3176/ , ) &, & 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3176/13-12-13, ) &, & 1"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ / 47 / (ΦΕΚ 3176/ , τ. Β ) Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Ρύθµιση θεµάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίµων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ , τ. Α ). β. Αριθµ. Υ304/1 Ιουλ 2013 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας Φωτεινή Γεννηµατά» (ΦΕΚ 1635/2 Ιουλ 2013, τ. Β ). γ. Την υπ αριθµ. Υ305/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628/01 Ιουλ 13, τ. Β ). δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ε. Την από 19 Οκτ 13, πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Άρθρο 1 Στοιχεία που αναγράφονται στα ελτία Απογραφής ( Α) 1. Τα ελτία Απογραφής ( Α) που υποχρεούνται να συµπληρώνουν οι στρατεύσιµοι περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: α. Στρατολογικά στοιχεία, [αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) και Στρατιωτικό Αριθµό (ΣΑ)]. β. Ληξιαρχικά Στοιχεία (Ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και έτος γέννησης). γ. Στοιχεία Ταυτότητας [Αριθµό ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας (Α Τ) ή διαβατηρίου], Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθµό

2 - 2 - Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Μητρώο Αρρένων ήµου στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο στρατεύσιµος. δ. Πλήρη διεύθυνση διαµονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), τηλέφωνα επικοινωνίας. ε. Γραµµατικές γνώσεις, ειδικές γνώσεις και ικανότητες (ναυταθλητισµός, κολύµβηση, πολεµικές τέχνες, άδεια οδήγησης κλπ.), ξένες γλώσσες και βαθµό γνώσης τους, θρήσκευµα, επάγγελµα του γονέα τους, επάγγελµα που ασκούν οι ίδιοι και χρονικό διάστηµα άσκησής του. Η δήλωση του θρησκεύµατος είναι προαιρετική. στ. Σωµατοµετρικά στοιχεία, οµάδα αίµατος και τυχόν παθήσεις. ζ. ιάρκεια πιθανής µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης. η. Προτίµηση Κλάδου των Ενόπλων υνάµεων και επιθυµία εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης στις Ειδικές υνάµεις. θ. Κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο για την απογραφή των στρατευσίµων. 2. Ο τύπος και το περιεχόµενο του εντύπου του ελτίου Απογραφής, καθορίζεται και τροποποιείται από τη ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ. Άρθρο 2 Τρόπος συµπλήρωσης των Α και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται από τους στρατεύσιµους 1. Οι στρατεύσιµοι προσέρχονται για την απογραφή τους σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προσκοµίζοντας αποδεικτικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας. Για την απογραφή απαιτείται η συµπλήρωση του ελτίου Απογραφής που γίνεται από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, µε σαφήνεια και ακρίβεια. 2. Ειδικά, οι διαµένοντες στο εξωτερικό µπορούν να απογραφούν στις αρµόδιες Προξενικές Αρχές, συµπληρώνοντας το έντυπο του ελτίου Απογραφής, το οποίο µπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συµπληρωµένο στην αρµόδια ΣΥ µέσω της αρµόδιας προξενικής αρχής. 3. Οι µη εγγεγραµµένοι σε µητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειµένου να θεωρηθούν ως εµπροθέσµως καταθέσαντες, οφείλουν µέχρι την καθορισµένη προθεσµία από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν στην αρµόδια ΣΥ βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε µητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν

3 - 3 - υποχρέωση να απογραφούν εντός µηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο µητρώο αρρένων. 4. Όσοι έχουν προβλήµατα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωµατεύσεις ή βεβαιώσεις. Άρθρο 3 Προθεσµίες και υπηρεσίες κατάθεσης των Α 1. Η διαδικασία απογραφής, πραγµατοποιείται κατά τα πρώτο τρίµηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιµοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους [πχ οι γεννηθέντες το έτος 1996 (ανήκοντες στην κλάση 2017) απογράφονται το έτος 2014]. 2. Ειδικά, όσοι έχουν την ιδιότητα του µονίµου κατοίκου εξωτερικού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις του νόµου περί Στρατολογίας των Ελλήνων, µπορούν να απογραφούν έως την προηγούµενη της ηµεροµηνίας που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες υνάµεις, λόγω λήξης ή διακοπής της νόµιµης παραµονής τους έξω απ αυτές. Αυτοί µπορούν να απογράφονται, συµπληρώνοντας έντυπο ελτίου Απογραφής και µέσω των αρµόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, στο οποίο θα δηλώνουν τη διεύθυνσή τους στο εξωτερικό και τη διεύθυνση διαµονής τους στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτουν, ή τη διεύθυνση διαµονής συγγενικού τους προσώπου και στη συνέχεια θα αποστέλλεται στην αρµόδια ΣΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. 3. Αποδεικτικό κατάθεσης Α δεν εκδίδεται από τις ΣΥ και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιµοι µπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθµό τους ή τον Αριθµό του ελτίου της Αστυνοµικής Ταυτότητάς τους. 4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στρατευσίµων καθορίζονται τα εξής: α. Η ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ, µέσω του Γραφείου Τύπου/ΓΕΕΘΑ µεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτών, µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) πανελλήνιας εµβέλειας. β. Οι ΣΥ: (1) Το πρώτο δεκαήµερο του εκεµβρίου του προηγούµενου της απογραφής έτους γνωστοποιούν την έναρξη της διαδικασίας απογραφής στα ΚΕΠ, στην Περιφέρεια, στους ήµους, καθώς και σε κάθε άλλο φορέα εδαφικής αρµοδιότητάς τους που ενδεχοµένως παρακολουθεί άτοµα της αυτής ηλικίας, ο οποίος, κατά την κρίση τους, θα συµβάλει στην ευρεία δηµοσιοποίηση της διαδικασίας απογραφής (ενδεικτικά αναφέρονται οι ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα λύκεια, οι σχολές της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Χρόνιων Παθήσεων, κλπ). Οι ΣΥ πλην των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής

4 - 4 - Μακεδονίας, ενηµερώνουν και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. (2) Προετοιµάζονται κατάλληλα για την υποδοχή των στρατευσίµων. (3) Ενηµερώνουν τους στρατευσίµους για τη διαδικασία στράτευσης, χορήγησης αναβολής σπουδών και κατάταξης, τονίζοντάς τους ιδιαίτερα τις συνέπειες σε περίπτωση µη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεών τους. γ. Οι ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών ( ΣΥ), εκδίδουν οδηγίες, προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, για την οµαλή διεξαγωγή της απογραφικής διαδικασίας. δ. Τα ΚΕΠ ελέγχουν εγκαίρως την πρόσβασή τους στην µηχανογραφική εφαρµογή της ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ και αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεών τους τις ηµεροµηνίες απογραφής, που τους κοινοποιήθηκαν από τις αρµόδιες ΣΥ. Άρθρο 4 ιαδικασία τήρησης, µηχανογραφικής επεξεργασίας των Α 1. Οι ΣΥ συµπληρώνουν στο Μηχανογραφικό Αρχείο της Κλάσης (ΜΑΚ) όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και προβαίνουν στην εκτύπωση του Α που υπογράφεται από τους ενδιαφερόµενους. 2. Τα ΚΕΠ, επίσης µετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίµων, εκτυπώνουν τα ελτία Απογραφής και τα αποστέλλουν εντός δεκαηµέρου, συγκεντρωτικά, µαζί µε τις τυχόν συνυποβληθείσες από τους στρατευσίµους ιατρικές γνωµατεύσεις - βεβαιώσεις, στις αρµόδιες ΣΥ. 3. Τα ελτία Απογραφής τηρούνται από τις ΣΥ στις οποίες υποβλήθηκαν και καταστρέφονται µετά την ονοµαστική κατανοµή των στρατευσίµων στους Κλάδους των Ενόπλων υνάµεων. 4. Τα ελτία Απογραφής των στρατευσίµων, που δήλωσαν πάθηση ή βλάβη της υγείας τους, µαζί µε τις ιατρικές γνωµατεύσεις βεβαιώσεις, υποβάλλονται από τις ΣΥ στην ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ εντός µηνός από τη λήξη της απογραφής. Άρθρο 5 Τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν Α 1. Οι ΣΥ από την 1 η Απριλίου αναζητούν, µέσω των ηµοτικών, Αστυνοµικών και Προξενικών Αρχών, όσους δεν απογράφηκαν, προκειµένου να εξακριβώσουν τους λόγους, για τους οποίους ο κάθε στρατεύσιµος δεν υπέβαλε ελτίο Απογραφής. Πριν την αποστολή στις παραπάνω Αρχές των εντύπων αναζήτησης, να γίνεται προσπάθεια εξακρίβωσης της διεύθυνσης διαµονής τους µε κάθε πρόσφορο µέσο (πχ από τους Στρατολογικούς Πίνακες, το διαδίκτυο, τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ για έκδοση αστυνοµικής ταυτότητας, τις αρµόδιες για εγγραφή σε µητρώο αρρένων Υπηρεσίες των ΟΤΑ, κλπ). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αναζήτησης

5 - 5 - στρατευσίµων µέσω των αρµόδιων προξενικών αρχών, εφόσον δεν προκύπτει πλήρης διεύθυνση διαµονής να αναγράφεται τουλάχιστον η πόλη στην οποία διαµένουν. 2. Οι στρατεύσιµοι, που υποβάλουν ελτίο Απογραφής από την 1 η Απριλίου του έτους που διανύουν το 19 ο έτος της ηλικίας τους µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας αρχικής κατάταξης της κλάσης τους, θεωρούνται ότι το υπέβαλαν εκπρόθεσµα. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν ελτίο Απογραφής είτε το καταθέσουν είτε όχι. Άρθρο 6 Καταργούµενες διατάξεις Η Φ.429.1/53/158328/Σ.1962/29 εκ 05 (ΦΕΚ 1908, , τ. Β ) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών ηµοσίας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και ηµόσιας Τάξης, καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας. Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις 1. ιοικητικές, ερµηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη ιεύθυνση Στρατολογικού Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας. 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δηµοσίευσή της. Αθήνα, 09 εκ 2013 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΣ ΕΝ ΙΑΣ Ακριβές Αντίγραφο Λγος (ΣΣΝΣ) Ελένη Κιούση Επλης Τµ. Στρατολογικής Νοµοθεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΒΛΛΨ6-Ρ1Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 18 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Απόφασης περί συγκρότησης Τεχνικής Επιτροπής για την έκδοση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα