ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ και Δικαστικών Υποθέσεων ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ακαδημίας 3, ΑΘΗΝΑ Τηλέφ.: Φ.429.1/41/ ΚΟΙΝ.: ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Λαμπρόπουλου) Σ.791 ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ/2 (18) Αποδέκτες Πίνακα «Ι» (πλην α.α. 8) Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης Γενικό Προξενείο Κολωνίας Αθήνα, 16 Μαΐ 2006 Συνημ.: - ΘΕΜΑ: Νομοθεσία Στρατολογίας (Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού) ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ 8/9-1-89, τ.α ) β. Φ.420/120/56914/Σ.551/ Απόφαση ΥΕΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 754/ , τ.β ) γ. ΠΔ 292/2003 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης» (ΦΕΚ 248/ , τ.α ) δ. Αριθ. Πρωτ. Φ.491.2/ΑΣ 457/ /Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης ε. Αριθ. Απόφασης 3973/ ΣτΕ στ. N.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ , τ. Α ) ζ. Φ.429.1/8/150107/Σ.18/10 Ιαν 2006/Κοινή Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ , τ. Β ) η. Αριθ. Πρωτ. Φ.791.2/221/ΑΣ 284/ Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης θ. Αριθ. Πρωτ. Φ.791/21/ΑΣ 340/ /Γενικό Προξενείο Κολωνίας 1. Με αφορμή την (ε) σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που σας γνωστοποιήθηκε με το (η) όμοιο και αφορά την αποδοχή της θέσης ότι το βάρος απόδειξης για την τυχόν παραμονή στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου των ατόμων που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των (στ) και (ζ) σχετικών, το φέρει η Προξενική αρχή και στα πλαίσια της εξουσιοδοτήσεως που παρέχεται από την (ζ) όμοια στην Διεύθυνσή μας για την έκδοση διοικητικών και ερμηνευτικών οδηγιών για την εφαρμογή της, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α. Η δήλωση από τους ενδιαφερόμενους στο οικείο Δημαρχείο εξωτερικού, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως τεκμήριο περί της πραγματικής εγκατάστασης και της υπάρξεως φυσικής παρουσίας τους στο εξωτερικό, διότι από την κοινή πείρα προκύπτει ότι η απλή δήλωση βουλήσεως δεν αποδεικνύει την υλοποίηση του δηλω-

2 2 μένου. Η δήλωση αυτή θεωρείται ότι λειτουργεί μόνο ως μαχητό τεκμήριο περί του βουλητικού στοιχείου (animus) της συστάσεως κατοικίας στο εξωτερικό. β. Βασική αρχή του δικαίου αποδείξεως, είναι ότι καθένας από τους διαδίκους φέρει το βάρος της αποδείξεως των γεγονότων, τα οποία αποτελούν τις προϋποθέσεις των ευνοϊκών για αυτόν κανόνων δικαίου, αρχή που βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 338 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Χαράλαμπος Μ. Φραγκίστας, «Δίκαιον Αποδείξεως», έκδοση Β υπό Πελαγίας Γέσιου Φαλτσή,,εκδ. Σάκουλα, Αθήνα, 1975). γ. Η (ε) σχετική εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό καθεστώς των (β) και (γ) σχετικών, στα οποία δεν περιλαμβανόταν ρητή αναφορά περί του ποιος έχει το βάρος απόδειξης. Αντιθέτως από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της (ζ) σχετικής, καθιερώνεται ρητά η υποχρέωση των ενδιαφερομένων, να υποβάλλουν οι ίδιοι στις προξενικές αρχές όλα τα επίσημα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του προαναφερθέντος νόμου, κατανέμοντας ουσιαστικά το βάρος απόδειξης, αποκλειστικά σ αυτούς. 2. Κατόπιν των παραπάνω: α. Η διοίκηση, όσον αφορά τον συγκεκριμένο στρατεύσιμο, υπέρ του ο- ποίου εκδόθηκε η (ε) σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται στην έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού μόνον για την υπαγωγή του στις διατάξεις των (β) και (γ) σχετικών. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του (στ) όμοιου, δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο που δημιουργήθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση γιατί αυτή κατά την έκδοσή της είχε λάβει υπόψη της μόνον το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς. β. Με δεδομένη την ευθεία ρύθμιση από τις διατάξεις της (ζ) σχετικής τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά σ εκτέλεση αυτής θα εκδίδονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων, όσον αφορά την υποβολή των επισήμων εγγράφων που απαιτούνται για την α- πόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του (στ) όμοιου. Με όμοιο τρόπο θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται και τα πιστοποιητικά μονίμων κατοίκων εξωτερικού που υπάγονται στις διατάξεις του προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος. 3. Επιπρόσθετα διευκρινίζονται και τα παρακάτω θέματα αναφορικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά μονίμων κατοίκων εξωτερικού: α. Οι προξενικές αρχές να αποφεύγουν την παρέκκλιση από τον τύπο του υποδείγματος του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, όπως αυτό καθορίζεται από την (ζ) σχετική και τις εκδιδόμενες οδηγίες από την Διεύθυνσή μας.

3 3 β. Οι τυχόν σπουδές των ενδιαφερομένων σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, της Ελλάδας σύμφωνα με την παράγραφο 2η του άρθρου 25 του (στ) σχετικού δεν είναι απαραίτητο να προκύπτουν από το εκδιδόμενο πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Όμως στην παράγραφο των αφιξαναχωρήσεων θα προκύπτει το χρονικό διάστημα που παρέμειναν στην Ελλάδα για σπουδές, το οποίο θα καλύπτεται από το συνυποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό σπουδών στο Στρατολογικό Γραφείο. γ. Στην υποπαράγραφο α του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού: (1) Η φράση «εργαζόμενος ως» συμπληρώνεται μόνον ε- φόσον ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του (στ) σχετικού, ε- πειδή έχει βιοποριστική εγκατάσταση, και αναγράφονται συγκεντρωτικά οι εργασίες που αυτός άσκησε κατά τη διάρκεια της βιοποριστικής του εγκατάστασης. (2) Η φράση «και κατοικεί στο εξωτερικό από. μέχρι.» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει βιοποριστική εγκατάσταση και αναγράφεται ο χρόνος που αυτός άρχισε να κατοικεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. δ. Η υποπαράγραφος β του εν λόγω πιστοποιητικού συμπληρώνεται μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του (στ) σχετικού. Στην περίπτωση αυτή η υποπαράγραφος α δεν συμπληρώνεται. ε. Κρίνεται σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η παράγραφος ε του προαναφερθέντος υποδείγματος όπως στο συνημμένο υπόδειγμα ώστε να αναγράφει ρητά ότι και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν είχε τις ιδιότητες της παραγράφου 2στ του (στ) σχετικού. 4. Κοινοποιείται σε Παράρτημα Α υπόδειγμα πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που περιλαμβάνει τις παραπάνω τροποποιήσεις και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στο εξωτερικό για το περιεχόμενο της παρούσας. Ακριβές Αντίγραφο Υποστράτηγος Βασίλειος Καλαμπούκας Διευθυντής Ευστάθιος Γηϊτσίδης Ανχης (Σ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού»

4 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.429.1/41/152876/Σ.791 ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αθήνα, 16 Μαΐ 2006 Αριθ. Πρωτ. ή Πιστοπ... ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πιστοποιείται ότι ο... του. και της. που είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας. του Νομού..με ημερομηνία γεννήσεως... (1). α. Έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στ... (2) από.(3) μέχρι.(4) ή έχει βιοποριστική εγκατάσταση στ. (2) εργαζόμενος ως.. (5) από (6) μέχρι (7) με αντικείμενο εργασίας.... και κατοικεί στο εξωτερικό από.. (3) μέχρι...(4). β. Έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στ...(2) από γεννήσεώς του..(8) μέχρι (4) και διαμένει στ...(2) μόνιμα από τη γέννησή του μέχρι γ. Διατηρεί ή δεν διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού μέχρι σήμερα ( ή διατηρούσε την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού μέχρι την.. που..(9). δ. Πραγματοποίησε τα παρακάτω ταξίδια στην Ελλάδα: Είσοδος στην Ελλάδα Εξοδος από την Ελλάδα.. (10). (10) ε. Οι γονείς του (ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα) κατοικούσαν στο εξωτερικό κατά την εγκατάστασή του και μέχρι την ενηλικίωσή του. Αυτοί για την ίδια περίοδο και ο ίδιος από την ενηλικίωσή του και μετά δεν υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (11). στ. Το παρόν εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την εξέταση της δυνατότητας υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»..(ημερομηνία) Ο Πρόξενος (Τ.Σ. Υπογραφή)

6 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (1) Αναγράφονται: Επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, ο Νομός και η ημερομηνία γεννήσεως του ενδιαφερομένου. (2) Αναγράφεται η χώρα ή οι χώρες όπου έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση ή βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία. (3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία κύριας και μόνιμης εγκατάστασης κατοικίας στο εξωτερικό. (4) Συμπληρώνεται η ημερομηνία μέχρι την οποία διατηρεί την κύρια και μόνιμη εγκατάσταση κατοικία στο εξωτερικό. (5) Αναγράφονται συγκεντρωτικά όλα τα επαγγέλματα που άσκησε κατά τη διάρκεια της βιοποριστικής του εγκατάστασης στο εξωτερικό. (6) Αναγράφεται η έναρξη ασκήσεως βιοποριστικού επαγγέλματος. (7) Αναγράφεται το πέρας της συνεχούς άσκησης.βιοποριστικού επαγγέλματος. (8) Αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως. (9) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού αναγράφεται η ημερομηνία της απώλειας και οι λόγοι που την επέφεραν. (10) Αναγράφονται οι ημερομηνίες άφιξης στην Ελλάδα και αναχώρησης από αυτή. Σε περίπτωση αδυναμίας εξακρίβωσης της ημερομηνίας των ταξιδιών ή της πραγματοποίησης ταξιδιών, γίνεται πιστοποίηση περί του ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν των έξι (6) μηνών στο ίδιο ημερολογιακό έτος ή περί του ότι δεν πραγματοποίησε ταξίδια στην Ελλάδα. (11) Οι τοποθετούμενοι στο εξωτερικό ως λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνται στο δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έχουν κατοικία στην Ελλάδα και επομένως ούτε οι ίδιοι ούτε τα ανήλικα τέκνα τους μπορούν να αποκτήσουν κατοικία στο εξωτερικό. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η παράγραφος β του υποδείγματος συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε και διαμένει έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό εφόσον βέβαια πληρούνται και οι προϋποθέσεις της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες. Ακριβές Αντίγραφο Υποστράτηγος Βασίλειος Καλαμπούκας Διευθυντής Ευστάθιος Γηϊτσίδης Ανχης (Σ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/26 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Ο δδ ηη γγ ί εε ςς σ υυ μμπ λλ ήήρωσ ηη ςς αί ττ ηησ ηη ςς σ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς & υυπ οο ββ οο λλ ήή ςς δδ ι κκα ι οο λλ οο γγ ηη ττ ι κκώ νν σ εε πρ όό γγρα μμ μμα ΚΟι ννωφ εε λλ οο ύύ ςς Χαρα

Διαβάστε περισσότερα

3499 6859 8646 14946 15379 1. Εισαγωγή: ζητήματα εποπτικής και καθοδηγητικής αρμοδιότητας

3499 6859 8646 14946 15379 1. Εισαγωγή: ζητήματα εποπτικής και καθοδηγητικής αρμοδιότητας Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007 Αρ. πρωτ.: 3499.06.2.4 (& 6859 / 8646 / 14946.06.2.4, 15379.06.2.3) Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδη γγ ί εε ςς σ υυ μ π λλ ήρωση ςς αί ττ ησ η ςς σ υ μ μ εε ττοχή ςς σ εε πρό γγρα μ μα Κ Οι ννωφ εε λλο ύύ ςς Χα ρα κκ ττή ρα ((ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β. ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Β.1. Επιθυμητά προσόντα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β. ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Β.1. Επιθυμητά προσόντα Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς σ εε π ρό γγ ρ αμ μ α ΚΟ ι ννω φ εε λλού ςς Χ αρα κκ ττ ήρ α (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς σ εε π ρό γγ ρ αμ μ α ΚΟ ι ννω φ εε λλού ςς Χ αρα κκ ττ ήρ α (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα Σελίδα 1 από 12 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ Πρωτ: 2096 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Θέμα: «Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω: ΑΔΑ: 4ΑΓΒ4691ΩΓ-Σ3 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2015 Δ / ΕΣΣΟ

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2015 Δ / ΕΣΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ AΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠPΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Η» Φ.072.1/10/347117/Σ.347/ 09-12-14/ ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ (πλήν α/α 1, 2 και 3 υποπίνακα «Η1»), ΔΝΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 139/3-7-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 138/3-7-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 139/3-7-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 138/3-7-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 139/3-7-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθ. 138/3-7-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δ ΙΚ ΑΙΟΥΧΟΣ Φ ΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟΥ Γ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Α ΚΡ ΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. Δ ΙΚ ΑΙΟΥΧΟΣ Φ ΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟΥ Γ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Α ΚΡ ΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Οδη γγ ί εε ςς σ υμπ λλ ήρω σ η ςς α ί ττ ησ η ςς σ υμμ εε ττο χή ςς σ εε πρό γγρα μ μα Κ Οι ννω φ εε λλού ςς Χα ρα κκ ττή ρα (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Ο δδ ηη γγ ί εε ςς σ υυ μμπ λλ ήή ρ ωσ ηη ςς αί ττ ηησ ηη ςς σ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς σ εε πρ όό γγρα μμ μμα ΚΟ ι ννωφ εε λλ οο ύύ ςς Χαρα κκ ττ ήήρα (ΚΟΧ( ) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα