Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Ιλίου K. Μ. : Π56/2015 ΠΡΟΫΠ. : ,02 µε το Φ. Π. Α. Κ.Α.: , , ,

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού µεγέθους Α4 και Α3 και σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου για το έτος Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Αριθµ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335). Το Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. Tο Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. Σελίδα 2 από 33-2

3 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα Euro και είκοσι έξι λεπτά (56.490,26 ) επί πλέον Φ.Π.Α. 23 % δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο Euro και εβδοµήντα έξι λεπτά (12.992,76 ). ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Α.Τ. Μονάδα Μέτρησης 1η Οµάδα ειδών: Γραφική ύλη Α : Γραφική ύλη λοιπών Υπηρεσιών του ήµου Ιλίου 1 Μαύρο µαρκαδοράκι ανεξίτηλο µεγέθους small Μηχανικό µολύβι µε µύτη πάχους 0,5 mm 2 και ενσωµατωµένη γόµα στο καπάκι (για σχολική χρήση) 3 Μηχανικό µολύβι σχεδίου µε µύτη πάχους 0,5 mm 4 Μηχανικό µολύβι σχεδίου µε µύτη πάχους 0,7 mm 5 Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,5 mm σε συσκευασία των 12 τεµαχίων 6 Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,7 mm σε συσκευασία των 12 τεµαχίων Σελίδα 3 από 33-3 Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή Μονάδας ( ) Ενδεικτική Συνολική Τιµή ( ) 1 τεµ. 5 1,10 5,50 2 τεµ ,80 96,00 3 τεµ. 30 2,00 60,00 4 τεµ. 30 2,00 60,00 5 συσκευασία 50 0,70 35,00 6 συσκευασία 50 0,70 35,00 7 Μολύβια µε µύτη Β χωρίς γόµα 7 τεµ ,30 120,00 8 Μπλε στυλό µε διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 8 τεµ ,15 525,00 9 Κόκκινο στυλό µε διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 9 τεµ ,15 30,00 Μαύρο στυλό µε διαφανές στέλεχος, τύπου 10 Bic 10 τεµ ,15 30,00 11 Μπλε στυλό διαρκείας µε λεπτή µύτη 11 τεµ ,30 90,00 12 Κόκκινο στυλό διαρκείας µε λεπτή µύτη 12 τεµ ,30 36,00 13 Μαύρο στυλό διαρκείας µε λεπτή µύτη 13 τεµ ,30 36,00 14 Στυλό µε ενσωµατωµένη βάση και ελατήριο 14 τεµ. 30 5,60 168,00 Μπλέ µαρκαδόροι µε στρογγυλή µύτη τύπου 15 Μ (Medium) 15 τεµ. 50 0,70 35,00 Μαύροι µαρκαδόροι µε στρογγυλή µύτη 16 τύπου Μ (Medium) 16 τεµ ,70 70,00 Ανεξίτηλοι µαύροι µαρκαδόροι µε στρογγυλή 17 µύτη τύπου F (Fine) 17 τεµ ,20 144,00 Ανεξίτηλοι µπλε µαρκαδόροι µε στρογγυλή 18 µύτη τύπου F (Fine) 18 τεµ. 60 1,20 72,00 Ανεξίτηλοι κόκκινοι µαρκαδόροι µε 19 στρογγυλή µύτη τύπου F (Fine) 19 τεµ. 40 1,20 48,00 Ανεξίτηλοι µαύροι µαρκαδόροι µε µύτη 20 τύπου B (BROAD) 20 τεµ. 60 1,20 72,00

4 Ανεξίτηλοι µπλε µαρκαδόροι µε µύτη τύπου 21 B (BROAD) 21 τεµ. 40 1,20 48,00 Ανεξίτηλοι κόκκινοι µαρκαδόροι µε µύτη 22 τύπου B (BROAD) 22 τεµ. 20 1,20 24,00 23 Πορτοκαλί µαρκαδόροι υπογράµµισης 23 τεµ. 80 0,50 40,00 24 Κίτρινοι µαρκαδόροι υπογράµµισης 24 τεµ. 80 0,50 40,00 25 Γαλαζιοι οι µαρκαδόροι υπογράµµισης 25 τεµ. 30 0,50 15,00 Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 28 mm (Νο 3) συσκευασία 300 0,40 120,00 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων 27 Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 45 mm (Νο 5) σε συσκευασία των 100 τεµαχίων Σελίδα 4 από συσκευασία 100 0,80 80,00 Πλατιά λάστιχα ελάχιστης διαµέτρου mm συνολικού καθαρού βάρους 1 κιλού 28 κιλό 4 6,40 25,60 Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 29 χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 75 mm x 29 µπλοκ 400 0,35 140,00 75 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 30 χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 50 mm x 30 µπλοκ 250 0,25 62,50 40 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής χρήσης 31 εκτυπώσιµες Α4 διάφορων διαστάσεων, σε 31 συσκευασία 40 8,80 352,00 συσκευασίες των 100 φύλλων Χάρτινες ετκέτες εκτυπωτών, θερµικής µεταφοράς (transfer label), που τυπόνονται 32 µε την χρήση µελανοταινίας, διαστάσεων 32 συσκευασία 150 4,00 600,00 40Χ25 mm, σε συσκευασία (ρολό) των τεµαχίων Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που 33 λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος Π Νο τεµ ,00 300,00 (πλάτους 6 mm), µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που 34 λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος Π Νο 34 τεµ ,00 650,00 24/6 (πλάτους 12 mm), µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων Επιτραπέζια συρραπτική µηχανή χειρός µεταλλικής κατασκευής βαρέως τύπου που 35 λειτουργεί µε σύρµατα σχήµατος Π Νο 35 τεµ. 3 42,00 126,00 23/6-23/20, µε δυνατότητα συρραφής έως και 240 φύλλων Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο 36 24/6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 36 συσκευασία 20 3,70 74,00 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των συσκευασία 10 3,50 35,00 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σύρµατα τύπου 23/8, για συρραφή φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 τεµαχίων 38 συσκευασία 5 1,40 7,00 Σύρµατα τύπου 23/12, για συρραφή φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 τεµαχίων 39 συσκευασία 5 1,70 8,50

5 Σύρµατα τύπου 23/17, για συρραφή 120 φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 τεµαχίων Σύρµατα τύπου 23/20, για συρραφή 120 φύλλων, σε συσκευασίες των 1000 τεµαχίων Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήµατος τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρµατα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 Γόµες για µελάνι (µπλε πλευρά) και µολύβι (κόκκινη πλευρά), διαστάσεων περίπου 20 mm x 50 mm Λευκές γόµες για µολύβι, διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 mm Μεταλλικές ξύστρες µίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη µολυβιών, µε λάµα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι µε 2 ανταλλακτικά λάµας Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 4/32, δηλαδή µε ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, δηλαδή µε ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, δηλαδή µε ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm και δυνατότητα αλλαγής ετικέτας διαφόρων χρωµάτων Εύκαµπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, µε κατάλληλο µεταλλικό έλασµα µήκους περίπου 14 cm για να προσαρµόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. µε οπές σε απόσταση 8 cm µεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο µόνο σε κόκκινο, πράσινο και µπλε σκούρο χρώµα Ντοσιέ µε ζελατίνες Α4 10 θέσεων διαφόρων χρωµάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 100 θέσεων διαφόρων χρωµάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 60 θέσεων διαφόρων χρωµάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 20 θέσεων διαφόρων χρωµάτων ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές µόνο από την επάνω πλευρά (Π), ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 τεµαχίων ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) 40 συσκευασία 5 2,10 10,50 41 συσκευασία 5 4,20 21,00 42 τεµ. 10 2,50 25,00 43 τεµ. 50 0,40 20,00 44 τεµ. 50 0,50 25,00 45 τεµ. 30 0,65 19,50 46 τεµ ,30 130,00 47 τεµ ,40 700,00 48 τεµ ,70 170,00 49 τεµ ,18 90,00 50 τεµ. 50 1,00 50,00 51 τεµ. 20 3,70 74,00 52 τεµ. 20 2,30 46,00 53 τεµ. 20 1,20 24,00 54 συσκευασία 100 2,60 260,00 55 τεµ ,10 20,00 Σελίδα 5 από 33-5

6 Χρωµατιστά πλαστικά διαχωριστικά Α4 των 10 θεµάτων µε χώρο στο εξώφυλλο για 56 αναγραφή περιεχοµένων, σε συσκευασίες 56 συσκευασία 10 1,00 10,00 των 10 φύλλων Μεταλλικό ταµπόν διαστάσεων 8 cm x cm περίπου (Νο 2) 57 τεµ. 20 1,00 20,00 ιορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και 58 µήκους τουλάχιστον 6 m 58 τεµ ,45 217,50 59 ιορθωτικό υγρό χωρητικότητας 20 ml 59 τεµ ,00 100,00 Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού 60 χωρητικότητας 20 ml 60 τεµ. 50 1,50 75,00 Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια 61 χωρητικότητας 20 ml 61 τεµ. 50 1,00 50,00 Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια 62 χωρητικότητας 8,2 γρ. 62 τεµ. 50 1,00 50,00 Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν) µε 63 αυτιά και λάστιχο, διαστάσεων 25 cm x τεµ ,60 450,00 cm Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι µε πτερύγια 64 διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώµατος γκρι) 64 τεµ ,20 700,00 Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι χωρίς πτερύγια 65 διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώµατος ροζ 65 τεµ ,15 15,00 και γαλάζιου) Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι µε 66 κορδόνια φακαρόλας, λινόδετο στη ράχη, 66 τεµ ,90 900,00 διαστάσεων 25 cm x 35 cm Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 cm x 35 cm, κατάλληλο για 67 αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, µε λάστιχο και 67 τεµ. 80 2,40 192,00 ράχη τουλάχιστον 12 cm Κουτί αρχείου κοφτό µε ενίσχυση κατάλληλο 68 για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, µε ράχη 68 τεµ. 80 4,20 336,00 τουλάχιστον 10 cm Φάκελοι κίτρινοι kraft µε κυψέλες 69 διαστάσεων 16 cmχ 18 cm 69 τεµ. 10 0,30 3,00 Φάκελοι κίτρινοι kraft µε κυψέλες 70 διαστάσεων 24cm X 34 cm 70 τεµ. 10 0,40 4,00 Περφορατέρ 2 τρυπών από µέταλλο και πλαστικό, µε οδηγό για ακρίβεια στο 71 τρύπηµα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, 71 τεµ. 10 4,00 40,00 κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 10 φύλλων Λευκά φύλλα σηµειώσεων για κύβο, 72 διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία 72 συσκευασία 200 1,30 260,00 των 500 χαρτιών Κύβος σηµειώσεων (βάση) από πλαστικό, 73 µε ειδικές θήκες για µολύβια γόµες κλπ 73 τεµ. 20 1,50 30,00 Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων m x 15 mm σε συσκευασίες των 10 τεµαχίων 74 συσκευασία 25 5,20 130,00 75 Ψαλίδια γραφείου µήκους 16 cm 75 τεµ. 50 1,90 95,00 Σελίδα 6 από 33-6

7 Κοπίδια µε πλαστικό σώµα µήκους περίπου cm και µεταλλική λάµα µήκους περίπου 8 76 τεµ. 30 0,80 24,00 cm Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό 77 πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 77 τεµ. 40 2,70 108,00 33 m x 15 mm Μικρά πλαστικά καρτελάκια για κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm x 55 mm µε κρίκο διαµέτρου περίπου 20 mm, στα οποία 78 µπορεί να προσαρµοστεί µικρή χάρτινη ή 78 τεµ ,10 10,00 χαρτονένια ετικέτα κάτω από πλαστικό διαφανές κάλυµµα Υπολογιστής τσέπης (Calculator) µε οθόνη υγρού κρυστάλλου χωρητικότητας τουλάχιστον 10 ψηφίων, δυνατότητα 79 εκτέλεσης των 4 αριθµητικών πράξεων και 79 τεµ. 30 7,00 210,00 µνήµη, διαστάσεων τουλάχιστον 10cm x 14 cm ιαφανείς χάρακες µε πατούρα, µήκους cm 80 τεµ ,50 150,00 Βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων φύλλων µε εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, 81 τεµ. 10 4,00 40,00 διαστάσεων 17 cm x 25 cm Βιβλίο µε ριγέ φύλλα µε χοντρό εξώφυλλο 82 από χαρτόνι, 200 σελίδων διαστάσεων τεµ. 3 15,00 45,00 cm x 35 cm Κυανή µελάνη σφραγίδας σε µικρό 83 µπουκάλι χωρητικότητας τουλάχιστον 28 ml 83 τεµ. 60 0,60 36,00 Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) διαφόρων 84 χρωµάτων 84 τεµ. 60 3,50 210,00 85 Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων 85 τεµ. 50 0,65 32,50 86 Ηµερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm 86 τεµ. 4 5,00 20,00 87 Επιτραπέζια ηµερολόγια 87 τεµ ,10 154,00 88 Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων ηµερολογίων Σελίδα 7 από τεµ. 20 3,20 64,00 89 Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεµάχιο 10 1,45 14,50 90 Ευρετήριο τηλεφώνων απλό 90 τεµάχιο 10 4,06 40, Χαρτιά µεγέθους Α4 χρώµατος µπεζκίτρινου και βάρους 80 gr./m 2, κατάλληλα για βιβλιοδεσία Χαρτιά µεγέθους Α4 χρώµατος µπεζκίτρινου και βάρους 160 gr./m 2, κατάλληλα για βιβλιοδεσία (κυρίως ως εξώφυλλα ή οπισθόφυλλα) ιαφάνειες µεγέθους Α4 κατάλληλες για βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) Σπιράλ διαµέτρου 20 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Σπιράλ διαµέτρου 25 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 91 τεµ ,04 320,00 92 τεµ ,10 200,00 93 τεµ ,12 240,00 94 τεµ ,14 56,00 95 τεµ ,25 100,00

8 96 97 Σπιράλ διαµέτρου 38 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 Σπιράλ διαµέτρου 50 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 96 τεµ ,27 27,00 97 τεµ. 50 0,30 15,00 Σύνολο ,20 Φ. Π. Α. 23 % 2.758,67 Γενικό Σύνολο Α ,87 Β : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Αθλητισµού 98 Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήµατος τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρµατα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 42 τεµ. 3 2,50 7,50 99 Μολύβια µε µύτη Β χωρίς γόµα 7 τεµ. 20 0,30 6, Μπλε στυλό µε διαφανές στέλεχος, τύπου Bic 8 τεµ. 50 0,15 7, Μπλε στυλό διαρκείας µε λεπτή µύτη 11 τεµ. 30 0,30 9,00 Λευκές γόµες για µολύβι, διαστάσεων 102 περίπου 20 mm x 65 mm Μεταλλικές ξύστρες µίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη 103 µολυβιών, µε λάµα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι µε 2 ανταλλακτικά λάµας Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 28 mm (Νο 3) 104 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 45 mm (Νο 5) 105 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων Ντοσιέ µε ζελατίνες Α4 10 θέσεων διαφόρων 106 χρωµάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 20 θέσεων 107 διαφόρων χρωµάτων Σουπλ (ντοσιέ παρουσίασης) Α4 30 θέσεων 108 διαφόρων χρωµάτων Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 cm x 35 cm, κατάλληλο για 109 αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, µε λάστιχο και ράχη τουλάχιστον 12 cm Κουτί αρχείου κοφτό µε ενίσχυση κατάλληλο 110 για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, µε ράχη τουλάχιστον 10 cm Περφορατέρ 2 τρυπών από µέταλλο και πλαστικό, µε οδηγό για ακρίβεια στο 111 τρύπηµα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 10 φύλλων Λευκά φύλλα σηµειώσεων για κύβο, 112 διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 χαρτιών Κύβος σηµειώσεων (βάση) από πλαστικό, 113 µε ειδικές θήκες για µολύβια γόµες κλπ 44 τεµ. 5 0,50 2,50 45 τεµ. 10 0,65 6,50 26 συσκευασία 5 0,40 2,00 27 συσκευασία 5 0,80 4,00 50 τεµ. 10 1,00 10,00 51 τεµ. 10 1,20 12,00 52 τεµ. 5 1,50 7,50 67 τεµ. 5 2,40 12,00 68 τεµ. 5 4,20 21,00 71 τεµ. 3 4,00 12,00 72 συσκευασία 20 1,30 26,00 73 τεµ. 4 1,50 6,00 Σελίδα 8 από 33-8

9 114 Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων 29 µπλοκ 20 0,35 7, Ψαλίδια γραφείου µήκους 16 cm 75 τεµ. 3 1,90 5, cm Κοπίδια µε πλαστικό σώµα µήκους περίπου 18 cm και µεταλλική λάµα µήκους περίπου 8 Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων m x 15 mm Εύκαµπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, µε κατάλληλο µεταλλικό έλασµα µήκους περίπου 14 cm για να προσαρµόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. µε οπές σε απόσταση 8 cm µεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο µόνο σε κόκκινο, πράσινο και µπλε σκούρο χρώµα ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές µόνο από την επάνω πλευρά (Π), ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 τεµαχίων ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0, mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) ιαφανείς ζελατίνες (θήκες) 10 cm x 12 cm πάχους τουλάχιστον 0,06 mm για τις κάρτες 121 αθλουµένων ανοικτές µόνο από την µία πλευρά των 10 cm Υπολογιστής τσέπης (Calculator) µε οθόνη υγρού κρυστάλλου χωρητικότητας τουλάχιστον 10 ψηφίων, δυνατότητα 124 εκτέλεσης των 4 αριθµητικών πράξεων και µνήµη, διαστάσεων τουλάχιστον 10cm x 14 cm ιαφανείς χάρακες µε πατούρα, µήκους cm Καρφίτσες δείκτες χρωµατιστές σε 126 συσκευασία 100 τεµ. Πινέζες χρωµατιστές σε συσκευασία τεµ. Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο /6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια 129 χωρητικότητας 8,2 γρ. Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια 130 χωρητικότητας 20 ml ιορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και 131 µήκους τουλάχιστον 6 m Σελίδα 9 από τεµ. 2 0,80 1,60 77 τεµ. 2 2,70 5,40 49 τεµ. 20 0,18 3,60 54 συσκευασία 2 2,60 5,20 55 τεµ ,10 20,00 98 τεµ ,05 250, Μαρκαδόροι χρµατιστοί λευκού πίνακα 99 τεµ. 4 1,20 4, Σπόγγος λευκού πίνακα 100 τεµ. 1 5,00 5,00 79 τεµ. 2 7,00 14,00 80 τεµ. 3 0,50 1, συσκευασία 4 1,50 6, συσκευασία 3 1,00 3,00 36 συσκευασία 20 3,70 74,00 61 τεµ. 10 1,00 10,00 62 τεµ. 10 1,00 10,00 58 τεµ. 10 1,45 14,50

10 Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού 132 χωρητικότητας 20 ml 60 τεµ. 4 1,50 6, Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεµάχιο 10 1,45 14, Ταινίες διπλής όψης 5 µέτρων 103 τεµάχιο 25 1,90 47,50 Φύλλα πλαστικοποίησης Α4 125 micron τεµ. 104 πακέτο 1 17,00 17, Βιβλίο αποθήκης 105 τεµάχιο 5 27,00 135, Ευρετήριο τηλεφώνων απλό 90 τεµάχιο 2 4,06 8, Ηµερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm 86 τεµ. 4 5,00 20, Χαρτοταινίες συσκευασίας 5 cm 106 τεµ. 25 1,50 37, Σπιράλ διαµέτρου 20 mm, κατάλληλο για βιβλιοδεσία χαρτιού Α4 94 τεµ ,14 28, Πίνακας Ανακοινώσεων 60cm x 90cm 107 τεµ. 3 10,50 31,50 Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus white 142 πακέτο 250φ. Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus creme 143 πακέτο 250φ. 108 τεµ. 5 10,00 50, τεµ. 5 10,60 53,00 Σύνολο 1.040,92 Φ. Π. Α. 23 % 239,41 Γενικό Σύνολο Β 1.280,33 Γ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Αθλητισµού (Εποπτικό υλικό για το Αθλητικό Κάµπ 2015) 144 Επιτραπέζια (για ηλικίες 6-10 ετών) 110 τεµ ,00 200, Μολύβια διαφόρων χρωµατων 111 τεµ. 30 0,50 15, Σετ Μαρκαδόρων ζωγραφικής 24 τεµαχίων µε στρογγυλή µήτη πάχους περίπου 5 mm 112 συσκευασία 12 5,00 60, Κανσόν 50Χ70 διάφορα χρώµατα 113 τεµ. 50 0,41 20, Χαρτοταινίες κολλητικές 4 cmx 2 cm µήκους 5 m 114 τεµ. 20 1,70 34, Χαρτί µέτρου διάφορα χρώµατα 115 µέτρο 10 0,26 2, Μπλοκ Ακουαρέλας 116 τεµ. 10 1,50 15, Ξυλοµπογιές τύπου GIOTTO (συσκευασία 24 τεµ. ) 117 συσκευασία 10 16,30 163, Λευκός πηλός 118 κιλό 25 4,20 105, Τέµπερες µεγ.συσκ.1000ml (Κόκ.-Κίτρ.- Μπλε-Λευκό-Μαύρο-Πρασ.) 119 Τεµάχια 6 4,20 25,20 Σύνολο 640,30 Φ. Π. Α. 23 % 147,27 : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Πολιτισµού Γενικό Σύνολο Γ 787, Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων 85 τεµ. 10 0,90 9, Μολύβια µε µύτη Β χωρίς γόµα 7 τεµ. 30 0,30 9,00 Σελίδα 10 από 33-10

11 Μολύβια µε µύτη 2Β τύπου Faber-Castel µε 156 γόµα Μηχανικό µολύβι σχεδίου µε µύτη πάχους 157 0,5 mm Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,5 mm σε 158 συσκευασία των 12 τεµαχίων Μπλε στυλό µε διαφανές στέλεχος τύπου 159 Pilot Bps-GP(m) πάχος µύτης 1.0 µε καπάκι και λαβή µε λάστιχο Κόκκινο στυλό µε διαφανές στέλεχος τύπου 160 Pilot Bps-GP(m) πάχος µύτης 1.0 µε καπάκι και λαβή µε λάστιχο Μαύρο στυλό µε διαφανές στέλεχος τύπου 161 Pilot Bps-GP(m) πάχος µύτης 1.0 µε καπάκι και λαβή µε λάστιχο Πράσινο στυλό διαρκείας πάχος µύτης mm Μπλε στυλό ριγέ διαρκείας µε λεπτή µύτη 163 πάχους 1.0mm τύπου Faber Castel Gold 030 M Μαύρο στυλό υγρής µελάνης µε µύτη 164 πάχους 0.5mm τύπου Pilot vball grip Κόκκινο στυλό υγρής µελάνης µε µύτη 165 πάχους 0.5mm τύπου Pilot vball grip Μπλε µαρκαδόροι µε στρογγυλή µύτη τύπου 166 Pilot vball Σελίδα 11 από τεµ. 10 0,50 5,00 3 τεµ. 2 2,00 4,00 5 συσκευασία 2 0,70 1, τεµ. 50 0,80 40, τεµ. 30 0,80 24, τεµ. 30 0,80 24, τεµ. 3 0,80 2, τεµ ,40 40, τεµ. 30 1,20 36, τεµ. 10 1,20 12, τεµ. 20 1,10 22, Κόκκινοι µαρκαδόροι τύπου Pilot vball 129 τεµ. 20 1,10 22,00 Μαύροι µαρκαδόροι µε στρογγυλή µύτη 168 τύπου Pilot vball Ανεξίτηλοι µπλε µαρκαδόροι µε µύτη τύπου 169 B (BROAD) Ανεξίτηλοι κόκκινοι µαρκαδόροι µε µύτη 170 τύπου B (BROAD) Ανεξίτηλοι µαύροι µαρκαδόροι µε µύτη 171 τύπου B (BROAD) 130 τεµ. 25 1,10 27,50 21 τεµ. 20 1,20 24,00 22 τεµ. 20 1,20 24,00 20 τεµ. 20 1,20 24, Πορτοκαλί µαρκαδόροι υπογράµµισης 23 τεµ. 30 0,50 15, Κίτρινοι µαρκαδόροι υπογράµµισης 24 τεµ. 30 0,50 15, Μαρκαδόροι για πίνακα µελαµίνης 131 τεµ. 10 1,50 15,00 Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 28 mm (Νο 3) 175 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων 26 συσκευασία 20 0,40 8,00 Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 45 mm (Νο 5) 176 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων 27 συσκευασία 20 0,80 16, Λάστιχα σακουλάκι 100 gr 132 τεµ. 15 1,20 18,00 Πλατιά λάστιχα ελάχιστης διαµέτρου mm συνολικού καθαρού βάρους 1 κιλού 28 κιλό 2 6,40 12,80 Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 179 χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 75 mm x 29 µπλοκ 30 0,35 10,50 75 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 180 χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 50 mm x 40 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων 30 µπλοκ 30 0,25 7,50

12 Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, 181 δηλαδή µε ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και 45 τεµ. 35 1,40 49,00 πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 4/32, 182 δηλαδή µε ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και 46 τεµ. 15 1,30 19,50 πλάτος 28 cm Εύκαµπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, µε κατάλληλο µεταλλικό έλασµα µήκους περίπου 14 cm για να προσαρµόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. µε οπές 183 σε απόσταση 8 cm µεταξύ τους, διαφανές 49 τεµ. 50 0,18 9,00 εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο µόνο σε κόκκινο, πράσινο και µπλε σκούρο χρώµα ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές µόνο από την επάνω πλευρά 184 (Π), ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να 54 τεµ. 5 2,60 13,00 προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 τεµαχίων ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0, mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) 55 τεµ ,10 40,00 Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο /6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 36 συσκευασία 5 3,70 18,50 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των συσκευασία 3 3,50 10,50 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια 188 χωρητικότητας 8,2 γρ. 62 τεµ. 15 1,00 15,00 Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια 189 χωρητικότητας 20 ml 61 τεµ. 15 1,00 15,00 Χρωµατιστά πλαστικά διαχωριστικά Α4 των 10 θεµάτων µε χώρο στο εξώφυλλο για 190 αναγραφή περιεχοµένων, σε συσκευασίες 56 συσκευασία 20 1,00 20,00 των 10 φύλλων Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού 191 χωρητικότητας 20 ml 60 τεµ. 50 1,50 75,00 Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν) µε 192 αυτιά και λάστιχο, διαστάσεων 25 cm x τεµ ,60 60,00 cm Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι µε πτερύγια 193 διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώµατος γκρι) 64 τεµ. 60 0,20 12,00 Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι µε 194 κορδόνια φακαρόλας, λινόδετο στη ράχη, 66 τεµ. 50 0,90 45,00 διαστάσεων 25 cm x 35 cm 195 Θήκη εγγράφων Α4 µε κουµπί 133 τεµ. 10 1,00 10, Ηµερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm 86 τεµ. 3 5,00 15, Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων 33 m x 15 mm σε συσκευασίες των 10 τεµαχίων 74 τεµ. 3 5,20 15,60 Σελίδα 12 από 33-12

13 198 Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm 77 τεµ. 1 2,70 2, Επιτραπέζια ηµερολόγια 87 τεµ. 13 1,10 14,30 Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus yellow 200 πακέτο 250φ. Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus white 201 πακέτο 250φ. Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus creme 202 πακέτο 250φ. Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus green 203 πακέτο 250φ. Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής χρήσης 204 εκτυπώσιµες Α4 διάφορων διαστάσεων, σε συσκευασίες των 100 φύλλων Λευκά φύλλα σηµειώσεων για κύβο, 205 διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 χαρτιών Μικρά πλαστικά καρτελάκια για κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm x 55 mm µε κρίκο διαµέτρου περίπου 20 mm, στα οποία 206 µπορεί να προσαρµοστεί µικρή χάρτινη ή χαρτονένια ετικέτα κάτω από πλαστικό διαφανές κάλυµµα Λευκές γόµες για µολύβι, διαστάσεων 207 περίπου 20 mm x 65 mm Μεταλλικές ξύστρες µίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη 208 µολυβιών, µε λάµα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι µε 2 ανταλλακτικά λάµας Πινέζες χρωµατιστές σε συσκευασία τεµ. 134 τεµ ,60 106, τεµ ,00 100, τεµ ,60 106, τεµ ,60 106,00 31 συσκευασία 5 8,80 44,00 72 συσκευασία 20 1,30 26,00 78 τεµ ,10 30,00 44 τεµ. 20 0,50 10,00 45 τεµ. 20 0,65 13, συσκευασία 3 1,00 3, Ψαλίδια γραφείου µήκους 16 cm 75 τεµ. 5 1,90 9,50 Ψαλίδι µεγάλο γραφείου µήκους 211 τουλάχιστον 19cm 138 τεµ. 2 4,00 8,00 Κοπίδια µε πλαστικό σώµα µήκους περίπου cm και µεταλλική λάµα µήκους περίπου 8 76 τεµ. 5 0,80 4,00 cm Κυανή µελάνη σφραγίδας σε µικρό 213 µπουκάλι χωρητικότητας τουλάχιστον 28 ml 83 τεµ. 2 0,60 1,20 Μαύρη µελάνη σφραγίδας σε µικρό 214 µπουκάλι χωρητικότητας τουλάχιστον 28 ml 139 τεµ. 2 0,60 1,20 Μεταλλικό ταµπόν διαστάσεων 8 cm x cm περίπου (Νο 2) 57 τεµ. 2 1,00 2,00 Ατζέντα-ηµερολόγιο γραφείου (µέγεθος βιβλίου) 140 τεµ. 6 3,00 18, Επιτραπέζια φωτιστικά γραφείου 141 τεµ. 4 15,00 60, ιορθωτικό στυλό 9ml 142 τεµ. 5 1,50 7, Μηχάνηµα πλαστικοποίησης 98 τεµ. 1 65,00 65, ιαφάνειες πλαστικοποιησης Α4 97 πακέτο 3 14,00 42,00 Σελίδα 13 από 33-13

14 221 ιαφάνειες πλαστικοποιησης Α3 99 πακέτο 2 32,00 64,00 Ε : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Πολιτισµού (για τα επιµορφωτικά προγράµµατα) Σύνολο 1.753,60 Φ. Π. Α. 23 % 403,33 Γενικό Σύνολο 2.156, Μολύβια 2Β τύπου Faber Castell 12δα 143 συσκευασία 1 9,80 9,80 Μολύβια τύπουwfasser fest(πράσινα) 4Β δα Μολύβια τύπουwfasser fest (Πράσινα) 8Β δα 144 συσκευασία 6 0,82 4, συσκευασία 6 0,82 4, Μολύβια Σχεδίου ΗΒ 146 Τεµάχια 12 0,98 11, Μολύβια Σχεδίου 2Β 147 Τεµάχια 12 0,98 11, Μολύβια µε µύτη Β χωρίς γόµα 7 Τεµάχια 40 0,30 12,00 Μπλε στυλό µε διαφανές στέλεχος, τύπου 228 Bic Στυλό Κόκκινο µε διαφανές στέλεχος τύπου 229 BIC Μαρκαδόρος για πίνακα 230 γεµιζόµενος(µαύρος) Ανταλλακτικό για τον µαρκαδόρο 231 πίνακα(µαύρο) Ανεξίτηλοι µαύροι µαρκαδόροι µε µύτη 232 τύπου B (BROAD) Μαύροι µαρκαδόροι µε στρογγυλή µύτη 233 τύπου Μ (Medium) 8 Τεµάχια 20 0,15 3,00 9 Τεµάχια 10 0,15 1, Τεµάχια 1 1,50 1, Τεµάχια 1 0,80 0,80 20 τεµ. 3 1,20 3,60 16 Τεµάχια 12 0,70 8, Πινέλα µε συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο Τεµάχια 7 2,95 20, Πινέλα µε συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο Τεµάχια 7 2,95 20, Πινέλα µε συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο Τεµάχια 7 3,70 25, Πινέλα µε συνθετική τρίχα στρογγυλά Νο Τεµάχια 7 4,40 30, Πινέλα τύπου Da Vinci(Πράσινα) Νο Τεµάχια 3 1,10 3, Πινέλα τύπου Da Vinci(Πράσινα)Νο Τεµάχια 3 1,65 4, Πινέλα τύπουda Vinci(Πράσινα) Νο Τεµάχια 3 1,65 4, Πινέλα τύπου Da Vinci(Πράσινα) Νο Τεµάχια 3 1,65 4, Πινέλα Πλακέ 4 ιντζών συνθετικά 157 Τεµάχια 2 3,30 6, Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο Τεµάχια 2 2,10 4, Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο Τεµάχια 2 2,10 4, Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο Τεµάχια 2 2,10 4, Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο Τεµάχια 2 3,30 6, Πινέλα για ακρυλικά πλακέ στρογγυλά Νο Τεµάχια 2 3,30 6, Πινέλα πλακέ Νο2 163 Τεµάχια 20 0,40 8,00 Σελίδα 14 από 33-14

15 249 Πινέλα πλακέ Νο5 164 Τεµάχια 20 0,60 12, Πινέλα πλακέ Νο8 165 Τεµάχια 20 0,70 14, Πινέλα πλακέ Νο Τεµάχια 20 0,90 18, Πινέλα στρογγυλά Νο2 167 Τεµάχια 20 0,60 12, Πινέλα στρογγυλά Νο5 168 Τεµάχια 20 0,80 16, Πινέλα στρογγυλά Νο9 169 Τεµάχια 20 1,30 26, Πινέλα στρογγυλά Νο Τεµάχια 20 1,90 38, Spray Σατινέ ιάφανο 171 Τεµάχια 1 8,50 8, Μολύβι γόµα µε βουρτσάκι 172 Τεµάχια 4 1,50 6, οχεία µεταλικά για πλύσιµο πινέλων 173 Τεµάχια 10 3,50 35, Πινελοθήκη καβαλέτο 174 Τεµάχια 1 31,00 31, Μπαστούνια ή κοντάρια για καβαλέτο 175 Τεµάχια 10 15,00 150, Επιτραπέζια καβαλέτα 176 Τεµάχια 4 27,50 110, Ακρυλικά χρώµατα 75 ml. 177 Σειρά 1 3,50 3, Μαξιλαράκι κοπής χρυσού µε το µαχαιράκι 178 Τεµάχια 1 59,00 59, Σπάτουλες 179 Τεµάχια 2 3,50 7, Χαρτί Canson(30x40) Λευκό για σχέδιο 180 Πακέτα 1 10,00 10, Χαρτί Canson(50x70)διάφορα χρώµατα 113 Τεµάχια 16 0,50 8, Χαρτί Canson Α4 Λευκό 181 Τεµάχια 20 0,10 2,00 Τέµπερες µεγ.συσκ.1000ml(κόκ.-κίτρ Μπλε-Λευκό) Ακρυλικά µεγ.συσκ.500ml(κόκ.-κίτρ.-μπλε- 269 Λευκ.-Μαύρ) Σελίδα 15 από Τεµάχια 4 4,20 16, Τεµάχια 5 12,65 63, Γόµες για Κάρβουνο 183 Τεµάχια 2 1,50 3,00 Λευκές γόµες για µολύβι, διαστάσεων 271 περίπου 20 mm x 65 mm Ξύστρα µεταλλικές µίας τρύπας,κατάλληλες για όλα τα κλασσικάπάχη µολυβιών, µε 272 λάµα πολύ καλής ποιότητας σε κουτάκι µε δύο ανταλλακτικά λάµας Χαρτοταινίες κολλητικές 4 cmx 2 cm 273 µήκους 5m Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο /6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) διαφόρων 276 χρωµάτων ιορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και 277 µήκους τουλάχιστον 6 m Αυτοκόλλητα σε µορφή πλαστελίνης τύπου 278 Bluetack 44 τεµ. 10 0,50 5,00 45 Τεµάχια 4 0,65 2, Τεµάχια 5 1,70 8,50 33 συσκευασία 2 3,50 7,00 34 συσκευασία 1 3,70 3,70 84 τεµ. 3 3,50 10,50 58 Τεµάχια 10 1,45 14, Πακέτο 1 2,50 2,50

16 279 Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων 33 m x 15 mm σε συσκευασίες των 10 τεµαχίων Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια 280 χωρητικότητας 8,2 γρ. Ρευστή κόλλα γενικής χρήσης σε σωληνάρια 281 χωρητικότητας 20 ml Σελίδα 16 από συσκευασία 2 5,20 10,40 61 τεµ. 2 1,00 2,00 62 τεµ. 2 1,00 2, Μακετόχαρτα 5mm. 116 τεµ. 4 4,00 16, Αυγοθήκες Μεγάλες 117 τεµ. 4 0,80 3,20 Ψαλίδια γραφείου µήκους τουλάχιστον cm Μαρκαδόροι τύπου PILOT 0,7 Μαύρου 285 χρώµατος Στυλοί τύπου PILOT G Μαύρου 286 χρώµατος Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήµατος τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρµατα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 75 τεµ. 1 1,90 1, τεµ. 20 1,50 30, τεµ. 10 1,40 14,00 34 τεµ. 1 13,00 13,00 42 τεµ. 2 2,50 5, Kόλλα ρευστή τύπου UHU Νο τεµ. 4 1,62 6, Χαρτιά κανσόν χρωµατιστά 24Χ τεµ ,18 32, Χαρτιά κανσόν λευκά 24Χ τεµ ,18 36, Χαρτιά κανσόν λευκά 50Χ τεµ. 80 0,41 32, Ψαλιδάκια παιδικά 123 τεµ. 20 0,70 14, Μολύβια σχεδίου 2Β τύπου FABER 124 τεµ. 24 0,80 19, Ξυλοµπογιές τύπου FABER 125 κουτιά 10 1,50 15, Μαρκαδόροι χοντροί 126 κουτιά 20 2,10 42, Μαρκαδόροι λεπτοί 127 κουτιά 10 0,80 8, Μπλοκ Ακουαρέλας 116 τεµ. 10 1,50 15, Κηροµπογιές τύπου LIBERTY 128 κουτιά 10 1,50 15, Pastel oil τύπου LIBERTY 129 κουτιά 10 1,50 15, Τέµπερες τύπου LIBERTY ενός λίτρου (διαφόρων χρωµάτων) 130 τεµ. 7 4,10 28, Γόµες λευκές τύπου ΤΙΚΚΥ 131 τεµ. 20 0,65 13,00 Σύνολο 1.323,94 Φ. Π. Α. 23 % 304,51 Γενικό Σύνολο Ε 1.628,45

17 ΣΤ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών 303 CD 700MB 50 τεµ. cake 132 τεµάχιο 5 12,00 60,00 Ανταλλακτικά µελάνια για στυλό τύπου Pilot 304 διάφορα χρώµατα (συσκ. 10 τεµ.) 133 συσκευασία 40 6,00 240,00 Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής χρήσης 305 εκτυπώσιµες Α4 διάφορων διαστάσεων, σε 31 συσκευασία 7 8,80 61,60 συσκευασίες των 100 φύλλων Λευκά φύλλα σηµειώσεων για κύβο, 306 διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία 72 συσκευασία 43 1,30 55,90 των 500 χαρτιών Μεταλλικά αποσυρραπτικά σχήµατος 307 τανάλιας, κατάλληλα για να αποσυρράπτουν σύρµατα συρραπτικών Νο 64 και Νο 24/6 42 τεµ. 7 2,50 17, Αυτοκόλλητα γατζάκια 134 τεµάχιο 162 1,00 162,00 Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες 50X20 mm σετ χρωµ. 50 τεµ. 135 πακέτο 16 2,00 32,00 Κύβος σηµειώσεων (βάση) από πλαστικό, 310 µε ειδικές θήκες για µολύβια γόµες κλπ 73 τεµ. 11 1,50 16,50 Βάσεις κολλητικών ταινιών από ανθεκτικό 311 πλαστικό κατάλληλες για ταινίες διαστάσεων 77 τεµ. 10 2,70 27,00 33 m x 15 mm Λευκές γόµες για µολύβι, διαστάσεων 312 περίπου 20 mm x 65 mm 44 τεµ. 27 0,50 13, ιαβήτης µε προέκταση 136 τεµάχιο 2 7,30 14,60 ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0,06 mm, ανοικτές µόνο από την επάνω πλευρά 314 (Π), ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ, σε συσκευασίες των 100 τεµαχίων ιαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου πάχους 0, mm, ανοικτές από δύο πλευρές (L) 54 συσκευασία 40 2,60 104,00 55 τεµ ,10 20, ιάφανο αυτοκόλλητο ρολό (10 µέτρα) 137 ρολό 6 5,00 30,00 Χρωµατιστά πλαστικά διαχωριστικά Α4 των 10 θεµάτων µε χώρο στο εξώφυλλο για 317 αναγραφή περιεχοµένων, σε συσκευασίες των 10 φύλλων Σετ διορθωτικού και διαλυτικού υγρού 318 χωρητικότητας 20 ml ιορθωτική ταινία πλάτους 4,2 mm και 319 µήκους τουλάχιστον 6 m ιαφάνειες µεγέθους Α4 κατάλληλες για 320 βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας Α4 χάρτινο ( τεµ.) 250 gr 56 συσκευασία 7 1,00 7,00 60 τεµ. 35 1,50 52,50 58 τεµ. 28 1,45 40,60 93 τεµ ,10 17, συσκευασία 5 6,50 32, Θήκες χάρτινες για CD 100 τεµ. 139 τεµάχιο 4 2,00 8, Καρµπόν φύλλο Α4 140 φύλλα 77 0,20 15, Καρφίτσες 141 πακέτο 10 1,10 11,00 Σελίδα 17 από 33-17

18 Καρφίτσες δείκτες χρωµατιστές σε 325 συσκευασία 100 τεµ. Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 4/32, 326 δηλαδή µε ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε στρογγυλό µεταλλικό κρίκο στη ράχη τύπου 8/32, 327 δηλαδή µε ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm Σελίδα 18 από συσκευασία 18 1,50 27,00 46 τεµ. 18 1,30 23,40 47 τεµ. 13 1,40 18, Κλασέρ θήκη box πλαστικό 12 εκ. 142 τεµάχιο 30 3,00 90, Κλασέρ θήκη box πλαστικό 3 εκ. 143 τεµάχιο 12 2,20 26, Κλασέρ θήκη box πλαστικό 5 εκ. 144 τεµάχιο 16 2,50 40, Κλασέρ µε κρίκους 145 τεµάχιο 22 1,95 42, Κλιπ 19 χιλ. πακέτο 12 τεµ. 146 πακέτο 7 0,70 4, Κλιπ 25χιλ. πακέτο 12 τεµ. 147 πακέτο 7 1,20 8, Κλιπ 32 χιλ. πακέτο 12 τεµ. 148 πακέτο 7 1,40 9, Κλιπ 41 χιλ. πακέτο 12 τεµ. 149 πακέτο 8 1,90 15, Κλιπ 51 χιλ. πακέτο 12 τεµ. 150 πακέτο 8 2,80 22, Κόλλα διαφανής 1lt 151 τεµάχιο 28 5,00 140, Κόλλα λευκή 1000 ml 152 τεµάχιο 36 4,50 162, Κόλλα σιλικόνης 500 gr 153 τεµάχιο 21 6,00 126, Κόλλα στιγµής τύπου Logo 154 τεµάχιο 20 3,50 70, Κόλλα υφάσµατος 155 τεµάχιο 5 3,50 17, Κόλλες τύπου UHU 125ml 156 τεµάχιο 147 4,00 588, Κόλλες τύπου UHU 33 ml 157 τεµάχιο 285 1,60 456, Κόλλες τύπου UHU glitter διάφορα χρώµατα15 gr 158 τεµάχιο 112 2,10 235, Κόλλες τύπου UHU TACK 159 τεµάχιο 38 2,50 95, Κόλλες τύπου UHU στίκ 21gr 160 τεµάχιο 275 2,80 770, Κόλλες τύπου UHU στίκ 8gr 161 τεµάχιο 67 1,25 83,75 Κονκάρδες πέτου συνεδριακές 90Χ65 mm τεµ. 162 πακετο 5 8,00 40,00 Κοπίδια µε πλαστικό σώµα µήκους περίπου cm και µεταλλική λάµα µήκους περίπου 8 cm 76 τεµ. 20 0,80 16, Κόπτης επιτραπέζιος 163 τεµάχιο 2 10,00 20, Μαρκαδόροι πέρλα 164 τεµάχιο 18 4,00 72,00 Μαρκαδόροι πλενόµενοι χοντροί τύπου 352 GIOTTO (πακέτο 48 τεµ. ) Μαρκαδόροι πλενόµενοι λεπτοί τύπου 353 GIOTTO (πακέτο 96 τεµ.) Μαρκαδόροι πλενόµενοι τύπου GIOTTO 354 (πακέτο 24 τεµ. ) 165 πακέτο 60 13,50 810, πακέτο 25 12,00 300, πακέτο 57 4,90 279,30

19 355 Μαρκαδόροι τύπου uni-ball 168 τεµάχιο 23 2,10 48, Μαρκαδόροι υφάσµατος ( σετ 10 χρώµατα ) 169 πακέτο 6 4,05 24, Ανεξίτηλοι µαρκαδόροι µε στρογγυλή µύτη τύπου F (Fine) Σελίδα 19 από τεµ. 50 1,20 60, Μαρκαδόρος τύπου pilot ασηµί 170 τεµ. 9 2,40 21, Μαρκαδόρος τύπου pilot χρυσός 171 τεµ. 9 2,40 21, Μαρκαδόροι υπογράµµισης 24 τεµ. 40 0,50 20, Μηχανή βιβλιοδεσίας χειροκίνητη µε πλαστικό σπιράλ (µέγιστο µέγεθος 51 mm ) 172 τεµάχιο 3 100,00 300, Μολύβια µε γόµα 173 τεµ ,40 57, cm 364 Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν) µε αυτιά και λάστιχο, διαστάσεων 25 cm x 35 Εύκαµπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, µε κατάλληλο µεταλλικό έλασµα µήκους περίπου 14 cm για να προσαρµόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. µε οπές σε απόσταση 8 cm µεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο µόνο σε κόκκινο, πράσινο και µπλε σκούρο χρώµα Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι µε πτερύγια 365 διαστάσεων 25 cm x 35 cm (χρώµατος γκρι) Μεταλλικές ξύστρες µίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη 366 µολυβιών, µε λάµα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι µε 2 ανταλλακτικά λάµας 63 τεµ ,60 456,00 49 τεµ ,18 36,00 64 τεµ. 20 0,20 4,00 45 τεµ. 36 0,65 23, Ξύστρα επιτραπέζια χειρός 174 τεµάχιο 8 7,00 56,00 Περφορατέρ 2 τρυπών από µέταλλο και πλαστικό, µε οδηγό για ακρίβεια στο 368 τρύπηµα και χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 10 φύλλων Πινέζες χρωµατιστές σε συσκευασία τεµ. 71 τεµ. 4 4,00 16, συσκευασία 10 1,00 10, Πιστολάκι σιλικόνης 60w 175 τεµάχιο 8 17,50 140,00 Πλαστικοποιητής γίγας Α3-Α4 (µέγιστο 371 πάχος κάρτας 125 micron) Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) διαστάσεων m x 15 mm σε συσκευασίες των 10 τεµαχίων Σπιράλ βιβλιοδεσίας 10mm (συσκευασία τεµ.) Σπιράλ βιβλιοδεσίας 20mm (συσκευασία τεµ.) 176 τεµάχιο 4 100,00 400,00 74 τεµ. 22 5,20 114, συσκευασία 6 3,80 22,80 94 συσκευασία 3 10,50 31, Μπλε στυλό διαρκείας µε λεπτή µύτη 11 τεµ ,30 35, Στυλό τύπου faber χρυσαφί 178 τεµάχιο 22 1,40 30, Στυλό τύπου pilot G2 0,5 179 τεµάχιο 96 1,50 144,00

20 378 Στυλό τύπου pilot vball τεµάχιο 45 1,60 72, Στυλό τύπου pilot χρυσός-ασηµί 181 τεµάχιο 22 1,50 33,00 Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 28 mm (Νο 3) 380 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων Συνδετήρες µεταλλικοί 78 mm. σε 381 συσκευασία των 100 τεµαχίων Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 4 σε συσκευασία 382 των 100 τεµαχίων Συνδετήρες ελάχιστου µήκους 45 mm (Νο 5) 383 σε συσκευασία των 100 τεµαχίων Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο /6 (πλάτους 12 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σύρµατα για συρραπτικά σχήµατος Π Νο (πλάτους 6 mm) σε συσκευασίες των 10 κουτιών µε 1000 σύρµατα σε κάθε κουτί Σελίδα 20 από συσκευασία 20 0,40 8, συσκευασία 17 1,10 18, συσκευασία 21 0,50 10,50 27 συσκευασία 25 0,80 20,00 36 συσκευασία 4 3,70 14,80 37 συσκευασία 6 3,50 21, Σύρµατα συρραπτικού τοίχου 184 τεµάχιο 10 1,50 15, Συρραπτικό τοίχου για διχάλα 6-14 mm 185 τεµάχιο 2 20,00 40,00 Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που 388 λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος Π Νο 64 (πλάτους 6 mm), µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 10 φύλλων Συρραπτικά χειρός µεταλλικής κατασκευής µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που 389 λειτουργούν µε σύρµατα σχήµατος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 40 φύλλων 33 τεµ. 6 10,00 60,00 34 τεµ. 5 13,00 65, Ταινία διάφανη συσκευασίας 89 τεµάχιο 42 1,45 60, Ταινίες διπλής όψης 5 µέτρων 103 τεµάχιο 40 1,90 76, Φακαρόλες ράχη 8 εκ. 186 τεµάχιο 33 1,30 42, Φάκελος αλληλογραφίας Α4 187 τεµάχιο 115 0,10 11, Φάκελος αλληλογραφίας Α5 188 τεµάχιο 90 0,07 6, Φάκελος αλληλογραφίας µικρός 189 τεµάχιο 140 0,03 4,20 Φύλλα πλαστικοποίησης Α4 125 micron τεµ. Φύλλα πλαστικοποίησης Α3 125 micron τεµ. 104 πακέτο 9 17,00 153, πακέτο 4 34,00 136, Χάρακας 40 εκ 191 τεµάχιο 4 0,80 3, Χάρακας 50 εκ 192 τεµάχιο 3 1,00 3,00 Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 400 χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 50 mm x 40 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων Χαρτάκια τύπου Post it 75Χ125mm φύλλα Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 402 χαρτάκια σηµειώσεων διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε µπλοκ των 100 τεµαχίων 30 µπλοκ 24 0,25 6, τεµάχιο 18 0,90 16,20 29 µπλοκ 21 0,35 7,35

21 403 Χαρτοκόπτης γραφείου 194 τεµάχιο 5 1,50 7, Χαρτοταινίες 2 εκ 195 τεµάχιο 37 1,05 38, Χαρτοταινίες 4 εκ 196 τεµάχιο 47 1,90 89, Χαρτοταινίες χρωµατιστές 197 τεµάχιο 8 2,00 16, Ψαλίδι ζικ ζακ 198 τεµάχιο 9 3,00 27, Ψαλίδια γραφείου µήκους 16 cm 75 τεµ. 16 1,90 30, Ψαλίδια γραφείου 21εκ 199 τεµάχιο 12 1,90 22, Ψαλίδια παιδικά µικρά 200 τεµάχιο 50 1,00 50, Βιβλίο αποθήκης 105 τεµάχιο 3 27,00 81, Βιβλίο διδαχθείσης ύλης 201 τεµάχιο 26 2,99 77, Βιβλίο ελέγχου σισιτούντων 202 τεµάχιο 9 15,99 143,91 Βιβλίο ηµερήσιας λειτουργίας Παιδικού 414 Σταθµού 203 τεµάχιο 12 2,99 35,88 Βιβλίο µε 100 φύλλα και εξώφυλλο από 415 χοντρό χαρτόνι, διαστάσεων 21 cm x 30 cm 204 τεµ. 9 9,00 81,00 (Παρουσίας Προσωπικού) Βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων φύλλων µε εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, 81 τεµ. 3 4,00 12,00 διαστάσεων 17 cm x 25 cm 417 Βιβλίο υλικού-αποθήκης (200 φύλλων) 205 τεµάχιο 14 35,00 490, Βιβλίο υλικού-αποθήκης (100 φύλλων) 206 τεµάχιο 2 26,00 52, ελτία εισαγωγής υλικού 207 τεµάχιο 108 5,04 544, ελτία εξαγωγής υλικού 208 τεµάχιο 117 5,04 589, Ηµερολόγιο 9,5 cm x 7 cm 12φυλλο 209 τεµ ,40 46, Ηµερολόγιο πλάνο γραφείου 35cm x 50cm 86 τεµ. 6 5,00 30, Ετικέτες για CD 100 τεµ. 210 τεµάχιο 1 10,00 10, Ευρετήριο τηλεφώνων απλό 90 τεµάχιο 5 4,06 20, Ευρετήριο τηλεφώνων τετράδιο 50 φύλλων 211 τεµάχιο 2 1,38 2, Ηµερολόγιο πλακέ φύλλο/µήνας 212 τεµάχιο 845 0,16 135, Επιτραπέζια ηµερολόγια 213 τεµ. 21 1,10 23, Ηµερολόγιο φύλλο/ηµέρα σπιράλ µεγάλο 214 τεµάχιο 22 6,50 143, Κόλλες αναφοράς (πακέτο 20 φυλ.) 215 πακέτο 23 0,50 11, Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων 216 τεµ. 13 0,90 11, Μπλόκ σηµειώσεων Α5 ριγέ 50 φ. 217 τεµάχιο 15 1,00 15, Μπλόκ σηµειώσεων µε κλιπ Α4 218 τεµάχιο 14 4,00 56,00 Σελίδα 21 από 33-21

22 Εύκαµπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, µε κατάλληλο µεταλλικό έλασµα µήκους περίπου 14 cm για να προσαρµόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. µε οπές 433 σε απόσταση 8 cm µεταξύ τους, διαφανές 44 τεµ. 50 0,18 9,00 εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο µόνο σε κόκκινο, πράσινο και µπλε σκούρο χρώµα Χαρτί Α4 χρωµατιστό έντονο (πακέτο φ.) 219 πακέτο 39 8,10 315, Χαρτί Α4 χρωµατιστό παλ (πακέτο 500 φ.) 220 πακέτο 35 8,10 283, Χαρτί Β4 (πακέτο 500 φύλλων) 221 πακέτο 8 5,65 45,20 Ζ : Γραφική ύλη Υπηρεσίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών (εποπτικό υλικό) 437 Origami χαρτί 20x20 70gr/m2 διάφορα σχέδια & χρώµατα 60 φύλλα Σύνολο ,14 Φ. Π. Α. 23 % 2.800,05 Γενικό Σύνολο ΣΤ , τεµάχιο 5 8,00 40, Αµµος διακοσµητική ( σετ 4 χρώµατα) 223 σετ 6 3,64 21, Αβγά φελιζόλ 8εκ. (σετ 22 τεµ.) 224 σετ 20 7,77 155, Ανάγλυφο καρδιές (σετ 10 τεµ.) 225 σετ 7 4,00 28, Ανάγλυφο τριαντάφυλλο (σετ 10 τεµ.) 226 σετ 7 4,00 28, Αστέρια φελιζόλ (σετ 5 τεµ.) 227 σετ 20 1,30 26, Αστερίας (σετ 100) 228 σετ 5 5,62 28, Ατλακόλ 1lt 229 τεµάχιο 30 6,00 180, Αυτοκόλλητα 3D (σετ 3τεµ.) 230 σετ 2 2,95 5, Αυτοκόλλητα διάφορα σχέδια 231 σετ 8 2,00 16, Αφρώδεις πεταλούδες ( σετ 40 τεµ.) 232 σετ 13 2,64 34, Αφρώδη διακοσµητικά (καρδιές, έλατα, αστέρια κλπ σετ 40 τεµ. ) 233 σετ 19 2,60 49, Βερνίκι πηλού 234 τεµάχιο 13 3,50 45, Γαντόκουκλες( σετ 12 τεµ. ) 235 σετ 6 8,50 51, Γιρλάντα αποκριάτικη 4m 236 τεµ. 35 1,20 42, Γύψος καλλιτεχνίας σε κουτί 1 kgr 237 τεµάχιο 15 2,41 36, ακτυλοµπογιές ( σετ 6 τεµ.) 238 σετ 10 3,92 39, ιπλόκαρφα 239 τεµάχιο 17 1,30 22, ίχτυ ρολλό διάφορα χρώµατα 240 τεµάχιο 9 3,72 33, Ζελατίνες περιτυλίγµατος διάφορα χρώµατα 70Χ τεµάχιο 111 0,30 33, Θήκη τοίχου 242 τεµάχιο 2 2,50 5, Καβαλέτο ξύλινο 243 τεµάχιο 1 40,00 40,00 Σελίδα 22 από 33-22

23 459 Καλούπια φόρµες µε πλάστη 244 σετ 14 1,50 21, Κανσόν 70Χ100 διάφορα χρώµατα 220 gr 245 τεµάχιο 745 0,75 558, Κανσόν 50Χ70 διάφορα χρώµατα 113 τεµάχιο ,41 505, Κανσόν Α4 220 gr (σετ 100 φύλλα) 245 σετ 27 10,35 279, Κανσόν Α4 χρωµατιστά (πακέτο 250 φύλλων) Σελίδα 23 από πακέτο 29 15,00 435, Κανσόν καρώ 50Χ70 διάφορα χρώµατα 247 τεµάχιο 186 0,41 76, Κανσόν µπλόκ 22Χ33 10 χρώµατα 248 τεµάχιο 7 1,53 10, Καρδιές πέρλες 249 πακέτο 3 3,26 9, Καρδιές φελιζόλ ( σετ 30 τεµ.) 250 σετ 2 7,75 15, Κετσέ 50Χ τεµάχιο 1 6,50 6, Κηροµπογιές τύπου GIOTTO (σετ 24 τεµ) 252 τεµάχιο 32 4,50 144, Κοµφετί σακουλάκι 500 gr 253 τεµάχιο 17 1,50 25, Κόπτες διάφορα σχέδια (σετ 3 τεµ) 254 τεµάχιο 8 9,50 76,00 Κορδέλα καρώ διάφορα χρώµατα 472 1,5mmΧ50m Κορδέλα καρώ ιριζέ διάφορα χρώµατα 473 1,5mmΧ50m 255 τεµάχιο 25 4,61 115, τεµάχιο 9 4,61 41, Κορδέλα σατέν διάφορα χρώµατα 1εκ 257 τεµάχιο 39 1,95 76, Κορδόνι δέρµα διάφορα χρώµατα 1mmX1m 258 τεµάχιο 15 2,50 37, Κορδόνι διάφορα χρώµατα 2mmX 3m 259 τεµάχιο 21 4,50 94,50 Κορδόνι ποντικοουρά διάφορα χρώµατα 477 2mmX50m Κορδόνι τρίκλωνο φυσικό, χρωµατιστό 478 4mmX18m 260 τεµάχιο 17 4,50 76, τεµάχιο 11 5,50 60, Κορδόνι χρυσό - ασηµί 2mmX30m 262 τεµάχιο 25 4,00 100, Κουδουνάκια διάφορα χρώµατα 263 πακέτο 52 1,58 82, Κουµπιά χειροτεχνίας (σετ 10 τεµ.) 264 σετ 24 1,50 36, Κουτάλες ξύλινες (σετ 5 τεµ. ) 265 σετ 46 5,50 253, Κοχύλια πλαστικά ( πακέτο 250 γρ ) 266 πακέτο 1 7,89 7, Κοχύλια φυσικά( πακέτο 1 κιλό ) 267 πακέτο 1 12,81 12, Λαδοπαστέλ τύπου GIOTTO ( σετ 12 τεµ. ) 268 πακέτο 20 3,96 79, Λινάτσα ( σετ 5 τεµ.) 269 σετ 7 10,66 74, Λινάτσα διάφορα χρώµατα 1,30Χ1, τεµάχιο 9 5,69 51, Μαλλί 90 γρ. σετ 6 χρώµατα 271 σετ 5 7,69 38, Μαλλιά κούκλας ( σετ 4 τεµ. ) 272 σετ 1 3,90 3, Μανταλάκια µισά ( σετ 200 τεµ.) 273 σετ 4 5,41 21, Μανταλάκια φυσικό χρώµα ξύλινα (σετ 10 τεµ) 274 σετ 16 3,00 48, Μανταλάκια χρωµατιστά µικρά ( σετ 10 τεµ) 275 σετ 13 1,36 17,68

24 493 Ματάκια µε βλεφαρίδες έγχρωµα ( σετ 50 τεµ. ) Σελίδα 24 από σετ 13 2,50 32, Ματάκια µεγάλα ( σετ 50 τεµ. ) 277 σετ 38 2,00 76, Ματάκια µεσαία ( σετ 50 τεµ.) 278 σετ 52 1,01 52, Μεταξόχαρτο 50Χ70 (σετ 40 φύλλων ) 279 σετ 4 11,28 45, Μεταξόχαρτο σετ 8 τεµαχίιων 280 τεµάχιο 1 2,20 2, Μπάλες φελιζόλ 8 εκ. ( 23 τεµ.) 281 σετ 3 11,50 34, Μπάλες φελιζόλ10 εκ. ( σετ 25 τεµ. ) 282 σετ 2 14,00 28, Μπαλόνια κατασκευών σετ 100 τεµ. 283 τεµάχιο 15 3,00 45, Μπαλόνια µεταλιζέ σετ 20 τεµ. 284 τεµάχιο 13 3,00 39, Μπαλόνια συνήθη σετ 20 τεµ. 285 τεµάχιο 32 2,00 64, Μπλόκ γλασέ 286 τεµάχιο 19 1,20 22, Ξυλάκια ( σετ 50 τεµ. ) 287 σετ 12 1,72 20, Ξύλινα κοµµάτια δέντρου 288 τεµάχιο 6 3,26 19, Ξυλοµπογιές τύπου GIOTTO (πακέτο 24 τεµ. ) 117 πακέτο 78 16, , Ολογραφικό χαρτόνι ιριδίζον 50cm x 70 cm 289 τεµ. 2 3,00 6, Παγιέτες καρδιές 14mm 290 πακέτο 7 2,70 18, Πασχαλίτσες ξύλινες διακοσµητικές (σετ 144 τεµ.) 291 σετ 11 12,26 134, Πέρλες λουλούδια 292 τεµάχιο 13 3,26 42, Πηλός λευκός 500 gr τύπου DAS 293 τεµάχιο 56 2,30 128, Πηλός χρωµατιστός 500 gr τύπου DAS 294 τεµάχιο 33 2,80 92, Πιάτα χάρτινα 295 τεµάχιο ,20 214, Πίνακες φελλού 40Χ τεµάχιο 15 4,13 61, Πινέλα (σετ 12 τεµ) 297 σετ 13 2,95 38, Πινέλα Νο τεµάχιο 69 0,80 55, Πινέλα Νο τεµάχιο 39 0,45 17, Πλαστελίνη σόγιας 300 τεµάχιο 45 1,92 86, Πλαστελίνη τύπου RECORD 301 πακέτο 75 2,30 172, Πλαστικά καλούπια γύψου, πηλού διάφορα σχέδια 6Χ4 εκ. 302 σετ 11 6,00 66, Ποµ-Ποµ ( σετ 400 τεµ.) 303 σετ 16 6,56 104, Ποτήρια φελιζόλ 304 τεµάχιο 560 0,10 56, Πούλιες διάφορες πακέτο 305 πακέτο 16 3,08 49, Πούλιες λουλούδια 306 πακέτο 16 1,57 25, Πούλιες πεταλούδες 307 πακέτο 12 1,57 18, Πούπουλα µεγάλα 13,5 cm (πακέτο 50 τεµ) 308 πακέτο 10 2,50 25, Πούπουλα µικρά 9,5 cm (πακέτο 50 τεµ) 309 πακέτο 13 2,00 26,00

25 528 Ράβδοι Σιλικόνης 30 εκ. 310 τεµάχιο 327 0,15 49, Ριζόχαρτο ρολό 20 µ. 311 τεµάχιο 4 6,50 26, Σελοφάν χρωµατιστό ρολό 312 τεµάχιο 21 8,42 176, Σερπαντίνες ανα ρολό 313 τεµάχιο 54 0,35 18, Σηµαιάκια µε σκοινί 12 cm x 16 cm 314 µέτρο 29 4,00 116, Σπρέυ χιόνι 315 τεµάχιο 9 2,00 18, Σπρέυ χρυσό - ασηµί 316 τεµάχιο 25 3,66 91, Στένσιλ κορνίζες διάφορα σχέδια 317 τεµάχιο 6 4,00 24, Σύρµα κατασκευών ρολό 318 τεµάχιο 6 4,00 24, Σύρµα πίπας ( σετ 100 τεµ. ) 319 σετ 20 2,26 45, Σύρµα πίπας µεταλιζέ (σετ 50 τεµ.) 320 σετ 10 2,99 29, Σφραγίδες γεωµετρικά σχήµατα ( σετ 10 τεµ.) Σελίδα 25 από σετ 1 9,35 9, Σφραγίδες ζωή ( σετ 6 τεµ.) 322 σετ 2 5,78 11, Σφραγίδες οικογένεια ( σετ 10 τεµ. ) 323 σετ 4 9,09 36, Ταινίες διπλής όψης 10 µέτρα 324 τεµάχιο 18 2,50 45, Τέµπερα ακρυλική 300 ml 325 τεµάχιο 36 4,50 162, Τέµπερα µεταλιζέ 300 ml 326 τεµάχιο 35 3,70 129, Τέµπερα χρυσή 500 ml 327 τεµάχιο 16 5,50 88, Τέµπερες 1000 ml 119 τεµάχιο 152 4,20 638, Τέµπερες υφάσµατος 328 τεµάχιο 3 3,18 9, Τετράγωνες και στρογγυλές πέρλες 329 πακέτο 6 3,26 19, Τσάντα 37Χ28Χ τεµάχιο 260 0,45 117, Τσόχα ( σετ 10 χρώµατα) 331 σετ 14 3,21 44, Τσόχα ρολό 5 µέτρων 332 τεµάχιο 13 14,70 191, Τσόχινα αστέρια, καρδιές ( σετ 80 τεµ.) 333 σετ 19 1,61 30, Τσόχινα λουλούδια ( σετ 60 τεµ.) 334 σετ 22 1,61 35, Φελλός πάχους 2mm µήκους 8 m πλάτους 50 cm 335 τεµάχιο 3 18,00 54, Φελλός πάχους 2mm σε φύλλα 60Χ90 cm 336 τεµάχιο 24 2,76 66, Φτερά χρωµατιστά ( σετ 100 gr ) 337 σετ 4 7,82 31, Φύλλα ακουαρέλας 338 τεµάχιο 61 0,11 6, Φύλλα βελουτέ 339 τεµάχιο 26 1,28 33, Φωσφορούχο χαρτόνι 340 τεµάχιο 16 0,82 13, Χαλίκι διακοσµητικό ( πακέτο 2,5 κιλά ) 341 πακέτο 2 4,54 9, Χάντρες maxi ( σετ 100 τεµ.) 342 σετ 6 16,11 96, Χάντρες ξύλινες γίγας ( σετ 90 τεµ.) 343 σετ 5 4,12 20, Χάντρες ξύλινες περλέ ( σετ 100 τεµ. ) 344 σετ 4 8,22 32,88

Κ.Α.: , , ,

Κ.Α.: , , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου K.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 13/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 15878 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 196 Μαραθώνας, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 12-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 18/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5854 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 4 65403 Καβάλα Πληροφορίες: Ελισάβετ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προµήθεια Γραφικής ύλης έτους 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του ήµου. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών Α.Μ. : 33/2015 Προυπ. 24.400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1576 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα: 24/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. :1054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/2.06.2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 278/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος παράδοσης των προϊόντων: Το υποκατάστημα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

Τόπος παράδοσης των προϊόντων: Το υποκατάστημα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Προς κάθε ενδιαφερόμενο Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2016 Α.Π. 6044 Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ. Παρακαλούμε τους γονείς των Νηπίων να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη:

ΒΙΒΛΙΑ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ. Παρακαλούμε τους γονείς των Νηπίων να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΙΑ - ΤΕΤΡΑΔΙΑ Παρακαλούμε τους γονείς των Νηπίων να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη: 1. Ένα φάκελο πλαστικό με κουμπί για εργασίες Α4 με το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 2. Ένα φάκελο πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετης Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 370/ ΧΕΝΙΑ/ 29-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995.

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικών προσφορών και καταγραφή αυτών στους κάτωθι πίνακες ανά Παράρτημα:

οικονομικών προσφορών και καταγραφή αυτών στους κάτωθι πίνακες ανά Παράρτημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 0,35 52,50 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 20/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση : 09/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση : 09/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση : 09/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 25315 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Πληρ/ρίες : Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail: rania.glaraki@nea-propontida.gr Προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα