Κ.Α.: , , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Α.: , , ,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π129/2016 ΠΡΟΫΠ. : ,31 με το Φ. Π. Α. Κ.Α.: , , ,

2 Σελίδα 2 από 45-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3 σφραγίδων και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Tο Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά Euro και τριάντα ένα λεπτά (67.677,31 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 24 %.

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Α.Τ. 1η Ομάδα ειδών: Γραφική ύλη Σελίδα 3 από 45-3 Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας ( ) Ενδεικτική Συνολική Τιμή ( ) Α : Γραφική ύλη λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 1 Μαύρο μαρκαδοράκι ανεξίτηλο μεγέθους small 1 τεμ. 5 1,10 5,50 2 Μηχανικό μολύβι με μύτη πάχους 0,5 mm και ενσωματωμένη γόμα στο 2 τεμ ,80 96,00 καπάκι (για σχολική χρήση) 3 Μηχανικό μολύβι σχεδίου με μύτη πάχους 0,5 mm 3 τεμ. 30 2,00 60,00 4 Μηχανικό μολύβι σχεδίου με μύτη πάχους 0,7 mm 4 τεμ. 30 2,00 60,00 5 Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,5 mm σε συσκευασία των 12 5 συσκευασία 50 0,70 35,00 6 Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,7 mm σε συσκευασία των 12 6 συσκευασία 50 0,70 35,00 7 Μολύβια με μύτη Β χωρίς γόμα 7 τεμ ,30 120, Μπλε στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic Κόκκινο στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic Μαύρο στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 8 τεμ ,15 480,00 9 τεμ ,15 30,00 10 τεμ ,15 30,00 11 Μπλε στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη 11 τεμ ,30 90, Κόκκινο στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη Μαύρο στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη Στυλό με ενσωματωμένη βάση και ελατήριο Μπλέ μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου Μ (Medium) Μαύροι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου Μ (Medium) Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με μύτη τύπου B (BROAD) Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με μύτη τύπου B (BROAD) 12 τεμ ,30 36,00 13 τεμ ,30 36,00 14 τεμ. 20 5,60 112,00 15 τεμ. 50 0,70 35,00 16 τεμ. 60 0,70 42,00 17 τεμ. 60 1,20 72,00 18 τεμ. 40 1,20 48,00 19 τεμ. 40 1,20 48,00 20 τεμ. 60 1,20 72,00 21 τεμ. 30 1,20 36,00

4 22 23 Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με μύτη τύπου B (BROAD) Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 22 τεμ. 20 1,20 24,00 23 τεμ. 80 0,50 40,00 24 Κίτρινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 24 τεμ. 80 0,50 40, Γαλαζιοι οι μαρκαδόροι υπογράμμισης Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 28 mm (Νο 3) σε συσκευασία των 100 Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 45 mm (Νο 5) σε συσκευασία των 100 Πλατιά λάστιχα ελάχιστης διαμέτρου 150 mm συνολικού καθαρού βάρους 1 κιλού Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε μπλοκ των 100 Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 mm x 40 mm, σε μπλοκ των 100 Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής χρήσης εκτυπώσιμες Α4 διάφορων διαστάσεων, σε συσκευασίες των 100 φύλλων Ετικέτα χάρτινη σε ρολό (transfer) βάρους 200gr, διαστάσεων 98 Χ 72mm, Α όψη : δύο (2) χρώματα, Β όψη : ένα (1) χρώμα, συμπεριλαμβανομένου του Φιλμ και της μελανοταινίας (ribbon), σε συσκευασία (ρολό) των Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων 25 τεμ. 30 0,50 15,00 26 συσκευασία 200 0,40 80,00 27 συσκευασία 100 0,80 80,00 28 κιλό 4 6,40 25,60 29 μπλοκ 300 0,35 105,00 30 μπλοκ 200 0,25 50,00 31 συσκευασία 30 6,00 180,00 32 συσκευασία 5 67,00 335,00 33 τεμ ,00 250,00 34 τεμ ,00 520,00 Σελίδα 4 από 45-4

5 Επιτραπέζια συρραπτική μηχανή χειρός μεταλλικής κατασκευής βαρέως τύπου που λειτουργεί με σύρματα σχήματος Π Νο 23/6-23/20, με δυνατότητα συρραφής έως και 240 φύλλων Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Σύρματα τύπου 23/8, για συρραφή 50 φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 Σύρματα τύπου 23/12, για συρραφή 90 φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 Σύρματα τύπου 23/17, για συρραφή 120 φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 Σύρματα τύπου 23/20, για συρραφή 120 φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήματος τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρματα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 Γόμες για μελάνι (μπλε πλευρά) και μολύβι (κόκκινη πλευρά), διαστάσεων περίπου 20 mm x 50 mm Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 mm Μεταλλικές ξύστρες μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 4/32, δηλαδή με ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, δηλαδή με ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 35 τεμ. 1 42,00 42,00 36 συσκευασία 20 3,70 74,00 37 συσκευασία 10 3,50 35,00 38 συσκευασία 5 1,40 7,00 39 συσκευασία 5 1,70 8,50 40 συσκευασία 5 2,10 10,50 41 συσκευασία 5 4,20 21,00 42 τεμ. 10 2,50 25,00 43 τεμ. 50 0,40 20,00 44 τεμ. 50 0,50 25,00 45 τεμ. 30 0,65 19,50 46 τεμ. 50 1,30 65,00 47 τεμ ,40 490,00 Σελίδα 5 από 45-5

6 Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, δηλαδή με ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm και δυνατότητα αλλαγής ετικέτας διαφόρων χρωμάτων Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους περίπου 14 cm για να προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο μόνο σε κόκκινο, πράσινο και μπλε σκούρο χρώμα Ντοσιέ με ζελατίνες Α4 10 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 100 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 60 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 20 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές μόνο από την επάνω πλευρά (Π), ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) Χρωματιστά πλαστικά διαχωριστικά Α4 των 10 θεμάτων με χώρο στο εξώφυλλο για αναγραφή περιεχομένων, σε συσκευασίες των 10 φύλλων Μεταλλικό ταμπόν διαστάσεων 8 cm x 12 cm περίπου (Νο 2) Διορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και μήκους τουλάχιστον 6 m Διορθωτικό υγρό χωρητικότητας 20 ml Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού χωρητικότητας 20 ml Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 20 ml Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 8,2 γρ. 48 τεμ ,70 170,00 49 τεμ ,18 54,00 50 τεμ. 5 1,00 5,00 51 τεμ. 20 3,70 74,00 52 τεμ. 20 2,30 46,00 53 τεμ. 20 1,20 24,00 54 συσκευασία 100 2,60 260,00 55 τεμ. 50 0,10 5,00 56 συσκευασία 10 1,00 10,00 57 τεμ. 20 1,00 20,00 58 τεμ ,45 174,00 59 τεμ ,00 100,00 60 τεμ. 50 1,50 75,00 61 τεμ. 50 1,00 50,00 62 τεμ. 50 1,00 50,00 Σελίδα 6 από 45-6

7 Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο, διαστάσεων 25 cm x 35 cm Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώματος γκρι) Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι χωρίς πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώματος ροζ και γαλάζιου) Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι με κορδόνια φακαρόλας, λινόδετο στη ράχη, διαστάσεων 25 cm x 35 cm Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 cm x 35 cm, κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με λάστιχο και ράχη τουλάχιστον 12 cm Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με ράχη τουλάχιστον 10 cm Φάκελοι κίτρινοι kraft με κυψέλες διαστάσεων 16 cmχ 18 cm Φάκελοι κίτρινοι kraft με κυψέλες διαστάσεων 24cm X 34 cm Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 10 φύλλων Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 χαρτιών Κύβος σημειώσεων (βάση) από πλαστικό, με ειδικές θήκες για μολύβια γόμες κλπ Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων 33 m x 15 mm σε συσκευασίες των τεμ ,60 450,00 64 τεμ ,20 600,00 65 τεμ ,15 15,00 66 τεμ ,90 675,00 67 τεμ. 40 2,40 96,00 68 τεμ. 40 4,20 168,00 69 τεμ. 10 0,30 3,00 70 τεμ. 10 0,40 4,00 71 τεμ. 10 4,00 40,00 72 συσκευασία 100 1,30 130,00 73 τεμ. 20 1,50 30,00 74 συσκευασία 25 5,20 130,00 75 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm 75 τεμ. 50 1,90 95, Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα μήκους περίπου 8 cm Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm 76 τεμ. 50 0,80 40,00 77 τεμ. 40 2,70 108,00 Σελίδα 7 από 45-7

8 Μικρά πλαστικά καρτελάκια για κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm x 55 mm με κρίκο διαμέτρου περίπου 20 mm, στα οποία μπορεί να προσαρμοστεί μικρή χάρτινη ή χαρτονένια ετικέτα κάτω από πλαστικό διαφανές κάλυμμα Υπολογιστής τσέπης (Calculator) με οθόνη υγρού κρυστάλλου χωρητικότητας τουλάχιστον 10 ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης των 4 αριθμητικών πράξεων και μνήμη, διαστάσεων τουλάχιστον 10cm x 14 cm Διαφανείς χάρακες με πατούρα, μήκους 30 cm Βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων 100 φύλλων με εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, διαστάσεων 17 cm x 25 cm Βιβλίο με ριγέ φύλλα με χοντρό εξώφυλλο από χαρτόνι, 200 σελίδων διαστάσεων 25 cm x 35 cm Κυανή μελάνη σφραγίδας σε μικρό μπουκάλι χωρητικότητας τουλάχιστον 28 ml Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) διαφόρων χρωμάτων 78 τεμ ,10 10,00 79 τεμ. 10 7,00 70,00 80 τεμ ,50 50,00 81 τεμ. 10 4,00 40,00 82 τεμ. 3 15,00 45,00 83 τεμ. 60 0,60 36,00 84 τεμ. 30 3,50 105,00 85 Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων 85 τεμ. 50 0,65 32,50 86 Ημερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm 86 τεμ. 4 5,00 20,00 87 Επιτραπέζια ημερολόγια 87 τεμ ,10 154,00 88 Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων ημερολογίων 88 τεμ. 15 3,20 48,00 89 Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεμάχιο 10 1,45 14,50 90 Ευρετήριο τηλεφώνων απλό 90 τεμάχιο 5 4,06 20, Ατζέντα - ημερήσιο ημερολόγιο 2017 διαστάσεων 17 cm x 25 cm Χαρτιά μεγέθους Α4 χρώματος μπεζκίτρινου και βάρους 80 gr./m 2, κατάλληλα για βιβλιοδεσία Χαρτιά μεγέθους Α4 χρώματος μπεζκίτρινου και βάρους 160 gr./m 2, κατάλληλα για βιβλιοδεσία (κυρίως ως εξώφυλλα ή οπισθόφυλλα) Διαφάνειες μεγέθους Α4 κατάλληλες για βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) 91 τεμ. 40 3,50 140,00 92 τεμ ,04 32,00 93 τεμ ,10 30,00 94 τεμ ,12 36,00 Σελίδα 8 από 45-8

9 Σπιράλ διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Σπιράλ διαμέτρου 25 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Σπιράλ διαμέτρου 38 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Σπιράλ διαμέτρου 50 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Κρεμαστά φάκελα Α4, κίτρινου χρώματος με διαστάσεις χαρτονιού (24Χ31,5) cm και μήκος γαντζών 34,7 cm (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) & 33,5 cm (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ενδεικτικού τύπου ESSELTE 95 τεμ. 50 0,14 7,00 96 τεμ. 50 0,25 12,50 97 τεμ. 20 0,27 5,40 98 τεμ. 20 0,30 6,00 99 τεμ ,42 420,00 Σύνολο 9.200,80 Φ. Π. Α. 24 % 2.208,19 Γενικό Σύνολο Α ,99 Β : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Αθλητισμού 100 Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήματος τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρματα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 42 τεμ. 2 2,50 5, Μολύβια με μύτη Β χωρίς γόμα 7 τεμ. 20 0,30 6, Μπλε στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 8 τεμ. 50 0,15 7, Μπλε στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη 11 τεμ. 30 0,30 9, Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 mm Ντοσιέ με ζελατίνες Α4 10 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 20 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 30 θέσεων διαφόρων χρωμάτων Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 cm x 35 cm, κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με λάστιχο και ράχη τουλάχιστον 12 cm Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με ράχη τουλάχιστον 10 cm 44 τεμ. 4 0,50 2,00 50 τεμ. 5 1,00 5,00 51 τεμ. 5 1,20 6,00 52 τεμ. 3 1,50 4,50 67 τεμ. 2 2,40 4,80 68 τεμ. 2 4,20 8,40 Σελίδα 9 από 45-9

10 Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 12 mm, κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 10 φύλλων Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 12 mm, κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 65 φύλλων Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 χαρτιών Κύβος σημειώσεων (βάση) από πλαστικό, με ειδικές θήκες για μολύβια γόμες κλπ Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε μπλοκ των τεμ. 3 4,00 12, τεμ. 1 35,00 35,00 72 συσκευασία 10 1,30 13,00 73 τεμ. 2 1,50 3,00 29 μπλοκ 20 0,35 7, Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm 75 τεμ. 2 1,90 3, Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα μήκους περίπου 8 cm Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους περίπου 14 cm για να προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο μόνο σε κόκκινο, πράσινο και μπλε σκούρο χρώμα Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές μόνο από την επάνω πλευρά (Π), ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) 76 τεμ. 5 0,80 4,00 77 τεμ. 2 2,70 5,40 49 τεμ. 10 0,18 1,80 54 συσκευασία 2 2,60 5,20 55 τεμ ,10 20,00 Σελίδα 10 από 45-10

11 121 Υπολογιστής τσέπης (Calculator) με οθόνη υγρού κρυστάλλου χωρητικότητας τουλάχιστον 10 ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης των 4 79 τεμ. 1 7,00 7,00 αριθμητικών πράξεων και μνήμη, διαστάσεων τουλάχιστον 10cm x 14 cm 122 Διαφανείς χάρακες με πατούρα, μήκους 30 cm 80 τεμ. 4 0,50 2, Καρφίτσες δείκτες χρωματιστές σε συσκευασία 100 τεμ. 101 συσκευασία 4 1,50 6, Πινέζες χρωματιστές σε συσκευασία 100 τεμ. 102 συσκευασία 3 1,00 3, Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 28 mm (Νο 3) σε συσκευασία των συσκευασία 10 0,40 4, Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 45 mm (Νο 5) σε συσκευασία των συσκευασία 10 0,80 8, Μικρά πλαστικά καρτελάκια για κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm x 55 mm με κρίκο διαμέτρου περίπου 20 mm, στα οποία μπορεί να 78 τεμ ,10 30,00 προσαρμοστεί μικρή χάρτινη ή χαρτονένια ετικέτα κάτω από πλαστικό διαφανές κάλυμμα 128 Διορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και μήκους τουλάχιστον 6 m 58 τεμ. 5 1,45 7, Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού χωρητικότητας 20 ml 60 τεμ. 6 1,50 9, Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεμάχιο 15 1,45 21, Ταινίες διπλής όψης 5 μέτρων 103 τεμάχιο 20 1,90 38, Βιβλίο αποθήκης 104 τεμάχιο 5 27,00 135, Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων ημερολογίων Ημερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm Σελίδα 11 από τεμ. 2 3,20 6,40 86 τεμ. 4 5,00 20, Χαρτοταινίες συσκευασίας 5 cm 105 τεμ. 20 1,50 30, Σπιράλ διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Πίνακας Ανακοινώσεων με μεταλικό πλαίσιο 60cm x 90cm Πίνακας Ανακοινώσεων με μεταλικό πλαίσιο 90cm x1290cm Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus white πακέτο 250φ. Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus creme πακέτο 250φ. 94 τεμ ,14 14, τεμ. 5 8,00 40, τεμ. 5 10,00 50, τεμ. 8 10,00 80, τεμ. 8 10,60 84,80

12 Γ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Αθλητισμού (Εποπτικό υλικό για το Αθλητικό Κάμπ) Σελίδα 12 από Σύνολο 764,60 Φ. Π. Α. 24 % 183,50 Γενικό Σύνολο Β 948, Επιτραπέζια (για ηλικίες 6-10 ετών) 110 τεμ ,00 200, Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 8,2 γρ. Μεταλλικές ξύστρες μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας 62 τεμ. 10 1,00 10,00 45 τεμ. 10 0,65 6, Μολύβια διαφόρων χρωματων 111 τεμ. 30 0,50 15, Σετ Μαρκαδόρων ζωγραφικής 24 με στρογγυλή μήτη πάχους περίπου 5 mm 112 συσκευασία 12 5,00 60, Κανσόν 50Χ70 διάφορα χρώματα 113 τεμ. 50 0,41 20, Χαρτοταινίες κολλητικές 4 cmx 2 cm μήκους 5 m 114 τεμ. 20 1,70 34, Χαρτί μέτρου διάφορα χρώματα 115 μέτρο 10 0,26 2, Μπλοκ Ακουαρέλας 116 τεμ. 10 1,50 15, Ξυλομπογιές τύπου GIOTTO (συσκευασία 24 τεμ. ) 117 συσκευασία 10 16,30 163, Λευκός πηλός 118 κιλό 50 4,20 210, Τέμπερες μεγ.συσκ.1000ml (Κόκ.- Κίτρ.-Μπλε-Λευκό-Μαύρο-Πρασ.) Δ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Πολιτισμού 119 Τεμάχια 5 4,20 21,00 Σύνολο 757,60 Φ. Π. Α. 24 % 181,82 Γενικό Σύνολο Γ 939, Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων 85 τεμ. 6 0,90 5, Μολύβια με μύτη Β χωρίς γόμα 7 τεμ. 20 0,30 6, Μηχανικό μολύβι σχεδίου με μύτη πάχους 0,5 mm Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,5 mm σε συσκευασία των 12 Μπλε στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 3 τεμ. 6 2,00 12,00 5 συσκευασία 4 0,70 2,80 8 τεμ ,15 15,00

13 Κόκκινο στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic Μαύρο στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 9 τεμ ,15 15,00 10 τεμ ,15 15, Μπλε στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη 11 τεμ ,30 30, Κόκκινο στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη Μαύρο στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη Μπλέ μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου Μ (Medium) Μαύροι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου Μ (Medium) Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με μύτη τύπου B (BROAD) Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με μύτη τύπου B (BROAD) Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με μύτη τύπου B (BROAD) Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 12 τεμ. 50 0,30 15,00 13 τεμ. 50 0,30 15,00 15 τεμ. 15 0,70 10,50 16 τεμ. 15 0,70 10,50 17 τεμ. 15 1,20 18,00 18 τεμ. 15 1,20 18,00 19 τεμ. 15 1,20 18,00 21 τεμ. 10 1,20 12,00 22 τεμ. 10 1,20 12,00 20 τεμ. 10 1,20 12,00 23 τεμ. 20 0,50 10, Κίτρινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 24 τεμ. 20 0,50 10, Επιτραπέζια συρραπτική μηχανή χειρός μεταλλικής κατασκευής βαρέως τύπου που λειτουργεί με σύρματα σχήματος Π Νο 23/6-23/20, με δυνατότητα συρραφής έως και 240 φύλλων Σύρματα τύπου 23/8, για συρραφή 50 φύλλων, σε συσκευασίες των τεμ. 1 42,00 42,00 38 συσκευασία 2 1,40 2,80 Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 28 mm 175 (Νο 3) σε συσκευασία των συσκευασία 20 0,40 8,00 Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 45 mm 176 (Νο 5) σε συσκευασία των συσκευασία 20 0,80 16,00 Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 177 χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε μπλοκ των μπλοκ 40 0,35 14,00 Σελίδα 13 από 45-13

14 Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 mm x 40 mm, σε μπλοκ των 100 Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, δηλαδή με ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 4/32, δηλαδή με ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους περίπου 14 cm για να προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο μόνο σε κόκκινο, πράσινο και μπλε σκούρο χρώμα Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές μόνο από την επάνω πλευρά (Π), ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί 30 μπλοκ 30 0,25 7,50 45 τεμ. 35 1,40 49,00 46 τεμ. 15 1,30 19,50 49 τεμ. 20 0,18 3,60 54 τεμ. 10 2,60 26,00 55 τεμ ,10 20,00 33 τεμ. 1 10,00 10,00 34 τεμ. 3 13,00 39,00 36 συσκευασία 10 3,70 37,00 37 συσκευασία 6 3,50 21,00 Σελίδα 14 από 45-14

15 Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 8,2 γρ. Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 20 ml Χρωματιστά πλαστικά διαχωριστικά Α4 των 10 θεμάτων με χώρο στο εξώφυλλο για αναγραφή περιεχομένων, σε συσκευασίες των 10 φύλλων Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού χωρητικότητας 20 ml Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο, διαστάσεων 25 cm x 35 cm Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώματος γκρι) Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι με κορδόνια φακαρόλας, λινόδετο στη ράχη, διαστάσεων 25 cm x 35 cm Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 cm x 35 cm, κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με λάστιχο και ράχη τουλάχιστον 12 cm Σελίδα 15 από τεμ. 8 1,00 8,00 61 τεμ. 8 1,00 8,00 56 συσκευασία 10 1,00 10,00 60 τεμ. 30 1,50 45,00 63 τεμ. 80 0,60 48,00 64 τεμ. 40 0,20 8,00 66 τεμ. 20 0,90 18,00 67 τεμ. 25 2,40 60, Θήκη εγγράφων Α4 με κουμπί 120 τεμ. 10 1,00 10, Ημερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων 33 m x 15 mm σε συσκευασίες των 10 Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm 86 τεμ. 3 5,00 15,00 74 τεμ. 5 5,20 26,00 77 τεμ. 5 2,70 13, Επιτραπέζια ημερολόγια 87 τεμ. 15 1,10 16, Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 10 φύλλων Καρφάκια πίνακα με κεφαλάκι χρωματιστό για συγκράτηση εγγράφων σε πίνακα ανακοινώσεων σε συσκευασία των 20 Ταινία σήμανσης κινδύνου ριγωτή κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, δρόμων και έργων σε χρώμα κόκκινο άσπρο, μήκους 200 m και πλάτους 7 cm 71 τεμ. 5 4,00 20, συσκευασία 15 0,45 6, τεμ. 20 2,70 54,00

16 Διαφανείς χάρακες με πατούρα, μήκους 30 cm Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής χρήσης εκτυπώσιμες Α4 διάφορων διαστάσεων, σε συσκευασίες των 100 φύλλων Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 χαρτιών 80 τεμ. 2 0,50 1,00 31 συσκευασία 7 8,80 61,60 72 συσκευασία 20 1,30 26, Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεμάχιο 10 1,45 14, Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 mm 44 τεμ. 10 0,50 5, Μεταλλικές ξύστρες μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής 45 τεμ. 5 0,65 3,25 ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας 210 Πινέζες χρωματιστές σε συσκευασία 100 τεμ. 102 συσκευασία 10 1,00 10, Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm 75 τεμ. 5 1,90 9, Ταινίες διπλής όψης 5 μέτρων 103 τεμάχιο 7 1,90 13, Χαρτοταινίες συσκευασίας 5 cm 105 τεμ. 15 1,50 22, Κυανή μελάνη σφραγίδας σε μικρό μπουκάλι χωρητικότητας τουλάχιστον 28 ml Μαύρη μελάνη σφραγίδας σε μικρό μπουκάλι χωρητικότητας τουλάχιστον 28 ml Μεταλλικό ταμπόν διαστάσεων 8 cm x 12 cm περίπου (Νο 2) Ατζέντα-ημερολόγιο γραφείου 2017 (μέγεθος βιβλίου) Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων ημερολογίων Κορνίζες με κλιπ μεγέθους 40 cm x 50 cm Διαφάνειες μεγέθους Α4 κατάλληλες για βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) Διαφάνειες μεγέθους Α3 κατάλληλες για βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) 83 τεμ. 1 0,60 0, τεμ. 2 0,60 1,20 57 τεμ. 1 1,00 1, τεμ. 6 3,00 18,00 88 τεμ. 3 3,20 9, τεμ. 12 5,00 60,00 94 τεμ ,12 18, πακέτο 50 0,20 10,00 Σύνολο 1.229,40 Φ. Π. Α. 24 % 295,06 Γενικό Σύνολο Δ 1.524,46 Σελίδα 16 από 45-16

17 Ε : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Πολιτισμού (για τα επιμορφωτικά προγράμματα) Μολύβια 2Β τύπου Faber Castell 12δα Μολύβια τύπουwfasser fest(πράσινα) 4Β 12δα Μολύβια τύπουwfasser fest (Πράσινα) 8Β 12δα 127 συσκευασία 2 9,80 19, συσκευασία 6 0,82 4, συσκευασία 6 0,82 4, Μολύβια Σχεδίου ΗΒ 130 Τεμάχια 12 0,98 11, Μολύβια με μύτη Β χωρίς γόμα 7 Τεμάχια 40 0,30 12, Μπλε στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic Στυλό Κόκκινο με διαφανές στέλεχος τύπου BIC Μαύρο στυλό με διαφανές στέλεχος, τύπου Bic Καρμπόν χαρακτικής Α3 σε πακέτα 8 Πινέλα με συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο.2 Πινέλα με συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο.5 Πινέλα με συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο.9 Πινέλα με συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο.11 Πινέλα τύπου Da Vinci(Πράσινα) Νο.1 8 Τεμάχια 6 0,15 0,90 9 Τεμάχια 1 0,15 0,15 10 τεμ. 10 0,15 1, συσκευασία 2 5,00 10, Τεμάχια 3 2,95 8, Τεμάχια 3 2,95 8, Τεμάχια 3 3,70 11, Τεμάχια 3 4,40 13, Τεμάχια 3 1,10 3, Πινέλα τύπου Da Vinci(Πράσινα)Νο Τεμάχια 3 1,65 4, Πινέλα τύπουda Vinci(Πράσινα) Νο Τεμάχια 3 1,65 4, Πινέλα τύπου Da Vinci(Πράσινα) Νο Τεμάχια 3 1,65 4, Πινέλα Πλακέ 4 ιντζών συνθετικά 140 Τεμάχια 2 3,30 6, Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο.1 Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο.4 Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο.6 Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο.8 Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο Τεμάχια 2 2,10 4, Τεμάχια 2 2,10 4, Τεμάχια 2 2,10 4, Τεμάχια 2 3,30 6, Τεμάχια 2 3,30 6, Πινέλα λεπτά ζωγραφικής πλακέ Νο2 146 Τεμάχια 5 0,40 2, Πινέλα λεπτά ζωγραφικής πλακέ Νο6 147 Τεμάχια 5 0,60 3,00 Σελίδα 17 από 45-17

18 247 Πινέλα λεπτά ζωγραφικής πλακέ Νο8 148 Τεμάχια 248 Πινέλα λεπτά ζωγραφικής πλακέ Νο Τεμάχια 249 Πινέλα στρογγυλά Νο2 150 Τεμάχια 250 Πινέλα στρογγυλά Νο5 151 Τεμάχια 251 Πινέλα στρογγυλά Νο9 152 Τεμάχια 252 Πινέλα στρογγυλά Νο Τεμάχια 5 0,70 5 0,90 5 0,60 5 0,80 5 1,30 5 1, Spray Σατινέ Διάφανο 154 Τεμάχια 1 8,50 8, Χρυσόσκονη διάφορα χρώματα σε συσκευασία των 6 χρωμάτων 6 Χ 13,3 gr 3,50 4,50 3,00 4,00 6,50 9, Τεμάχια 5 1,60 8, Δοχεία μεταλικά για πλύσιμο πινέλων 156 Τεμάχια 5 3,50 17, Πινελοθήκη καβαλέτο 157 Τεμάχια 1 31,00 31, καβαλέτο ζωγραφικής δαπέδου (60 x 150/200) Επιτραπέζια καβαλέτα ζωγραφικής (40 x 60/80) 158 Τεμάχια 2 70,00 140, Τεμάχια 2 20,00 40, Ακρυλικά χρώματα 75 ml. 160 Σειρά 1 3,50 3, Σπάγγος βαμβακερός 120 m 161 Τεμάχια 2 2,00 4, Σπάτουλες 162 Τεμάχια 2 3,50 7, Χαρτί Canson(30 x 40) Λευκό για σχέδιο Χαρτί Canson( 70 x 100) διάφορα χρώματα 163 Τεμάχια 100 0,20 20, Τεμάχια 150 0,41 61, Χαρτόνι κουσέ ντούπλεξ 70 x Τεμάχια 50 0,50 25, Χαρτί αφής 50 x 70 μεταξόχαρτο διαγορα χρώματα 165 Τεμάχια 30 0,20 6, Χαρτιά κανσόν λευκά 24Χ Τεμάχια 50 0,18 9, Χαρτιά κανσόν λευκά 50Χ Τεμάχια 50 0,35 17, Χαρτί γκοφρέ 25 x 60 σε διάφορα χρώματα 168 Τεμάχια 40 0,30 12, Χαρτί γλασέ σε διάφορα χρώματα 169 Τεμάχια 50 0,25 12, Χαρτί μέτρου λευκό σε ρολό 170 μέτρο 100 0,50 50, Χαρτί περιτυλίγματος διάφορα χρώματα και σχέδια 70 cm x 100 cm Έγχρωμο χαρτί Α4 80 γρ. Rainbow 5 χρωμάτων 171 Τεμάχια 20 0,50 10, πακέτα 5 4,50 22,50 Σελίδα 18 από 45-18

19 Τέμπερες μεγ.συσκ.1000ml(κόκ.- Κίτρ.-Μπλε-Λευκό- ματζένταπράσινο) Ακρυλικά μεγ.συσκ.500ml(κόκ.- Κίτρ.-Μπλε-Λευκ.-Μαύρ) Λαδοπαστέλ τύπου talens 24 χρώματα Σελίδα 19 από Τεμάχια 6 4,20 25, Τεμάχια 5 12,65 63, κουτιά 6 4,50 27, Γόμα δίχρωμη κόκκινο - μπλέ 175 Τεμάχια 5 0,40 2, Γόμες για Κάρβουνο 176 Τεμάχια 2 1,50 3, Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 mm Ξύστρα μεταλλικές μίας τρύπας,κατάλληλες για όλα τα κλασσικάπάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας σε κουτάκι με δύο ανταλλακτικά λάμας Χαρτοταινίες κολλητικές 3 cm μήκους 5m Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα μήκους περίπου 8 cm Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 10 φύλλων Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων 33 m x 15 mm σε συσκευασίες των τεμ. 8 0,50 4,00 45 Τεμάχια 5 0,65 3, Τεμάχια 4 1,70 6,80 34 τεμ. 1 13,00 13,00 33 τεμ. 1 10,00 10,00 33 συσκευασία 2 3,50 7,00 34 συσκευασία 4 3,70 14,80 76 τεμ. 3 0,80 2,40 71 τεμ. 1 4,00 4,00 74 συσκευασία 2 5,20 10,40

20 Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 8,2 γρ. Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 20 ml Ξυλόκολλα κρυσταλιζέ ταχείας πήξεως 0,5 lt Κόλλα ρευστή τύπου UHU GLUE VARNISH ΠΑΖΛ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 150 ml Μανταλάκια ξύλινα χρωματιστά σε συσκευασία 20 2,5 cm Σύρμα πίπας σε συσκευασία cm 61 τεμ. 10 1,00 10,00 62 τεμ. 5 1,00 5, τεμ. 4 3,00 12, τεμ. 3 4,50 13, συσκευασία 4 2,00 8, συσκευασία 5 0,50 2, Αυγοθήκες Μεγάλες 182 τεμ. 4 0,80 3, Νερομπογιές τύπου GIOTTO 12 χρώματα με πινέλο Ξυλομπογιές υδατοδιαλυτές τύπου FABER 24 χρώματα Σετ Μαρκαδόρων ζωγραφικής 24 με στρογγυλή μήτη πάχους περίπου 5 mm Μαρκαδόροι ζωγραφικής λεπτοί 24 χρώματα ΣΤ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 183 τεμ. 5 0,60 3, κουτιά 5 4,50 22, συσκευασία 5 5,00 25, συσκευασία 5 4,50 22,50 Σύνολο 1.023,10 Φ. Π. Α. 24 % 245,54 Γενικό Σύνολο Ε 1.268, CD 700MB 50 τεμ. cake 186 τεμάχιο 8 10,00 80, Ανταλλακτικά μελάνια για στυλό τύπου Pilot διάφορα χρώματα Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής χρήσης εκτυπώσιμες Α4 διάφορων διαστάσεων, σε συσκευασίες των 100 φύλλων Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 χαρτιών Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήματος τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρματα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 187 τεμάχιο 50 1,00 50,00 31 συσκευασία 3 8,80 26,40 72 συσκευασία 35 1,30 45,50 42 τεμ. 2 2,50 5, Αυτοκόλλητα γατζάκια 188 τεμάχιο 68 1,00 68, Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες 50X20 mm σετ 4 χρωμ. 50 τεμ. 189 πακέτο 3 2,00 6,00 Σελίδα 20 από 45-20

21 Κύβος σημειώσεων (βάση) από πλαστικό, με ειδικές θήκες για μολύβια γόμες κλπ Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 mm Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές μόνο από την επάνω πλευρά (Π), ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) Διάφανο αυτοκόλλητο ρολό (10 μέτρα) Χρωματιστά πλαστικά διαχωριστικά Α4 των 10 θεμάτων με χώρο στο εξώφυλλο για αναγραφή περιεχομένων, σε συσκευασίες των 10 φύλλων Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού χωρητικότητας 20 ml Διορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και μήκους τουλάχιστον 6 m Διαφάνειες μεγέθους Α4 κατάλληλες για βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας Α4 χάρτινο (100 τεμ.) 250 gr Σελίδα 21 από τεμ. 3 1,50 4,50 77 τεμ. 2 2,70 5,40 44 τεμ. 30 0,50 15,00 54 συσκευασία 30 2,60 78,00 55 τεμ ,10 10, ρολό 15 5,00 75,00 56 συσκευασία 7 1,00 7,00 60 τεμ. 15 1,50 22,50 58 τεμ. 20 1,45 29,00 94 τεμ ,12 30, συσκευασία 3 6,50 19, Θήκες χάρτινες για CD 100 τεμ. 192 τεμάχιο 4 2,00 8, Καρμπόν φύλλο Α4 193 φύλλα 48 0,20 9, Καρφίτσες 194 πακέτο 3 1,10 3, Καρφίτσες δείκτες χρωματιστές σε συσκευασία 100 τεμ. Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 4/32, δηλαδή με ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, δηλαδή με ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 101 συσκευασία 18 1,50 27,00 46 τεμ. 7 1,30 9,10 47 τεμ. 11 1,40 15, Κουτί με λάστιχο 12 εκ. 195 τεμάχιο 9 3,00 27,00

22 324 Κουτί με λάστιχο 3 εκ. 196 τεμάχιο 7 2,20 15, Κουτί με λάστιχο 5 εκ. 197 τεμάχιο 10 2,50 25, Κλασέρ με κρίκους 198 τεμάχιο 10 1,95 19, Κλιπ 19 χιλ. πακέτο 12 τεμ. 199 πακέτο 1 0,70 0, Κλιπ 25χιλ. πακέτο 12 τεμ. 200 πακέτο 1 1,20 1, Κλιπ 32 χιλ. πακέτο 12 τεμ. 201 πακέτο 2 1,40 2, Κλιπ 41 χιλ. πακέτο 12 τεμ. 202 πακέτο 1 1,90 1, Κλιπ 51 χιλ. πακέτο 12 τεμ. 203 πακέτο 1 2,80 2, Κόλλα διαφανής 1lt 204 τεμάχιο 45 5,00 225, Κόλλα λευκή 1000 ml 205 τεμάχιο 32 4,50 144, Κόλλα σιλικόνης ράβδος 30 cm 206 τεμάχιο 200 0,50 100, Κόλλα στιγμής τύπου Logo 207 τεμάχιο 35 3,50 122, Κόλλα υφάσματος 208 τεμάχιο 8 3,50 28, Κόλλες τύπου UHU 125ml 209 τεμάχιο 140 4,00 560, Κόλλες τύπου UHU 33 ml 210 τεμάχιο 240 1,60 384, Κόλλες τύπου UHU glitter διάφορα χρώματα15 gr Σελίδα 22 από τεμάχιο 90 2,10 189, Κόλλες τύπου UHU TACK 212 τεμάχιο 40 2,50 100, Κόλλες τύπου UHU στίκ 21gr 213 τεμάχιο 195 2,80 546, Κόλλες τύπου UHU στίκ 8gr 214 τεμάχιο 120 1,25 150, Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα μήκους περίπου 8 cm 76 τεμ. 8 0,80 6, Μαρκαδόροι πέρλα 215 τεμάχιο 10 4,00 40, Μαρκαδόροι πλενόμενοι χοντροί τύπου GIOTTO (πακέτο 48 τεμ. ) Μαρκαδόροι πλενόμενοι λεπτοί τύπου GIOTTO (πακέτο 96 τεμ.) Μαρκαδόροι πλενόμενοι τύπου GIOTTO (πακέτο 24 τεμ. ) 216 πακέτο 65 9,50 617, πακέτο 30 6,50 195, πακέτο 70 3,00 210, Μαρκαδόροι τύπου uni-ball 219 τεμάχιο 5 2,10 10, Μαρκαδόροι υφάσματος ( σετ 10 χρώματα ) Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι με στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 220 πακέτο 6 4,05 24,30 17 τεμ. 30 1,20 36,00

23 351 Μαρκαδόρος τύπου pilot ασημί 221 τεμ. 12 2,40 28, Μαρκαδόρος τύπου pilot χρυσός 222 τεμ. 10 2,40 24, Μαρκαδόροι υπογράμμισης 24 τεμ. 27 0,50 13, Μολύβια με γόμα 223 τεμ ,40 48, Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο, διαστάσεων 25 cm x 35 cm Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους περίπου 14 cm για να προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο μόνο σε κόκκινο, πράσινο και μπλε σκούρο χρώμα Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώματος γκρι) Μεταλλικές ξύστρες μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας 63 τεμ ,60 150,00 49 τεμ ,18 21,60 64 τεμ ,20 20,00 45 τεμ. 5 0,65 3, Ξύστρα επιτραπέζια χειρός 224 τεμάχιο 3 7,00 21, Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 10 φύλλων Πινέζες χρωματιστές σε συσκευασία 100 τεμ. 71 τεμ. 5 4,00 20, συσκευασία 6 1,00 6, Πιστολάκι σιλικόνης 60w 225 τεμάχιο 9 17,50 157, Πλαστικοποιητής γίγας Α3-Α4 (μέγιστο πάχος κάρτας 125 micron) Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων 33 m x 15 mm σε συσκευασίες των 10 Σπιράλ διαμέτρου 10 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Σπιράλ διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 226 τεμάχιο 1 70,00 70,00 74 τεμ. 22 5,20 114, συσκευασία 50 0,10 5,00 95 τεμ ,14 21, Μπλε στυλό διαρκείας με λεπτή μύτη 11 τεμ ,30 36, Στυλό τύπου faber χρυσαφί 228 τεμάχιο 5 1,40 7,00 Σελίδα 23 από 45-23

24 369 Στυλό τύπου pilot G2 0,5 229 τεμάχιο 100 1,50 150, Στυλό τύπου pilot vball τεμάχιο 45 1,60 72, Στυλό τύπου pilot χρυσός-ασημί 231 τεμάχιο 6 1,50 9, Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 28 mm (Νο 3) σε συσκευασία των 100 Συνδετήρες μεταλλικοί 78 mm. σε συσκευασία των 100 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 4 σε συσκευασία των 100 Συνδετήρες ελάχιστου μήκους 45 mm (Νο 5) σε συσκευασία των 100 Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε κουτί Σύρματα συρραπτικού τοίχου για τοσυραπτικό τοίχου που θα προσφερθεί Συρραπτικό τοίχου για διχάλα 6-14 mm Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων Συρραπτικά χειρός μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας που λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων Σελίδα 24 από συσκευασία 28 0,40 11, συσκευασία 5 1,10 5, συσκευασία 10 0,50 5,00 27 συσκευασία 12 0,80 9,60 36 συσκευασία 3 3,70 11,10 37 συσκευασία 5 3,50 17, τεμάχιο 5 5,00 25, τεμάχιο 2 20,00 40,00 33 τεμ. 9 10,00 90,00 34 τεμ. 5 13,00 65, Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεμάχιο 35 1,45 50, Ταινίες διπλής όψης 5 μέτρων 103 τεμάχιο 30 1,90 57, Φακαρόλες ράχη 8 εκ. 236 τεμάχιο 8 1,30 10, Φάκελος αλληλογραφίας Α4 237 τεμάχιο 120 0,10 12, Φάκελος αλληλογραφίας Α5 238 τεμάχιο 120 0,07 8, Φάκελος αλληλογραφίας μικρός 239 τεμάχιο 125 0,03 3,75

25 Φύλλα πλαστικοποίησης Α4 125 micron 100 τεμ. Φύλλα πλαστικοποίησης Α3 125 micron 100 τεμ. 240 πακέτο 12 14,00 168, πακέτο 4 20,00 80, Χάρακας 40 εκ 242 τεμάχιο 3 0,80 2, Χάρακας 50 εκ 243 τεμάχιο 1 1,00 1, Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 mm x 40 mm, σε μπλοκ των 100 Χαρτάκια τύπου Post it 75Χ125mm 50 φύλλα Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε μπλοκ των μπλοκ 13 0,25 3, τεμάχιο 6 0,90 5,40 29 μπλοκ 15 0,35 5, Χαρτοκόπτης γραφείου 245 τεμάχιο 1 1,50 1, Χαρτοταινίες 2 εκ 246 τεμάχιο 45 1,05 47, Χαρτοταινίες 4 εκ 247 τεμάχιο 45 1,90 85, Χαρτοταινίες χρωματιστές 248 τεμάχιο 10 2,00 20, Ψαλίδι ζικ ζακ 249 τεμάχιο 8 3,00 24, Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm 75 τεμ. 6 1,90 11, Ψαλίδια γραφείου 21εκ 250 τεμάχιο 2 1,90 3, Ψαλίδια παιδικά μικρά 251 τεμάχιο 20 1,00 20, Βιβλίο διδαχθείσης ύλης 252 τεμάχιο 27 2,99 80, Βιβλίο ελέγχου σισιτούντων 253 τεμάχιο 3 15,99 47, Βιβλίο ημερήσιας λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Βιβλίο με 100 φύλλα και εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, διαστάσεων 21 cm x 30 cm (Παρουσίας Προσωπικού) Βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων 100 φύλλων με εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, διαστάσεων 17 cm x 25 cm Βιβλίο υλικού-αποθήκης (200 φύλλων) Βιβλίο υλικού-αποθήκης (100 φύλλων) 254 τεμάχιο 4 2,99 11, τεμ. 5 6,00 30,00 81 τεμ. 3 4,00 12, τεμάχιο 5 35,00 175, τεμάχιο 2 26,00 52, Δελτία εισαγωγής υλικού 258 τεμάχιο 120 5,04 604,80 Σελίδα 25 από 45-25

26 411 Δελτία εξαγωγής υλικού 259 τεμάχιο 100 5,04 504, Ημερολόγιο 9,5 cm x 7 cm 12φυλλο 260 τεμ ,20 120, Ημερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm 86 τεμ. 6 5,00 30, Ευρετήριο τηλεφώνων απλό 90 τεμάχιο 2 4,06 8, Ευρετήριο τηλεφώνων τετράδιο 50 φύλλων 261 τεμάχιο 1 1,38 1, Επιτραπέζια ημερολόγια 87 τεμ. 19 1,10 20, Ημερολόγιο φύλλο/ημέρα σπιράλ μεγάλο 262 τεμάχιο 20 6,50 130, Κόλλες αναφοράς (πακέτο 10 φυλ.) 263 πακέτο 2 0,50 1, Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων 85 τεμ. 6 0,90 5, Μπλόκ σημειώσεων Α5 ριγέ 50 φ. 264 τεμάχιο 1 1,00 1, Μπλόκ σημειώσεων με κλιπ Α4 265 τεμάχιο 5 4,00 20, Χαρτί Α4 χρωματιστό έντονο (πακέτο 500 φ.) Χαρτί Α4 χρωματιστό παλ (πακέτο 500 φ.) 266 πακέτο 32 8,10 259, πακέτο 20 8,10 162,00 Ζ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών (εποπτικό υλικό) 424 Αμμος διακοσμητική ( σετ 4 χρώματα) Σύνολο 8.610,16 Φ. Π. Α. 24 % 2.066,44 Γενικό Σύνολο ΣΤ , τεμάχιο 20 5,00 100, Αβγά φελιζόλ 8εκ. (σετ 3 τεμ.) 269 σετ 80 1,10 88, Ανάγλυφο διάφορα σχέδια (καρδιές, τριαντάφυλλο κλπ σετ 10 τεμ., Α4) 270 σετ 8 4,50 36, Αστέρια φελιζόλ (σετ 5 τεμ.) 271 σετ 62 1,10 68, Αστερίας (σετ 100) 272 σετ 7 6,50 45, Ατλακόλ 1lt 273 τεμάχιο 62 5,00 310, Αυτοκόλλητα 3D 274 τεμάχιο 10 1,00 10, Αυτοκόλλητα διάφορα σχέδια 275 σετ 33 1,00 33, Αφρώδεις πεταλούδες ( σετ 100 τεμ.) 276 σετ 7 2,64 18, Αφρώδη διακοσμητικά (καρδιές, έλατα, αστέρια κλπ σετ 40 τεμ. ) 277 σετ 24 2,60 62,40 Σελίδα 26 από 45-26

27 434 Βερνίκι πηλού 278 τεμάχιο 10 3,50 35, Γαντόκουκλες διάφορες φιγούρες ανθρώπων - ζώων (13X10X8 εκ.) 279 τεμάχιο 10 4,00 40, Γιρλάντα αποκριάτικη 12 m 280 τεμάχιο 82 1,20 98, Δακτυλομπογιές 1 λίτρο 281 τεμάχιο 72 6,00 432, Διπλόκαρφα 282 τεμάχιο 84 0,80 67, Δίχτυ ρολλό διάφορα χρώματα 283 τεμάχιο 14 3,72 52, Ζελατίνες περιτυλίγματος διάφορα χρώματα 70Χ τεμάχιο 174 0,40 69, Καβαλέτο ξύλινο 285 τεμάχιο 3 20,00 60, Καλούπια φόρμες με πλάστη 286 σετ 17 1,50 25, Κανσόν 70Χ100 διάφορα χρώματα 220 gr 287 τεμάχιο 920 0,75 690, Κανσόν 50Χ70 διάφορα χρώματα 288 τεμάχιο ,41 574, Κανσόν Α4 220 gr (σετ 100 φύλλα) μονόχρωμα Κανσόν Α4 220 gr χρωματιστά (πακέτο 100 φύλλων) 289 σετ 48 9,00 432, πακέτο 45 10,00 450, Κανσόν μπλόκ 22Χ33 10 χρώματα 291 τεμάχιο 46 1,25 57, Καρδιές πέρλες 292 πακέτο 18 3,00 54, Καρδιές φελιζόλ 40 χιλ. ( σετ 9 τεμ.) 293 σετ 24 1,20 28, Κηρομπογιές τύπου GIOTTO (σετ 24 τεμ) 294 τεμάχιο 70 4,00 280, Κομφετί σακουλάκι 30 gr 295 τεμάχιο 6 0,25 1, Κορδέλα ιριζέ διάφορα χρώματα 1,5mmΧ50m Κορδέλα καρώ διάφορα χρώματα 1,5mmΧ50m 296 τεμάχιο 50 4,50 225, τεμάχιο 82 4,61 378, Κορδέλα σατέν διάφορα χρώματα 1εκ 298 τεμάχιο 85 1,95 165, Κορδόνι δέρμα διάφορα χρώματα 1mmX1m Κορδόνι ποντικοουρά διάφορα χρώματα 2mmX50m Κορδόνι τρίκλωνο φυσικό, χρωματιστό 4mmX50m 299 τεμάχιο 24 2,50 60, τεμάχιο 32 4,50 144, τεμάχιο 17 5,50 93, Κορδόνι χρυσό - ασημί 2mmX50m 302 τεμάχιο 48 4,00 192, Κουδουνάκια διάφορα χρώματα 303 πακέτο 110 1,58 173, Κουμπιά χειροτεχνίας (σετ 10 τεμ.) 304 σετ 91 1,20 109,20 Σελίδα 27 από 45-27

28 461 Κουτάλες ξύλινες 305 τεμάχιο 550 1,00 550, Κοχύλια πλαστικά ( πακέτο 250 γρ ) 306 πακέτο 4 7,50 30, Κοχύλια φυσικά (πακέτο 1 κιλό ) 307 πακέτο 3 10,00 30, Λαδοπαστέλ τύπου GIOTTO (σετ 12 τεμ) Σελίδα 28 από πακέτο 17 2,50 42, Λινάτσα διάφορα χρώματα 1,30Χ1, τεμάχιο 48 5,69 273, Μαλλί 90 γρ. 310 τεμάχιο 26 1,50 39, Μανταλάκια μισά ( σετ 200 τεμ.) 311 σετ 9 8,00 72, Μανταλάκια φυσικό χρώμα ξύλινα (σετ 10 τεμ) Μανταλάκια χρωματιστά μικρά ( σετ 10 τεμ) Ματάκια με βλεφαρίδες έγχρωμα ( σετ 20 τεμ. ) 312 σετ 75 2,00 150, σετ 35 1,60 56, σετ 4 1,30 5, Ματάκια μεγάλα ( σετ 50 τεμ. ) 315 σετ 75 2,00 150, Ματάκια μεσαία ( σετ 50 τεμ.) 316 σετ 90 1,01 90, Μεταξόχαρτο σετ 10 τεμ. 317 τεμάχιο 7 1,70 11, Μπάλες φελιζόλ 10 εκ. 318 τεμάχιο 210 0,65 136, Μπάλες φελιζόλ 8 εκ. 319 τεμάχιο 270 0,50 135, Μπαλόνια κατασκευών (σετ 50 τεμ.) 320 τεμάχιο 18 1,50 27, Μπαλόνια μεταλιζέ (σετ 12 τεμ.) 321 τεμάχιο 28 1,20 33, Μπαλόνια συνήθη (σετ 24 τεμ.) 322 τεμάχιο 53 1,60 84, Μπλόκ ακουαρέλας 25Χ τεμάχιο 7 2,00 14, Μπλόκ γλασέ 324 τεμάχιο 63 1,20 75, Ξυλάκια ( σετ 50 τεμ. ) 325 σετ 55 1,50 82, Ξύλινα κομμάτια δέντρου 326 τεμάχιο 25 2,50 62, Ξυλομπογιές τύπου GIOTTO χονδρές (πακέτο 24 τεμ. ) 327 πακέτο , , Παγιέτες καρδιές 14mm 328 πακέτο 2 2,50 5, Πάνινη θήκη τοίχου 329 τεμάχιο 3 2,50 7, Πασχαλίτσες ξύλινες διακοσμητικές (σετ 144 τεμ.) 330 σετ 16 7,00 112, Πέρλες λουλούδια 331 τεμάχιο 19 2,00 38, Πηλός λευκός 500 gr τύπου DAS 332 τεμάχιο 85 2,30 195,50

29 489 Πηλός κεραμικός χρωματιστός 500 gr τύπου DAS Σελίδα 29 από τεμάχιο 60 2,50 150, Πιάτα χάρτινα 334 τεμάχιο ,20 320, Πίνακες φελλού 40Χ τεμάχιο 11 4,00 44, Πινέλα (σετ 12 τεμ) 336 σετ 10 2,95 29, Πινέλα Νο τεμάχιο 140 0,80 112, Πινέλα Νο τεμάχιο 100 0,45 45, Πλαστελίνη σόγιας (κουτί 11 χρώματα) Πλαστελίνη τύπου RECORD (κουτί 11 χρώματα) Πλαστικά καλούπια γύψου, πηλού διάφορα σχέδια 6Χ4 εκ. 339 τεμάχιο 46 1,92 88, πακέτο 95 2,00 190, σετ 7 6,00 42, Πομ-Πομ ( σετ 100 τεμ.) 342 σετ 46 1,60 73, Ποτήρια φελιζόλ 8 εκ. 343 τεμάχιο ,10 104, Πούλιες διάφορες πακέτο 344 πακέτο 29 2,50 72, Πούλιες λουλούδια 345 πακέτο 31 1,57 48, Πούλιες πεταλούδες 346 πακέτο 30 1,57 47, Πούπουλα μεγάλα 13,5 cm (πακέτο 30 τεμ) Πούπουλα μικρά 9,5 cm (πακέτο 50 τεμ) 347 πακέτο 36 1,25 45, πακέτο 37 2,00 74, Ράβδοι Σιλικόνης 30 εκ. 349 τεμάχιο 800 0,30 240, Ριζόχαρτο ρολό 20 μ. 350 τεμάχιο 10 5,00 50, Σελοφάν χρωματιστό ρολό 25μ. 351 τεμάχιο 18 8,42 151, Σερπαντίνες ανα ρολό 100 gr 352 τεμάχιο 146 0,40 58, Σημαιάκια με σκοινί 12 cm x 16 cm 10 μ. 353 τεμάχιο 23 3,00 69, Σπρέυ χιόνι 354 τεμάχιο 12 2,50 30, Σπρέυ χρυσό - ασημί 355 τεμάχιο 22 2,50 55, Στένσιλ κορνίζες διάφορα σχέδια 356 τεμάχιο 7 7,00 49, Σύρμα κατασκευών ρολό 357 τεμάχιο 21 4,00 84, Σύρμα πίπας ( σετ 100 τεμ. ) 358 σετ 34 2,00 68, Σύρμα πίπας μεταλιζέ (σετ 50 τεμ.) 359 σετ 23 2,50 57, Σφραγίδες γεωμετρικά σχήματα ( σετ 10 τεμ.) 360 σετ 5 10,00 50,00

30 517 Σφραγίδες ζωή ( σετ 6 τεμ.) 361 σετ 3 7,00 21, Σφραγίδες οικογένεια ( σετ 10 τεμ. ) 362 σετ 4 10,00 40, Ταινίες διπλής όψης 10 μέτρα 363 τεμάχιο 80 1,50 120, Τέμπερα ακρυλική 300 ml 364 τεμάχιο 48 4,50 216, Τέμπερα μεταλιζέ 300 ml 365 τεμάχιο 76 3,70 281, Τέμπερα χρυσή 500 ml 366 τεμάχιο 17 5,50 93, Τέμπερες 1000 ml 367 τεμάχιο 215 4,20 903, Τέμπερες υφάσματος 125 ml 368 τεμάχιο 18 3,18 57, Τετράγωνες και στρογγυλές πέρλες 369 πακέτο 13 3,50 45, Τσάντα 37Χ28Χ τεμάχιο 420 0,45 189, Τσάντα σχεδίου πλαστική 55Χ75Χ5 371 τεμάχιο 3 10,60 31, Τσόχα ( σετ 10 χρώματα) 372 σετ 21 3,00 63, Τσόχα ρολό 5 μέτρων 373 τεμάχιο 12 13,00 156, Τσόχινα αστέρια, καρδιές, λουλούδια, κλπ ( σετ 60 τεμ.) Φελλός πάχους 2mm μήκους 8 m πλάτους 50 cm Φελλός πάχους 2mm σε φύλλα 60Χ90 cm Σελίδα 30 από σετ 36 2,00 72, τεμάχιο 3 18,00 54, τεμάχιο 45 2,76 124, Φιγουροκόπτες διάφορα σχέδια 377 τεμάχιο 24 2,00 48, Φτερά χρωματιστά ( σετ 100 gr ) 378 σετ 22 4,50 99, Φύλλα βελουτέ 379 τεμάχιο 11 1,25 13, Φωσφορούχο χαρτόνι 380 τεμάχιο 68 0,80 54, Χαλίκι διακοσμητικό ( πακέτο 2,5 κιλά ) 381 πακέτο 9 9,50 85, Χάντρες maxi ( σετ 100 τεμ.) 382 σετ 36 5,00 180, Χάντρες ξύλινες γίγας ( σετ 90 τεμ.) 383 σετ 32 4,12 131, Χάντρες ξύλινες περλέ ( σετ 100 τεμ. ) 384 σετ 35 4,50 157, Χαρτί βελουτέ 70Χ τεμάχιο 140 1,25 175, Χαρτί γκοφρέ πουά, ργέ 2,5 m. 386 τεμάχιο 67 1,50 100, Χαρτί γκοφρέ διάφορα χρώματα 387 τεμάχιο 670 0,35 234, Χαρτί γκοφρέ μεταλιζέ διάφορα χρώματα 388 τεμάχιο 53 2,00 106,00

Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου

Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου K. Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κοζάνη, 16 / 02/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη 501 31

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» Δ/νση : Λαγκαδά 293 Τ.Κ 56430 Σταυρούπολη Αρ. πρωτ: 1451/22-11-2017 Τμήμα : Προμηθειών Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 13/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 15878 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 106 ΧΕΝΙΑ/ 24-06-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν τους τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 196 Μαραθώνας, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 18/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5854 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 4 65403 Καβάλα Πληροφορίες: Ελισάβετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 17/07/2016 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 9681 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την 12 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29-Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Πουρνιάς Αλέξανδρος, Δ/ντής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 12-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 0-07-017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 1696 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 Κως Ταχ. Κώδικας : 800 Πληροφορίες : Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1 Καταχώρηση Αιτημάτων Π.Π.Υ.Φ.Υ. Έτος Προγραμματισμού: 2014 Ονομασία Φορέα Προγραμμ.: ΠΓΝΛ - ΓΝΛ α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Είδος Κωδικός Παρατηρητηρίου Μον.Μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 5 Απριλίου 07 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 745 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ. Κ. 40 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών Α.Μ. : 33/2015 Προυπ. 24.400,00

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» CPV:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα Τηλέφωνο: 24313-51213 Fax: 24313-51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 14:24:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΠΠΟΩΞΚ-ΑΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ, 22-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 29/06/2017 Αρ.πρωτ.2383 Θέμα : «Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων,γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεβλήθη επιτυχώς. Υπεβλήθη επιτυχώς. Σταυρούπολη 13/5/2016. Αριθ. Πρωτ: 496/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Υπεβλήθη επιτυχώς. Υπεβλήθη επιτυχώς. Σταυρούπολη 13/5/2016. Αριθ. Πρωτ: 496/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» Λαγκαδά 293, Τ.Κ. 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 662944, 642405, Fax: 2310 642404 e mail: dkesiris@pavlosmelas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαλαβανίδης ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ. Ευάγγελος

Βαλαβανίδης ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ. Ευάγγελος Ευάγγελος Βαλαβανίδης 2017-2018 ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Καλλέργη 29, Αθήνα 104 37 Τηλ.: 210 5227611-210 5222115, Fax: 210 5227244 Μετρό: στάση Μεταξουργείο Parking: Κολωνού & Μεγ. Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δήμου Φαιστού

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δήμου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 13-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 22540 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥ. Ι.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 4.932,50 Κ.Α. 10.6612.003 ΧΡΗΣΗ: 2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 /

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 5.66.0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 07/12/2011 Αρ.Πρωτ.: 81546/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος παράδοσης των προϊόντων: Το υποκατάστημα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

Τόπος παράδοσης των προϊόντων: Το υποκατάστημα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Προς κάθε ενδιαφερόμενο Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2016 Α.Π. 6044 Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/2.06.2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 278/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ. Παρακαλούμε τους γονείς των Νηπίων να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη:

ΒΙΒΛΙΑ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ. Παρακαλούμε τους γονείς των Νηπίων να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΙΑ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ Παρακαλούμε τους γονείς των Νηπίων να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη: 1. Ένα φάκελο πλαστικό με κουμπί για εργασίες Α4 με το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 2. Ένα φάκελο πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005398142 2016-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 16/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 29413 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προµήθεια Γραφικής ύλης έτους 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του ήµου. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα: 24/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. :1054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα