ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME""

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω καλύψεις: Α. ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ AΠΟ ΔΑΣΟΣ Καλύπτεται ζημιά ή βλάβη στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από πυρκαϊά στα δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, αγρούς, συστάδες δέντρων ή μεμονωμένα δέντρα ή από πυρκαϊά κατά τη διάρκεια εργασιών εκχερσώσεως του εδάφους. Β. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΠΝΟΥ Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, προερχόμενη από άμεση επίδραση καπνού, που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίασης, οι οποίες ευρίσκονται εντός των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων. Γ. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΡΗΞΕΩΣ Καλύπτεται κάθε ζημιά ή βλάβη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από έκρηξη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσίφωνα ή συσκευών - φιαλών υγραερίου/ φωταερίου οικιακής χρήσεως, εγκατεστημένων εντός του περιγραφόμενου κτιρίου. Καλύπτονται και οι ζημιές, οι οποίες προξενήθηκαν σ' αυτά τα ίδια τα αντικείμενα που εξερράγησαν, μέχρι Ευρώ 3.000, με την προϋπόθεση ότι ασφαλίζεται το κτίριο και έχουν συμπεριληφθεί στην ασφαλιζόμενη αξία. Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Η πλημμύρα για το σκοπό της κάλυψης αυτής έχει την έννοια: α) του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, β) τη λόγω φυσικών αιτίων (βροχής, καταιγίδας, θύελλας) υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, γ) τη διάρρηξη των σωληνώσεων του δημοσίου δικτύου παροχής ύδατος ή την υπερχείλιση αυτού και δ) την οποιαδήποτε εισροή ή συσσώρευση υδάτων που προέρχονται από χώρους εκτός των ασφαλιζομένων κτιρίων ή των κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Καλύπτεται ζημιά ή βλάβη που προξενήθηκε στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πλημμύρα, βροχή, χιόνι, διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων και εγκαταστάσεων εν γένει ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης (ύδατος, πετρελαίου). Επίσης, καλύπτονται και οι ζημιές από θραύση σωληνώσεων αποχέτευσης, εξαιρουμένης της υπερχείλισης. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές: - των σωληνώσεων αυτών από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά, - των προερχομένων από σωληνώσεις παλαιότερες των 25 ετών, εκτός εάν έχει γίνει αντικατάστασή τους, - των προκαλουμένων σε μανδρότοιχους, περιφράξεις, αυλόπορτες και γενικά σε αντικείμενα που ευρίσκονται εκτός της ασφαλιζόμενης οικοδομής. Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Καλύπτεται ζημιά ή βλάβη που προξενήθηκε στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από καταιγίδα, θύελλα (περιλαμβανομένου του ανεμοστρόβιλου, τυφώνα, κυκλώνα). Θύελλα - καταιγίδα (περιλαμβανομένων των κινδύνων του ανεμοστρόβιλου, τυφώνα και κυκλώνα) για το σκοπό της κάλυψης αυτής υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι έντασης οκτώ (8) μποφόρ τουλάχιστον, κατά την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εφόσον το ασφαλιζόμενο κτίριο ή το

2 ασφαλιζόμενο περιεχόμενο του αρχικά υποστούν πραγματική ζημιά στην οροφή ή στους τοίχους του από την απευθείας δύναμη της θύελλας ή καταιγίδας. Στην περίπτωση δε αυτή, θα αναγνωρισθούν μόνο αυτές οι ζημιές στο περιεχόμενο του κτιρίου ή στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που προήλθαν από νερά, βροχή, χαλάζι ή χιόνι, τα οποία έχουν εισέλθει στο κτίριο από τα ανοίγματα της οροφής ή των τοίχων, που δημιουργήθηκαν από την απευθείας δύναμη της θύελλας - καταιγίδας. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται ζημιές ή βλάβες των αντικειμένων που βρίσκονται εκτεθειμένα σε εξωτερικούς χώρους όπως βεράντα, ταράτσα, κήπος, τέντα κ.λπ. Καλύπτεται ζημιά ή βλάβη στην τέντα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αγοράστηκε εντός των τελευταίων πέντε ετών. ΣΤ. ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ 1.Καλύπτεται ζημιά ή απώλεια των ασφαλιζόμενων αντικειμένων συνεπεία κλοπής, με διάρρηξη ή αναρρίχηση, ληστεία (Hold up), ή με χρήση κλεμμένου κλειδιού, υπό τον όρο ότι η ασφαλιζόμενη κατοικία δεν παρέμεινε ακατοίκητη πάνω από τρεις μήνες. 2.Συμφωνείται και δηλούται ότι η ασφάλιση αυτή καλύπτει και ζημιές του κτιρίου, εντός του οποίου ευρίσκεται ο ασφαλιζόμενος οικιακός εξοπλισμός, καθώς επίσης και ζημιές του οικιακού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ή την απόπειρα κλοπής. Η πρόσθετη αυτή κάλυψη ζημιών στο κτίριο και το περιεχόμενο δεν θα υπερβαίνει το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου πυρός. 3.Η κάλυψη του κινδύνου της κλοπής και των ζημιών συνεπεία αυτής παρέχεται μόνο εφόσον η ασφαλιζόμενη οικοδομή αποτελεί μόνιμη κατοικία του Ασφαλιζόμενου. 4.Συμφωνείται ότι το δικαίωμα του Ασφαλιζόμενου για είσπραξη σχετικής αποζημίωσης με βάση τους όρους του Ασφαλιστηρίου δεν ενεργοποιείται πριν από την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών και την εκτίμηση του ύψους της ζημιάς. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ 1.Ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασφαλιζόμενων αντικειμένων σαν να μην ήταν αυτά ασφαλισμένα για τον κίνδυνο κλοπής. 2.Οφείλει επίσης, αμέσως μόλις αντιληφθεί την κλοπή που έγινε να την καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές και να ειδοποιήσει την Εταιρία. Ζ. ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Καλύπτεται κάθε ζημιά που προκαλείται στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πυρκαϊά ή/και έκρηξη, η οποία οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε Τρομοκρατική Ενέργεια, Στάσεις, Απεργίες, Ανταπεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, γενικά σε διατάραξη της Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς τον Ασφαλιζόμενο προσώπων. Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτική ταραχή είναι οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, οι πράξεις της νόμιμης ή ντε φάκτο (de facto) Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή της μείωσης των συνεπειών της, οι ηθελημένες πράξεις απεργού προς υποστήριξη απεργίας, οι ηθελημένες πράξεις εργαζομένου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη για αντίσταση εναντίον του, όχι όμως οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια. Κακόβουλες Ενέργειες είναι οι ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, που διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια Στάσεων, Απεργιών, Ανταπεργιών, Διαδηλώσεων, Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών, διατάραξης της Δημόσιας Τάξης εν γένει, είτε μεμονωμένα με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά.

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται: 1. Ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσκρουση πυραύλου ως μέσου εκδήλωσης της Τρομοκρατικής Ενέργειας. 2. Ζημιές που είναι συνεπεία ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας ή διακοπής της δραστηριότητας του Ασφαλισμένου στους ασφαλισμένους χώρους. 3. Ζημιές που προκαλούνται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας των ασφαλισμένων αντικειμένων από τον Ασφαλιζόμενο λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσής τους από τη νόμιμη ή ντε φάκτο (de facto) Αρχή. 4. Ζημιές (συμπεριλαμβάνεται η παρεμπόδιση και ο περιορισμός της χρήσης των ασφαλιζομένων αντικειμένων) που οφείλονται σε βιολογική και/ή χημική μόλυνση, ως αποτέλεσμα Τρομοκρατικής Ενέργειας. 5. Ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της παράνομης κατοχής ή της μόνιμης ή προσωρινής στέρησης της χρήσης του ασφαλισμένου ακινήτου ή του ακινήτου, όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, από οποιοδήποτε πρόσωπο. 6. Ζημιές που προκαλούνται από συγγενείς του Ασφαλισμένου μέχρι και β βαθμού συγγένειας ή από υπαλλήλους του ή γενικότερα από πρόσωπα που έχουν προστεθεί σε αυτόν ή συνοικούν μαζί του ή από τους νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του, ή και από άτομα στα οποία έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων. 7. Ζημιές σε αντικείμενα που ευρίσκονται στην ύπαιθρο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ: Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη κάλυψη ή τις τεχνικές ανάγκες της, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Ασφαλιζόμενου και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση. Η. ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Καλύπτεται η μείωση των ασφαλιζόμενων αξιών κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου συνεπεία αυξήσεως των τιμών του δείκτη καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται στο μηνιαίο στατιστικό δελτίο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Επομένως, τυχόν αποζημιώσεις προσαυξάνονται ανάλογα με τον ανωτέρω δείκτη καταναλωτή κατά την ημερομηνία της ζημιάς. Θ. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για τα έξοδα που γίνονται για την απομάκρυνση των συντριμμάτων μετά την επέλευση ενός από τους καλυπτόμενους κινδύνους και μέχρι το 5% του συνολικού ασφαλιζόμενου ποσού του ασφαλιστηρίου. Ι. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Καλύπτονται οι αμοιβές μηχανικών-αρχιτεκτόνων, σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης του ασφαλιζομένου κτηρίου, συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων, μέχρι του ποσού των Ευρώ ΙA. ΚΑΛΥΨΗ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Καλύπτεται ζημιά ή βλάβη στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, προξενούμενη αμέσως από πτώση αεροσκάφους ή πρόσκρουση οχήματος και/ή από αντικείμενα που έπεσαν από αυτά. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτεται απώλεια ή ζημιά που έγινε αμέσως ή εμμέσως από αεροσκάφος για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από τον Ασφαλιζόμενο, καθώς επίσης ζημιά ή απώλεια στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα συνεπεία προσκρούσεως κάθε οχήματος, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του Ασφαλιζόμενου ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του.

4 ΙB. ΚΑΛΥΨΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΤΖΑΜΙΩΝ Θραύση καθρεπτών και/ή τζαμιών από οποιαδήποτε αιτία μέχρι ποσού Ευρώ 1.500, κατά γεγονός και συνολικά για όλη την διάρκεια της ασφαλίσεως. ΙΓ. KΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί Αστικής Ευθύνης και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού η Εταιρία παρέχει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποχρεωθεί να καταβάλλει αποζημίωση για θάνατο, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν σε τρίτους από αυτόν, έχοντα τις πιο κάτω, περιοριστικά ιδιότητες: α. Του ιδιώτη από τους κινδύνους της καθημερινής ζωής, εξαιρουμένων των κινδύνων επιχειρήσεως, επαγγέλματος, υπηρεσίας, αξιώματος (έστω και τιμητικού), υπεύθυνης δραστηριότητας σε ενώσεις κάθε είδους, ή μιας ασυνήθιστης και επικίνδυνης απασχόλησής του. β. Του αρχηγού οικογενείας για θάνατο, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν σε τρίτους: - από τα ανήλικα παιδιά του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου ο Ασφαλιζόμενος έχει την επιμέλεια, - από τον/την σύζυγο και τους συνοικούντες συγγενείς. γ. Του εργοδότη των προσώπων που απασχολούνται στη κατοικία του, όπως υπηρετικό προσωπικό, βοηθοί ή οποιοιδήποτε προστηθέντες (κηπουροί, οδηγοί, καθαρίστριες κ.λπ.). δ. Του ιδιοκτήτη ή μισθωτή ενός ή περισσοτέρων διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένου διαμερίσματος εξοχικής κατοικίας. ε. Του ερασιτέχνη αθλητή κατά το χρόνο που αθλείται ιδιωτικά και δεν παίρνει μέρος σε αγώνες ή προπονήσεις μέσα σε στάδια, γυμναστήρια κ.λπ. στ. Του κατόχου κατοικίδιων ζώων. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει επίσης: α. Υλικές ζημιές που προξενούνται σε τρίτους από ακάθαρτα οικιακά ύδατα της κατοικίας του Ασφαλιζόμενου. β. Υλικές ζημιές που προξενούνται σε γειτονικά κτίρια από τη μετάδοση πυρκαϊάς, η οποία προκλήθηκε στη κατοικία του Ασφαλιζόμενου. γ. Υλικές ζημιές, που προξενούνται σε γειτονικά κτίρια από θραύση του δικτύου ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή αποχέτευσης της κατοικίας του Ασφαλιζόμενου. Δεν θεωρούνται τρίτοι: α. τα τυχόν συνασφαλιζόμενα στο Ασφαλιστήριο πρόσωπα. β. οι συγγενείς των συνασφαλιζόμενων προσώπων μέχρι και του τρίτου βαθμού. Ειδικά σε περίπτωση ζημιάς συνεπεία πυρκαϊάς, καπνού, έκρηξης, θραύσης δικτύου ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, οι συγγενείς των συνασφαλιζόμενων προσώπων μέχρι και του τρίτου βαθμού θεωρούνται τρίτοι. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρούνται: - Η αστική ευθύνη, η οποία βάσει συμβάσεων ή ιδιαιτέρων υποσχέσεων υπερβαίνει την έκταση της νόμιμης αστικής ευθύνης του Ασφαλιζόμενου. - Η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου για ζημιές που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος. - Η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου για ζημιές προερχόμενες από συμμετοχή του σε αγώνες ταχύτητας, με άλογα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα ή οχήματα, αγώνες πυγμαχίας ή πάλης με την ιδιότητα του επαγγελματία αθλητή. - Η ευθύνη του Ασφαλιζόμενου ως κατόχου ή οδηγού αυτοκινήτων, βενζινακάτων, τροχοφόρων κάθε είδους και αεροσκαφών. - Η ευθύνη του Ασφαλιζόμενου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προξενούμενες κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης, επιχωματώσεων, ανοικοδομήσεων κ.λπ. εν γένει καθώς και εργασιών συντήρησης, επέκτασης ή επισκευών στο ακίνητο του Ασφαλιζόμενου.

5 - Η ευθύνη του Ασφαλιζόμενου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προερχόμενες από μετάδοση νόσων του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών - Οι αξιώσεις αστικής ευθύνης λόγω ζημιών σε ξένα πράγματα, τα οποία ο Ασφαλιζόμενος μίσθωσε, δανείστηκε ή είναι αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης/ παρακαταθήκης. - Ευθύνη από μόλυνση. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όριο αποζημίωσης κατά γεγονός και ανώτατο ασφαλιζόμενο όριο για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης είναι το 30% του συνολικού ασφαλιζόμενου ποσού πυρκαιάς, με μέγιστο όριο Ευρώ ΙΔ. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για έξοδα, καταβάλλοντας έως Ευρώ για διαμονή ενός μηνός ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφ' όσον τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό. Προϋπόθεση της καταβολής του ανωτέρω ποσού αποτελεί η επέλευση καλυπτομένων γεγονότων, που έκαναν την ασφαλιζόμενη κατοικία να είναι ακατοίκητη. ΙΕ. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για έξοδα μετακόμισης μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.500, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος αναγκασθεί, συνεπεία αποζημιωτέου γεγονότος, να μετακομίσει σε άλλη κατοικία. Η κάλυψη αυτή παρέχεται για μία και μόνο μετακόμιση, που πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της ζημιάς. ΙΣΤ. ΚΑΛΥΨΗ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ α. Ο όρος αυτός για την κάλυψη του κτιρίου της ασφαλιζόμενης κατοικίας με αξία καινουργούς υπερισχύει κάθε τυχόν διαφορετικού όρου στο Ασφαλιστήριο αυτό. Ο όρος "αξία καινουργούς" σημαίνει τη συνηθισμένη πραγματική δαπάνη που απαιτείται για την ανοικοδόμηση ολόκληρης ή μέρους της ασφαλιζόμενης οικοδομής, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς. Αντίθετα ο όρος "πραγματική αξία" σημαίνει τη συνηθισμένη, πραγματική και λογική δαπάνη που απαιτείται για την ανοικοδόμηση ολόκληρης ή μέρους της ασφαλιζόμενης οικοδομής, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς, μετά την αφαίρεση της εκπτώσεως λόγω χρήσεως ή παλαιότητας. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να φροντίζει για την κανονική συντήρηση της οικοδομής καταβάλλοντας κάθε επιμέλεια και σκεπτόμενος σαν σωστός και λογικός ιδιοκτήτης. Το απαιτούμενο ποσό για την αποζημίωση θα καταβληθεί από την Εταιρία με τη προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και άλλων απαιτούμενων παραστατικών ή δικαιολογητικών και μετά την αποδεδειγμένη ανακατασκευή της ασφαλιζόμενης οικοδομής. Σε καμιά περίπτωση η αποζημίωση βάσει αξίας καινουργούς δεν θα ξεπερνά το ποσό των πραγματικά γενομένων δαπανών. Προϋπόθεση της καλύψεως της ασφαλιζόμενης οικοδομής σε αξία καινουργούς είναι η ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής να βασίζεται τουλάχιστον στη μέση κατασκευαστική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο μιας συνηθισμένης καλής κατασκευής πολυωρόφου οικοδομής. (Στην αίτηση ασφάλισης θα αναγράφεται πάντοτε η προτεινόμενη εκάστοτε ελάχιστη τιμή ανά τ.μ. που γίνεται με βάση τις εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρίας). β. Ο όρος αυτός για την κάλυψη του οικιακού εξοπλισμού της ασφαλιζόμενης κατοικίας με «αξία καινουργούς», υπερισχύει κάθε τυχόν διαφορετικού όρου στο Ασφαλιστήριο αυτό. Ο όρος «αξία καινουργούς» σημαίνει τη συνηθισμένη πραγματική δαπάνη για την αντικατάσταση όλων ή μέρους των κατεστραμμένων αντικειμένων, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς. Η κάλυψη σε αξία καινουργούς δεν ισχύει για αντικείμενα πρακτικώς άχρηστα λόγω παλαιότητας και στη περίπτωση αυτή σαν αξία καινουργούς λαμβάνεται η αξία ενός παρεμφερούς, όσο είναι δυνατόν, αντικείμενου της ίδιας απόδοσης. Εφόσον τα αντικείμενα που ζημιώθηκαν είναι επισκευάσιμα, τότε η Εταιρία υποχρεώνεται και ο Ασφαλιζόμενος αποδέχεται να καταβάλλει τα έξοδα για την επισκευή τους με καινούργια υλικά, όχι όμως και να προβεί σε αντικατάστασή τους.

6 Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ειδών ρουχισμού ή γουνών, ο Ασφαλιζόμενος δεν αποζημιώνεται σε «αξία καινουργούς», αλλά θα υπολογίζεται παλαιότητα λόγω φθοράς από χρήση. Επιπλέον, σε περίπτωση ασφαλισμένων συλλογών σετ ή πολλών τεμαχίων, που αποτελούν σύνολο, η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο μέρος ή στα κομμάτια που έπαθαν ζημιά και μόνο. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να φροντίζει για την κανονική συντήρηση των ασφαλιζόμενων αντικειμένων, καταβάλλοντας κάθε επιμέλεια και σκεπτόμενος σαν σωστός και λογικός ιδιοκτήτης. Το απαιτούμενο ποσό για την αποζημίωση θα καταβληθεί από την Εταιρία με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και άλλων παραστατικών ή δικαιολογητικών που έγιναν για την αγορά ή επισκευή των ασφαλιζόμενων αντικειμένων. Σε καμιά περίπτωση η αποζημίωση βάσει αξίας καινουργούς δεν θα ξεπερνά το ποσό των πραγματικά γενομένων δαπανών. Προϋπόθεση της κάλυψης του ασφαλιζόμενου οικιακού εξοπλισμού σε αξία καινουργούς είναι η ασφαλιζόμενη αξία του οικιακού εξοπλισμού να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της μέσης κατασκευαστικής αξίας ανά τετραγωνικό μέτρο μίας συνηθισμένης καλής κατασκευής πολυωρόφου οικοδομής. (Στην αίτηση ασφάλισης θα αναγράφεται πάντοτε η προτεινόμενη εκάστοτε ελάχιστη τιμή ανά τ.μ. που γίνεται με βάση τις εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρίας). ΙΖ. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Καταβάλλεται αποζημίωση για απολεσθέντα ενοίκια του Ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο ακίνητο καταστεί ακατάλληλο για χρήση, συνεπεία πυρκαϊάς. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης είναι το ετήσιο εισόδημα του ζημιωθέντος κτηρίου, σύμφωνα με τη δήλωση της εφορίας, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των Ευρώ Η περίοδος αποζημίωσης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες και η αποζημίωση καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Στην περίπτωση που το ασφαλιζόμενο κτήριο δεν είναι ενοικιασμένο κατά τη στιγμή της ζημιάς, δεν ισχύει η συγκεκριμένη κάλυψη απώλειας ενοικίου. ΙΗ. ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας, που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και του κεραυνού. Η Εταιρία θα καταβάλει ως αποζημίωση το 100% της συνολικής αξίας για κάθε ζημιά μεγαλύτερη των Ευρώ 150 και με ανώτατο όριο τα Ευρώ 900. Κ. ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στο περιεχόμενο της κατοικίας του παιδιού του Ασφαλιζόμενου, το οποίο φοιτεί σε άλλη πόλη από τη διεύθυνση στην οποία είναι τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και εντός της Ελληνικής επικράτειας, μέχρι του ποσού των Ευρώ ανά γεγονός ετησίως, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που ισχύουν στην κύρια κατοικία για τους παρακάτω κινδύνους: - Πυρκαϊά - Κεραυνός - Πυρκαϊά από δάσος - Καπνός - Έκρηξη - Πλημμύρα -Ύδατα και διάρρηξη σωληνώσεων - Θύελλα - Καταιγίδα - Κλοπή - Ζημιές κλέπτου ως Ευρώ Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, βανδαλισμός, κακόβουλες ενέργειες

7 - Αστική Ευθύνη όμορων ιδιοκτησιών συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων έως Ευρώ Για την καταβολή αποζημίωσης, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαίωση σπουδών, καθώς και το μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοραπωλησίας της οικίας του φοιτητή. Σε περίπτωση δύο ή και περισσότερων τέκνων, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των Ευρώ ισχύει συνολικά για όλες τις επιπλέον διευθύνσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του κτιρίου και του περιεχομένου της κύριας κατοικίας. ΚΑ. ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ Καλύπτεται η κλοπή τσάντας του Ασφαλιζομένου με χρήση βίας ή απειλής σε όχημα που οδηγεί ο ίδιος και ενώ αυτό είναι σε κυκλοφορία, μέχρι του ποσού των Ευρώ 300 ανά γεγονός ετησίως. Για την καταβολή αποζημίωσης, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της δήλωσης του γεγονότος από Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος είναι κάτοχος δύο ή περισσότερων Ασφαλιστήριων Συμβολαίων που περιλαμβάνουν την ανωτέρω κάλυψη, η αποζημίωση θα δίδεται μόνο από το ένα εξ' αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του περιεχομένου της κύριας κατοικίας. ΚΒ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΓΚΑΡΑΖ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά, η οποία θα προκληθεί στην πόρτα του garage (κλειστού χώρου στάθμευσης) από πυρκαϊά ή/και κεραυνό, σε περίπτωση που αυτό δεν περιλαμβάνεται στο ήδη ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου, μέχρι του ποσού των Ευρώ 600 ανά γεγονός ετησίως. Για την επισκευή της πόρτας garage κοινής χρήσης, η αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο θα είναι ανάλογη, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του κτιρίου της κύριας κατοικίας. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του περιεχομένου αυξάνεται αυτόματα κατά 10%, με μέγιστο όριο τα Ευρώ για χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν από τα Χριστούγεννα και ενός μηνός μετά τα Χριστούγεννα, δηλ. από και έως Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση γάμου του Ασφαλιζομένου. Το ποσό του περιεχομένου αυξάνεται αυτόματα κατά 10%, με μέγιστο όριο τα Ευρώ ένα μήνα πριν τον γάμο και ισχύει για ένα μήνα μετά. Για την καταβολή αποζημίωσης, θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό γάμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του περιεχομένου της κύριας κατοικίας.

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: MORTEN OLSEN Πελάτης: Α.Φ.Μ.: MORTEN OLSEN Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ EURO-HOME ECONOMY ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ Η ΟΧΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Πυρκαγιά, Κεραυνός Ευρεία Έκρηξη Πυρκαγιά από Δάσος Ζημίες από Καπνό Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας Προγράμματα ς Κατοικίας Καλύψεις Βασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκα Κατοικιών σε Α' Κίνδυνο Safe Home (με Best Home (με Home Εξοχική Πυρκαγιά Κεραυνός - πυρκαγιά από δάσος - θάμνους

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Υ Ρ Ο. Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων INTERAMERICAN - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ?????/011615

Α Κ Υ Ρ Ο. Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων INTERAMERICAN - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ?????/011615 ?????/011615 Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων INTERAMERICAN - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Καλύπτεται η υλική ζημιά που προκαλείται στα ασφαλισμένα αντικείμενα άμεσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Υ Ρ Ο. Ασφάλιση Επιχειρήσεων INTERAMERICAN - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ?????/011615

Α Κ Υ Ρ Ο. Ασφάλιση Επιχειρήσεων INTERAMERICAN - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ?????/011615 ?????/011615 Ασφάλιση Επιχειρήσεων INTERAMERICAN - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Καλύπτεται η υλική ζημιά που προκαλείται στα ασφαλισμένα αντικείμενα άμεσα από

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές

1. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΗ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Απρίλιος 10 Σελίδα 1 από 6 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργασίες συναρμολόγησης μέχρι ΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Κατοικιών & Ενυπόθηκων Κατοικιών Flexa, Complet, Oikos, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Κατοικιών & Ενυπόθηκων Κατοικιών Flexa, Complet, Oikos, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Κατοικιών & Ενυπόθηκων Κατοικιών Flexa, Complet, Oikos, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 01.1 FLEXA...05 01.2 COMPLET...06

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Ασφάλισης Ακινήτων από Ζάβρα Γεωργία (συνάδελφος, ασφαλίστρια)

Προτάσεις Ασφάλισης Ακινήτων από Ζάβρα Γεωργία (συνάδελφος, ασφαλίστρια) Προτάσεις Ασφάλισης Ακινήτων από Ζάβρα Γεωργία (συνάδελφος, ασφαλίστρια) Προτεινόμενα Προγράμματα Ασφάλισης ΕΥΡΩΠΗ: 1,00/ 1.000 κατασκευαστικής αξίας INTERLIFE: 1,015/ 1.000 κατασκευαστικής αξίας GROUPAMA:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 Ασφαλίσεις Φαρμακείων Το πρόγραμμα PHARMAKON είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος Αθήνα 30 Ιουλίου 2017 Αρ,. Πρωτ. : 1989 Προς κάθε ενδιαφερόμενο Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» (ΑΚΣΣ) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς.

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς. Ασφάλιση Περιουσίας Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ANYTIME HOME Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4, Γ.Ε.Μ.Η.: 305801000, Με έδρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς.

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς. Ασφάλιση Περιουσίας Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ANYTIME HOME Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4, Γ.Ε.Μ.Η.: 305801000, Με έδρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΟΜΙΔΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΟΜΙΔΑ» ΟΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ «ΟΜΑΔΙΚΗΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΟΜΙΔΑ» Άρθρο 1 Ασφαλιζόμενοι Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Bring on tomorrow. Personal Solutions ασφάλιση κατοικίας. Εγχειρίδιο προγραμμάτων ασφάλισης

Bring on tomorrow. Personal Solutions ασφάλιση κατοικίας. Εγχειρίδιο προγραμμάτων ασφάλισης Bring on tomorrow Personal Solutions ασφάλιση κατοικίας Εγχειρίδιο προγραμμάτων ασφάλισης PERSONAL SOLUTIONS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προγράμματα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 1 10/2016 Νο 8/9/190 1. ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ/ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα που θα προκληθεί άμεσα από σεισμό και/ή πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού. 1. Ζημία που προκλήθηκε, ή προέκυψε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 1 10/2016 Νο 8/9/190 1. ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ/ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ σεισμό και/ή πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού. 1. Ζημία που προκλήθηκε, ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων HotelPlan, Emporio, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων HotelPlan, Emporio, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία Κλάδος Περιουσίας Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων HotelPlan, Emporio, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα HOTEL PLAN 01.1 HOTEL PLAN Basic...07 01.2 HOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME

Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Περισσότερη οικονομία, περισσότερες επιλογές Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το σπίτι σας έχει ανάγκη από προστασία. Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία: Οδός:, Αριθμός:, ΤΚ: Περιοχή:, Πόλη: ΑΦΜ:, ΔΟΥ: Τηλέφωνο:, Κινητό:, Fax: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tο σπίτι είναι για να το χαίρεσαι!

Tο σπίτι είναι για να το χαίρεσαι! homecare Ασφαλιστήριο Κατοικίας Tο σπίτι είναι για να το χαίρεσαι!...και ασφαλίζεις τον κόσµο σου! Aσφαλίζω το σπίτι µου γιατί... Σ αυτό, φυλάσσονται όλα τα πολύτιµα για εσάς αντικείµενα και οι οµορφότερες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιεχομένου επιχείρησης. Άρθρο 1 Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός

Ειδικοί Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιεχομένου επιχείρησης. Άρθρο 1 Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός Ειδικοί Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιεχομένου επιχείρησης Η Ασφάλιση παρέχεται από την Ασφαλιστική Εταιρία «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις καλύψεις που αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οχήματος Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ΑΝΥΤΙΜΕ AUTO Εταιρία: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: Γ.Ε.Μ.Η.: Με έδρα στην Ελλάδα, Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Ασφάλιση Οχήματος Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ΑΝΥΤΙΜΕ AUTO Εταιρία: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: Γ.Ε.Μ.Η.: Με έδρα στην Ελλάδα, Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ασφάλιση Οχήματος Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ΑΝΥΤΙΜΕ AUTO Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4,

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας

Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας 1.1. Αντικείμενο ασφάλισης Το παρόν ασφαλιστήριο είναι η συμφωνία μεταξύ μας και περιέχει τους όρους με τους οποίους συμφωνούμε να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ / ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ / ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ / ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 3 10/2016 Νο 8/9/192 Από τους παρακάτω Ειδικούς Όρους ισχύουν μόνο όσοι ρητά αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για κάθε κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πυρός. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος

Ασφάλιση Πυρός. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος Ασφάλιση Πυρός Αντικείμενο του Κλάδου Πυρός Κάλυψη κατοικιών, γραφείων και άλλων ακινήτων χώρων ανθρώπινης δραστηριότητας (και του περιεχομένου τους) από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς και άλλων κατονομαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιά, κεραυνός Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Ευρεία Έκρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο -

Πυρκαγιά, κεραυνός Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Ευρεία Έκρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Secure Hotel Απλό Ασφάλιση Ξενώνων - Πανσιόν - Μικρών Ξενοδοχείων Αντικείμενα Ασφάλισης Ξενώνες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Παράρτημα Γλυφάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Παράρτημα Γλυφάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/03/2018 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Αρ. Πρωτ.: 3490 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη

Διαβάστε περισσότερα

Home4all Premium. Πλεονεκτήματα Προγράμματος / Περιγραφή /

Home4all Premium. Πλεονεκτήματα Προγράμματος / Περιγραφή / Home4all Premium Πλεονεκτήματα Προγράμματος / Το πρόγραμμα Home4all Premium απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και στους ενοικιαστές διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, παρέχοντας εξασφάλιση με χαμηλό κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - KΑΛΥΨΗ EΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ RULER

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - KΑΛΥΨΗ EΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ RULER ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - KΑΛΥΨΗ EΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ RULER Κυβισμός Μηχανής Βασικό Μέχρι 1600 κυβ. εκατ. 185,00 Από 1601 κυβ. εκατ. μέχρι 2200 κυβ. εκατ. 205,00 Από 2201 κυβ. εκατ. μέχρι 3000 κυβ. εκατ. 225,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ / ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ / ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ / ΕΞΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Dynamis Liability ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική προσφέρουμε καλύψεις που εξασφαλίζουν την προστασία της προσωπικής σας περιουσίας, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ SOLAR PARKS INSURANCE

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ SOLAR PARKS INSURANCE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ SOLAR PARKS INSURANCE Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων πάνω σε στέγες κατοικιών (με σκελετό από μπετόν αρμέ, τοιχοποιία

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακεία με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι , η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

Φαρμακεία με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι , η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Secure Pharmacy Ασφάλιση Φαρμακείων Αντικείμενα Ασφάλισης Φαρμακεία με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι 1.000.000, η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Α. Ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Καλύπτεται η Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης του Εκάστοτε Ασφαλιζομένου Υδραυλικού. (άρθρο 7, π.δ.112/2012 ) έναντι Τρίτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο. Επάγγελµα.... ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη Τ.Κ.. Α.Φ.Μ...Ο.Υ. Τηλ.. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος κατοικία Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Home4all Premium Τι πρέπει να γνωρίζετε Νοέμβριος 2014 Home4all Premium - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαμβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Κ Ε Τ Ο F U L L H O M E A

Π Α Κ Ε Τ Ο F U L L H O M E A Π Α Κ Ε Τ Ο F U L L H O M E A Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ω Ν - Πυρκαγιά - Πτώση κεραυνού - Ευρεία Έκρηξη (φυσική - χημική) - Πτώση Αεροσκαφών ή και τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά - Τρομοκρατικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - (όρος 157) Κωδικός όρου: 17.157/1.7.2013 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016 Η 1η direct ασφάλιση INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιά, κεραυνός Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Ευρεία Έκρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο -

Πυρκαγιά, κεραυνός Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Ευρεία Έκρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο - Secure Hotel Plus Α. Ασφάλιση Περιουσίας Ασφαλιστικές Καλύψεις Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρίας Απαλλαγές Πυρκαγιά, κεραυνός Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ευρεία Έκρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Value ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα Value ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οδηγός Ασφάλισης Αγαπητοί Συνεργάτες, Στη διαρκή μας προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σύγχρονου Ασφαλισμένου, αναβαθμίσαμε τη λύση Secure Home

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας........ ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι , η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι , η κατασκευή των οποίων θα πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Secure Office Ασφάλιση Γραφείων Αντικείμενα Ασφάλισης: Γραφεία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ιατρεία Διαγνωστικά Κέντρα Μικροβιολογικά Εργαστήρια Οδοντιατρεία Φυσικοθεραπευτήρια Λογιστικά γραφεία Δικηγορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ www.interamerican.gr ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ Έκδοση 01.2016 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την INTERAMERICAN για την ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα