Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο"

Transcript

1 ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Π ρωτοδικείου) και από την Γραμματέα Μαρίνα Γεωργούση. Συνεδρίασε δη μόσια στο ακροατήριό του στις 6 Φεβρουαρίου 2007 για να δικάσει τ η ν υπ όθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1. Ανώνυ μη ς εταιρείας με την επωνυμία

2 και δ.τ. που εδρεύει στην και ε1<προσωπείται νόμ ι μα, 2.Ναυσικάς Γ1<ράτζιου. 1<αt οίκο υ κατοίκου 3. οι οποίοι παρέστησαν δια της πληρεξουσίου Χατζηγιαννάκου δικηγόρου Θαλασσίας ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, που εδρεύει στην και εκπροσωπείται νόμιμα, η ποία παρέστη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Οικονομίδη. Οι ανακόπτον τες, ζητούν να γ ίνει δεκτή η από ανακοπ~ τους) που κατατ έθ ηκ ε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθέσεως προσδιορίστηκε rγια την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσα ς και γράφτηκε στο πινάι<ιο. Κατά τη συζήτηση της υποθ έσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσ εις τουc. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

3 2 φύλλο της υ π ' αριθμ. 884/2009 απόφαση ς του Μονομελούς Πρωτοδικ ε ίου Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Η κατά τη διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 του ΚΠολΔ εκδιδόμεν η δ ιατα γή πληρωμής αποτελεί, σύμφωνα με τα άρθρα 631 και 904 παρ. 2 ε* του ΚΠολΔ) τίτλο εκτελεστό. Όταν ενεργείται αναγκαστική εκτέλεση με βάση διαταγή πληρωμής) ο καθ' ου η εκτέλεσ η μπορεί να προβάλ ει τις αντιρρήσεις του κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με την προβλεπόμενη από το άρθρο 933 τ ου ΚΠολΔ ανακοπή. Οι αντιρρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν και την τυπική και ουσιαστ ικ ή εγκυρότητα του εκτελούμενου τίτλου -και συνεπώς κα ι την ύπαρξη της απαίτησης, για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής) εφόσον αυτή δεν έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου) είτε με την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών των άρθρων 632 παρ. 1 κα ι 633 παρ. 2 του ΚΠολΔ) για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είτ ε με την τε λεσ ίδικη απόρριψη της ανακοπής κατά της διαταγής πλη ρωμής που τυχόν ασκήθηκε. Οποιοσδήποτε δε λόγος και αν προβάλ λεται με την ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολΔ) το αίτημά της είναι πάντοτ ε η ακύρωση ορισμένης διαδικαστικής π ράξης της αναγκαστικής

4 εκτέλεσης, που προσβάλλεται με αυτήν. Με την ανακοπή αυτή~ έστω και αν περιέχει λόγο κατά της εγκυρότητας της διαταγής πληρωμής και της ανυπαρξίας ή της ελαττωματικότητας της απαίτησης για την οποία αυτή έχει εκδοθεί, δεν μπορεί να ζητηθεί και η ακύρωση της διαταγής πληρωμής. Π ακϋραιση της τ ελε υταίας μπορ εί να ζητηθεί μόνο με την προβλεπόμενη από το άρθρο 632 παρ. 1 ή 633 παρ. 2 του ΚΠολΔ ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής κατά της εκτέλεσης, του άρθρου 933 του ΚΠολΔ ; και ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, του άρθρου 632 παρ. 1 του ΚΠόλΔ, ώστε με την τελευταία να ζητείται και η ακύρω ~ση της διαταγ ής πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προθεσμία και για την άσκηση της τελευταίας, εάν υφίσταται αρμοδιότητα και για τις δύο ανακοπές και αν αυτές υπάγονται στην ίδια διαδικασί.α(απ 33 7/2006, Ηλεκτρονική Συλλογή Νομολογίας ΝΟΜΟΣ).Στην πρ οκε ιμέ ν η περίπτωση οι ανακόπτοντ ες σωρρεύουν στο κρινόμενο δικόγραφο ανακοπής: α) ανακοπή κατά της υπ' αριθ. διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυ το ύ τοη Δικαστηρίου, η οποία εξεδόθη με βάση (κατά τους ισχυρισμούς των ανακοπτόντων) απαίτηση της καθf1ς, ύψους ,34 Ευρώ,

5 j - j -,ι. ~-, ~Υ 3 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) εναντίον τους από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητού, ζητώντας την ακύρωση της για λόγους που ανάγονται στο κύρος της εν λόγω διαταγής πληρωμής αλλά και στην ύπαρξη της απαίτησης, β) ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής προσβάλλοντας ειδικότερα την από επιταγή προ ~ εκτέλεση προβάλ ~. οντας αντιρρήσεις κατά του ως άνω εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης που ενσωματώνετα ι σ' αυτόν. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η υπό στοιχείο (α) ανακοπή έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, παραδεκτώς δε φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, πσυ ε ίναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο(άρθ.632 ΚΠολΔ). Ενόψει δε του ότι η καθής η ανακοπή ισχυρίζεται ότι η σύμβαση μεταξύ της ιδίας και των ανακοπτόντωv έχει χαρακτήρα απλής κα ι όχι χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα σχετικά με τη διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς: Α) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 π αρ.3 ΚΠολΔ, αν η διαφορά από την απαίτηση, για την οποία έχ_ει εκδοθεί διαταγή

6 !' -ι - ~ ''... πληρωμής, δικάζετα 1ι σύμφωνα με κάποια ε ι δικ1ί δ ι αδι κ ασία, η ανακοπή εκδικάζεται κατά τις δ ι ατάξεις της ειδ ι κής αυτή ς διαδ ικα σίας. Εξάλλου) σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν η. υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία, κατά την οπο ί α έχει εισαχοεί, το Δικαστήριο αποφαίνεται γ ι' αυτό αυτεπαγ γ έλτω ς και δ ι ατάσσε ι την εκδίκασ η της υπόθεσ η ς κατά την προσ ήκ ουσα δ ι αδικασία, με εξα ί ρεση την π ερ ίπτωσ η, κατά την οποία η τήρηση της αρμόζουσας δ ια δ ικασίας συνοδε~εται και από την αντίστοιχη υπαγωγή τη ς διαφοράς σε ι εραρχικά ανώτερο Δικαστήρ ι ο. Το Δικαστήρ ι ο πρέπει να ερευνά το περιεχόμενο της προδικασίας και της διαδικασίας σ :rο ακροατήριο, για να κρίνε ι αν η διαδικασία, στην οποία. έχει εισαχθεί, καλύπτ ει τις προϋποθέσεις τη ς διαδικασί α ς που πρ έπει να εφαρ μοσ τ εί, οπότε σε κ:αταφατικ t1 περίπτωση προβαίνει σε εφαρ μ ογή και εκδικάζ ε ι την υπόθεση με την προσήκουσα διαδ ικα σία~ ακόμα και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, κατά τη ν έκδο ση της απόφασης. Η δ ια φο ρ6. ως προς την εγγραφή στο πινάκ ι ο δ εν ασκεί έ:ννο μη ε π ιρρο ή, αφού αυτή απαιτείτα ι μόνο γ ι α τ ην ολοκλήρωση του προσδιορισμοί> της δικασ ίμ ου. ( Α Π1 227 / 83, ΕλλΔ25,362, ΑΠ315 / 72, ΝοΒ20, 1052, ΕφΛαρ.352 / 04, Δικογραφία'Ο5, 73, ΕφΑΘ.426 / 02, ΑρχΝομ. 'Ο3, 7 1 6, ΕφΑΘ.7624 / 00, ΕΕργΔ'Ο1, 847,

7 ) 4 φύλλ ο τη ς υπ ' αριθμ. 884/2009 απόφαση ς το υ Μ ονομ ελ ο ύς Πρωτο δ ικ είου Αθην ών. ( Τακτική Δ ια δ ικασ ί α ) ΕφΑΘ.1229 / 93, ΝοΒ 31~838, ΜΠΑΘ /04, ΧρΙΔΌ4,817). Β) Με το ν. 1665/ 1986 ' Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσ η ς (Φ ΕΚ Α 194) δημιουργήθηκε και στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο γ ια την εισαγωγή και ανάπτυξη στη χώρα του θεσμού της χρηματοδοτι1eής μίσθωσης (Leasing), ο οποίος έχει τύχει ευρύτατης αναπτύξεως πρακτικής συνθήκες στο εl:ωτερικό, λόγω κ J ρίως τη ς σημασίας του στις διαμο ρφού μεν ες τη ς σύ γχ ρονης οικονομικής ζ ωή ς. Ειδικότερα, με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου αυτού ορίζε τ α ι ότι, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκ μ ισθωτές μόνο ανώνυμες ε ταιρίε ς που έχουν αποκλειστικό σκοπό τη δ ι ενέργεια των ερ"(ασιών του άρθρου 1, έχουν συσταθεί κατόπ ι ν ειδικής αδ ε ίας τη ς Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος τη ς Εφ η μερ ίδος της Κυβερνήσ εως και έχουν καταβεβλημένο μετοχικό κεφά λ αιο που δ ε ν μπ ορεί να ε ίναι μικρότερο εκ είνου, που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμ ων τραπεζικών ε ταιριών ( αrθρ. 2 παρ. 2). Με -ι ο άρθ ρο 1 παρ. 1 ορίζεται περαιτέρω ότι, με τη σύμβαση

8 I "'- ι.,. χρηματοδοτικής μ ι σθώσεως, η κατά το άρθρο 2 εταιρία υποχρεώνεται να, παραχωρει, έναντι μισθώματος, τη χρ'ήση κινητού πράγματος που προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλομ ένου της, παρ έχον τας του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα, είτε ν' ανανεώσε-ι τη σύμβασ η, οι δε συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκ η θεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μισθώσεως. Εξάλλου, με το άρθρο 3 παρ. 1 του αυτού νόμου, ορίζεται ότι η διάρκεια της χρηματοδοτικής μισθ(.ί1σεως είνα ι πάντοτε ορισμένη και δεν μπορεί να συμφωνηθε ί μικρότ ερ η από τρ ία έτη, ενώ με τ ο άρθρο 4 παρ. l ορίζε ται το έγγραφο ως συστα τι κός τύ π ος της καταρτίσεως της ανω τ έρω συμβάσεως. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατά ξεω ν προκύπτει ότι η σύμβαση χρ η ματοδοτικής μισθώσεως συνιστά ουσιαστικά ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο οποίος αποσκοπ εί στο ν' αποκτ ή σε ι ο μισθωτής τη χρήση κεφαλαιουχικο ύ εξοπλισμού μεγά λ ης α ξίας για τ ο επάγγελμα ή την επιχείρηση το υ, ε πιλο γής του ιδίου, χωρίς να προβεί στην άμεση εκ ταμίευση σημαντικ ών κ εφαλαίων γ ια την απόκτηση του μs τ η βοήθεια τη ς εκ μισθώτριας εταιρίας, η οποία, συνήθως, α γοράζει χάριν του μισθωτή το π ρ ά γμ α, όπως το έχε ι ε πιλέξει ο αντισυμβαλλόμενος

9 5 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης το υ Μονομελούς Πρωτοδικείο υ Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) μισθωτής, καθισταμένη ουσιαστικά οικονομική κυρία αυτού, χωρίς όμως να έχει το πράγμα στην κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσε ι, ενόψει του ότι αυτή (εκμ ισθ ώτρια) ενδ ιαφέρ ε ται μόνο για την επιστροφή του δαπανηθέντος κεφαλαίου πλέον του κέρδους της που λαμβάνει χώρα διά του συμφωνηθέντος μισθώματος 2 κατ ' αντίθεση προς τη ιιίσθωση πράγματος (ΑΚ 574 επ.), όπου το μίσθιο προϋπάρχει στην κυριότητα του ε κμισθωτή, ο οποίος το απέκτησε, το χρησιμοποιεί και το διαθέτει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Στο βασικό αυτό τύπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης ("α πλή" σύμβασ η Leasing σε διάκρ ιση από τη "διεθνή"), ο υποψήφιος επαγγελματίας που χρειάζεται για την επιχείρ ηση ή το επάγγελμα του ορισμένο αγαθό απευθύνεται στον αντίστοιχο επιχειρηματία ή βιομήχανο που ε μπορεύ εται το προϊόν και διαπραγματεύεται μαζί του την τιμή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις λεπτομέρειες κ α ι γενικότερα ο, τιδήποτε έχει σχέση με το αγαθό αυτό. Στη συνέχεια, προσφεύγει σε μία εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), η οποία αγοράζει ή εισάγει το αγαθό που της υπέδειξε

10 ο επιχειρηματ ία ς καταβάλλοντος το τίμημα. Η ε ταιρ ία Leasing δίνει εν τ ολή στον προμ11θευτή να παρ α δώσε ι κατευθε ί αν το πρ άγμα στον ενδ ι αφερό μ εν ο με τον οπο ίο έχε ι υπογράψει σύ μβαση χρηματοδοτικής μίσθ ωσης. Η παραχώρηση της χρ1ίσης το υ π ρ άγμ ατ ος γίνε ται έ ναν τι μισθώμα τος. το ποσό του οπο ίο υ καθορίζεται μ ε βάση το κεφάλαιο που διαθέτει η εκμισθώτρια ε ταιρία για την απόκτηση του πράγματο ς, ε πιπ λέο ν τ ό κους 1 προμήθ ε ι ες και κέρδος της εταιρίας. Είναι δε το μίσθωμα c τσ ι υπολογισμένο, ώστε στ ο τ έλος του συμβατικού χρόνου να έ χε ι καλυφοε ί το σύνολο των εξόδων και το ΚJέρδος της ε ταιρία ς. Στους όρους τ ης συμβάσεως περιλαμβάνεται σ υνήθως κ α ι η πρόβλεψη ότι σ ε 1tερίπτωση έ κτακτη ς καταγγελ ίας της συμβάσεω ς, λ όγω π.χ. υ π ερη μ ε ρ ία ς του μισθω τού, όλα τα μ ισ θώ μ ατα καθ ίστανται λ ηξιπρόθεσμα και απα ιτητά, ώστε να καλύπτονται και πάλι το σύνολο τ ω ν εξόδων και τα κέρδη τη ς εταιρίας. Γίνε ται έτσ ι φανερό ότ ι ο επενδ υ τ ι κ ό ς κ ίνδ υνος δεν βαρύνει τελικά την κυ ρ ία του πράγματος εκ μισθ ώ cρ ια ε ταιρία αλλά εξ ολοκλήρο υ το μισθ ωτή. Από τα παραπάνω συνά γε ται ότι η σύμβα ση "Leasing" δεν είναι α π λ ή σύ μβαση μισθώσεως πρά γ ματο ς ( ΑΚ 574, 6 18), αλλά αποτ ελε ί μια κατά γεν ικ ή μορφή μ ε ικτή σύ μ βασ η, η οποία έχε ι τα κα τά περ \πτ : ωση ληπτέα υπόψη στοιχεία: α ')

11 _J ' 6 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών., (Τακτική Διαδικασία) της σύμβασης μισθώσεως πράγματος, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από το ν τύπ ο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ, β') συμβάσεως εντολής και γ) συμβάσεως εκχωρήσεως (ΑΚ 455 επ.), με την οποία η ε ταιρία ι Leasing" εκχωρεί τις απαιτήσεις που έχει κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως στ ο μισθωτή, ώστε να μπο ρεί αυτός, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις σαν δικα ιούχ ος, να εξαναγκάζε ι τον προμηθ ε υτή σε τήρηση των υποχρεώσεων του. Συνεπώς, ο μισθωτής καθίσταται ο οικονομ ι κός κύριος του πράγματος, οφείλει να δ ιατηρ εί κατάλλ η λο το πράγμα γ ια τη συμφωνηθείσα χρήση, φέρει τους κινδύνους και εξακολουθεί σε κάθε π ε ρίπτωση επ έ λευσης των κινδύνων να οφείλει τη συμφωνηθείσα αντιπαροχή (ΕΦΑΘ 1578 / 2006.Δ /ΝΗ 2006,1522.ΕΦΑΘ 2974/ 1998, Α ΡΜ / 1999, 30 και εκεί παραπομπ έ ς σ ε θεωρία και νο μ ολογία). Στην προκειμένη περίπτωση από την παραδεκτή επ ισκόπηση -στο παρόν στάδιο έρευνας της υπόθεσης- των εγ γ ράφων της δ ικ ογραφίας προκύπτουν τα rικόλουθα: Δυνάμει της με αριθμό σύμβασης μακροχρόνιας

12 εκμίσθωσης αυτοκινήτων η καθής εταιρία με αντικείμενο δραστηριότη τα ς τη μίσθωση αυτοκινήτων εκμίσθκοσε και παρ έδωσε στην πρώτη των ανακοπτόντων ένα ( 1) επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου μ ε αριθμό κυκλοφορίας τύπου, χρώματος και με αριθμό πλαισίου, με διάρκεια μισθωτικής περιόδου τους εξήν τα (60) μήνες, (αρχής γενομένης από ). Σύμφωνα με τόν όρο 15 της σύμβαση ς η κυριότητα τ ου αυτοκινήτου αυτού ανήκε σε τρίτ η εταιρία με την επωνυμία, η οποία με την από σύμβαση χρ ηματ οδοτικής μίσθωσ ης είχε παραχωρήσει την κα1ωχή και χρήση του στ ην καθής η ανακοπή-εκμισθώτρια εταιρία και είχε συναινέσει στην υπομίσθωσή του σε τρίτους, ενώ, όπως επικαλείται η καθής η ανακοπή και συνομολογείται από τους ανακόπτοντες, αφού δεν αμφισβητείται ειδικά από αυτούς, ως προς την επιλογή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου δεν προη γήθηκε διαπραγμάτευση μεταξύ της πρώτης ανακόπτουσαςυπομισθώτριας και του προμηθευτή του οχήματος ή περαιτέρω από την καοής η ανακοπη στον προμηθευτή να παραδώσει απευθείας αυτό στη ν υπομισθώτρια. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το κείμενο της επίδικης σύμβασης η καθής δεν προέβη σε εκχώρηση στην υπομισθώτρια-α' ανακόπτουσα

13 7 φ ύλλο της υπ) αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. {Τα κτική Δ ιαδικασ ία) των δικαιωμάτων της κατά του προμηθευτή, διατηρώντας τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, βλάβης, κλοπής μισθίου. Υποχρεούτο δε, σε ή απώλειας του περίπτωση ολοσχ,ερούς καταστροφής ή κλοπής του μισθίου αυτοκινήτου να το αντικα ταστήσ ε ι ή να το επισκευάσει με δικά της έξοδα (άρθρο 4 γ της σύμβαση~). Τέλος, επιβαρυνι)ταν μ ε την πληρωμή ασφαλίστρων και τελών κυκλοφορίας γι α το μίσθιο αυτοκίνητο. Από τα προ εκτεθέντα και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην προπαρατεθείσα μείζονα σκ έψ η υπό στοιχείο ( Β ) συνάγεται ότι η υπό κρίση σύμβαση δεν φέρει το χαρακτήρα χρ ηματοδ οτικής μίσθωσης αλλά διατηρεί τη μορφή απλής μίσθωσης κινητού πράγματος, αφού α) η εκμισθώτρια-καθής δεν έχει συσταθεί με αποκλε ιστικ ό σκοπό τη διενέργεια συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) η επιλογή του μισθίου δεν αποτέλεσε προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ της προμηθεύτριας εταιρίας και της α' ανακόπτουσας, γ)ο κίνι5υνος της τυχαίας καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του μισθίου δεν

14 μετ ατέθ ηκ ε στην μισθιbτρια- α' ανακόπτουσα, δ) δεν εκχωρήθ ηκαν στην τελευταία αξιώσεις κατά του πρ ο μηθευτή του οχήματος, Κατ' ακολουθία των,, ', ανωτερω στ η ν προκ ει μενη περιπτωση, παρα την εγγ ραφή της υπ ό κρίση ανακοπής σ τ ο πινάκιο της τ ακτικ ής διαδικασίας (όπως προκύπτ ει από την υπ' αριθ. '1400/2006 πράξη κατάθεσής της ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου), η συζήτ η ση θα διεξαχθεί κατά τ ην προσήκουσα διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, κατά τ η ν οποία εκδικάζετα ι η δ ια φορά από την απαίτηση, για την οποία εξεδόθη η προσβαλ λο μ έν η διαταγή πληρωμής, σύμ φωνα με τ α αναφερθέντα ανωτέρω, καθώς, από την εισαγωγή της κατά την τακτική διαδικασία καλύ πτονται όλες ο ι προϋποθέσεις της ειδι κή ς ως άνω διαδ ικ α σί ας. Π ε ρ α ιτέρ ω και η υ πό στοιχείο (β ) ανακοπ1; αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ε νώπιον του παρόντος Δικαστ ηρί ο υ, που εί ναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 933 ΚΠολΔ).Σχετικά με τη δ ι αδικασία συζήτησ ή ς τη ς παρατηρητέα τ υγχάνουν τα ακό λο υ θα: Γiνεται δεκτό ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής ε κτ έλε ση ς (ά ρθ.93 3 ΚΠο λδ) εκδικάζετα ι κατά τη ν ειδική δ ι αδικασία, αν γ ια τη διάγνωση της εκ τ ελεστέας α ξίω ση ς εφαρμόζεται κά ποια ειδική διαδικασία, με τις αποκλ ί σεις που εισάγονται μ ε τα άρθρα ΚΠολΔ, αλλιώς Οα ήτ αν ανακόλουθο

15 8 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) και αντίθετο προς τη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος στοχεύει στη συντομότερη περαίωση των δικών για την εκτέλεση, ν' απαιτείται κατά τη διεξαγωγή των δικών αυτών διαδικασία αυστηρότερη (όπως η τακτική) έναντι της χαλαρότερης και ευχερέστερης ειδικής διαδικασίας που απαιτείται για τη διαγνωστική δίκη (Α Π 163 Ο / 83, Ν ο Β 32, Ι 367, Ε <t Π ε ι ρ 2 85 I 1998, Ε λ ;~,.Δ ν η , ΕΦ.Πατρών 821 / 94, ΕλλΔ 37,1629, Εφθες.57 / 1991, Αρμ , ΕφΑΘ 7984/ 1990, ΑρχΝ ). Κατ' ακολουθία στην υπό κρίση περίπτωση, παρά την εγγραφή της ανακοπής κατά της εκτέλεσης στο πινάκιο της τακτικής διαδικασίας (όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. - - '2006 πράξη κατάθεσής της ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου), η συζήτηση θα διεξαχθεί κατά την προσήκουσα διαδικασία των μ ισθωτικών διαφορών, κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση, για την οποία ε κδόθηκε 11 δια ταγή π ληρωμής, με τις αποκλίσεις που εισάγονται από τα άρθρα ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα αναφερθ έ ντα στην προχια ληφθείσα μείζον ~ σκέψη, καθώς, από την ε ισαγωγή της κατά την τακτική διαδικασία

16 ι I φι ~ι~ \~:±....._ I.-. " ' :τ - ' _,.. χαλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις της ειδ ικής ως άνω διαδικασίας, σύμφωνα μ ε τα εκτεθέντα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη υπό στοιχε ί ο (Α). Επομένως παραδεκτά σωρρεύονται στο ίδιο δικόγραφο οι εν λόγω ανακοπές, σύμφωνα μ ε τα εκτιθέμενα στην μείζονα σκέψη στην αρχή της παρούσας. Λόγω δε του ότι έχουν ασκηθε ί νο μ ότυπα και εμπρόθεσμα, εντός των κατ' άρθρα 632 και 934 παρ. Ι α, β ΚΠολΔ προθεσμιών, πρ έ πει να γίνο υν τυπικά δεκτές και να διερευνηθούν πεpαilτέρω κατά την νομικ1) και ουσιαστική βασιμότ η τα των λόγων τους. Με τον πρώτο και μοναδικό λόγο των ανωτέρω ανακοπών οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι.οπό στοιχείο 13 παρ. β ε δ. t όρος της επίδικης σύμβασης μίσθωσης., κατά τον οποίο, καθίστανται λη ξιπρόθεσμα και ωtαιτητά σωρευτικώς και τα 2/3 των μελλοντικών μισθωμάτων, δηλ. τα αναγόμενα σε μη γενόμενες χρήσεις, μέχρι τέλο υς τη ς μισθωτικής περιόδου (σε περίπτωση ανώμαλης εξέλ ι ξης της μίσθωσης λόγω υπερημερίας της μισ θώσεως), αντί κει τ α ι στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ, καθόσον η άσκηση του εκ του όρου τούτου δικαιώματος της καθής υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επ ιβά λλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομ ι κός σκοπός του δικαιώματος. Επικουρικά δε εκθέτε ι ότι το ποσό των ,20 Ευρώ, που αφορά τα 2/3 των

17 9 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) μελλοντικών μισθωμάτων, δηλ. τα αναγόμενα σ ε μη γενό μεν ες χρήσεις, μ έχρ ι τέλους της μισθωτικής περιόδου και ε πιτάσσ ε ται εις βάρος τους με την ε κδ οθεί σα ως άνω δια τα γή π ληρ ω μή ς, ε πέχ ει θέ ση υπέρ με τρα δυσανάλογης ποινικής ρήτρα ς, η οποία πρέπει να μειωθεί στο προσήκον μ έ τρ ο, ώσ τ ε να ακυ ρωθεί η εκδοθείσα διαταγή π λ ηρ ω μή ς, άλλως να μ ετα ρρ υθ μισθ ε ί ανάλογrι και -να ακυρωθεί ε:'!tσης, σε κάθ ε π ερί πτωση, η προσβαλλομένη από ε πιτα γ ή προς π ληρωμή. Ο λόγος αυτός της ανακοπής ε ίναι σύνθ ε τος, στηρι ζόμεν ο ς κατά το πρώτο μεν σκέλος στο άρθρο 28 Ι ΑΚ π ερ ί κατ αχρηστική ς ασκήσεως δικαιώματος, κατά το δεύτερο δε στο άρθρο 409 ιδίου Κώδ ικ α, π ερ ί μειώσ εως της υπέρμετρης ποινή ς. Ε π ' αυτού σημειώνονται τα εξ ή ς: Κριτήριο τη ς διάκρισης περί του αν πρόκ ειται για ποινική ρήτρα ή κατ' αποκοπή αποζη μιωτική σύμβαση στο ελληνικ ό δίκα ιο ε ίναι αν από τη σύμβαση προκύπτει προσπάθεια υπολογισμού της αναμενόμενης στη συγκεκριμένη π ερίπτω ση ζ ημία ς ή όχι, χωρίς να έχει σ ημ ασία ο χαρακτ ηρισμ ός πο υ τα μέρη δίνουν σ τη σύμβα ση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι πρόκειται για

18 ..ι ποινική ρήτρα, απ6 την οποία προστατεύεται ο οφειλέτης, αν ειναι υπέρμετρη και εφόσον το ζητήσει, με το άρθρο 409 ΑΚ. Κατά δε το άρθρο 409 ΑΚ~ " εάν η συμφωνηθείσα ποινή είναι δυσαναλόγως μεγάλ η μ ειώνε ται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτου, από το δικαστήριο στο προσήκ ον μέτρο. Αντίθετη συ μφωνία δεν ισχύει". Κατά την έννοια της δ ια τάξεως αυτής η εν λόγω αίτηση δύναται να ασκηθεί με αγωγή ή ανταγωγή ή ένσταση. Δοθέντος δε ότ ι η διάταξη του άρθρου 409 ΑΚ, περί της μειώσεως του ποσού της ποινικής ρήτρας με διαπλαστική απόφαση του Δικαστηρίου, φέρει χαρακτήρα δημοσίας τάξεως, αφού απαγορεύεται αντίθετη συμφωνία, έχει δε κα ι αναδρομική δύναμη (αρθρ. 26 ΕισΝΑΚ), δύναται η περί μειώσεως της πο ινή ς ένσταση να προταθεί σε κάθε στάση της δίκης, άρα και κατά. την κατ' έφεση συζήτηση (Εφ ΑΘ 1872/1972 Αρμ ΚΣΤ 927, ΕφΑιγ 6/1972 Αρμ ΚΣΤ 225), ακόμη και μετά την έκδοση της αποφάσεως και μετά την καταβολή της ποινής (Α Π 575/ 1966 Νο.Β , ΑΠ 35/ 1965 ΝοΒ , ΕφΑΘ 1635/ 1970 Αρμ ΚΔ' 1016) και δι' ανακοπής κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσεως (Εφθεσ 945/ 1969 Αρμ ). Την ε κ ~ I του άρθρου 409 ΑΚ εξουσ ία του για τη μείωση της ποινής, ο δικαστής πρέπει να την ασκήσει μέσα στα πλαίσια των αξιολογικών σταθμίσεων της εννόμου

19 _/ -4/ / _.;..-/ J 10 φύλλο τη ς υπ' αριθμ. 884/2.009 απόφασης του Μ ονομ ελ ού ς Πρωτοδικ ε ίο υ Αθηνών. {Τακτική Διαδικασία) τάξεως, δοθέντος ότι η έννομη τάξη, μ ε βάση την αρχή της ελευθερ ίας των συμβάσεων (ΑΚ 3 61 ) αναγνωρίζει στα άτομα τη δυνατότητα συνομολογήσεως πο ι νικής ρήτρας ως παρεπόμενης κυρώσεως γ ια την περίπτωση της υπαίτιας αλλοιώσεως της κυρίας ενοχής (αν και η τελευταία συνεπάγεται ίδι ες έννομες συνέπειες κατά τα άρθρα 345 επ., 335 επ., 38() επ. ΑΚ). Όταν δε~~ ποινή είναι "δυσανάλογη", τότε πλήττει την ίση (δίκαι η) στάθμιση τ ων συμφερόντων των συμβαλλομένων και έτσι δημιουργείτα ι η ανάγκη της προσα ρμογής της στο προσήκον μ έ τρο, ώσ τ ε να μην καταστεί η συμφωνηθείσα ποινή μ έσο προς πλουτισμό του δανειστού εις βάρος του οφειλέτου, με την ανοχή της έννο μης τάξεως. Η μείωση τη ς ποινής δεν χωρεί αυτεπαγγέλτως, αλλά απαιτείται η υ ποβο λή υπό του οφειλέτου σχετικού αιτήματος, περιεχόμενο του οποίου είναι: "η μείωση της ποινής στο μέτρο που αρμόζει". Δεν απαιτεί ται δηλαδή α ρι θμ ητικ ός καθορισ μ ός της ζητούμενης μειώσεως, γιατί αυτό αφορά τη δικαιοπλαστική εξουσία το υ δικαστού (ΕφΘεσ 705/ 1969 Α ρ μ ). Ωστόοο, για το ορισμένο του αιτήματος είναι αναγκαία η επί κ λ η ση

20 συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία θεμελιώνουν το ''δ υσανάλογο '' της ποινής. Διαφορετικά το αίτημα απορρίπτεται ως αόριστο. Εάν δεν υπάρχε ι τέτοιο αίτη μ α, αλλά ο οφειλέτης έχει ε πικαλεσθεί το άρορο 281 ΑΚ: τα δε πραγματικά π ε ριστατικά που έχουν τεθεί υπόψη του δικαστή στοιχε ι οθεtούν την έννοια της καταχρήσεως του δικαιώματος, ο δ ιχαστής λ αμβάνει υπόψη την ένσταση από το άρθρο 281 ΑΚ και κηρύσσει τ ην άσκηση του δικαιώματος του δ ανειστή ως προς τ η ν καταπεσούσα ποιν ή σαν καταχρ ηστική κατά το υπερβάλλον, επιδι κά ζει δε σ' αυτόν την προσήκου σα ποινή. Μ' αυτήν την έννοια η ΑΚ 281 είναι συμπληρωματική της ΑΚ 409. Η άσκηση όμως το υ δ ικαιώματος στην ποινή που έχει καταπέσει δεν συν ι στά καταχρηστική άσκηση επειδή και μόνο ο δανεισττiς δεν έχει υποστεί καμία ζ ημ ία (Α Π 477/60 ΝοΒ ), Εξάλλου για τη μείωση στο προσήκον μ έτρο λαμ βάνεται υπόψη η όλη ενοχική σχέση, η μη έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής και περαιτ: έρω το γενικότερο περιουσιακό και ηθικό συμφέρον του δανειστού προς εκπλήρωση της συμβάσ εως ως και τα απώτερα επιβλαβ ή γι' αυτόν επακόλουθα (δοθέντος ότι με την ποινική ρήτρα ο δανεισ τή ς αποβλέπει και στην κάλυψη δυσχερών περί τ η ν απόδειξη συμφερόντων)~ το μέγεθος της πο ι νής εν συγκρίσει προς την αξία -τη ς αντιπαροχής του δανε ισ τού, το βαθμό του

21 11 ο φύλλο της υπ' αριθμ απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) πταίσματος το υ οφειλέτου, η προκύπτουσα εις αυτόν (οφειλέτη) από τη μη εκπλήρωσ η ωφέλεια ως επίσης και η οικονομική κατάσταση των μερών( ΕφΑΘ 3389 I 1996 Ε λ λ Δ ν η , Ε φ Α ι γ 5 I 1972 Α ρ μ ΚΣΓ 223 ). Στην περί των στοιχείων τούτων κρίση του το δ ι καστήριο λαμβάνει ως βάση τον χρόνο της αποφάσεως του ( ΕΦ ΑΘ ,ΑΡΜ, 1999, 30). Κατ' ακολουθία των ανωτ έ ρω, \) υπό έρευνα λόγος των ανακοπών κατά το μεν δεύτερο σκέλος αυτού είναι νόμιμος, εφόσον, σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν στην προπαρατεθείσα μείζονα σκέψη, η απαίτηση της εκμισθώτριας εταιρίας και για τα μελλοντικά μισθώματα (μετά την καταγγελία της μίσθωσης και την αφαίρ ε ση των εκμισθωθέντων πραγμάτων ) αποτελε ί, κατά τον ισχυρισμό της μ ισ θ ώτ ριας-α' ανακόπτουσ ας, υ π έρ μ ετ ρη π οι ν ι κ ή ρήτρα, της οποίας τη μείωση στο προσήκον μέτρο δικαιούται να ζητήσει αυτή (μισθώτρια- α ' ανακόπτουσα) κατά το άρθρο 409 ΑΚ, ενώ κατά το πρώτο σκέλος αυτού, που στηρίζεται στην ΑΚ 281, αποτελεί συμπλήρωμα του περί ποινική ς ρήτρας ι σχυρισμού, λόγω τ ο υ σχετικού αυτοτ ελ ούς ως άνω αιτήματος περί μειώσε ω ς της π ο ινής στο προσήκο ν

22 μέτρ ο. Πρέπει επομένως να ερευν ηθ εί περαιτέρω ως προς την ουσ ι αστική βασιμότητά του. Η καθής αρνού μ εν η τις ανακοπές ισχυρίζεται, ειδικότερα ως προς τον ως ανω λόγο της ανακοπής, ότ ι η παραπάνω εκ του όρου 13 παρ.β εδ.l της μίσθωσης απορρέουσα υποχρ έ ωση τη ς μισθφτριας στην πληρωμή και των με λλοντικών μισθωμάτων ~ όταν από υπ αιτιότητα της κατέστη υπερήμερη περ ί την καταβολή των ληξιπροθέσμων και απαιτητών μισθωμάτων και επήλθε πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης γ ια το λ6γο αυτό, έχει χαρακτήρα όχι πο ινικής ρήτρας αλλά αποζημίωσης της ε κμισθ ώ τριας ετα.ιρf.ας με σκοπό την κάλυψη, αφενός του κινδύνου απώλειας του προσδοκώμενου κέρδους της από την ανώμαλη εξέλιξη της μίσθωσης, c,..,,, και αφετερου της ι.,ημιας της απο τη μ ειωσ η της αξίας των ανηκόντων εις αυτήν μισθίςον πραγμάτων, στη χρήση των οποίων προέβη ήδη για ορισμένο χρονικό διάστημα η μισθώτρια. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτ ύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου και εκτιμώντα ι κατά το λόγο γνώσης και το βαθμό αξιοπιστίας εκάστου εξετασθέντος, το σύνολο των εγγράφων, που οι διάδικοι νομί μ ως επικαλούνται και

23 12 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τακτική Δ ιαδικασία) προσκομίζουν και που εκτιμώνται ως αυτοτελή αποδ εικτικά μ έσα ή κρίνονται πρόσφορα για τη συναγωγή δικαστικών τε κ μ η ρ ίων, αποδείχθηκαν κατά τη κρίση του δικασ τηρί ου τα ακόλουθα πραγματικά π ερ ιστ α τ ικά: Σύμφωνα με τον όρο 1 Ο και 13 του παραρτήματος 1 τη ς ως άνω με αριθμ. σύμβασης μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμ α του πρ οανα,~ερθέντος μισθί c υ αυ τοκινήτ ου συμφωνήθηκε και ορίστηκε στο ποσό των 2400,5 8 Ευρώ πλ έον Φ.Π.Α. 19% εξ Ευρώ 456,1 Ο, δηλ. συνολικά στο ποσό των 2856,69 Ευρώ, καταβλητέο σύμφωνα με το άρθρο 3 β της σύμβασης ' ' κάθε μήν α, δύο (2) εργάσ ιμ ες ημέρες πρι ν την ημερ ομη νία έναρξης όπως αυτή ορίζεται από το ν όρο 8. του κάθε παραρτήματος", εν προκειμένω δε ημ ε ρομη νία έναρξης ορίστηκε για το αυτοκίνητο σύμφωνα μ ε τον όρο 8 του παραρτήματο ς η Την καλ ή εκ τ έλεση της ανωτέρω σύμβασης εγγυήθ ηκαν η δεύτερη κα ι ο τρίτος των ανακοπτόντων. Συνεπεία υπερημερίας ως προς την καταβολή των μηνιαιων μισθωμάτων από την μισθώτρια-α' ανακόπτουσα, μ ε τ η ν από Εξώδικη Πρ όσκλη ση Δια μ αρ τυ ρία, η οποία ε πιδόθηκ ε και στους τρεις

24 ανακόπτοντες, η καθής κατήγγειλε την ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης, ζήτ ησ ε να της παραδοθεί το μίσθιο και κήρυξε λ η ξ ιπ ρόθεσμα και απαιτητά 2/3 των υπολο ίπ ων μισθωμάτ ων μέχρι την λήξη της συμβατικής διάρκειας, ως <<Κα τ ' αποκοπή αποζημίωσή τ η ς>> για τη μη προσήκο υσα εκπλήρωση της παροχής της μισθώτριας, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα 13 παρ. β εδ.l όρο της μίσθωσης. Επειδή η μισθώτρια εταιρία αρνήθηκε να συμ μορφω θεί με το περιεχόμενο τ ης ως άνω εξώδ ικης δήλωσης τ ης καθής, η τελευταία άσκησε αίτηση ενώπ ιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα να αναγνωρισθεί προσω ρινά η νομή της επί του αυτοκινήτου κα ι να διαταχθεί η αφαίρεση του από την μισθώτρια καθώς και από κάθε τρ ίτο που τ ο κατείχε επ' ονόματ ι της τελευταίας. Ε πί της ανωτέρω αιτήσ ε ως εκδόθηκε η με αριθμό 6879/2005 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που έκαν ε δεκτή την αίτηση σε όλα της τα αιτήματα. Επιπροσθέτως η καθής ζήτησε στις 7-ll ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την έκδοση εις βάρος των ανακοπ τ όντων Διαταγής Πληρ ω μή ς, μc βιάση την οποία εξεδόθ η η ανακοπτομένη με aριθμ. Δ ιατ αγή Πληρωμής του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία υποχρέ ω σε τους νυν ανακόπτοντες να καταβάλουν

25 ι I ' 13 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τακτική Διαδικασία) το συνολικό ποσό 1 J ,3 4 Ευρώ( περιλαμβάνον ποσό 5.959,13Ευρώ ως αντιστοιχούν σε καθυστερούμενα προ της καταγγελίας μισθώματα των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του έτους 2005 και ποσό ,20 Ευρώ ως αντιστοιχ,ούν στα 2/3 των λο ιπ ών μελλοντικά οφειλομένων μισθωμάτων (πλέον ποσού Ευρώ για δικαστικά έ ~ οδα και νομίμους -c:)κους υπερημερίας). Στις σε εκτέλεση της ανωτέρω με αριθμό απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η καθής σε βίαιη αφαίρεση του αυτοκινήτου, όπως αποδεικνύεται και από την υπ' αριθμόν / Έκθεση Βιαίας Αφαιρέσεως αυτοκινήτου του δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως η καθής ισχυρίζεται και συνομολογείται από τους ανακόπτοντες, καθώς δεν αμφισβητείται ειδικά από αυτούς, το αυτοκίνητο ευρέθη στη συμβολή των οδών Μενεκράτους και Κάρπου στο Ν έ ο Κόσμο, σταθμευμένο και ανοιχτό, δ ε ν ήταν σε καλή κατάσταση αλλά αντιθέτως έφερε έ ντονες εκδορές και βαθουλώματα στο εμπρόσθιο δεξιό φτερό, στον οπίσθιο πρvφυλακτήρα, όπως ε πίσης, και στην εμπρόσθια και οπίσθια πόρτα,

26 - φθορές που δεν δικαιολογούνται από τη σ υ νήθη χρ ήση του μισθίου, αλλά οφείλοντα ι σε απροσ εξί α ή αμέλεια. Επ ιπ λέον η χρήσ η των ταχυ τήτ ων ήτα ν ιδ ι αίτερα δυσχερής, γεγονός πο υ σε συνδυασμό με την ζη μί α και μη λ ειτουργία του συμπλέκτη δείχνουν ι διαίτερα κακή χρηση του μισθίου αυτ ο κινήτου. Επειδι ή το ανωτέρω όχημα δεν μπο ρούσε εκ μηχανιιιcής β λάβης να κι~ηθεί η καθής το μετέφερε μ ε ρυμουλκούμενο γερανό σε συνεργείο επισκε υή ς. Περαιτ έ ρω για την επισκευή των ανωτέρω βλαβών η καθής κατέβαλε για ανταλλα1<τικά και εργασίες επισκευής το συνολικό ποσό των 7.925, 59 Ευρώ, π λέον 238 Ευρώ για τη μεταφορά του στο συνεργεiο αυτό. Επιπλ έ ον, ε νόψει του ότ ι οι πρώτη και τρίτο ς των καθών δεν εφαίνετο να διέθεταν περιουσία η καθής προέβη σε κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησίας (κατά πλήρες δικαιωμα κυριότητας) της δ εύ τερης των καθών και συγκεκριμένα ενός ι σ όγειου κατ αστή μα τος (Κ5 ), στην οδό Πατρcί)ν, επιφανείας τ. μ., στην Θεσσαλονίκη, που εκ τιμήθηκε από τον Δικαστικό Επιμελητή στο ποσό των Ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς (γ ια τον καθορισθ έ ντα για τις πλειστ ηριασμό) τα 2/3, ήτοι Ευρώ. Ακολούθως, στι ς προ έ βη κατά της δεύτερη ς των ανακοπτόντων., σε κατασχεση ει ς χειρας της. ως

27 -- 14 φύλλο τ η ς υπ' αρ ιθμ. 884/2009 α π όφα ση ς τ ου Μ ον ο μ ελούς Πρ ω τ οδ ικ είου Α θη νώ ν. (Τα κτική Δι α δ ικ α σ ία) τρίτης η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής, όλων των οφε ιλόμενων και μελλοντικών μισθωμάτων που οφείλει ή πρόκειται να καταβάλει η άνω τράπεζα στην δεύτερη των ανακοπτόντων για την εκμίσθωση οριζοντίων ιδιοκτησιών της τελευταίας στην τράπεζα, καθώς και οποιοδήποτε χρηματικό ποσό υπάρχει σε λογαριασμό καταθέσεων που υφίσταται στην ίδια ως άνω τράπεζα με δ ι καιο'jχο την δεύτερη των καθών και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως της απαίτησης της καθής. Από την επισκόπηση του ως άνω όρου 13 εδ.β παρ. l της μεταξύ των διαδίκων σύμβασης προκύπτει ότι η συνομολόγηση του έλαβε χώρα, προκειμένου να υπολογιστεί κατά προσέγγιση στη συγκεκριμένη περίπτωση η ζημία της εκμισθώτριας εταιρίας από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της μισθώτριας. Επομένως ο όρος αυτός φέρει χο,ρακτήρα ποινικής ρήτρας, απορριπτομένου του περί αντιθέτου ισχυρισμού της καθής. Σχετικά δε με το αν η τελευταία είναι υπέρμετρη παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα: Από τα προεκτεθέντα πραγματικn περιστατικά προέκυψε ότι η α' ανακόπτουσα από την υπογραφή της σύμβασης,

28 πέραν του καταβληθέντος τότε ποσού, δεν κατέβαλε ουδf.ν άλλο μίσθωμα ούτε όμως και παρέδωσε άμεσα το μίσθιο, όταν έλαβε γνώση της καταγγελίας της μίσθωσης, με αποτέλεσμα η ζημία της καθής από το χρόνο της καταγγελίας(νοέμβριο 2005) μέχρι το χρόνο που ανcκτη σε το μίσθιο ( ) από την μn λήψη αποζη μ ίαισ ης χρήσης του μισθίου να ανέρχ,εται στο ποσό των (2856,69 χ4 μήνες=) Ευρώ. Περαιτέρω η αξία του μισθίου κατά το χρόνο περι έλευσής του στην καοής, όπως δεν αμφισβητείται από τους ανακόπτοντες, ανήρχετο στο ποσό των Ευρώ, μ ε αποτέλεσμα η ζημία της καθής από τη διαφορά της αξίας του μισθίου κατά το χρόνο παράδοσής του στην α' ανακόπτουσα( Ευρώ) σε σχέση με αυτή κατά την ανάληψή του 6 μήν ες αργότερα να ανέρχεται σε ( =) Ε υρώ, χωρίς; να περιλαμβάνεται σε αυτή το ποσό των 8000 Ευρό!:>, που δαπάνησε η καθής γ ια την αποκατάσταση των φθορών του εν λόγω μισθίου οχήματος, προκειμένου η αξ ία του κατά το χρόνο ανάληψής του από την τελευταία να αν έ ρχεται στο ποσό των Εuρώ. Σημειώνεται δε ότ ι από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης υπόθεσης η καθής cταιρία είχε καταβάλει στην εταιρία με την επωνυμία ως κυρία τ ου οχήματος και εις εκπλήρωση των υποχρεώσεών της είc της σύμpασ ης

29 - I / ~' 15 φ ύλλ ο της υ π ' α ριθμ. 884/2009 απ ό φασης τ ου Μονομ ελούς Πρ ω το δ ικ ε ίο υ Α θην ών. {Τ α κτική Δια δ ικασ ία) λήζινγκ, που τη συνέδεε με αυτή, το ποσό των (2038,41χ 9 μήνες=) ,7 Ευρώ ως οφειλόμενα μισθώματα, χωρίς να έχει στο μ εταξύ λάβει οτιδήποτε από τ ους ανακόπτοντες. Επ ί σ η ς, σύμφωνα με σχετ ι κό όρο της σύμβασης, η καθής επ ι βαρύνθηκε με τη δαπάνη των ετησίων ασφαλίστρων και τελών κυκλοφορίας του μισθίου. Τ έλο~, ενόψει του ότι το προσδοκώμενο α"!ό την ομαλή εξέλιξη της επίδικ η ς σύμβασ η ς π οσό συνολικά εισπραχθησομένων μισθωμάτων ανήρχετο σ τ ο ποσό των (2856 χ 60 μ ήνες=) Ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που θα κατεβάλλετο από τ η ν καθ ή ς στ η ν εταιρία λήζινγκ ανήρχετο σε( 2038,41χ60=) Ευρώ, συνάγεται ότι η αποθε τ ική ζημία της καθ ή ς από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης εκ μ έ ρους της α' ανακόπτουσας ανέρχεται στο ποσό των ( =) Ευρώ και κατόπιν αφαίρεσης των ποσών που η καθής θα κατέβαλ ε όλο το συμβατικό διάστημα για τη συντήρηση, την ασφάλιση ή την κάλυψη τυχόν άλλων αναγκών του μισθίου τουλάχιστο στο ποσό των '25000 Ευρώ περίπο 'J. Με τα δεδομένα αυτά η α ξ ίωση της καθής να της

30 καταβληθ εί το ποσ6 που αντιστοιχεί στα 2/3 των μελλοντικών μισθωμ ~άτων μ έχ ρι τη συμφωνηθείσα λήξη της σύμβασης, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά με την καταγγελία της σύμβασης, ανεξαρτήτως της ανάληψης του μισθίου, δεν υπερβαίνει τα ακραία αξιολογικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δ ικαιώματος και συνεπώς δεν είναι καταχρηστική, όπως α β άσ ιμα ισχυρί ζον ται μ ε το πρiliτο σκέλος του υπό κρίση λόγου της ανακοπής τους οι ανακόπτοντες, αφού η ζημία που υπέστη συνολικά η καθής κατά τα προεκτεθέντα δεν αφίσταται δυ σανάλογα από το ποσό, το ο π οίο μεταξύ άλλων πο σώ ν επιτάχθηκαν οι ανακόπτοντες να καταβάλουν με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, στα πλ1αίσια του ανωτέρω σχετικού συμβατικού όρου. Τη ζημία αυτή η εκμισθώτριακαθής σ ε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να άρει ή να μειό)σει με την ανάληψη του μισθίου, δεδομένου ότι το μίσθιο είναι πολυτ ελές αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, πο υ απευθύνεται σε περιορισμένο 1eαι εχλεκτικό κοινό, τ1ο οποίο δεν παρέχει μεγάλη ζ ήτηση σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τέτοtου είδους. Επομένως στην υπό κρίση περ ίπ τωση και με βάσ η τα κριτη ρια 1 που αναφέρθηκαν στ ην τελευταία ως άνω με-ίζονα σκέψη, δεν συντρ έχουν οι

31 16 φύλλο της υπ' αριθμ. 884/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τα.κτική Διαδικασία) όροι για να χαρακτηριστεί η καταπεσούσα σε βάρος των ανακοπτόντων ποινή ως δυσανάλογη. Κατ' ακολουθία των άνωτέρω οι σωρευόμενες στο ίδιο δικόγραφο ανακοπές κατά της υπ' αριθ. διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται δυνάμει της ανωτέ;')ω διαταγής πληρ c μής πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους. Τα δικαστικά έξοδα της καθής η ανακοπή θα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των ανακοπτόντων λόγω της ήττας τους (άρθ. 176 ΚΠολΔ), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους της πρώτης ( άρθ. 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα ε ιδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην των ανακοπτόντων. Δέχ_s ται τυπικά την ανακοπή και απορρίπτει αυτή κατ' ουσία. Επιβάλλει σε βάρος των ανακοπτόντ ων τη δικαστική δ απάνη της καθή ς) το ύ ψ ος της οποίας ορίζ ει σ ε 3000 Ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστη κ ε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του

32 σ τη ν Αθ ήν α σ τι ς 3 Μ αρ τ fου Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ W-rr-M,(MΔ -r~~r "-"V.. '"' ~~~ ~:-: :: Σ, ι ΣΕ ANτt i<atλσfar1h ~ -...-~.,V.a. ιx', ). ~.Η Λ ~ Π ΛΙ..λ ' ΙΊ C Υl ι.,.:ι::..... ~ ' (Ξ';.,...ιr,.... /] Δ μ λ. eίt t ι"'\ Ο 'J v~ " C<"f"'#f&l Ι,., ~,..... '" Η ΠΑΡΟΊ!Α 't'i/c,.~, e, ~. [.}.J./;l. ~~... -: "ι t A t1 ' ι.,.~υ - Δ f? ~aιι r"' ;;I ι.j ;- Ο raj ίίιj Δ.f.\,...,~.,. &... -

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4061 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα