ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (στο εξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με την από (θέμα 1 ο ) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού της για τη διενέργεια α) εκμισθώσεων και μισθώσεων και β) αγορών πωλήσεων και ανταλλαγών, ο οποίος εγκρίθηκε με την από (θέμα 2 ο ) απόφαση του ΔΣ, διακηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του α ορόφου του κτιρίου που ευρίσκεται επί των οδών Βασ. Σοφίας 85 & Γ. Σουρή στο Μαρούσι Αττικής (ΟΤ 89), συνολικής επιφάνειας 302,63 μ2, αποτελούμενο από υποδοχή χωλλ, οκτώ (8) αίθουσες γραφείων, διάδρομο και δύο (2) WC, έχει δε χρήση γραφείων. Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι β όροφος) αδαπάνως. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο πρωτόκολλο της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι β όροφος) μέχρι τη Δευτέρα, και ώρα 11.οο π.μ., προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού» με όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 5.000,00, πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 1%. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια τουλάχιστονπέντε (5) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στο Μαρούσι, οδ. Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου), ενώπιον της «Επιτροπής Διαγωνισμού», την Δευτέρα, και ώρα μ.μ.

2 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας έξι (μηνών) για ποσό ίσο προς το 1/10 της τιμής εκκίνησης, ήτοι 500,00. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στο μεν τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου ή τη μη έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, στους δε λοιπούς μετά το πέρας της δημοπρασίας. Πληροφορίες για το προς μίσθωση ακίνητο θα είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα διενέργειας του διαγωνισμού και κατάρτισης του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης βαρύνουν το μισθωτή που θα αναδειχθεί. Μαρούσι, Ο πρόεδρος του Δ.Σ Βασίλειος Δ. Μπαλάσης

3 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (στο εξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού της για τη διενέργεια α) εκμισθώσεων και μισθώσεων και β) αγορών πωλήσεων και ανταλλαγών, ο οποίος εγκρίθηκε με την από (θέμα 2 ο ) απόφαση του ΔΣ, διακηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του α ορόφου του κτιρίου που ευρίσκεται επί των οδών Βασ. Σοφίας 85 & Γ. Σουρή στο Μαρούσι Αττικής (ΟΤ 89). Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού περιγραφή μισθίου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση διαμερίσματος α ορόφου, συνολικής επιφάνειας 302,63 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στο κτίριο επί των οδών Βασ. Σοφίας 85 & Γ. Σουρή στο Μαρούσι Αττικής (Ο.Τ. 89) που ανεγέρθηκε με την υπ αριθμ. 177/2003 άδεια οικοδομής με χρήση «γραφεία» (στο εξής «το μίσθιο»). Το εν λόγω μίσθιο αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία («Γραφεία Α1»), συστήθηκε με την υπ αριθμ /2005 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, διανομής κτισμάτων και κανονισμού κτιρίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας συζ. Παναγιώτη Ψημίτη το γένος Ευσταθίου Ξενάκη και αποτελείται από υποδοχή χωλλ, οκτώ (8) αίθουσες γραφείων, διάδρομο και δύο W.C.. Η χρήση της περιοχής είναι «Γενική Κατοικία» και είναι δυνατή η αλλαγή της χρήσης του μισθίου κατόπιν αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας σε άλλες χρήσεις συμβατές με τη χρήση γης της περιοχής Ειδικότερα χαρακτηριστικά του μισθίου, καθώς και του οικοπέδου εντός του οποίου κείται, περιγράφονται στην από Έκθεση του ΣΟΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Διάρκεια της μίσθωσης πρόωρη λύση της μίσθωσης Η μίσθωση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως.

4 2.2. Η σιωπηρή ανανέωση της μίσθωσης απαγορεύεται, τυχόν δε παράταση της διάρκειας θα συμφωνείται και θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως. Διευκρινίζεται ότι η για οποιοδήποτε λόγο παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά από τη λήξη ή λύση της μισθώσεως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. Περαιτέρω τυχόν εισπραχθησόμενα κατά το χρόνο αυτό από την Εταιρεία μισθώματα θα θεωρούνται ότι καταβάλλονται ως αποζημίωση χρήσης Ο επιλεχθεισόμενος μισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το μίσθιο πριν από την εκπνοή του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης εξάμηνης ειδοποίησης της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει από το μίσθιο πριν από την εκπνοή του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, χωρίς να έχει προηγουμένως ειδοποιήσει την Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, η τελευταία θα έχει δικαίωμα να αξιώσει από το μισθωτή ως αποζημίωση το σύνολο των μισθωμάτων που όφειλε να καταβάλει μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου, εκτός εάν ο μισθωτής εξεύρει νέο μισθωτή που θα τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας και θα συμβληθεί με τους ίδιους (με το παρόν) όρους και συμφωνίες. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής θα αποχωρήσει αζημίως και ουδέν θα οφείλει στην Εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Βάση καθορισμού του μηνιαίου μισθώματος (τιμή εκκίνησης) Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 5.000,00, πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 1%. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Μίσθωμα Καταβολή Αναπροσαρμογή Η καταβολή του μισθώματος που θα έχει επιτευχθεί στη δημοπρασία θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως και θα πραγματοποιείται το πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως (μισθωτικό έτος), χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά ποσοστό ίσο προς το 100% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός επίσημα ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο, συν μία (1) ποσοστιαία μονάδα. Η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται κάθε μισθωτικό έτος επί του μισθώματος του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Περιπτώσεις αποπληθωρισμού δεν θα επηρεάζουν το μίσθωμα, το οποίο δεν δύναται να μειωθεί για οποιοδήποτε μισθωτικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

5 4.3. Σε περίπτωση παράτασης της μισθωτικής συμβάσεως, ως μίσθωμα ορίζεται το διαμορφωμένο κατά τον τελευταίο χρόνο της μίσθωσης, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του μισθωτή Ο επιλεχθησόμενος μισθωτής οφείλει να καταβάλλει τους σχετικούς με το μίσθιο δημόσιους, δημοτικούς φόρους και τέλη (καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ.), τέλη ΕΡΤ κ.λπ., και γενικότερα τέλη που εισπράττονται με λογαριασμούς της ΔΕΗ, και άλλα τέλη που επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στο μίσθιο, εφόσον εκ του νόμου δεν βαρύνουν την Εταιρεία Ο μισθωτής βαρύνεται επίσης με όλες τις δαπάνες λειτουργίας του μισθίου, όπως ενδεικτικά τις δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί με δαπάνες και επιμέλειά του σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου οι σχετικοί λογαριασμοί κατανάλωσης ρεύματος να εκδίδονται στο όνομά του, καταβάλλοντας την οριζόμενη από την Δ.Ε.Η. εγγύηση, το αργότερο εντός μηνός από την παράδοση σε αυτόν από την Εταιρεία όλων των αναγκαίων για την σύνδεση εγγράφων και πιστοποιητικών. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό ή εάν η Εταιρεία δηλώσει εγγράφως στο μισθωτή ότι απαλλάσσεται από την εν λόγω υποχρέωσή του, ο μισθωτής θα οφείλει να καταβάλλει τις προπεριγραφείσες δαπάνες απευθείας στην Εταιρεία, εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη εκ μέρους του μισθωτή του σχετικού παραστατικού Ο μισθωτής βαρύνεται επίσης με τις κοινόχρηστες δαπάνες, όπως υπολογίζονται μηνιαίως από την Εταιρεία Διαχείρισης, εκδιδομένου σχετικού λογαριασμού. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Υπεκμίσθωση μισθίου Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου προς οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Παράδοση & απόδοση του μισθίου εργασίες Το μίσθιο θα παραδοθεί στον επιλεχθησόμενο μισθωτή κατά την ημέρα υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως, οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής του Μισθίου, στο οποίο θα καταγραφεί και περιγραφεί λεπτομερώς η πραγματική κατάσταση του Μισθίου. Από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή φθορά προκληθεί σε αυτό, ή σε περιουσία τρίτων εξ υπαιτιότητας του ιδίου ή τυχόν υπαλλήλων του ή οποιουδήποτε

6 συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν, εκτός εάν οι φθορές οφείλονται σε συνήθη χρήση Ο μισθωτής δύναται να πραγματοποιήσει στο μίσθιο τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του κτιρίου, εφόσον προηγουμένως ενημερώσει και λάβει την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας Ο μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών αναφορικά με τις εν λόγω εργασίες, καθώς και για την απόκτηση όλων των αδειών που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Σε περίπτωση που ο μισθωτής εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία ή ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς να κατέχει την απαραίτητη άδεια, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα σχετικά πρόστιμα και τις λοιπές συνέπειες Ένα μήνα πριν από την συμβατική ημερομηνία απόδοσης του μισθίου θα συνταχθεί και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσής του στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι μετατροπές που τυχόν επήλθαν στο μίσθιο εκ μέρους της μισθωτή και θα προσδιορισθούν οι απαιτούμενες εργασίες επαναφοράς του μισθίου στην αρχική πραγματική του κατάσταση για την περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία επιθυμεί την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία επιθυμεί να διατηρήσει το μίσθιο στην πραγματική και πολεοδομική κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί από το μισθωτή, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στο μισθωτή Στο ίδιο ως άνω Πρωτόκολλο Παράδοσης θα καταγραφούν και οι ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν από το μισθωτή (σε σχέση με το Πρωτόκολλο Παραλαβής), πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του μισθίου. Σε περίπτωση διαφωνίας για την κατάσταση του μισθίου κατά τη λήξη της μίσθωσης θα ορίζεται μηχανικός από την κατάσταση πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η έκθεση του οποίου θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. Η αμοιβή του άνω μηχανικού θα βαρύνει κατά το ήμισυ κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη Όλες οι εργασίες επισκευής των τυχόν ζημιών και επαναφοράς του μισθίου στην αρχική του κατάσταση, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην έκταση που θα ζητηθεί, πρέπει να έχουν εκτελεστεί με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή μέχρι την απόδοση του μισθίου. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο μισθωτής δεν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωσή του προς αποκατάσταση των ζημιών και μεταβολών του μισθίου εμπρόθεσμα, η αποκατάσταση θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία και θα βαρύνει εξολοκλήρου το μισθωτή. 7.7 Κατά τη λήξη της μίσθωσης χωρίς άλλη όχληση, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην Εταιρεία.

7 ΑΡΘΡΟ 8 ο : Λοιπές υποχρεώσεις του επιλεχθησομένου μισθωτή Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, το μίσθιο σε καλή και καθαρή κατάσταση και να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και αντικαταστάσεις. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται να διατηρεί στο μίσθιο επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά ή υλικά που δύνανται να προκαλούν οσμές, καπνό ή θόρυβο, καθώς και οποιαδήποτε τοξική ή άλλη επικίνδυνη ουσία. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το Μίσθιο καθαρό και άρτιο από κάθε άποψη και να το χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργεί καμία φθορά ή βλάβη σε αυτό και να μην παρενοχλεί τους περιοίκους ή να θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη αυτών καθώς επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις και γενικότερα την κείμενη νομοθεσία Ο μισθωτής θα ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στο μίσθιο από την ίδια, τυχόν υπαλλήλους της ή συνεργεία διορισμένα από τον ίδιο, προμηθευτές, πελάτες και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται αυτόν. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από το μισθωτή την άμεση επισκευή τυχόν ζημίας, για την οποία αυτός ευθύνεται σύμφωνα με τα προεκτεθέντα Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη επιδιόρθωσης από την Εταιρεία ζημίας στο μίσθιο, ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία. Ο μισθωτής θα ευθύνεται για κάθε περαιτέρω ζημία, που οφείλεται σε καθυστερημένη ενημέρωση. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Ποινικές ρήτρες Ποινική ρήτρα ποσού ίσου με ένα (1) μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Εταιρεία από το μισθωτή εάν ο τελευταίος: (i) Δεν καταβάλλει ολοσχερώς και εγκαίρως το μίσθωμα (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή/και του χαρτοσήμου ή/και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους). (ii) Παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο ολικά ή μερικά τη χρήση ή υπεκμισθώσει ολικά ή μερικά το Μίσθιο σε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας Η υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε ποινικής ρήτρας καθίσταται ληξιπρόθεσμη είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης στο μισθωτή του λόγου επιβολής της και υπό την προϋπόθεση ότι εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ο μισθωτής δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές συμβατικές του υποχρεώσεις Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αποκλείει το δικαίωμα της Εταιρείας να αξιώσει αποζημίωση από το μισθωτής για κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) που προκλήθηκε από τη μη εκπλήρωση, ούτε επηρεάζει το δικαίωμα της Εταιρείας να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση λόγω μη εκπλήρωσης.

8 9.4. Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την επιβολή ποινικής ρήτρας, εάν η παράβαση που επιφέρει την κατάπτωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων με κοινή προσφορά. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο πρωτόκολλο της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι, β όροφος) έως , ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ., προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού» Στο φάκελο θα περιέχονται τα εξής στοιχεία : Α) Όλα τα στοιχεία ταυτότητος και προκειμένου περί νομικών προσώπων αντίγραφο του εταιρικού (ή κοινοπρακτικού) τους και πλήρης σειρά επισήμων εγγράφων από τα οποία να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους. Β) Τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, καθώς και το έντυπο Ε9, τόσο του υποψηφίου μισθωτή όσο και του φερέγγυου εγγυητή του. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Γ) Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος με την υποβολή της προσφοράς του έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται καθ ολοκληρία αυτούς. Ε) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας έξι (μηνών) για ποσό ίσο προς το 1/10 της τιμής εκκίνησης, ήτοι 500, Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στο μεν τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου ή τη μη έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, στους δε λοιπούς μετά το πέρας της δημοπρασίας Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το μισθωτήριο έγγραφο ή να καταθέσει εγγύηση καλής εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τη

9 μίσθωση, τότε η ως άνω εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει χώρα νέα δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της. Με απόφαση του ΔΣ της, η Εταιρεία, αντί να επαναλάβει το διαγωνισμό, μπορεί να καλέσει το δεύτερο πλειοδότη να υπογράψει το μισθωτήριο με την τιμή της προσφοράς του πλειοδότη ή της δικής του προσφοράς Η επαναληπτική δημοπρασία στην οποία δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει το μισθωτήριο έγγραφο ή να καταθέσει εγγύηση καλής εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τη μίσθωση. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στο Μαρούσι, στα γραφεία της Εταιρείας, οδ. Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα (Δημαρχιακό Μέγαρο Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), τη Δευτέρα, και ώρα μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ίδια ως άνω ημέρα και ώρα π.μ. σε κλειστό φάκελο με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο για να καταθέσει την προσφορά. ΑΡΘΡΟ 14 ο : Κατακύρωση Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος λαμβάνεται από το ΔΣ της Εταιρείας και δεσμεύει την Εταιρεία και τον πλειοδότη από την κοινοποίησή του σε αυτόν Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία, η οποία μπορεί να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για την Εταιρεία ή να ματαιώσει οριστικά το διαγωνισμό ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς την τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 15 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης Μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να προσέλθει να υπογράψει το μισθωτήριο έγγραφο μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης ποσό ίσο προςδύο (2) μηνιαία μισθώματα σε μετρητά ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ισχύος αορίστου χρόνου. Η εγγύηση αυτή

10 θα του επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της μίσθωσης και την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή. Το ποσό της εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του μισθώματος, ώστε να είναι ανάλογο του ύψους του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 16 ο : Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποδεικνύει αμάχητα ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του ακινήτου και της νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτού και ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και εντελώς κατάλληλο και άρτιο για τη χρήση που το προορίζει. ΑΡΘΡΟ 17 ο Δημοσίευση διακήρυξης Έξοδα δημοσίευσης. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα διενέργειας του διαγωνισμού και κατάρτισης του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης βαρύνουν το μισθωτή που θα αναδειχθεί.

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα