ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 02 η Δεκεμβρίου ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Διεθνή ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 22/2014 για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ έτους 2015 και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Πρωτ. 2185/ εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και η προμήθεια τροφίμων. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και την αριθμ. Δ30/15437/360/ (ΦΕΚ 431/ τ. ΥΕΘΟΔ) Απόφαση Υπουργού Εργασίας περί αντικατάστασης Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου. 8. Η αρ. 22/2014 (θ.6ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου περί έγκρισης του Πρακτικού Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 22/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος 2015.

2 9. Το από Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του δημόσιου διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 22/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ. Με την (8) σχετική πράξη του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Πρακτικό Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 22/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 13η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη. Σύμφωνα με το (9) παραπάνω σχετικό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνήλθε για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για εκείνες τις προσφορές καθώς και για τα είδη εκείνα τα οποία έγιναν αποδεκτά σε αυτή τη φάση και κατέθεσε σχετικό Πρακτικό με πίνακες ανά μονάδα - Παράρτημα και με στοιχεία που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση που κατατέθηκε μία προσφορά, προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία καθώς τον αριθμό του Υποψηφίου και τις προσφερόμενες τιμές άνευ ΦΠΑ ή ποσοστό έκπτωσης: 1. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Μ Ε Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν «Ο Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ» Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ 1 Αναψυκτικά - χυμοί Νερό Κόκα-κόλα 1,5 lit 1,36 Πορτοκαλάδα 1,5 lit 1,36 Χυμοί ατομικός πορτοκάλι 0,25 lit χωρίς ζάχαρη 0,34 (Νο 12) - 0,35 Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 500 ml 0,21 (Νο 12) - 0,195 3 Ποτά-κρασί / Οίνος κόκκινος ημίγλυκος συσκ. 5 λίτρων 6,41 (Νο 12) 6,65

3 4 Άρτος Άρτος τύπου μικτού kg (Νο 6) 1,39 ( Νο 7) 1,54 Λαγάνα (Νο 6) 1,90 ( Νο 7) 2,00 Τυροπιτάκιαλουκανικοπιτάκιασπανακοπιτάκια (Νο 6) 8,90 ( Νο 7) 5,95 Κουραμπιέδεςμελονακάρονα (Νο 6) 7,90 ( Νο 7) 5,95 Κουλούρια πασχαλινά (Νο 6) 6,90 ( Νο 7) 5,95 5 Αυγά Είδη παντοπωλείου Αυγά (Νο 2) 0,125 (Νο 12) 0,145 Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές σε τεμάχιο των 500gr 1,87/kg (Νο 12) -1,73 κιλό Φασόλια ξηρά σε τεμάχιο των 500gr 1,05/500gr (Νο 12) 2,39 κιλό Φασόλια γίγαντες σε κιλά 2,51/kg (Νο 12) 4,11 κιλό Κριθαράκι μέτριο συσκευασία 1 Κgr 0,96/kg (Νο 12) 0,96 κιλό Μακαρόνια Νο2 συσκευασία 500gr 1,37/kg (Νο 12) 0,96 κιλό Μακαρονάκι κοφτό συσκευασία 1 Kgr 1,06/kg (Νο 12) - 0,96 κιλό Ρύζι τύπου νυχάκι συσκευασία 500gr 0,91/kg (Νο 12) 1,09 κιλό (συσκ. 30κιλών) Ρύζι barboiled (κίτρινο) συσκευασία 500gr 1,08/kg (Νο 12) 0,95 κιλό (συσκ. 30κιλών) Τραχανάς ξινός συσκευασία 1 kgr 2,99/kg (Νο 12) 3,15 κιλό (συσκ. 5κιλών) Άλευρα Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr σε τεμαχια 0,62/kg (Νο 12)- 0,56 κιλό

4 Φαρίνα 500gr σε τεμαχια 1,19/kg (Νο 12) 1,26 κιλό (συσκ. 5κιλών) Σιμιγδάλι 500 gr σε τμχ 0,45/500gr (Νο 12) 0,59 400γρ Κρέμα αραβοσίτου συσκ 2 kgr σε τεμάχια 2,13/kg (Νο 12)- 2,10 κιλό Eλιές Ελιές καλαμών μεγάλες σε δοχείο 13 kg 3,06/kg (Νο 12)- 3,50 κιλό (συσκ. 5κιλών) Τσάι βουνού συσκ 500gr σε τεμάχιο 6,53/500gr (Νο 12) 6,27 500γρ Τσάι μαύρο φακελάκι 1,8gr πακέτο 100 τμχ - (Νο 12) 6,91 πακέτο 100φ. Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 0,78/τεμ (Νο 12) - 5,92/συσκ. 5κιλών Ξύδι σε φιάλες 360 gr 0,34/τεμ (Νο 12) 0,26 τεμ Άρτυμα λεμονιού σε φιάλες 360 gr 0,21/τεμ (Νο 12) 0,29 τεμ Αλάτι μαγειρικό ψιλό1 kgr 0,73/kg (Νο 12) 0,35 κιλό Πιπέρι κόκκινο συσκ των 1000 γραμ 6,90/kg (Νο 12) 4,82 κιλό Πιπέρι μαύρο συσκ των 1000 γραμ 7,86/kg (Νο 12) 11,98 κιλό Ρίγανη σε συσκ 1 kg 5,20/kg (Νο 12) 4,37 κιλό Κανέλλα σκόνη συσκ των 50 γραμ 0,90/τεμ (Νο 12) 1,99 500γρ Κανέλλα ξύλο συσκ των 500 γραμ 2,20/τεμ (Νο 12) 1,90 500γρ Γαρύφαλλο ξύλο συσκ 10 γραμ - Ζητάμε μόνο 100γρ (Νο 12) 12,30 500γρ Κίμινο συσκ 100 γραμ - (Νο 12) - 2,71 500γρ ποσότητα 2 Λοιπά είδη γενικού εμπορίου.: Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ 1,80/τεμ (Νο 12) -11,87 500γρ Βανίλια, συσκ 5 τμχ 0,06/τεμ (Νο 12) 0,60 συσκ.

5 Ζελέ Φρούτων συσκ 2 kgr 6,23/kg (Νο 12) 4,30 κιλά (συσκ 2κιλών) Γάλα εβαπορέ κουτί με άνοιγμα 500 γρ 0,52/τεμ (Νο 12) 0,94 Φύλλο κρούστας συσκ. 450 gr 1,51 (Νο 12) 1,83 Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 0,94 (Νο 12) 2,60 (1,5κιλά) Ζάχαρη 1 kg 0,48 (Νο 12) 0,67 κιλό Καφές ελληνικός συσκ 1000 gr 5,61/kg (Νο 12) 9,20 κιλό Κακάο συσκ 1 kgr 4,68/kg (Νο 12) - 5,63 κιλό 7 Μαγειρικά λίπη Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών χρεωση κιλού 5,68/kg (Νο 12) - 4,30 κιλό Ταραμοσαλάτα kg 2,96/kg (Νο 12) 2,84 κιλό Κράκερς 190gr 1,05/τεμ Μέλι συσκ 850 gr 5,48/τεμ (Νο 12) 2,85κιλό (συσκ.5κιλών) Μαρμελάδα φράουλα 1 gr 15,25/5kg (Νο 12) 8,44 /5κιλά Μαργαρίνη συσκ 250 γραμ 1,16/τεμ (Νο 12) 0,99 τεμ 9 Γάλα Γιαούρτι Τυρί Φυτίνη συσκ των 2 kg 7,25/τεμ (Νο 12) 11,89 τεμ Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο, προτιμώμενη συσκευασία 10 λίτρων 0,99 (Νο 14) 0,99 Γιαούρτι αγελάδας 200 gr (Νο 12) 0,52 (Νο 14) 0,52 Τυρί φέτα kg σε συσκ. Μεταλ. 13 κιλών περίπου (Νο 12) 5,90 (Νο 14) - 6,44 Τυρί τρίμμα φέτα kg σε συσκευασία μεταλλική 13 κιλών περίπου 4,23 (Νο 14) - 4,85

6 14 Γραβιέρα- Κεφαλογραβιέρα Γραβιέρα αγελάδας kg σε συσκευασία 5 κιλών (Νο 12) 7,98 (Νο 14) 6,84 17 Έλαια / Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5lt σε συσκ. 5 λίτρων οξύτητα 0,1-0,8βαθ. (Νο 8) - 22,10% (Νο 12) - 20% 18 Κρέας νωπό Αραβοσιτέλαιο lt σε συσκ. 5 λίτρων (Νο 8) - 22,10% (Νο 12) 25% Μοσχάρι ποντίκι kg 31% (Νο 9) 31% Μοσχάρι σπάλα kg 31% (Νο 9) 31% Αρνί kg 31% (Νο 9) 21% Συκωταριά αρνιού kg 31% (Νο 9) 21% Χοιρινό μπούτι α.ο. kg 33% (Νο 9) 33% 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος σε συσκ 10 kg 30,01% (Νο 12) 20% Φασολάκια κατ/να σε συσκ 10 kg 30,01% (Νο 12) - 20% Μπάμιες κατ/να σε συσκ 10 kg 30,01% (Νο 12) - 15% 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά (Νο 1) 14% (Νο 11) - 24% Αγγούρι τμχ Ακτινίδια κιλό Άνιθος τμχ Αχλάδια κιλό Καρότα κιλό Καρπούζι κιλό

7 Κολοκυθάκια κιλό Κουνουπίδι κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο Λάχανο άσπρο κιλό Λεμόνια κιλό Μαϊντανός τμχ Μανταρίνια κιλό Μαρούλια τμχ (Νο 1) 14% (Νο 11) - 24% Μελιτζάνες κιλό Μήλα κιλό Μπανάνες κιλό Νεκταρίνια κιλό Ντομάτες κιλό Πράσσα κιλό Πατάτες κιλό Πεπόνι κιλό Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό Πορτοκάλια κιλό Σέλινο κιλό Σκόρδα τμχ Σταφύλι σταφίδα κιλό Σπανάκι κιλο Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα) κιλό 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Κοτόπουλo φρέσκο ολόκληρο κιλό 30,01% (Νο 12) 25,01%

8 22 Ψάρια κατ/να Σουπιές 27,01% (Νο 12) 20% Πέρκα 27,01% (Νο 12) 10% Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,195 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φακές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 1,73 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κριθαράκι μέτριο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο2» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρονάκι κοφτό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,56 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κρέμα Αραβοσίτου συσκ. 2κιλών» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 2,10 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τσάι βουνού συσκ. 500 γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 6,27/τεμ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι σε φιάλες 360 γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,26/τεμ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι μαγειρικό κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,35 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πιπέρι κόκκινο 1000 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 4,82 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρίγανη κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 4,37 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κανέλλα σκόνη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 1,99/500γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κανέλλα ξύλο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 1,90/500γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μοσχοκάρυδο σκόνη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 11,87/500γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζελές φρούτων συσκ.2 κιλών» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 4,30 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 4,30 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ταραμοσαλάτα κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 2,84 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαργαρίνη 250 γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,99 το τμχ. άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γάλα αγελάδος παστεριωμένο συσκ.10λίτρων» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ A.E.» με τιμή 0,99 το λίτρο άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μοσχάρι ποντίκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο9 «ΠΑΠΠΑΣ A.Β.Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «Μοσχάρι σπάλα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο9 «ΠΑΠΠΑΣ A.Β.Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «Χοιρινό μπούτι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο9 «ΠΑΠΠΑΣ A.Β.Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 33% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων.

9 Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για το είδος «Άρτος τύπου μικτού κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο 6 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ» με τιμή 1,39/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Λαγάνα» η προσφορά του υποψηφίου Νο 6 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ» με τιμή 1,90/τμχ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυροπιτάκια κλπ» η προσφορά του υποψηφίου Νο 7 «ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΥΡΓΙΟΥ» με τιμή 5,95/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κουραμπιέδες - μελομακάρονα» η προσφορά του υποψηφίου Νο 7 «ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΥΡΓΙΟΥ» με τιμή 5,95/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κουλούρια πασχαλινό» η προσφορά του υποψηφίου Νο 7 «ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΥΡΓΙΟΥ» με τιμή 5,95/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η προσφορά του υποψηφίου Νο 2 «ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με τιμή 0,125 /τμχ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γιαούρτι αγελάδος 200γρ» η προσφορά των υποψηφίων Νο 12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E» και Νο 14 «ΔΩΔΩΝΗ» με τιμή 0,52 /τμχ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί φέτα κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο 12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E» με τιμή 5,90 / κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γραβιέρα αγελάδος συσκ. 5κιλών» η προσφορά του υποψηφίου Νο 14 «ΔΩΔΩΝΗ» με τιμή 6,84 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελαιόλαδο 5 λίτρων»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 22,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο11 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΚΑΒΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 24% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά όπως : Κόκα-κόλα 1,5 lit, Πορτοκαλάδα 1,5 lit, Κράκερς 190γρ., και για τα είδη που κατατέθηκε μία μόνο προσφορά αλλά δεν κρίνεται συμφέρουσα μετά από σύγκριση τιμής προηγούμενης σύμβασης ή λόγω μη ύπαρξης προηγούμενης συμβατικής τιμής ή λόγω μη συμφωνίας προσφερόμενης συσκευασίας είδους με την διακήρυξη : Χυμός ατομικός πορτοκάλι 0,25λ., οίνος κόκκινος συσκ. 5 λίτρων, φασόλια ξηρά 500γρ., φασόλια γίγαντες κιλού, ρύζι τύπου νυχάκι 500γρ., ρύζι barboiled (κίτρινο), τραχανάς ξινός κιλού, φαρίνα 500γρ., σιμιγδάλι 500γρ., ελιές καλαμών, τσάι μαύρο φακελάκι 1,8γρ., τοματοπολτός 410γρ., άρτυμα λεμονιού 360γρ., πιπέρι μαύρο κιλού, γαρύφαλο 10γρ., κίμινο 100γρ., βανίλια 5 τεμ., γάλα εβαπορέ, φύλλο κρούστας, κομπόστα ροδάκινο, ζάχαρη, καφές ελληνικός κιλού, κακάο κιλού, μέλι κιλού, μαρμελάδα φράουλα κιλού, φυτίνη 2κιλών, τυρί τρίμμα, αρνί, συκωταριά, αρακάς κατ/νος, φασολάκια κατ/να, μπάμιες κατ/νες, κοτόπουλο φρέσκο, σουπιές κατ/νες, πέρκα κατ/νη, προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού. 1) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α - Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

10 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Αναψυκτικά - χυμοί ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,5 λτρ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 1,5 λτρ 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη Αυγά Είδη παντοπωλείου Άρτος τύπου 70 % Νο6 1,39 Νο7 1,25 Ψωμάκια για σαντουιτς Νο6 0,35 Νο7 0,20 Αυγά (τεμάχια) 0,255 Νο 12-0,145 ΑΛΕΥΡΙ μπλε 1 κιλού 1,00 Νο 12-0,56 ΑΛΑΤΙ κιλά 1,00 Νο 12-0,35 ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. 120 τεμ) 0,0223 Νο 12-0,035 ΕΛΙΕΣ σε συσκ 5 κιλών 3,89 Νο 12-2,99 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλού 1,59 Νο 12-0,67 ΚΑΚΑΟ 1 κιλου 5,02 Νο 12-5,63 ΚΕΤΣΑΠ τεμ - Νο 12-5,15/4κιλών Κριθαράκι μέτριο 1 kgr - Νο 12-0,96 ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ συσκ 3 φακελάκια ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 κιλα 1,69 Νο 12-0,96 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 κιλα 1,26 Νο 12-0,96 Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr - ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 20 γραμ (συσκ. 180 τεμ) 0,070 ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20 γραμ (συσκ. 180 τεμ ) 0,152 Νο 12-0,96 Νο 12-0,043 Νο 12-0,173

11 ΜΕΡΕΝΤΑ συσκ 10 κιλων 29,77 Νο 12-33,08 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γραμ - Νο 12-8,10/1500 γρ ΞΥΔΙ 400 μλ 0,76 Νο 12-0,26 Ρίγανη σε συσκ 300 γραμ - Νο 12-4,37 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500 γραμ 1,34 Νο 12-1,09 Τοματοπολτός για πίτσα 500 γραμ. 1,09/400γρ Νο 12-5,92/5κιλών Τσάι ευρωπαϊκό συσκ. 20 Τεμ Χ 1,5 γρ - Νο 12-6,91 ΦΑΚΕΣ 1,61 Νο 12-1,73 ΦΑΣΟΛΙΑ 1,87 Νο 12-2,39 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 1,87 Νο 12-4,11 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΤΑΣ 3,9 Νο 12-2,20 Χαμομήλι συσκ 20 τεμ Χ 1γρ - Νο 12-1,66 Χυμός Λεμονιού 330ml 0,38 Νο 12-0,29 Χυμός ντομάτας συμπυ κνωμένος 500 γραμ 1,09 Νο 12-0,38 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γιαούρτι Γάλα φρέσκο 0,97 Νο 14-0,99 αγελάδας 0,68 Νο 12-0,52 Νο 14-0,52 (μοιράζεται) 13 Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα Νο 12-5,90 Νο 14-6,44 τυρί τρίμμα 4,922 Νο 14 4,85 14 Γραβιέρα,

12 κεφαλογραβιέρα Γραβιέρα αγελάδος Νο 12 7,98 Νο 14 6,84 15 Αλλαντικά λουκάνικα 3,42 Νο 12 3,30 παριζα 3,2 Νο 12 2,90 ζαμπόν 3,6 Νο 12 3,20 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα-μπαστούνι 8,55 Νο 12-3,70 τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες 8,55 Νο 12-4,00 17 Έλαια / Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο συσκ των 5lit Αραβοσιτέλαιο συσκ των 5lit Νο 8-22,10% Νο 12-20% Νο 8-22,10% Νο 12 25% 18 Κρέας νωπό Μοσχάρι σπάλα 31% Νο 9 31% Μοσχάρι ποντίκι 31% Νο 9 31% Μπριζόλα χοιρινή 33% Νο 9 33% 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος 10 kgr 20% Νο 12-20% Φασολάκια κατ/να 10 kgr 20% Νο 12-20% 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά % Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Νο 11-24% Βερύκοκα (κιλά) Καρότα (κιλά)

13 Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Μπανάνες (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πιπεριές καβάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Ροδάκινα (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Σταφύλι σταφίδα (κιλά) Χόρτα διάφορα (κιλά) 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ 18% Νο 12 25,10% Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας 25% Κοτόπουλο κατεψυγμένο 25% Νο 12 25,10% Νο 12 25,10% 22 Ψάρια κατ/να Παγγάσιους 25% Νο 12 15,10%

14 Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,145 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλεύρι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,56 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,35 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελιές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 2,99 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζάχαρη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,67 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο 6» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο 2» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαρμελάδα 20γρ. (συσκ 180τεμ)» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,043/τεμ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι 400ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,26 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι νυχάκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 1,09 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φύλλο πίτας» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 2,20 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Χυμός λεμονιού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,29 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Χυμός ντομάτας συμπυκνωμένος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,38 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γιαούρτι αγελάδος 200γρ» η προσφορά των υποψηφίων Νο 12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E» και Νο 14 «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» με τιμή 0,52 /τμχ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί τρίμμα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ» με τιμή 4,85 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Λουκάνικα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 3,30 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πάριζα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 2,90 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζαμπόν» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 3,20 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 3,70 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 4,00 άνευ ΦΠΑ. - Για τα είδη της κατηγορίας (18) «Κρέας νωπό» στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα προϊόντα «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» 31% και για το είδος «μπριζόλα χοιρινή 33%. - Για την κατηγορία «Λαχανικά κατεψυγμένα» τόσο για το είδος «αρακάς» όσο και για το είδος «φασολάκια» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου φρούτα λαχανικά» ο υποψήφιος με την προσφορά Νο11 «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 24% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για την κατηγορια «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων.

15 Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για το είδος «Άρτος τύπου 70%» η προσφορά του υποψηφίου Νο7 «ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ» με τιμή 1,25/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ψωμάκια για σάντουιτσς» η προσφορά του υποψηφίου Νο7 «ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ» με τιμή 0,20/τμχ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί φέτα» η προσφορά του υποψηφίου Νο 12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 5,90 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γραβιέρα αγελάδος συσκ. 5κιλών» η προσφορά του υποψηφίου Νο 14 «ΔΩΔΩΝΗ» με τιμή 6,84 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελαιόλαδο 5 λίτρων»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 22,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά όπως : Κόκα-κόλα 1,5 lit, Πορτοκαλάδα 1,5 lit, Μαγιά μπύρας, και για τα είδη που κατατέθηκε μία μόνο προσφορά αλλά δεν κρίνεται συμφέρουσα μετά από σύγκριση τιμής προηγούμενης σύμβασης ή λόγω μη ύπαρξης προηγούμενης συμβατικής τιμής ή λόγω μη συμφωνίας προσφερόμενης συσκευασίας είδους με την διακήρυξη : Βιτάμ 10 γρ., κακάο κιλού, κέτσαπ, κριθαράκι μέτριο, μακορανάκι κοφτό, μέλι ατομικό 20 γρ., μερέντα 10 κιλών, μπεσαμέλ φακελάκι, ρίγανη, τοματοπολτός για πίτσα, τσάι ευρωπαικό, φακές, φασόλια ξηρά, φασόλια γίγαντες, χαμομήλι, γάλα φρέσκο, ψάρι παγγάσιους, προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού. 2) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Αναψυκτικά - χυμοί ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,5 λίτρο ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 1,5 λίτρο 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % 1,40 Νο 4-1,45 5 Αυγά Αυγά 0,258 Νο12-0,145

16 6 Είδη παντοπωλείου ΑΛΕΥΡΙ μπλε 1 κιλου 1,00 Νο12-0,56 ΑΛΑΤΙ κιλά 1,00 Νο12-0,35 ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. 120 τεμ) 0,0223 Νο12-0,035 ΕΛΙΕΣ σε ΣΥΣΚ. 5 κιλων 3,89 Νο12-2,99 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλού 1,58 Νο12-0,67 ΚΑΚΑΟ σε συσκ 1 κιλου - Νο12-5,63 ΚΕΤΣΑΠ τεμ - Νο12-5,15 4κιλών ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ συσκ 3 φακελάκια - ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 κιλα 1,69 Νο12-0,96 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 κιλα 1,26 Νο12-0,96 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 20 γραμ (συσκ. 180 τεμ ) 0,069 Νο12-0,043 ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20 γραμ (συσκ. 180 τεμ ) 0,152 Νο12-0,173 ΜΕΡΕΝΤΑ συσκ 10 κιλων 29,77 Νο12-33,08 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γραμ - Νο12-8, γρ ΞΥΔΙ 400 μλ 0,76 Νο12 0,26 Ρίγανη σε συσκ 300 γραμ - Νο12-4,37 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500 γραμ 1,34 Νο12-1,09 Τοματοπολτός για πίτσα 500 γραμ. - Νο12-5,92/5κιλών

17 ΦΑΚΕΣ 1,61 Νο12-1,73 ΦΑΣΟΛΙΑ 1,60 Νο12-2,39 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 1,87 Νο12-4,11 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΤΑΣ - Νο12-2,20 Χυμός Λεμονιού 330 μλ 0,38 Νο12-0,29 Χυμός ντομάτας συμπυκνωμένος 500 γρ. 1,09 Νο12-0,38 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γιαούρτι Γάλα φρέσκο - Νο14-0,99 Γιούρτι αγελάδας 0,58 Νο12-0,52 Νο14-0,52 (μοιράζεται) 13 Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα Νο12 5,90 Νο14-6,44 τυρί τρίμμα 4,95 Νο 14-4,85 14 Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Γραβιέρα αγελάδος Νο12-7,98 Νο14-6,84 15 Αλλαντικά λουκάνικα - Νο 12-3,30 παριζα - Νο 12-2,90 ζαμπόν - Νο12 3,20 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα - Νο12 3,90 τυρί ισοδύναμου γκούντα - Νο12 4,00 17 Έλαια / Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο συσκ 5lit Νο 8-22,10% Νο 12-20% Αραβοσιτέλαιο συσκ 5lit

18 Νο 8-22,10% Νο 12 25% 18 Κρέας νωπό Μοσχάρι σπάλα Μοσχάρι ποντίκι Μπριζόλα χοιρινή 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος 10 kgr 20% Νο12-20% Φασολάκια κατ/να 10 kgr 20% Νο12-20% 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ 25% Νο12-25,10%

19 22 Ψάρια κατ/να Κοτόπουλο κατεψυγμένο - Νο12-25,10% Παγγάσιους 25% Νο12-15,10% Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,145 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλεύρι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,56 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,35 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελιές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 2,99 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζάχαρη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,67 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο 6» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο 2» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαρμελάδα 20γρ. (συσκ 180τεμ)» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,043/τεμ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι 400ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,26 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι νυχάκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 1,09 άνευ ΦΠΑ. - Για το Για το είδος «Χυμός λεμονιού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,29 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Χυμός ντομάτας συμπυκνωμένος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,38 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γιαούρτι αγελάδος 200γρ» η προσφορά των υποψηφίων Νο 12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E» και Νο 14 «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» με τιμή 0,52 /τμχ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί τρίμμα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ» με τιμή 4,85 άνευ ΦΠΑ. - Για την κατηγορία «Λαχανικά κατεψυγμένα» τόσο για το είδος «αρακάς» όσο και για το είδος «φασολάκια» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για το είδος «Τυρί φέτα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο 12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 5,90 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γραβιέρα αγελάδος συσκ. 5κιλών» η προσφορά του υποψηφίου Νο 14 «ΔΩΔΩΝΗ» με τιμή 6,84 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελαιόλαδο 5 λίτρων»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 22,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων.

20 - Για το είδος «Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Για τις κατηγορίες - είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά όπως : Κόκα-κόλα 1,5 lit, Πορτοκαλάδα 1,5 lit, μαγιά μπύρας, κρέας νωπό, οπωροπωλείου φρούτα-λαχανικά και για τα είδη που κατατέθηκε μία μόνο προσφορά αλλά δεν κρίνεται συμφέρουσα μετά από σύγκριση τιμής προηγούμενης σύμβασης ή λόγω μη ύπαρξης προηγούμενης συμβατικής τιμής ή λόγω μη συμφωνίας προσφερόμενης συσκευασίας είδους με την διακήρυξη :Άρτος, Βιτάμ 10 γρ., κακάο κιλού, κέτσαπ, μέλι ατομικό 20 γρ., μερέντα 10 κιλών, μπεσαμέλ φακελάκι, ρίγανη, τοματοπολτός για πίτσα, φακές, φασόλια ξηρά, φασόλια γίγαντες, φύλλο πίτας, γάλα φρέσκο, λουκάνικα, πάριζα, ζαμπόν, τυρί ισοδύναμο γκούντα μπαστούνι, τυρί ισοδύναμο γκούντα φέτες, κοτόπουλο κατ/νο, ψάρι παγγάσιους προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού. 3) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α - Ρ Τ Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Μ Ο Ν Α Δ Α Π Ω Γ Ω Ν Ι Α Ν Η Σ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Αναψυκτικά - χυμοί Κόκα κόλα 1,5 λτρ Πορτοκαλάδα 1,5 λτρ 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % Ψωμάκια για σαντουιτς 5 Αυγά Αυγά 6 Είδη παντοπωλείου ΑΛΕΥΡΙ μπλε 1 κιλου ΑΛΑΤΙ κιλά ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. 100 τεμ) ΕΛΙΕΣ ΣΥΣΚ. 5 κιλων

21 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλού ΚΑΚΑΟ 1 κιλου ΚΕΤΣΑΠ τεμ ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ συσκ 3 φακελάκια ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 Μαρμελάδα 20 γραμ σε συσκ. 180 τεμ Μέλι ατομικό 20 γραμ σε συσκ. 180 τεμ Μερέντα συσκ 10 κιλων Μπεσαμέλ 174 γραμ Ξύδι 400 μλ Ρίγανη σε συσκ 300 γραμ Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500 γραμ Τοματοπολτός για πίτσα 500 γραμ. Φακές Φασόλια Φασόλια γίγαντες Φύλλο πίτας Χυμός Λεμονιού 330 μλ Χυμός ντομάτας συμπυκνωμένος 500 γραμ 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γιαούρτι Γάλα φρέσκο 1,28 Νο 14-0,99 αγελάδας 0,69 Νο 14-0,52 Ν13 Τυρί φέτα και Τυρί

22 τρίμμα φέτας τυρί φέτα 8,556 Νο 14-6,44 τυρί τρίμμα - Νο 14-4,85 14 Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Αλλαντικά Γραβιέρα αγελάδος 5,70 Νο14-6,84 λουκάνικα παριζα ζαμπόν 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα τυρί ισοδύναμου γκούντα 17 Έλαια / Κρέας νωπό Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ των 5lit 8% Νο 8-22,10% Αραβοσιτέλαιο σε συσκ των 5lit 8% Νο 8-22,10% Μοσχάρι σπάλα Μοσχάρι ποντίκι Μπριζόλα χοιρινή 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος σε συσκ 10 kgr Φασολάκια κατ/να σε συσκ 10 kgr 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά)

23 Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ Κοτόπουλο κατεψυγμένο 22 Ψάρια κατ/να Παγγάσιους Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση, από τα οποία προέκυψε ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Γάλα φρέσκο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» με τιμή 0,99 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γιαούρτι αγελάδος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» με τιμή 0,52 άνευ ΦΠΑ - Για το είδος «Τυρί φέτα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» με τιμή 6,44 άνευ ΦΠΑ -Για τη κατηγορία «Ελαια»» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 22,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Για όλα τα υπόλοιπα είδη -σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα προτείνεται η επάληψη του διαγωνισμού διότι είτε δεν κατατέθηκε καμία προσφορά είτε δεν υπήρχαν συγκριτικές τιμές.

24 4) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α ΤΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Φ Ι Λ Ι Α Τ Ε Σ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Αναψυκτικά - χυμοί Κόκα-κόλα 1,5 lit 1,10 Νο 16-1,08 Πορτοκαλάδα 1,5 lit 0,97 Νο 16-0,95 Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml 0.51 Νο 16-0,49 2 Νερό Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml 0.26 Νο 16-0,24 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % 1,55 Νο 21-1,40 Ψωμάκια για σαντουιτς 0,39 Νο 21-0,40 5 Αυγά Νο 16-0,19 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές 2,04 Νο 16-1,97 Φασόλια ξηρά 2,2 Νο 16-2,29 Φασόλια γίγαντες 5,49 Νο 16-5,49 Μακαρόνια Νο 6 500gr 0,50 Νο 16-0,49 Κριθαράκι μέτριο 1 kgr 2,11κιλό Νο 16-0,85(500γρ) Μακαρόνια Νο gr 1,05 Νο 16-0,95 Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr 2,11κιλό Νο 16-0,95(500γρ) Ρύζι νυχάκι 500gr 1,59 Νο 16-1,58 Ρύζι μπλού μπόνετ (κίτρινο) 500gr 1,59 Νο 16-1,58 Άλευρα Αλεύρι (μπλε) 1kgr 1,32 Νο 16-1,29 Eλιές Σε συσκευασία 6 kgr 4,94 Νο 16-5,48

25 Λοιπά είδη γενικού εμπορίου. Τσαι βουνου 21,68 Νο 16-21,68 Τοματοπολτός συσκ των 400 gr 1,29 Νο Τοματακι συσκ 400γρ - Νο 16-0,84 Ξύδι σε φιάλες 400gr (Να προέρχεται αποκλειστικά από κρασί.) 0,45 Νο 16-0,45 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλη 360 γραμ 0,31 Νο 16-0,33 Πιπέρι κόκκινο συσκ 100 γραμ 1,59/200γρ Νο 16-1,38 Πιπέρι μαύρο συσκ 100 γραμ 2,32/200γρ Νο 16-1,49 Ρίγανη σε συσκ των 50 γραμ 0,8 Νο 16-0,75 Κανέλλα σκόνη συσκ 50 γραμ 1,06 Νο 16-0,99 Αλάτι μαγειρικό 1 kgr 0,64 Νο 16-0,59 Σόδα μαγειρική 350 γραμ 0,7 Νο 16-1,20 Ζάχαρη 1 kgr 0,88 Νο 16-0,86 Τσαι λίπτον - Νο 16-0,10 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 9,2κιλό Νο 16-1,99 Κακάο συσκ 1 kgr 8,83 Νο 16-8,79 Γάλα εβαπορέ τύπου νουνου 0,89 Νο 16-0,89 Κετσαπ 500γρ. 2,44 Νο 16-2,39 Μαγιονεζα 500γρ. 2,52 Νο 16-2,48 Πραλίνα φουντουκιού τύπου μερέντα 600γρ 2,47(400γρ) Νο 16-2,78

26 Μαρμελάδα 400 γραμ 0,14(20γρ) Νο 16-1,40 Μέλι κιλού 0,31(20γρ) Νο 16-5,98 Μαργαρίνη για επάλειψη ψωμιού 500γρ - Νο 16-1,89 Φύλλο κρουστας - Νο 16-5,28 κιλό Πίτσα κατεψυγμένη 2 ατόμων σε ταψάκι 2,43 Νο 16-2,43 8 Πατάτες κατεψυγμένες Πατάτες κατεψυγμένες 1,52 Νο 16-1,49 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο 0,97 Νο14-1,01 10 Γιαούρτι πρόβειο 0,67 Νο14-0,65 11 Γαλοτύρι γαλοτύρι 2,45 Νο14-4,14 13 Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα 5,95 Νο14-6,44 14 Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Κεφαλογραβιέρα 8,2 Νο14-8,63 15 Αλλαντικά παριζα 7,52 Νο16-7,25 γαλοπούλα 10,51 Νο16-9,98 ζαμπόν 9,45 Νο16-9,25 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου ένταμ 6,44 Νο16-6,39 17 Έλαια / Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο λίτρο Αραβοσιτέλαιο λίτρο Νο8-22,10% Νο16-16% Νο8-22,10% Νο16-29%

27 18 Κρέας νωπό μοσχαρι μηρος α.ο. 31% Νο15-5% Μπριζόλα χοιρινή 33% Νο15-5% Αρνί νωπό 21% Νο15-5% 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος 15% Νο16-17% Φασολάκια κατ/να 16% Νο16-17% 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Νο 17-25% Νο20-27% Αγγούρι τεμχ Άνιθος τεμχ Αχλάδια (κιλά) Βερύκοκα (κιλά) Καρότα κιλα Καρπούζι (κιλά) Κολοκυθάκια (κιλά) Κουνουπίδι κιλα Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Κρεμμύδι φρέσκο σε τεμάχιο Λάχανο άσπρο κιλα Λεμόνια (κιλά) Μαϊντανός τμχ Μανταρίνια (κιλά) Μαρούλια τμχ Μελιτζάνες (κιλά) Μήλα (κιλά) Μπανάνες (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πιπεριες για γεμιστα Νο 17-25% Νο20-27%

28 Ντομάτες γεμιστά (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Ροδάκινα (κιλά) Σέλινο Σκόρδα (τμχ) Σπανάκι (κιλά) Σταφύλι σταφίδα (κιλά) Χόρτα διάφορα (κιλά) 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Ψάρια κατ/να Μπούτι κοτόπουλο 23% Νο 14-5% Κοτόπουλο κατεψυγμένο 10% Νο 14-5% ψαρι φετα-βακαλαος 15% Νο 16-17% Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Κόκα κόλα 1,5l» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,08 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πορτοκαλάδα 1,5l» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,95 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,24 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αρτος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο 21 «ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΣ» με τιμή 1,40 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,19 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φακές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,97 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φασόλια γίγαντες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 5,49 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο6» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,49 / 500γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κριθαράκι μέτριο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,85/500γρ άνευ ΦΠΑ.

29 - Για το είδος «Μακαρόνια Νο2-3» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,95/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρονάκι κοφτό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,95/500γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι νυχάκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,58/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι μπλού μπόνετ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,58/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλεύρι (μπλε)» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,29/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τσαι βουνου» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 21,68/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τοματοπολτός συσκ των 410 gr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,28 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι σε φιάλες 400gr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,45 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρίγανη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,75/50γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κανέλλα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,99/50γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι μαγειρικό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζάχαρη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,86 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κακάο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 8,79/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γάλα εβαπορέ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,89 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κετσαπ 500γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,39 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαγιονεζα 500γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,48 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πραλίνα φουντουκιού τύπου Μερέντα 600γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,78 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαρμελάδα 400γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,40 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μέλι κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 5,98 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πίτσα κατ/νη 2 ατόμων» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,43 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πατάτες καταψυγμένες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,49/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γιαούρτι πρόβειο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ A.E.» με τιμή 0,65 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πάριζα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 7,25 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γαλοπούλα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 9,98 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζαμπόν» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 9,25 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί ένταμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 6,39 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αρακάς κατ/νος)» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 17% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Φασολάκια κατ/να)» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 17% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας.

30 - Για το είδος «Ψάρι φέτα - βακαλάος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 17% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή : - Για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του υποψηφίου Νο 8 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 22,10%επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του υποψηφίου Νο 16 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 29% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τα είδη που κατατέθηκε μία μόνο προσφορά αλλά δεν κρίνεται συμφέρουσα μετά από σύγκριση τιμής προηγούμενης σύμβασης ή λόγω μη ύπαρξης προηγούμενης συμβατικής τιμής ή λόγω μη συμφωνίας προσφερόμενης συσκευασίας είδους με την διακήρυξη: ψωμάκια για σάντουιτς, φασόλια ξηρά,ελιές,τοματάκι συσκ. 400γρ.,άρτυμα λεμονιού 360γρ.,πιπέρι κόκκινο 100γρ.,πιπέρι μαύρο 100γρ.,σόδα μαγειρική 350γρ., τσάι λίπτον, καφές ελληνικός 200γρ., μαργαρίνη 500γρ., φύλλο κρούστας, γάλα φρέσκο, γαλοτύρι, τυρί φέτα, κεφαλογραβιέρα, μοσχάρι μηρός α/ο, μπριζόλα χοιρινή, αρνί νωπό, μπούτι κοτόπουλο και κοτόπουλο κατ/νο, προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού. 5) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Μ Ε Α Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Μ Ο Ν Α Δ Α Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ. Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ 1 Αναψυκτικά - χυμοί Κόκα-κόλα 330ml Πορτοκαλάδα 330 ml 2 Νερό Χυμοί πορτοκάλι 1 lit 0,84/lt No12 0,35/250 ml Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 18,9 λίτρων ή 10 λίτρων 4 Άρτος Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 500 ml 0,12 No12-0,195 Άρτος τύπου μικτού και σικάλεως 1,56/τεμ 750γρ Νο 18-2,08/κιλό Λαγάνα, αρτοκλασία, πρόσφορα 3,10 Νο 18-3,90

31 κουλούρια, τσουρέκια, βασιλόπιτα, κουραμπιέδες, μελομακάρονα 3,10 Νο 18-8,50 5 Αυγά Αυγά 0,15 Νο12-0,145 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές kg 1,20/500γρ Νο12-1,73 Φασόλια ξηρά kg 0,88/500γρ Νο12 2,39 Φασόλια γίγαντες kg 2,80 Νο12-4,11 Μακαρόνια Νο 6 kg 0,56/500γρ Νο12 0,96 Κριθαράκι μέτριο kg 0,56/500γρ Νο12 0,96 Μακαρόνια Νο2 kg 0,56/500γρ Νο12 0,96 Μακαρονάκι κοφτό kg 0,56/500γρ Νο12 0,96 Ρύζι τύπου καρολίνα kg 1,30 Ρύζι τύπου νυχάκι kg 1,00 Νο12 1,09/κιλό συσκ 30κιλών Τραχανάς kg 1,98/γρ Νο12 3,15/κιλό συσκ 5κιλών Άλευρα Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kg 0,48 Νο12 0,56 Αλεύρι που φουσκώνει τύπου Φαρίνα τεμ. 500γρ 1,35/500γρ Νο12 1,26/κιλό συσκ. 5κιλών Σιμιγδάλι τεμ. 500 γρ 0,60 Νο12 0,59 Κρέμα αραβοσίτου τμχ 2,10/κιλό Νο12 2,10/κιλό συσκ 2κιλών Eλιές Ελιές kg 4,25 Νο12 3,50 Τσάι βουνού kgr 18,58/κιλό Νο12 6,27/500γρ Λοιπά είδη γενικού εμπορίου Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 0,43/200γρ Νο12 5,92/5κιλών Ξύδι σε φιάλες 5 lit 0,28/400γρ Νο12 0,26/400γρ (300φιάλες) Αλάτι μαγειρικό ψιλό 1 kg 0,40 Νο12 0,35 Πιπέρι μαύρο συσκ των 500 γραμ. 5,74/500γρ Νο12 11,98/κιλό Ρίγανη σε συσκ 1 kg 3,15/500γρ Νο12 4,37 /κιλό Γαρύφαλλο - Νο12 12,30/500γρ Κίμινο - Νο12 2,71/500γρ

32 Μαγιά ξερή 10 gr - Κορν φλάουερ τμχ. 200 gr 4,5/κιλό Νο12 1,46/κιλό συσκ 2κιλών Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ - Νο12 11,87/500γρ Βανίλια, συσκ 30 τμχ - Νο12 0,60/συσκ 5τεμ Ζελέ Φρούτων 1 kg 4,50/κιλό Νο12 4,30/κιλό συσκ.2κιλών Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg 9,90 Νο12 11,03 Γάλα εβαπορέ 500 γρ 0,66 Νο12 0,94 Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg 1,55/450γρ Νο12 1,83/450γρ Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 1,70/820γρ Νο12 2,60/τεμ 1,5κιλών Ζάχαρη 1 kg 1,02 Νο12 0,67 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 1,52/200γρ Νο12 9,20 /κιλό Στιγμιαίος καφές συσκ. 750 gr 19,80/κιλό Νο12 53,64/2,750γρ Γαλλικός Καφές συσκ. 500 gr 5,20 Νο12 6,54 Φίλτρα καφέ Νο 2 σε συσκ 100 τμχ 0,65 Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών 9,95/2,5κιλα Νο12-4,30/κιλό Ταραμοσαλάτα kg Νο12 2,84/κιλό συσκ 2κιλών Φρυγανιά τριμμένη σε συσκ 250 γραμ 1,65/κιλό Νο12 1,30/κιλό συσκ 10 κιλών Βαφές αυγών Λαμπάδες 7 Μαγειρικά λίπη Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 1,17/500γρ Νο12-0,99/250γρ 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο 0,97 Νο14-0,99

33 10 Γιαούρτι Γιαούρτι αγελάδας 200 gr 0,54 Νο 14-0,58 11 Γαλοτύρι Γαλοτύρι kg 2,45/480γρ Νο12-14,00 Νο 14-4,14 12 Βούτυρο Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 1,85 Νο12-33,50/4,5κιλά Νο 14-3,61 13 Τυρί φέτα και τυρί τρίμμα φέτας Τυρί φέτα (αιγοπρόβειο) kg Νο12-5,90 Νο 14-6,44 14 Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Γραβιέρα αγελάδας kg Νο12-9,48 Νο 14-6, Έλαια Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο lt Νο 8-22,10% Νο 12-20% Αραβοσιτέλαιο lt Νο 8-22,10% Νο 12-25% Μοσχάρι kg 31% Νο 13-5 % Αρνί kg 21% Νο 13-5% Χοιρινό kg 33% Νο 13-5% Μπριζόλα χοιρινή kg 33% Νο 13-5% Κατσίκι kg 21% Νο 13-5% Κιμάς Μοσχαρίσιος kg 31% Νο 13-5% Κιμάς χοιρινός kg 33% Νο 13-5% Συκωταριά αρνιού kg - Νο 13-5% Αρακάς κατ/νος 1 kg 10% Νο 12-20% Μπάμιες κατ/νες 1 Κg 12% Νο 12-20% Σπανάκι κατ/νο 1 kg 12% Νο 12-15,10% Φασολάκια κατ/να 1 kg 12% Νο 12-20% 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Νο17 28% Νο20-25%

34 Αγγούρι τμχ Ακτινίδια κιλό Άνιθος τμχ Αχλάδια κιλό Δυόσμος τμχ Καρότα κιλό Κεράσια κιλό Καρπούζι κιλό Κολοκυθάκια κιλό Κουνουπίδι κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο Λάχανο άσπρο κιλό Λεμόνια κιλό Μαϊντανός τμχ Μανταρίνια κιλό Μαρούλια κιλό Μελιτζάνες κιλό Μήλα κιλό Μπανάνες κιλό Νεκταρίνια κιλό Ντομάτες για σαλάτα κιλό Ντομάτες για γεμιστά κιλό Πράσσα κιλό Νο17 28% Νο20-25% Παντζάρια κιλό Πατάτες κιλό Πεπόνι κιλό Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό

35 Πορτοκάλια κιλό Ροδάκινα κιλό Σέλινο κιλό Σκόρδα τμχ Σταφύλι σταφίδα κιλό Φράουλες κιλό Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα)κιλό 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μπούτι κοτόπουλο 25% Νο 13-5% Κοτόπουλα φρέσκα 25% Νο 13-5% 22 Ψάρια κατ/να Βακαλάος φιλέτο 5% Νο 12-15,10% Πέρκα 2% Νο 12-10% Για την Μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε ή έγινε αποδεκτή στην παρούσα φάση μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν στον παραπάνω πίνακα, από τα οποία προέκυψαν τα εξής: - Για την είδος «Άρτος» η προσφορά του υποψηφίου Νο18 «ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με τιμή 2,08 το κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,145 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φακές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 1,73 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο 6» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κριθαράκι μέτριο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο 2» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρονάκι κοφτό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,96 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Σιμιγδάλι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κρέμα αραβοσίτου» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 2,10 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελιές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 3,50 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τσάι βουνού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 6,27/500γρ άνευ ΦΠΑ.

36 - Για το είδος «Ρίγανη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 4,37/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,26/400γρ άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι μαγειρικό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,35 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζελές φρούτων» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 4,30/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κομπόστα ροδάκινο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 2,60/1,5κιλά άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ζάχαρη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 0,67 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αρακάς κατ/νος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Μπάμιες κατ/νες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Σπανάκι κατ/νο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 15,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Φασολάκια κατ/να» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Βακαλάος φιλέτο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 15,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Πέρκα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή : - Για το είδος «Γαλοτύρι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ A.E.» με τιμή 4,14 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Βούτυρο αγελαδινό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ A.E.» με τιμή 3,61 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί φέρα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με τιμή 5,90 άνευ ΦΠΑ - Για το είδος «Γραβιέρα αγελάδος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο14 «ΔΩΔΩΝΗ A.E.» με τιμή 6,84 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο» η προσφορά του υποψηφίου Νο8 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 22,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» η προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου φρούτα - λαχανικά» η προσφορά του υποψηφίου Νο 17 «ΠΑΠΠΑΣ ΙΑΣ. ΜΗΝΑΣ» με ποσοστό έκπτωσης 28% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τα είδη που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά όπως: Κόκα-κόλα 330ml, Πορτοκαλάδα 330ml, νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9 ή 10λίτρων, ρύζι τύπου Καρολίνα, μαγιά ξερή, φίλτρα καφέ, βαφές αυγών, λαμπάδες, και για τα είδη που κατατέθηκε μία μόνο προσφορά αλλά δεν κρίνεται συμφέρουσα μετά από σύγκριση τιμής προηγούμενης σύμβασης ή λόγω μη ύπαρξης προηγούμενης συμβατικής τιμής ή λόγω μη συμφωνίας προσφερόμενης συσκευασίας είδους με την διακήρυξη όπως : χυμοί πορτοκάλι λίτρου, νερό εμφιαλωμένο 500ml, λαγάνα κ.λπ., κουλούρια κ.λπ., φασόλια ξηρά, φασόλια γίγαντες, ρύζι τύπου νυχάκι, τραχανάς, αλεύρι, αλεύρι τύπου φαρίνα, τοματοπολτός 410 γρ., πιπέρι μαύρο 500γρ., γαρύφαλλο, κίμινο, κορν φλάουερ 200γρ., μοσχοκάρυδο 30γρ., βανίλια συσκ. 30 τεμ., ζωμός κότας κιλού, γάλα εβαπορέ, φύλλο κρούστας, καφές ελληνικός 200γρ., καφές στιγμιαίος 750γρ., καφές γαλλικός 500γρ., χαλβάς, ταραμοσαλάτα, φρυγανιά τριμμένη 250γρ., μαργαρίνη 500γρ., γάλα αγελάδος φρέσκο, γιαούρτι αγελάδος 2% 200γρ., κατηγορία νωπών κρεάτων, κατηγορία πουλερικών προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 534 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 102900 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 27-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 1094 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 24/10/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 12757 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 03/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 76710 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 3,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ.

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 2 Α. ΣΚΟΠΟΣ Οι προδιγρφέ κλύπτουν την προμήθει Τροφίμων γι τι νάγκε του Γενικού Νοσοκομείου Κρπενησίου. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ) ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΗΓ-6ΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Φιλαδέλφεια: 25-9- 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12946 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία.

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία. Αγρίνιο, 16 Noεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 15732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τμήμα : Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β445ΩΛΞ-9Γ9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικoύ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 2-12-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 2209 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 1484 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΜΟΝ. ΠΟΣΟT. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΡ. ΔΑΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης51

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης51 70,00 1 Αραβασιτέλαιο, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 70,00 2 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 3 Ηλιέλαιο, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 16 Τυροκομικά προϊόντα 15540000-5 2.270,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 11-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 50258 ΦΑΞ 2373065791 Ε-MAIL:rania@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV(15800000-6) Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV(15800000-6) Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV(5800000-6) Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494.994,40 ) Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ν.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 17/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4891

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 0/0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΝΠΔΔ) Καθολικός Διάδοχος του

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86852-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: FAX:.: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: FAX:.: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60348 FAX:.: 2655 0 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΑ) 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων Σημειώνεται ότι συντάσσεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατά προσέγγιση εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα