Αρ1.θμόb Αποφάσεωs 4193/2009 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Γεωργία. Γιαννούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Στέφανο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ1.θμόb Αποφάσεωs 4193/2009 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Γεωργία. Γιαννούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Στέφανο"

Transcript

1 I..'.....,;...-"'. ~'....,..... <. ;:;1- t ~ ~.. ~ ~..,;...:. r \ ~ --~.i~?ώτοδικειο ΑΘΗΝΩΝ Τ ΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - - Αρ1.θμόb Αποφάσεωs 4193/2009 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Γεωργία Γιαννούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Στέφανο Γρηγόριο Φετζιάy, Πρωτοδίκη, Μαρία Χρυσού, Πρωτοδ ίκ η - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Μαρίνα Γεωργούση. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 2 4 Φεβρουαρίου 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της ενάγουσα ς: της Ανώνυμης Εταιρείας μ ε την ε πωνυμία

2 1tου εδρεύει στην οπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόφο της Βασίλειο Οικονομίδη. Του ε ναγομένου: (οδός : αριθμ. ο οποίος εκπροσωπήθηκε απο τον π ληρεξούσιο δικηγ6ρο του Δημήτρ ι ο Γίτσα. Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από αγαιγή της που κατατέθηκε στιη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ιςατάθεσης ~/2008, προσδιορίστηκε για. )~p ~~ _J1 iι/2 rt(' t-1\ Ρ ι Α. ~ τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη crυζήτηση της υποθ έ σεως οι ' πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφ έρ ονται στις προτάσεις του ς. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΤΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά τη διάταξη του άρθρου 343 παρ. 1 του ΑΚ, ο υπερήμερος οφειλέτης εκτός από την παροχή οφ ε ίλει και αποζηιu. ίωση για τη ζημία του δανειστή από την καθυστέρηση. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 383, εδ. πρώτο, το υ ΑΚ, αν ο έν ας από του ς συμβα λλο μένους β ρίσκεται σε

3 2 φύλλο τ ηs υπ ' aριθμ. 4193/2009 Αποφάσε-ωs του Πολυμελούs Πρωτοδικε-Lου Αθηνων (Τακτική Διαδικασία) την παροχή που οφείλει, έχει δικαίωμα ο άλλος να του τά.ξει εύλογη προθεσμία για εκπλήρωση, δηλώνοντας συνάμα ότι μετά την πάροδο της αποκρού ει την παροχή. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει ότι η υπερημερία του οφειλέτη συνιστά μεν ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής από την πλευρά του, αλλά κατά τη διάρκεια της αυτή λειτουργεί υπέρ του δανειστή, διατηρώντας απαραμεf.ωτα τα δικαιώματα του και αυτός δικαιούται να απαιτήσει την παροχή, ο δε οφειλέτης υποχρεούται να την καταβάλει υπό ~ους ίδιους τουλάχιστον όρους (πλην του χρόνου) που ίσχυαν και πριν απ ' αυτήν. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 532 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, αν στην πώληση έχει τεθεί ο όρος ότι ο πωλητής διατηρε ί την κυριότητα εωσότου αποπληρωθεί το τίμημα (pactum reserbati domini), σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή επέρχεται μόλις πληρωθεί η αίρεση της αποπληρωμής του τιμήματο ς και ότι ο πωλητής, σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, έχει δικαίωμα είt ε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα.

4 Από το πρώτο σκέλος της διάταξης αυτής, που ρυθμίζει την ομαλή εξέλιξη της ειρημένης πώλησης, δηλ. τη λειτουργία της πριν από την υπερημερία του αγοραστή, μόνον η αποπ ληρωμή του τιμή μα τος επιφέρει τ ην πλήρωση της αίρεσης, την εκ π λήρωση των υποχρεώσεων ~cου αγοραστή και τη μεταβίβαση της κυριότητας. Αλλά το ίδιο ακριβώς ισχύει και κ:ατά τη διάρκεια της υπερημερίας του αγοραστή, περί της οποίας τοι δεύτερο σκέλος και πάλι, δηλ. μόνον η αποπληρωμή του τιμήματος, επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητα ς. Το δεύτερο δηλ. σκ έλος, της διάταξης α υ τη ς, απόλυτα εναρμονισμένο προς, τις στην αρχη παρατεθείσ ες διατάξεις περί υπερημερίας του οφειλ έ τη, δεν τροποποι εί ούτε 9-εν,_ p~ V.. ~.)-\ ~l.i\\ 1:(\ f Ι f.\ κατά κεραία το πρώτο και η αποπ ληρωμή του, τιμήματος παραμέ νει κ α ι κατ α τη διάρκεια της υπερημ ε ρία ς του αγοραστή προϋπόθ ε ση της μεταβίβασης της 1eυφιότητα ς. Το δεύτ.ερο σκέλος της διάταξης του άρθρου 532 παρ. l του ΑΚ απαριθμε ί τα δ ικαιώματα του πωλητή κατά τη διάρκεια της υπερημερίας του αγορ αστή, ορίζει ότι δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση αμφοτέρων, αλ λά δεν τάσσει καμιά υποχρέωση προς δήλωση επιλογής ενός εξ αυτών, αυ τοτ ελούς και χωριστής από την ίδια την ικανοποίηση τους. Η έ κφ ρ αση του νό μου "να απαιτήσει το τίμημα" δεν έχει την έννοια κάποιας επιλογής, α λλά είναι ταυτόσημη με την έννοια "να λά. βει το τίμημα ", δηλ. μ ε την ένvο d

5 3 φύλλο τηs υπ ' aριθμ. 4193/2009 Αποφaσεωs του Πολυμελούs Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) αποπληρωμής. Άλλωστε, η γραμμή πλεύσης του δικαίου κατά τη διάρκεια της υπερημερίας του οφειλέτη είναι η επαύξηση των δικαιωμάτων που είχε ο δανειστής πριν απ' αυτήν και κανείς απολύτως λόγος δεν επιβάλλει, ειδικά στην επίμαχη πώληση, αντίθετη πορεία και κολόβωση αυτών σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή ως οφειλέτη. Έτσι, από την ίδια διάταξη για κάθε ένα από τ;α παρεχόμενα κατά τη διάρκεια της υ π ερημερίας στον πωλητή δύο δικαιώματα, τίθενται αυτονόητα και τα όρια εντός των ο π οίων μπορεί αυτός να τα ασκήσει. Η απαίτηση δηλ. του τιμήματος οριοθετείται από την αποπληρωμή του ή την υπαναχώρηση και η υπαναχώρηση από προηγούμενη δήλωση υπαναχώρησης ή την αποπληρωμή του τιμήματος. Συνεπώς, μαζί με την αποδοχή από τον πωλητή του τιμήματος που του προσφέρεται από τον αγοραστή, ή με τη δήλωση υπαναχώρησης εκδηλώνεται και η προτίμ η ση του πωλητή υπέρ ενός εξ αυτών και ο συνακόλουθος αποκλεισμός του ετέρου. Η διάταξη δεν τάσσει ιδιαίτερο στάδιο επιλογής, όπως ακριβώς γίνεται και στις διαυγέστερες περιπτώσεις της διαζευκτικής ευχέρειας (άρθρα 291, 328, 1234, 1294 και 1836 του ΑΚ και. 4 του ν. ΓΠΝ/1911 ),

6 / στις οποίες δεν υφίστατα ι τέτοιο στάδιο πριν από την καταβολή (Ζέπου, Γεν. Ενοχ., παρ. 11, ΙΙΙ, του ιδίου, Ερμ. ΑΚ. ε1. σαγ. Αρθρων αριθ. 9, ΕφΑθ 625/ 59 ΝοΒ ). Και ότι η θέση ενός τέτοιου ορίου μπορεί να γίνει με πρόταση του πωλητή, που έχει σκοπό να γίνει αποδεκτή από τον αγοραστή, ήτοι με πρόταση προς σύμβαση, με την αποδοχή της οποίας από τον αγοραστή συνιστάται νέα, τροποποιητική της αρχικής, σύμβαση, κατά τις διατάξεις των άρθ ρω ν 185 και ε π. του ΑΚ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κάθε όμως μονομερή ς δήλωση δεν είναι βέβαια και πρόταση προς σύμβαση. Κατά την έννοια των αμ έ σως παραπάνω διατάξεων (1 85 κα ι επ. ΑΚ), η πρόταση προς σύμβαση πρέπει νοt γίνεται με το σκοπό σύναψης ) bj~ ~fj:\ eι_p-..t"/ ι-\\ ~ ~ Α ~ σύμβασης, να μην είναι δηλ. απλή δήλωση, πρόσκληση ή άλλο τι, αλλά να αποσκοπεί σε αντίστοιχη δέσμευση του προτείνοντος (ΑΠ 35/54 ΝοΒ 2.429, ΕφΑθ 255/ 74 ΝοΒ , Μπαλή, Γεν Αρχ., έκδ. 8η, παρ.. 78). Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 532 παρ. 1 του ΑΚ είναι ερμηνευτικός κανών, που ορίζει σε περ ίπτωση αμφιβολίας ποια ειναι η έννοια του όρου της επιφύλαξης της κυριότητας και ποια δικαιώματα απορρ έ ουν απ αυτόν. Αλλά έτσι ε ρμην ευ μένος ο όρος αυτός συνιστά κανόνα ενδοτικού δικαίου (Γαζή, Ερμ. ΑΚ, υπό το 532 αριθ. 11, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, / ~~ Γεν. Ενοχ., υπό την ίδια διάταξη ΠΙ, αριθ ),

7 ' ' 4 φύλλο τηs υπ ' aριθμ. 4193/2009 Αποφάσεω$ του Πολυμελούs Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) που μ1tορεί μεν να τροποποιηθεί με την ιδιωτική βούληση, αλλά προκειμένου περί ενοχών η ιδιωτική αυτή βούληση προσδιορίζεται ακριβέστερα από τη διάταξη του άρθρου 3 61 του ΑΚ, κατά την οποία για την αλλοίωση ε νοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, δηλ. δεν αρκεί μονομερής δικαιοπραξία. Πέρα λοιπόν από μια τροποποιητική σύμβαση της πώλησης αυτής, που δεν ενδιαφέρει εδώ, η μεταξύ των δύο παραπάνω δικαιωμάτων του πωλητή επιλογή της απαίτησης του τιμήματος, που γίνεται με αυτοτελή, ανεξάρτητη και προγενέστερη από την αποπληρωμή αυτού δήλωση (η δημιουργία δηλαδή κατά τα λεχθέντα και τρίτου ορίου) δεν είναι νόμιμη και τυχόν γενομένη δεν τροποποιεί τη σύμβαση της πώλησης αυτής, δεν δεσμεύει τον πωλητή και δεν τον στερεί του ετέρου δικαιώματος του της υπαναχώρησης. Η διάταξη λοιπόν του 532 παρ. J, όπως παραπάνω ερμηνεύεται, μη παρέχοντας αυτοτελή δήλωση επιλογής, ρυθμί ζ ει μόνη της με σαφήνεια, πληρότητα και πνεύμα δικαιοσύνης τη σχέση, δεν παρουσιάζει κανένα κενό 1eαι έτσι δεν παρέχει έδαφος ούτε ευθείας, ούτε ανάλογης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 306 παρ. 1 του

8 ΑΚ περί επιλογής στη διαζευκτική ενοχή. Ανεξάρτητα από τα 11;αραπάνω, η εφαρμογή του 306 παρ. J αποκ λε ίεται, και για τον πρόσθετο λ όγο ότι η επίμαχη σχέση δεν είναι διαζευ-κτική ενοχή ( Τριανταφυ λλ οπούλου, Ενοχ. έκδ. Β ' σε λ , ΕφΑθ 625/ 59 ΝοΒ ), αλλά ούτε έ χει ομοιότητα προ ς αυτήν. Κάθ ε συρροή δικαιωμάτων ή ευχ.ερειών που εμφο.νίζεται στο δίκαιο δεν είναι διαζευκτική ενοχή. Κατά τη σαφή έννοια των διατά ξε ων των άρθρων 287 και ε π. και ιδίως 305 και 306 του ΑΚ, η διαζ;ευκτική ε νοχή προϋποθέτει δύο τουλάχιστον παροχ έ ς, προς τις οποίες εξ υπαρχή ς σ ε κάθε εξελικτική φά CJη της να κατευθύνετα-ι (ιδίως ΕφΑθ 625/59, ως αν(ι)τ.). Η παροχή λαμβάνεται μ ε την τυπική έννοια του όρου στο ενοχικό δίκαιο, ήχοι ως υποχρέωση που απορρέ ε ι από ενοχή και όχι από απόλυτα δικαιώματα, που δ εv είναι ενοχέ ς (δηλ. σχέσ ε ι ς προσώπων), όπως η αντίστοιχη προς τη διεκδικητι-κή αγωγή εκ του άρθρου ] 094 του ΑΚ υποχρ έωση του νομέα ή κατόχου πράγματος προ ς απόδοση του στον κύριο. Απαιτείται επίσης καθεμ ιά απ αυτ ές να είναι περιεχόμενο υποχρ έω σης του οφ ειλ έ τη κα ι να μιη συνίσταται σε ενέργεια του δανειστή, όπως είν αι η υπαναχώρηση του άρθρού 532 παρ. 1 του ΑΚ. Ακόμη, απαιτ εί τ.αι οι παροχές να είναι άμεσο αντικ ε ίμενο της ε πιλογής και όχι απόρροια ε νέργειας που επιλέχτηκε, όπω ς η υ παναχώρηση από την οπ // {/d ~α γεννι έτ~αι ποχρέωση Ι:-.. ~ 'Ν

9 5ο φύλλο τηs υπ ' aριθμ. 4193/2009 Αηοφάσεωs του Πολ uμελούs Πρωτοδικείου Αθηνων (ΤακτικΙ} Διαδικασiα) προς απόδοση. Στην πώληση όμως, γενικά, και φυσικά και στην πώληση της επίμαχης διάταξης, με δανειστή τον πωλητή και οφειλέτη τον αγοραστή, υπάρχει μόνο μία παροχή, η παροχή του τιμήματος, από την υπαναχώρηση δε απορρέει παροχή μόνον όταν αντιστοιχεί σε ενοχική αγωγή (Γαζής, ως ανωτ., αριθ. 40 και 55) και όχι όταν αντιστοιχεί σε εμπράγματη. Αλλά η σοβαρότερη διαφορά, στην οποία εμπλέκονται όλες σχεδόν οι προαναφερθείσες, έγιcειται στην αδυναμία εκπλήρωσης, που υφίσταται κατά το προ της επιλογής στάδιο εκκρεμότητας, κατά το οποίο αγνοείται :tι θα καταβληθεί και το οποίο τελειώνει με την επιλογή. Το στάδιο αυτό υφίσταται μόνον επί διαζευκτικής ενοχής και δη πάντοτε μεν όταν το δικαίωμα της επι λογής το έχει ο αποδέκτης της εκπλήρωσης, δηλ. ο δανειστής, ενίοτε δε και όταν το έχει ο οφειλέτης, στις περιπτώσ ε ις που για την εκπλήρωση απαιτείται και συ μ μετοχή του δανειστή. Έτσι, στη διαζευκτική ενοχή, που οι παροχές είναι περισσότερες από μία, δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση πριν από την επιλογή, ενώ στην περίπτωση του 53 2 παρ. 1, που ο πωλητής εμφανί ζε ται να έχει ένα παρόμοιο δικαίωμα, η παροχή είναι μία, δεν υφίσταται στάδιο

10 εκκρεμότητας και η ε1eπλήρωση είναι πάντοτε δυνατή (εξαιρουμένων βέβα ι α των περιπτώσεων, που δεν ενδιαφέρουν εδώ, κατά τις οποίες ο δανειστής, είτε λόγ<ο υπερημερίας του οφειλέτη είτε εξ άλλης αιτίας, δεν θέλει την παροχή). Αυτό είναι στην προκείμενη π:ερίπταιση το νόημα του 1eανόνα που ισχύει επί διαζευκτικής ενοχής duae res sunt in obligatione, sed una ιn solutione, ενώ στην περίπτωση του 532 παρ. 1 υπάρχει μία παροχή και στην ενοχή και στην καταβολή. Από την επίμαχη διάταξη συνεπώς δεν γεννιέται ούτε διαζευκτική ενοχή, ούτε 'έβαια. διαζευκτική ευχέρεια, αλλά η λεγόμενη επιλεκτικ ή συρροή αξιώσεων (Μπαλή, ως ανωτ., παρ. 139, 2. Ζέπου, Γεν. Ενοχ., παρ. 11 αριθ. 2, ΕφΑθ 625 / 59~ ως ανωτ.), που είναι σαφώς διαφορετική έννοια και επί της οποίας φυσικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες της διαζευκτικής ενοχής. Πέρα. από τα παραπάνω, υπό οποιεσδήποτε άλλες παραδοχές, η ρύθμιση τ:ης διάταξης του 532 παρ. 1, αις ειδική, υπερισχύει εκείνης του 306 παρ. 1, που είναι γενική. Ακόμη, θα πρέπει να προστεθεί ότι η επίμαχη διάταξη τέθηκε προς προστασία των δικαιωμάτων του πωλητή, ο οποίος εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του και εμμένει στη σύμβαση παρά: την υπερημερία του αγοράστή 7' του ερμηνεία της. δεν και ο λ ογικός κανών ' 'τα υπ έρ τίνος ε ισαχθ έ ντα κατ ' αυτού ουχ ερμηνεύεται" δεν επιτρέπει την εναντίον θα 'τ~ να ~

11 6 φύλλο τηs υπ ' aριθμ. 4193/2009 Αποφάσεωs του Πολυμελούs Πρωτοδικείου Αθηνων (Τακτική Διαδ-ι~rασία) υποσημειωθεί ότι η ερμηνεία της επίμαχης διάταξης, όπως εκτέθηκε παραπάνω, τελεί σε αγαστή σύμπνοια με το σκοπό της, που είναι η ενίσχυση της πίστης και δίνει λύση απλή και το κυριότερο σύ μφωνη προς την ιδέα ιrη ς δικαιοσύνη ς. Αντίθετα, η αυστηρή και.. αμφιλεγόμενης ορθότητας διάταξη του άρθρου 306 παρ. 1 του ΑΚ: 1) Περιάγει τον πωλητή, σε εποχή δυσχερειών διαπίστωσης τη ς οικονομική ς κατάστασης άλλου προσώπου, σε αντιμετώπιση aσυμβίβαστου προς το πνεύμα του δικαίου διλήμματος μεταξύ tης πληρέστερης αλλ ' επισφαλούς μειώμένης απαίτησης του τιμήματος και αλλ ' ασφαλέστερης επιστροφής της του πράγματος και 2) Μεταφέροντας σ ' εκείνη την εννοιοκρατική της δυσκαμψία δεν παρέχει δικαίωμα μεταβολής γνώμης σ' αυτόν, ούτε όταν η άρση τη ς υποτιθέμενης εκκρεμότητας, που η επιλογή του ε πέφερε, έμεινε χωρίς αποτέλεσμα (άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση, κεκρυμμένη οικονομική αδυναμία), κατάσταση αθεράπευτη με τις γενικές διατάξεις, αφού η περί αυτής πλάνη αφορά τα παραγωγικά αίτια της δήλωσης επιλογής. Κατ ' ακολουθία όλων αυτών, ο πωλητής, στην επίμαχη πώληση, και αν ακόμα εκφράσει την προτίμηση του

12 προς την καταβολή του τιμήματος με αυτοτε λή,' προγενέστερη και ξεχωριστή από την αποδοχή τη _~.. ~.-~.. ~\.....,.~~',. -' -:''Ί). ~ :. r.:;!'. \ καταβολής του δήλωση, μπορεί μετά απ' αυτό να \ --,,~ υπαναχωρήσει από την πώληση και να ζητήσει τ ην ""'----~ επιστροφή του πράγματο ς. (Υπέρ της άποψης αυτής: Γαζής, ΕρμΑΚ, υπό το 532 αριθ. 58, Λιτζερόπουλος, Θ.ΜΗ 629, Αφουξενίδης, σοβαρά σχόλια υπό την ΕφΑθ 1199/54 ΕΕΝ , εκ των νεωτέρων Γεωργ ιάδης -Σταθόπουλος, Ειδικό Ενοχικό, υπό το 532 αριθ. 82, Ματθίας, υπό τ ην ΑΠ 525/91, βλ. κατω τέρω. Αντιθέτως ΑΠ 525/92 ΕλλΔνη , 651/ 74 ΝοΒ , 457/ 75 ΝοΒ , ΕφΑθ 1963/ 61 ΕΕΝ , 602/ 72 Αρμ , Καυκάς. υπό το 532 παρ. 4, Τούσ η ς, Εμπρ., έκδ. Γ' παρ. 95, σημ. 13γ). Η διδομένη λύση γινόταν επίση ς γενικώ ς δεκτή υπό το προ ισχύον δίκαιο, με την έννοια όχι ο πωλητής, και να είχε απαιτή σει το τίμημα, είχε δικαίωμα μεταμέλειας (Γεν. Ευρετ. Νομολογίας , Αγοραπωλησία, παρ επ, Εφ Ναυπλ 121 / 1998 ΑΡΜ ). Εξάλλου από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 532 του ΑΚ, οι οπο ί ες, ως προελέχθη, έχουν ενδοτικό χαρακτήρα, προκύπτει ε πίσης ότι στη σύμβαση πωλήσεως, όπου έχει τεθεί ο όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα ωσότου αποπληρ-ωθεί το τίμημα, μπορεί να περιληφθεί, κατά τα άρθρα 400 // και 4j)/ του ιδίου κώ

13 7 φύλλο τηs υπ' αρtθμ. 4193/2009 Αποφάσεωs του Πολυμελούs Πρωτοδtκεiου Αθηνών (Τακτtκι} Δ tαδικασiα) ότι, σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή περί την πληρωμή ολόκληρου ή μέρους του πιστωθέντος τιμήματος, ο πωλητής έχει δικαίωμα, υπαναχωρώντας από τη σύμβαση αυτή, να παρακρατήσει το μέρος του τιμή μα τος που του έχει καταβληθεί και r, να απαιτησει το απομενον, ως αποζημίωση για τη χρήση του πωληθέντος από τον αγοραστή. Επί τυχόν τέτοιας ρήτρας έχει εφαρμογή το άρθρο 409 του ΛΚ, 1eατά το οποίο, αν η ποινή που συμφωνήθηκε είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, στο μέτρο που αρμόζει (βλ. ΑΠ 274/1981 ΝοΒ , ΕφΑθ 4266/2004 ΕλλΔνη ) Η τελευταία αυτή διάταξη του ΑΚ είναι δημοσίας τάξεως, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ιδίου Κώδικα. Γι αυτό, τυχόν μείωση του αρχικά ορισθέντος ποσού της ποινικής ρήτρας με μεταγενέστερη συμφωνία των συμβαλλομένων, δεν αποκλείει το δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει από το Δικαστήριο την περαιτέρω μείωση της ποινής στο προσήκον μέτρο (βλ. Γ. Μπαλή Ενοχικόν Δίκαιον παρ. 105 αρ. 3, Ταμπάκης εις Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ άρθ. 409 αρ. 2). Η μείωση δεν χωρεί αυτεπάγγελτα, αλλά απαιτείται

14 αίτηση του οφειλέτη, η οποία μπορε ί να υποβληθέf Λ~~~...,_ -;..,-'\' ~. με αυτοτε λ ή αγωγή, ανταγωγή ή μ ε ένσταση ( βλ. -,~~~ ~ ΕφΑθ 4266/2004 ο.. π. Ταμπάκης ό.α. άρθ. 409 αριθ. 11 ε π.). Με την κρινόμ ε νη αγωγή της η ενάγουσα ε ταιρεία εκθέτει ότι δυνάμει του υπ'αρ ι θμ. από ιδιωτικού συμφωνητικού επώλησ ε και παρέδωσε στον εναγόμενο κατά κατοχή και χρήση, το περ ιγραφόμενο σε αυτή (α γ ωγή) ΙΧΕ αυτοκίνητο με τον όρο της διατήρησης υπέρ αυτής της κυριότητάς του. Ότι το συμφωνηθέν τίμημα ανήλθε στο ποσό των Ευρώ, εκ του οποίου ποσό Ευρώ καταβλήθηκε από τον εναγόμενο ω ς προκαταβολή, τ. ο δε υπόλοιπο εκ ποσού πιστώθηκε σε 60 1ισόποσες μηνιαίε ς δόσεις ποσού 1849 Ευρώ τη ς κάθε μιας τ η ς πρώτης καταβαλλομένης στις της δε τελευταίας στις Ότι μολονότι ο εναγόμενο ς παρέλαβε κατά κατοχή και χρήση το εν λόγω αυτοκίνητο, τ ο οποίο χρησιμοποι εί αν ε νόχλητος, ε ν τούτο ις δ ε ν κατέβαλε στην ενόιγουσα μέρος της 7ης καθώς και τι ς 8η και 9η δόση του πισταιθέντος κατά τα ως άνω τιμήματος, συνολι1κ: ού ποσού Ευρώ, για τι ς οποίες κατέστη υπερήμερος. Ότι με βάση του ς όρους του προαναφερομ ένου μεταξύ τους ιδιωτικού συμφωνητικού κα ι δυνάμει της από αίτησής τη ς των ασφα λ ιστικών μ έ τρων ενώπ ι ον τ ου Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενάγουσα υπαναχώρησε

15 - ι. \' 8 φύλλο τηs υπ' αριθp. 4193/2009 Αποφaσεωs του Πολυμελούs Πρωτοδικεiου Αθηνών (Τακτική Διαδικασiα) από την επίδικη σύμβαση πωλήσεως και ζήτησε να της αποδοθεί το ως άνω αυτοκίνητο, πλην όμως ο εναγόμενος αρνείται να της το αποδώσει, αντιποιούμενος τη νομή της σε αυτό και παρακρατώντας το παράνομα. Με αυτό το ιστορικό 11 ενάγου σα ζητά ν'αναγνωριστεί οριστικά κυρία νομέας και κάτοχος του παραπάνω λεπτομερώς προσδιοριζόμενου με αριθμό πλαισίου κ:αι αριθμό κινητήρα επιβατηγού αυτοκινήτου, αξίας , να υποχρεωθεί ο εναγόμενος και κάθε τρίτος που έγινε κάτοχος, ή κατέχει επ'ονόματι του εναγομένου να της το αποδώσουν, ν'απαγορευθεί κάθε μελλοντική προσβο λή της κυριότηταs- και της νομής της, σε αυτό, να κ ηρυχθε ί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά.. εκτελεστή, και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο ιcαι ε πιμ έρους αιτήματα η αγωγή, παραδεκτώς και αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπο, εισάγεται γ ια να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον αυτού του Διιcαστ11ρίου (άρθρα 18 π ερ.l σε συνδ. με 14, 22, 42, 43 και 44 του Κ.Πολ.Δ. καθώς και του άρθρου 1 1 του υπ'αριθμ. από ιδιωτικού συ μφωνητικού πώλησης αυτοκινήτου με

16 παρακράτηση κυρι6τητας περί της αποκλειστικής αρμοδιότητας τούτου του Δικαστηρίου) και είναι πλήρως ορισμ έ νη και ειδικότερα ως προς την α ξία του επίδικου αυτοκινήτου, απορριπτόμ ενου του σχετικού περί του αντιθέτου ισχυρισμού του εναγόμενου, καθόσον σε συνάρτηση με αυτή ( α ξί α του) αναφέρονται στην αγωγή το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, το μοντέλο του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυ1:ού καθώς και η αποτίμησ-η τη ς ενάγουσας, στην οποία συμπερ ιλ αμβάνεται και η ουσιώδη ς επισή μανc:rη της τελευταία ς ότι, εφόσον ο εναγόμενος αρνείται να της το αποδώσει, αυτή (ενάγουσα) δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν αυτός χρησιμοποιεί με τον προσήκοντα τρόπο το ανωτέρω αυτοκίνητο και επομένως αν αυτό υφίσταται τη φυσιολογική ετήσια μείωση της αξίας του, ή εάν η εκ μ έ ρους του εναγομένου χρήση του οχήματος κείται πέραν της φυσιολογικής και της προσήκουσας χρήσης του, ή αν το όχημα αυτό έχει υποστεί μεγαλύτερες φθορές από συγκρούσεις του με ά λλα κλπ, γεγ ονότα που ενδ εχομ ένως έχο υν μ ειώσε ι τη ν αξία του, ο καθορισμός της οποίας από την ενάγουσα δ εν έγιν ε, κατά τη κρίση του παρόντο ς Δικαστηρίου, για την καταστρατήγηση τ ων διατάξεων για την καθ'ύλ11ν αρμοδιότητά του και η οποία (αξία του) κατά την ελεύθερη κ ρίση του ανέρχ ε ται πράγμαηι στην προσδιορι ζ όμενη από τη ν ενάγουσα τιμή τruιv Ευρώ. Π ερα ιτέρω - η ()ι! Ι

17 --.. ι, φύλλο τηs υπ' aρ-ιθμ. 4193/2009 Αποφάσεως του Πολυμελούs Πρωτοδ-ικεiου Αθηνών (Τακτ-ική Δ-ιαδ-ικασία) αγωγή είνα1 και νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 532, 999, 1000, 1034, 1094, του ΑΚ, 70, 176, 191 παρ και 908 του ΚΠολΔ εκτός από το αίτημα ν'απαγορευθεί κάθε μελλοντική προσβολή της κυριότητας και της νομής της ενάγουσας στο όχημα, το οποίο τυγχάνει μη νόμιμο κ:αι ως εκ τούτου απορριπτέο, αφού μεταξύ του αιτήματος αυτού και της κρινόμενης αγωγής, η οποία φέρει σαφώς το χαρακτήρα διεκδικητικής της κυριότητας κινητού, με την οποία ζητείται η απόδοση τού εν λόγου αντικειμένου, υπάρχει αντίφαση (βλ. Κ. Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπρ'αγμάτου Δικαίου έκδοση σε. 306), δεδομένου ότι στην διεκδικητική αγωγή υπάρχει ολική αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, ενώ στην αρνητική υπάρχει μερική προσβολή της κυριότητας. Πρέπει επομένως, η υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το απαιτούμενο για το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις ( σχετ. προσκ. το υπ'αριθμ. / διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ

18 με τα επικολληθέντα επ ' αυτού ένσημ α του Ταμείου Προvο 1[ας Δικηγόρων Αθηνών και το υπ'αριθμ. ' γραμμάτιο είσπραξης του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) και προσκομίζεται η από δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας περί της αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. ο εναγόμενος με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις του αρνείται την αύωγή. Περαιτέρω ό μ ως τα επικαλούμενα από αυτόν πραύματικά περιστcιτικά περί της άσκησης των δικονομικών δικαιωμάτων της ενάύουσας και δη της άσκησης από αυτήν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων για την αναγνώριση της νομής της με αποκλειστι:κό σκοπό να τον υποχρεώσει σε εξευτελιστικό συμβιβασμό, κ-ι αν ακόμα υποτεθούν αληθή δεν " )~_p~~ ~\ (~\ ~\"' " στο-ιχειοθετούν την βασιζόμενη στη διάταξη του άρθρου 281 τού ΑΚ υπέρβαση των ορίων που,, επιβάλλουν η καλή πίστη η τα χρηστα ήθη ή ο,, κοινωνικος και οικονομικος σκοπός του δικαιώματος, που απαιτεί η συγκεκριμένη διάταξη προκειμένου να χ..αρακτηριστεί ως καταχ..ρηστική η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Επομένως πρέπει ν'απορριφθεί ως νομικά αβάσιμος ο εν λόγω ισχ..υρισμός του εναγομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 τού ν. 2251/1994 "περί προστασίας των καταναλωτών", όπως είχε πριν από την αντικατάσταση του με το

19 1 Ο ο φύλλο τηs υ π' aριθμ. 4193/2009 Αποφάσ.ειωs του Πολυμ ελούs Πρωτοδικε-ίου Αθηνων (Τακτική Διαδικασία) άρθρο 10 παρ. 24 στοιχ. β του ν. 2741/1999, οι γενικοί όροι των συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τδτοιου γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Ο περι έχων τη διάταξη αυτή νόμος 2251/1994 αποτελεί ενσ ωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 93 / 13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της "σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές". Στο άρθρο 3 παρ. 1 της εν λόγω οδηγίας ορίζεται, ότι "ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευση ς, θεωρείται καταχρηστική, όταν, παρά την απαίτηση της καλής πίστης, δημιουργείται εις βάρος του καταναλωτή ανισορροπία ανάμεσα

20 στα διίc'αιώ ματ α και στις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση". Η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν I 1994 αποτελεί εξειδίκευση της γενικής αρχής του άρθρου 28 1 του ΑΚ, κατά την οποία. απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ή η κατάχρηση ενός θεσμού, όπως είναι η συμβατική ελευθερία. Η ανωτέρω παράγραφ.ος στην αρχική της διατύπωση χρησιμοποιούσε τον όρο "υπέρμετρη διατάραξη" της ισορροπίας των δικ ιαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων αποκλίνοντας έτσι φραστικά από τη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 της ανωτέρω Οδηγίας, η οποία ομιλεί για "σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα. δικαιώματα. και στις υποχρεώσεις των μερών''. Στενή γραμματική ερμηνεία του όρου "υπέρμετρη διατάραξη" θα οδηγούσε σε σημανηlcό περιορισμό της δυνατότητας ελέγχου του περιεχομένου των γενικι:hν όρων των συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) και συνεπώς σε μειωμένη προστασία του κοtταναλωτή έναντι εκείνης της Οδηγίας. Η ανάγκη της σύμφωνης με την Οδηγία ερμηνείας του εθνικού δικαίου, επιβάλλει, ο όρος "υπέρμετρη διατάρ αξη" να εκληφθεί, διασταλτικά ερμηνευόμενος, ιδτι σημαίνει "ουσιώδη ή σημαντική" διατάραξη. Η ανάγκη αυτή εναρμονισμένης δη λ αδή προς την οδηγία ερμηνείας. επιβάλλει να δοθεί η ίδια έννοια μέσω τελολογικής μετά την

21 11 ο φύλλο τηs υπ ~ αρί-θμ. 4193/2009 Αποφaσεωs του Πολυμελούs ΠρωτοδΊ-κείου Αθηνών ( ΤακτΊ-κή ΔΊ-αδΊ-κασία) απάλε ιψ η του όρου "υπέρμετρη" στην οποία προ έ βη ο νεότερος νομοθέτης μ ε το άρθρο 1 Ο παρ. 24 στο ι χ. β' του ν. 2741/ 1999 και συνεπώς και μετά την τροποποίηση αυτή, προϋπόθεση της καταχρηστικότητας κάποιου Γ.Ο. Σ. είναι, η με αυτόν " ουσιώδη ς ή σημαντική" διατάραξη της συμβατικής ισορροπία ς (Ολ. ΑΠ 15/2007, Ολ ΑΠ 6 /2006). Εξάλλου έχει κριθεί ότι με τους Γ.Ο.Σ. δεν απαγορεύεται η απόκλιση από οποιαδήποτε ρύθμιση ενδο τικού δικαίου, αλλά μόνο από εκείνες που φέρουν "καθοδηγητικό" χαρακτήρα ή, σε π ε ρίπτωση άτυπων συναλλακτικών μορφών, από τα ουσιώδη για την επίτευξη του σκοπού και τη διατήρηση της φ ύ σ ε ω ς της συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των με ρών, που απηχούν πράγματι δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη για το συγκεκριμ έ νο είδος συναλλαγής. Περαιτ έ ρω, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου ν. 2251/J 994, "όρο ι που συμφωνήθηκαν ύστ ε ρα από διαπραγμάτευση μετα ξύ των συμβαλλομένων (ειδικοί όροι) ε ίνα ι ε πικρατέστεροι από του ς αντίστοιχου ς γενικούς όρους". Όμω ς, η αποδοχή Γ. Ο.Σ. ε κ μ έρ ους του καταναλωτή, με την έν ταξη τούτων στη συναφθε ίσα σύμβαση, δεν rους καθιστά έγκυρου ς, α ν βέβαια

22 ήταν άκυροι, διότι οι κανόνες για τον έλεγχο της καταχρηστικότητάς τους, με.iάση τα κριτήρια των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 2 του ν , είναι κανόνες αναγκαστικού δικαίου, από την εφαρμογή των οποίων δεν ε ίναι δυνατή η συμβατική παραίτη,ση (άρθρο 3 ΑΚ, πρβλ Ολ. ΑΠ 6/2006, ΑΠ 15/2007 ΕΕΜΠΔ ΑΠ 1219/2001). Εν συνεχεία ο εναγόμενο ς με τις προτάσεις του ισχυρίζεται ότ:ι ο υπ'αριθμ. 7 όρος της επίδικης συμβάσεως πωλήσεως κατά τον οποίο προβλέπεται ότι η ενάγουσα πωλήτρια δικαιούται σε περίπτωση -ι1περημερίας του αύοραστή ως προς την καταβολή των δόσεων του σημφιηνηθέντος τιμήματος, να προβεί σε σωρευτιί<:ή άσκηση των δικαιωμάτων της και αφενός ν'απαιτήσει την καταβολή του συνόλου των ανεξόφλητων δόσεων πλέον των υπολο[πων οφειλόμενων και αφετέρου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αφαιρώντας το αυτοκίνητο από τα χέρια του αγοραστή, είναι άκυρος ως καταχρηστικός και αντιτίθεται ειδικώς στις διατάξεις του ν. 225 l/1994 υπερβαίνει δε τα όρια τα επιβαλλόμενα από τη διάταξη του άρθρου 2 81 Α Κ, καθόσον επιβάλλει στον αγοραστή υπέρμετρη (οικονομική) επιβάρυνση, αφού με βάση τον 6ρο αυτό ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει όλο το τ ί μημα και να παραδώσει κατ.. το αυτοκίνητο. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος ερειδόμενος στις ~ιtροαναφερόμενες διατάξεις και

23 12 φύλλο τηs υπ ' αριθμ. 4193/2009 Αποφάσεωs του Πολυμελούs Πρωτοδικ ε-ί ου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) πρέπει να ερευν ηθ εί περαιτέρω για την ουσιαστική του βασιμότητα. Από την εκτί μηση της ενόρκου καταθέσεως του μάρτυρα της ενάγουσας (ο εναγόμενος δεν εξέτασε μάρτυρα ) που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δη μ όσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και από όλα τα έγγ ραφα, τα οποία η ενάγουσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τ' ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ'αριθμ. από ιδιωτικού συ μφωνητικού πώλησης αυτοκινήτου με παρακράτηση κυριότητας η ενάγουσα πώλησε και παρέδωσε στον εναγόμενο κατά κατοχή και χρήση ένα ΙΧ αυτοκίνητο κατασκευής εργοστασίου τύπου με αριθμό κυκλοφορίας αριθμό πλαισίου l και αριθμό κινητήρα με τον όρο της διατήρησης υπέρ αυτής της κυριό τητά ς του. Το συμφωνηθέν τίμημα ανήλθε στο ποσό των Ευρώ, εκ: του οποίου ποσό

24 Ευρώ καταβλήθηκε από τον εναγ όμ εν ο ως προκαταβολή κατct την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητ ικ ού, το δε υπόλοιπο εκ ποσού Ευρώ πιστώθηκε, συμφωνήθηκ ε δε μεταξύ των μερών να καταβληθεί σε 60 ισόποσες μηνιαίες, δόσεις ποσου μιας Ευρώ της κάθε καταβαλλομένης την 51) ημ έρ α κάθε μήνα κα1 ε ιδικότερα της π:ρώτης (καταβαλλομένης) στις της δε τελευταία ς στι ς Σύμφωνα με τον 7 όρο του εν λόγω ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκου ς μετ' επικλήσεως αποδεικτικά μέσα και ιδιαίτερα από την κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας (ο εναγόμενος δεν εξέτασε μάρτυρα) προκύπτει ότι ιαποτέλεσε προϊόν ελεύ θερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και όχι προδιατυπωμένο από την ενάγουσα εταιρεία για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων γενικ6 όρο συναλλαγών, τα μέρη συμφώνησαν τ'ακόλουθα: <<Σε περίπτωση που ο αγοραστής, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του και όχληση καθυστερήσει την πληρωμή μίας ( 1) των ως άνω δόσεων ή έστω μέρο ς αυτή ς εντός των ανωτέρω οριζομένων προθεσμιών, ή σε περίπτωση μη ε κπλήρωσης των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων, η πωλήτρια έχει τα κά τωθι δικαιώματα και συγκεκριμένα : α) να απαιτήσει την καταβολή του συν-όλου των ανε ξό φλητων δόσεων

25 13 φύλλο τηs υπ ' aριθμ. 4193/2009 Αποφάσεωs. του Πολυμελούς Πρωτοδ1ικείοu Αθηνωv (Τακτική Διαδικασία) πλέον των υπολοίπων οφειλομένων του τιμήματος δόσεων όπως ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή θα επέλθει έκπτωση του αγοραστή από τους όρους της παρούσας που αναφέρονται στην προθεσμία αποπληρωμής των δόσεων και έτσι το σύνολο του χρέους θα καθίσταται κατά τον χρόνο εκείνο αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα τοκίζεται μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής του, για μεν τις ανεξόφλητες δόσεις από την συμβατική ημερομηνία πληρωμής τους, για δε το υπόλοιπο των οφειλομένων του τιμήματος δόσεων από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής καθυστέρησε να!(α τα βάλει μία ( 1) δόση ή μέρος αυτής, με το επιτόκιο υπερημερίας, πλέον άλλων εξόδων και επιβαρύνσεων, β) να υπαναχωρήσει από την σύμβαση χωρίς ειδοποίηση ασκώντας τα δικαιώματά της από την κυριότητα προβαίνοντας σε αφαίρεση του αυτοκινήτου από τα χέρια του αγοραστή ή οποιαδήποτε τρίτου που το κατέχει με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κάθε δε μ έ χρι την αφαίρεση καταβληθέν ποσό (προκαταβολή και δόσεις) θα παραμένει σε όφελος της πωλήτριας

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 (...) ΙΙ. Με την απευθυνόμενη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.3.2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης.../2010 αγωγή, που άσκησε η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με την

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΜονΠρωτΑθ 2438/1997

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 Προστασία καταναλωτών. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Καταχρηστικοί Γενικοί όροι συναλλαγών. ( ) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/1994 η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5

*ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 -- 57 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 15/01/1996/ΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 1996 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αριθ. Πρωτ.: 1061933/4970-21/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τον Δικαστή Βασίλειο Πορτοκάλλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ. Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ. Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αριθμός αποφάσεως 3340/2001 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τακτική διαδικασία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελέσα Χαραμουντάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Δουρουκλάκη, Πρωτοδίκη, Ιωάννη Μαρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Δικάσιμος: 01.10.2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (που αναπτύχθηκαν προφορικώς και καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατ άρθρ. 141 παρ. 2 ΚΠΔ) Των:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός Απόφασης 126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνο&ίκη Χριστίνα Δήμου και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014 Αθήνα, 02-10-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/576-2/02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Καρκατζούνη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ

Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ Πίνακας περιεχομένων Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ Περίληψη Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του Α.Κ. και 6 του Αναγκαστικού Νόμου 765/1943, που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης.

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Ειρθεσ 8971/2006 Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Οι ενάγοντες, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στην αρχή της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, που καταχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 286 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/ Αθήνα, 11-02-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/11-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1593 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 Αριθ. απόφασης: 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου. ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος)

Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου. ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος) Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος) Η οικονομική κρίση αποτελεί πραγματικό γεγονός, το οποίο, σε συνδυασμό με την μείωση της μισθωτικής αξίας όμορων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3233 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3233 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3233 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα