ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ. Υρέσκα Ψοσκοπημένα Α Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ. Υρέσκα Ψοσκοπημένα Α Ποιότητας"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΩΘ7Ξ46907-ΚΛΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : Αξ. πξση Πληροφορίες : ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Σηλέφωνο : FAX : Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΡΟΦΙΜΩΝ ( )) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Ε.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ δηαγσληζκνύ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (CPV )) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε γηα Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ παξαθάησ εηδώλ: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΦΙΟ ΑΤΓΑ ΚΟΣΑ Υρέσκα Ψοσκοπημένα Α Ποιότητας Περίπου 55 γρ. έως 75 γρ. έκαστο

2 ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΦΗΜΙΚΕ Εντός χάρτινων θηκών και κατόπιν σε χαρτοκιβώτια κατάλληλα για τρόφιμα. Καρτέλες των 30 τεμαχίων Σα μέσα συσκευασίας σε καλή κατάσταση ανθεκτικά σε προσκρούσεις, άνευ υγρασίας, καθαρά και κατασκευασμένα από υλικά ικανά να προφυλάξουν τα αυγά από ξένες οσμές και κινδύνους αλλοίωσης της ποιότητας. Σίτλος και έδρα κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας Ημερομηνία παραγωγής συσκευασίας Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας Ποιοτική κατηγορία Κατηγορία βάρους Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 90% του συνολικού χρόνου ζωής τους Απουσία ρύπων πάσης φύσεως επί της επιφάνειας Υυσιολογικό σχήμα Άθικτα Καθαρά Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων, υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. E.Coli Απουσία στα 1 gr.

3 ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ ΧΑΡΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΚΑ ΦΗΜΙΚΕ Χάρι φιλέτο κατεψυγμένο (πέρκα-σέιθσολομός) Μαλάκια κατεψυγμένα (ΟΤΠΙΕ-ΦΣΑΠΟΔΙ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) Κατηγορία Α Αποτελούμενο αποκλειστικά από Α ύλη χωρίς την προσθήκη Β υλών και χωρίς καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κατάψυξης I.Q.F. (Individually Quick Frozen) Μέγιστη 15 ο C Πρώτη συσκευασία : α) vacuum β) μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα Δεύτερη συσκευασία : Φαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις Φώρα προέλευσης Ημερομηνία αλιείας Ημερομηνία κατάψυξης Σίτλος, έδρα επιχείρησης, αριθμός άδειας λειτουργίας Είδος ψαριού Ημερομηνία λήξης Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 90% του συνολικού χρόνου ζωής τους Δηλωτική αποσύνθεση ή οποιαδήποτε αλλοίωση Πλήρης αποχρωματισμός της εξωτερικής επιφάνειας και όταν η σάρκα καθίσταται φαιά ή φαιομέλαινα και το λίπος καστανό, λόγω οξειδώσεων των χρωστικών. Εκτεταμένους ανώμαλους ή απαγορευμένους χρωματισμούς Ακρωτηριασμούς, μωλωπισμούς, κακώσεις, τραύματα και παραμορφώσεις Ύποπτα συμπτώματα παρασιτώσεως και μυκητιάσεως Δυσάρεστες οσμές Ολική ή μερική απόψυξη Αφυδάτωση Εγκαύματα κατάψυξης Διαβροχή από το ψυκτικό υγρό Απουσία σε υπολείμματα αντιβιοτικών Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, οργανοφωσφορικών Απουσία διοξινών Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοσταατικών ορμονών Ολική Μεσόφιλη Φλωρίδα 10 6 cfu/gr Total coliforms 10 2 cfu/gr

4 E. Coli 10 2 cfu/gr St. Aureus 10 3 cfu/gr Salmonella - Απουσία σε 25 gr Listeria monocytogenes - Απουσία σε 25 gr ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ Υέτα ή Λευκό τυρί ημίσκληρο Κίτρινο τυρί χαμηλό σε λιπαρά και χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι Κίτρινο τυρί Συρί για τρίψιμο (τύπου Regato)πλήρες και χαμηλό σε λιπαρά Γάλα μακράς διάρκειας σε συσκευασία του 1 λίτρου πλήρες Γάλα μακράς διάρκειας σε συσκευασία 1 λίτρου ημιαποβουτυρωμένο Γάλα μακράς διάρκειας σε συσκευασία ενός λίτρου άπαχο Γάλα μακράς διάρκειας συμπυκνωμένο πλήρες και άπαχο Συράκια τρίγωνο (τύπου La Vache qui rie) με πλήρη και χαμηλά λιπαρά Γάλα εβαπορέ 410 gr πλήρες και χαμηλό σε λιπαρά Γάλα ατομικό Ανθότυρος Μυζήθρα Γάλα φρέσκο πλήρες (3,5 %) σε συσκευασία ½ lt. Γάλα φρέσκο με κακάο πλήρες σε συσκευασία ½ lt. Κρέμα γάλακτος ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατηγορία Α

5 ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΦΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΟΟΣΟ ΛΙΠΟΤ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΓΑΛΑ ΑΠΟΒΟΤΣ.LONGLIFE 1 LT ΓΑΛΑ ΗΜΙΑΠΟΒΟΤΣ. LONGLIFE 1 LT ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ LONGLIFE 1 LT (ΣΕΜ) ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΣΕΜ) 410 ΓΡ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ. ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ½ ΛΣ (ΣΕΜ) ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΠΤΚΨΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟ 1lt ΓΑΛΑ ΑΣΟΜΙΚΟ (ΣΜΦ) ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ½ ΛΣ (ΣΕΜ) ΓΙΑΟΤΡΣΙ 2% 200 ΓΡΜ (ΣΕΜ) ΓΙΑΟΤΡΣΙ 2% (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΓΙΑΟΤΡΣΙ ΑΠΑΦΟ 200 ΓΡΜ (ΣΕΜ) ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ (1ΛΣ) ΣΤΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΚΙΛΟ) ΣΤΡΙ ΥΕΣΑ (σε μεταλλικό κιτίο) ΣΤΡΙ ΚΕΥΑΛΟΣΤΡΙ ΠΛΗΡΕ ΚΑΙ ΦΑΜΗΛΟ Ε ΛΙΠΑΡΑ (ΚΙΛΟ) ΣΤΡΙ ΚΙΣΡΙNΟ ΜΑΛΑΚΟ (10-30% λιπαρά) ΣΤΡΑΚΙ ΣΡΙΓΨΝΑΚΙ (ΣΕΜ) ΓΙΑΟΤΡΣΙ ΣΡΑΓΓΙΣΟ 10%, 200 ΓΡ ΑΝΘΟΣΤΡΟ (ΚΙΛΟ) ΜΤΖΗΘΡΑ (ΚΙΛΟ) Μέγιστη 5 ο C Πρώτη συσκευασία : α) vacuum β) ειδικός πλαστικός φάκελος γ) μεταλλικά δοχεία Δεύτερη συσκευασία : Φαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις Σα μέσα συσκευασίας δεν μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα μέταλλα, μονομερή, κ.τλ.) και δεν δύναται ν αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των τυριών Σίτλος και έδρα επιχείρησης παραγωγής Ονομασία πώλησης Ημερομηνία παραγωγής Ημερομηνία λήξης Ποιοτική κατηγορία Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Άνευ ορατού λίπους Απουσία σε : Ευρωτίαση ήψη Εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος Ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο, δύσοσμο) Άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή δράση Ακάραιων, σκουληκιών, νυμφών ή εντόμων

6 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΨΝ ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΨΝ Salmonella spp. Απουσία σε 25 gr. E.Coli Απουσία σε 1gr. Ολική Αερόβια Φλωρίδα 10,000 cfu/gr Listeria spp Απουσία σε 25 gr. Χυχρόφιλα στελέχη B. Aureus < 10 cfu/gr E.Coli 10 4 / gr Ο.Μ.Φ. 5 * 10 5 / gr L. Monocytogenes < 100 cfu/gr Απουσία παρασίτων : Taenia Solium Trichinella spiralis Balantidium coli Απουσία πρωτόζωων : Toxoplasma Gondii Απουσία αντιβιοτικών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών παραγωγικών οργανοφωσφορικών ή ζιζανιοκτόνων Λιπαρά : 0 gr Πρωτεΐνη : 3,7gr Λακτόζη : 4,8 gr Περιέχει Ca, P, Mg, K, Na, Cl, Βιταμίνες Α, Βιταμίνες υμπλέγματος B, C, D, E, Παντοθενικό οξύ, Νιασίνη, Υυλικό οξύ Απουσία σε αφλατοξίνες Υέτα : max. υγρασία 56%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 43% Λευκό τυρί άλμης : max. υγρασία 56%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 43% Γκούντα Ένταμ : max. υγρασία 40%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 47% Φρόνος ωρίμανσης ημίσκληρων τυριών τουλάχιστον 3 μήνες, μαλακών τυριών 2 μήνες Τπόλοιπα χημικά χαρακτηριστικά σε συμφωνία με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (απουσία τοξινών, τεχνητού αρώματος, αντιβιοτικών)

7 ΥΡΕΚΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ / ΟΠΨΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΣΟΜΑΣΕ ΚΟΛΟΚΤΘΙΑ ΚΟΤΝΟΤΠΙΔΙ ΛΑΦΑΝΟ ΜΑΡΟΤΛΙ (ΣΕΜΑΦΙΑ) ΚΑΡΟΣΟ ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΞΕΡΑ ΜΑΩΝΣΑΝΟ (Ματσάκια) ΑΝΙΘΟ (Ματσάκια) ΕΛΙΝΟ (Ματσάκια) ΠΙΠΕΡΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΑΝΣΖΑΡΙΑ ΚΟΡΔΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ ΠΑΝΑΚΙ ΠΡΑΑ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΑΓΓΟΤΡΙΑ ΠΕΠΟΝΙ ΜΗΛΑ ΑΦΛΑΔΙΑ ΚΑΡΠΟΤΖΙ ΜΑΝΣΑΡΙΝΙΑ ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΑΥΤΛΙΑ ΒΛΗΣΑ ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΥΡΕΚΑ ΑΝΣΙΔΙΑ ΠΑΣΑΣΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΕ ΠΑΣΑΣΕ ΚΑΘΑΡΙΜΕΝΕ ΜΑΡΑΘΑ (Ματσάκια) ΣΑΜΝΑΓΚΑΘΙ ΞΙΝΟΜΗΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΤΟΜΟ (ΜΑΣΑΚΙ) Κατηγορίας Α

8 ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΗΜΙΚΕ Ακέραια, νωπά, καθαρά και υγιή Πρακτικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη (χώματα, λάσπες, κ.λπ.) Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και γεύση Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία Προέρχονται από φυτά τα οποία βρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης τους Αποκλείονται προϊόντα που έχουν σαπίσει, μαραθεί Πρακτικά απαλλαγμένα από παράσιτα ή φθορές που έχουν προκληθεί από παράσιτα και έντομα Δεν έχει χρησιμοποιηθεί μολυσμένο νερό για το πότισμα τους Πλαστικοί άκοι Πλαστικά Κιβώτια υσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος. Σα υλικά στο εσωτερικό του κιβωτίου είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που δεν προκαλεί αλλοιώσεις, εσωτερικές και εξωτερικές. Σο περιεχόμενο κάθε κιβωτίου είναι ομοιογενές και περιλαμβάνει προϊόντα μόνο της αυτής προέλευσης, ποικιλίας και ποιότητας. Ομοιογενές σε ότι αφορά στην ωριμότητα, το μέγεθος και το χρωματισμό. Σόπος προέλευσης Είδος προϊόντος Ποικιλία Ποιότητα Καθαρό βάρος Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. E.Coli 10 / gr Shigella Απουσία στα 25 gr.

9 ΚΑΣEΧΤΓΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΜΠΡΟΚΟΛΑ/ ΥΑΟΛΑΚΙΑ ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΚΑΡΟΣΑ ΚΑΣ/ΝΑ ΚΤΒΟΙ Ή ΡΟΔΕΛΕ ΜΠΑΜΙΕ ΚΑΣ/ΝΕ ΑΡΑΚΑ ΚΑΣ/ΝΟ ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΑΝΑΚΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Κατηγορίας Α Απαλλαγμένα από : Ξένες φυτικές ή άλλες ύλες Ελεύθερα από κάθε οσμή και γεύση Δεν προέρχονται από αναγέννηση ή ενυδάτωση αποξηραμένων προϊόντων Αλλοιώσεις των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών Μέγιστη -15 ο C ΤΚΕΤΑΙΑ Πλαστική σακούλα υδατοστεγής και αεροστεγής ώστε να εμποδίζει την απώλεια υγρασίας, αφυδάτωση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΦΗΜΙΚΕ Σίτλος και έδρα βιομηχανίας παραγωγής, συσκευασίας Φώρα προέλευσης Ημερομηνία επεξεργασίας Ημερομηνία λήξης Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. E.Coli 10 5 / gr Ζύμες Μύκητες 10 3 / gr

10 ΡΤΖΙ ΟΠΡΙΑ Παντοπωλείου Επαγγελματικές συσκευασίες ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΥΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΡΕΒΙΘΙΑ ΥΑΚΕ ΥΑΟΛΙΑ Γ ΙΓΑΝΣΕ ΥΑΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΣΡΙΑ ΡΤΖΙ ΝΤΦΑΚΙ Α ΦΤΜΑ ΡΤΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗ Α ΦΤΜΑ ΥΑΒΑ Κατηγορίας Α Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 500 γρ. ή/ 1 κιλού ή/ 5 κιλών ή/ 20 κιλών ε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα άκοι καινούριοι που δεν φέρουν άλλες ενδείξεις επιπλέον από αυτές που καθορίζονται Απουσία κακοποίησης ή ρύπανσης Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Σίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής Έτος εσοδείας Έτος και μήνας βιομηχανικής παραγωγής Σόπος προέλευσης Ποιοτική κατηγορία Καθαρό βάρος Σελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο παράδοσης τους Δεν περιέχουν αδρανείς ύλες (γεώδεις προσμίξεις, χαλίκια, ζιζάνια, ακάρεα, παράσιτα, ξένες φυτικές ύλες) Απαλλαγμένα από κόκκους αποχρωματισμένους με στίγματα ή κόκκους φυτρωμένους Δεν έχουν υποστεί επίδραση υδρατμών προς απόκρυψη της παλαιότητας τους. ε αντίθετη περίπτωση οι κόκκοι εμφανίζονται συρρικνωμένοι Δεν παρουσιάζουν ανώμαλη οσμή (μούχλα) και γεύση ταγκή και πικρή μετά το βράσιμο Διάρκεια βρασμού για τα περισσότερα όσπρια 1 ½ - 2 ώρες κατά το ανώτατο όριο εκτός από το ρύζι με διάρκεια βρασμού 25 λεπτά κατά ανώτατο όριο Όσπρια για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος θεωρούνται κατώτερης ποιότητας E.Coli < 10 cfu/ gr Μύκητες < 200 gr

11 ΦΗΜΙΚΕ Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. ΖΤΜΑΡΙΚΑ Παντοπωλείου Επαγγελματικές συσκευασίες ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΥΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΦΤΛΟΠΙΣΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΥΣΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΓΓΕΣΙ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΙΣΙΟΤ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΥΙΔΕ ΧΙΛΟ ΠΕΝΝΕ ΛΑΖΑΝΙΑ Κατηγορίας Α Πρώτη συσκευασία : Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 500 γρμ. ή 1 κιλού Δεύτερη συσκευασία : Φαρτοκιβώτια ανθεκτικά καλά κλεισμένα Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Σίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής Ημερομηνία παραγωγής Ημερομηνία λήξης υστατικά Ονομασία πώλησης Καθαρό βάρος Διογκώνονται τουλάχιστο στο διπλάσιο Δεν εμφανίζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν) Δεν διασπώνται Σο υγρό μετά το βράσιμο είναι διαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή όξινη γεύση Απουσία παρασίτων, προνύμφες εντόμων ή

12 έντομα ΦΗΜΙΚΕ Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. E.Coli < 10/ gr ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑ Αποτελούμενο αποκλειστικά από Α ύλη χωρίς την προσθήκη Β υλών και χωρίς καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κατάψυξης I.Q.F. (Individually Quick Frozen) Αρνί : ωμοπλάτη και μπούτι Μοσχάρι ειδικά τεμάχια Κοτόπουλο ολόκληρο: 1100 γρ γρ. έκαστο Κοτόπουλο μπούτι : γρ. έκαστο (καλιμπραρισμένο) Γαλοπούλα : φιλέτο στήθους : γρ. έκαστο ΚΡΕΑ ΑΡΝΙ ΚΑΣ/ΝΟ ΜΠΟΤΣΙ ΚΡΕΑ ΑΡΝΙ ΚΑΣ/ΝΟ ΨΜΟΠΛΑΣΗ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣ/ΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣ/ΝΟ ΜΠΟΤΣΑΚΙ ΜΟΦΑΡΙ ΚΑΣ/ΝΟ ΜΠΟΤΣΑΚΙΑ Ή ΠΟΝΣΙΚΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ Μέγιστη -15 ο C Κατηγορίας Α Πρώτη συσκευασία : - Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωμη άοσμη, με μικρή διαπερατότητα σε υδρατμούς, χωρίς να δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του κρέατος. - Vacuum - Μεμβράνη ή πλαστικός φάκελος Δεύτερη συσκευασία : - Φαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά δεμένα με πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για τρόφιμα Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο

13 ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΦΗΜΙΚΕ Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Φώρα προέλευσης Ημερομηνία σφαγής/ κατάψυξης Εμπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης Κωδικός αριθμός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή εργαστηρίου τεμαχισμού Ημερομηνία λήξης φραγίδα καταλληλότητας Ποιοτική κατηγορία Είδος τεμαχίων Καθαρό βάρος Απουσία σε : Εμφανείς ρύπους ήψη, ευρωτίαση Ολική ή μερική απόψυξη Επανακατάψυξη Αφυδάτωση Οξείδωση Διαβροχή από το ψυκτικό υγρό Μη φυσιολογικές οσμές, ή άλλες αλλοιώσεις δηλωτικές μικροβιακής ανάπτυξης κατά την κατάψυξη ή μετά από απόψυξη Κακοποίηση ρύπανση συσκευασίας Απουσία σε υπολείμματα αντιβιοτικών Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, οργανοφωσφορικών Απουσία διοξινών Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών ορμονών E.Coli 10 4 / gr Ο.Μ.Φ. 5 * 10 5 / gr L. Monocytogenes < 100 cfu/gr Απουσία παρασίτων : Taenia Solium Trichinella spiralis Balantidium coli Απουσία πρωτόζωων : Toxoplasma Gondii

14 ΤΓΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΦΙΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΤΝΘΗΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΗΜΙΚΕ Ελαιόλαδο : Παρθένο 1 lt και 5 lt υμπυκνωμένος χυμός με ζάχαρη σε συσκευασία 800 γρ. Υυσικός χυμός χωρίς ζάχαρη Νερό εμφιαλωμένο σε φιάλη 1,5 και 0,5 λίτρου Ξύδι 400 ml ανά τεμάχιο Φυμός λεμονιού 380 ml.ή 4 λίτρα ανά τεμάχιο Κρασί μπουκάλι 1000 ml ανά τεμάχιο Ηλιέλαιο 1lt και 5lt Κατηγορίας Α ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΞΤΔΙ 400 ML ΠΕΡΙΠΟΤ ΦΤΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΤ 400 ML ΠΕΡΙΠΟΤ ΚΑΙ 4LT ΚΡΑΙ ΜΠΟΤΚΑΛΙ 1000 ML ΝΕΡΟ 1,5 lt και 0,5 lt ΥΤΙΚΟ ΦΤΜΟ 1 lt ΥΤΙΚΟ ΦΤΜΟ 250 ΜL Μεταλλικά κυτία ανταποκρινόμενα στον κώδικα τροφίμων και ποτών Σα μεταλλικά κυτία είναι απαλλαγμένα από παραμορφώσεις, διατρήσεις και γενικά κακοποιήσεις Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιμα, βάρος περιεχομένου 3-5 kgr Φαρτοκιβώτιο, βάρος περιεχομένου 6-10 kgr Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Επωνυμία επιχείρησης παραγωγής τους Ημερομηνία παραγωγής Ονομασία προϊόντος και οξύτητας του Ημερομηνία λήξης Απουσία σε : Οσμή ή γεύση τάγγισης Ξένες οσμές και γεύσεις Γενικά μεταβολές των οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων Μεταφορά με οχήματα όπου οι φιάλες προστατεύονται από το ηλιακό φως E.Coli < 10/ gr Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών

15 Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. ΞΗΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Είδη παντοπωλείου Επαγγελματικές συσκευασίες ΑΛΕΤΡΙ ΜΑΛΑΚΟ (Ε ΚΙΛΟ) ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ 160 ΓΡΜ +2 ΚΙΛΑ BAKING POWDER / ΥΑΚΕΛΑΚΙΑ CORN FLOUR ΒΑΥΗ ΑΤΓΨΝ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ) ΥΡΤΓΑΝΙΕ ΙΣΟΤ/ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ (Ε ΤΚΕΤΑΙΑ 2 ΣΜΦ (16ΓΡΜ)) ΔΤΟΜΟ ( ΥΑΚΕΛΑΚΙ ) ΚΤΜΙΝΟ( ΥΑΚΕΛΑΚΙ ) ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΝΗ ΜΑΤΡΟ/ ΥΑΚΕΛΑΚΙ ΚΑΙ 1 ΚΙΛΟΤ ΡΙΓΑΝΗ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ ) ΜΟΦΟΚΑΡΤΔΟ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ ) ΖΨΜΟ ΚΟΣΑ ΚΤΒΟΙ ΥΤΛΛΑ ΔΑΥΝΗ ( ΥΑΚΕΛΑΚΙ ) ΑΛΑΣΙ 1 ΚΙΛΟΤ ΜΠΙΚΟΣΑ ΚΡΑΚΕΡ ΣΜΦ ΓΑΡΤΥΑΛΛΑ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ) ΚΑΝΕΛΑ (ΥΑΚΕΛΑΚΙ) ΜΑΛΟΣΗΡΑ ΜΑΣΑΚΙ ΟΔΑ ΥΑΚΕΛΑΚΙ (ΥΑΓΗΣΟΤ) ΜΠΙΚΟΣΑ ΓΕΜΙΣΑ ΑΣΟΜΙΚΟ ΣΜΦ (ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ ΟΚΟΛΑΣΑ) ΖΑΜΠΟΝ Ή ΠΑΡΙΖΑ Η ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΥΕΣΕ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ ΠΑΣΟ ΥΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ ΛΟΤΚΑΝΙΚΑ ΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΙΛΟ& ΦΟΝΣΡΟ ΟΤΑΜΙ ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΙΚΟ 10 ΓΡ ΣΑΡΑΜΑ ΖΑΦΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΤ ΖΑΦΑΡΗ ΥΑΚΕΛΑΚΙ (ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ) ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ 20 ΓΡΜ. (ΣΜΦ) ΦΑΛΒΑ (ΜΠΑΣΟΤΝΙ) ΖΕΛΕ 1-2 ΚΙΛΑ ΦΤΜΑ (ΜΕ Η ΦΨΡΙ ΖΑΦΑΡΗ) ΚΑΥΕ ΥΙΛΣΡΟΤ ΣΜΦ ΚΑΥΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 100 ΚΑΙ 200 ΓΡ. ΚΑΥΕ ΣΙΓΜΙΑΙΟ ΥΑΚΕΛΑΚΙ (ΣΜΦ) ΚΑΙ 200 ΓΡ ΣΑΙ ΥΑΚΕΛΑΚΙ ΦΑΜΟΜΗΛΙ ΥΑΚΕΛΑΚΙ ΥΤΣΙΚΟ ΒΟΤΣΤΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 250 γρμ.-500 γρμ.-2 κιλών ΒΑΝΙΛΙΑ (Ε ΚΟΝΗ) ΕΛΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΣΤΠΨΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατηγορίας Α

16 ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιμα Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Ονομασία πώλησης Ημερομηνία λήξης Καθαρό βάρος Απουσία από : Σεχνολογικά ελαττώματα Παρουσία παρασίτων, ακάρεων, εντόμων, ξένων σωμάτων Όπως ορίζει ο Κώδικας Σροφίμων και Ποτών Salmonella spp απουσία στα 25 gr E. Coli 10 / gr ΚΟΝΕΡΒΕ Είδη παντοπωλείου Επαγγελματικές συσκευασίες ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατηγορίας Α ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΦΙΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΖΑΜΠΟΝ ΚΟΝΕΡΒΑ ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΤ ΝΣΟΜΑΣΑΚΙΑ ΚΟΝΕΡΒΑ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΤ ΚΑΙ 3 ΚΙΛΨΝ ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΤ ΚΑΙ 4 ΚΙΛΨΝ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΚΟΝΕΡΒΑ ΑΝΣΟΤΓΙΑ ΓΡ ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ Ή ΒΕΡΤΚΟΚΟ 800 ΓΡΜ. Ή 3 Ή 5 ΚΙΛΨΝ Λευκοσίδηρα δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα που καλύπτουν τις Εθνικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και του Κώδικα Σροφίμων & Ποτών για παρεμφερή προϊόντα Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Σίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής, συσκευασίας Ημερομηνία παραγωγής Ημερομηνία λήξης υστατικά Ονομασία πώλησης Καθαρό βάρος

17 ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΦΗΜΙΚΕ Απουσία σε : Διαρροές, διατρήσεις Διαβρώσεις, οξειδώσεις Διογκώσεις ημάδια αλλοίωσης των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα) Απουσία μυκήτων (μούχλα) Τγρό κάλυψης χωρίς την παρουσία ξένων προς το προϊόν σωμάτων Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουσία υπολειμμάτων μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριακών ουσιών Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ. Coli Colifoms Απουσία στα 1 gr. Θειοαναγωγικά Απουσία στα 1 gr. Ζύμες Μύκητες Απουσία στα 1 gr. ΝΨΠΑ ΚΡΕΑΣΑ Μοσχάρι : μπούτι άνευ οστών (νουά, κιλότο) Φοιρινό : μπούτι άνευ οστών (χωρίς εμφανές λίπος) Αρνί : εγχώριο, ολόκληρο χωρίς κεφάλι και εντόσθια Μπριζόλα χοιρινή : καρέ, μεγέθους 250 γρμ. έκαστη ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Κοτόπουλο: νωπό,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και εντόσθια Γαλοπούλα: νωπή,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και εντόσθια ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατηγορίας Α ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΦΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΜΟΦΑΡΙ ΝΨΠΟ ΑΝΕΤ ΟΣΨΝ ΜΠΟΤΣΙ ΦΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΤ ΟΣΨΝ ΜΠΟΤΣΙ ΑΡΝΙ ΥΡΕΚΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΦΟΙΡΙΝΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΨΠΟ Μέγιστη 5 ο C Πρώτη συσκευασία : - Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωμη άοσμη, με μικρή διαπερατότητα σε υδρατμούς, χωρίς να δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του κρέατος. - Vacuum

18 - Μεμβράνη ή πλαστικός φάκελος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΟΟΣΟ ΛΙΠΟΤ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΦΗΜΙΚΕ Δεύτερη συσκευασία : - Φαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά δεμένα με πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για τρόφιμα Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους Άνευ ορατού λίπους Φώρα προέλευσης Ημερομηνία παραγωγής/ σφαγής Εμπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης Κωδικός αριθμός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή εργαστηρίου τεμαχισμού Ημερομηνία λήξης φραγίδα καταλληλότητας Ποιοτική κατηγορία Είδος τεμαχίων Καθαρό βάρος Απαλλαγμένα από : Εμφανείς ρύπους ήψη, ευρωτίαση Μη φυσιολογικές οσμές, ή άλλες αλλοιώσεις δηλωτικές μικροβιακής Κακοποίηση ρύπανση συσκευασίας Απουσία σε υπολείμματα αντιβιοτικών Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, οργανοφωσφορικών Απουσία διοξινών Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών ορμονών E.Coli 10 2 / gr Ο.Μ.Φ. 5 * 10 5 / gr L. Monocytogenes < 100 cfu/gr Απουσία παρασίτων : Taenia Solium Trichinella spiralis Balantidium coli Απουσία πρωτόζωων : Toxoplasma Gondii

19 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΣΟ-ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ Χωμάκια κουβέρ λευκά Χωμάκια κουβέρ σικάλεως Χωμί τοστ Κρουασάν με σοκολάτα Κέικ ατομικό Παξιμάδι Λαγάνα Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κουλουράκια πασχαλινά Σσουρέκια Βασιλόπιτα Χωμί (κιλού) Ο άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση τουλάχιστον μισή ώρα μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος Σο ψήσιμο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές, το δε φλόγωμα αυτού ( κόρα) ομοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατηγορίας Α ΑΠΟΤΙΑ Ε ΒΑΡΟ-ΣΕΜΑΦΙΟ ΥΤΙΚΕ ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΑΡΣΟΤ Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση Μεσεντερικός Βάκιλλος Ευρωτίαση Προσθήκη διογκωτικών - βελτιωτικών ουσιών Παράσιτα, ακάρεα, έντομα, ξένα σώματα Χωμάκια κουβέρ λευκά τεμάχιο ( γρμ.) Χωμάκια κουβέρ σικάλεως ( γρμ.) Χωμί τοστ σε συσκευασία κιλού Κρουασάν με σοκολάτα τεμάχιο( 100 γρμ.) Κέικ ατομικό τεμάχιο( 60 γρμ.) Παξιμάδι σε συσκευασία κιλού Λαγάνα τεμάχιο Μελομακάρονα σε συσκευασία κιλού Κουραμπιέδες σε συσκευασία κιλού Κουλουράκια πασχαλινά σε συσκευασία κιλού Σσουρέκι τεμάχιο Βασιλόπιτα Χωμί φρατζόλα απαιτήσεις του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών Απουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων Απουσία ξένων σωμάτων (έντομα, σύρματα, πέτρες, ρύπος παραγωγικής διαδικασίας) Αναγεννημένη κυτταρίνη ( σελοφάν) κατάλληλη για τρόφιμα και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών τη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, το όνομα του προμηθευτή, το

20 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΡΣΟΤ καθαρό βάρος και όλες οι λοιπές ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών Η μεταφορά του άρτου πρέπει να γίνεται από κιβώτια κλειστά από ειδικά υλικά που επιτρέπονται για συσκευασία τροφίμων τα οποία δεν θα επηρεάζουν τα περιεχόμενα προϊόντα και δεν θα προσδίδουν σε αυτά οσμή. Η μεταφορά θα γίνεται με κλειστά αυτοκίνητα που θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής E.Coli 10 2 / gr Ο.Μ.Φ. 5 * 10 5 / gr L. Monocytogenes < 100 cfu/gr Απουσία παρασίτων : Taenia Solium Trichinella spiralis Balantidium coli Απουσία πρωτόζωων : Toxoplasma Gondii ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου θα λαμβάνει δείγματα παρουσία του προμηθευτή όταν το κρίνει απαραίτητο και θα τα αποστείλει στο Γ.Φ.Κ. ή σε διαπιστευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο (βάρος δείγματος τουλάχιστον 1 κιλό) σύμφωνα με το Κ.Σ.Π., τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες για τα είδη Βιοτικής Ανάγκης και τις αποφάσεις ΑΦ 1233/91 και 172/ 92. Όλοι όσοι θα προμηθεύουν πρώτες ύλες στο τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Φ. αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται ή είναι μεσάζοντες προμηθευτές θα πρέπει να τηρούν τις κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών. 1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ. 2. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ ( ήηνη από ηελ Δεπηέξα ώξα 8:00 έσο θαη ηελ Δεπηέξα ώξα 8: Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:

21 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 6. Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Α Α: Β26546907Τ-ΡΟΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 07-11-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 21164 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.09.2016 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/13.09.2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αριθμός Μελέτης 44/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «4+1 Μπιζέλια» ΚΩΔΙΚΟΣ Β2. Συντάκτης Χρυσάφη Μαρία ΑΜ 21139

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «4+1 Μπιζέλια» ΚΩΔΙΚΟΣ Β2. Συντάκτης Χρυσάφη Μαρία ΑΜ 21139 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «4+1 Μπιζέλια» ΚΩΔΙΚΟΣ Β2 Συντάκτης Χρυσάφη Μαρία ΑΜ 21139 Κωδικός προϊόντος Μ01 Ονομασία Gazpacho με αβοκάντο Αριθμός μερίδων 60 Είδος καταναλωτών Όλοι οι καταναλωτές (έως vegans) Υλικά: 9

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

100 5,22 522,00 5,90 590,00 100 7,00 700,00 7,90 790,00 2,57 257 2,90 290 125 3,98 497,50 4,50 562,50

100 5,22 522,00 5,90 590,00 100 7,00 700,00 7,90 790,00 2,57 257 2,90 290 125 3,98 497,50 4,50 562,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Σέρρες 20 Σεπτεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ριθ.πρωτ.6605 /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΠΙ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ Ταχ. /νση: ιοικητήριο-μεραρχίας 36 Πληροφορίες:.Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 2 Α. ΣΚΟΠΟΣ Οι προδιγρφέ κλύπτουν την προμήθει Τροφίμων γι τι νάγκε του Γενικού Νοσοκομείου Κρπενησίου. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετων Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» Αρ. Πρωτ. :343/ΧΕΝΙΑ/ 14-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 24/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : - 36065 - ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

04-03-2014 .:12056 : : 2321350110 E-mail: xatzi@serres.gr << >> « » & 22.186,42. 2 . & . 74 1 35 -

04-03-2014  .:12056 : : 2321350110 E-mail: xatzi@serres.gr << >> « »   &   22.186,42.  2  . & . 74 1 35  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 04-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.:12056 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2321350110 E-mail: xatzi@serres.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΡΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΡΤΟΥ Αρ. πρ.: 2637/22-06-2016 Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό µε τη διαδικασία της έρευνας αγοράς και την επιλογή της προσφοράς µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή της αγοράς, για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ «ΓΛΥΚΑ»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ «ΓΛΥΚΑ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.163/51/13568/Σ.2125 Ε Ι Δ Ο Σ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ «ΓΛΥΚΑ» ΒΑΡΟΣ(ανά τεμάχιο) 1. Μπακλαβάs Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αλεύρου σίτου για όλες τις χρήσεις για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΑΛΛΗΛΕΓ. Γρεβενά 21/04/2016 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) Aρ.πρωτ.: 3730 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Νίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Αρ.πρωτ.1669/08-02-2016 Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για : «Τρόφιμα - Ποτά» 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Στη Χαλκίδα σήμερα 08/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια συσσιτίων - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια συσσιτίων - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίµων για τις ανάγκες των νοµικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ Το Νοσοκομείο και ο Ξενώνας θα ενημερώνουν εγγράφως τον προμηθευτή για τα αναγκαία είδη με πλήρη περιγραφή τους, τηλεφωνικά ή με φαξ και η παράδοση θα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα