ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΓΠ/20082 Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαι δευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α ) και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 19 του Ν. 3879/ Την αριθ /Η/ (ΦΕΚ 405/ΥΟΔΔ) από φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, όπως τροποποιή θηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». 3. Την αριθ / Η/2010 (ΦΕΚ 1956/Β ) απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων Λειτουργί ας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 4. Την αριθ /Η/ (ΦΕΚ 2351/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορ ροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.), Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανα τολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποί ησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) εποπτείας του Υπουργεί ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /Η/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2957/Β ) «Τρο ποποίηση του άρθρου 3 της /Η/ κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Συγχώνευση διά απορ ροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.), Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανα τολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποί ησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 5. Τον Ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α ) «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». 6. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 276/Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο ». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α ) «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την αριθ / (ΦΕΚ 1700/Β ) κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συ στήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων». 9. Την αριθ /1275/2008 (ΦΕΚ 986/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 599/ Β / ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφα σης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊ κού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007». 10. Την αριθ /οικ (ΦΕΚ 915/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τρο ποποίηση της αριθ. οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενερ γειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτού

2 43764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανο νισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 14. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), όπως ισχύει. 15. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 16. Το άρθρο 3 της αριθ /2012 απόφασης (ΦΕΚ 2091/Β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 17. Τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 18. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 19. Την αριθ. Β/19019/ απόφαση της αριθ. 35/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 16ο: «Εγκριση Σχεδίου ΥΑ για το Σύστημα Πιστοποίη σης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το ΓΠ/19061/ έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ 1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμ φωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και ειδικότερα της εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρ κειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (στο εξής Εκπαιδευτές Ενηλίκων) και συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πι στοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια (εφεξής «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,τη διασφάλιση της ποι ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαί δευσης ενηλίκων και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτώνπου δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευ σης ενηλίκων. 2. Με την παρούσα καθορίζονται: α) Οι όροι αναγνώρισης της εκπαιδευτικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησής της, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες για την ανα γνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αυτής. β) Τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μη τρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου. γ) Οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευ σης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία τους. δ) Οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκ παίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών πιστοποι ούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαι τούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κα τάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, όπως προσ διορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκωνκαι στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκωνκαιεξειδικεύει τους στόχους στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων. Διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενω νμαθησιακών αποτελεσμάτων. 2. Ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω και επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συντονίζει και να εκπαιδεύει ομάδες Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της Δια Βίου μάθησης. 3. Ως Εκπαιδευτική Επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις Επαγγελματικές Λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο τήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων,όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Eκπαιδευτών. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαι δευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 4. Ως επικαιροποίηση του πιστοποιημένου Επαγγελ ματικού Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» ορίζεται η αποτύπωση και ανάλυση των νέων, διευρυ μένων επαγγελματικών λειτουργιών του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πεδίο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης και ο καθορισμός των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτή των σε αντιστοιχία με τις επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες και δραστηριότητες που συνιστούν το συ νολικό πρότυπο επαγγελματικό προσόν του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση/την απόκτηση της εκπαιδευτικής επάρκειας. 5. Ως Πλαίσιο Προγράμματος ορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα μαθησιακά απο τελέσματα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η εκπαιδευ τική μεθοδολογία, τα εκπαιδευτικά μέσα,η διάρκεια, η διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμά των καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσης. Το πλαίσιο προγράμματος καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, την οργάνωση μαθησιακών διαδικασιών και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης, ενώ το εκάστοτε πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή του πλαι σίου προγράμματος. 6. Ως Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων(στο εφεξής, «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») ορίζεται το Μητρώο που τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο εντάσσονται οι Εκπαιδευτές που διαθέ τουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Το Μητρώο απαρτίζεται από τα εξής ΥποΜητρώα: α) των Εκπαι δευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στο Μητρώο είναι δυνατόν να τηρούνται ηλεκτρονικά και κλαδικά υπομητρώα φορέων επαγγελματικής κατάρ τισης του δημοσίου τομέα που υλοποιούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, κατόπιν υπογραφής προγραμ ματικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 7. Ως Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων (e Portfolio) ορίζεται το σύνολο των στοιχείων του κάθε εκπαιδευτή, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο και αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει, την επαγγελματική του πείρα και άλλα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που επιθυμεί να περιλαμβάνονται σε αυτό. Άρθρο 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1. Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρ κειας δύνανται να συμμετέχουν: α) Οι Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγω γικό Μητρώο (Μητρώο Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β ) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοι νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. β) Όσοι νέοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιή σουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια. 2. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξη στο Μη τρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων το οποίο απαρτίζεται από το ΥποΜητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και το ΥποΜητρώο των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 3. Οι Εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μη τρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β), σύμφω να με τα οριζόμενα στην αριθ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β ) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, εντάσσονται απευθείας στο Μη τρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Για τους Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης. 4. Οι υποψήφιοι για το ΥποΜητρώο «Εκπαιδευτών Ενη λίκων» πρέπει να διαθέτουν: Είτε: α) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε πε ρίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυ μα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. Είτε: β) Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπι κού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριό τητα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνω ρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπου δών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. 5. Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών των Eκπαιδευτών Eνηλίκων» απαιτείται να διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυν ση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυν ση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελμα τική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορι κό) με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευ ση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και απο

4 43766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, ή γ) πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιμόρ φωση διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών σε εκπαίδευση εκπαιδευτών από Δημόσιο Φορέα και αποδεδειγμένη δεκαετή (10ετή) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της εκπαί δευσης ενηλίκων. και (αφορά και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις) αποδεδειγμένη διδακτική πείρα 250 ωρών στην εκπαί δευση εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. δ) πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. 6. Η αναγωγή της διδακτικής πείρας του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλη σης γίνεται ως εξής: α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 650 διδα κτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απα σχόλησης. γ) Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. δ) Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΚΕ.Μ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλ λους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, 500 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. 7. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει όσα δη λώνει στην αίτησή του με αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 «Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας». Ειδικότερα, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών, περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει δοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελ λάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. 8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμέ νη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αίτησης δηλώνουν τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους χαρτο φυλάκιο προσόντων, εφόσον με την επιτυχή ολοκλήρω ση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 9. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογη τικά τεκμηρίωσης των αναγραφομένων σε αυτή, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευ τικής επάρκειας, οι οποίοι στην Αίτησή τους δηλώνουν το ΥποΜητρώο «Εκπαιδευτών Ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμό 1,2,3,9,10. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαι ολογητικά που αποδεικνύουν την τριετή επαγγελματική ή διδακτική πείρα. Οι υποψήφιοι οι οποίοι στην Αίτησή τους δηλώνουν το ΥποΜητρώο «Εκπαιδευτών Εκπαιδευ τών Ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιο λογητικά με αριθμό 1, 2, 3, 9, 10. Επιπλέον προσκομίζουν, είτε τα δικαιολογητικά με αριθμό 5, 6, (6.1., 6.2., 6.3) είτε τα δικαιολογητικά με αριθμό 7, 8 (8.1., 8.2.). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται εφόσον έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία στα πεδία της αίτησης. Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη και κατατεθει μένη εγγράφως αίτηση διαφέρει από την ηλεκτρονική, υπερισχύει αυτής. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα δικαιολογη τικά (υποχρεωτικά και προαιρετικά) που προσκομίζουν οι υποψήφιοι:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) /, / / /, / /, / / / 6 (... ) 6.1 (..,..) : /, /,,, ( :,, :,, ) 8 (... ) 8.1 (..,..) 8.2, /1986 : /1999. ( ).,, /,. 10,

6 43768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δι αδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η αποστολή των φακέλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. 11. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών αξιολογούνται από δύο αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ως αξιολογητές δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα για την εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων Δια Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και προώθησης της απασχόλησης καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέ ματα Δια Βίου Μάθησης, αγοράς εργασίας ή/και επαγ γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι ως άνω αξιολογητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 12. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των ανω τέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η παρακολούθηση ταχύρυθμου προγράμματος κατάρ τισης, το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 13. Η συμμετοχή των αξιολογητών σε έλεγχο Πλη ρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που αξιολογητής Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένος ή υποψήφιος προς ένταξη στα ανωτέρω Μητρώα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμ μετέχει ως αξιολογητής σε Έλεγχο Πληρότητας και Συμβατότητας. 14. Οι αξιολογητές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβα τότητας έχουν ως έργο τα ακόλουθα: α) Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα και συμβατότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3. β) Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμέ νων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υποψηφίου. γ) Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχιση των τίτ λων σπουδών και της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας του υποψηφίου σε κωδικούς σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων δ) Κατατάσσουν τον υποψήφιο, ανάλογα με τα προ σόντα και την πείρα του, σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου. ε) Συντάσσουν τη σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 15. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθα σμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προχωρήσει στη διόρθωση ή συμπλήρωση τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της ή/και να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. Μετά την υποβολή και παραλαβή των παραπά νω, οι δύο αξιολογητές εξετάζουν εκ νέου την αίτηση και τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω. 16. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης, ο φάκελος του υποψηφίου χαρακτηρίζεται α) «πλήρης», εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα προ βλεπόμενα δικαιολογητικά και β) «μη πλήρης», στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε αα) δεν επανυποβάλλει την διορθωμένη/συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή/και δεν προσκομίσει τα δικαι ολογητικά που έχουν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών είτε ββ) υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ή/και προσκομίσει δικαιολογητικά τα οποία όμως δεν είναι πλήρη ή συμβατά με τα προ βλεπόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος δεν δύναται να συμμετάσχει περαιτέρω σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Μπορεί να υποβάλει νέα ηλεκτρονική αίτηση και να αποστείλει φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επόμενη εξεταστική περίοδο. 17. Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφίους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Για τα μέλη αα) του διδακτικού επιστημονικού προ σωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθη σης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζό μενης εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και για τα μέλη, ββ) του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλί κων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, πιστοποιείται απευθείας η εκπαιδευτική τους επάρκεια. Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργασία του εκπαιδευτή με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μά θησης. β) Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: αα) Όσοι είναι μέλη διδακτικού επιστημονικού προ σωπικού των ιδρυμάτωντριτοβάθμιας εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξι ολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με ειδι κέςπολιτικές και πρακτικές στο πεδίο τους Δια Βίου Μάθησης. ββ) Όσοι διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλο δαπής και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. γγ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισα γωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/ Β ) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επι τυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. δδ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισα γωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/ Β ) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαι δευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας του λάχιστον 100 ωρών. εε) Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους. γ) Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευ τικής Επάρκειας μετά από παρακολούθηση πιστοποιη μένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις πα ραπάνω δύο κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαι δευτών. Πίνακας 2. Κατηγορίες Υποψηφίων για Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ α/α Κατηγορία Υποψηφίου 1 Διδακτικό επιστημονικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ σης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίοτης Δια Βίου μάθησης ή της εκπαί δευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. 2 Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν τριετήπείρα στο επι στημονικό πεδίοτης Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. 3 Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 4 Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαί δευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. 5 Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β ) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοι νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Απευθείας πιστο ποίηση ν ν Διαδρομή Πιστοποίησης Απευθείας συμμετοχή σε διαδικα σία αξιολό γησης ν ν ν Συμμετοχή σε διαδικασία αξι ολόγησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών

8 43770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευ τών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β ) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποί ν ησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. 7 Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους. ν 8 Όλες οι άλλες κατηγορίες υποψηφίων. ν 18. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αξιολογητές δεν καταλήγουν σε ομόφωνη εκτίμηση, η αίτηση και ο φάκελος προωθείται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος διενεργεί αξιολόγηση σε δευτε ροβάθμιο επίπεδο και ακολούθως συντάσσει τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 19. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης επικυρώνει ή μη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αποφασίζει την ένταξη των υπο ψηφίων σε μία από τις παραπάνω οκτώ (8) κατηγορίες εκπαιδευτών που αντιστοιχούν στις διαδρομές πιστο ποίησης, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 2. Οι σχε τικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναρτώνται στονιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικο ποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός) που τους αποδί δονται από το σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης. 20. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας έχουν οι εκπαιδευτές που εμπίπτουν στις κατηγορίες β και γ της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου. 21. Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρ κειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλί κων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα εξειδικευτούν αναλυτικά οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεθοδολογίας πιστοποίησης Εκπαι δευτικής Επάρκειας καθώς και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία δύναται να περιλαμβάνει: α) Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκ παιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτι κές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής του παρέμβασης συντονίζοντας την εκ παιδευόμενη ομάδα. Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύ ντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεογραφημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτι κές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουρ γίας της ομάδας κ.ά. β) Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενερ γητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διά λογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδι δασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λε πτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του. γ) Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού φακέλου (portfolio) του υποψηφίου Εκπαιδευτή Ενηλίκων που μπορεί να πε ριλαμβάνει: σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βιντεοσκοπημένη/ες διδασκαλία/ες, ηλεκτρονικά αρχεία από υλοποίηση εκ παιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 22. Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρ κειας διενεργείται σε Εξεταστικά Κέντρα. Η αξιολόγηση διενεργείται στους χώρους (αίθουσες) των Εξεταστικών Κέντρων εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη πληροφορική υποδομή. Ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύνα νται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένες/αδειοδοτη μένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης. Για την επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενεργείται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία και θα αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιείται στους δηλωθέντες χώρους των επιλεγέντων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξετα στικών Κέντρων. 23. Οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρ κειας καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης στο αδειοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής τους. Τα Εξεταστικά Κέντρα έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των αιτήσεων και συγκρότησης τμημάτων υποψηφίων. Παράλληλα, έχουν την ευθύνη

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έγκαιρης αποστολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκεντρωτικών καταστάσεων των τμημάτων υποψηφίων ανά ημέρα διε νέργειας εξετάσεων. 24. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συστήνεται εξαμελής Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκει ας με τριετή θητεία που αποτελείται από: α) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Πρόεδρο της Επιτροπής. β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) γ) Δύο (2) μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στη βαθμίδα κα θηγητή/αναπληρωτή καθηγητή/επίκουρου καθηγητή τμημάτων με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρ τιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πο λιτική ή και άλλων τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών. δ) Δύο (2) εκπροσώπους των τριτοβάθμιων συνδικα λιστικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών και ένας των εργαζομέ νων) που διαθέτουν σχετικό προφίλ (τίτλους σπουδών ή και επαγγελματική/διδακτική πείρα) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρ τιση, ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 25. Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συγκεντρώνει και επεξερ γάζεται θέματα και απαντήσεις προηγούμενων εξετα στικών περιόδων, ώστε αυτά να μπορούν να αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με σχετικές οδηγίες ως πρότυπα για την αποτελεσματική προετοιμασία των υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποί ησης εκπαιδευτικής επάρκειας, β) επεξεργάζεται και καταθέτει θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντή σεις για την αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Τα θέματα εντάσσονται σε Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με τυχαία επιλογή καθορί ζονται τα θέματα για τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας από κάθε Εξεταστικό Κέντρο, και γ) διενερ γεί δειγματοληπτική αξιολόγηση των αξιολογητών της εκπαιδευτικής επάρκειας των υποψηφίων προς πιστο ποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 26. Η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται από δύο αξιολο γητές και έναν επιτηρητή: α) Αξιολογητές για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, δύνανται να είναι όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαθέτουν Με ταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτικήήστη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισο τιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. β) Επιτηρητές της διαδικασίας αξιολόγησης για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, δύνανται να είναι υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 27. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αποφασίζει για την επιλογή των αξιολογητών της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων καθώς και των επιτηρητών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς εξειδικευμένο σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης. 28. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκ παιδευτική επάρκεια οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των αξιολογητών του εδαφίου α, της παραγράφου 26 του παρόντος άρθρου και έχουν παρακολουθήσει εξει δικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα δύνανται να με τέχουν ως αξιολογητές της Εκπαιδευτικής Επάρκειας υποψηφίων προς πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν υποψηφίους που τυχόν έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών. 29. Έργο των επιτηρητών της διαδικασίας αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι η διασφάλιση και επιβε βαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων διε ξαγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης διαδικασίας. 30. Έργο των αξιολογητών εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, είναι η επιβεβαίωση της κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση του ρόλου τους ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 31. Ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αξιο λόγησης και πιστοποίησης, όπως αυτή θα εξειδικεύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώνονται εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα καταγράφονται σε συναφείς «Οδηγούς διαδικασίας αξιολόγησης» που θα είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά. 32. Σε περιπτώσεις μη ομόφωνης εισήγησης των αξι ολογητών σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας του υποψη φίου, τότε ο φάκελος δικαιολογητικών του υποψηφίου παραπέμπεται σε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ο δευτερο βάθμιος έλεγχος διενεργείται από άλλον/ους αξιολογη τή/ες με αντίστοιχα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 26 του παρόντος άρθρου. Για τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου ελέγχου θα χρη σιμοποιείται το υλικό τεκμηρίωσης που θα προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 33. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίη σης, το αποτέλεσμα αξιολόγησης του υποψήφιου, όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, προωθείται στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την πιστοποίηση ή μη της εκπαιδευτικής επάρκειας του υποψηφίου. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρ κειας, τη χορήγηση βεβαίωσης, επάρκεια, Παράρτημα Ι) και την ένταξη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

10 43772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιο λόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο εκπαιδευτής εντάσσεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με έναν μοναδικό κωδικό που ισχύει για κάθε συνεργασία του με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. Οι εκπαιδευτές με πιστοποι ημένη εκπαιδευτική επάρκεια που εντάσσονται στο Μη τρώο θα έχουν τη δυνατότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά (με τη χρήση των κωδικών που τους έχουν ήδη αποδοθεί κατά την αρχική υποβολή του αιτή ματος πιστοποίησης) να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Τα στοιχεία του εκπαιδευτή εμφανίζονται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η διάρκεια της ισχύος θα αποτελεί στοιχείο του μοναδικού κωδικού που θα αποδίδεται σε κάθε εκ παιδευτή μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής του επάρκειας. Η διαδικασία για την ανανέωσή της αποτυ πώνεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 3. Τα στοιχεία των υποψηφίων εκπαιδευτών στους οποίους δεν χορηγείται πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, παραμένουν καταχωρισμένα. Οι εν λόγω υποψήφιοι εκπαιδευτές δεν εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διατηρούν όμως το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη διαδικασία αξιολόγησης εκπαι δευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, καταθέτουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση, χρηματικό ποσό συμμετο χής και, εφόσον επιθυμούν, τυχόν πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθούν στον φάκελό τους. Άρθρο 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e portfolio) Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια 1. Για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Ηλε κτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e Portfolio) είτε των υποψήφιων για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας είτε των ενταγμένων στο Μητρώο Εκ παιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμο θετείται Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυ λακίου Προσόντων (e Portfolio). 2. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρ κειας, δύνανται να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τα στοι χεία του Χαρτοφυλακίου Προσόντων τους. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυ λακίου Προσόντων χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (username, password), που του έχουν ήδη αποδοθεί από το Πληροφορικό Σύστη μα, κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης Πιστοποί ησης. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε Δι αχείριση Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων διαρ κώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Γενικών Στοιχεί ων. β) Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελμα τικής/διδακτικής πείρας και αντιστοίχισής της σε ομά δα/ες επαγγελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων. γ) Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων. 4. Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Μεταβολών Γενικών Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e mail κ.λπ.) των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαι δευτών Ενηλίκων ισχύει η ακόλουθη διαδικασία: α) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Γενικών Στοιχείων Χαρτοφυλα κίου Προσόντων, στην οποία αποτυπώνει τα στοιχεία που επιθυμεί να διαχειριστεί. β) Τα νέα/επικαιροποιημένα στοιχεία καταχωρίζονται στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του ενδιαφε ρομένου 5. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Διαχείρισης Μεταβολών Αξιολογούμενων Στοιχείων του Ατομικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει ηλε κτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Αξιολογούμε νων Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Προσόντων, συμπληρώ νοντας τα αντίστοιχα πεδία, ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροποποιήσει. β) Αποστέλλει σε φάκελο, σε έντυπη μορφή την εκτυ πωμένη ηλεκτρονική φόρμα υπογεγραμμένη και όλα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Πιν.1. του άρθρου 3 (σε αντιστοιχία με τις αιτούμενες μεταβολές). γ) Στον ίδιο φάκελο αποστέλλει αποδεικτικό καταβο λής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δ) Ο φάκελοςπαραλαμβάνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προωθείται για έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφοι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της κατατεθειμένης ηλεκτρονικής φόρμας και των επισυνα πτόμενων δικαιολογητικών. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο Μητρώο και θα επικαιροποιείται, αντίστοιχα το Ατομικό του Χαρ τοφυλάκιο Προσόντων. ε) Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρ μόδιας διεύθυνσης και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ σματα του ελέγχου πληρότητας συμβατότητας, απο φασίζει την αποδοχή (εν όλω ή εν μέρει) ή την απόρριψη των υποβαλλόμενων μεταβολών. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφε ρόμενους. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,τα νέα/μεταβληθέ ντα στοιχεία εμφανίζονται στο Χαρτοφυλάκιο Προσό ντων του Εκπαιδευτή το οποίο και επικαιροποιείται.

12 43774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (e Portfolio) 1 ( ) , , 4, / / /, / /, / / / 6 (... ) 6.1 (..,..) : 7 /, /,,, ( :,, :,, ) 8 (... ) 8.1 (..,..) 8.2, 3. (e portfolio)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησης Εκπαιδευτικής επάρκειας των ενταγ μένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να τεκμηριώνουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών ή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευ σης εκπαιδευτών, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών. Τα παραπάνω θα πρέπει να αφορούν στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων και να έχουν υλοποι ηθεί οποτεδήποτε εντός διαστήματος 10 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της πιστοποίησης της εκπαι δευτικής επάρκειας. 2. Η παραπάνω διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. (Διαχείριση Μεταβολών Αξιολογούμενων Στοιχείων Ατο μικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων) 3. Η παραπάνω διαδικασία εκκινεί εκούσια, με ευθύνη και επιμέλεια των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευ τών Ενηλίκων. Μέσω του πληροφορικού συστήματος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αποστέλλεται στους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων ειδοποίηση (η οποία θα εμφα νίζεται και στην κατάστασή τους στο Ατομικό Χαρτο φυλάκιο Προσόντων) 6 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της πιστοποίησής τους. Μέσω αυτής θα καλούνται, σε περίπτωση που πρόκειται να παρέλθει το διάστημα της δεκαετίας και δεν έχουν τεκμηριώσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να προβούν άμεσα στη διαδικασία που προβλέπεται. 4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η ισχύς της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο εκπαιδευτής θα καθίσταται «ανενεργός» εντός του Μητρώου και αντίστοιχα θα ενημερώνεται η κατάστασή του στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσό ντων. Η κατάσταση αυτή θα αίρεται μόλις ο εκπαιδευ τής τεκμηριώσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Άρθρο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια υποβάλλουν σχετική Αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ., που αποφασίζει σχετικά. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, το Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο (e Portfolio) του εκπαιδευτή παύει να είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο μοναδικός κωδικός που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητος για τις συνεργασίες του με όλους τους φορείς του δικτύου Δια Βίου Μάθησης, παύει να ισχύει. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί διαγραφής για οποιον δήποτε λόγο, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εκπαιδευτική επάρκεια, η εν λόγω δια γραφή θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. 3. Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από το Μη τρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων επιθυμεί να επανενταχθεί, και εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της διαγρα φής του, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, (ηλεκτρονική) αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της παρούσας από φασης, όπως όταν πρόκειται περί υποβολής αίτησης πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας για πρώτη φορά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: α) Στην περίπτωση που για το άτομο που διαγρά φτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, δεν απαιτείται παρά μόνον η υποβολή σχε τικού εγγράφου αιτήματος για την επανεγγραφή του στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, την επαναλειτουρ γία και επανεμφάνιση του Ατομικού του Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e Portfolio) και την επανε νεργοποίηση (ή την απόδοση νέου) μοναδικού κωδικού που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητου για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του εθνικού δικτύου ΔΒΜ. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει, εν τω μεταξύ, μεταβολές στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσό ντων του Εκπαιδευτή θα πρέπει να τις διαχειριστεί μετά την αποδοχή του αιτήματος επανεγγραφής, ενεργοποι ώντας τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. β) Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτη κε από το Μητρώο Εκπαιδευτών είχε παρακολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση του προγράμματος αυτού. Άρθρο 8 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί η αξιολόγηση ή και αναγνώριση και επικύρωση των απαιτούμενων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση του έργου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων έχουν τη δυνατότητα να απο κτούν, συμπληρώνουν και να αναβαθμίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή Ενηλίκων και αποτυπώνονται στο συναφές Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικής Επάρκειας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος.

14 43776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικότερα, στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτυπώνονται κατ ελάχιστον τα ακό λουθα: α) Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενό τητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτι κές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν. β) Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβά νει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκ παιδευόμενων εκπαιδευτών. γ) Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα πε ριλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθό δων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοι μαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστο ποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας. 2. Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ανα πτύσσονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρ τιση ή/και στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική και πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Δια Βίου Μάθησης που διαθέτουν τεχνογνωσία στην εκπαίδευση Εκπαιδευτών, βάσει του εκάστοτε Πιστο ποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή ΔΒΜ και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος Εκ παίδευσης Εκπαιδευτών. 3. Η διάρκεια και το αναλυτικό περιεχόμενο των προ γραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα διαμορφώ νονται σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και τις προδιαγραφές που θα απο τυπώνονται στο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το οποίο μαζί με τον Οδηγό Εκπαιδευτικής Επάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμ ματος εκπαιδευτή ενηλίκων. 4. Οι φορείς υποβάλλουν το πρόγραμμα προς πιστο ποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και σχετικό χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κα θορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στη συνέχεια το πρόγραμμα προωθείται υπηρεσιακά για έλεγχο πληρό τητας και συμβατότητας καθώς και για αξιολόγησή του σε σχέση με το Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα πληροί τις προδιαγραφές του Πλαισίου λαμβάνει έγκριση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Είναι δυνατόν κατά τη διαδικασία έγκρισης να ζητηθούν από τους υποβάλλο ντες συμπληρωματικά στοιχεία ή και διευκρινίσεις. 5. Μετά την παραλαβή τυχόν συμπληρωματικών στοι χείων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής τους γίνεται αρμοδίως εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την πιστοποίηση ή μη του προ γράμματος και το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίη σης των κατατεθειμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα εξειδικεύονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υλοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρ τιση ή/και στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική και πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Δια Βίου Μάθησης που διαθέτουν τεχνογνωσία στην εκπαίδευση Εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει. 7. Στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών απα σχολούνται εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Για το σκοπό αυτό και ειδικότερα για την προετοιμασία ανάληψης του ρόλου του εκπαιδευτή συμβούλου οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα πρέπει να παρακολουθήσουν σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης. 8. Οι εκπαιδευτές που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 9. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της τήρησης των προ διαγραφών υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών από τους φορείς Δια Βίου Μάθησης θα μπορεί να υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς παρα κολούθησης και αξιολόγησης των φορέων (διαδικασία διασφάλιση ποιότητας). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αιφνίδιους ελέγχους κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των προδιαγραφών υλοποίη σης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τις ανωτέρω προδιαγραφές θα αφαιρείται στο εξής από τον φορέα το δικαίωμα υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Άρθρο 9 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά τη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε διαδικαστικά ή και άλλα ζητήματα κατά τη συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, θα αντιμετωπίζεται κατά πε ρίπτωση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το οποίο, για το σκοπό αυτό, θα μπορεί να ζητεί τεκμηριωμένη γνωμο δότηση ειδικών επιστημόνων ή εμπειρογνωμόνων. 2. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να: α) Υποβάλουν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας (άρθρο 3 της παρούσας) β) Υποβάλουν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών Διαχείρισης Μεταβολών των Αξιολογούμενων Στοιχεί ων του Ατομικού τους Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e Portfolio) (άρθρο 5 της παρούσας απόφασης), γ) Υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία αξιο λόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (αφορά μόνο στους ήδη ενταγμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων σύμφωνα με την αριθ / Κ.Υ.Α) καταβάλλουν αντίστοιχα με την κάθε διαδικασία χρη ματικά ποσά το ύψος των οποίων θα ορίζεται με απόφα ση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατά ξεις», στους εκάστοτε τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3. Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των συναφών δικαιολογητικών πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας καθώς και των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των συναφών δικαιολογητικών για τη Διαχείριση Με ταβολών του Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e portfolio) ή και της ανανέωσης πιστοποίησης ή και κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα. 4. Αιτήσεις ένταξης για το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαι δευτών Ενηλίκων που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ / Κ.Υ.Α. θα γίνονται δεκτές από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως τις Ειδικότερα, όσον αφορά στους Εμπειροτέχνες Εκ παιδευτές Πρακτικής Άσκησης σε Επιχειρήσεις, θεω ρείται ότι συμβάλλουν υποστηρικτικά στην πρακτική άσκηση και δεν είναι Εκπαιδευτές με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Εφόσον επιθυμούννα αποκτή σουν πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία που ορίζεται στο άρ θρο 3 της παρούσας. Άρθρο 10 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών οι οποίοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν ήδη υποβάλει φάκελο και δικαιολογητικά ένταξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή ο φάκελός τους βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ / Κ.Υ.Α., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ως άνω απόφασης. Μετά την ένταξή τους στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, για τα επόμενα στάδια θα ακολουθηθούν τα προβλεπό μενα και οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 2. Οι Εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων βάσει της αριθ / Κ.Υ.Α., προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκει ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, συμπληρώ νοντας το ειδικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι εκπαιδευτές αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που ήδη είχαν υποβάλει για την ένταξή τους στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευ τών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην / Κ.Υ.Α παρά μόνον επιπλέον ή και νέα δικαιολογητικά που έχουν ως συνέπεια τη μετα βολή της κατάταξής τους σε μια από τις κατηγορίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 3. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενη λίκων) δυνάμει της αριθ / Κ.Υ.Α αυτομά τως μεταπίπτουν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για το υπόλοιπο διάστημα της ισχύος της πιστοποίησής τους. Οι εκπαι δευτές ενηλίκων που ήταν ενταγμένοι στο Μητρώο Β (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων) δυνά μει της αριθ / Κ.Υ.Α. και δεν ανανεώθηκε η ισχύς της πιστοποίησής τους επίσης μεταπίπτουν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Στις περιπτώσεις αυτές η πι στοποίησή τους ισχύει από την ημερομηνία χορήγησής της για διάστημα δέκα (10) ετών. 4. Όσοι ήσαν ενταγμένοι στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών του Εισαγωγικού Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή του Μητρώου Β (Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων) βάσει της αριθ / απόφασης για να μεταπέσουν στο αντίστοιχο Υπομητρώο θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 11 Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθ / (ΦΕΚ 1700/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί συστήματος πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Άρθρο 12 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

16 43778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 014

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1703 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου 14 Ταχ. Κώδικας: 185 45 Πειραιάς Ηλεκ. Δ/νση: http://pek-peiraia.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1615 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14707 Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ /

Αριθ. πρωτ.: Φ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μία από τις βασικότερες ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, είναι η ανάγκη για έγκυρη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην ανάγκη αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: 2541079458, 25410-79414 - Φαξ.:2541079454 Πρωτόκολλο.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 28/01/2016 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ξάνθη, 28/01/2016 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ξάνθη, 28/01/2016 Αρ. Πρωτ. 2159 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜ9-ΕΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜ9-ΕΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου Ταχ. κωδ.: 16341 Ηλιούπολη Πληροφορίες: Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΆ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης [2929/19.06.2014(ΑΔΑ: 6Κ624691ΟΙ-Χ2Υ)] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 02.09.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παίδευσης σχολικού έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Βασίλειος Μεζάρης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε ΤΗΛ. 2102709149 ΑΘΗΝΑ, 24-05-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. Πόλη: 1137 Περιστέρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19-02-2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19-02-2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 30/12/2016 Αριθ. Πρωτ.: 4249 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Κινησιολογίας Καρυές (Αύλιος χώρος Ειδ. Σχολείου) Τ.Κ.42100,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28161 28162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28163 28164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 9-08-016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 563

Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 563 Αλεξανδρούπολη, 12-12 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 563 Ταχ. Διεύθυνση: Οψικίου 23 Ταχ. Κώδικας: 68 100 Τηλέφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τηλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Ηλεκτρ. Διευθ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΆ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα