Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011."

Transcript

1 Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α 87/ ), «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Το Ν. 4019/2011, ΦΕΚ-216 Α/ , «Για τη θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθ. Γ 99/6 / Απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ «Πρόσκληση συμμετοχής των συνταξιούχων/ δικαιούχων για ένταξη στο πρόγραμμα «Κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». 4. Την υπ αριθ. Π 15/2 / Απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων και σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσιών οίκον φροντίδας στους δικαιούχους του προγράμματος «Κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». 5. Την υπ αριθ. 35/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 6. Την κοινωνική και οικονομική ανάγκη κατοχύρωσης συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε μονάδες κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού 7. Την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής 8. Τη διεθνή εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ΚΑΛΕΙ: Τις ενδιαφερόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικής Φροντίδας του Ν. 4019/2011, που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην υπό δημιουργία Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Βασικές αρχές αποτελούν η κινητοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων με στόχο τη στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας, η υποστήριξη, ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων αλλά και νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της δικτύωσής τους και της δημιουργίας clusters και η συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής. 2. Ο βασικός τομέας ενδιαφέροντος, στον οποίο επιθυμεί, κατ' αρχήν, να συμμετάσχει η Περιφέρεια Αττικής και γα τον οποίο καλεί ενδιαφερόμενες Κοιν.Σ.Επ. να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους για να τύχουν της στήριξης της Θερμοκοιτίδας, είναι ο τομέας Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορά στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού,

2 όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 3. Η υποστήριξη της Περιφέρειας, μέσω της Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αφορά την διάθεση υλικοτεχνικής κτιριακής υποδομής (γραφεία, διοικητική υποστήριξη, τηλεφωνικές παροχές, κ.λπ.), και υπηρεσίες δημοσιότητας και προβολής, όπως αναλυτικά θα εξειδικεύονται στην προγραμματική σύμβαση, που θα υπογραφεί με τις επιλεγμένες Κοιν.Σ.Επ. 4. Οι ενδιαφερόμενες Κοιν.Σ.Επ., θα πρέπει να έχουν ενταχθεί οριστικά στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να διαθέτουν ΑΜΚΕ, καθώς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (έναρξη δραστηριότητας). 5. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν να έχουν πιστοποιηθεί ως πάροχοι του προγράμματος «Κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή να έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά και να εκκρεμεί η ένταξη τους στο εν λόγω μητρώο. Εάν δεν ισχύει καμία από τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν. Σ. Επ θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να ορίζεται ρητώς ότι από την έκδοση των αποτελεσμάτων της παρούσας πρόσκλησης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η συγκεκριμένη Κοιν. Σ. Επ. να έχει ενταχθεί στο μητρώο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ εντός τριών (3) μηνών. 2. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο πλήρης φάκελος της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα παρακάτω: 1. Καταστατικό (αναλυτική περιγραφή των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ.)/ Συστατική πράξη της επιχείρησης 2. Τροποποιήσεις καταστατικού/ συστατική πράξη της επιχείρησης ή έγγραφο περί μη τροποποίησης αυτού 3. Έναρξη δραστηριότητας/επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 4. Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών ΔΣ και συγκρότησης σε σώμα 5. Πρακτικό αρμόδιου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση του να υποβάλλει την αίτηση 6. Αντίγραφο ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου 7. Πιστοποίηση ένταξης στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 8. Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης μεταξύ Κοιν. Συν. Επ και ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης για την ένταξη της Κοιν. Σ. Επ στο Μητρώο Παρόχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εάν δεν ισχύει καμία από τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν. Σ. Επ θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να ορίζεται ρητώς ότι από την έκδοση των αποτελεσμάτων της παρούσας θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η συγκεκριμένη Κοιν. Σ. Επ. να ενταχθεί στο μητρώο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ εντός τριών (3) μηνών. 9. Αναλυτική παρουσίαση των μελών της, με επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών, που να αποδεικνύουν την ιδιότητα και τα τυπικά προσόντα τους 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες : μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/ επιτηδεύματος ή συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και μη παύσης των εργασιών της Μη λύση της επιχείρησης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, Η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση Η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 11. Για το απασχολούμενο προσωπικό

3 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και συμβάσεις εργασίας (μόνο για τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος) Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ 12 Επιχειρησιακό σχέδιο. Κάθε φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται από την αίτηση συμμετοχής που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας Επιχείρησης. Για την συμπλήρωση της αίτησης απαραίτητη είναι η γνώση και η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων και των διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται στην θέση «Ο ΑΙΤΩΝ», από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση για τη συμπλήρωση της και για τη δέσμευση της επιχείρησης που εκπροσωπεί, έναντι της Περιφέρειας Αττικής με μόνη την υπογραφή του. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν την γεωγραφική περιοχή, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδας Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών Όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που παρουσιάζονται ανωτέρω, υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στις Κοιν. Συν. Επ. ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται, επι ποινή αποκλεισμού, ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της αντίστοιχης εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για τη μη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών. Για τις Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 20/08/2013 μέχρι 30/08/2013 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες Τα δικαιολογητικά θα χαρακτηρίζονται από : Πληρότητα και Ορθότητα η οποία θα ελέγχεται από την Περιφέρεια Αττικής Επίσης η ισχύς των δικαιολογητικών θα πρέπει να αποδεικνύεται από πλευράς Ημερομηνίας έκδοσης Ύπαρξης των αναγκαίων υπογραφών Λήξη της ισχύος τους. Ο εν λόγω φάκελος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να αναγράφεται στο εξωτερικό μέρος του η ένδειξη : Για την ένταξη στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν.4019/2011 της Περιφέρεια Αττικής Οι φάκελοι θα πρέπει να κατατίθενται αυτοπροσώπως στην Διεύθυνση : Περιφέρεια Αττικής Συγγρού Τ.Κ , Αθήνα Όροφος : 6 ος Στους υπαλλήλους : Αλεξοπούλου Δήμητρα Κασάπα Γεώργιο Μιχαλοπούλου Σοφία

4 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μετά την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, η αρμόδια πενταμελής επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, αφού διαπιστώσει την πληρότητα και ορθότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, θα προβεί στην αξιολόγηση της αίτησης εξετάζοντας την κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων για την υπαγωγή της Κοιν. Σ. Επ στην θερμοκοιτίδα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, πραγματοποιούνται στην συνέχεια τα εξής : Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης της Κοιν. Σ. Επ, εκδίδεται απόφαση της επιτροπής για την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης της Κοιν. Σ. Επ. αποστέλλεται σχετική επιστολή για την ενημέρωση αυτής για το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησης. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων: Α. Χωρικά 1.. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελείται από οκτώ Περιφερειακές Ενότητες, λόγω του ότι η δράση χαρακτηρίζεται ως πιλοτική, ο ανώτατος αριθμός Κοιν.Σ.Επ. που θα φιλοξενηθούν στην Θερμοκοιτίδα είναι συνολικά δέκα-έξι (16), και άρα δύο (2) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν δύο (2) Κοιν. Σ. Επ. που να δραστηριοποιούνται (να έχουν την έδρα τους) στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, τότε η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να αυξήσει των αριθμό των φιλοξενούμενων Κοιν.Σ.Επ σε πάνω από δύο (2) σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα στην οποία κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Β. Ποιοτικά Εφόσον κατατεθούν αιτήσεις από περισσότερες από δύο (2) Κοιν.Σ.Επ ανά Περιφερειακή Ενότητα τότε η Επιτροπή θα προχωρήσει σε ποιοτική αξιολόγηση με βάση τα παρακάτω κριτήρια. 1. Η διαθέσιμη υλικοτεχνική και κτιριακή (έδρα) υποδομή (ευνοούνται όσες Κοιν.Σ.Επ. δεν διαθέτουν, αποδεδειγμένα, υποδομή που να κρίνεται ικανή για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος «Κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων») 2. Η σύνθεση των συμμετεχόντων στην Κοιν.Σ.Επ. (εμπειρία, ειδικότητα, κ.α.) 3. Τα τυπικά προσόντα του απασχολούμενου προσωπικού 4. Η παρακολούθηση σεμιναρίων και προγραμμάτων, σχετικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. 5. Η ύπαρξη προγραμματικών συμφωνιών της Κοιν.Σ.Επ. με Δήμους ή συναφείς Δημοτικές Επιχειρήσεις της περιοχής δραστηριοποίησής της 6. Η διασύνδεση και συνέργεια με άλλες ομοειδείς Κοιν.Σ.Επ. 7. Η ύπαρξη σαφούς επιχειρηματικού σχεδίου, ειδικότερα όσον αφορά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επέκτασης δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης και υποστήριξης της απασχόλησης νέων και γυναικών. Η Αναλυτική περιγραφή, οι τιμές και ο τρόπος αξιολόγησης αναλύονται εκτενώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Η Κοιν. Σ. Επ που στην ενότητα της αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνεται. 4. ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που η Κοιν. Σ. Επ. επιλεγεί για να φιλοξενηθεί στην θερμοκοιτίδα, κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : Α. Πρακτικό αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησης του να υπογράψει την σύμβαση.

5 Β. Φορολογική ενημερότητα/ ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ Γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου νόμιμου εκπροσώπου Δ. Τροποποιήσεις καταστατικού ή συστατικής πράξης μετά την υποβολή της αίτησης (εφόσον υπάρχουν) και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη μεταβολής στοιχείων του καταστατικού ή της συστατικής πράξης της επιχείρησης. Ε. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ύ υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης είναι η ένταξη της Κοιν. Σ Επ. στο Μητρώο Παρόχων του προγράμματος Κατ Οίκον φροντίδα συνταξιούχων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ Οι εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας, βρίσκονται στην περιοχή του παλιού Λυσσιατρείου επί της Ιεράς Οδού, σε ιδιόκτητους χώρους της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για δράσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας. Η διαλειτουργικότητα και συνεργασία που θα αναπτυχθεί μεταξύ των Κοιν. Σ. Επ. που θα φιλοξενηθούν στον χώρο, προβλέπεται να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα τόσο ως προς την ποιοτική και ορθή υλοποίηση του προγράμματος, όσο και ως προς την ανάπτυξη νέων πρακτικών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην χώρα μας. Η εγκατάσταση των Κοιν.Σ.Επ στην θερμοκοιτίδα θα γίνει σε δύο χρονικές φάσεις. Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων έως και τις 01/01/2014 θα προκριθούν οκτώ (8) Κοιν.Σ. Επ. (Μια ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανάλογα με την βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κατά την διαδικασία της αξιολόγησης) και από 01/01/2014 και ύστερα θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες οκτώ (8) Κοιν. Σ. Επ. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της και ανανεώνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον χρόνο, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο αρ. 5 της προγραμματικής σύμβασης, και εφόσον η Κοιν. Σ. Επ παραμένει πάροχος στο Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδα και δεν διαγραφεί από το Μητρώο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η Κοιν.Συν.Επ μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενείται στην θερμοκοιτίδα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Κατ Οίκον Φροντίδα εφόσον παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα ενισχύει την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και θα βοηθάει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, Η Προγραμματική σύμβαση μπορεί επίσης να καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους μετά από διάστημα 1 μηνός από την υπογραφή της. Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις δικαιώματα που αναφέρονται στο αρ. 4 της προγραμματικής σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι Διαδικασίες ελέγχου των συμβαλλόμενων καθώς και οι κυρώσεις αναγράφονται αναλυτικά στην προγραμματική σύμβαση αρ. 5 και 7 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Συνημμένα : Παράρτημα Ι : Πίνακας Αξιολόγησης Κοιν. Σ. Επ. Παράρτημα ΙΙ: Δικαιολογητικά για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

6 Παράρτημα ΙΙΙ : Σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα