ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011"

Transcript

1

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Πρόσθετες Καλύψεις). 1.ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. 1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο. 1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης. 1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του εν μέρει ή συνολικού ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση, ή παράταση, εκδιδομένης σχετικής Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο διέπεται από τους Ορους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο. 1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) το οποίο επιφέρει στον Ασφαλισμένο ζημιά που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. 1.6 ΖΗΜΙΑ Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημιά που επέρχεται ένεκα επελεύσεως (πραγματοποιήσεως) ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός και που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση, κατά την έκταση και γενικά, τους όρους αυτής. Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου. 1.7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει, για ειδικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει). 1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος. 2 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

3 1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου ΠΥΡΚΑΓΙΑ Πυρκαγιά είναι μια φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς να προυπάρχει συγκεκριμένη εστία, ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται εξ ιδίας δυνάμεως. Δηλαδή, για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλύψιμη μια ζημιά από πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν : α) ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή «λαμπύρισμα» (ανάλογα με την φύση του αντικειμένου), β) αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά), γ) το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον αφορά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης («ατυχηματική» φωτιά) ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής πηγής, δημιουργία εστίας πυρκαγιάς ενός υλικού σε επαφή με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο (εξώθερμο ενεργειακό ισοζύγιο αντίδρασης) EKΡΗΞΗ Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανομένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κακόβουλες Ενέργειες θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου Τρίτου προς τον Ασφαλισμένο, που διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια διατάραξης της Δημοσίας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Θύελλα Καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 Μποφόρ και άνω σύμφωνα με δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ΠΛΗΜΜΥΡΑ Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, την διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημοσίου δικτύου παροχής ύδατος κα την οιανδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα ΚΛΟΠΗ Κλοπή σημαίνει την αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη (παραβίαση με βίαια και δυναμικά μέσα) ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σαν μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε ουσίες οι οποίες μετά την διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή την καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή επικινδύνων ουσιών ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές θα σημαίνει πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα ή ντε φάκτο Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή τη μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή εργαζομένου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας. ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

4 1.21 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ Το κατά περίπτωση συμφωνηθέν ποσό ή ποσοστό επί του τελικού και εκκαθαρισμένου ποσού της οφειλόμενης αποζημίωσης, το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος και αφαιρείται από αυτή. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος όπως: 2.1 ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε όχι) καθώς και ζημία οποιουδήποτε Ασφαλιζομένου αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής της δημόσιας αρχής. 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ α) Από Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες), (που μπορούν ωστόσο να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται σχετικός όρος στο Κεφάλαιο Καλύψεις του παρόντος), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. β) Από οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου (α). Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου ο Aσφαλιστής ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης κάποια ζημία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται, θα φέρει ο Ασφαλιζόμενος ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακολουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία την ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. 2.4 ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ενεργειών όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1.15 του άρθρου 1 των παρόντων όρων (που μπορούν όμως να καλυφθούν από πρόσθετη κάλυψη). 2.5 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Από ζυμώσεις του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. Επίσης από αυτανάφλεξη (που μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των ασφαλισμένων αντικειμένων. 2.6 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σεισμού, πλημμύρας, θύελλας καταιγίδας (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετες καλύψεις) ηφαιστειακής έκρηξης ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα ή άλλης ατμοσφαιρικής ταραχής ή οποιασδήποτε συνεπείας των φαινομένων που αναφέρθηκαν, όπου συμπεριλαμβάνεται και η πυρκαγιά. 2.7 ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στις περιπτώσεις που είναι εναποθηκευμένα στο κτίριο που ασφαλίστηκε μ αυτό το Ασφαλιστήριο, βενζινέλαιο, ανθρακασβέστιο, βενζίνη, γκαζολίνη, ή νάφθα ή άλλες ομοειδείς ύλες, σπίρτα κάθε είδους δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός κι αν ρητά έχει επιτραπεί αυτό με το Ασφαλιστήριο, που σ αυτήν την περίπτωση, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση, με την ποινή της απώλειας των δικαιωμάτων του για την αποζημίωση, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και που ορίζουν τον τρόπο εναποθήκευσης των πιο πάνω ειδών. 2.8 ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει : (α) Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο. 4 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

5 (β) Αντικείμενα από ασήμι και χρυσό, κοσμήματα (κάθε φύσεως, είδους, υλικού κ.λ.π.), ωρολόγια, «μετάλλια», «αρχαία νομίσματα», «μη κυκλοφορούντα νομίσματα», σπάνια αντικείμενα, χειρόγραφα, εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, αντίγραφα εικόνων, αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα και εργαλεία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών. (γ) Πολύτιμους λίθους, σχέδια, πρωτότυπα και τύπους (καλούπια). (δ) Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες. (ε) Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, πιστωτικούς τίτλους, τραπεζογραμμάτια και γενικά χαρτονομίσματα οιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως οιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη. Επίσης, γραμματόσημα (σε χρήση ή μη, συλλογής ή μεμονωμένα) και γενικά ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσεως κ.λ.π. (στ) Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα, λογιστικά βιβλία κ.λ.π. (ζ) Δίσκοι, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξωτερικοί φορείς πληροφοριών), καλύπτονται μόνο ως προς την υλική αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής καθώς και της αξίας των περιεχομένων σ αυτά πληροφοριών. (η) Περιουσιακά στοιχεία ή εγκαταστάσεις υπό κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή καθώς και ζημία στο ασφαλισμένο κτίριο και/ή στο περιεχόμενο, κατά την διάρκεια και/ή συνεπεία κατασκευαστικών εργασιών, ανακατασκευών ή επισκευών, εκτός και αν ειδικώς συμφωνηθεί η κάλυψη και αναγράφεται στο κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου. 2.9 ΜΗΧΑΝΩΝ Βλάβη σε μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, κάθε φύσης εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κ.λ.π.), από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών (περιλαμβανομένου και του κεραυνού). Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο για το ηλεκτρικό μηχάνημα ή τα μηχανήματα και συσκευές, εργαλεία κ.λ.π. ή για το τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ό,τι έχει πραγματικά και ιδιαίτερα πειραχτεί από το ατύχημα και όχι για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το ατύχημα που προξενήθηκε στην ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή εργαλεία που προμνημονεύθηκαν ΚΛΟΠΗΣ Από κλοπή ή ζημιά λόγω κλοπής (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των ασφαλισμένων αντικειμένων ακόμη και αν συνέβη στη διάρκεια της πυρκαγιάς είτε ύστερα απ αυτή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ Από πυρκαγιές (τυχαίες ή άλλες) δασών, συστάδων δέντρων και θάμνων, λιβαδιών και βοσκοτόπων ή από ξεχέρσωμα της γης με φωτιά (που μπορεί να καλυφθεί από πρόσθετη κάλυψη) ΕΚΡΗΞΗΣ/ΕΝΡΗΞΗΣ Από έκρηξη που θα προκληθεί σε αυτό τούτο το μηχάνημα, συσκευή, εγκατάσταση κα εν γένει το αντικείμενο που εξερράγη (που μπορεί να καλυφθεί με προσθετη κάλυψη). Ζημιές που προκαλούνται λόγω υποπιέσεως (ένρηξη) εξαιρούνται της ασφαλίσεως. Επίσης εξαιρούνται της ασφαλίσεως ζημιές που προκαλούνται στο θάλαμο καύσεως μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) καθώς και εκείνες που δημιουργούνται σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες κ.λ.π.) που λειτουργούν με αέρα ή αέριο υπό πίεση ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΚΑΙ/Η (ΚΑΤ)ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Από αιφνιδιαστική καθίζηση και/ή κατολίσθηση του εδάφους (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη) που ευρίσκονται τα εν λόγω ασφαλισμένα αντικείμενα, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης αποδείξει ότι η καθίζηση και/ή κατολίσθηση επήλθαν σαν συνέπεια πυρκαγιάς ή άλλων ασφαλιστικών κινδύνων ΜΟΛΥΝΣΗΣ Από μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν φωτιάς ή/και άλλης αιτίας ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κάθε ζημιά που συμβαίνει στη διάρκεια ανώμαλων συνθηκών (φυσικών ή άλλων) όπως και κάθε ζημιά που προξενείται από κάποιο, με ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

6 τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου από τα πιο πάνω ειπωμένα γεγονότα, θα θεωρείται πως είναι ζημιά που δεν καλύπτεται μ αυτή την ασφάλιση, εκτός για όσο μέρος ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης θα μπορούσε να αποδείξει ότι τέτοια ζημιά συνέβηκε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πιο πάνω συνθηκών, από κινδύνους που καλύπτονται μ αυτό το Ασφαλιστήριο ΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Από πυραύλους ή βλήματα 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (α) Η Εταιρία ευθύνεται να αποκαταστήσει, κατά τους όρους της συμβάσεως αυτής, την ζημιά που προέρχεται από βλάβη ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων, εφόσον όμως αυτή είναι άμεση συνέπεια της επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου που συμφωνήθηκε με το παρόν Ασφαλιστήριο, επέφερε δε ως αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια, την βλάβη ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων. (β) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν τυχόν αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου δηλαδή : β.1. Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά β.2. Για δαπάνες προς τον σκοπό εκκαθάρισης του χώρου, που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, ως και αποκομιδής συντριμμάτων και γενικά, υπολειμμάτων ή καταλοίπων κ.λ.π β.3. Για δαπάνες, στις οποίες εύλογα ενόψει των περιστάσεων υποβλήθηκε ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ή ζημιές που τυχόν υπέστη, με σκοπό να αποτραπεί ή να περιορισθεί η ζημιά. β.4. Για δαπάνες ή/και ζημιές που υπέστη ο Ασφαλισμένος κατά την μετακόμιση ή μετακίνηση ασφαλισμένων αντικειμένων, που εύλογα ενήργησε αυτός για τον ίδιο ως ανωτέρω σκοπό. 3.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (1) Ασφαλισμένος, με την σύμβαση αυτή, είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) του ασφαλισμένου αντικειμένου. Αν αυτός είναι ιδιοκτήτης κατά ορισμένο ποσοστό εξ αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται μόνο στο ποσοστό αυτό. (2) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ανακοινώνει εγγράφως και αμέσως στην Εταιρία κάθε μεταβολή που επέρχεται στην κυριότητα, όπως πιο πάνω, καθ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως αυτής. (3) Ασφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλου προσώπου, εκτός του ιδιοκτήτου, όπως πιο πάνω, (π.χ. υπερ του ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου δανειστή ή υπέρ νομέως ή κατόχου ή γενικά, υπέρ οιουδήποτε έχοντος συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμφέρον για την διατήρηση του αντικειμένου ή των αντικειμένων), ισχύει μόνον εφόσον υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία και με τους όρους αυτής. 3.3 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα ασφαλισμένα αντικείμενα για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον και καθόσον ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης έχει ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρηση αυτών. 3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (1) Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το ασφαλισμένο αντικείμενο, κατά τον χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. (2) Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου λαμβάνεται η τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτού, κατά τον χρόνο που επήλθε η ζημία και στον τόπο, όπου επήλθε αυτή. Καμία άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια. (3) Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν, από την κατά τα ανωτέρω αξία, που είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείμενο αμέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία (αν απέμεινε κάποια) αυτού ευθύς μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. (4) Ειδικότερα, βάση υπολογισμού και καθορισμού του ασφαλίσματος αποτελεί : (α) Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσεως ή παλαιότητας 6 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

7 μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας. (β) Για κινητά κάθε είδους, (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή αντικείμενα κοινής χρήσης, εργαλεία, οικοσκευή και μηχανές, η αξία αντικατάστασής τους με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας μείωσης της πραγματικής τους αξίας. (γ) Για εμπορεύματα που κατασκευάζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, η δαπάνη κατασκευής ομοίων νέων εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση όσων εξόδων εξοικονομούνται από προιόντα των οποίων η κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σε καμμία περίπτωση το ασφάλισμα για τα εμπορεύματα αυτά, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πώληση των ασφαλισμένων αντικειμένων, αφαιρουμένου του μικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και στον τόπο της επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. (δ) Για εμπορεύματα που κατείχε ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης προοριζόμενα για μεταπώληση κατ επάγγελμα, περιλαμβανομένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προιόντων, καθώς και για προιόντα της φύσης, η δαπάνη για την απόκτηση ομοίων νέων εμπορευμάτων κ.λ.π εφαρμοζομένων και εν προκειμένω των ανωτέρω υπό στοιχείο (γ) όρων και προυποθέσεων, ως προς τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης. (5) Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο της ως άνω αξίας (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα ισούται με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του γινομένου του ποσού της ζημίας επί το ασφαλιστικό ποσό, διά του ποσού της πραγματικής τρέχουσας αξίας, εκτός της περίπτωσης που η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σε Α κίνδυνο. (6) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρία ασφαλισμένα αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται αυτά), για να λάβει (και) την αξία αυτών σε χρήμα. (7) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, δικαιούται να ζητήσει ασφάλισμα μόνον εφόσον και από την ημέρα κατά την οποία θα υποβάλλει στην Εταιρία νόμιμα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν είτε, οτι δεν υφίσταται εκκρεμής κατηγορία ενατίον του ή των προσώπων της διάταξης της παρ.(3.4.,9) για εμπρησμό σχετικό προς τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε, ότι υπήρξε μεν τέτοια κατηγορία η οποία όμως έπαυσε να υπάρχει με τελεσίδικη απαλλαγή αυτού ή των προσώπων της διάταξης της παρ.(3.4,9). (8) Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα στον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος είτε από την ημέρα κατά την οποία επέρχεται συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς την έκταση (το ύψος, το ποσό) του ασφαλίσματος, είτε από την ημέρα που επιδίδεται στην Εταιρία οριστική απόφαση εκδοθείσα επί της διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου (3.11) του παρόντος Ασφαλιστηρίου. (9) Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα, αν η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων ή εργασία σχετική με τα ασφαλισμένα αντικείμενα. Η Εταιρία δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο. (10) Μετά από ζημιά, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό που κατεβλήθη σαν αποζημίωση στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος. (11) Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι μεγαλύτερο της ως άνω αξίας (υπερασφάλιση), τότε η εταιρία ευθυνεται μόνο μέχρι την πραγματική τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου. (13) Τέλη χαρτοσήμου, ως και διάφορα άλλα τέλη (δημόσια βάρη κλπ.), συμβολαιογραφικά δικαιώματα και γενικώς κάθε δαπάνη, που, κατά νόμο, συνδέεται με την καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσματος, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης και αφαιρούνται από το ασφάλισμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. (13) Το ασφάλισμα συνίσταται σε χρήμα, η Εταιρία μπορεί όμως να προβεί σε φυσική αποκατάσταση (in natura) εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. 3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (1) Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας. (2) Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της Ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

8 στοιχείων ή των περιστατικών. (3) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή. (4) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ.(3.5,1) από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ.(3.5,2) και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της παρ.(3.5,2) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. (5) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ.(3.5,1) από δόλο του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας. (6) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των διατάξεων των παρ.(3.5,2) και (3.5,4) επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ.(3.5,3). Στην περίπτωση της διάταξης της παρ.(3.5,5), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ.(3.5,4) και (3.5,5) περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής. 3.6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής. (2) Στο Ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια ασφαλιστικής καλύψεως (διάρκεια ασφάλισης). (3) Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται προσηκόντως από την Εταιρία. (4) Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιοπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε. (5) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης. 3.7 ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (1) Εάν, κατά τον χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη, άλλη, μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. (2) Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά την διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, η Εταιρία τότε, εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο. (3) Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής συμβάσεως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.(3.5,5) και (3.6,6) του παρόντος Ασφαλιστηρίου. (4) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προν τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). 8 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

9 (5) Εάν κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου υπάρχουν μία ή/και περισσότερες ασφαλίσεις μεταφορών οι οποίες καλύπτουν τα κινητά που φέρονται σαν ασφαλισμένα με τον παρόν Ασφαλιστήριο ή που οι ασφαλίσεις αυτές μεταφορών θα τα κάλυπταν αν το παρόν Ασφαλιστήριο δεν είχε γίνει, η Εταιρία δεν θα ευθύνεται, παρά μόνον για τις ζημιές που θα υπερβαίνουν το ποσό της αποζημίωσης που η Εταιρία μεταφορών θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν είχε συναφθεί το παρόν Ασφαλιστήριο. 3.8 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (1) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία κάθε μεταβολή, οποιασδήποτε φύσεως, περιεχομένου, εκτάσεως κ.λ.π, που επέρχεται στο ασφαλισμένο αντικείμενο, ενδεικτικώς δε, εκποίηση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισμένου αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή και, γενικώς κάθε περίπτωση ένεκα της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον, ως επίσης πτώχευση του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς. (2) Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, Εταιρία και Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστό το οικείο περιστατικό. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο. (3) Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το περιστατικό. Η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από το περιστατικό. 3.9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (1) Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. (2) Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει τη τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ.(3.5,2), (3.5,3), (3.5,4), (3.5,5) και (3.5,6) του παρόντος Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει την Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει η Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια. (2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημιάς και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας. (3) Η υπαίτια παράβααση από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου των υποχρεώσεων των διατάξεων των παρ.(3.10,1) και (3.10,2) παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (1) Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την Εταιρία και υπό την προυπόθεση ότι, η Εταιρία δεν αρνείται την κατ αρχή ύπαρξη υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη. Αν, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει την διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, η δε σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό την σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί διαιτητικώς, δεν θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ αρχήν υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος. (2) Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνο διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει τον δικόν ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

10 του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία, χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής. (3) Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως, ένα επιδιαιτητή. Αν, οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή. (4) Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, καθ οιονδήποτε τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε, το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς, περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος, πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών. (5) Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον ετηρήθησαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο νόμος ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1) Η παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως παύει ισχύουσα ευθύς μόλις παρέλθει ο συμπεφωνημένος χρόνος διαρκείας αυτής είτε, αυτός είναι αρχικός είτε, συμφωνήθηκε μεταγενεστέρως. (2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. (3) Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο. (4) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει το ίδιο δικαίωμα. (5) Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. (6) Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν, μετά από τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (1) Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. (2) Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο. (3) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιωματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. Παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. (4) Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων. (5) Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ενεργούν για επαγγελματικούς λόγους, συμφωνούνται τα εξής : Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς της προς ασφάλισμα στο μέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού δικαιώματός της ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 10 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

11 3.16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται : 1. Να διατηρεί και να συντηρεί τα ασφαλισμένα αντικείμενα, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί σε καλή κατάσταση. 2. Να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και με όλους τους κανονισμούς που επιβάλλονται νόμιμα από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή και σχετίζονται με τα ασφαλισμένα αντικείμενα. 3. Να παίρνει κάθε λογική προφύλαξη για την αποφυγή ατυχημάτων, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. 4. Η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης δεν τηρεί τα παραπάνω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένα μέτρα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η εταιρία έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να επιθεωρεί, όταν θέλει και σε λογικές (εύλογες) ημέρες και ώρες, τα ασφαλισμένα αντικείμενα, ιδιαίτερα δε, πριν αποδεχθεί την πρόταση ασφάλισης ή όταν ο ασφαλισμένος επιχειρεί μεταβολές (ύστερα από έγκριση της εταιρίας) ή ακόμη και χωρίς να συντρέχει κάποια από τις αμέσως παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά κατά την κρίση της. ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Πυρκαγιά Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημιές στην ασφαλισμένη οικοδομή και γενικώς στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία που θα προέλθουν από πυρκαγιά, από και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς και από εντολή των αρχών για την εμπόδιση της επέκτασης/εξάπλωσης της φωτιάς. Πυρκαγιά είναι μια φωτιά, η οποία προκλήθηκε από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός. Πυρκαγιά από δάσος Καλύπτονται οι ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που θα προέλθουν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά: i. που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, αγρούς, χόρτα, λιβάδια, βοσκοτόπια, συστάδες δένδρων ή θάμνων, μεμονωμένα δέντρα, αποξηραμένα κλαδιά. ii. ή/ και συνεπεία εκχερσώσεως του εδάφους με φωτιά. Ζημιές από Καπνό Καλύπτονται οι εξ ατυχήματος ζημιές των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων που θα είναι αποτέλεσμα της άμεσης επίδρασης καπνού (αιθάλης), που θα διαφύγει τυχαία, αιφνιδιαστικά και αντικανονικά και όχι από τη συνήθη λειτουργία, από εγκαταστάσεις θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίες που βρίσκονται εντός του περιγραφόμενου κτιρίου. 2. Ζημιές κατά την κατάσβεση/πυρόσβεση Επιπλέον, καλύπτονται τα έξοδα και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς, καθώς επίσης και τα εύλογα έξοδα ή οι ζημιές που θα πραγματοποιηθούν για να εμποδιστεί ή να περιορισθεί η επέκταση της φωτιάς στην περιουσία σας. Καλύπτονται τα έξοδα και οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλιζόμενο κτίριο στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς, καθώς επίσης και τα εύλογα έξοδα ή οι ζημιές που θα πραγματοποιηθούν για να εμποδιστεί ή να περιορισθεί η επέκταση της φωτιάς στο κτίριο σας. 3. Κεραυνός Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλισμένη οικοδομή και γενικώς στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία από την ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος, που πλήττει άμεσα και απευθείας τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία. 4. Ευρεία έκρηξη Καλύπτονται οι ζημιές που θα προξενηθούν άμεσα ή έμμεσα από κάθε είδους έκρηξη, φυσική ή χημική είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία είτε έξω από αυτής, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά. Ως έκρηξη, θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την απότομη εκτόνωση αερίων ή ατμών. Αυτής, έκρηξη σε δοχεία πιέσεως θεωρείται όταν διαρραγεί το τοίχωμα αυτής και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών. 5. Βραχυκύκλωμα Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο και προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας, που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένου και του κεραυνού). Η κάλυψη παρέχεται ανά γεγονός ετησίως και με ανώτατο όριο αποζημίωσης μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σαν ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται η αξία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και η συνολική αξία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τμημάτων της μηχανής ή της συσκευής, όταν είναι σαφής ο διαχωρισμός. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε σαν ασφαλισμένη αξία υπολογίζεται ολόκληρη η αξία της μηχανής ή συσκευής, μέχρι την συμπλήρωση του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 6. Πτώση Αεροσκαφών Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία από την πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποσπάστηκαν από αυτά, καθώς και από πυρκαγιά, που είναι συνέπεια της πτώσης αυτής. 7. Πρόσκρουση Οχημάτων Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που θα προκληθούν αμέσως από την πρόσκρουση σε αυτά, οποιουδήποτε οχήματος εξαιρουμένων των τροχοφόρων ιδιοκτησίας του ασφαλιζομένου ή μελών της οικογένειας του. Στην κάλυψη περιλαμβάνονται ζημιές που προκαλούνται σε μαντρότοιχους, περιφράξεις, ή αυλόπορτες, με την προϋπόθεση ότι περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η αξία τους συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλιζόμενη αξία οικοδομής. 12 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

13 8. Φυσικά Φαινόμενα Θύελλα-Καταιγίδα Καλύπτονται ζημιές καταστροφής, βλάβης ή απώλειας στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται άμεσα σε Θύελλα, η οποία για το σκοπό της παρούσας ασφάλισης υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω. Επίσης, Καταιγίδα η οποία για το σκοπό της παρούσας ασφάλισης ορίζεται ως σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή, η οποία συνοδεύεται από ραγδαία βροχή, σφοδρούς ανέμους και κεραυνούς. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα. Πλημμύρα Καλύπτονται οι ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που θα προέλθει από πλημμύρα. Ως πλημμύρα, για το σκοπό της παρούσας κάλυψης ορίζεται: I. Η διάρρηξη ή υπερχείλιση των σωληνώσεων του δημοσίου δικτύου παροχής νερού. II. Η οποιαδήποτε εισροή ή συσσώρευση νερού που προέρχεται από χώρους εντός ή/και εκτός της ασφαλιζόμενης ή περιγραφόμενης οικοδομής, εντός της οποίας βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, όπως αυτοί περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αυτών (των χώρων) που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία. III. Η υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνιτών υδατορευμάτων (λίμνες, ποταμοί χείμαρροι, διώρυγες, φράγματα) λόγω φυσικών αιτιών (βροχής, καταιγίδας, θύελλας) και IV. Ο κατακλυσμός από θαλάσσια νερά. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος Χιονιού Καλύπτονται ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία από χιονόπτωση ή χαλάζι ή παγετό συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών που θα προκληθούν από το βάρος του χιονιού. 9. Ρήξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών υδρεύσεως κεντρικής θερμάνσεως Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία από διάρρηξη σωληνώσεων ή υπερχείλιση δεξαμενών νερού, σωληνώσεων και γενικά των λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, οι οποίες βρίσκονται εντός των ασφαλιζόμενων χώρων, όπως αυτοί περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή εντός αυτών (των χώρων) μέσα στους οποίους βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν από διάρρηξη σωληνώσεων που οφείλονται σε παγετό. 10. Ρήξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών αποχετεύσεως Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από σωληνώσεις αποχέτευσης. Δεν καλύπτονται όμως οι ζημιές από: Την υπερχείλιση φρεατίων ή των δεξαμενών της αποχέτευσης Έμφυτο ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, πλημμελή συντήρηση, ή κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής των σωληνώσεων αποχέτευσης. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές σε: Ασφαλισμένα αντικείμενα που περιέρχονται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες. Εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 εκατοστά από το έδαφος. από διάρρηξη σωληνώσεων ή υπερχείλιση αποχετεύσεως, οι οποίες βρίσκονται εντός των ασφαλιζόμενων χώρων, όπως αυτοί περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή εντός αυτών (των χώρων) μέσα στους οποίους βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν από διάρρηξη σωληνώσεων που οφείλονται σε παγετό. 11. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές Καλύπτονται ζημιές καταστροφής, βλάβης ή απώλειας στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται άμεσα σε Στάση, Απεργία, Ανταπεργία, Οχλαγωγία, Βανδαλισμό, Πολιτικές Ταραχές, δηλαδή τις ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα ή de facto αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή εργαζομένου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς στήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας. 12. Κακόβουλες ενέργειες Καλύπτονται ζημιές καταστροφής, βλάβης, ή απώλειας στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία άμεσα προερχόμενες από Κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης. Κακόβουλες ενέργειες θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια διατάραξης όμως δημόσιας αρχής εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε μεμονωμένα με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά, χωρίς να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας και υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα: α) Κατά τη διάρκεια ή με σκοπό τη ληστεία ή κλοπή μετά από διάρρηξη ή απόπειρα αυτών. β) Σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται. ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

14 13. Τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που θα προέλθουν από Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες), που σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή de facto Αρχής, ανεξάρτητα από τον εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. Η κάλυψη παρέχεται ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης, στάσεων, απεργιών, διαδηλώσεων, πολιτικών ταραχών. 14. Κλοπή Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής των ασφαλιζομένων περιουσιακών στοιχείων εφόσον η είσοδος στους ασφαλισμένους χώρους έγινε με εμφανή σημάδια διάρρηξης ή αναρρίχησης ή με βίαιη είσοδο ή με τοιχωρυχία. Στην κάλυψη της κλοπής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: I. Η ληστεία, δηλαδή η αφαίρεση των ασφαλιζομένων αντικειμένων εντός των ασφαλιζομένων χώρων με άσκηση σωματικής βίας ή με απειλή άσκησης σωματικής βίας ή με την απειλή φονικού όπλου, εναντίον του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζομένου, των μελών της οικογένειας του ή των υπαλλήλων του, της ΚΥΡΙΑΣ κατοικίας μόνο. II. Φθορές ή βλάβες που θα πραγματοποιηθούν στα ασφαλιζόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία από κλοπή ή απόπειρα κλοπής. III. Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πρόκειται για ιδιωτική κατοικία, καλύπτονται και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε αυτή και που ανήκουν στους οικείους, συγγενείς και υπηρέτες που συγκατοικούν με τον Ασφαλιζόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί ρητά και ξεχωριστά από τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Ασφαλιζομένου και η Ασφαλιζόμενη αξία τους περιλαμβάνεται στην Ασφαλιζόμενη αξία περιεχομένου. Η κάλυψη ισχύει για αντικείμενα που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου που περιγράφεται ή/και ασφαλίζεται. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων για τον κίνδυνο της κλοπής, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. Ζημιές της Οικοδομής μετά από βίαιη Είσοδο με σκοπό την Κλοπή Καλύπτονται ζημιές τις οποίες τυχόν θα υποστεί η ασφαλιζόμενη οικοδομή ή διαμέρισμα (μόνο για κύρια κατοικία) από πράξεις και/ή απόπειρα διάρρηξης ή αναρρίχησης με σκοπό τη διάρρηξη ή από βίαιη είσοδο ή από τοιχωρυχία ή μετά από ληστεία. 15. Ίδιες ζημίες Θερμοσίφωνα Καλύπτονται ζημιές και/ή απώλειες αυτού τούτου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης, του κυκλοφορητή και των σωληνώσεων του λεβητοστασίου (τα οποία χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση), συνεπεία εκρήξεως. Διευκρινίζεται ότι κατά την ασφάλιση διαμερισμάτων πολυκατοικιών (οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία), η κάλυψη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης θα αποζημιώνει τις ζημιές ή απώλειες αυτού τούτου του λέβητα, μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο ασφαλιζόμενο διαμέρισμα, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό της οικοδομής και στον πίνακα κατανομής χιλιοστών και με την προϋπόθεση ότι η αναλογία του διαμερίσματος στα κοινόχρηστα έχει περιληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και αυτό αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται σε Α κίνδυνο μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Κάλυψη Ζημιών στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα (Κύρια κατοικία μόνο) Καλύπτονται οι ζημιές και/ή απώλειες αυτού τούτου του ηλιακού θερμοσίφωνα (ο οποίος χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση) συνεπεία πυρκαγιάς και έκρηξης. Η κάλυψη παρέχεται σε Α κίνδυνο μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 16. Θραύση υαλοπινάκων Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη περιουσία από τη θραύση των υαλοπινάκων/κρυστάλλων. Επίσης, τα έξοδα αποκομιδής του σπασμένου υαλοπίνακα/κρυστάλλου και τα έξοδα μεταφοράς και επανατοποθέτησης νέου. 17. Πτώση Δέντρων & Στύλων Καλύπτονται οι υλικές ζημιές καταστροφής ή βλάβης στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή και οφείλονται σε πτώση δέντρων, κλαδιών δέντρων, ηλεκτρικών ή/και τηλεφωνικών στύλων, συνεπεία θύελλας ή/και καταιγίδας. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται το κόστος απομάκρυνσης δέντρων, κλαδιών δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, τα οποία έπεσαν στην ασφαλιζόμενη οικοδομή μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανά γεγονός για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 18. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οικογενειάρχη Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για όσα αυτός υποχρεωθεί να καταβάλει για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που πιθανόν θα προξενηθούν σε Τρίτους, μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, 14 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

15 Α) από την επέλευση ενός η περισσοτέρων κινδύνων που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο, για την οποία ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος Β) από την ιδιότητα του ως: Αρχηγού οικογενείας για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν σε τρίτους από τα ανήλικα παιδιά του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου έχει την επιμέλεια, την/τον σύζυγο και τους συνοικούντες συγγενείς, Εργοδότη για τα πρόσωπα που απασχολούνται στην κατοικία του για σωματικές βλάβες μόνον (υπηρετικό προσωπικό, κηπουροί, οδηγοί, καθαρίστριες κλπ.), Κατόχου κατοικίδιων ζώων (η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά και μόνον για ζημιές ή βλάβες που θα προξενήσει το ζώο σε τρίτους κατά τη διάρκεια παραμονής τους εντός του χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας). Επίσης, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προξενούνται σε γειτονικά κτίρια από τη μετάδοση πυρκαγιάς, η οποία προκλήθηκε στην κατοικία του ασφαλιζομένου. 19. Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαγιά ή έκρηξη (Αστική ευθύνη ενοικιαστή) Καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Ασφαλισμένου για : I. κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από το νόμο να καταβάλει στον εκμισθωτή για αποζημίωση λόγω υλικής ζημιάς στο μίσθιο που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε μέσα στο μίσθιο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο. II. κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισμένου ή που αναλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο με έγγραφη συμφωνία της εταιρίας, εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζημίωσης κατά του ασφαλισμένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης ορίζεται στο ασφαλιστήριο. 20. Οικιακή προστασία από ατύχημα Καλύπτεται η απώλεια ζωής, μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του ασφαλιζομένου και των μελών της οικογένειας του συνεπεία ατυχήματος, η οποία θα συμβεί εντός της κατοικίας ή στον περιφραγμένο περιβάλλοντα χώρο αυτής. ΚΑΛΥΨΕΙΣ Απώλεια ζωής από ατύχημα Μόνιμη Ολική/Μερική ανικανότητα από ατύχημα Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για ατύχημα Νοσοκομειακό επίδομα ανά ημέρα Νοσοκομειακό επίδομα για το σύνολο των ασφαλισμένων ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Καθίζηση-Κατολίσθηση Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα της κύριας κατοικίας μόνο αμέσως προερχόμενη από αιφνιδιαστική καθίζηση ή κατολίσθηση της περιοχής του εδάφους στην οποία βρίσκονται τα εν λόγω ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία. 22. Σεισμός Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προκληθούν άμεσα από σεισμό ή/και κλονισμό (είτε απευθείας κλονισμό, είτε από πυρκαγιά συνεπεία κλονισμού). Εξαιρούνται: I. Απώλειες ή ζημιές σε οικοδομές κατασκευασμένες πριν από το 1960 II. Απώλειες ή ζημιές που προκληθήκαν ή προκύψαν ή επιδεινωθήκαν άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της ασφαλισμένης οικοδομής. III. Απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν από προγενέστερες της ασφάλισης καταπονήσεις ή ζημιές στην ασφαλισμένη οικοδομή, IV. Απώλειες εισοδήματος ή οποιαδήποτε άμεση ή/και αποθετική απώλεια ή ζημιά. ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 1. Αποζημίωση σε αξία Καινούργιου (Αξία Αντικατάστασης) Καλύπτονται σε αξία καινούργιου τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα (εξαιρουμένων λευκών ειδών, κλινοσκεπασμάτων και ρουχισμού): Εάν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καταστραφούν ή βλαφθούν συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου, η αποζημίωση θα υπολογιστεί στην βάση της κατά στιγμή της ζημιάς δαπάνης αποκαταστάσεως ή αντικαταστάσεως αυτών ως καινούργιων, στον τόπο της ζημιάς. Η ασφάλιση σε αξία καινούργιου δεν ισχύει για αντικείμενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 50%, ούτε καλύπτει το κόστος μιας ειδικής ανακατασκευής αυτών. ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

16 Σε περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατη η αντικατάσταση του κατεστραμμένου αντικειμένου με άλλο του ιδίου τύπου προς αυτό, σαν αξία αποκαταστάσεως για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως λαμβάνεται η αξία ενός παρεμφερούς κατά το δυνατόν αντικειμένου της αυτής αποδόσεως. Ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την κανονική συντήρηση των ασφαλισμένων αντικειμένων. Αποζημίωση σε αξία καινούργιου οφείλεται μόνο εάν, η ανακατασκευή αν πρόκειται για κτίρια, ή η αντικατάσταση αν πρόκειται για εξοπλισμό, ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την επέλευση της ζημιάς, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως ανέφικτο όχι από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία παρατείνεται ανάλογα, όχι όμως περισσότερο από δύο χρόνια ακόμη. Το ποσό της αποζημιώσεως σε αξία καινούργιου και της αποζημιώσεως σε πραγματική αξία, θα καταβληθεί από την Εταιρία μόνο μετά την αποδεδειγμένη ανακατασκευή ή αντικατάσταση των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Η ανακατασκευή, εάν δεν υπάρχει αδυναμία λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων, πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ίδιο οικόπεδο που βρισκόταν το κτίριο που ζημιώθηκε και χωρίς να επέλθει αξιόλογη μεταβολή του αρχικού προορισμού του. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλεται αποζημίωση σύμφωνα με την πραγματική αξία και όχι σύμφωνα με την αξία ανακατασκευής. Εάν κατά το χρόνο της ζημιάς το ποσό που αντιπροσωπεύει τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση του συνόλου των, υπό τον όρο αξίας καινούργιου, ασφαλισμένων αντικειμένων, χωριστά για μηχανήματα και εξοπλισμό, υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό των αντίστοιχων παραγράφων, τότε ο ασφαλισμένος θα θεωρείται ως συνασφαλιστής του εαυτού του και θα υφίσταται ανάλογο μέρος της ζημιάς. 2. Κάλυψη εξόδων Κατεδάφισης & Αποκομιδής Ερειπίων / Συντριμμάτων Καλύπτονται τα δικαιολογημένα και απαραίτητα έξοδα που θα γίνουν με έγκριση της Εταιρίας για την κατεδάφιση των ερειπίων, την εκκαθάριση και μεταφορά/απομάκρυνση των υπολειμμάτων/συντριμμάτων (μπάζα), μετά την επέλευση ενός ή περισσοτέρων από τους καλυπτόμενους κινδύνους και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 3. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή ασφαλιζομένων κεφαλαίων Καλύπτεται η αυτόματη αύξηση των αναφερομένων στο ασφαλιστήριο ασφαλιζόμενων κεφαλαίων και μέχρι τελικού ανώτατου ποσοστού 10% ετησίως, σύμφωνα με το ποσοστό του επίσημου πληθωρισμού. Η για κάθε ημέρα αυτόματη ποσοστιαία αύξηση των κεφαλαίων καθορίζεται στο 1/365 του συμφωνηθέντος τελικού ετησίου ποσοστού αύξησης. 4. Όρος Πρόνοιας Σε περίπτωση που η εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για τα κινητά, τα εμπορεύματα και τις οικοδομές είναι μέχρι και 5% ανώτερη του αντίστοιχου ασφαλισμένου κεφαλαίου η ζημιά θα αποζημιώνεται στο ακέραιο από την εταιρεία. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ τρέχουσας εμπορικής αξίας και ασφαλιζόμενης αξίας είναι ανώτερη του 5%, ο λήπτης της ασφάλισης θεωρείται ασφαλιστής του εαυτού του για όλο το πέρα από το ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσό και με αυτή την ιδιότητα υφίσταται μέρος της ζημιάς που του αναλογεί. 5. Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς Καλύπτονται οι δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος για την αποτροπή ή περιστολή της ζημιάς, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν την ασφαλιστική αξία της διασωθείσας περιουσίας. 6. Κάλυψη αμοιβών Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών και εξόδων έκδοσης Αδειών & Μελετών Καλύπτονται τα έξοδα που θα γίνουν με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας, για αμοιβές αρχιτεκτόνων ή/και μηχανικών ή για την έκδοση άδειας οικοδομής ή για : I. Την πλήρη ανοικοδόμηση του κτιρίου II. Την αποκατάσταση ζημιών στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (κολώνες, δοκάρια, κλπ) το οποίο έχει υποστεί ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο. 7. Αλλοίωση τροφίμων Καλύπτεται η αλλοίωση των εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους που οφείλεται: I. σε αλλαγή θερμοκρασίας σαν συνέπεια διακοπής ή διαταραχής της λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων που οφείλεται σε κίνδυνο που καλύπτεται από το συμβόλαιο αυτό και II. σε τυχαία και ξαφνική διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πιστοποιείται στο αρχικό σημείο εισόδου της παροχής στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις και η οποία συμβαίνει σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από τις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις και διαρκεί πλέον των 24 συνεχών ωρών. 8. Απώλεια ενοικίων του Ασφαλισμένου Κτιρίου/Διαμερίσματος Καλύπτεται η απώλεια του εισοδήματος του ενοικίου του ασφαλισμένου κτιρίου/διαμερίσματος που χάνει ο ασφαλισμένος, 16 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

17 αποκλειστικά και μόνον από την επέλευση ενός από τους καλυπτόμενους κινδύνους που θα καταστήσει την ασφαλιζόμενη κατοικία ακατάλληλη για κατοίκηση, με την προϋπόθεση ότι αυτό πιστοποιείται από αρμόδια δημόσια αρχή ή από γραφείο πραγματογνωμόνων που θα οριστεί από τον ασφαλιστή. Η εταιρία καταβάλει το ισόποσο του μηνιαίου ενοικίου που δηλώθηκε στην εφορία, επί τόσους μήνες όσους χρειαστούν για την αποπεράτωση της ανακατασκευής ή επισκευής της κατοικίας με ανώτατη διάρκεια καταβολής τους 12 μήνες. Αν οι εργασίες ανασταλούν ή επιβραδυνθούν εξαιτίας αποφάσεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η Εταιρία δεν οφείλει αποζημίωση για το διάστημα αυτό. 9. Έξοδα μεταφοράς, παραμονής, αποθήκευσης & επανεγκατάστασης περιεχομένου Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τυχόν μετακόμιση ή/και αποθήκευση του περιεχομένου ή/και αναγκαία προσωρινή μεταστέγαση-του Ασφαλιζομένου, σε ξενοδοχείο (μόνο για ύπνο) ή ενοίκιο, μετά από ολική ή μερική καταστροφή του κτίσματος της ασφαλιζόμενης κατοικίας, εξαιτίας της επέλευσης κάποιου από τους καλυπτόμενους κινδύνους και η κατοικία κριθεί ακατάλληλη για κατοίκηση από αρμόδια δημόσια αρχή ή από γραφείο πραγματογνωμόνων που θα οριστεί από τον ασφαλιστή για όσο διάστημα απαιτεί η επισκευή ή η ανακατασκευή της. Δηλώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων (τιμολόγιο- απόδειξη παροχής υπηρεσιών) πραγματοποίησης των εξόδων αυτών, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική έγγραφη συνεννόηση με την εταιρία. Αν οι εργασίες ανασταλούν ή επιβραδυνθούν εξαιτίας αποφάσεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η Εταιρία δεν οφείλει αποζημίωση για το διάστημα αυτό. 10. Έξοδα άντλησης υδάτων Σε περίπτωση εισροής υδάτων στον ασφαλιζόμενο χώρο ή διαρροής υδάτων από σωληνώσεις, δεξαμενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού του Ασφαλισμένου κτιρίου που προκαλείται από θραύση τους συνεπεία τυχαίου και αιφνίδιου αιτίου, καλύπτεται η δαπάνη άντλησης των υδάτων μέχρι του ανωτάτου ορίου ευθύνης που αναφέρεται στον πίνακα απαλλαγών και ορίων. 11. Έξοδα διερευνητικών εργασιών Σε περίπτωση διαρροής υδάτων στον ασφαλιζόμενο χώρο, καλύπτονται οι δαπάνες εργασιών διερεύνησης του αιτίου της εμφανισθείσας διαρροής καθώς και τυχόν παράπλευρες ζημιές που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές μέχρι του ανωτάτου ορίου ευθύνης που αναφέρεται στον πίνακα απαλλαγών και ορίων ευθύνης. ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ HOME PLAN STANDARD COMPLETE EXCLUSIVE ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Δάσος, ζημιές από Καπνό Ζημιές κατά την κατάσβεση/πυρόσβεση Κεραυνός Καπνός Έκρηξη Βραχυκύκλωμα έως Πτώση αεροσκαφών Πρόσκρουση οχήματος Κακόβουλες βλάβες Τρομοκρατικές ενέργειες Ρήξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών υδρεύσεως κεντρικής θερμάνσεως Ρήξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών αποχετεύσεως Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές Κλοπή και Ζημιές συνεπεία κλοπής Θραύση καθρεπτών & τζαμιών Πτώση στύλων και δένδρων Αστική ευθύνη προς τρίτους Αστική ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη Οικιακή προστασία από ατύχημα Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Αποζημίωση σε άξια καινούργιου Έξοδα κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων Τιμαριθμική αναπροσαρμογή Όρος πρόνοιας Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών Αλλοίωση τροφίμων Απώλεια ενοικίων Έξοδα μεταφοράς, παραμονής & επανεγκατάστασης περιεχομένου Έξοδα άντλησης υδάτων Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ & ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Κάλυψη My My My Νερά & Φυσικά Φαινόμενα (για οικοδομές ηλικίας μικρότερης των 25 ετών) Νερά & Φυσικά Φαινόμενα (για οικοδομές ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών) Κλοπή περιεχομένου & ζημιές συνεπεία κλοπής Καθίζηση και /ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους Standard ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Complete Premium % της ζημιάς με ελάχιστο % της ζημιάς με ελάχιστο 400 5% της ζημιάς με ελάχιστο % της ζημιάς με ελάχιστο 400 5% της ζημιάς με ελάχιστο 400 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου Βραχυκύκλωμα Σεισμός Βραχυκύκλωμα Έξοδα κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Με εστία φωτιάς μέχρι Μέχρι 2,5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου Με εστία φωτιάς μέχρι Μέχρι 2,5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου Με και χωρίς εστία φωτιάς Μέχρι 2,5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου Κλοπή και Ζημιές συνεπεία κλοπής Μέχρι Μέχρι Όρος πρόνοιας Μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου Κάλυψη ζημιών λέβητα κεντρικής θέρμανσης & Ηλιακού θερμοσίφωνα Μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου Μέχρι Θραύση καθρεπτών & τζαμιών Μέχρι Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας Μέχρι Ζημιές στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών Αλλοίωση τροφίμων Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι 300 για κάθε ζημιά & συνολικά κατ έτος, συνεπεία συνεχούς διακοπής ρεύματος πέραν των 24 ωρών Απώλεια ενοικίων Μέχρι 12 μήνες με όριο αποζημίωσης Αστική ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους Αστική ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους κινδύνους Έξοδα μεταφοράς, παραμονής & επανεγκατάστασης περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων στέγασης / ξενοδοχείου) Μέχρι ποσοστό 30% των ασφαλιζομένων αξιών με ανώτατο όριο Μέχρι Μέχρι Οικιακή προστασία από ατύχημα Μέχρι Έξοδα άντλησης υδάτων Μέχρι 500 Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά Μέχρι 1.000

20 20 ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, , Αθήνα Τηλ: FAX:

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών)

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΥΓ 2012.doc 1/55 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Κατοικιών. Προγράμματα OIKOS. Basic Extra Super Smart

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Κατοικιών. Προγράμματα OIKOS. Basic Extra Super Smart Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Κατοικιών Προγράμματα OIKOS Basic Extra Super Smart ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΑΝ.2008 1/29 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κλάδος Περιουσίας: Ι. Κατοικία: Κύρια & Εξοχική (Ενυπόθηκη & Μη Ενυπόθηκη) ΙΙ. Εμπορικές Επιχειρήσεις Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι σας. είναι δικό σας??

Το σπίτι σας. είναι δικό σας?? Το σπίτι σας είναι δικό σας?? Το σπίτι σας δεν είναι δικό σας!!! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σπίτι σας δεν είναι δικό σας Το σπίτι σας δεν είναι δικό σας Εάν έχετε δικό σας σπίτι ή νοικοκυριό εσείς ξέρετε καλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Ασφάλιση επιχείρησης Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος επιχείρηση Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Επιχείρηση Τι πρέπει να γνωρίζετε Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαµβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 3

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος κατοικία Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Home4all Classic Τι πρέπει να γνωρίζετε Νοέμβριος 2014 Home4all Classic - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαμβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω: 1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) Το πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION ΑΡΘΡΟ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από την DIXONS SOUTH EAST EUROPE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016 Η 1η direct ασφάλιση INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας

Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας 1.1. Αντικείμενο ασφάλισης Το παρόν ασφαλιστήριο είναι η συμφωνία μεταξύ μας και περιέχει τους όρους με τους οποίους συμφωνούμε να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ www.interamerican.gr ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ Έκδοση 01.2016 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την INTERAMERICAN για την ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος κατοικία Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Home4all Premium Τι πρέπει να γνωρίζετε Νοέμβριος 2014 Home4all Premium - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαμβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KOINOXRHSTOI XWROI (36sel)-NEW_Layout 1 28/02/2014 1:26 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ STEGASTIKO (32sel)_Layout 1 28/02/2014 1:29 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12.

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12. Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συµβολαίου Σκάφους Αναψυχής ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 15.21/8.6.2011 ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας

Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας Γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου σας 1.1. Αντικείμενο ασφάλισης Το παρόν ασφαλιστήριο είναι η συμφωνία μεταξύ μας και περιέχει τους όρους με τους οποίους συμφωνούμε να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...19 Ειδικός Όρος Πυρκαγιάς (EO 401)...19 Ειδικός Όρος Κεραυνού (ΕΟ 402)...19 Ειδικός Όρος Καπνού (ΕΟ 403)...19 Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο. Επάγγελµα.... ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη Τ.Κ.. Α.Φ.Μ...Ο.Υ. Τηλ.. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. (Σύνολο Άρθρων 17) Με την παρούσα Ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. (Σύνολο Άρθρων 17) Με την παρούσα Ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Σύνολο Άρθρων 17) ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Με την παρούσα Ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα