ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια μέσων Ατοµικής Προστασίας, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά συµφωνεί απολύτως µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και όπως αναλύεται στην αξιολόγηση των προσφορών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διατάξεις:: 1.Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ , τ.α ), «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273 παρ. 1), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3536/ Του Ν. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87/ , τ. Α ),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτόδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (άρθρο 78). 3. Της Υ.Α /93 (ΦΕΚ Β 185/93) Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανι σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 5. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 6. Του νόµου Ν.3871/ ηµοσιονοµική ιαχείριση. 7. Του Π.. 113/10 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 9. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατά ξεις». 10. Του Ν. 2362/95 «περί ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 14. Την 53361/ ΚΥΑ «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ» όπως τροποποιήθηκε µε τις Τ.Τ / ΚΥΑ και τον 31119/08 ΚΥΑ 15. Ν 3850/2010 ΆΡΘΡΟ 44 «Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων» 2. Οι αποφάσεις: 1. Την υπ αριθµ. /2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής«περί δέσµευσης πίστωσης για το έτος 2014». ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην /νση Προµηθειών & Αποθηκών (Λ.Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη 2 ος όροφος ), ενώπιον της Επιτροπής διενέρ-

2 ας και αξιολόγησης όπως ορίσθηκε την 30/12/2014 και ώρα έναρξης 10.00π.µ. και ώρα λήξης 10:30π.µ. 2. Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους ενδιαφεροµένους ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. 3. Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία µε απόδειξη µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ όπως περιγράφεται. 6. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 7 & 8 του ΕΚΠΟΤΑ έχουν: α. Όλα τα φυσικά & νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά β. Συνεταιρισµοί. γ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών ευθυνόµενων εις ολόκληρο µε κοινό εκπρόσωπο. ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία και θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος αυτής της διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισµού θα είναι διαθέσιµα: Ι. Σε ηλεκτρονική µορφή στο portal του ήµου (www//alexpolis.gr) II. Και σε έντυπη µορφή θα παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα Γραφεία της /νσης Προµηθειών, Τµήµα ηµοπρασιών, τηλ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των ,15 συµπ/νου Φ.Π.Α. 23%, υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2014 στους Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ,002, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο Επιμελητήριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο και είναι απόδειξη ότι ο διαγωνιζό- µενος είναι πλήρως ενήµερος της διακηρύξεως αυτής, των γενικών συνθηκών της προµήθειας και των συµβατικών στοιχείων τηςν αντίστοιχης µελέτης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Με ποινή να µη γίνει δεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς να είναι (3) µήνες, προσ- µετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών ή και για κάθε είδος χωριστά. Στον φάκελό κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα και µε σαφή αναγραφή του τίτλου του ιαγωνισµού. β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται και προσκοµίζονται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά., η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά. Τα δικαιολογητικά είναι: 1.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 2.Ασφαλιστική ενημερότητα 3.Φορολογική ενημερότητα 4.Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, η επιχείρηση δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι τα είδη που προσφέρει έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ανακήρυξη του προµηθευτή ή των προµηθευτών θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής αφού πρώτα εξετασθούν οι τεχνικές προσφορές και τα δείγµατα, από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την λήξη προθεσµίας υποβολής προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη η ηµέρα. Ο Διευθυντής Ο Συντάξας Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων το 2014 στα συνεργεία των παιδικών χαρών, πρασίνου, σήμανσης οδών, καθαριότητας, ηλεκτρολόγων, τεχνικής υπηρεσίας κ.λ.π. όπως αυτές οι πρόσθετες παροχές προβλέπονται από την ΚΥΑ 53361/06 όπως τροποποιήθηκαν με τις ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07.Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν άμεσες ανάγκες των συνεργείων των ανωτέρω υπηρεσιών και θα προστατευθούν οι εργαζόμενοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η προμήθεια θα καλύψει άμεσες ανάγκες του προσωπικού για διάστημα ενός χρόνου. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό ,15 με Φ.Π.Α., υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον τρίμηνο προϋπολογισμό του έτους 2014 στους Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ,001, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαμπος Σούλτας

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Πεδίο χρήσης: Εργασίε στις οποιες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες) Χαρακτηριστικά: Μήκος περ εκ. Πάχος: 1-1,2 mm Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών , εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κιδύνους Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία) Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

6 Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για ψεκασμούς) Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών , εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές Χαρακτηριστικά: Μήκος περ εκ., πάχος: min 0,5 mm Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL, Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ. Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-374

7 1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), 1 (ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου) Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερμότητα Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Πρότυπα: ΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ 2.1. ΚΡΑΝΗ Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.

8 2.1.2 Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού, Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. Πρότυπα: ΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 3.1. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169

9 3.2. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενες με το χειρισμό βενζινοπρίονου Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική αντοχή: κατηγορία F Στήριγμα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F Πρότυπα: ΕΝ ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις με αέρια (οξυγόνο) Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας, οι έγχρωμοι φακοί των οποίων μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip-up) όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλληση. Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλο γμε το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-169. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Βαθμός σκίασης: 4 έως 8 Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Πλαίσιο: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ

10 4.1. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Υλικό κατασκευής: fiberglass Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-9 έως 14 Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμμάτοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων) Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό. Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο) Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141για τα φίλτρα ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των

11 οφθαλμών. Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε=κίτρινο: έναντι HCl (Hydrogen Cloride), H 2 S (Hydrogen Sulfide), Κ=πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ=λευκό: έναντι σωματιδίων) Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας. Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα 5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ-ΠΟΔΙΕΣ 5.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμμάτοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα) Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από θερμότητα Πρότυπα: ΕΝ-370 ΕΝ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με τις βαφές

12 Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά σωματίδια (σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. ήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, κωδικοί 4-5-6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-463 (ΕΝ-368 ) 6. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 6.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3. Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345

13 7. ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6.1 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη διάσχιση:, αντοχή στη διάτρηση: Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ ΚΑΠΕΛΑ Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη, θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. Υλικό κατασκευής: ψάθα καλής ποιότητας που δεν θα φθείρετα 7. ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

14 7 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήμανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ Διαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2-2,4 kg. Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους. Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων: Χρώμα Παρ/ντας φωτειν/τας β Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές. Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

15 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟ- 8 ΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Πεδίο χρήσης: για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήματα Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων. Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου lt/h και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κλπ). Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την εργασία (μήκος 65 cm, max =25 mm. Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές εκρήξεις Χαρακτηριστικά για συσκευές οξυγόνου: τα συστήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 9 mm και από τη άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4 ή 3/8 ). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 bars. Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) Χαρακτηριστικά για φιάλες οξυγόνου: τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών οξυγόνου, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα δεξιόστροφο Μ16*1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bars. Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων απαιτούνται τα εξής: 1. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές οξυγόνου 2. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών οξυγόνου

16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. ΓΑΝΤΙΑ Γάντια δερματοπάνινα: Εναλλακτικά μπορούν να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα. Γάντια από νιτρίλιο: Ζητούνται γάντια από νιτρίλιο διότι αυτά έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα: είναι πιο ανθεκτικά στα χημικά απολυμαντικά και στους οργανικούς διαλύτες από τα γάντια από φυσικό καουτσούκ και δεν προκαλούν αλλεργίες όπως τα γάντια από φυσικό καουτσούκ. Αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες μηχανικές αντοχές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν γάντια νιτριλίου μεγαλύτερου πάχους. Γάντια μονωτικά: Η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2, τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι για εργασία. Γάντια συγκολλητών: μπορεί να επιλεγούν τύποι 3 ή 5 δακτύλων Τα επίπεδα μηχανικών ή θερμικών αντοχών που αναφέρονται για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα απαιτητά. Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο Χ, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε. GOGGLES Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία: εναλλακτικά μπορεί να γίνουν δεκτοί και οπτικοί δίσκοι κατηγορίας 5_2 ή 5_2,5, οι οποίοι παρέχουν προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας πλην του φάσματος των υπερύθρων. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά.

17 ΜΑΣΚΕΣ Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή: Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, ο βαθμός σκίασης είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να Βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). Η συγκεκριμένη μάσκα εκτός του προτύπου ΕΝ-169 θα ακολουθεί και το πρότυπο ΕΝ-379. Προστασία αναπνοής από αέρια: Η επιλογή ανάμεσα σε φιλτρομάσκα ή μάσκα με φίλτρα, σχετίζεται με το κόστος (στη μάσκα αλλάζονται μόνο τα φίλτρα) και την άνεση (οι φιλτρομάσκες υπερτερούν). Οι φιλτρομάσκες ακολουθούν την ίδια σήμανση και χρωματικό κώδικα με τα φίλτρα και επιπλέον φέρουν το σύμβολο FF (Filtering Facepiece) Αντί του ασπιδίου προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο, το οποίο αποτελεί πιο εύχρηστη αλλά πιο δαπανηρή επιλογή ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Σε ότι αφορά στους καθαρισμούς κάδων, τα υποδήματα θα είναι τύπου Ε = σκάφανδρο αλλά με τα ίδια χαρακτηριστικά με τις γαλότσες. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2014 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

18 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 76/2014 Είδος υλικού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κωδικοί CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη ολική 1 Γάντια δερματοπάνινα Ζεύγος , ,00 2 Γάντια από PVC Πακέτο 100τμ , ,00 3 Γάντια από νιτρίλιο Πακέτο 100τμ 760 4, ,00 4 Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης Πακέτο 100τμ 170 5,50 935,00 5 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο Ζεύγη 60 4,30 258,00 6 Γάντια συγκολλητών ζεύγη 4 5,20 20,80 7 Γάντια μονωτικά Ζεύγη 2 25,00 50,00 8 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Τεμ. 91 5,00 455,00 9 Γυαλιά προστασίας οξυγονοσυγκολλητών Ζεύγος 4 13,50 54,00 10 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης Τεμ. 4 10,00 40,00 11 Κρανη «6 12,00 72,00 12 Ανακλαστικά γιλέκα τεμ 47 12,00 564,00 Νιτσεράδες (αδιάβροχες 13 στολές) τεμ 62 18, ,00 14 Γαλότσες Ζευγη 69 17, ,00 15 Καπέλλα τεμ. 78 5,00 390,00 Ασπίδιο προστασίας από 16 ηλεκτρικό τόξο Τεμ ,00 17 Ασπίδιο με πλέγμα Τεμ 14 30,00 420,00 18 Ποδιές ηλεκτροσυγκολλητών τεμ. 4 16,80 67,20 19 Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων Ζεύγη 6 35,00 210,00 20 Σκάφανδρα Τεμ 2 45,00 90,00 Στολές προστασίας από 21 χημικά Τεμ 14 10,00 140,00 22 Αρβυλα ασφαλείας Τεμ , ,00 23 Αρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων Τεμ 2 40,00 80,00 24 Μάσκα προστασίας ολόκλη ρου προσώπου με φίλτρο ΑΒΕΚ 2 Ρ Τεμ 3 115,00 345,00 25 Μάσκα προστασίας ημίσεως προσώπου με φίλτρο Α1 Ρ Tεμ 7 26,00 182,00 26 Φίλτρα ΑΒΕΚ 2 Ρ3 συμβατη με μάσκα ημίσεως προσώπου τύπου ELIPSE τεμ 5 10,50 52,50 27 Φίλτρα ΑΒΕΚ 2 Ρ3 συμβα Τεμ 5 10,50 52,50

19 28 τη με μάσκα ημίσεως προσώπου τύπου POLIMASK 100/2 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης τεμ 70 14,00 980,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 5.337,85 Γ.ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2014 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20/11/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ προστασίας(κυα 53361/06) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελέτης 76/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ.11389/93) ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών(ΚΥΑ 53361/06, ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07) και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : α. η διακήρυξη β. η τεχνική περιγραφή γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων δ. η προσφορά ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης στ. η σύμβαση ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα είδη θα παραδοθούν τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αλλά μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμίς του άρθρου 6.Για τα είδη η προθεσμία θα δίνεται 5 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης. Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση του συνόλου της προμήθειας στο Δήμο πέραν του συμφωνηθέντος, τότε μπορεί να κηρυχθεί εκπτωτος. Τα είδη θα παραδοθούν στο Δήμο με δαπάνη του προμηθευτή.

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα