ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ µονάδας Βιολογικού Καθαρισµού ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Υγρών Αποβλήτων του Σταθµού ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Η εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισµού Υγρών Αποβλήτων διέπεται από την µε αρθ. Πρωτ. ΕΠΕ 539/14484/ εγκεκριµένη τροποποιητική µελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΕΥΑΘ, όλη δε η δραστηριότητα (δηλ ο Σ.Μ.Α.) υπόκειται στους όρους της 11814/ ΑΕΠΟ. Οι διαγωνιζόµενοι κρίνεται αναγκαίο, για δική τους ενηµέρωση σχετικά µε την επικρατούσα κατάσταση να επισκεφθούν την εγκατάσταση και να µελετήσουν τα σχέδια και τις άδειες που τηρεί αυτή, ώστε να έχουν καλύτερη γνώση του αντικειµένου του διαγωνισµού και να συντάξουν ανάλογα την προσφορά τους. 1.2 Η Βιντεοσκόπηση (Επιθεώρηση, Κατόπτευση - Inspection) των Αγωγών Αποχέτευσης και όµβριων µε την βοήθεια Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης είναι η πλέον κρίσιµη διαδικασία για τον έλεγχο των δικτύων αποχέτευσης και όµβριων. Η διαδικασία θα εκτελείται σύµφωνα µε καθορισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN752-1:1995,EN752-5:1997, EN752-7: Για τον καταθλιπτικό αγωγό από την έξοδο του βιολογικού στο δίκτυο της ΕΥΑΘ µήκους 450µ. και διαµέτρου Φ150 ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εάν απαιτηθεί να γίνει βιντεοσκόπηση - έλεγχος στεγανότητας αγωγών και επισκευή µε ροµποτικά µέσα εκεί όπου υπάρχουν προβληµατικά σηµεία. 1.4 Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής, καθαρισµού δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των µηχανηµάτων όπως επίσης και όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 1.5 Ο ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, θα παραδίδει λίστα µε τις εργασίες που πραγµατοποιεί κατά τα διάφορα χρονικά στάδια της συντήρησης και θα φροντίζει για την άψογη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία του συστήµατος. Επίσης, θα παραδίδει στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων µηνιαίες αναφορές για την κατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης και για τυχόν επεµβάσεις που θα χρειαστούν αλλά και έκτακτες αναφορές για ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2 απρόβλεπτα περιστατικά µε τις προτάσεις του για επαναφορά της οµαλής λειτουργίας. Τα αναλώσιµα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρειαστούν, σε όλες τις περιπτώσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 1.6 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι τα γνήσια των εργοστασίων κατασκευής του κάθε µηχανήµατος, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό. Όλα τα υλικά και µικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία του Βιολογικού καθαρισµού, στο πλαίσιο της παρούσας Ετήσιας συντήρησης, όπως χηµικά κλπ, περιλαµβάνονται στη παρούσα και είναι υποχρέωση του αναδόχου να τα προσκοµίσει ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά και αναλυτικά. 1.7 Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύµβασης θα επικαιροποιήσει το διάγραµµα ροής του βιολογικού καθαρισµού µε στοιχεία σωληνώσεων(υλικό, διάµετρος). Το διάγραµµα ροής θα κατατεθεί και σε ψηφιακή µορφή. 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Συντήρηση-επισκευές της µονάδας του Βιολογικού Καθαρισµού υγρών αποβλήτων του ΣΜΑ 2.1 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την όλη συντήρηση-επισκευή της µονάδας του βιολογικού καθαρισµού (µηνιαία, τριµηνιαία, ετήσια) και θα φροντίζει για την σύννοµη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία του για την οποία θα καθίσταται υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας, του ήµου και των εποπτευουσών Υπηρεσιών (Ε.Υ.Α.Θ., /νση Περιβάλλοντος, /νση Βιοµηχανίας κ.α.). Εφόσον έπειτα από έλεγχο τακτικό ή αιφνίδιο, των προαναφεροµένων Υπηρεσιών, διαπιστωθεί δυσλειτουργία του συστήµατος, οποιαδήποτε αστική, ποινική ή οικονοµική ευθύνη αποδοθεί στο ήµο θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 2.2 Η έναρξη των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως µε την Υπηρεσία και τους Υπευθύνους του ΣΜΑ. Πριν την εκτέλεση των εργασιών, θα καταρτιστεί χρονολογικός πίνακας εκτέλεσής τους και καµία από αυτές δεν θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν ενηµερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία και δεν παρίσταται αρµόδιος Υπάλληλος. 2.3 Μηνιαίες Απαραίτητες Εργασίες Συντήρησης του Συστήµατος Βιολογικού Καθαρισµού του Σ.Μ.Α. ειγµατοληπτικός έλεγχος και ανάλυση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων από αναγνωρισµένο εργαστήριο, τα αποτελέσµατα του οποίου θα παραδίδονται στο Σ.Μ.Α και θα κοινοποιούνται στην Ε.Υ.Α.Θ.. Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη από την Ε.Υ.Α.Θ. και την Α.Ε.Π.Ο., η µέτρηση BOD, COD, SS, TN, υδρογονανθράκων (HC) θα γίνεται µία φορά ανά 15 ηµέρες, στο Βιολογικό Καθαρισµό και η µέτρηση των υδρογονανθράκων (HC) ανά µήνα στους τρεις (-3-) ελαιοδιαχωριστές. Καθαρισµός σχάρας συγκράτησης στερεών. Μέτρηση διαλυµένου οξυγόνου, µέτρηση καθιζησιµότητας ιλύος (SVI), µέτρηση ph. Ρύθµιση της ποσότητας εξαγωγής περίσσειας ιλύος (από SBR προς δεξαµενή ιλύος). 2.4 Τριµηνιαίες Απαραίτητες Εργασίες Συντήρησης του Συστήµατος Βιολογικού Καθαρισµού Του Σ.Μ.Α. Έλεγχος λειτουργίας υποβρύχιων αντλιών. Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων. Έλεγχος καλής λειτουργίας αεροσυµπιεστή (φυσητήρα). Έλεγχος καλής λειτουργίας φλοτέρ στάθµης. Λοιπές ρυθµίσεις καλής λειτουργίας. Μέτρηση συγκέντρωσης MLSS και MLVSS στη δεξαµενή SBR σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Έλεγχος λασποσυλλεκτών / ελαιοδιαχωριστών. Πλύση φίλτρων συσσωµάτωσης των ελαιοδιαχωριστών.

3 Έλεγχος, καθαρισµός και συντήρηση αντλιών επεξεργασµένων λυµάτων, που βρίσκονται στο φρεάτιο µετά τον βιολογικό. 2.5 Ετήσιες Απαραίτητες Εργασίες Συντήρησης του Συστήµατος Βιολογικού Καθαρισµού του Σ.Μ.Α. Καθαρισµός όλων των δεξαµενών, πλωτήρων, υδρορροών κλπ εκτός της δεξαµενής SBR (επιπλέον καθαρισµοί που τυχόν απαιτηθούν θα τιµολογούνται από τις εργασίες της κατηγορίας Β) Έλεγχος λειτουργίας υποβρύχιων αντλιών Συντήρηση και αποκατάσταση/αντικατάσταση αεροσυµπιεστή (φυσητήρα). Συντήρηση συστήµατος αερισµού. Θέση σε λειτουργία. Συντήρηση και λειτουργία συστήµατος αποξήρανσης λάσπης. Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας και συστήµατος αυτοµατισµού του Βιολογικού Καθαρισµού καθώς επίσης και του συνόλου των αυτοµατισµών που σχετίζονται µε τον Βιολογικό (σύστηµα διαχείρισης όµβριων, σύστηµα αυτοµατισµού πλυντηρίου). 2.6 Μηνιαία Αφυδάτωση και Αποµάκρυνση Λυµατολάσπης Λειτουργία µονάδας αφυδάτωσης ιλύος: η ιλύς, από τη δεξαµενή ιλύος θα τροφοδοτείται προς την υφιστάµενη µονάδα αφυδάτωσης των φιλτρόσακκων. Οι σάκκοι µε την αφυδατωµένη ιλύ θα εναποτίθενται σε κατάλληλο χώρο εντός του χώρου του οικοπέδου του ΣΜΑ που θα υποδείξει η /νση Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων µέχρι να γίνει η αποκοµιδή τους από τον ανάδοχο. 2.7 Θα υπάρχει καρτέλα συντήρησης στην οποία θα αναγράφονται οι εργασίες που γίνονται κάθε φορά και η οποία θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Σ.Μ.Α. 3 ΚΑΤΗΓΟΡΑ Β Καθαρισµός δεξαµενών πλυντηρίου και Βιολογικού, ιάθεση αποβλήτων του ΣΜΑ 3.1 Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση, εκκένωση και τον καθαρισµό των δεξαµενών των λασποσυλλεκτών / ελαιοδιαχωριστών του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων και του συνεργείου του ήµου Θεσσαλονίκης. Η λάσπη και τα έλαια θα συλλέγονται από τον ανάδοχο για την διαχείρισή τους όπως ορίζει ο νόµος. Μετά την διαχείριση των αποβλήτων ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην υπηρεσία βεβαίωση/πιστοποιητικό από κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία, εγγεγραµµένη στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ για την ασφαλή και νόµιµη διάθεση αυτών. Επίσης θα κατατίθενται και τα πιστοποιητικά εγγραφής στο µητρώο του ΥΠΕΚΑ. Θα υπάρχει καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται οι ποσότητες που αποµακρύνονται κάθε φορά και η οποία θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Σ.Μ.Α. 3.2 Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται, εγγράφως, να αποδείξουν ότι έχουν στη διάθεση τους µηχανοκίνητο εξοπλισµό κατάλληλο για την εκτέλεση των εργασιών όπως αναλύεται παρακάτω: 1. Αποφρακτικό µηχάνηµα µε δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης των φερτών στοιχείων από τα φρεάτια ικανό να εκτελέσει τις εργασίες της παρούσας τεχνικής περιγραφής, το οποίο θα διαθέτει αντλία υψηλής πίεσης, αντλία αναρρόφησης. 2. Σύστηµα ελέγχου βιντεοσκόπησης αγωγών αποτελούµενο από: Έγχρωµη τηλεχειριζόµενη µικροκάµερα ροµπότ πάνω σε

4 αυτοκινούµενη βάση για έλεγχο αγωγών διαµέτρου ανάλογου µε αυτόν που βρίσκεται στο ΣΜΑ, συνοδευοµένη από καλώδιο µήκους 500 µ. περίπου µε δυνατότητα µέτρησης ρωγµών των σωλήνων. υνατότητα εκτύπωσης ψηφιακής φωτογραφίας και εγγραφής σε CD, DVD. 3. Σύστηµα ελέγχου βιντεοσκόπησης και ροµπότ αποκατάστασης βλαβών αγωγών (χωρίς εκσκαφή) αποτελούµενο από: Έγχρωµη τηλεχειριζόµενη µικροκάµερα ροµπότ πάνω σε αυτοκινούµενη βάση για έλεγχο αγωγών διαµέτρου ανάλογου µε αυτόν που βρίσκεται στο ΣΜΑ υνατότητα εκτύπωσης ψηφιακής φωτογραφίας και εγγραφής σε CD, DVD. Ροµπότ επισκευών για εσωτερική στεγανοποίηση αγωγών διαµέτρου ανάλογου µε αυτόν που βρίσκεται στο ΣΜΑ Συσκευές ελέγχου στεγανότητας µουφών, διαµέτρου ανάλογου µε αυτόν που βρίσκεται στο ΣΜΑ. 3.3 Οι εργασίες που ζητούνται να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 1. Εκκένωση των τριών δεξαµενών λασποσυλλεκτών του πλυντηρίου οχηµάτων συνολικού όγκου 50 m Εκκένωση δεξαµενής ελαιοδιαχωριστή πλυντηρίου οχηµάτων όγκου 10 m 3, ελαιοδιαχωριστή όµβριων όγκου 14 m 3, ελαιοδιαχωριστή κτιρίου πρεσών όγκου 3 m 3, ελαιοδιαχωριστή µηχανουργείου, λασποσυλλέκτη µηχανουργείου χωρητικότητας 1750lt. 3. Εκκένωση δεξαµενής εξισορρόπησης (Buffer) του βιολογικού καθαρισµού όγκου 25 m Καθαρισµούς υπογείων αποχετευτικών αγωγών του Βιολογικού καθώς και του Σ.Μ.Α. - Μηχανουργείου. Τα προϊόντα εκκένωσης και καθαρισµού θα εναποτίθενται σε δοχεία του Αναδόχου εντός του οικοπέδου του Σ.Μ.Α. για προσωρινή αποθήκευση εάν αυτή απαιτείται. Ο χρόνος αποθήκευσης των υλικών προς διαχείριση δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των τριάντα(30) ηµερών ή και λιγότερο εφόσον συγκεντρωθεί η απαιτούµενη ποσότητα προς διαχείριση. 3.4 Όλα τα απόβλητα που θα συλλέγουν θα διαχειριστούν αποκλειστικά και µε ευθύνη του αναδόχου είτε από τον ίδιο, είτε από συνεργαζόµενη µε αυτόν κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία, εγγεγραµµένη στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. Σε περίπτωση που η διαχείριση γίνει από τον ίδιο εννοείται ότι θα πρέπει να είναι αδειοδοτηµένος και εγγεγραµµένος στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 3.5 Οι κατηγορίες των αποβλήτων είναι οι παρακάτω: ΕΚΑ * λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού ΕΚΑ * ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού ΕΚΑ * ιλύς από την εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα σύµφωνη µε τις ακόλουθες νοµοθετικές διατάξεις: Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Για την

5 προστασία του περιβάλλοντος». ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β / ) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991». ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθµ /725 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ (ΦΕΚ 383/ Β) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». Ν. 4041/2012 (ΦΕΚ 24/ Α/ ) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α. Κανονισµός ΕΚ αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β), µε την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. καθώς και όσες άλλες νοµοθετικές διατάξεις είναι σε ισχύ ή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ κατά την εκτέλεση των εργασιών. Κατά την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων θα κατατίθενται στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα από το νόµο παραστατικά. Επιπροσθέτως, κατά το χρονικό διάστηµα που θα λάβουν χώρα όλες οι εργασίες διαχείρισης στις εγκαταστάσεις, θα πρέπει να παρίσταται και να επιβλέπει τη διαδικασία υπεύθυνος µηχανικός ή τεχνικός του αναδόχου έτσι ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε πρόβληµα ή απροβλεψία. 3.6 Όσον αφορά στην κατηγορία Β, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι δεξαµενές είναι πιθανό κατά την έναρξη των συντηρήσεων να έχουν µεγάλη ποσότητα λάσπης και είναι επιθυµητό να επικοινωνήσουν µε τον Προϊστάµενο του ΣΜΑ στο τηλ προκειµένου να επισκεφτούν και να δουν τους χώρους των δεξαµενών. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Π. Βοΐδης Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ µονάδας Βιολογικού Καθαρισµού ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Υγρών Αποβλήτων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ (ΣΜΑ) του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες : Ι.Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Συντήρηση-επισκευές της µονάδας του Βιολογικού Καθαρισµού υγρών αποβλήτων του ΣΜΑ Συνολικό Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα Τιµή µον. ποσό 1 Ανάλυση υγρών αποβλήτων (BOD, COD, SS, T N, HC) , ,00 2 Μηνιαία ανάλυση ελαιοδιαχωριστών (HC) 24 50, ,00 3 Μηνιαία συντήρηση Βιολογικού Καθαρισµού Σ.Μ.Α , ,00 4 Τ ριµηνιαία συντήρηση Βιολογικού Καθαρισµού Σ.Μ.Α , ,00 Τριµηνιαία συντήρηση και καθαρισµός αντλιών 5 επεξεργασµένων λυµάτων 8 150, ,00 6 Ετήσια συντήρηση Βιολογικού Καθαρισµού Σ.Μ.Α , ,00 Μηνιαία αφυδάτωση και αποµάκρυνση αφυδατωµένης 7 λυµατολάσπης (σακκόφιλτρα) , ,00 8 Αποκατάσταση διαχυτικών αερισµού (φυσητήρων) , ,00 Αντικατάσταση υλικών πινάκων αυτοµατισµού(ρελέ, 9 αυτοµατισµοί κλπ) , ,00 10 Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας 4 800, ,00 11 Βιντεοσκόπηση (Επιθεώρηση, Κατόπτευση) (µέτρα) , ,00 Αποκατάσταση βλαβών αγωγών µε χρήση ροµποτικού 12 µηχανισµού (χωρίς εκσκαφή) 8 460, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Καθαρισµός δεξαµενών πλυντηρίου και Βιολογικού, ιάθεση αποβλήτων του ΣΜΑ Συνολικό Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα Τιµή µον. ποσό 1 Καθαρισµός δεξαµενών λάσπης πλυντηρίου , ,00 2 Καθαρισµός δεξαµενών ελαιοδιαχωριστών , ,00 3 Καθαρισµός δεξαµενής εξισορρόπησης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 8.841,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,20 Συνολικό Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα Τιµή µον. ποσό ιάθεση λάσπης διαχωριστή ελαίου/νερού 4 (ΕΚΑ *) κιλά , ,00 5 ιάθεση ιλύς (ΕΚΑ *) τόνοι , ,00 ιάθεση ελαιώδων ύδατων από διαχωριστές 6 ελαίου/νερού (ΕΚΑ *) τόνοι , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σύνολο Κατηγοριών Α+Β = ,20 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Π. Βοΐδης Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ για το έτος 2014

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ για το έτος 2014 Τ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γιάννης Καψουλάκης Φ.2.37 213-20.58.017 T331-T-2014-Σ0734 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα