ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση 66 Εµπορία Πετρελαιοειδών 67 Πετροχηµικά 68 Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων 69 Τεχνικές Μελέτες (Engineering) 70 Προοπτικές Επιχειρηµατικοί Στόχοι 74 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου 74 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 75 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 76 Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές 78 Θυγατρικές, Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχές 80 Ανάλυση ανά δραστηριότητα 82 Συνοπτική ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση 84 Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρίας 84 Αποτελέσµατα Χρήσης 85 Ισολογισµός 86 Ταµειακές Ροές Χρήσης Συνοπτικός Ισολογισµός

2 90 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 91 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 92 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 93 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 94 ιαφορές από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 96 Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρίας και Οµίλου 99 Στοιχεία Καταστατικού 101 Ορκωτοί Λογιστές

3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα παρακάτω στοιχεία έχουν επιλεγεί από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ετών 2000, 2001, 2002 και Οι καταστά-σεις αυτές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ernst & Young και από τους ορκωτούς ελε-γκτές του Σ.Ο.Λ. κ.κ. Σ. Λορεντζιάδη και Ε. Πετεινό παρουσιάζονται µε συνο-δευτικά σχόλια σε επόµενες ενότητες. (*) Υπό την αίρεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της (1) Συµπεριλαµβάνονται διαθέσιµα και χρεόγραφα.

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το έτος 2003 η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε µέτριο ρυθµό ανάπτυξης έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως από τον πόλεµο στο Ιράκ και τη δράση της διεθνούς τροµοκρατίας. H πραγµατική αύξηση του παγκόσµιου Α.Ε.Π. για το 2003 ήταν 2,5% σε σχέση µε 1,7% το Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε σε χώρες της Ασίας (π.χ. Κίνα, Ινδία) καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Ρωσία, Βουλγαρία), ενώ οι οικονοµικά ανεπτυγµένες περιοχές (π.χ. Βόρεια Αµερική, Ε.Ε.) είχαν µικρότερη ανάπτυξη. Σε αντίθεση µε τη µικρή ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ (0,5%) το Α.Ε.Π. της Ελλάδας για το έτος 2003 αυξήθηκε κατά 4,0%. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ενίσχυση της Εθνικής Οικονοµίας ήταν η αποκλιµάκωση των επιτοκίων, η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής, οι µεγάλες επενδύσεις για τα Ολυµπιακά έργα και οι επιχορηγήσεις από το Γ ΚΠΣ. Κατά τη διάρκεια του 2003 η µέση ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ) κυµάνθηκε περί τα 1,130 δολάρια, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση (19,8%) σε σχέση µε το µέσο επίπεδο του 2002 (0,943 δολάρια). Η µέση τιµή του αργού πετρελαίου Brent για το 2003 διαµορφώθηκε στα $28,70/Bbl έναντι $25,21/Bbl το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 13,8%. Ειδικότερα, η τιµή του αργού πετρελαίου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003 συνέχισε την ανοδική της πορεία που ξεκίνησε από τα µέσα του Νοεµβρίου 2002 ($22,83/Bbl) φθάνοντας στην υψηλότερη τιµή της στις 2 Μαρτίου 2003 ($34,25/Bbl). Η αύξηση αυτή προέκυψε κυρίως από τη µείωση της παραγωγής της Βενεζουέλας και της Νιγηρίας (λόγω απεργιών) καθώς επίσης και από την αύξηση της ζήτησης για αποθεµατοποίηση ενόψει του πολέµου στο Ιράκ. Λίγες µέρες µετά την έναρξη του πολέµου στο Ιράκ οι τιµές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση για να φτάσουν στη χαµηλότερη τιµή του έτους στο τέλος Απριλίου ($23,10/Bbl). Στην περίοδο που ακολούθησε το πετρέλαιο κινήθηκε ανοδικά κλείνοντας στις 31 εκεµβρίου στα $30,20/Bbl. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ανέκαµψαν από τα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας στα οποία είχαν παραµείνει για τους πρώτους οκτώ µήνες του Ειδικότερα, το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαµορφώθηκε κατά το 2003 σε $3,19/Bbl έναντι $1,65/Bbl το Η αύξηση των περιθωρίων διύλισης είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιριών του κλάδου και βοήθησε ώστε να απορροφηθούν οι αρνητικές επιδράσεις από την ενίσχυση της ισοτιµίας του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ). Σε παγκόσµιο επίπεδο η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου το 2003 παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξης του 1,4% (εκτίµηση). Στην Ελληνική αγορά η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου αναπτύχθηκε αρκετά περισσότερο ως αποτέλεσµα των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειµώνα (αύξηση ζήτησης για πετρέλαιο θέρµανσης) καθώς και της ευρύτερης ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στην Εθνική Οικονοµία. Τα εγχώρια περιθώρια διύλισης (σε ευρώ) είχαν παρόµοια εξέλιξη

5 µε τα διεθνή περιθώρια διύλισης, παρόλο που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ανοδικά επίσης κινήθηκαν και τα περιθώρια εµπορίας ως αποτέλεσµα κυρίως της βελτίωσης των περιθωρίων εµπορίας στην εσωτερική αγορά.

6 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Οι επενδύσεις του Οµίλου στη διετία ανήλθαν στο ύψος των 525,6 εκατ. ευρώ. Η επενδυτική δραστηριότητα του 2003 έχει να επιδείξει σειρά σηµαντικών προγραµµάτων, τα κυριότερα των οποίων είναι: 1. Η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου στην Ελλάδα, µε την επιτυχηµένη απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία και στη Λιβύη. 3. Η αξιοποίηση της πλήρως καθετοποιηµένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου, για ενίσχυση της θέσης στα Πετροχηµικά. 4. Η µείωση του µεταφορικού κόστους και η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών, µετά την αγορά και εκµετάλλευση δεξαµενόπλοιου διπλών τοιχωµάτων και διπλού πυθµένα για µεταφορά προϊόντων. 5. Παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα από το 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς καυσίµων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης και Μαυροβουνίου, έγινε η αγορά ενός πετρελαιοφόρου πλοίου ολικής χωρητικότητας κόρων. 7. Στην ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε., τα κυριότερα έργα επικεντρώθηκαν στην αναβάθµιση και επέκταση του δικτύου πρατηρίων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών. 8. Το 2003 τέθηκαν τα θεµέλια για την είσοδο του Οµίλου στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Απρίλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε τη σύσταση της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, η οποία και ανέλαβε την υλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 390 MW στο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Η προηγούµενη συνεργασία για ηλεκτροπαραγωγή της εταιρίας µε την κοινοπραξία TRACTEBEL EGI - ΑΕΓΕΚ διακόπηκε µετά από αίτηµα της TRACTEBEL EGI, λόγω αλλαγής στην επενδυτική της στρατηγική. 9. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η εµπορική λειτουργία του αγωγού Ασπροπύργου ιεθνούς Αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος για τη µεταφορά αεροπορικών καυσίµων. Επίσης, ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε την ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., το ποσοστό συµµετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Εταιρία Αγωγού Καυσίµου Αεροδροµίου Αθηνών αυξήθηκε από 34% σε 50%.

7 Η χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος καλύφθηκε µέσω της κερδοφορίας των εταιριών του Οµίλου και µε µακροπρόθεσµο δανεισµό. Στο εσωτερικό, συνεχίσθηκαν τα διάφορα έργα στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας, τα κυριότερα των οποίων είναι: 1. Επέκταση υποδοµής και αύξηση δυναµικότητας διυλιστηρίων. 2. Μονάδες αποθείωσης ΒΕΑ/ΒΕΘ. 3. Μονάδα ΤΑΜΕ. 4. Εκσυγχρονισµός µονάδας αναµόρφωσης νάφθας.

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ιύλιση / ιάθεση Η διύλιση/διάθεση αποτελεί την κύρια και πλέον κερδοφόρα δραστηριότητα της εταιρίας µε διυλιστήρια στον Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα (πρώην Πετρόλα Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.) συνολικής δυναµικότητας 16,45 εκ. τόνων το χρόνο µε εκτεταµένα δίκτυα αποθήκευσης και διανοµής, που ενισχύθηκαν σηµαντικά µετά την απορρόφηση της Πετρόλα και σύνδεση µέσω αγωγών µε γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας πετρελαίου. Η παραγωγή των διυλιστηρίων -στην οποία προστίθενται εποχιακές εισαγωγές κυρίως ντήζελδιατίθεται στις εταιρίες εµπορίας πετρελαίου, ενώ καλύπτει και το σύνολο των αναγκών της ΕΗ και των ενόπλων δυνάµεων. Σε επίπεδο εµπορίας η εταιρία, µέσω της θυγατρικής ΕΚΟ-ΕΛ Α, εφοδιάζει σηµαντικό τµήµα της εγχώριας αγοράς και επεκτείνεται συστηµατικά µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων στην π.γ..μ., στην Αλβανία, στην ηµοκρατία της Γεωργίας, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στο Μαυροβούνιο και στην Κύπρο. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2003 δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην προετοιµασία των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή και διάθεση εντός του 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Εντός αυτού του πλαισίου έγιναν σηµαντικές επενδύσεις για ανανέωση και αναβάθµιση του εξοπλισµού και των τεσσάρων διυλιστηρίων του Οµίλου.

9 Εµπορία Πετρελαιοειδών * Περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε., ΕΚΟ GEORGIA L.T.D., GLOBAL S.A. και JUGOPETROL. Οι εµπορικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν το 2003 σε 5,1 εκατ. τόνους. Το µερίδιο αγοράς της ΕΚΟ ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. κατά το 2002 ήταν 18,5 % στην εσωτερική αγορά, 34,1 % στη διεθνή και 23,7% στο σύνολο της αγοράς. Κατά το 2003 τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν σε 18,9%, 35,5% και 23,7%. Έτσι η ΕΚΟ ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. εξακολουθεί να παραµένει η πρώτη εταιρία στην εσωτερική, στη διεθνή και στη συνολική αγορά πετρελαίου της χώρας. Η κερδοφορία του κλάδου εµπορίας βελτιώθηκε και έφτασε τα 30,6 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 22,6 εκατ. ευρώ το Το 2003 η ΕΚΟ κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά µία οµάδα νέων προϊόντων µε το εµπορικό όνοµα Kinitron, τα οποία εξασφαλίζουν οικονοµία καυσίµου, καλύτερες επιδόσεις του κινητήρα και καθαρότερο περιβάλλον. Ειδικά η βενζίνη Super αµόλυβδη Kinitron 100 και το πετρέλαιο κίνησης Kinitron 2005, λόγω της µειωµένης περιεκτικότητας τους σε θείο, πληρούν από σήµερα τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Επισηµαίνεται ότι αυτά τα προϊόντα έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής από τους καταναλωτές και έχουν διεισδύσει επιτυχώς στην αγορά. Στα πλαίσια της διεθνούς επέκτασης του Οµίλου στην εµπορία πετρελαιοειδών, συνεχίσθηκε η επέκταση του δικτύου µε το εµπορικό σήµα ΕΚΟ µε την πλήρη λειτουργία στο πλαίσιο του Οµίλου των θυγατρικών στο Μαυροβούνιο και στην Κύπρο. Παράλληλα, συνεχίζεται η οργανική ανάπτυξη των ΕΚΟ YU AD BEOGRAD, ΕΚΟ-ELDA BULGARIA ΕAD, EKO GEORGIA και GLOBAL Αλβανίας.

10 Ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια δραστηριοποιείται σήµερα σε επτά χώρες εκτός Ελλάδος (Κύπρος, π.γ..μ., Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Γεωργία) όπου διαθέτει τον έλεγχο ενός διυλιστηρίου και δίκτυο 150 ιδιόκτητων πρατηρίων. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών από το δίκτυο του Οµίλου στο εξωτερικό υπερβαίνουν σήµερα το 1 εκατ. τόνους ετησίως, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τις εγκαταστάσεις διύλισης του Οµίλου.

11 Πετροχηµικά * Περιλαµβάνεται και η DIAX0N Α.Β.Ε.Ε. Οι δράσεις της Εταιρίας για το 2003, εστιάστηκαν στην αξιοποίηση της πλήρως καθετοποιηµένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση της θέσεως του Οµίλου στα Πετροχηµικά. Με αυτόν το στόχο, το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε επένδυση ύψους 45 εκατοµµυρίων ευρώ για τον διπλασιασµό της παραγωγής προπυλενίου στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (από 90 χιλιάδες τόνους που είναι σήµερα). Αποτέλεσµα αυτής της επένδυσης, θα είναι η δηµιουργία µίας πλήρως αυτοδύναµης καθετοποιηµένης αλυσίδας παραγωγής πετροχηµικών προϊόντων, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου Πετροχηµικών, καθώς η παραγωγή από τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου εκτιµάται ότι θα αντικαταστήσει πλήρως τις εισαγωγές πρώτης ύλης για το εργοστάσιο πολυπροπυλενίου. Το έργο αυτό βρίσκεται στη φάση εκπόνησης των µελετών. Παράλληλα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής µεταλλοποιηµένου φιλµ (metaliser) από το εργοστάσιο της Κοµοτηνής. Τα νέα προϊόντα θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την κερδοφορία του κλάδου και εκτιµάται ότι θα αυξήσουν κατά 300 ευρώ την προστιθέµενη αξία ανά τόνο προϊόντος, ανεβάζοντας τη συνολικά σε ευρώ περίπου. Οι επενδύσεις στον πετροχηµικό τοµέα συνοψίζονται κυρίως σε επενδύσεις πολυπροπυλενίου (2,9 εκατ. ευρώ) και σε επενδύσεις που αφορούν τροποποιήσεις εξοπλισµού, κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και χώρων διακίνησης, κλπ. (3,8 εκατ. ευρώ).

12 Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συµµετέχει µε 49% σε κοινοπραξία µε την αυστριακή ΟΜV στην έρευνα τριών περιοχών στην Αλβανία. Το 2003 συνεχίστηκαν οι γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, η γεώτρηση όµως στην περιοχή του Αργυρόκαστρου δεν ήταν θετική. Ήδη όµως έχει ξεκινήσει µία άλλη γεώτρηση, η οποία έχει σχεδιασθεί να διατρήσει πετρελαιοπιθανή δοµή στην περιοχή της Αυλώνας σε βάθος µέτρων και η οποία εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεµβρίου Με την εξαγορά της JUGOPETROL, αποκτήθηκαν και δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης σε τρεις θαλάσσιες περιοχές του Μαυροβουνίου. Σε κοινοπραξία µε την αγγλική εταιρεία RAMCO έχουν ξεκινήσει ήδη γεωφυσικές έρευνες µε σκοπό την οριστικοποίηση δοµών και τον προσδιορισµό θέσεων για την εκτέλεση γεωτρήσεων. Εκτιµάται ότι η πρώτη γεώτρηση θα ξεκινήσει περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Τον Ιανουάριο του 2003 συµφωνήθηκε ότι η Ramco θα προχωρήσει µε δικές της δαπάνες σε προηγµένες τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες και στη συνέχεια σε γεώτρηση για τον εντοπισµό κοιτάσµατος υδρογονανθράκων. Επιπλέον, συµφωνήθηκε ότι σε περίπτωση ανακάλυψης υδρογονανθράκων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαχειριστεί από κοινού µε τη Ramco (co-operator) τις εργασίες ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων. Οι σχετικές µελέτες ολοκληρώθηκαν εντός του έτους και το Σεπτέµβριο άρχισαν οι γεωφυσικές έρευνες (σεισµικά) για εντοπισµό κοιτασµάτων. Όπως είναι γνωστό το πολιτικό κλίµα στη Λιβύη παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό αλλαγές µε στόχο την προσέλευση διεθνών επενδυτών, κυρίως στο τοµέα της Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, όπου η Λιβύη διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα µε χαµηλό κόστος παραγωγής. Επιπρόσθετα, η Λιβύη είναι ένας από τους προµηθευτές πετρελαίου των Ελληνικών διυλιστηρίων και ένας εν δυνάµει προµηθευτής της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Γι αυτούς τους λόγους η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη Λιβύη µε στόχο την εύρεση επενδυτικών ευκαιριών. Η εταιρεία συµµετέχει από τον Ιούνιο του 2003 µε 20% σε κοινοπραξία µε τις πετρελαϊκές εταιρείες WOODSIDE Αυστραλίας (45%), REPSOL Ισπανίας(35%). Η κοινοπραξία υπέγραψε τον Νοέµβριο 2003 συµφωνία διάρκειας 30 ετών µε το Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίου για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές της Β Λιβύης. Η πρώτη φάση, εξαετούς διάρκειας, περιλαµβάνει την εκτέλεση γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών και 13 ερευνητικών γεωτρήσεων

13 συνολικού προϋπολογισµού για την κοινοπραξία 110 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον προβλέπεται η µελέτη του κοιτάσµατος ATCHAN και η ενδεχόµενη εµπορική του εκµετάλλευση. Επίσης η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 43% σε κοινοπραξία µε τη Χιλιανή εταιρεία SIPETROL (37%) και την αυστραλιανή ΟIL SEARCH (20%) και έχει υποβάλλει προσφορά για την παραχώρηση πέντε περιοχών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Το έργο έχει προχωρήσει και βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε το Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίου. Τέλος συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισµό και άλλων επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε άλλες διεθνείς εταιρίες.

14 Τεχνικές Μελέτες (Engineering) Μέχρι και σήµερα, τα 2/3 των εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ αφορούν στις µεγάλες επενδύσεις του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα διυλιστήρια, τις πετροχηµικές µονάδες, την ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και την κατασκευή των δικτύων µετα-φοράς φυσικού αερίου της ΕΠΑ και του τερ-µατικού σταθµού LNG. Παράλληλα όµως, η εταιρία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην ανάληψη εργασιών τρίτων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (π.γ..μ., Κύπρο και Ιορδανία).

15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2004 Οι προοπτικές κερδοφορίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της για το 2004 είναι γενικά θετικές. Η διεθνής συγκυρία επηρεάζει τις τιµές του αργού και κατά συνέπεια τον κύκλο εργασιών του Οµίλου. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε την προσπάθεια για εξυγίανση των ηµοσίων Οικονοµικών, την επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών, τη συνέχιση των εισροών Ευρωπαϊκών πόρων και τις αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004, ενισχύουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας τα προσεχή χρόνια. Επίσης, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 2004) και η βελτίωση του πολιτικού και οικονοµικού κλίµατος στις χώρες των Βαλκανίων (ιδιαίτερα της Βουλγαρίας), εκτιµάται ότι δηµιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται και επεκτείνεται ο Όµιλος. Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα του Οµίλου για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του και δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η παραγωγή υδρογονανθράκων οι κύριες πηγές κερδοφορίας θα εξακολουθήσουν να είναι η ιύλιση και η Εµπορία. Πιο συγκεκριµένα: ιύλιση Τα διεθνή περιθώρια διύλισης (σε δολάρια) αναµένεται να κυµανθούν σε παρόµοια επίπεδα µε το Η συνεχιζόµενη όµως διολίσθηση του δολαρίου (ΗΠΑ) είναι πιθανό να προκαλέσει µείωση στα περιθώρια διύλισης σε ευρώ. Η παραγωγή του ιυλιστηρίου Ασπροπύργου εκτιµάται ότι θα µειωθεί λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης του (maintenance shut-down) στο τέλος του τρίτου τριµήνου του Παράλληλα, αναµένεται αύξηση στη ζήτηση προϊόντων πετρελαίου και ειδικότερα για καύσιµα θέρµανσης (ήδη το πρώτο τρίµηνο 2004 υπάρχει αύξηση) και κίνησης από τις θυγατρικές εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αναµένεται επιπλέον σηµαντική αύξηση στην παραγωγή και πωλήσεις του ιυλιστηρίου ΟΚΤΑ εξαιτίας της υλοποίησης της προσφάτως υπογραφείσας σύµβασης πώλησης προϊόντων πετρελαίου µε την Macpetrol (κρατική εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών στην π.γ..μ.). Χηµικά Το 2004 αναµένεται ότι η αγορά πετροχηµικών προϊόντων και ιδιαιτέρως των προϊόντων πολυπροπυλενίου θα ανακάµψει σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, µε αποτέλεσµα τα περιθώρια κέρδους να κυµανθούν σε υψηλότερο επίπεδο. Οι µονάδες πολυπροπυλενίου και ΒΟΡΡ φίλµ εκτιµάται ότι θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην κερδοφορία της Εταιρίας και του Οµίλου. Γι αυτό το λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αύξηση του µεριδίου αγοράς αυτών των προϊόντων στην εγχώρια αγορά και την επέκταση των εξαγωγών σε γειτονικές χώρες. Έρευνα & Εκµετάλλευση Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για δηµιουργία χαρτοφυλακίου έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων προβλέπεται κατά το 2004 η συνέχιση των δραστηριοτήτων έρευνας στην Αλβανία, το

16 Μαυροβούνιο και τη Λιβύη. Παράλληλα, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να αξιολογεί διάφορες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε συνεργασία µε άλλες δυτικές ή/και τοπικές εταιρίες. Όπως είναι αναµενόµενο, ο τοµέας θα συνεχίσει να παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσµατα µέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή υδρογονανθράκων. Λοιπές θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις συµµετοχές Τα αποτελέσµατα των λοιπών θυγατρικών και συνδεδεµένων επιχειρήσεων του Οµίλου για το έτος 2004 εκτιµάται ότι θα είναι σηµαντικά βελτιωµένα σε σχέση µε το Στην εµπορία καυσίµων και λιπαντικών αναµένεται βελτίωση της µικτής κερδοφορίας της ΕΚΟ-ΕΛ Α, ως αποτέλεσµα της εκτιµώµενης αύξησης των πωλούµενων όγκων και διεύρυνσης των περιθωρίων εµπορίας. Η αύξηση των πωλήσεων εκτιµάται ότι θα προκύψει κυρίως από την αύξηση της κατανάλωσης σε καύσιµα κίνησης και θέρµανσης, την αύξηση του µεριδίου αγοράς της ΕΚΟ και την επέκταση του δικτύου εµπορίας. Αναµένεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της HELLENIC PETROLEUM CYPRUS καθώς εντός του 2004 θα σταµατήσει η λειτουργία του ιυλιστηρίου Κύπρου, το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση του περιθωρίου εµπορίας. Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εκµετάλλευση των δύο ιδιόκτητων δεξαµενοπλοίων (Μελίνα και Ειρήνη) είναι πολύ θετικά καθώς συµβάλουν στη µείωση του µεταφορικού κόστους και τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών. Στο χώρο των µηχανολογικών µελετών και κατασκευών η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αναµένεται να διατηρήσει την κερδοφορία της αναπτύσσοντας νέες εργασίες εντός και εκτός Ελλάδος. Επιχειρηµατικοί Στόχοι Σήµερα, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. Με σκοπό την ανάπτυξη του σε ισχυρό διεθνή ενεργειακό όµιλο η στρατηγική του Οµίλου και της Εταιρίας επικεντρώνεται στα εξής σηµεία : την περαιτέρω καθετοποίηση και διεύρυνση του φάσµατος δραστηριοτήτων και των παραγο- µένων ενεργειακών προϊόντων (παραγωγή υδρογονανθράκων, µεταφορές αργού και προϊόντων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), την ευρύτερη γεωγραφική επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των κοινωνικών του εταίρων µε τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται και την προσφορά -σε ανταγωνιστικές τιµές- προϊόντων υψηλής ποιότητας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

17 Για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών στόχων το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προβλέπει επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της (έρευνα & παραγωγή υδρογονανθράκων, διύλιση και εµπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

18 Η Γ.Σ. της αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων από το ΧΑ κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ύψους 102,2 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Το µέρος του επενδυτικού προγράµµατος, ύψους 32,7 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν θα χρηµατοδοτηθεί από το υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ, θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΟΜΊΛΟΥ

20

21

22 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α..Τ. Σ

23 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Α..Τ. Ρ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΒΛΑΧΟΣ Α..Τ. Μ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.ΣΟΛΩΜΟΣ Α..Τ. Κ.1346 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της χρήσεως 2003, η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τις ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 25 Φεβρουαρίου 2004 Πιστοποιητικό µας Ελέγχου. Κατά τη γνώµη µας η προαναφεροµένη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ Μ. ΣΟΕΛ ΑΜ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε.

24 Θυγατρικές, Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχές Πλην της µητρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ο Όµιλος περιλαµβάνει εννέα θυγατρικές εταιρίες, τρεις συνδεδε-µένες επιχειρήσεις µε άσκηση διοίκησης και πέντε εταιρίες µε συµµετοχή από 6,6% έως 50%. Περιλαµβάνει επίσης πέντε κοινοπραξίες µε ενοχικά δικαιώµατα από 20% έως 49%. Η µέθοδος ενοποίησης κάθε εταιρίας/κοινοπραξίας, το ποσοστό συµµετοχής και η αξία συµµετοχής την 31 εκεµβρίου 2003 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

25

26

27 Ανάλυση ανά ραστηριότητα 0 πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τις επενδύσεις και το ενεργητικό των πέντε διαφορετικών δραστηριοτήτων του Οµίλου. Οι διεταιρικές σχέσεις έχουν αφαιρεθεί.

28

29

30

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ

32

33

34

35

36

37 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Αποσπάσµατα από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Το πλήρες set των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαµβάνει το πιστοποιητικό ελέγχου, τις οικονοµικές καταστάσεις και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, τα οποία είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας.

38

39

40

41 ιαφορές από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συµφωνία των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Αποτελεσµάτων που συντάχθηκαν µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν από τα ιεθνή Λο-γιστικά Πρότυπα για τις χρήσεις 2003 και 2002.

42

43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ Επωνυµία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιακριτικός τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ε ΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ήµος Αθηναίων Λ. Αµαλίας 54, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Ταχυδροµική Θυρίδα: 1085, Αθήνα Τηλ.: , Fax: , Tlx: , , , , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνια, Ελευσίνα Τηλ.: Fax: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχυδροµική Θυρίδα , Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι Τηλ.:

44 Fax:

45 Οι έξι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου λειτουργούν στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα Τηλ.: Fax: DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E. Ε ΡΑ: Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: 170 Χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , , Fax: /9, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τηλ.: /70 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , Fax: Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: S276 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: 17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: ,

46 Fax: Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: 3410 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ήµος Σχεδώρου, Νοµού Θεσσαλονίκης Τηλ.: Fax:

47 Καταχώρηση Εταιρίας Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 2443/06/B/86/23. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: ΦΑΒΕ Αθηνών Νοµική Υπόσταση Εταιρίας Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε µε το Ν. 87/1975 (ΦΕΚ 152 Α ), µετονοµάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε το N. 2593/98 (59A/ ) που τροποποίησε και το Καταστατικό της την 20 Μαρτίου Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει µετά τη ν απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, την 13η Φεβρουαρίου 2002 και συµπληρωµατικά από τον Κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α ), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. ιάρκεια Εταιρίας Μέχρι την 31 εκεµβρίου 2100 και δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Σκοπός Εταιρίας Η άσκηση εµπορικής, βιοµηχανικής και ερευ-νητικής δραστηριότητας σχετικά µε τους υδρο-γονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 4 του Καταστατικού της. Ενδεικτικά περιλαµβάνουν: Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. ιύλιση αργού πετρελαίου, κατεργασία πρώτων υλών, παραγωγή προϊόντων πετρελαίου, χηµικών και πετροχηµικών. Προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση αργού πετρελαίου και προϊόντων του. ιάθεση και εµπορία προϊόντων πετρελαίου, χηµικών και πετροχηµικών. Εµπορία, παραγωγή και εκµετάλλευση κάθε άλλης µορφής ενέργειας. Παροχή συµβουλών επί θεµάτων υδρογονανθράκων και µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εκµετάλλευση και διαχείριση έργων συναφών µε θέµατα υδρογονανθράκων. Συµβάσεις µε το ηµόσιο για ανάληψη της άσκησης και διαχείρισης των δικαιωµάτων και συµφερόντων αυτού, που έχουν αντικείµενο συναφές προς τους σκοπούς της εταιρίας Εταιρική Χρήση ωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανου-αρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου, κάθε έτους. Ελεγχος Στοιχείων

48 Τα νόµιµα στοιχεία διατίθενται για έλεγχο στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρίας. Οι ετήσιοι λογαριασµοί (οικονοµικές καταστά-σεις) της Εταιρίας ελέγχονται από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών και από ελεγκτή εγνωσµένου διεθνούς κύρους. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα, στο ποσό των ,12 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµα-στικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,18 ευρώ η καθεµία και είναι πλήρως καταβεβληµένο.

49 Στοιχεία Καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των µετά ψήφου µετοχών της Εταιρίας µετά από κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές και έχουν άυλη µορφή, ως χρόνος δε έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της εταιρίας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστα-τικό της και ειδικότερα για: Τροποποιήσεις του Καταστατικού, εφ όσον δεν απαγορεύεται ρητά από το ίδιο το Κατα-στατικό ή το νόµο. Εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των τακτικών ελεγκτών και του διεθνούς ελεγκτή. Έγκριση του Ισολογισµού της Εταιρίας. ιάθεση των ετήσιων κερδών. Έκδοση δανείου δια µετατρέψιµων σε µετο-χές οµολογιών. Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας. ιορισµό εκκαθαριστών. ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολι-τική ανάπτυξη της Εταιρίας, εποπτεύει και ελέ-γχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Σύµβαση ιαχείρισης και Έλεγχος Τήρησής της Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων που περιέχει όλα τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός (Επισκοπημένος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ... 2005 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/4/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/4/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με σηµαντικά κέρδη έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω των τραπεζών (+15,81% ο σχετικός δείκτης). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 970,93 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,11%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα