ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση 66 Εµπορία Πετρελαιοειδών 67 Πετροχηµικά 68 Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων 69 Τεχνικές Μελέτες (Engineering) 70 Προοπτικές Επιχειρηµατικοί Στόχοι 74 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου 74 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 75 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 76 Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές 78 Θυγατρικές, Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχές 80 Ανάλυση ανά δραστηριότητα 82 Συνοπτική ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση 84 Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρίας 84 Αποτελέσµατα Χρήσης 85 Ισολογισµός 86 Ταµειακές Ροές Χρήσης Συνοπτικός Ισολογισµός

2 90 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 91 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 92 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 93 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 94 ιαφορές από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 96 Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρίας και Οµίλου 99 Στοιχεία Καταστατικού 101 Ορκωτοί Λογιστές

3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα παρακάτω στοιχεία έχουν επιλεγεί από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ετών 2000, 2001, 2002 και Οι καταστά-σεις αυτές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ernst & Young και από τους ορκωτούς ελε-γκτές του Σ.Ο.Λ. κ.κ. Σ. Λορεντζιάδη και Ε. Πετεινό παρουσιάζονται µε συνο-δευτικά σχόλια σε επόµενες ενότητες. (*) Υπό την αίρεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της (1) Συµπεριλαµβάνονται διαθέσιµα και χρεόγραφα.

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το έτος 2003 η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε µέτριο ρυθµό ανάπτυξης έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως από τον πόλεµο στο Ιράκ και τη δράση της διεθνούς τροµοκρατίας. H πραγµατική αύξηση του παγκόσµιου Α.Ε.Π. για το 2003 ήταν 2,5% σε σχέση µε 1,7% το Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε σε χώρες της Ασίας (π.χ. Κίνα, Ινδία) καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Ρωσία, Βουλγαρία), ενώ οι οικονοµικά ανεπτυγµένες περιοχές (π.χ. Βόρεια Αµερική, Ε.Ε.) είχαν µικρότερη ανάπτυξη. Σε αντίθεση µε τη µικρή ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ (0,5%) το Α.Ε.Π. της Ελλάδας για το έτος 2003 αυξήθηκε κατά 4,0%. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ενίσχυση της Εθνικής Οικονοµίας ήταν η αποκλιµάκωση των επιτοκίων, η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής, οι µεγάλες επενδύσεις για τα Ολυµπιακά έργα και οι επιχορηγήσεις από το Γ ΚΠΣ. Κατά τη διάρκεια του 2003 η µέση ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ) κυµάνθηκε περί τα 1,130 δολάρια, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση (19,8%) σε σχέση µε το µέσο επίπεδο του 2002 (0,943 δολάρια). Η µέση τιµή του αργού πετρελαίου Brent για το 2003 διαµορφώθηκε στα $28,70/Bbl έναντι $25,21/Bbl το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 13,8%. Ειδικότερα, η τιµή του αργού πετρελαίου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003 συνέχισε την ανοδική της πορεία που ξεκίνησε από τα µέσα του Νοεµβρίου 2002 ($22,83/Bbl) φθάνοντας στην υψηλότερη τιµή της στις 2 Μαρτίου 2003 ($34,25/Bbl). Η αύξηση αυτή προέκυψε κυρίως από τη µείωση της παραγωγής της Βενεζουέλας και της Νιγηρίας (λόγω απεργιών) καθώς επίσης και από την αύξηση της ζήτησης για αποθεµατοποίηση ενόψει του πολέµου στο Ιράκ. Λίγες µέρες µετά την έναρξη του πολέµου στο Ιράκ οι τιµές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση για να φτάσουν στη χαµηλότερη τιµή του έτους στο τέλος Απριλίου ($23,10/Bbl). Στην περίοδο που ακολούθησε το πετρέλαιο κινήθηκε ανοδικά κλείνοντας στις 31 εκεµβρίου στα $30,20/Bbl. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ανέκαµψαν από τα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας στα οποία είχαν παραµείνει για τους πρώτους οκτώ µήνες του Ειδικότερα, το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαµορφώθηκε κατά το 2003 σε $3,19/Bbl έναντι $1,65/Bbl το Η αύξηση των περιθωρίων διύλισης είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιριών του κλάδου και βοήθησε ώστε να απορροφηθούν οι αρνητικές επιδράσεις από την ενίσχυση της ισοτιµίας του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ). Σε παγκόσµιο επίπεδο η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου το 2003 παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξης του 1,4% (εκτίµηση). Στην Ελληνική αγορά η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου αναπτύχθηκε αρκετά περισσότερο ως αποτέλεσµα των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειµώνα (αύξηση ζήτησης για πετρέλαιο θέρµανσης) καθώς και της ευρύτερης ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στην Εθνική Οικονοµία. Τα εγχώρια περιθώρια διύλισης (σε ευρώ) είχαν παρόµοια εξέλιξη

5 µε τα διεθνή περιθώρια διύλισης, παρόλο που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ανοδικά επίσης κινήθηκαν και τα περιθώρια εµπορίας ως αποτέλεσµα κυρίως της βελτίωσης των περιθωρίων εµπορίας στην εσωτερική αγορά.

6 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Οι επενδύσεις του Οµίλου στη διετία ανήλθαν στο ύψος των 525,6 εκατ. ευρώ. Η επενδυτική δραστηριότητα του 2003 έχει να επιδείξει σειρά σηµαντικών προγραµµάτων, τα κυριότερα των οποίων είναι: 1. Η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου στην Ελλάδα, µε την επιτυχηµένη απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία και στη Λιβύη. 3. Η αξιοποίηση της πλήρως καθετοποιηµένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου, για ενίσχυση της θέσης στα Πετροχηµικά. 4. Η µείωση του µεταφορικού κόστους και η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών, µετά την αγορά και εκµετάλλευση δεξαµενόπλοιου διπλών τοιχωµάτων και διπλού πυθµένα για µεταφορά προϊόντων. 5. Παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα από το 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς καυσίµων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης και Μαυροβουνίου, έγινε η αγορά ενός πετρελαιοφόρου πλοίου ολικής χωρητικότητας κόρων. 7. Στην ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε., τα κυριότερα έργα επικεντρώθηκαν στην αναβάθµιση και επέκταση του δικτύου πρατηρίων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών. 8. Το 2003 τέθηκαν τα θεµέλια για την είσοδο του Οµίλου στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Απρίλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε τη σύσταση της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, η οποία και ανέλαβε την υλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 390 MW στο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Η προηγούµενη συνεργασία για ηλεκτροπαραγωγή της εταιρίας µε την κοινοπραξία TRACTEBEL EGI - ΑΕΓΕΚ διακόπηκε µετά από αίτηµα της TRACTEBEL EGI, λόγω αλλαγής στην επενδυτική της στρατηγική. 9. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η εµπορική λειτουργία του αγωγού Ασπροπύργου ιεθνούς Αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος για τη µεταφορά αεροπορικών καυσίµων. Επίσης, ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε την ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., το ποσοστό συµµετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Εταιρία Αγωγού Καυσίµου Αεροδροµίου Αθηνών αυξήθηκε από 34% σε 50%.

7 Η χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος καλύφθηκε µέσω της κερδοφορίας των εταιριών του Οµίλου και µε µακροπρόθεσµο δανεισµό. Στο εσωτερικό, συνεχίσθηκαν τα διάφορα έργα στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας, τα κυριότερα των οποίων είναι: 1. Επέκταση υποδοµής και αύξηση δυναµικότητας διυλιστηρίων. 2. Μονάδες αποθείωσης ΒΕΑ/ΒΕΘ. 3. Μονάδα ΤΑΜΕ. 4. Εκσυγχρονισµός µονάδας αναµόρφωσης νάφθας.

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ιύλιση / ιάθεση Η διύλιση/διάθεση αποτελεί την κύρια και πλέον κερδοφόρα δραστηριότητα της εταιρίας µε διυλιστήρια στον Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα (πρώην Πετρόλα Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.) συνολικής δυναµικότητας 16,45 εκ. τόνων το χρόνο µε εκτεταµένα δίκτυα αποθήκευσης και διανοµής, που ενισχύθηκαν σηµαντικά µετά την απορρόφηση της Πετρόλα και σύνδεση µέσω αγωγών µε γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας πετρελαίου. Η παραγωγή των διυλιστηρίων -στην οποία προστίθενται εποχιακές εισαγωγές κυρίως ντήζελδιατίθεται στις εταιρίες εµπορίας πετρελαίου, ενώ καλύπτει και το σύνολο των αναγκών της ΕΗ και των ενόπλων δυνάµεων. Σε επίπεδο εµπορίας η εταιρία, µέσω της θυγατρικής ΕΚΟ-ΕΛ Α, εφοδιάζει σηµαντικό τµήµα της εγχώριας αγοράς και επεκτείνεται συστηµατικά µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων στην π.γ..μ., στην Αλβανία, στην ηµοκρατία της Γεωργίας, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στο Μαυροβούνιο και στην Κύπρο. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2003 δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην προετοιµασία των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή και διάθεση εντός του 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Εντός αυτού του πλαισίου έγιναν σηµαντικές επενδύσεις για ανανέωση και αναβάθµιση του εξοπλισµού και των τεσσάρων διυλιστηρίων του Οµίλου.

9 Εµπορία Πετρελαιοειδών * Περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε., ΕΚΟ GEORGIA L.T.D., GLOBAL S.A. και JUGOPETROL. Οι εµπορικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν το 2003 σε 5,1 εκατ. τόνους. Το µερίδιο αγοράς της ΕΚΟ ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. κατά το 2002 ήταν 18,5 % στην εσωτερική αγορά, 34,1 % στη διεθνή και 23,7% στο σύνολο της αγοράς. Κατά το 2003 τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν σε 18,9%, 35,5% και 23,7%. Έτσι η ΕΚΟ ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. εξακολουθεί να παραµένει η πρώτη εταιρία στην εσωτερική, στη διεθνή και στη συνολική αγορά πετρελαίου της χώρας. Η κερδοφορία του κλάδου εµπορίας βελτιώθηκε και έφτασε τα 30,6 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 22,6 εκατ. ευρώ το Το 2003 η ΕΚΟ κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά µία οµάδα νέων προϊόντων µε το εµπορικό όνοµα Kinitron, τα οποία εξασφαλίζουν οικονοµία καυσίµου, καλύτερες επιδόσεις του κινητήρα και καθαρότερο περιβάλλον. Ειδικά η βενζίνη Super αµόλυβδη Kinitron 100 και το πετρέλαιο κίνησης Kinitron 2005, λόγω της µειωµένης περιεκτικότητας τους σε θείο, πληρούν από σήµερα τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Επισηµαίνεται ότι αυτά τα προϊόντα έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής από τους καταναλωτές και έχουν διεισδύσει επιτυχώς στην αγορά. Στα πλαίσια της διεθνούς επέκτασης του Οµίλου στην εµπορία πετρελαιοειδών, συνεχίσθηκε η επέκταση του δικτύου µε το εµπορικό σήµα ΕΚΟ µε την πλήρη λειτουργία στο πλαίσιο του Οµίλου των θυγατρικών στο Μαυροβούνιο και στην Κύπρο. Παράλληλα, συνεχίζεται η οργανική ανάπτυξη των ΕΚΟ YU AD BEOGRAD, ΕΚΟ-ELDA BULGARIA ΕAD, EKO GEORGIA και GLOBAL Αλβανίας.

10 Ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια δραστηριοποιείται σήµερα σε επτά χώρες εκτός Ελλάδος (Κύπρος, π.γ..μ., Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Γεωργία) όπου διαθέτει τον έλεγχο ενός διυλιστηρίου και δίκτυο 150 ιδιόκτητων πρατηρίων. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών από το δίκτυο του Οµίλου στο εξωτερικό υπερβαίνουν σήµερα το 1 εκατ. τόνους ετησίως, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τις εγκαταστάσεις διύλισης του Οµίλου.

11 Πετροχηµικά * Περιλαµβάνεται και η DIAX0N Α.Β.Ε.Ε. Οι δράσεις της Εταιρίας για το 2003, εστιάστηκαν στην αξιοποίηση της πλήρως καθετοποιηµένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση της θέσεως του Οµίλου στα Πετροχηµικά. Με αυτόν το στόχο, το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε επένδυση ύψους 45 εκατοµµυρίων ευρώ για τον διπλασιασµό της παραγωγής προπυλενίου στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (από 90 χιλιάδες τόνους που είναι σήµερα). Αποτέλεσµα αυτής της επένδυσης, θα είναι η δηµιουργία µίας πλήρως αυτοδύναµης καθετοποιηµένης αλυσίδας παραγωγής πετροχηµικών προϊόντων, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου Πετροχηµικών, καθώς η παραγωγή από τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου εκτιµάται ότι θα αντικαταστήσει πλήρως τις εισαγωγές πρώτης ύλης για το εργοστάσιο πολυπροπυλενίου. Το έργο αυτό βρίσκεται στη φάση εκπόνησης των µελετών. Παράλληλα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής µεταλλοποιηµένου φιλµ (metaliser) από το εργοστάσιο της Κοµοτηνής. Τα νέα προϊόντα θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την κερδοφορία του κλάδου και εκτιµάται ότι θα αυξήσουν κατά 300 ευρώ την προστιθέµενη αξία ανά τόνο προϊόντος, ανεβάζοντας τη συνολικά σε ευρώ περίπου. Οι επενδύσεις στον πετροχηµικό τοµέα συνοψίζονται κυρίως σε επενδύσεις πολυπροπυλενίου (2,9 εκατ. ευρώ) και σε επενδύσεις που αφορούν τροποποιήσεις εξοπλισµού, κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και χώρων διακίνησης, κλπ. (3,8 εκατ. ευρώ).

12 Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συµµετέχει µε 49% σε κοινοπραξία µε την αυστριακή ΟΜV στην έρευνα τριών περιοχών στην Αλβανία. Το 2003 συνεχίστηκαν οι γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, η γεώτρηση όµως στην περιοχή του Αργυρόκαστρου δεν ήταν θετική. Ήδη όµως έχει ξεκινήσει µία άλλη γεώτρηση, η οποία έχει σχεδιασθεί να διατρήσει πετρελαιοπιθανή δοµή στην περιοχή της Αυλώνας σε βάθος µέτρων και η οποία εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεµβρίου Με την εξαγορά της JUGOPETROL, αποκτήθηκαν και δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης σε τρεις θαλάσσιες περιοχές του Μαυροβουνίου. Σε κοινοπραξία µε την αγγλική εταιρεία RAMCO έχουν ξεκινήσει ήδη γεωφυσικές έρευνες µε σκοπό την οριστικοποίηση δοµών και τον προσδιορισµό θέσεων για την εκτέλεση γεωτρήσεων. Εκτιµάται ότι η πρώτη γεώτρηση θα ξεκινήσει περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Τον Ιανουάριο του 2003 συµφωνήθηκε ότι η Ramco θα προχωρήσει µε δικές της δαπάνες σε προηγµένες τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες και στη συνέχεια σε γεώτρηση για τον εντοπισµό κοιτάσµατος υδρογονανθράκων. Επιπλέον, συµφωνήθηκε ότι σε περίπτωση ανακάλυψης υδρογονανθράκων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαχειριστεί από κοινού µε τη Ramco (co-operator) τις εργασίες ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων. Οι σχετικές µελέτες ολοκληρώθηκαν εντός του έτους και το Σεπτέµβριο άρχισαν οι γεωφυσικές έρευνες (σεισµικά) για εντοπισµό κοιτασµάτων. Όπως είναι γνωστό το πολιτικό κλίµα στη Λιβύη παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό αλλαγές µε στόχο την προσέλευση διεθνών επενδυτών, κυρίως στο τοµέα της Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, όπου η Λιβύη διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα µε χαµηλό κόστος παραγωγής. Επιπρόσθετα, η Λιβύη είναι ένας από τους προµηθευτές πετρελαίου των Ελληνικών διυλιστηρίων και ένας εν δυνάµει προµηθευτής της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Γι αυτούς τους λόγους η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη Λιβύη µε στόχο την εύρεση επενδυτικών ευκαιριών. Η εταιρεία συµµετέχει από τον Ιούνιο του 2003 µε 20% σε κοινοπραξία µε τις πετρελαϊκές εταιρείες WOODSIDE Αυστραλίας (45%), REPSOL Ισπανίας(35%). Η κοινοπραξία υπέγραψε τον Νοέµβριο 2003 συµφωνία διάρκειας 30 ετών µε το Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίου για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές της Β Λιβύης. Η πρώτη φάση, εξαετούς διάρκειας, περιλαµβάνει την εκτέλεση γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών και 13 ερευνητικών γεωτρήσεων

13 συνολικού προϋπολογισµού για την κοινοπραξία 110 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον προβλέπεται η µελέτη του κοιτάσµατος ATCHAN και η ενδεχόµενη εµπορική του εκµετάλλευση. Επίσης η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 43% σε κοινοπραξία µε τη Χιλιανή εταιρεία SIPETROL (37%) και την αυστραλιανή ΟIL SEARCH (20%) και έχει υποβάλλει προσφορά για την παραχώρηση πέντε περιοχών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Το έργο έχει προχωρήσει και βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε το Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίου. Τέλος συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισµό και άλλων επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε άλλες διεθνείς εταιρίες.

14 Τεχνικές Μελέτες (Engineering) Μέχρι και σήµερα, τα 2/3 των εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ αφορούν στις µεγάλες επενδύσεις του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα διυλιστήρια, τις πετροχηµικές µονάδες, την ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και την κατασκευή των δικτύων µετα-φοράς φυσικού αερίου της ΕΠΑ και του τερ-µατικού σταθµού LNG. Παράλληλα όµως, η εταιρία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην ανάληψη εργασιών τρίτων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (π.γ..μ., Κύπρο και Ιορδανία).

15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2004 Οι προοπτικές κερδοφορίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της για το 2004 είναι γενικά θετικές. Η διεθνής συγκυρία επηρεάζει τις τιµές του αργού και κατά συνέπεια τον κύκλο εργασιών του Οµίλου. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε την προσπάθεια για εξυγίανση των ηµοσίων Οικονοµικών, την επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών, τη συνέχιση των εισροών Ευρωπαϊκών πόρων και τις αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004, ενισχύουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας τα προσεχή χρόνια. Επίσης, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 2004) και η βελτίωση του πολιτικού και οικονοµικού κλίµατος στις χώρες των Βαλκανίων (ιδιαίτερα της Βουλγαρίας), εκτιµάται ότι δηµιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται και επεκτείνεται ο Όµιλος. Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα του Οµίλου για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του και δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η παραγωγή υδρογονανθράκων οι κύριες πηγές κερδοφορίας θα εξακολουθήσουν να είναι η ιύλιση και η Εµπορία. Πιο συγκεκριµένα: ιύλιση Τα διεθνή περιθώρια διύλισης (σε δολάρια) αναµένεται να κυµανθούν σε παρόµοια επίπεδα µε το Η συνεχιζόµενη όµως διολίσθηση του δολαρίου (ΗΠΑ) είναι πιθανό να προκαλέσει µείωση στα περιθώρια διύλισης σε ευρώ. Η παραγωγή του ιυλιστηρίου Ασπροπύργου εκτιµάται ότι θα µειωθεί λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης του (maintenance shut-down) στο τέλος του τρίτου τριµήνου του Παράλληλα, αναµένεται αύξηση στη ζήτηση προϊόντων πετρελαίου και ειδικότερα για καύσιµα θέρµανσης (ήδη το πρώτο τρίµηνο 2004 υπάρχει αύξηση) και κίνησης από τις θυγατρικές εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αναµένεται επιπλέον σηµαντική αύξηση στην παραγωγή και πωλήσεις του ιυλιστηρίου ΟΚΤΑ εξαιτίας της υλοποίησης της προσφάτως υπογραφείσας σύµβασης πώλησης προϊόντων πετρελαίου µε την Macpetrol (κρατική εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών στην π.γ..μ.). Χηµικά Το 2004 αναµένεται ότι η αγορά πετροχηµικών προϊόντων και ιδιαιτέρως των προϊόντων πολυπροπυλενίου θα ανακάµψει σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, µε αποτέλεσµα τα περιθώρια κέρδους να κυµανθούν σε υψηλότερο επίπεδο. Οι µονάδες πολυπροπυλενίου και ΒΟΡΡ φίλµ εκτιµάται ότι θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην κερδοφορία της Εταιρίας και του Οµίλου. Γι αυτό το λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αύξηση του µεριδίου αγοράς αυτών των προϊόντων στην εγχώρια αγορά και την επέκταση των εξαγωγών σε γειτονικές χώρες. Έρευνα & Εκµετάλλευση Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για δηµιουργία χαρτοφυλακίου έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων προβλέπεται κατά το 2004 η συνέχιση των δραστηριοτήτων έρευνας στην Αλβανία, το

16 Μαυροβούνιο και τη Λιβύη. Παράλληλα, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να αξιολογεί διάφορες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε συνεργασία µε άλλες δυτικές ή/και τοπικές εταιρίες. Όπως είναι αναµενόµενο, ο τοµέας θα συνεχίσει να παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσµατα µέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή υδρογονανθράκων. Λοιπές θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις συµµετοχές Τα αποτελέσµατα των λοιπών θυγατρικών και συνδεδεµένων επιχειρήσεων του Οµίλου για το έτος 2004 εκτιµάται ότι θα είναι σηµαντικά βελτιωµένα σε σχέση µε το Στην εµπορία καυσίµων και λιπαντικών αναµένεται βελτίωση της µικτής κερδοφορίας της ΕΚΟ-ΕΛ Α, ως αποτέλεσµα της εκτιµώµενης αύξησης των πωλούµενων όγκων και διεύρυνσης των περιθωρίων εµπορίας. Η αύξηση των πωλήσεων εκτιµάται ότι θα προκύψει κυρίως από την αύξηση της κατανάλωσης σε καύσιµα κίνησης και θέρµανσης, την αύξηση του µεριδίου αγοράς της ΕΚΟ και την επέκταση του δικτύου εµπορίας. Αναµένεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της HELLENIC PETROLEUM CYPRUS καθώς εντός του 2004 θα σταµατήσει η λειτουργία του ιυλιστηρίου Κύπρου, το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση του περιθωρίου εµπορίας. Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εκµετάλλευση των δύο ιδιόκτητων δεξαµενοπλοίων (Μελίνα και Ειρήνη) είναι πολύ θετικά καθώς συµβάλουν στη µείωση του µεταφορικού κόστους και τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών. Στο χώρο των µηχανολογικών µελετών και κατασκευών η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αναµένεται να διατηρήσει την κερδοφορία της αναπτύσσοντας νέες εργασίες εντός και εκτός Ελλάδος. Επιχειρηµατικοί Στόχοι Σήµερα, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. Με σκοπό την ανάπτυξη του σε ισχυρό διεθνή ενεργειακό όµιλο η στρατηγική του Οµίλου και της Εταιρίας επικεντρώνεται στα εξής σηµεία : την περαιτέρω καθετοποίηση και διεύρυνση του φάσµατος δραστηριοτήτων και των παραγο- µένων ενεργειακών προϊόντων (παραγωγή υδρογονανθράκων, µεταφορές αργού και προϊόντων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), την ευρύτερη γεωγραφική επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των κοινωνικών του εταίρων µε τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται και την προσφορά -σε ανταγωνιστικές τιµές- προϊόντων υψηλής ποιότητας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

17 Για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών στόχων το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προβλέπει επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της (έρευνα & παραγωγή υδρογονανθράκων, διύλιση και εµπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

18 Η Γ.Σ. της αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων από το ΧΑ κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ύψους 102,2 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Το µέρος του επενδυτικού προγράµµατος, ύψους 32,7 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν θα χρηµατοδοτηθεί από το υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ, θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΟΜΊΛΟΥ

20

21

22 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α..Τ. Σ

23 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Α..Τ. Ρ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΒΛΑΧΟΣ Α..Τ. Μ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.ΣΟΛΩΜΟΣ Α..Τ. Κ.1346 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της χρήσεως 2003, η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τις ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 25 Φεβρουαρίου 2004 Πιστοποιητικό µας Ελέγχου. Κατά τη γνώµη µας η προαναφεροµένη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ Μ. ΣΟΕΛ ΑΜ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε.

24 Θυγατρικές, Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχές Πλην της µητρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ο Όµιλος περιλαµβάνει εννέα θυγατρικές εταιρίες, τρεις συνδεδε-µένες επιχειρήσεις µε άσκηση διοίκησης και πέντε εταιρίες µε συµµετοχή από 6,6% έως 50%. Περιλαµβάνει επίσης πέντε κοινοπραξίες µε ενοχικά δικαιώµατα από 20% έως 49%. Η µέθοδος ενοποίησης κάθε εταιρίας/κοινοπραξίας, το ποσοστό συµµετοχής και η αξία συµµετοχής την 31 εκεµβρίου 2003 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

25

26

27 Ανάλυση ανά ραστηριότητα 0 πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τις επενδύσεις και το ενεργητικό των πέντε διαφορετικών δραστηριοτήτων του Οµίλου. Οι διεταιρικές σχέσεις έχουν αφαιρεθεί.

28

29

30

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ

32

33

34

35

36

37 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Αποσπάσµατα από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Το πλήρες set των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαµβάνει το πιστοποιητικό ελέγχου, τις οικονοµικές καταστάσεις και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, τα οποία είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας.

38

39

40

41 ιαφορές από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συµφωνία των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Αποτελεσµάτων που συντάχθηκαν µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν από τα ιεθνή Λο-γιστικά Πρότυπα για τις χρήσεις 2003 και 2002.

42

43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ Επωνυµία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιακριτικός τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ε ΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ήµος Αθηναίων Λ. Αµαλίας 54, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Ταχυδροµική Θυρίδα: 1085, Αθήνα Τηλ.: , Fax: , Tlx: , , , , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνια, Ελευσίνα Τηλ.: Fax: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχυδροµική Θυρίδα , Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι Τηλ.:

44 Fax:

45 Οι έξι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου λειτουργούν στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα Τηλ.: Fax: DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E. Ε ΡΑ: Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: 170 Χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , , Fax: /9, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τηλ.: /70 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , Fax: Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: S276 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: ,

46 Fax: Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: 3410 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ήµος Σχεδώρου, Νοµού Θεσσαλονίκης Τηλ.: Fax:

47 Καταχώρηση Εταιρίας Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 2443/06/B/86/23. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: ΦΑΒΕ Αθηνών Νοµική Υπόσταση Εταιρίας Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε µε το Ν. 87/1975 (ΦΕΚ 152 Α ), µετονοµάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε το N. 2593/98 (59A/ ) που τροποποίησε και το Καταστατικό της την 20 Μαρτίου Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά τη ν απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, την 13η Φεβρουαρίου 2002 και συµπληρωµατικά από τον Κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α ), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. ιάρκεια Εταιρίας Μέχρι την 31 εκεµβρίου 2100 και δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Σκοπός Εταιρίας Η άσκηση εµπορικής, βιοµηχανικής και ερευ-νητικής δραστηριότητας σχετικά µε τους υδρο-γονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 4 του Καταστατικού της. Ενδεικτικά περιλαµβάνουν: Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. ιύλιση αργού πετρελαίου, κατεργασία πρώτων υλών, παραγωγή προϊόντων πετρελαίου, χηµικών και πετροχηµικών. Προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση αργού πετρελαίου και προϊόντων του. ιάθεση και εµπορία προϊόντων πετρελαίου, χηµικών και πετροχηµικών. Εµπορία, παραγωγή και εκµετάλλευση κάθε άλλης µορφής ενέργειας. Παροχή συµβουλών επί θεµάτων υδρογονανθράκων και µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εκµετάλλευση και διαχείριση έργων συναφών µε θέµατα υδρογονανθράκων. Συµβάσεις µε το ηµόσιο για ανάληψη της άσκησης και διαχείρισης των δικαιωµάτων και συµφερόντων αυτού, που έχουν αντικείµενο συναφές προς τους σκοπούς της εταιρίας Εταιρική Χρήση ωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανου-αρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου, κάθε έτους. Ελεγχος Στοιχείων

48 Τα νόµιµα στοιχεία διατίθενται για έλεγχο στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρίας. Οι ετήσιοι λογαριασµοί (οικονοµικές καταστά-σεις) της Εταιρίας ελέγχονται από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών και από ελεγκτή εγνωσµένου διεθνούς κύρους. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα, στο ποσό των ,12 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµα-στικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,18 ευρώ η καθεµία και είναι πλήρως καταβεβληµένο.

49 Στοιχεία Καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των µετά ψήφου µετοχών της Εταιρίας µετά από κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές και έχουν άυλη µορφή, ως χρόνος δε έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της εταιρίας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστα-τικό της και ειδικότερα για: Τροποποιήσεις του Καταστατικού, εφ όσον δεν απαγορεύεται ρητά από το ίδιο το Κατα-στατικό ή το νόµο. Εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των τακτικών ελεγκτών και του διεθνούς ελεγκτή. Έγκριση του Ισολογισµού της Εταιρίας. ιάθεση των ετήσιων κερδών. Έκδοση δανείου δια µετατρέψιµων σε µετο-χές οµολογιών. Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας. ιορισµό εκκαθαριστών. ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολι-τική ανάπτυξη της Εταιρίας, εποπτεύει και ελέ-γχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Σύµβαση ιαχείρισης και Έλεγχος Τήρησής της Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων που περιέχει όλα τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας.

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα