο θέρµανσης) καθώς και της ευρύτερης ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στην Εθνική Οικονοµία. Τα εγχώρια περιθώρια διύλισης (σε ευρώ) είχαν παρόµοια εξέλιξη

5 µε τα διεθνή περιθώρια διύλισης, παρόλο που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ανοδικά επίσης κινήθηκαν και τα περιθώρια εµπορίας ως αποτέλεσµα κυρίως της βελτίωσης των περιθωρίων εµπορίας στην εσωτερική αγορά.

6 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Οι επενδύσεις του Οµίλου στη διετία ανήλθαν στο ύψος των 525,6 εκατ. ευρώ. Η επενδυτική δραστηριότητα του 2003 έχει να επιδείξει σειρά σηµαντικών προγραµµάτων, τα κυριότερα των οποίων είναι: 1. Η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου στην Ελλάδα, µε την επιτυχηµένη απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία και στη Λιβύη. 3. Η αξιοποίηση της πλήρως καθετοποιηµένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου, για ενίσχυση της θέσης στα Πετροχηµικά. 4. Η µείωση του µεταφορικού κόστους και η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών, µετά την αγορά και εκµετάλλευση δεξαµενόπλοιου διπλών τοιχωµάτων και διπλού πυθµένα για µεταφορά προϊόντων. 5. Παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα από το 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς καυσίµων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης και Μαυροβουνίου, έγινε η αγορά ενός πετρελαιοφόρου πλοίου ολικής χωρητικότητας κόρων. 7. Στην ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε., τα κυριότερα έργα επικεντρώθηκαν στην αναβάθµιση και επέκταση του δικτύου πρατηρίων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών. 8. Το 2003 τέθηκαν τα θεµέλια για την είσοδο του Οµίλου στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Απρίλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε τη σύσταση της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, η οποία και ανέλαβε την υλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 390 MW στο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Η προηγούµενη συνεργασία για ηλεκτροπαραγωγή της εταιρίας µε την κοινοπραξία TRACTEBEL EGI - ΑΕΓΕΚ διακόπηκε µετά από αίτηµα της TRACTEBEL EGI, λόγω αλλαγής στην επενδυτική της στρατηγική. 9. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η εµπορική λειτουργία του αγωγού Ασπροπύργου ιεθνούς Αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος για τη µεταφορά αεροπορικών καυσίµων. Επίσης, ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε την ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., το ποσοστό συµµετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Εταιρία Αγωγού Καυσίµου Αεροδροµίου Αθηνών αυξήθηκε από 34% σε 50%.

7 Η χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος καλύφθηκε µέσω της κερδοφορίας των εταιριών του Οµίλου και µε µακροπρόθεσµο δανεισµό. Στο εσωτερικό, συνεχίσθηκαν τα διάφορα έργα στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας, τα κυριότερα των οποίων είναι: 1. Επέκταση υποδοµής και αύξηση δυναµικότητας διυλιστηρίων. 2. Μονάδες αποθείωσης ΒΕΑ/ΒΕΘ. 3. Μονάδα ΤΑΜΕ. 4. Εκσυγχρονισµός µονάδας αναµόρφωσης νάφθας.

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ιύλιση / ιάθεση Η διύλιση/διάθεση αποτελεί την κύρια και πλέον κερδοφόρα δραστηριότητα της εταιρίας µε διυλιστήρια στον Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα (πρώην Πετρόλα Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.) συνολικής δυναµικότητας 16,45 εκ. τόνων το χρόνο µε εκτεταµένα δίκτυα αποθήκευσης και διανοµής, που ενισχύθηκαν σηµαντικά µετά την απορρόφηση της Πετρόλα και σύνδεση µέσω αγωγών µε γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας πετρελαίου. Η παραγωγή των διυλιστηρίων -στην οποία προστίθενται εποχιακές εισαγωγές κυρίως ντήζελδιατίθεται στις εταιρίες εµπορίας πετρελαίου, ενώ καλύπτει και το σύνολο των αναγκών της ΕΗ και των ενόπλων δυνάµεων. Σε επίπεδο εµπορίας η εταιρία, µέσω της θυγατρικής ΕΚΟ-ΕΛ Α, εφοδιάζει σηµαντικό τµήµα της εγχώριας αγοράς και επεκτείνεται συστηµατικά µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων στην π.γ..μ., στην Αλβανία, στην ηµοκρατία της Γεωργίας, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στο Μαυροβούνιο και στην Κύπρο. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2003 δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην προετοιµασία των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή και διάθεση εντός του 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Εντός αυτού του πλαισίου έγιναν σηµαντικές επενδύσεις για ανανέωση και αναβάθµιση του εξοπλισµού και των τεσσάρων διυλιστηρίων του Οµίλου.

9 Εµπορία Πετρελαιοειδών * Περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε., ΕΚΟ GEORGIA L.T.D., GLOBAL S.A. και JUGOPETROL. Οι εµπορικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν το 2003 σε 5,1 εκατ. τόνους. Το µερίδιο αγοράς της ΕΚΟ ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. κατά το 2002 ήταν 18,5 % στην εσωτερική αγορά, 34,1 % στη διεθνή και 23,7% στο σύνολο της αγοράς. Κατά το 2003 τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν σε 18,9%, 35,5% και 23,7%. Έτσι η ΕΚΟ ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. εξακολουθεί να παραµένει η πρώτη εταιρία στην εσωτερική, στη διεθνή και στη συνολική αγορά πετρελαίου της χώρας. Η κερδοφορία του κλάδου εµπορίας βελτιώθηκε και έφτασε τα 30,6 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 22,6 εκατ. ευρώ το Το 2003 η ΕΚΟ κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά µία οµάδα νέων προϊόντων µε το εµπορικό όνοµα Kinitron, τα οποία εξασφαλίζουν οικονοµία καυσίµου, καλύτερες επιδόσεις του κινητήρα και καθαρότερο περιβάλλον. Ειδικά η βενζίνη Super αµόλυβδη Kinitron 100 και το πετρέλαιο κίνησης Kinitron 2005, λόγω της µειωµένης περιεκτικότητας τους σε θείο, πληρούν από σήµερα τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Επισηµαίνεται ότι αυτά τα προϊόντα έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής από τους καταναλωτές και έχουν διεισδύσει επιτυχώς στην αγορά. Στα πλαίσια της διεθνούς επέκτασης του Οµίλου στην εµπορία πετρελαιοειδών, συνεχίσθηκε η επέκταση του δικτύου µε το εµπορικό σήµα ΕΚΟ µε την πλήρη λειτουργία στο πλαίσιο του Οµίλου των θυγατρικών στο Μαυροβούνιο και στην Κύπρο. Παράλληλα, συνεχίζεται η οργανική ανάπτυξη των ΕΚΟ YU AD BEOGRAD, ΕΚΟ-ELDA BULGARIA ΕAD, EKO GEORGIA και GLOBAL Αλβανίας.

10 Ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια δραστηριοποιείται σήµερα σε επτά χώρες εκτός Ελλάδος (Κύπρος, π.γ..μ., Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Γεωργία) όπου διαθέτει τον έλεγχο ενός διυλιστηρίου και δίκτυο 150 ιδιόκτητων πρατηρίων. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών από το δίκτυο του Οµίλου στο εξωτερικό υπερβαίνουν σήµερα το 1 εκατ. τόνους ετησίως, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τις εγκαταστάσεις διύλισης του Οµίλου.

11 Πετροχηµικά * Περιλαµβάνεται και η DIAX0N Α.Β.Ε.Ε. Οι δράσεις της Εταιρίας για το 2003, εστιάστηκαν στην αξιοποίηση της πλήρως καθετοποιηµένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση της θέσεως του Οµίλου στα Πετροχηµικά. Με αυτόν το στόχο, το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε επένδυση ύψους 45 εκατοµµυρίων ευρώ για τον διπλασιασµό της παραγωγής προπυλενίου στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (από 90 χιλιάδες τόνους που είναι σήµερα). Αποτέλεσµα αυτής της επένδυσης, θα είναι η δηµιουργία µίας πλήρως αυτοδύναµης καθετοποιηµένης αλυσίδας παραγωγής πετροχηµικών προϊόντων, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου Πετροχηµικών, καθώς η παραγωγή από τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου εκτιµάται ότι θα αντικαταστήσει πλήρως τις εισαγωγές πρώτης ύλης για το εργοστάσιο πολυπροπυλενίου. Το έργο αυτό βρίσκεται στη φάση εκπόνησης των µελετών. Παράλληλα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής µεταλλοποιηµένου φιλµ (metaliser) από το εργοστάσιο της Κοµοτηνής. Τα νέα προϊόντα θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την κερδοφορία του κλάδου και εκτιµάται ότι θα αυξήσουν κατά 300 ευρώ την προστιθέµενη αξία ανά τόνο προϊόντος, ανεβάζοντας τη συνολικά σε ευρώ περίπου. Οι επενδύσεις στον πετροχηµικό τοµέα συνοψίζονται κυρίως σε επενδύσεις πολυπροπυλενίου (2,9 εκατ. ευρώ) και σε επενδύσεις που αφορούν τροποποιήσεις εξοπλισµού, κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και χώρων διακίνησης, κλπ. (3,8 εκατ. ευρώ).

12 Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συµµετέχει µε 49% σε κοινοπραξία µε την αυστριακή ΟΜV στην έρευνα τριών περιοχών στην Αλβανία. Το 2003 συνεχίστηκαν οι γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, η γεώτρηση όµως στην περιοχή του Αργυρόκαστρου δεν ήταν θετική. Ήδη όµως έχει ξεκινήσει µία άλλη γεώτρηση, η οποία έχει σχεδιασθεί να διατρήσει πετρελαιοπιθανή δοµή στην περιοχή της Αυλώνας σε βάθος µέτρων και η οποία εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεµβρίου Με την εξαγορά της JUGOPETROL, αποκτήθηκαν και δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης σε τρεις θαλάσσιες περιοχές του Μαυροβουνίου. Σε κοινοπραξία µε την αγγλική εταιρεία RAMCO έχουν ξεκινήσει ήδη γεωφυσικές έρευνες µε σκοπό την οριστικοποίηση δοµών και τον προσδιορισµό θέσεων για την εκτέλεση γεωτρήσεων. Εκτιµάται ότι η πρώτη γεώτρηση θα ξεκινήσει περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Τον Ιανουάριο του 2003 συµφωνήθηκε ότι η Ramco θα προχωρήσει µε δικές της δαπάνες σε προηγµένες τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες και στη συνέχεια σε γεώτρηση για τον εντοπισµό κοιτάσµατος υδρογονανθράκων. Επιπλέον, συµφωνήθηκε ότι σε περίπτωση ανακάλυψης υδρογονανθράκων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαχειριστεί από κοινού µε τη Ramco (co-operator) τις εργασίες ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων. Οι σχετικές µελέτες ολοκληρώθηκαν εντός του έτους και το Σεπτέµβριο άρχισαν οι γεωφυσικές έρευνες (σεισµικά) για εντοπισµό κοιτασµάτων. Όπως είναι γνωστό το πολιτικό κλίµα στη Λιβύη παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό αλλαγές µε στόχο την προσέλευση διεθνών επενδυτών, κυρίως στο τοµέα της Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, όπου η Λιβύη διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα µε χαµηλό κόστος παραγωγής. Επιπρόσθετα, η Λιβύη είναι ένας από τους προµηθευτές πετρελαίου των Ελληνικών διυλιστηρίων και ένας εν δυνάµει προµηθευτής της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Γι αυτούς τους λόγους η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη Λιβύη µε στόχο την εύρεση επενδυτικών ευκαιριών. Η εταιρεία συµµετέχει από τον Ιούνιο του 2003 µε 20% σε κοινοπραξία µε τις πετρελαϊκές εταιρείες WOODSIDE Αυστραλίας (45%), REPSOL Ισπανίας(35%). Η κοινοπραξία υπέγραψε τον Νοέµβριο 2003 συµφωνία διάρκειας 30 ετών µε το Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίου για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές της Β Λιβύης. Η πρώτη φάση, εξαετούς διάρκειας, περιλαµβάνει την εκτέλεση γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών και 13 ερευνητικών γεωτρήσεων

13 συνολικού προϋπολογισµού για την κοινοπραξία 110 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον προβλέπεται η µελέτη του κοιτάσµατος ATCHAN και η ενδεχόµενη εµπορική του εκµετάλλευση. Επίσης η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 43% σε κοινοπραξία µε τη Χιλιανή εταιρεία SIPETROL (37%) και την αυστραλιανή ΟIL SEARCH (20%) και έχει υποβάλλει προσφορά για την παραχώρηση πέντε περιοχών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Το έργο έχει προχωρήσει και βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε το Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίου. Τέλος συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισµό και άλλων επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε άλλες διεθνείς εταιρίες.

14 Τεχνικές Μελέτες (Engineering) Μέχρι και σήµερα, τα 2/3 των εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ αφορούν στις µεγάλες επενδύσεις του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα διυλιστήρια, τις πετροχηµικές µονάδες, την ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και την κατασκευή των δικτύων µετα-φοράς φυσικού αερίου της ΕΠΑ και του τερ-µατικού σταθµού LNG. Παράλληλα όµως, η εταιρία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην ανάληψη εργασιών τρίτων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (π.γ..μ., Κύπρο και Ιορδανία).

15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2004 Οι προοπτικές κερδοφορίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της για το 2004 είναι γενικά θετικές. Η διεθνής συγκυρία επηρεάζει τις τιµές του αργού και κατά συνέπεια τον κύκλο εργασιών του Οµίλου. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε την προσπάθεια για εξυγίανση των ηµοσίων Οικονοµικών, την επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών, τη συνέχιση των εισροών Ευρωπαϊκών πόρων και τις αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004, ενισχύουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας τα προσεχή χρόνια. Επίσης, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 2004) και η βελτίωση του πολιτικού και οικονοµικού κλίµατος στις χώρες των Βαλκανίων (ιδιαίτερα της Βουλγαρίας), εκτιµάται ότι δηµιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται και επεκτείνεται ο Όµιλος. Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα του Οµίλου για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του και δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η παραγωγή υδρογονανθράκων οι κύριες πηγές κερδοφορίας θα εξακολουθήσουν να είναι η ιύλιση και η Εµπορία. Πιο συγκεκριµένα: ιύλιση Τα διεθνή περιθώρια διύλισης (σε δολάρια) αναµένεται να κυµανθούν σε παρόµοια επίπεδα µε το Η συνεχιζόµενη όµως διολίσθηση του δολαρίου (ΗΠΑ) είναι πιθανό να προκαλέσει µείωση στα περιθώρια διύλισης σε ευρώ. Η παραγωγή του ιυλιστηρίου Ασπροπύργου εκτιµάται ότι θα µειωθεί λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης του (maintenance shut-down) στο τέλος του τρίτου τριµήνου του Παράλληλα, αναµένεται αύξηση στη ζήτηση προϊόντων πετρελαίου και ειδικότερα για καύσιµα θέρµανσης (ήδη το πρώτο τρίµηνο 2004 υπάρχει αύξηση) και κίνησης από τις θυγατρικές εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αναµένεται επιπλέον σηµαντική αύξηση στην παραγωγή και πωλήσεις του ιυλιστηρίου ΟΚΤΑ εξαιτίας της υλοποίησης της προσφάτως υπογραφείσας σύµβασης πώλησης προϊόντων πετρελαίου µε την Macpetrol (κρατική εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών στην π.γ..μ.). Χηµικά Το 2004 αναµένεται ότι η αγορά πετροχηµικών προϊόντων και ιδιαιτέρως των προϊόντων πολυπροπυλενίου θα ανακάµψει σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, µε αποτέλεσµα τα περιθώρια κέρδους να κυµανθούν σε υψηλότερο επίπεδο. Οι µονάδες πολυπροπυλενίου και ΒΟΡΡ φίλµ εκτιµάται ότι θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην κερδοφορία της Εταιρίας και του Οµίλου. Γι αυτό το λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αύξηση του µεριδίου αγοράς αυτών των προϊόντων στην εγχώρια αγορά και την επέκταση των εξαγωγών σε γειτονικές χώρες. Έρευνα & Εκµετάλλευση Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για δηµιουργία χαρτοφυλακίου έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων προβλέπεται κατά το 2004 η συνέχιση των δραστηριοτήτων έρευνας στην Αλβανία, το

16 Μαυροβούνιο και τη Λιβύη. Παράλληλα, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να αξιολογεί διάφορες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε συνεργασία µε άλλες δυτικές ή/και τοπικές εταιρίες. Όπως είναι αναµενόµενο, ο τοµέας θα συνεχίσει να παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσµατα µέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή υδρογονανθράκων. Λοιπές θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις συµµετοχές Τα αποτελέσµατα των λοιπών θυγατρικών και συνδεδεµένων επιχειρήσεων του Οµίλου για το έτος 2004 εκτιµάται ότι θα είναι σηµαντικά βελτιωµένα σε σχέση µε το Στην εµπορία καυσίµων και λιπαντικών αναµένεται βελτίωση της µικτής κερδοφορίας της ΕΚΟ-ΕΛ Α, ως αποτέλεσµα της εκτιµώµενης αύξησης των πωλούµενων όγκων και διεύρυνσης των περιθωρίων εµπορίας. Η αύξηση των πωλήσεων εκτιµάται ότι θα προκύψει κυρίως από την αύξηση της κατανάλωσης σε καύσιµα κίνησης και θέρµανσης, την αύξηση του µεριδίου αγοράς της ΕΚΟ και την επέκταση του δικτύου εµπορίας. Αναµένεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της HELLENIC PETROLEUM CYPRUS καθώς εντός του 2004 θα σταµατήσει η λειτουργία του ιυλιστηρίου Κύπρου, το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση του περιθωρίου εµπορίας. Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εκµετάλλευση των δύο ιδιόκτητων δεξαµενοπλοίων (Μελίνα και Ειρήνη) είναι πολύ θετικά καθώς συµβάλουν στη µείωση του µεταφορικού κόστους και τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών. Στο χώρο των µηχανολογικών µελετών και κατασκευών η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αναµένεται να διατηρήσει την κερδοφορία της αναπτύσσοντας νέες εργασίες εντός και εκτός Ελλάδος. Επιχειρηµατικοί Στόχοι Σήµερα, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. Με σκοπό την ανάπτυξη του σε ισχυρό διεθνή ενεργειακό όµιλο η στρατηγική του Οµίλου και της Εταιρίας επικεντρώνεται στα εξής σηµεία : την περαιτέρω καθετοποίηση και διεύρυνση του φάσµατος δραστηριοτήτων και των παραγο- µένων ενεργειακών προϊόντων (παραγωγή υδρογονανθράκων, µεταφορές αργού και προϊόντων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), την ευρύτερη γεωγραφική επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των κοινωνικών του εταίρων µε τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται και την προσφορά -σε ανταγωνιστικές τιµές- προϊόντων υψηλής ποιότητας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

17 Για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών στόχων το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προβλέπει επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της (έρευνα & παραγωγή υδρογονανθράκων, διύλιση και εµπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

18 Η Γ.Σ. της αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων από το ΧΑ κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ύψους 102,2 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Το µέρος του επενδυτικού προγράµµατος, ύψους 32,7 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν θα χρηµατοδοτηθεί από το υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ, θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΟΜΊΛΟΥ

20

21

22 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α..Τ. Σ

23 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Α..Τ. Ρ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΒΛΑΧΟΣ Α..Τ. Μ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.ΣΟΛΩΜΟΣ Α..Τ. Κ.1346 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της χρήσεως 2003, η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τις ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 25 Φεβρουαρίου 2004 Πιστοποιητικό µας Ελέγχου. Κατά τη γνώµη µας η προαναφεροµένη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ Μ. ΣΟΕΛ ΑΜ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε.

24 Θυγατρικές, Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχές Πλην της µητρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ο Όµιλος περιλαµβάνει εννέα θυγατρικές εταιρίες, τρεις συνδεδε-µένες επιχειρήσεις µε άσκηση διοίκησης και πέντε εταιρίες µε συµµετοχή από 6,6% έως 50%. Περιλαµβάνει επίσης πέντε κοινοπραξίες µε ενοχικά δικαιώµατα από 20% έως 49%. Η µέθοδος ενοποίησης κάθε εταιρίας/κοινοπραξίας, το ποσοστό συµµετοχής και η αξία συµµετοχής την 31 εκεµβρίου 2003 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

25

26

27 Ανάλυση ανά ραστηριότητα 0 πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τις επενδύσεις και το ενεργητικό των πέντε διαφορετικών δραστηριοτήτων του Οµίλου. Οι διεταιρικές σχέσεις έχουν αφαιρεθεί.

28

29

30

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ

32

33

34

35

36

37 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Αποσπάσµατα από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Το πλήρες set των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαµβάνει το πιστοποιητικό ελέγχου, τις οικονοµικές καταστάσεις και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, τα οποία είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας.

38

39

40

41 ιαφορές από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συµφωνία των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Αποτελεσµάτων που συντάχθηκαν µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν από τα ιεθνή Λο-γιστικά Πρότυπα για τις χρήσεις 2003 και 2002.

42

43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ Επωνυµία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιακριτικός τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ε ΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ήµος Αθηναίων Λ. Αµαλίας 54, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Ταχυδροµική Θυρίδα: 1085, Αθήνα Τηλ.: , Fax: , Tlx: , , , , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνια, Ελευσίνα Τηλ.: Fax: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχυδροµική Θυρίδα , Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι Τηλ.:

44 Fax:

45 Οι έξι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου λειτουργούν στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα Τηλ.: Fax: DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E. Ε ΡΑ: Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: 170 Χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , , Fax: /9, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τηλ.: /70 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , Fax: Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: S276 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: ,

46 Fax: Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: 3410 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ήµος Σχεδώρου, Νοµού Θεσσαλονίκης Τηλ.: Fax:

47 Καταχώρηση Εταιρίας Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 2443/06/B/86/23. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: ΦΑΒΕ Αθηνών Νοµική Υπόσταση Εταιρίας Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε µε το Ν. 87/1975 (ΦΕΚ 152 Α ), µετονοµάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε το N. 2593/98 (59A/ ) που τροποποίησε και το Καταστατικό της την 20 Μαρτίου Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά τη ν απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, την 13η Φεβρουαρίου 2002 και συµπληρωµατικά από τον Κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α ), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. ιάρκεια Εταιρίας Μέχρι την 31 εκεµβρίου 2100 και δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Σκοπός Εταιρίας Η άσκηση εµπορικής, βιοµηχανικής και ερευ-νητικής δραστηριότητας σχετικά µε τους υδρο-γονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 4 του Καταστατικού της. Ενδεικτικά περιλαµβάνουν: Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. ιύλιση αργού πετρελαίου, κατεργασία πρώτων υλών, παραγωγή προϊόντων πετρελαίου, χηµικών και πετροχηµικών. Προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση αργού πετρελαίου και προϊόντων του. ιάθεση και εµπορία προϊόντων πετρελαίου, χηµικών και πετροχηµικών. Εµπορία, παραγωγή και εκµετάλλευση κάθε άλλης µορφής ενέργειας. Παροχή συµβουλών επί θεµάτων υδρογονανθράκων και µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εκµετάλλευση και διαχείριση έργων συναφών µε θέµατα υδρογονανθράκων. Συµβάσεις µε το ηµόσιο για ανάληψη της άσκησης και διαχείρισης των δικαιωµάτων και συµφερόντων αυτού, που έχουν αντικείµενο συναφές προς τους σκοπούς της εταιρίας Εταιρική Χρήση ωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανου-αρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου, κάθε έτους. Ελεγχος Στοιχείων

48 Τα νόµιµα στοιχεία διατίθενται για έλεγχο στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρίας. Οι ετήσιοι λογαριασµοί (οικονοµικές καταστά-σεις) της Εταιρίας ελέγχονται από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών και από ελεγκτή εγνωσµένου διεθνούς κύρους. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα, στο ποσό των ,12 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµα-στικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,18 ευρώ η καθεµία και είναι πλήρως καταβεβληµένο.

49 Στοιχεία Καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των µετά ψήφου µετοχών της Εταιρίας µετά από κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές και έχουν άυλη µορφή, ως χρόνος δε έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της εταιρίας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστα-τικό της και ειδικότερα για: Τροποποιήσεις του Καταστατικού, εφ όσον δεν απαγορεύεται ρητά από το ίδιο το Κατα-στατικό ή το νόµο. Εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των τακτικών ελεγκτών και του διεθνούς ελεγκτή. Έγκριση του Ισολογισµού της Εταιρίας. ιάθεση των ετήσιων κερδών. Έκδοση δανείου δια µετατρέψιµων σε µετο-χές οµολογιών. Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας. ιορισµό εκκαθαριστών. ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολι-τική ανάπτυξη της Εταιρίας, εποπτεύει και ελέ-γχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Σύµβαση ιαχείρισης και Έλεγχος Τήρησής της Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων που περιέχει όλα τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής:

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής: Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2010 και των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα